TUYỂN TẬP CÂU HỎI, BÀI TẬP VẬT LÝ LỚP 11. TÀI LIỆU ÔN THI

43 2.4K 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2014, 14:19

TUYỂN TẬP CÂU HỎI, BÀI TẬP VẬT LÝ LỚP 11. TÀI LIỆU ÔN THI Phần 1. ĐIỆN – ĐIỆN TỪ HỌC Chủ đề 1. ĐIỆN TÍCH – ĐIỆN TRƯỜNG I. HƯ thèng kiÕn thøc trong ch¬ng 1. §Þnh lt Cu l«ng. §é lín cđa lùc t¬ng t¸c gi÷a hai ®iƯn tÝch ®iĨm ®øng yªn trong ch©n kh«ng: 2 21 r qq kF = C¸c ®iƯn tÝch ®Ỉt trong ®iƯn m«i v« h¹n th× lùc t¬ng t¸c gi÷a chóng gi¶m ®i ε lÇn. 2. §iƯn trêng. - VÐct¬ cêng ®é ®iƯn trêng lµ ®¹i lỵng ®Ỉc trng cho ®iƯn trêng vỊ mỈt t¸c dơng lùc: q F E = - Cêng ®é ®iƯn trêng g©y ra bëi ®iƯn tÝch ®iĨm Q t¹i ®iĨm c¸ch nã mét kho¶ng r trong ch©n kh«ng ®ỵc x¸c ®Þnh b»ng hƯ thøc: 2 r Q kE = 3. C«ng cđa lùc ®iƯn vµ hiƯu ®iƯn thÕ. - C«ng cđa lùc ®iƯn t¸c dơng lªn mét ®iƯn tÝch kh«ng phơ thc vµo d¹ng ®êng ®i cđa ®iƯn tÝch mµ chØ phơ thc vµo vÞ trÝ cđa ®iĨm ®Çu vµ ®iĨm ci cđa ®êng ®i trong ®iƯn trêng - C«ng thøc ®Þnh nghÜa hiƯu ®iƯn thÕ: q A U MN MN = - C«ng thøc liªn hƯ gi÷a cêng ®é ®iƯn trêng vµ hiƯu ®iƯn thÕ trong ®iƯn trêng ®Ịu: 'N'M U E MN = Víi M’, N’ lµ h×nh chiÕu cđa M, N lªn mét trơc trïng víi mét ®êng søc bÊt kú. 4. Tơ ®iƯn. - C«ng thøc ®Þnh nghÜa ®iƯn dung cđa tơ ®iƯn: U Q C = - §iƯn dung cđa tơ ®iƯn ph¼ng: d4.10.9 S C 9 π ε = - §iƯn dung cđa n tơ ®iƯn ghÐp song song: C = C 1 + C 2 + + C n - §iƯn dung cđa n tơ ®iƯn ghÐp nèi tiÕp: n21 C 1 C 1 C 1 C 1 ++= - N¨ng lỵng cđa tơ ®iƯn: C2 Q 2 CU 2 QU W 22 === - MËt ®é n¨ng lỵng ®iƯn trêng: π ε = 8.10.9 E w 9 2 Bài 1. Cho hai điện tích dương q 1 = 2nC và q 2 = 0,18µC đặt cố đònh và cách nhau a = 10cm. Đặt thêm một điện tích thứ ba q 0 tại một điểm trên đường thẳng nối hai điện tích q 1 và q 2 sao cho q 0 nằm cân bằng. Hãy tìm: a. Vò trí đặt q 0 . b. Dấu và độ lớn của q 0 . Hướng dẫn giải: a. Gọi 1 F và 2 F là các lực do q 1 và q 2 tác dụng lên điện tích q 0 . Điều kiện để điện tích q 0 nằm cân bằng là 1 F + 2 F = 0, nghóa là 1 F và 2 F phải là hai lực cân bằng: 1 - 1 F và 2 F cùng phương ⇒ q 0 đặt trên đường thẳng nối q 1 và q 2 . q + 1 q 0 q + 2 - 1 F và 2 F ngược chiều ⇒ q 0 đặt trên đoạn thẳng nối q 1 và q 2 . - 1 F và 2 F có độ lớn bằng nhau: F 1 = F 2 x (a – x) Gọi khoảng cách giữa q 0 và q 1 là x ⇒ Kcách giữa q 0 và q 2 là (a – x), ta có: F 1 = k 2 01 x qq , F 2 = k 2 02 )( xa qq − Từ đó: 2 1 x q = 2 2 )( xa q − Thay số ta được: x = 2,5cm b. Kết quả tìm được trên đây không phụ thuộc vào dấu và độ lớn của điện tích q 0 . Vì vậy, dấu và độ lớn của q 0 là tùy ý. II. C©u hái vµ bµi tËp 1. §iƯn tÝch ®Þnh lt Cu L«ng Câu 1: khi tăng đồng thời khoảng cách và độ lớn của mỗi điện tích điểm lên gấp đôi thì lực tương tác giữa chúng: A. Tăng lên gấp đôi: B.giảm đi một nủa: C.giảm đi bốn lần: C. không thay đổi. Chọn đáp án đúng. Câu 2: nêu tăng khoảng cách giữa hai điện tích điểm lên 3lần thì lực tương tác tónh điện giữa chúng sẽ. A. tăng lên 3 lần. B. giảm đi 3 lần. C. tăng lên 9 lần. D. giảm đi 9 lần. Chọn đáp án đúng. Câu 3: nêu tăng khoảng cách giữa hai điện tích lên 2 lần và độ lớn của các điện tích lên 2 lần thì lực tương tác tónh điện giữa chúng sẽ là. A. Tăng lên 2 lần. C. Giảm đi 2 lần. B. Tăng lên 4 lần. D. Không đổi. Câu 4 : Ba điện tích điểm q 1 = +2.10 -8 c nằm tại điểm A ; q 2 =+ 4.10 - 8 c nằm tại điểm B và q 3 nằm tại điểm C. Hệ thống nằm cân bằng trong không khí. Khoảng cách AB = 1cm. a. xác đònh điện tích q 3 và khoảng cách BC. b. Xác đònh cường độ điện trường tại các điểm A,B và C. Câu 5. Hai quả cầu nhỏ có điện tích 10 -7 C và 4.10 -7 C tác dụngvới nhau 1 lực 0,1N trong chân không. Khoảng cách giữa chúng là: A. 6 (mm). B.36.10 -4 (m). C.6 (cm). D.6 (dm) Câu 6. Hai điện tích điểm bằng nhau, đặt trong chân không, cách nhau 1 khoảng r = 2cm. Lực đẩy giữa chúng là F=1,6.10 -4 (N) thì độ lớn giữa các điện tích là: A. |q 1 | = |q 2 | ≈ 2,7.10 -4 (C). B.|q 1 | = |q 2 | ≈ 2,7.10 -9 (C) C. |q 1 | = |q 2 | ≈ 2,7.10 -8 (C). D.Một kết quả khác. Câu 7: Khi tăng đồng thời khoảng cách và độ lớn của mỗi điện tích điểm lên gấp đôi thì lực tương tác giữa chúng: A. Tăng lên gấp đôi: B.giảm đi một nủa: C.giảm đi bốn lần: C. không thay đổi. Chọn đáp án đúng. 2 Câu 8: Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng r 1 = 2cm. Lực đẩy giữa chúng là F 1 = 1,6.10 -4 N . độ lớn của các điện tích là. Chọn đáp án đúng. A. 7,11.10 -18 C B. 7,11.10 -9 C C. 8/3.10 -9 C D. 2,67.10 -8 C Câu 9: Hai điện tích q 1 và q 2 cách nhau 20cm trong chân không. Lực dẩy giữa chúng là 1,8N. Tính q 1, q 2 biết q 1 +q 2 = 6.10 -6 c. A. q 1 =4.10 -6 c;q 2 =-4.10 -6 c. B. q 1 =4.10 -6 c; q 2 = 6.10 -6 c. C. q 1 =4.10 -6 c;q 2 =2.10 -6 c. D. q 1 =-4.10 -6 c;q 2 =2.10 -6 c. 1.2 Cã bèn vËt A, B, C, D kÝch thíc nhá, nhiƠm ®iƯn. BiÕt r»ng vËt A hót vËt B nhng l¹i ®Èy C. VËt C hót vËt D. Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? A. §iƯn tÝch cđa vËt A vµ D tr¸i dÊu. B. §iƯn tÝch cđa vËt A vµ D cïng dÊu. C. §iƯn tÝch cđa vËt B vµ D cïng dÊu. D. §iƯn tÝch cđa vËt A vµ C cïng dÊu. 1.3 Ph¸t biĨu nµo sau ®©y lµ ®óng? A. Khi nhiƠm ®iƯn do tiÕp xóc, electron lu«n dÞch chun tõ vËt nhiƠm ®iƯn sang vËt kh«ng nhiƠm ®iƯn. B. Khi nhiƠm ®iƯn do tiÕp xóc, electron lu«n dÞch chun tõ vËt kh«ng nhiƠm ®iƯn sang vËt nhiƠm ®iƯn. C. Khi nhiƠm ®iƯn do hëng øng, electron chØ dÞch chun tõ ®Çu nµy sang ®Çu kia cđa vËt bÞ nhiƠm ®iƯn. D. Sau khi nhiƠm ®iƯn do hëng øng, sù ph©n bè ®iƯn tÝch trªn vËt bÞ nhiƠm ®iƯn vÉn kh«ng thay ®ỉi. 1. 4 §é lín cđa lùc t¬ng t¸c gi÷a hai ®iƯn tÝch ®iĨm trong kh«ng khÝ A. tØ lƯ víi b×nh ph¬ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iƯn tÝch. B. tØ lƯ víi kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iƯn tÝch. C. tØ lƯ nghÞch víi b×nh ph¬ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iƯn tÝch. D. tØ lƯ nghÞch víi kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iƯn tÝch. 1.6 Kho¶ng c¸ch gi÷a mét pr«ton vµ mét ªlectron lµ r = 5.10 -9 (cm), coi r»ng pr«ton vµ ªlectron lµ c¸c ®iƯn tÝch ®iĨm. Lùc t¬ng t¸c gi÷a chóng lµ: A. lùc hót víi F = 9,216.10 -12 (N). B. lùc ®Èy víi F = 9,216.10 -12 (N). C. lùc hót víi F = 9,216.10 -8 (N). D. lùc ®Èy víi F = 9,216.10 -8 (N). 1.7 Hai ®iƯn tÝch ®iĨm b»ng nhau ®Ỉt trong ch©n kh«ng c¸ch nhau mét kho¶ng r = 2 (cm). Lùc ®Èy gi÷a chóng lµ F = 1,6.10 -4 (N). §é lín cđa hai ®iƯn tÝch ®ã lµ: A. q 1 = q 2 = 2,67.10 -9 (μC). B. q 1 = q 2 = 2,67.10 -7 (μC). C. q 1 = q 2 = 2,67.10 -9 (C). D. q 1 = q 2 = 2,67.10 -7 (C). 1.8 Hai ®iƯn tÝch ®iĨm b»ng nhau ®Ỉt trong ch©n kh«ng c¸ch nhau mét kho¶ng r 1 = 2 (cm). Lùc ®Èy gi÷a chóng lµ F 1 = 1,6.10 -4 (N). §Ĩ lùc t¬ng t¸c gi÷a hai ®iƯn tÝch ®ã b»ng F 2 = 2,5.10 -4 (N) th× kho¶ng c¸ch gi÷a chóng lµ: A. r 2 = 1,6 (m). B. r 2 = 1,6 (cm). C. r 2 = 1,28 (m). D. r 2 = 1,28 (cm). 1.9 Hai ®iƯn tÝch ®iĨm q 1 = +3 (μC) vµ q 2 = -3 (μC),®Ỉt trong dÇu (ε = 2) c¸ch nhau mét kho¶ng r = 3 (cm). Lùc t¬ng t¸c gi÷a hai ®iƯn tÝch ®ã lµ: A. lùc hót víi ®é lín F = 45 (N). B. lùc ®Èy víi ®é lín F = 45 (N). C. lùc hót víi ®é lín F = 90 (N). D. lùc ®Èy víi ®é lín F = 90 (N). 1.10 Hai ®iƯn tÝch ®iĨm b»ng nhau ®ỵc ®Ỉt trong níc (ε = 81) c¸ch nhau 3 (cm). Lùc ®Èy gi÷a chóng b»ng 0,2.10 -5 (N). Hai ®iƯn tÝch ®ã A. tr¸i dÊu, ®é lín lµ 4,472.10 -2 (μC). B. cïng dÊu, ®é lín lµ 4,472.10 -10 (μC). C. tr¸i dÊu, ®é lín lµ 4,025.10 -9 (μC). D. cïng dÊu, ®é lín lµ 4,025.10 -3 (μC). 1.11 Hai qu¶ cÇu nhá cã ®iƯn tÝch 10 -7 (C) vµ 4.10 -7 (C), t¬ng t¸c víi nhau mét lùc 0,1 (N) trong ch©n kh«ng. Kho¶ng c¸ch gi÷a chóng lµ: A. r = 0,6 (cm). B. r = 0,6 (m). C. r = 6 (m). D. r = 6 (cm). 1.12* Cã hai ®iƯn tÝch q 1 = + 2.10 -6 (C), q 2 = - 2.10 -6 (C), ®Ỉt t¹i hai ®iĨm A, B trong ch©n kh«ng vµ c¸ch nhau mét kho¶ng 6 (cm). Mét ®iƯn tÝch q 3 = + 2.10 -6 (C), ®Ỉt trªn ®¬ng trung trùc cđa AB, c¸ch AB mét kho¶ng 4 (cm). §é lín cđa lùc ®iƯn do hai ®iƯn tÝch q 1 vµ q 2 t¸c dơng lªn ®iƯn tÝch q 3 lµ: A. F = 14,40 (N). B. F = 17,28 (N). C. F = 20,36 (N). D. F = 28,80 (N). 3 1.13 Cho hai điện tích dơng q 1 = 2 (nC) và q 2 = 0,018 (C) đặt cố định và cách nhau 10 (cm). Đặt thêm điện tích thứ ba q 0 tại một điểm trên đờng nối hai điện tích q 1 , q 2 sao cho q 0 nằm cân bằng. Vị trí của q 0 là A. cách q 1 2,5 (cm) và cách q 2 7,5 (cm). B. cách q 1 7,5 (cm) và cách q 2 2,5 (cm). C. cách q 1 2,5 (cm) và cách q 2 12,5 (cm). D. cách q 1 12,5 (cm) và cách q 2 2,5 (cm). 1.14 Hai điện tích điểm q 1 = 2.10 -2 (C) và q 2 = - 2.10 -2 (C) đặt tại hai điểm A và B cách nhau một đoạn a = 30 (cm) trong không khí. Lực điện tác dụng lên điện tích q 0 = 2.10 -9 (C) đặt tại điểm M cách đều A và B một khoảng bằng a có độ lớn là: A. F = 4.10 -10 (N). B. F = 3,464.10 -6 (N). C. F = 4.10 -6 (N). D. F = 6,928.10 -6 (N). 2. Thuyết Electron. Định luật bảo toàn điện tích 1.15 Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Hạt êlectron là hạt có mang điện tích âm, có độ lớn 1,6.10 -19 (C). B. Hạt êlectron là hạt có khối lợng m = 9,1.10 -31 (kg). C. Nguyên tử có thể mất hoặc nhận thêm êlectron để trở thành ion. D. êlectron không thể chuyển động từ vật này sang vật khác. 1.16 Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện dơng là vật thiếu êlectron. B. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật thừa êlectron. C. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện dơng là vật đã nhận thêm các ion dơng. D. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật đã nhận thêm êlectron. 