0

GDCD 6 Phụ lục 3 CV 5512. Phụ lục 3 KHGD GDCD 7 CV 5512

12 10 0
  • GDCD 6 Phụ lục 3  CV 5512. Phụ lục 3  KHGD GDCD 7  CV 5512

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 23:03

Phụ lục 3 CV 5512: Kế hoạch GDCD 6. KHGD Giáo dục công dân 6 CV 5512. KHGD Giáo dục công dân 6 CV 5512. KHGD Giáo dục công dân 6 CV 5512. KHGD Giáo dục công dân 6 CV 5512. KHGD Giáo dục công dân 6 CV 5512. KHGD Giáo dục công dân 6 CV 5512. KHGD Giáo dục công dân 6 CV 5512. KHGD Giáo dục công dân 6 CV 5512 TRƯỜNG THCS SÔNG THAO TỔ CHUYÊN MÔN: VĂN – SỬ KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN MÔN HỌC GIÁO DỤC CÔNG DÂN, KHỐI LỚP NĂM HỌC 2021-2022 I Đặc điểm tình hình Số lớp: ; Số học sinh: ; Số học sinh học chun đề lựa chọn (nếu có): …………… Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: ; Trình độ đào tạo (chuyên môn): Cao đẳng: Đại học: .; Trên đại học: Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên 1: Tốt: ; Khá: ; Đạt: .; Chưa đạt: Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể thiết bị dạy học sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục) STT Thiết bị dạy học Số Các thí nghiệm/thực hành Ghi lượng Máy chiếu 01 Tranh thể truyền thống gia đình, 03 Bài 1: Tự hào truyền thống gia đình dòng dòng họ họ Tranh thể yêu thương, quan tâm, 05 Bài 2: Yêu thương người giúp đỡ lẫn sống, học tập sinh hoạt Bộ tranh thể chăm siêng năng, 03 Bài 3: Siêng năng, kiên trì kiên trì học tập, sinh hoạt hàng ngày Video/clip tình trung thực 01 Bài 4: Tơn trọng thật Video/clip tình tự lập 01 Bài 5: Tự lập Video/clip tình tự giác làm việc 01 Bài 6: Tự nhận thức thân nhà Bộ tranh hướng dẫn bước phịng tránh 04 Bài 7: Ứng phó với tình nguy hiểm ứng phó với tình nguy hiểm Video/clip tình tiết kiệm 01 Bài 8: Tiết kiệm Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên sở giáo dục phổ thông 10 Bộ tranh thể hành vi tiết kiệm 02 Bài 8: Tiết kiệm điện, nước 11 Tranh thể mô mối quan hệ 01 Bài 9: Cơng dân nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa nhà nước công dân Việt Nam 12 Video hướng dẫn quy trình khai sinh cho 01 Bài 9: Cơng dân nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa trẻ em Việt Nam 13 Bộ tranh nhóm quyền trẻ em 04 Bài 11 Quyền trẻ em 14 Bộ dụng cụ thực hành tự nhận thức 01 Bài 6: Tự nhận thức thân thân 15 Bộ dụng cụ cho học sinh thực hành ứng phó 01 Bài 7: Ứng phó với tình nguy hiểm với tình nguy hiểm 16 Bộ dụng cụ, thực hành tiết kiệm 01 Bài 8: Tiết kiệm Phịng học mơn/phịng thí nghiệm/phịng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể phịng thí nghiệm/phịng mơn/phịng đa năng/sân chơi/bãi tập sử dụng để tổ chức dạy học mơn học/hoạt động giáo dục) STT Tên phịng Số lượng Phạm vi nội dung sử dụng Ghi Sân thể dục Học sinh thực hành ứng phó với số tình nguy hiểm II Kế hoạch dạy học Phân phối chương trình STT Bài học Số tiết Yêu cầu cần đạt (1) (2) (3) Bài 1: Tự hào Về kiến thức truyền thống - Nêu số truyền thống gia đình, dịng họ gia đình dịng - Giải thích cách đơn giản ý nghĩa truyền thống gia đình, dịng họ họ - Biết giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình, dịng họ việc làm cụ thể phù hợp Về