0

bai 6 ban ve cac khoi tron xoay

21 0 0
  • bai 6 ban ve cac khoi tron xoay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 23:15

Hình chiếu trên mặt phẳng song song với trục quay của hình trụ là hình chữ nhật, của hình nón là hình tam giác cân vaø cuûa hình caàu laø hình troøn.. Hình chiếu trên mặt phẳng vuông góc[r] (1)TRƯỜNG THPT HỒ THỊ KỶ LỚP: Người soạn: THAÙNG 9/2015 (2) KIEÅM TRA BAØI CUÕ Caâu hoûi: Em hãy nêu tên mặt phẳng chiếu 1, 2, ? Các hình chiếu trên mặt phẳng này là hình gì? Mặt phẳng chiếu đứng M aët ph a úng ch ieá uc a ïn h Maët phaúng chieáu baèng (3) Maët phaúng chieáu caïnh Mặt phẳng chiếu đứng Maët phaúng chieáu baèng (4) Mặt phẳng chiếu đứng Maët phaúng chieáu caïnh Maët phaúng chieáu baèng (5) Truïc quay (6) Baøi 6: I KHOÁI TROØN XOAY: Khoái hình truï Khoái hình noùn Khoái hình caàu Bằng cách điền vào …………………….các cụm từ sau : hình tam giác vuông, nửa hình tròn, hình chữ nhật vào các mệnh đề sau đây để mô tả cách tạo thành các khối: hình trụ, hình noùn, hình caàu (7) 1.Hình truï: hình chữ nhật vòng a) Khi quay …………………………………………… quanh cạnh cố định, ta hình trụ (8) Hình noùn: moät tam giaùc vuoâng moät voøng b Khi quay…………………………………………… quanh cạnh góc vuông cố định, ta hình noùn (9) Hình caàu: nửa hình tròn vòng quanh b) Khi quay …………………………………………… đường kính cố định cố định, ta hình cầu (10) Truïc quay Truïc quay KẾT LUẬN: Khối tròn xoay tạo thành quay hình phaúng moät……………………………quanh đường cố định(trục quay) hình 10 (11) II HÌNH CHIEÁU CUÛA HÌNH TRUÏ , HÌNH NOÙN, HÌNH CAÀU: 1.Hình truï: 11 (12) 1.Hình truï: Hình truï vaø caùc hình chieáu cuûa hình truï 12 (13) Hình chieáu Hình daïng Kích thước Đứng Chữ nhật d,h Baèng Troøn d Caïnh Chữ nhật d,h 13 (14) Hình noùn: Hình noùn vaø caùc hình chieáu cuûa hình noùn 14 (15) Hình chieáu Hình daïng Kích thước Đứng Tam giaùc h,d Baèng Hình troøn d Caïnh Tam giaùc h,d 15 (16) Hình caàu: Hình caàu vaø caùc hình chieáu cuûa hình caàu 16 (17) Hình chieáu Hình daïng Kích thước Đứng Hình Troøn d Baèng Hình Troøn d Caïnh Hình Troøn d 17 (18) Ghi nhớ: Hình chiếu trên mặt phẳng song song với trục quay hình trụ là hình chữ nhật, hình nón là hình tam giác cân vaø cuûa hình caàu laø hình troøn Hình chiếu trên mặt phẳng vuông góc với trục quay caùc khoái troøn laø hình troøn 18 (19) Caâu hoûi: Hình trụ tạo thành nào? Nếu đặt mặt đáy hình trụ song song với mặt phẳng chiếu cạnh, lúc này hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có dạng gì? 19 (20) Hình nón tạo thành nào? Nếu đặt mặt đáy hình nón song song với mặt phẳng chiếu cạnh, thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có dạng gì? 20 (21) Hình cầu tạo thành nào? Các hình chiếu cuûa hình caàu coù ñaëc ñieåm gì? 21 (22)
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 6 ban ve cac khoi tron xoay, bai 6 ban ve cac khoi tron xoay