1.17 Phát biết nào sau đây là không đúng? A. Vật dẫn điện là vật có chứa nhiều điện tích tự do. B. Vật cách điện là vật có chứa rất ít điện tích tự do. C. Vật dẫn điện là vật có chứa rất ít điện tích tự do. D. Chất điện môi là chất có chứa rất ít điện tích tự do. 1.18 Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Trong quá trình nhiễm điện do cọ sát, êlectron đã chuyển từ vật này sang vật kia. B. Trong quá trình nhiễm điện do hởng ứng, vật bị nhiễm điện vẫn trung hoà điện. C. Khi cho một vật nhiễm điện dơng tiếp xúc với một vật cha nhiễm điện, thì êlectron chuyển từ vật cha nhiễm điện sang vật nhiễm điện dơng. D. Khi cho một vật nhiễm điện dơng tiếp xúc với một vật cha nhiễm điện, thì điện tích dơng chuyển từ vật vật nhiễm điện dơng sang cha nhiễm điện. 1.19 Khi đa một quả cầu kim loại không nhiễm điện lại gần một quả cầu khác nhiễm điện thì A. hai quả cầu đẩy nhau. B. hai quả cầu hút nhau. C. không hút mà cũng không đẩy nhau. D. hai quả cầu trao đổi điện tích cho nhau. 1.20 Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Trong vật dẫn điện có rất nhiều điện tích tự do. B. Trong điện môi có rất ít điện tích tự do. C. Xét về toàn bộ thì một vật nhiễm điện do hởng ứng vẫn là một vật trung hoà điện. D. Xét về toàn bộ thì một vật nhiễm điện do tiếp xúc vẫn là một vật trung hoà điện. 3. Điện trờng 1.21 Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Điện trờng tĩnh là do các hạt mang điện đứng yên sinh ra. B. Tính chất cơ bản của điện trờng là nó tác dụng lực điện lên điện tích đặt trong nó. C. Véctơ cờng độ điện trờng tại một điểm luôn cùng phơng, cùng chiều với vectơ lực điện tác dụng lên một điện tích đặt tại điểm đó trong điện trờng. D. Véctơ cờng độ điện trờng tại một điểm luôn cùng phơng, cùng chiều với vectơ lực điện tác dụng lên một điện tích dơng đặt tại điểm đó trong điện trờng. 1.22 Đặt một điện tích dơng, khối lợng nhỏ vào một điện trờng đều rồi thả nhẹ. Điện tích sẽ chuyển động: A. dọc theo chiều của đờng sức điện trờng. B. ngợc chiều đờng sức điện trờng. C. vuông góc với đờng sức điện trờng. D. theo một quỹ đạo bất kỳ. 1.23 Đặt một điện tích âm, khối lợng nhỏ vào một điện trờng đều rồi thả nhẹ. Điện tích sẽ chuyển động: A. dọc theo chiều của đờng sức điện trờng. B. ngợc chiều đờng sức điện trờng. C. vuông góc với đờng sức điện trờng. D. theo một quỹ đạo bất kỳ. 1.24 Phát biểu nào sau đây về tính chất của các đờng sức điện là không đúng? 4 A. Tại một điểm trong điện tờng ta có thể vẽ đợc một đờng sức đi qua. B. Các đờng sức là các đờng cong không kín. C. Các đờng sức không bao giờ cắt nhau. D. Các đờng sức điện luôn xuất phát từ điện tích dơng và kết thúc ở điện tích âm. 1.25 Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Điện phổ cho ta biết sự phân bố các đờng sức trong điện trờng. B. Tất cả các đờng sức đều xuất phát từ điện tích dơng và kết thúc ở điện tích âm. C. Cũng có khi đờng sức điện không xuất phát từ điện tích dơng mà xuất phát từ vô cùng. D. Các đờng sức của điện trờng đều là các đờng thẳng song song và cách đều nhau. 1.26 Công thức xác định cờng độ điện trờng gây ra bởi điện tích Q < 0, tại một điểm trong chân không, cách điện tích Q một khoảng r là: A. 2 9 10.9 r Q E = B. 2 9 10.9 r Q E = C. r Q E 9 10.9= D. r Q E 9 10.9= 1.27 Một điện tích đặt tại điểm có cờng độ điện trờng 0,16 (V/m). Lực tác dụng lên điện tích đó bằng 2.10 -4 (N). Độ lớn điện tích đó là: A. q = 8.10 -6 (C). B. q = 12,5.10 -6 (C). C. q = 1,25.10 -3 (C). D. q = 12,5 (C). 1.28 Cờng độ điện trờng gây ra bởi điện tích Q = 5.10 -9 (C), tại một điểm trong chân không cách điện tích một khoảng 10 (cm) có độ lớn là: A. E = 0,450 (V/m). B. E = 0,225 (V/m). C. E = 4500 (V/m). D. E = 2250 (V/m). 1.29 Ba điện tích q giống hệt nhau đợc đặt cố định tại ba đỉnh của một tam giác đều có cạnh a. Độ lớn cờng độ điện trờng tại tâm của tam giác đó là: A. 2 9 10.9 a Q E = B. 2 9 10.9.3 a Q E = C. 2 9 10.9.9 a Q E = D. E = 0. 1.30 Hai điện tích q 1 = 5.10 -9 (C), q 2 = - 5.10 -9 (C) đặt tại hai điểm cách nhau 10 (cm) trong chân không. Độ lớn cờng độ điện trờng tại điểm nằm trên đờng thẳng đi qua hai điện tích và cách đều hai điện tích là: A. E = 18000 (V/m). B. E = 36000 (V/m). C. E = 1,800 (V/m). D. E = 0 (V/m). 1.31 Hai điện tích q 1 = q 2 = 5.10 -16 (C), đặt tại hai đỉnh B và C của một tam giác đều ABC cạnh bằng 8 (cm) trong không khí. Cờng độ điện trờng tại đỉnh A của tam giác ABC có độ lớn là: A. E = 1,2178.10 -3 (V/m). B. E = 0,6089.10 -3 (V/m). C. E = 0,3515.10 -3 (V/m). D. E = 0,7031.10 -3 (V/m). 1.32 Hai điện tích q 1 = 5.10 -9 (C), q 2 = - 5.10 -9 (C) đặt tại hai điểm cách nhau 10 (cm) trong chân không. Độ lớn cờng độ điện trờng tại điểm nằm trên đờng thẳng đi qua hai điện tích và cách q 1 5 (cm), cách q 2 15 (cm) là: A. E = 16000 (V/m). B. E = 20000 (V/m). C. E = 1,600 (V/m). D. E = 2,000 (V/m). 