0

DAU HIEU CHIA HET CHO 3 VA 9

13 0 0
  • DAU HIEU CHIA HET CHO 3 VA 9

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2021, 01:16

Đảng sớm nhận rõ, phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ: Đảng phải giải phóng phụ nữ, gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp với giải phóng phụ nữ.. Đả[r] (1)Tiết 22: (2) KiÓm tra bµi cò Nêu dấu hiệu chia hết cho 3; Cho các số sau, số nào chia hết cho 3; 9, chia hết cho và 9? 126; 102; 350; 7570 • • • Bµi 103 (SGK):Tæng (hiÖu) sau cã chia hÕt cho kh«ng, cã chia hÕt cho kh«ng ? b) 5436 -1324 c) 1.2.3.4.5.6 + 27 (3) TiÕt 22: LuyÖn tËp 1Sửa BT: Bài 104 (SGK-Tr 42) Điền vào dấu * để: a) 5*8 chia hÕt cho b) 6*3 chia hÕt cho c) 43* chia hÕt cho c¶ vµ (4) c) 43* chia hÕt cho c¶ vµ C¸ch 1: 43*3  (4   *) 3  (7  *) 3  *   2; 5;8 43*5  *   0; 5  1  2 Tõ (1) vµ (2) =>*=5 Ta t×m ® îc sè 435 chia hÕt cho c¶ vµ C¸ch 2: 43*3  (4   *) 3  (7  *) 3  *   2;5;8 Ta t×m ® îc sè 432;435;438 chia hÕt cho V× chØ cã 435 chia hÕt cho nªn víi *b»ng th× ta t×m ® îc sè 435 chia hÕt cho c¶ vµ C¸ch 3: 43*5  *   0;5 Ta t×m ® îc sè 430;435 chia hÕt cho V× chØ cã 435 chia hÕt cho (do 4+3+5=12 3) nªn víi * b»ng th× ta t×m ® îc sè 435 chia hÕt cho c¶ vµ (5) TiÕt 22: LuyÖn tËp 1.Bài 104 (SGK-Tr 42) Điền vào dấu * để: a) 5*8 chia hÕt cho b) 6*3 chia hÕt cho c) 43* chia hÕt cho c¶ vµ d) *81* Chia hÕt cho c¶ 2; 3; 5; (Trong mét sè cã nhiÒu dÊu *, c¸c dÊu * kh«ng nhÊt thiÕt thay thÕ bëi c¸c ch÷ sè gièng nhau) (6) Bµi 107 (Tr 42-SGK): §iÒn dÊu “ x” vµo « thÝch hîp c¸c c©u sau: C©u a) Một số chia hết cho thì số đó chia hết cho §óng Sai X b) Một số chia hết cho thì số đó chia hết cho X c) Một số chia hết cho 15 thì số đó chia hết cho X d) Một số chia hết cho 45 thì số đó chia hết cho X NÕu a chia hÕt cho b (a,b lµ c¸c sè tù nhiªn kh¸c 0) th× sè tù nhiªn m chia hÕt cho a th× chia hÕt cho b ; sè tù nhiªn m chia hÕt cho b chưưa đã chia hết cho a (7) Bài 108 Một số có tổng các chữ số chia cho (cho 3) dư m thì số đó chia cho (cho3 ) dư m Tìm số dư chia số sau :1546; 1527; 2468; 1011 cho (Nhóm 1; 3; 5) cho (Nhóm 2; 4; 6) KÕt luËn: Sè dư cña mét sè chia cho b»ng sè dư cña tæng c¸c ch÷ sè cña nã chia cho Sè dư cña mét sè chia cho b»ng sè dư cña tæng c¸c ch÷ sè cña nã chia cho (8) Luật chơi: (9) • Bµi tËp: Gäi m lµ sè dư a chia cho b §iÒn vµo « trèng giá trị m a 38 567 2341 1235 b m 2 1 0 (10) Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập Cương lĩnh đầu tiên Đảng đã ghi: “Nam nữ bình quyền” Đảng sớm nhận rõ, phụ nữ là lực lượng quan trọng cách mạng và đề nhiệm vụ: Đảng phải giải phóng phụ nữ, gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp với giải phóng phụ nữ Đảng đặt ra: Phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng (công hội, nông hội) và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng Chính vì mà ngày 20/10/1930, Hội Liên hiệp Phụ nữ chính thức thành lập Sự kiện lịch sử này thể sâu sắc quan điểm Đảng vai trò phụ nữ cách mạng, tổ chức phụ nữ, nghiệp giải phóng phụ nữ (11) H·y chän phÇn THƯỞNG cña m×nh Th­ưởng Th­ưởng (12) PhÇn th­ưởng cña em lµ mét hộp­quà­phần­thưởng­2­là­1­ phong­bì (13) DẶN DÒ • -HỌC LẠI DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2; 5; 3; • -Làm các bài tập còn lại • -Nghiên cứu trứơc bài ước và bội (14)
- Xem thêm -

Xem thêm: DAU HIEU CHIA HET CHO 3 VA 9, DAU HIEU CHIA HET CHO 3 VA 9