0

Giao an

3 1 0
  • Giao an

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 18:51

Hãy phát biểu định nghĩa và cách x 1Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x, ký hiệu lµ kho¶ng c¸ch tÝnh GTTD cña mét sè h÷u tØ?. từ điểm x đến điểm 0 trên trục số.[r] (1)111Equation Chapter Giá trị tuyệt đối số hữu tỉ Luỹ thừa số hữu tỉ Section 1Chñ đề +Ngày soạn: 20/09/2013 +Ngày dạy: /09/2013 I Mục tiêu: Học xong chủ đề này HS cần đạt đợc Chuẩn KTKN sau: Kiến thức: Giúp HS hệ thống lại kiến thức luỹ thừa số hữu tỉ, định nghĩa, tính chất tỉ lÖ thøc Kĩ năng: Học sinh nắm đợc dạng bài tập bản, biết vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác làm bài tập II ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn: HÖ thèng bµi tËp Häc sinh: ¤n tËp kiÕn thøc vÒ luü thõa cña mét sè h÷u tØ III TiÕn tr×nh thùc hiÖn: Hoạt động thầy và trò Néi dung Hoạt động 1: ổn định lớp - Líp trëng b¸o c¸o sÜ sè Hoạt động 2: Lí thuyết ?1 Hãy phát biểu định nghĩa và cách x 1)Giá trị tuyệt đối số hữu tỉ x, ký hiệu lµ kho¶ng c¸ch tÝnh GTTD cña mét sè h÷u tØ ? từ điểm x đến điểm trên trục số - Giá trị tuyệt đối số hữu tỉ dơng là chính số đó - Giá trị tuyệt đối thì ?2 Hãy phát biểu định nghĩa GTT- - Giá trị tuyệt đối số hữu tỉ âm số đối nó Em hãy phát biểu định nghĩa luỹ x  x - Hai số đối có cùng giá trị tuyệt đối: thõa bËc n cña sè h÷u tØ x ? 2) Luü thõa : +) xn = x.x.x .x (x ¿ Q, n ¿ N, n >1) - Cã c¸c phÐp to¸n nµo vÒ luü thõa ? n thõa sè x Em h·y viÕt tæng qu¸t vµ ph¸t biÓu +) xm.xn = xm + n ; xm : xn = xm – n (x ¿ 0, m > n) thµnh lêi ? +) (xm)n = xm n ; (x.y)n = xn.yn - Em cã nhËn xÐt g× vÒ luü thõa bËc n n x x ch½n, bËc lÎ cña mét sè h÷u tØ ? = n y y +) (y ¿ 0) - GV ®a kiÕn thøc bæ sung +) Luỹ thừa bậc chẵn số đối thì nhau: (-x)2n = x2n +) Luỹ thừa bậc lẽ số đối thì đối nhau: (-x)2n+1=-x2n+1 Bæ sung : () n +) Luü thõa víi sè mò nguyªn ©m : x-n = x (n  Z+ ; x  0) là nghịch đảo x +) Hai luü thõa cã cïng c¬ sè : Cho m > n > th×: 1/ NÕu a > => am > an 2/ NÕu a = => am = an 3/ NÕu a < => am < an Víi a ¿ 0, a ¿ ±1, nÕu am = an th× m = n n Hoạt động 3: Bài tập x-n (2) - GV ®a bµi tËp -?Bµi cã c¸c phÐp to¸n nµo ? -? Nªu c¸ch thùc hiÖn ? -? Ta cã thÓ ¸p dông c«ng thøc nµo ? -? Gäi HS lÇn lît thùc hiÖn  22 1 ; Bài T×m biÕt x=0,12 ; -2.25 ; 23 ; ; -2013 x a ) x 0,35 víi x > Bµi T×m sè h÷u tØ x, biÕt : b) x  d) x 0, 425 víi x<0 c) x - GV ®a bµi tËp - NhËn biÕt c¸c phÐp to¸n bµi ? x   0 - Ta ¸p dông nh÷ng c«ng thøc tæng x  3,5 7,5 Bµi T×m x, biÕt: a) b) qu¸t nµo ? 3,  x  0, 0 x  3,5  4,5  x 0 - HS lªn b¶ng thùc hiÖn c) d) c¸c tích sau díi d¹ng mét luü thõa Bµi GV yªu cÇu HS thùc hiÖn theo Bµi ViÕt 32 = 36+2 = 38 a) ; d) 76 : 72 = 76 – = 74 cÆp 2+4+3 b) = = ; e) an a2 = an +2 2 6 c) 25 : = (5 ) :5 = :5 = – = 54 Bài So sánh số 5 1 HS HĐ cá nhân làm bài = = 15 = - Lần lượt 2HS lên bảng so sánh: Bµi TÝnh: a) b) (0,125)3 512 = (0,125)3 83 = (0,125 8)3 = 13 = a, 230 và 320 c) (0,25)4 1024 = (0,25)4 44.4 = (0,125.4)4 = 14.4 = b, 322 và 232 Bµi TÝnh c, 3111 và 1714 3 120 120 = = 33 = 27 - Để so sánh 2bt ta làm 40 40 a) nào ? 4 390 390 - HS: + Đưa dạng bt cung = = 34 = 81 số so sánh số mũ 130 130 2 + Đưa dạng 2bt cùng số 3 = = = 64 mũ si sánh số ,375 c) ( 0,375 ) * Bài tập Chứng minh: 10 20 10 10 20 20 30 () ( ) ( ) ( ) ( ) 45 15 d) 75 252.253 1 10 a) 28.92  b) = 5 = 15 30 = 35 = 243 15 15 25 Bài (30 - sách luyện giải toán 7) So sánh: 230 và 320 có: 320 = (32)10 = 910 3 10  5.10  125 230 = (23)10 = 810  3 27 c)  3.6  Vì 810 < 910 nên 230 < 320 - GV: Khắc sâu kiến thức * Bài (31 – sách luyện giải) nào là CMĐT 25 2.25 4.5 510 a,  10  10 1 510 5 2 1 b,  4   2 3 3 10  5.10  5  2  125 c,  3   27  3.6  33  2  33   Hoạt động 5: Củng cố – Về nhà - Các dạng bài đã làm … - VÒ nhµ: TÝnh ( 0,8 )5 ( 0,4 )6 ;   b) (3) (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an, Giao an