1.33 Hai điện tích q 1 = 5.10 -16 (C), q 2 = - 5.10 -16 (C), đặt tại hai đỉnh B và C của một tam giác đều ABC cạnh bằng 8 (cm) trong không khí. Cờng độ điện trờng tại đỉnh A của tam giác ABC có độ lớn là: A. E = 1,2178.10 -3 (V/m). B. E = 0,6089.10 -3 (V/m). C. E = 0,3515.10 -3 (V/m). D. E = 0,7031.10 -3 (V/m). 1.34 Hai điện tích điểm q 1 = 0,5 (nC) và q 2 = - 0,5 (nC) đặt tại hai điểm A, B cách nhau 6 (cm) trong không khí. Cờng độ điện trờng tại trung điểm của AB có độ lớn là: A. E = 0 (V/m). B. E = 5000 (V/m). C. E = 10000 (V/m). D. E = 20000 (V/m). 1.35 Hai điện tích điểm q 1 = 0,5 (nC) và q 2 = - 0,5 (nC) đặt tại hai điểm A, B cách nhau 6 (cm) trong không khí. Cờng độ điện trờng tại điểm M nằm trên trung trực của AB, cách trung điểm của AB một khoảng l = 4 (cm) có độ lớn là: A. E = 0 (V/m). B. E = 1080 (V/m). C. E = 1800 (V/m). D. E = 2160 (V/m). 1.36 Cho hai bản kim loại phẳng đặt song song tích điện trái dấu, một êlectron bay vào điện trờng giữ hai bản kim loại nói trên, với vận tốc ban đầu v 0 vuông góc với các đờng sức điện. Bỏ qua tác dụng của trong trờng. Quỹ đạo của êlectron là: A. đờng thẳng song song với các đờng sức điện. B. đờng thẳng vuông góc với các đờng sức điện. C. một phần của đờng hypebol. D. một phần của đờng parabol. 1.37 Cho hai bản kim loại phẳng đặt song song tích điện trái dấu, thả một êlectron không vận tốc ban đầu vào điện trờng giữ hai bản kim loại trên. Bỏ qua tác dụng của trọng trờng. Quỹ đạo của êlectron là: A. đờng thẳng song song với các đờng sức điện. B. đờng thẳng vuông góc với các đờng sức điện. C. một phần của đờng hypebol. D. một phần của đờng parabol. 1.38 Một điện tích q = 10 -7 (C) đặt tại điểm M trong điện trờng của một điện tích điểm Q, chịu tác dụng của lực F = 3.10 -3 (N). Cờng độ điện trờng do điện tích điểm Q gây ra tại điểm M có độ lớn là: A. E M = 3.10 5 (V/m). B. E M = 3.10 4 (V/m). C. E M = 3.10 3 (V/m). D. E M = 3.10 2 (V/m). 1.39 Một điện tích điểm dơng Q trong chân không gây ra tại điểm M cách điện tích một khoảng r = 30 (cm), một điện trờng có cờng độ E = 30000 (V/m). Độ lớn điện tích Q là: 5 A. Q = 3.10 -5 (C). B. Q = 3.10 -6 (C). C. Q = 3.10 -7 (C). D. Q = 3.10 -8 (C). 1.40 Hai điện tích điểm q 1 = 2.10 -2 (C) và q 2 = - 2.10 -2 (C) đặt tại hai điểm A và B cách nhau một đoạn a = 30 (cm) trong không khí. Cờng độ điện trờng tại điểm M cách đều A và B một khoảng bằng a có độ lớn là: A. E M = 0,2 (V/m). B. E M = 1732 (V/m). C. E M = 3464 (V/m). D. E M = 2000 (V/m). 4. Công của lực điện. Hiệu điện thế 1.41 Công thức xác định công của lực điện trờng làm dịch chuyển điện tích q trong điện trờng đều E là A = qEd, trong đó d là: A. khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối. B. khoảng cách giữa hình chiếu điểm đầu và hình chiếu điểm cuối lên một đờng sức. C. độ dài đại số của đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên một đờng sức, tính theo chiều đờng sức điện. D. độ dài đại số của đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên một đờng sức. 1.42 Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Công của lực điện tác dụng lên một điện tích không phụ thuộc vào dạng đờng đi của điện tích mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối của đoạn đờng đi trong điện trờng. B. Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trờng là đại lợng đặc trng cho khả năng sinh công của điện trờng làm dịch chuyển điện tích giữa hai điểm đó. C. Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trờng là đại lợng đặc trng cho điện trờng tác dụng lực mạnh hay yếu khi đặt điện tích thử tại hai điểm đó. D. Điện trờng tĩnh là một trờng thế. 1.43 Mối liên hệ gia hiệu điện thế U MN và hiệu điện thế U NM là: A. U MN = U NM . B. U MN = - U NM . C. U MN = NM U 1 . D. U MN = NM U 1 . 1.44 Hai điểm M và N nằm trên cùng một đờng sức của một điện trờng đều có cờng độ E, hiệu điện thế giữa M và N là U MN , khoảng cách MN = d. Công thức nào sau đây là không đúng? A. U MN = V M V N . B. U MN = E.d C. A MN = q.U MN D. E = U MN .d 1.45 Một điện tích q chuyển động trong điện trờng không đều theo một đờng cong kín. Gọi công của lực điện trong chuyển động đó là A thì A. A > 0 nếu q > 0. B. A > 0 nếu q < 0. C. A = 0 trong mọi trờng hợp. D. A 0 còn dấu của A cha xác định vì cha biết chiều chuyển động của q. 1.46 Hai tấm kim loại song song, cách nhau 2 (cm) và đợc nhiễm điện trái dấu nhau. Muốn làm cho điện tích q = 5.10 -10 (C) di chuyển từ tấm này đến tấm kia cần tốn một công A = 2.10 -9 (J). Coi điện trờng bên trong khoảng giữa hai tấm kim loại là điện trờng đều và có các đờng sức điện vuông góc với các tấm. Cờng độ điện trờng bên trong tấm kim loại đó là: A. E = 2 (V/m). B. E = 40 (V/m). C. E = 200 (V/m). D. E = 400 (V/m). 