lực Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết giá trị truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ Năng lực phát triển thân: Tự nhận thức thân; lập thực kế hoạch để không ngừng phát huy nâng cao trị truyền thống tốt đẹp Về phẩm chất : Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia hoạt động để phát huy truyền thống gia đình, Đối với tổ ghép mơn học: khung phân phối chương trình cho môn Bài 2: Yêu thương người 3 Bài 3: Siêng năng, kiên trì dịng họ Nhân ái: Trân trọng giá trị tốt đẹp mà ông bà, bố mẹ, hệ trước xây dựng Trách nhiệm: Có có ý thức tìm hiểu, tham gia hoạt động gia đình dịng họ, quan tâm đến cơng việc gia đình Về kiến thức: - Nêu khái niệm biểu tình yêu thương người - Trình bày giá trị tình yêu thương người - Thực việc làm thể tình yêu thương người - Đánh giá thái độ, hành vi thể tình yêu thương người khác - Phê phán biểu trái với tình yêu thương người Về lực: Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết chuẩn mực đạo đức, giá trị truyền thống tình yêu thương người Năng lực phát triển thân: Tự nhận thức thân; lập thực kế hoạch hoàn thiện thân nhằm phát huy giá trị tình yêu thương người theo chuẩn mực đạo đức xã hội Năng lực tìm hiểu tham gia hoạt động kinh tế - xã hội: Tích cực tham gia hoạt động nhằm góp phần vào việc lan tỏa giá trị tình yêu thương người Về phẩm chất: u nước: Có ý thức tìm hiểu giá trị, phẩm chất yêu thương người người Việt Nam Chăm chỉ: Luôn cố gắng vươn lên đạt kết tốt học tập Trách nhiệm: Có ý thức tích cực tham gia hoạt động để phát huy truyền thống yêu thương người Về kiến thức: -Nêu khái niệm, biểu siêng năng, kiên trì - Nhận biết ý nghĩa siêng năng, kiên trì - Siêng năng, kiên trì lao động, học tập sống ngày - Đánh giá siêng năng, kiên trì thân người khác học tập, lao động Về lực: Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết vai trò việc siêng năng, kiên trì, tích cực học tập, rèn luyện để đáp ứng nhu cầu Bài 4: Tôn trọng thật Bài 5: Tự lập Năng lực phát triển thân: Kiên trì mục tiêu, kế hoạch học tập rèn luyện, tự thực công việc, nhiệm vụ thân học tập sinh hoạt ngày Về phẩm chất: Chăm chỉ: Kiên trì, cố gắng vươn lên đạt kết tốt học tập Trung thực: Ln thống lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận khuyết điểm thân chịu trách nhiệm lời nói, hành vi thân Trách nhiệm: Tích cực tham gia hoạt động tập thể Về kiến thức - Nhận biết số biểu tôn trọng thật - Hiểu phải tơn trọng thật - Ln nói thật với người thân, thầy cơ, bạn bè người có trách nhiệm - Khơng đồng tình với việc nói dối che giấu thật Về lực Năng lực điều chỉnh hành vi: Tự giác thực cách đắn công việc thân học tập sống Năng lực phát triển thân: Kiên trì mục tiêu, kế hoạch học tập rèn luyện Về phẩm chất Trung thực: Ln thống lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận khuyết điểm thân Trách nhiệm: thực nội quy nơi công cộng; chấp hành tốt pháp luật, không tiếp tay cho kẻ xấu Về kiến thức - Nêu khái niệm tự lập - Liệt kê biểu người có tính tự lập - Hiểu phải tự lập - Đánh giá khả tự lập thân người khác - Tự thực nhiệm vụ thân học tập, sinh hoạt ngày, hoạt động tập thể trường sống cộng