1.47 Một êlectron chuyển động dọc theo đờng sức của một điện trờng đều. Cờng độ điện trờng E = 100 (V/m). Vận tốc ban đầu của êlectron bằng 300 (km/s). Khối lợng của êlectron là m = 9,1.10 -31 (kg). Từ lúc bắt đầu chuyển động đến lúc vận tốc của êlectron bằng không thì êlectron chuyển động đợc quãng đờng là: A. S = 5,12 (mm). B. S = 2,56 (mm). C. S = 5,12.10 -3 (mm). D. S = 2,56.10 -3 (mm). 1.48 Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là U MN = 1 (V). Công của điện trờng làm dịch chuyển điện tích q = - 1 (C) từ M đến N là: A. A = - 1 (J). B. A = + 1 (J). C. A = - 1 (J). D. A = + 1 (J). 1.49 Một quả cầu nhỏ khối lợng 3,06.10 -15 (kg), mang điện tích 4,8.10 -18 (C), nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song nằm ngang nhiễm điện trái dấu, cách nhau một khoảng 2 (cm). Lấy g = 10 (m/s 2 ). Hiệu điện thế đặt vào hai tấm kim loại đó là: A. U = 255,0 (V). B. U = 127,5 (V). C. U = 63,75 (V). D. U = 734,4 (V) 1.50 Công của lực điện trờng làm di chuyển một điện tích giữa hai điểm có hiệu điện thế U = 2000 (V) là A = 1 (J). Độ lớn của điện tích đó là: A. q = 2.10 -4 (C). B. q = 2.10 -4 (C). C. q = 5.10 -4 (C). D. q = 5.10 -4 (C). 1.51 Một điện tích q = 1 (C) di chuyển từ điểm A đến điểm B trong điện trờng, nó thu đợc một năng lợng W = 0,2 (mJ). Hiệu điện thế giữa hai điểm A, B là: A. U = 0,20 (V). B. U = 0,20 (mV). C. U = 200 (kV). D. U = 200 (V). 5. Vật dẫn và điện môi trong điện trờng 1.52 Phát biểu nào sau đây đối với vật dẫn cân bằng điện là không đúng? A. Cờng độ điện trờng trong vật dẫn bằng không. B. Vectơ cờng độ điện trờng ở bề mặt vật dẫn luôn vuông góc với bề mặt vật dẫn. 6 C. Điện tích của vật dẫn chỉ phân bố trên bề mặt vật dẫn. D. Điện tích của vật dẫn luôn phân bố đều trên bề mặt vật dẫn. 1.53 Giả sử ngời ta làm cho một số êlectron tự do từ một miếng sắt vẫn trung hoà điện di chuyển sang vật khác. Khi đó: A. bề mặt miếng sắt vẫn trung hoà điện. B. bề mặt miếng sắt nhiễm điện dơng. C. bề mặt miếng sắt nhiễm điện âm. D. trong lòng miếng sắt nhiễm điện dơng. 1.54 Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Khi đa một vật nhiễm điện dơng lại gần một quả cầu bấc (điện môi) thì quả cầu bấc bị hút về phía vật nhiễm điện dơng. B. Khi đa một vật nhiễm điện âm lại gần một quả cầu bấc (điện môi) thì quả cầu bấc bị hút về phía vật nhiễm điện âm. C. Khi đa một vật nhiễm điện âm lại gần một quả cầu bấc (điện môi) thì quả cầu bấc bị đẩy ra xa vật nhiễm điện âm. D. Khi đa một vật nhiễm điện lại gần một quả cầu bấc (điện môi) thì quả cầu bấc bị hút về phía vật nhiễm điện. 1.55 Một quả cầu nhôm rỗng đợc nhiễm điện thì điện tích của quả cầu A. chỉ phân bố ở mặt trong của quả cầu. B. chỉ phân bố ở mặt ngoài của quả cầu. C. phân bố cả ở mặt trong và mặt ngoài của quả cầu. D. phân bố ở mặt trong nếu quả cầu nhiễm điện dơng, ở mặt ngoài nếu quả cầu nhiễm điện âm. 1.56 Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Một vật dẫn nhiễm điện dơng thì điện tích luôn luôn đợc phân bố đều trên bề mặt vật dẫn. B. Một quả cầu bằng đồng nhiễm điện âm thì vectơ cờng độ điện trờng tại điểm bất kì bên trong quả cầu có hớng về tâm quả cầu. C. Vectơ cờng độ điện trờng tại một điểm bên ngoài vật nhiễm điện luôn có phơng vuông góc với mặt vật đó. D. Điện tích ở mặt ngoài của một quả cầu kim loại nhiễm điện đợc phân bố nh nhau ở mọi điểm. 1.57 Hai quả cầu bằng kim loại có bán kính nh nhau, mang điện tích cùng dấu. Một quả cầu đặc, một quả cầu rỗng. Ta cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau thì A. điện tích của hai quả cầu bằng nhau. B. điện tích của quả cầu đặc lớn hơn điện tích của quả cầu rỗng. C. điện tích của quả cầu rỗng lớn hơn điện tích của quả cầu đặc. D. hai quả cầu đều trở thành trung hoà điện. 1.58 Đa một cái đũa nhiễm điện lại gần những mẩu giấy nhỏ, ta thấy mẩu giấy bị hút về phía đũa. Sau khi chạm vào đũa thì: A. mẩu giấy càng bị hút chặt vào đũa. B. mẩu giấy bị nhiễm điện tích trái dấu với đũa. C. mẩu giấy bị trở lên trung hoà điện nên bị đũa đẩy ra. D. mẩu giấy lại bị đẩy ra khỏi đũa do nhiễm điện cùng dấu với đũa. 6. Tụ điện 1.59 Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Tụ điện là một hệ hai vật dẫn đặt gần nhau nhng không tiếp xúc với nhau. Mỗi vật đó gọi là một bản tụ. B. Tụ điện phẳng là tụ điện có hai bản tụ là hai tấm kim loại có kích thớc lớn đặt đối diện với nhau. C. Điện dung của tụ điện là đại lợng đặc trng cho khả năng tích điện của tụ điện và đợc đo bằng thơng số giữa điện tích của tụ và hiệu điện thế giữa hai bản tụ. D. Hiệu điện thế giới hạn là hiệu điện thế lớn nhất đặt vào hai bản tụ điện mà lớp điện môi của tụ điện đã bị đánh thủng. 1.60 Điện dung của tụ điện không phụ thuộc vào: A. Hình dạng, kích thớc của hai bản tụ. B. Khoảng cách giữa hai bản tụ. C. Bản chất của hai bản tụ. D. Chất điện môi giữa hai bản tụ. 1.61 Một tụ điện phẳng gồm hai bản tụ có diện tích phần đối diện là S, khoảng cách giữa hai bản tụ là d, lớp điện môi có hằng số điện môi , điện dung đợc tính theo công thức: A. d2.10.9 S C 9 = B. d4.10.9 S C 9 = C. d4. S.10.9 C 9 = D. d4 S10.9 C 9 = 1.62 Một tụ điện phẳng, giữ nguyên diện tích đối diện giữa hai bản tụ, tăng khoảng cách giữa hai bản tụ lên hai lần thì A. Điện dung của tụ điện không thay đổi. B. Điện dung của tụ điện tăng lên hai lần. C. Điện dung của tụ điện giảm đi hai lần. D. Điện dung của tụ điện tăng lên bốn lần. 1.65 Một tụ điện có điện dung 500 (pF) đợc mắc vào hiệu điện thế 100 (V). Điện tích của tụ điện là: 7 A. q = 5.10 4 (C). B. q = 5.10 4 (nC). C. q = 5.10 -2 (C). D. q = 5.10 -4 (C). 1.66 Một tụ điện phẳng gồm hai bản có dạng hình tròn bán kính 3 (cm), đặt cách nhau 2 (cm) trong không khí. Điện dung của tụ điện đó là: A. C = 1,25 (pF). B. C = 1,25 (nF). C. C = 1,25 (F). D. C = 1,25 (F). 1.67 Một tụ điện phẳng gồm hai bản có dạng hình tròn bán kính 5 (cm), đặt cách nhau 2 (cm) trong không khí. Điện trờng đánh thủng đối với không khí là 3.10 5 (V/m). Hệu điện thế lớn nhất có thể đặt vào hai bản cực của tụ điện là: A. U max = 3000 (V). B. U max = 6000 (V). C. U max = 15.10 3 (V). D. U max = 6.10 5 (V). 1.68 Một tụ điện phẳng đợc mắc vào hai cực của một nguồn điện có hiệu điện thế 50 (V). Ngắt tụ điện ra khỏi nguồn rồi kéo cho khoảng cách giữa hai bản tụ tăng gấp hai lần thì A. Điện dung của tụ điện không thay đổi. B. Điện dung của tụ điện tăng lên hai lần. C. Điện dung của tụ điện giảm đi hai lần. D. Điện dung của tụ điện tăng lên bốn lần. 1.69 Một tụ điện phẳng đợc mắc vào hai cực của một nguồn điện có hiệu điện thế 50 (V). Ngắt tụ điện ra khỏi nguồn rồi kéo cho khoảng cách giữa hai bản tụ tăng gấp hai lần thì A. Điện tích của tụ điện không thay đổi. B. Điện tích của tụ điện tăng lên hai lần. C. Điện tích của tụ điện giảm đi hai lần. D. Điện tích của tụ điện tăng lên bốn lần. 1.70 Một tụ điện phẳng đợc mắc vào hai cực của một nguồn điện có hiệu điện thế 50 (V). Ngắt tụ điện ra khỏi nguồn rồi kéo cho khoảng cách giữa hai bản tụ tăng gấp hai lần thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ có giá trị là: A. U = 50 (V). B. U = 100 (V). C. U = 150 (V). D. U = 200 (V). 1.79 Hai bản của một tụ điện phẳng là hình tròn, tụ điện đợc tích điện sao cho điện trờng trong tụ điện bằng E = 3.10 5 (V/m). Khi đó điện tích của tụ điện là Q = 100 (nC). Lớp điện môi bên trong tụ điện là không khí. Bán kính của các bản tụ là: A. R = 11 (cm). B. R = 22 (cm). C. R = 11 (m). D. R = 22 (m). 1.80 Có hai tụ điện: tụ điện 1 có điện dung C 1 = 3 (F) tích điện đến hiệu điện thế U 1 = 300 (V), tụ điện 2 có điện dung C 2 = 2 (F) tích điện đến hiệu điện thế U 2 = 200 (V). Nối hai bản mang điện tích cùng tên của hai tụ điện đó với nhau. Hiệu điện thế giữa các bản tụ điện là: A. U = 200 (V). B. U = 260 (V). C. U = 300 (V). D. U = 500 (V). 1.81 Có hai tụ điện: tụ điện 1 có điện dung C 1 = 3 (F) tích điện đến hiệu điện thế U 1 = 300 (V), tụ điện 2 có điện dung C 2 = 2 (F) tích điện đến hiệu điện thế U 2 = 200 (V). Nối hai bản mang điện tích cùng tên của hai tụ điện đó với nhau. Nhiệt lợng toả ra sau khi nối là: A. 175 (mJ). B. 169.10 -3 (J). C. 6 (mJ). D. 6 (J). 1.82 Một bộ tụ điện gồm 10 tụ điện giống nhau (C = 8 F) ghép nối tiếp với nhau. Bộ tụ điện đợc nối với hiệu điện thế không đổi U = 150 (V). Độ biến thiên năng lợng của bộ tụ điện sau khi có một tụ điện bị đánh thủng là: A. W = 9 (mJ). B. W = 10 (mJ). C. W = 19 (mJ). D. W = 1 (mJ). 1.83 Một tụ điện phẳng có điện dung C, đợc mắc vào một nguồn điện, sau đó ngắt khỏi nguồn điện. Ngời ta nhúng hoàn toàn tụ điện vào chất điện môi có hằng số điện môi . Khi đó điện tích của tụ điện A. Không thay đổi. B. Tăng lên lần. C. Giảm đi lần. D. Thay đổi lần. 1.84 Một tụ điện phẳng có điện dung C, đợc mắc vào một nguồn điện, sau đó ngắt khỏi nguồn điện. Ngời ta nhúng hoàn toàn tụ điện vào chất điện môi có hằng số điện môi . Khi đó điện dung của tụ điện A. Không thay đổi. B. Tăng lên lần. C. Giảm đi lần. D. Tăng lên hoặc giảm đi tuỳ thuộc vào lớp điện môi. 1.85 Một tụ điện phẳng có điện dung C, đợc mắc vào một nguồn điện, sau đó ngắt khỏi nguồn điện. Ngời ta nhúng hoàn toàn tụ điện vào chất điện môi có hằng số điện môi . Khi đó hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện A. Không thay đổi. B. Tăng lên lần. C. Giảm đi lần. D. Tăng lên hoặc giảm đi tuỳ thuộc vào lớp điện môi. 7. Năng lợng điện trờng 1.86 Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Sau khi nạp điện, tụ điện có năng lợng, năng lợng đó tồn tại dới dạng hoá năng. B. Sau khi nạp điện, tụ điện có năng lợng, năng lợng đó tồn tại dới dạng cơ năng. C. Sau khi nạp điện, tụ điện có năng lợng, năng lợng đó tồn tại dới dạng nhiệt năng. D. Sau khi nạp điện, tụ điện