đồng, không dựa dẫm, ỷ lại phụ thuộc vào người khác Về lực Năng lực điều chỉnh hành vi: Có kiến thức để tự nhận thức, tự quản lí, tự bảo vệ thân Năng lực phát triển thân: Hoàn thiện thân nhằm nâng cao giá trị thân, đạt Bài 6: Tự nhận thức thân Bài 7: Ứng phó với tình nguy hiểm mục tiêu sống phù hợp với chuẩn mực đạo đức pháp luật Tự nhận biết sở thích, điểm mạnh, điểm yếu, thân, lập mục tiêu, kế hoạch học tập rèn luyện thân Năng lực tự chủ tự học: Biết chủ động, tích cực thực cơng việc thân học tập sống; khơng đồng tình với hành vi sống dựa dẫm, ỷ lại Về phẩm chất Chăm chỉ: Luôn cố gắng tự vươn lên đạt kết tốt học tập; tham gia công việc lao động, sản xuất gia đình theo yêu cầu thực tế, phù hợp với khả điều kiện thân Trung thực: Ln thống lời nói với việc làm; tôn trọng lẽ phải; bảo vệ điều hay, lẽ phải trước người, khách quan, công nhận thức Về kiến thức - Nêu tự nhận thức thân - Nhận biết ý nghĩa tự nhận thức thân - Tự nhận thức điểm mạnh, điểm yếu, giá trị, vị trí, tình cảm, mối quan hệ thân - Biết tôn trọng thân, xây dựng kế hoạch phát huy điểm mạnh hạn chế điểm yếu thân Về lực Năng lực điều chỉnh hành vi: có kiến thức để nhận thức, quản lí, tự bảo vệ thân thích ứng với thay đổi sống; Năng lực phát triển thân: lập thực kế hoạch hoàn thiện thân Năng lực tự chủ tự học: Nhận thức sở thích, khả thân Biết rèn luyện, khắc phục hạn chế thân Năng lực giao tiếp hợp tác: Nhận xét ưu điểm, thiếu sót thân, biết điều chỉnh hành vi thân để phù hợp với mối quan hệ với thành viên xã hội Về phẩm chất Chăm chỉ: Luôn cố gắng vươn lên đạt kết tốt học tập phù hợp với khả điều kiện thân; Trách nhiệm: Có thói quen nhìn nhận đánh giá thân mình, có ý thức tu dưỡng rèn luyện Về kiến thức - Nhận biết tình nguy hiểm hậu tình nguy hiểm trẻ em 8 Bài 8: Tiết kiệm - Nêu cách ứng phó với số tình nguy hiểm - Thực hành cách ứng phó trước số tình nguy hiểm để đảm bảo an toàn Về lực Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết kỹ sống bản, phù hợp với lứa tuổi Năng lực phát triển thân: Trang bị cho thân kỹ sống để thích ứng, điều chỉnh hòa nhập với sống Năng lực tự chủ tự học: Vận dụng cách linh hoạt kiến thức, kĩ sống học kinh nghiệm có để giải vấn đề sống Năng lực giải vấn đề sáng tạo:Phát giải tình phát sinh sống hàng ngày Về phẩm chất Chăm chỉ: Luôn cố gắng vươn lên đạt kết tốt học tập; có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ học nhà trường, sách báo từ nguồn tin cậy khác vào học tập đời sống ngày Trách nhiệm: Có ý thức tìm hiểu sẵn sàng tham gia hoạt động tuyên truyền, chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên, phản đối hành vi xâm hại, phá hoại thiên nhiên Về kiến thức - Nêu khái niệm tiết kiệm biểu tiết kiệm tiền bạc, đồ dùng, thời gian, điện, nước, ) Hiểu phải tiết kiệm - Thực hành tiết kiệm sống, học tập - Nhận xét, đánh giá việc thực hành tiết kiệm thân người xung quanh - Phê phán biểu lãng phí Về lực Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết cần thiết phải tiết kiệm tiền; nguyên tắc quản lý tiền; cách lập kế hoạch chi tiêu tiêu dùng thông minh, tiết kiệm tiền bạc, đồ dùng, thời gian, điện nước, bước đầu biết quản lý tiền, tạo nguồn thu nhập cá nhân chi tiêu hợp lí Năng lực phát triển thân: Kiên trì mục tiêu, kế hoạch học tập rèn luyện, tự thực công việc, nhiệm vụ thân học tập sinh hoạt ngày, thực việc quản lí chi tiêu tiền hợp lí theo kế hoạch đề Năng lực tự chủ tự học: - Biết làm chủ tình cảm, cảm xúc để có hành vi phù hợp học tập đời sống, khơng đua địi ăn diện lãng phí, nghịch ngợm, hiểu vai trị tiết kiệm Năng lực giải vấn đề sáng tạo: Bài 9: Cơng dân nước cộng hịa XHCN Việt Nam - Lập kế hoạch chi tiêu hợp lý thân, bước hiểu coi trọng tiền bạc cách hợp lý, biết cách quản lý tiền bạc thân cách phù hợp Về phẩm chất Chăm chỉ: Có ý thức tham gia công việc lao động, sản xuất gia đình theo yêu cầu thực tế, phù hợp với khả điều kiện thân Trung thực: Luôn thống lời nói với việc làm, tiết kiệm công, trân trọng giá trị vật chất người tạo Trách nhiệm: Có thói quen chi tiêu sử dụng hợp lí tiết kiệm tiền bạc cải vật chất người Về kiến thức - Nêu khái niệm công dân; xác định công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nêu quy định Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyền nghĩa vụ công dân - Bước đầu thực số quyền nghĩa vụ công dân Về lực Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết khái niệm pháp luật phổ thông, bản, phù hợp với lứa tuổi giá trị, ý nghĩa chuẩn mực hành vi Năng lực phát triển thân: Xác định quyền nghĩa vụ công dân nước cộng hịa XHCN Việt Nam Có ý thức tìm hiểu pháp luật, sống làm việc theo Hiến pháp pháp luật Năng lực tìm hiểu tham gia hoạt động kinh tế - xã hội: Hiểu số kiến thức phổ thông, pháp luật; nhận biết số tượng, kiện, vấn đề đời sống xã hội liên quan pháp luật, kĩ sống Lựa chọn, đề xuất cách giải tham gia giải vấn đề thường gặp liên quan đến quyền nghĩa vụ công dân Năng lực tự chủ tự học: Hiểu biết quyền nghĩa vụ công dân q, nhu cầu cá nhân; biết phân biệt quyền, nhu cầu đáng khơng đáng Năng lực giải vấn đề sáng tạo: Phân tích tình liên quan đến quyền nghĩa vụ công dân giải cách phù hợp đời sống Về phẩm chất Yêu nước: Tích cực, chủ động thực tốt đường lối sách Đảng, pháp luật nhà nước, tôn trọng quyền nghĩa vụ công dân Nhân ái: tôn trọng quyền nghĩa vụ người khác, khơng đồng tình với ác, xấu; không cổ xuý, không tham gia hành vi bạo lực 10 Bài 10: Quyền nghĩa vụ công dân 11 Bài 11: Quyền trẻ em Trung thực: Tôn trọng lẽ phải; bảo vệ điều hay, lẽ phải trước người, khách quan, công nhận thức, ứng xử; không xâm phạm công; đấu tranh với hành vi thiếu trung thực học tập sống Về kiến thức - Nêu quy định Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyền nghĩa vụ công dân - Thực quyền nghĩa vụ công dân phù hợp với lứa tuổi Về lực Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết quy định pháp luật phổ thông, quyền nghĩa vụ công dân ý nghĩa chuẩn mực hành vi Tự giác thực quyền nghĩa vụ mình, tơn trọng quyền nghĩa vụ người khác Năng lực phát triển thân: Có kế hoạch để thực quyền nghĩa vụ công dân, vào việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi Năng lực tìm hiểu tham gia hoạt động kinh tế - xã hội: Hiểu số kiến thức phổ thông, pháp luật; nhận biết số kiện, liên quan đến quyền nghĩa vụ công dân Về phẩm chất Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia thực quyền nghĩa vụ thân, tuyên truyền, vận động người thực tốt Nhân ái: Tôn trọng quyền nghĩa vụ người, thực tốt quyền nghĩa vụ công dân nhằm xây dựng quan hệ tốt đẹp lành mạn Trung thực: Ln thống lời nói với việc làm, tôn trọng lẽ phải; bảo vệ điều hay, lẽ phải công nhận thức, ứng xử; không xâm phạm đến quyền nghĩa vụ công dân người khác 1.Về kiến thức - Nêu quyền trẻ em, ý nghĩa quyền trẻ em việc thựchiện quyền trẻ em - Thực tốt quyền bổn phận trẻ em Về lực Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết quyền trẻ em, tích cực tham gia thực quyền trẻ em thân thành việc làm phù hợp lứa tuổi Năng lực phát triển thân: Biết vận dụng quyền trẻ em để thực việc làm thân cách phù hợp để hồn thiện thân 12 Bài 12: Thực quyền trẻ em Về phẩm chất Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia thực quyền trẻ em thân, tuyên truyền, vận động người thực tốt quyền trẻ em Trung thực: Ln thống lời nói với việc làm, tôn trọng lẽ phải; bảo vệ điều hay, lẽ phải công nhận thức, ứng xử Về kiến thức - Nêu trách nhiệm gia đình, nhà trường, xã hội việc thực quyền trẻ em - Phân biệt hành vi thực quyền trẻ em hành vi vi phạm quyền trẻ em - Nhận xét, đánh giá việc thực quyền trẻ em thân, gia đình, nhà trường, cộng đồng; bày tỏ nhu cầu để thực tốt quyền trẻ em Về lực Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết quyền trẻ em, tích cực tham gia thực quyền trẻ em thân thành việc làm phù hợp lứa tuổi Năng lực phát triển thân: Biết vận dụng quyền trẻ em để thực việc làm thân cách phù hợp để hoàn thiện thân Về phẩm chất Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia thực quyền trẻ em thân, tuyên truyền, vận động người thực tốt quyền trẻ em Trung thực: Ln thống lời nói với việc làm, tôn trọng lẽ phải, bảo vệ điều hay, lẽ phải công nhận thức, ứng xử Kiểm tra, đánh giá định kỳ Bài kiểm tra, đánh giá Giữa Học kỳ Thời gian (1) 45 phút Thời điểm (2) Tuần 01/11/2106/11/21 Yêu cầu cần đạt (3) Hình thức (4) Về kiến thức Kiểm tra trắc nghiệm - Học sinh củng cố kiến thức có kết hợp với tự luận, học viết giấy theo - Vận dụng kiến thức học để giải đặc tả Bộ giáo dục vấn đề nảy sinh thực tiễn sống đào tạo - Là sở để giáo viên đánh giá trình học tập rèn luyện học sinh Về lực Cuối Học kỳ 45 phút Tuần 18 27/12/2101/01/22 Năng lực điều chỉnh hành: Biết vận dụng kiến thức, học để giải vấn đề nảy sinh thực tiễn sống, hình thành thói quen suy nghĩ hành động phù hợp với lứa tuổi Năng lực phát triển thân: Tự nhận thức đánh giá thân; lập thực kế hoạch hoàn thiện thân nhằm có điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập Về phẩm chất: Trung thực: Luôn thống lời nói với việc làm, nghiêm túc nhìn nhận khuyết điểm thân trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp Trách nhiệm: Hồn thành tốt q trình học tập rèn luyện nhằm đạt mục đích đặt Về kiến thức - Học sinh củng cố kiến thức có học - Vận dụng kiến thức học để giải vấn đề nảy sinh thực tiễn sống - Là sở để giáo viên đánh giá trình học tập rèn luyện học sinh Về lực Năng lực điều chỉnh hành vi: Biết vận dụng kiến thức học để giải vấn đề nảy sinh thực tiễn :sống, hình thành thói quen suy nghĩ hành động phù hợp với lứa tuổi Năng lực phát triển thân: Tự nhận thức đánh giá thân; lập thực kế hoạch hoàn thiện thân nhằm có điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập Về phẩm chất: Trung thực: Ln thống lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận khuyết điểm Kiểm tra trắc nghiệm kết hợp với tự luận, viết giấy theo đặc tả Bộ giáo dục đào tạo Giữa Học kỳ 45 phút Tuần 25 07/03/2212/03/22 Cuối Học kỳ 45 phút Tuần 33 02/05/2207/05/22 thân trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp Trách nhiệm: Hồn thành tốt q trình học tập rèn luyện nhằm đạt mục đích đặt Về kiến thức - Học sinh củng cố kiến thức có học - Vận dụng kiến thức học để giải vấn đề nảy sinh thực tiễn sống - Là sở để giáo viên đánh giá trình học tập rèn luyện học sinh Về lực Năng lực điều chỉnh hành vi: Biết vận dụng kiến thức học để giải vấn đề nảy sinh thực tiễn sống, hình thành thói quen suy nghĩ hành động phù hợp với thân Năng lực phát triển thân: Tự nhận thức đánh giá thân; lập thực kế hoạch hồn thiện thân nhằm có điều chỉnh phù hợp cho trình học tập Về phẩm chất: Trung thực: Ln thống lời nói với việc làm nghiêm túc nhìn nhận khuyết điểm thân trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp Trách nhiệm: Hồn thành tốt q trình học tập rèn luyện nhằm đạt mục đích đặt Về kiến thức - Học sinh củng cố kiến thức có học - Vận dụng kiến thức học để giải vấn đề nảy sinh thực tiễn sống - Là sở để giáo viên đánh giá trình học tập Kiểm tra trắc nghiệm kết hợp với tự luận, viết giấy theo đặc tả Bộ giáo dục đào tạo Kiểm tra trắc nghiệm kết hợp với tự luận, viết giấy theo đặc tả Bộ giáo dục đào tạo rèn luyện học sinh Về lực Năng lực điều chỉnh hành vi: Biết vận dụng kiến thức học để giải vấn đề nảy sinh thực tiễn sống, hình thành thói quen suy nghĩ hành động phù hợp vớilứa tuổi Năng lực phát triển thân: Tự nhận thức đánh giá thân; lập thực kế hoạch hoàn thiện thân nhằm có điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập Về phẩm chất Trung thực: Ln thống lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận khuyết điểm thân trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp Trách nhiệm: Hồn thành tốt q trình học tập rèn luyện nhằm đạt mục đích đặt III Các nội dung khác (nếu có): TỔ TRƯỞNG Lê Mai Vàng Cẩm Khê, ngày tháng năm 2021 HIỆU TRƯỞNG ... luận, viết giấy theo đặc tả Bộ giáo dục đào tạo Giữa Học kỳ 45 phút Tuần 25 07/ 03/ 2212/ 03/ 22 Cuối Học kỳ 45 phút Tuần 33 02/05/2207/05/22 thân trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp Trách nhiệm:... đình, Đối với tổ ghép mơn học: khung phân phối chương trình cho mơn Bài 2: Yêu thương người 3 Bài 3: Siêng năng, kiên trì dịng họ Nhân ái: Trân trọng giá trị tốt đẹp mà ông bà, bố mẹ, hệ trước... Bài kiểm tra, đánh giá Giữa Học kỳ Thời gian (1) 45 phút Thời điểm (2) Tuần 01/11/21 06/ 11/21 Yêu cầu cần đạt (3) Hình thức (4) Về kiến thức Kiểm tra trắc nghiệm - Học sinh củng cố kiến thức có
- Xem thêm -

Xem thêm: GDCD 6 Phụ lục 3 CV 5512. Phụ lục 3 KHGD GDCD 7 CV 5512, GDCD 6 Phụ lục 3 CV 5512. Phụ lục 3 KHGD GDCD 7 CV 5512

Từ khóa liên quan