có năng lợng, năng lợng đó là năng lợng của điện trờng trong tụ điện. 1.87 Một tụ điện có điện dung C, đợc nạp điện đến hiệu điện thế U, điện tích của tụ là Q. Công thức nào sau đây không phải là công thức xác định năng lợng của tụ điện? A. W = C Q 2 1 2 B. W = C U 2 1 2 C. W = 2 CU 2 1 D. W = QU 2 1 8 1.88 Mét tơ ®iƯn cã ®iƯn dung C, ®ỵc n¹p ®iƯn ®Õn hiƯu ®iƯn thÕ U, ®iƯn tÝch cđa tơ lµ Q. C«ng thøc x¸c ®Þnh mËt ®é n¨ng lỵng ®iƯn trêng trong tơ ®iƯn lµ: A. w = C Q 2 1 2 B. w = 2 CU 2 1 C. w = QU 2 1 D. w = π ε 8.10.9 E 9 2 1.89 Mét tơ ®iƯn cã ®iƯn dung C = 6 (μF) ®ỵc m¾c vµo ngn ®iƯn 100 (V). Sau khi ng¾t tơ ®iƯn khái ngn, do cã qu¸ tr×nh phãng ®iƯn qua líp ®iƯn m«i nªn tơ ®iƯn mÊt dÇn ®iƯn tÝch. NhiƯt lỵng to¶ ra trong líp ®iƯn m«i kĨ tõ khi b¾t ®Çu ng¾t tơ ®iƯn khái ngn ®iƯn ®Õn khi tơ phãng hÕt ®iƯn lµ: A. 0,3 (mJ). B. 30 (kJ). C. 30 (mJ). D. 3.10 4 (J). 1.90 Mét tơ ®iƯn cã ®iƯn dung C = 5 (μF) ®ỵc tÝch ®iƯn, ®iƯn tÝch cđa tơ ®iƯn b»ng 10 -3 (C). Nèi tơ ®iƯn ®ã vµo bé acquy st ®iƯn ®éng 80 (V), b¶n ®iƯn tÝch d¬ng nèi víi cùc d¬ng, b¶n ®iƯn tÝch ©m nèi víi cùc ©m cđa bé acquy. Sau khi ®· c©n b»ng ®iƯn th× A. n¨ng lỵng cđa bé acquy t¨ng lªn mét lỵng 84 (mJ). B. n¨ng lỵng cđa bé acquy gi¶m ®i mét lỵng 84 (mJ). C. n¨ng lỵng cđa bé acquy t¨ng lªn mét lỵng 84 (kJ). D. n¨ng lỵng cđa bé acquy gi¶m ®i mét lỵng 84 (kJ). 1.91 Mét tơ ®iƯn kh«ng khÝ ph¼ng m¾c vµo ngn ®iƯn cã hiƯu ®iƯn thÕ U = 200 (V). Hai b¶n tơ c¸ch nhau 4 (mm). MËt ®é n¨ng lỵng ®iƯn trêng trong tơ ®iƯn lµ: A. w = 1,105.10 -8 (J/m 3 ). B. w = 11,05 (mJ/m 3 ). C. w = 8,842.10 -8 (J/m 3 ). D. w = 88,42 (mJ/m 3 ). Chủ Đề 2. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI I. HƯ thèng kiÕn thøc trong ch¬ng 1. Dßng ®iƯn - Dßng ®iƯn lµ dßng dÞch chun cã híng cđa c¸c h¹t t¶i ®iƯn, cã chiỊu quy íc lµ chiỊu chun ®éng cđa c¸c h¹t ®iƯn tÝch d¬ng. T¸c dơng ®Ỉc trng cđa dßng ®iƯn lµ t¸c dơng tõ. Ngoµi ra dßng ®iƯn cßn cã thĨ cã c¸c t¸c dơng nhiƯt, ho¸ vµ mét sè t¸c dơng kh¸c. 9 - Cờng độ dòng điện là đại lợng đặc trng định lợng cho tác dụng của dòng điện. Đối với dòng điện không đổi thì t q I = 2. Nguồn điện - Nguồn điện là thiết bị để tạo ra và duy trì hiệu điện thế nhằm duy trì dòng điện. Suất điện động của nguồn điện đợc xác định bằng thơng số giữa công của lực lạ làm dịch chuyển điệ tích dơng q bên trong nguồn điện và độ lớn của điện tích q đó. E = q A - Máy thu điện chuyển hoá một phần điện năng tiêu thụ thành các dạng năng lợng khác có ích, ngoài nhiệt. Khi nguồn điện đang nạp điện, nó là máy thu điện với suất phản điện có trị số bằng suất điện động của nguồn điện. 3. Định luật Ôm - Định luật Ôm với một điện trở thuần: R U I AB = hay U AB = V A V B = IR - Định luật Ôm cho toàn mạch: E = I(R + r) hay rR I + = E - Định luật Ôm cho đoạn mạch chứa nguồn điện: U AB = V A V B = E + Ir, hay r I AB U+ = E (dòng điện chạy từ A đến B, qua nguồn từ cực âm sang cực dơng) - Định luật Ôm cho đoạn mạch chứa máy thu: U AB = V A V B = Ir + E p , hay 'r U I pAB E- = (dòng điện chạy từ A đến B, qua máy thu từ cực dơng sang cực âm) 4. Mắc nguồn điện thành bộ - Mắc nối tiếp: E b = E 1 + E 2 + + E n r b = r 1 + r 2 + + r n Trong trờng hợp mắc xung đối: Nếu E 1 > E 2 thì : E b = E 1 - E 2 r b = r 1 + r 2 và dòng điện đi ra từ cực dơng của E 1. - Mắc song song: (n nguồn giống nhau): E b = E và r b = n r 4. Điện năng và công suất điện. Định luật Jun Lenxơ - Công và công suất của dòng điện ở đoạn mạch (điện năng và công suất điện ở đoạn mạch): A = UIt; P = UI - Định luật Jun Lenxơ: Q = RI 2 t - Công và công suất của nguồn điện: A = EIt; P = EI - Công suất của dụng cụ tiêu thụ điện: + Với dụng cụ toả nhiệt: P = UI = RI 2 = R U 2 + Với máy thu điện: P = EI + rI 2 (P / = EI là phần công suất mà máy thu điện chuyển hoá thành dạng năng lợng có ích, không phải là nhiệt) - Đơn vị công (điện năng) và nhiệt lợng là jun (J), đơn vị của công suất là oát (W). II. Câu hỏi và bài tập 1. Dòng điện không đổi. Nguồn điện 2.1 Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hớng. B. Cờng độ dòng điện là đại lợng đặc trng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện và đợc đo bằng điện lợng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong một đơn vị thời gian. C. Chiều của dòng điện đợc quy ớc là chiều chuyển dịch của các điện tích dơng. D. Chiều của dòng điện đợc quy ớc là chiều chuyển dịch của các điện tích âm. 2.2 Phát biểu nào sau đây là không đúng? 10 [...]... t©y B §é tõ thi n d¬ng øng víi trêng hỵp cùc b¾c cđa kim la bµn lƯch vỊ phÝa t©y, ®é tõ thi n ©m øng víi trêng hỵp cùc b¾c cđa kim la bµn lƯch vỊ phÝa ®«ng C §é tõ thi n d¬ng øng víi trêng hỵp cùc b¾c cđa kim la bµn lƯch vỊ phÝa b¾c, ®é tõ thi n ©m øng víi trêng hỵp cùc b¾c cđa kim la bµn lƯch vỊ phÝa nam D §é tõ thi n d¬ng øng víi trêng hỵp cùc b¾c cđa kim la bµn lƯch vỊ phÝa nam, ®é tõ thi n ©m øng... ngoµi 9 Tõ trêng Tr¸i §Êt 4.68 §é tõ thi n lµ A gãc lƯch gi÷a kinh tun tõ vµ mỈt ph¼ng n»m ngang B gãc lƯch gi÷a kinh tun tõ vµ mỈt ph¼ng xÝch ®¹o cđa tr¸i ®Êt C gãc lƯch gi÷a kinh tun tõ vµ kinh tun ®Þa D gãc lƯch gi÷a kinh tun tõ vµ vÜ tun ®Þa 4.69 Ph¸t biĨu nµo sau ®©y lµ ®óng? A §é tõ thi n d¬ng øng víi trêng hỵp cùc b¾c cđa kim la bµn lƯch vỊ phÝa ®«ng, ®é tõ thi n ©m øng víi trêng hỵp cùc b¾c... hi®r« t¹i catèt KhÝ thu ®ỵc cã thĨ tÝch V= 1 (lÝt) ë nhiƯt ®é t = 27 (0C), ¸p st p = 1 (atm) §iƯn lỵng ®· chun qua b×nh ®iƯn ph©n lµ: A 6420 (C) B 4010 (C) C 8020 (C) D 7842 (C) 4 Dßng ®iƯn trong ch©n kh«ng 3.34 C©u nµo díi ®©y nãi vỊ ch©n kh«ng vËt lµ kh«ng ®óng? A Ch©n kh«ng vËt lµ mét m«i trêng trong ®ã kh«ng cã bÊt kú ph©n tư khÝ nµo B Ch©n kh«ng vËt lµ mét m«i trêng trong ®ã c¸c h¹t chun... la bµn lƯch vỊ híng ®«ng, ®é tõ khuynh ©m khi cùc b¾c cđa kim nam ch©m cđa la bµn lƯch vỊ híng nam 4.72 Chän c©u ph¸t biĨu kh«ng ®óng A Cã ®é tõ thi n lµ do c¸c cùc tõ cđa tr¸i ®Êt kh«ng trïng víi c¸c ®Þa cùc B §é tõ thi n vµ ®é tõ khuynh phơ thc vÞ trÝ ®Þa C B¾c cùc cã ®é tõ khuynh d¬ng, nam cùc cã ®é tõ khuynh ©m D B¾c cùc cã ®é tõ khuynh ©m, nam cùc cã ®é tõ khuynh d¬ng 4.73 Ph¸t biĨu nµo sau... phãng ®¹i cđa ¶nh A1B1 qua vËt kÝnh, G2∞ lµ sè béi gi¸c cđa thÞ kÝnh G∞ = δ§ (víi δ lµ ®é dµi quang häc cđa kÝnh hiĨn vi) f1f2 6 KÝnh thi n v¨n - KÝnh thi n v¨n khóc x¹ gåm vËt kÝnh lµ thÊu kÝnh héi tơ cã tiªu cù lín vµ thÞ kÝnh lµ thÊu kÝnh héi tơ cã tiªu cù nhá - KÝnh thi n v¨n ph¶n x¹ gåm g¬ng lâm cã tiªu cù lín vµ thÞ kÝnh lµ thÊu kÝnh héi tơ cã tiªu cù nhá - Ng¾m chõng lµ quan s¸t vµ ®iỊu chØnh...11 A Dßng ®iƯn cã t¸c dơng tõ B Dßng ®iƯn cã t¸c dơng nhiƯt C Dßng ®iƯn cã t¸c dơng ho¸ häc D Dßng ®iƯn cã t¸c dơng sinh 2.3 Ph¸t biĨu nµo sau ®©y lµ ®óng? A Ngn ®iƯn lµ thi t bÞ ®Ĩ t¹o ra vµ duy tr× hiƯu ®iƯn thÕ nh»m duy tr× dßng ®iƯn trong m¹ch Trong ngn ®iƯn díi t¸c dơng cđa lùc l¹ c¸c ®iƯn tÝch d¬ng dÞch chun tõ cùc d¬ng sang cùc ©m B St... b¾c 4.70 §é tõ khuynh lµ: A gãc hỵp bëi kim nam ch©m cđa la bµn vµ mỈt ph¼ng n»m ngang B gãc hỵp bëi kim nam ch©m cđa la bµn vµ mỈt ph¼ng th¼ng ®øng C gãc hỵp bëi kim nam ch©m cđa la bµn vµ kinh tun ®Þa D gãc hỵp bëi kim nam ch©m cđa la bµn vµ mỈt ph¼ng xÝch ®¹o cđa tr¸i ®Êt 4.71 Ph¸t biĨu nµo sau ®©y lµ ®óng? A §é tõ khuynh d¬ng khi cùc b¾c cđa kim nam ch©m cđa la bµn n»m díi mỈt ph¼ng ngang, ®é tõ... B 106 (C) C 5.106 (C) D 107 (C) 3.27** §Ỉt mét hiƯu ®iƯn thÕ U = 50 (V) vµo hai cùc b×nh ®iƯn ph©n ®Ĩ ®iƯn ph©n mét dung dÞch mi ¨n trong níc, ngêi ta thu ®ỵc khÝ hi®r« vµo mét b×nh cã thĨ tÝch V = 1 (lÝt), ¸p st cđa khÝ hi®r« trong b×nh b»ng p = 1,3 (at) vµ nhiƯt ®é cđa khÝ hi®r« lµ t = 270C C«ng cđa dßng ®iƯn khi ®iƯn ph©n lµ: A 50,9.105 J B 0,509 MJ C 10,18.105 J D 1018 kJ 3.28 §Ĩ gi¶i phãng lỵng... ®óng? D N 30 A Khi cã sù biÕn ®ỉi tõ th«ng qua mỈt giíi h¹n bëi mét m¹ch ®iƯn, th× trong m¹ch xt hiƯn st ®iƯn ®éng c¶m øng HiƯn tỵng ®ã gäi lµ hiƯn tỵng c¶m øng ®iƯn tõ B Dßng ®iƯn xt hiƯn khi cã sù biÕn thi n tõ th«ng qua m¹ch ®iƯn kÝn gäi lµ dßng ®iƯn c¶m øng C Dßng ®iƯn c¶m øng cã chiỊu sao cho tõ trêng do nã sinh ra lu«n ngỵc chiỊu víi chiỊu cđa tõ trêng ®· sinh ra nã D Dßng ®iƯn c¶m øng cã chiỊu sao... cã c¶m øng tõ vu«ng gãc víi mỈt ph¼ng khung vµ cã ®é lín t¨ng dÇn tõ 0 ®Õn 2,4.10 -3 (T) trong kho¶ng thêi gian 0,4 (s) St ®iƯn ®éng c¶m øng xt hiƯn trong khung trong kho¶ng thêi gian cã tõ trêng biÕn thi n lµ: A 1,5.10-2 (mV) B 1,5.10-5 (V) C 0,15 (mV) D 0,15 (μV) 5.14 Mét khung d©y cøng, ®Ỉt trong tõ trêng t¨ng dÇn ®Ịu nh h×nh vÏ 5.14 Dßng ®iƯn c¶m øng trong khung cã chiỊu: I I A B I C I D 2 St ®iƯn . trêng: π ε = 8.10.9 E w 9 2 Bài 1. Cho hai điện tích dương q 1 = 2nC và q 2 = 0,18µC đặt cố đònh và cách nhau a = 10cm. Đặt thêm một điện tích thứ ba q 0 . vật nhiễm điện dơng là vật đã nhận thêm các ion dơng. D. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật đã nhận thêm êlectron. 1.17 Phát biết nào

Hình ảnh liên quan

D. Trong ống phóng điện tử có các cặp bản cực giống nh của tụ điện để lái tia điện tử tạo thành hình ảnh trên màn huỳnh quang. - TUYỂN TẬP CÂU HỎI, BÀI TẬP VẬT LÝ LỚP 11. TÀI LIỆU ÔN THI

rong.

ống phóng điện tử có các cặp bản cực giống nh của tụ điện để lái tia điện tử tạo thành hình ảnh trên màn huỳnh quang Xem tại trang 19 của tài liệu.
5.7 Khung dây dẫn ABCD đợc đặt trong từ trờng đều nh hình vẽ 5.7. Coi rằng bên ngoài vùng MNPQ không có từ trờng - TUYỂN TẬP CÂU HỎI, BÀI TẬP VẬT LÝ LỚP 11. TÀI LIỆU ÔN THI

5.7.

Khung dây dẫn ABCD đợc đặt trong từ trờng đều nh hình vẽ 5.7. Coi rằng bên ngoài vùng MNPQ không có từ trờng Xem tại trang 30 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan