0

Đồ án tốt nghiệp “hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ tại nhà máy ô tô hòa bình”

83 0 0
  • Đồ án tốt nghiệp  “hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ tại nhà máy ô tô hòa bình”

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 18:09

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Lời nói đầu Trong năm gần đây, nước ta với kinh tế thị trường có quản lý nhà nước theo định hướng XHCN, doanh nghiệp có nhiều hội điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh Tuy vậy, hội luôn đồng nghĩa với kho khăn thử thách Các doanh nghiệp phải cạnh tranh với hàng hóa nhập ngoại Do chất lượng giá thành sản phẩm yếu tố định lớn cạnh tranh Đối với doanh nghiệp sản xuất yếu tố định để đảm bảo cho trình sản xuất tiến hành liên tục nguyên vật liệu công cụ dụng cụ Đây yếu tố tiền đề để tạo nên hình thái vật chất sản phẩm Nó không ảnh hưởng tới trình sản xuất mà nhân tố định tới giá thành sản phẩm công tác tài doanh nghiệp Ngoài yếu tố thường xuyên biến động ngày, nên việc tổ chức hạch toán tốt nguyên vật liệu công cụ dụng cụ giúp cho nhà quản trị đề sách đắn mang lại hiệu cho doanh nghiệp Mặt khác chi phí vật tư lại chiếm tỉ trọng lớn chi phí sản xuất kinh doanh Vì quản lý vật tư cách hợp lý sát từ khâu thu mua đến khâu sử dụng góp phần tiết kiệm vật tư, giảm chi phí, giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm doanh nghiệp Để làm điều doanh nghiệp cần phải sử dụng công cụ hợp lý mà kế toán công cụ giữ vai trò quan trọng Kế toán vật tư cung cấp thông tin cần thiết việc quản lý sử dụng vật tư, giúp cho nhà lÃnh đạo, quản lý doanh nghiệp đề biện pháp quản lý chi phí vật tư kịp thời phù hợp với định hướng phát triển doanh nghiệp Trong chế thị trường, kinh tế bước phát triển mạnh mẽ công tác kế toán vật tư có thay đổi để phù hợp với điều kiện Các doanh nghiệp phép lựa chọn phương pháp cách tổ chức hạch toán tùy thuộc vào quy mô, đặc điểm mục đích kinh doanh doanh nghiệp Nhà máy ô tô Hòa Bình đơn vị sản xuất có quy mô vừa, số lượng sản phẩm nhiều nên vật tư đa đạng phong phú số lượng chủng loại, từ vật liệu chiếm tỷ trọng lớn thường xuyên sử Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only dơng ®Õn nh÷ng vËt liƯu chiÕm tû träng rÊt nhá trình sản xuất Chính công tác hách toán vật tư coi trọng Xuất phát từ vấn đề trên, thời gian thực tập Nhà máy ô tô Hòa Bình em đà định sâu vào nghiên cứu đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ Nhà máy ô tô Hòa Bình Nội dung chuyên đề bao gồm: Chương 1: Lý luận chung công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ doanh nghiệp Chương 2: Tình hình thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ Nhà máy ô tô Hòa Bình Chương 3: Một số ý kiến đề xuất đẩy mạnh công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ Nhà máy ô tô Hòa Bình Do thời gian trình độ có hạn nên chuyên đề không tránh khỏi sai sót Em mong nhận đóng góp ý kiến quý báu thầy cô giáo cô cán nghiệp vụ Nhà máy để chuyên đề hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Trần Thị Dung, thầy cô giáo khoa kinh tế cô cán nghiệp vụ Nhà máy ô tô Hòa Bình đà giúp em hoàn thành chuyên đề Hà nội,tháng năm 2004 Sinh viên thực Trần Thị Minh Phương Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Chương vấn đề lý luận chung kế toán nguyên vật liệu Và công cụ, dụng cụ doanh nghiệp sản xuất 1.1 Khái niệm, đặc điểm nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ trình sản xuất kinh doanh 1.1.1 Khái niệm Nguyên vật, vật liệu tài sản lưu động mua sắm, dự trữ để phục vụ cho trình sản xuất tài lưu động Công cụ, dụng cụ tư liệu lao động không đủ tiêu chuẩn để ghi nhận tài sản cố định công cụ, dụng cụ thường tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh 1.1.2 Đặc điểm Nguyên liệu, vật liệu ba yếu tố trình sản xuất, sở vật chất cấu thành nên thực hành sản phẩm, nguyên liệu, vật liệu có đặc điểm khác với loại tài sản khác + Khi tham gia vào trình sản xuất kinh doanh, vật liệu bị tiêu hao toàn bộ, không giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu chuyển toàn giá trị lần vào chi phí sản xuất kinh doanh kú + Nguyªn vËt liƯu th­êng chiÕm tû träng lín toàn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Do tăng cường công tác quản lý hạch toán nguyên vật liệu tốt đảm bảo sư dơng cã hiƯu qđa tiÕt kiƯm nguyªn vËt liƯu nhằm họ thấp chi phí sản xuất kinh doanh hạ giá thành sản phẩm + Nhà quản lý phải quản lý nguyên vật liệu tất khâu mua, bảo quản, sử dụng dự trữ Công cụ, dụng cụ doanh nghiệp sản xuất tư liệu lao động có giá trị nhỏ thời gian sử dụng ngắn không đủ điều kiện để trở thành tài sản cố định (thời gian sử dụng nhỏ năm có giá trị nhỏ triệu) + Công cụ, dụng cụ thường tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh mà giữ nguyên hình thái ban đầu + Trong trình sử dụng công cụ, dụng cụ bị hao mòn dần, phần giá trị hao mòn chuyển dần vào chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh kú Do Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only công cụ, dụng cụ có giá trị nhỏ, thời gian sử dụng ngắn nên xếp vào tài sản luư động thường mua sắm nguồn vốn luư động 1.1.3 Vai trò nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ o Vai trò nguyên liệu, vật liệu - Nguyên liệu, vật liệu loại hình doanh nghiệp thuộc đối tượng lao động, có đặc điểm tham gia vào chu kỳ kinh doanh bị biến dạng tiêu hao hoàn toàn chuyển hết giá trị vào chi phí sản xuất kinh doanh lần - Trong loại hình doanh nghiệp nguyên vật liệu có vài trò riêng góp phần cấu thành nên trình sản xuất trình tiêu thụ hàng hóa cách tốt Chẳng hạn: + Trong doanh nghiệp thương mại chức chủ yếu doanh nghiệp tổ chức lưu thông hàng hóa, đưa hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng Do đó, nguyên vật liệu sử dụng doanh nghiệp thương mại vật liệu, bao bì phục vụ cho trình tiệu thụ hàng hóa, loại vật liệu nhiên liệu dùng cho bảo quản, bốc vác, vận chuyển hàng hóa trình tiêu thụ: vật liệu sử dụng cho công tác quản lý doanh nghiệp giấy, bút vật liệu sử dụng cho việc sửa chữa tài sản cố định, công cụ, dụng cụ + Còn nguyên liệu, vật liệu doanh nghiệp sản xuất đóng vai trò quan trọng trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nguyên vật liệu tư liệu sản xuất để cấu thành nên sản phẩm khác có giá trị sử dụng người tiêu dùng Nguyên vật liệu tư liệu sản xuất mà có vai trò giúp cho trình hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục giúp cho trình tiêu thụ hàng hóa thị trường ngày tốt o Vai trò công cụ, dụng cụ - Khác với nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ tư liệu lao động không đủ tiêu chuẩn giá trị thời gian sử dụng quy định tài sản cố định Vì vậy, công cụ, dụng cụ quản lý nguyên vật liệu Theo quy định, tư liệu lao động sau không phân biệt tiêu chuẩn giá trị thời gian sử dụng coi công cụ, dụng cụ + Các loại bao bì dùng để đựng vật liệu, hàng hóa trình thu mua, bảo quản, tiêu thụ Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only + Các loại bao bì kèm hàng hóa có tính giá riêng bỏ qua trình bảo quản hàng hóa vận chuyển đường dự trữ kho có tính giá trị hao mòn để trừ dần vào giá trị bao bì + Những dụng cụ, đồ nghề thủy tinh, sành, sứ + Quần áo dụng cụ bảo hộ lao động 1.2 Vai trò nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ Vai trò kế toán nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ Kế toán nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ doanh nghiệp ghi chép, phản ánh đầy đủ tình hình thu mua dự trữ, nhập xuất nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ Mặt khác thông qua tài liệu kế toán biết chất lượng, chủng loại có đảm bảo hay không, số lượng thiếu hay thừa sản xuất để từ người quản lý đề biện pháp thiết thực sản xuất để đề biện pháp thiết thực nhằm kiểm soát giá cả, chất lượng nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ Thông qua tài liệu kế toán nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ giúp cho việc kiểm tra chặt chẽ tình hình thực kế hoạch sử dụng, cung cấp, từ có biện pháp đảm bảo nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ cho sản xuất cách có hiệu Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ Kế toán nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ doanh nghiệp phải thực tốt nhiệm vụ sau: - Ghi chép phản ánh đầy đủ kịp thời số có tình hình luân chuyển nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ giá vật Tính toán đắn trị giá vốn (hoặc giá thành) thực tế nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ nhập, xuất kho nhằm cung cấp thông tin kịp thời xác phục vụ cho yêu cầu lập báo cáo tài quản lý doanh nghiệp - Kiểm tra tình hình thực tiêu kế hoạch, phương pháp kỹ thuật hạch toán nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ Đồng thời hướng dẫn phận, đơn vị doanh nghiệp thực đầy đủ chế độ hạch toán ban đầu nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ Phải hạch toán chế độ, phương pháp qui định để đảm thống công tác kế toán - Kiểm tra việc chấp hành chế độ bảo quản, dự trữ sử dụng nguyên vât liệu công cụ, dụng cụ Từ phát hiện, ngăn ngừa đề xuất biện pháp sử lý nguyên vật liệu thừa thiếu, ứ đọng, phÈm chÊt Gióp Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only cho viƯc tÝnh to¸n, xác định xác số lượng giá trị nguyên vật liệu thực tế đưa vào sản xuất sản phẩm Phân bổ xác nguyên vật liệu đà tiêu vào ®èi t­ỵng sư dơng ®Ĩ tõ ®ã gióp cho viƯc tính toán giá thành sản phẩm xác - Tổ chức kế toán phù hợp với phương pháp kế toán hàng tồn kho, cung cấp thông tin cho việc lập báo cáo tài phân tích hoạt động kinh doanh - Tổ chức ghi chép, phản ánh tổng hợp số liệu tình hình thu mua, vận chuyển bảo quản, đánh giá phân loại tình hình nhập xuất bảo quản nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ Từ đáp ứng nhu cầu quản lý thống Nhà nước yêu cầu quản lý doanh nghiệp việc tính giá thành thực tế nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ ®· thu mua vµ nhËp kho ®ång thêi kiĨm tra tình hình thực kế hoạch thu mua vật tư số lượng chủng loại, giá thời hạn cung cấp nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ cách đầy đủ, kịp thời 1.3 Phân loại cách đánh giá nguyên vật liệu công cụ dụng cụ 1.3.1 Phân loại nguyên vật liệu công, cụ dụng Phân loại nguyên vật liệu Căn vào nội dung kinh tế yêu cầu quản trị doanh nghiệp nguyên vật liệu chia làm loại sau: - Nguyên liệu, vật liệu chính: Là đối tượng lao động cấu thành nên thực thể sản phẩm Các doanh nghiệp khác sử dụng nguyên vật liệu không giống nhau: doanh nghiệp khí nguyên vật liệu sắt, thép,; doanh nghiệp sản xuất đường nguyên vật liệu mía Có thể sản phẩm doanh nghiệp làm nguyên liệu cho doanh nghiệp khácĐối với nửa thành phẩm mua với mục đích để tiếp tục gia công chế biến coi nguyên vật liệu Ví dụ: doanh nghiệp dệt mua sợi để dệt vải - Vật liệu phụ: Là loại vật liệu sử dụng có tác dụng phụ làm tăng chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh sản phẩm đảm bảo cho công cụ dụng cụ hoạt động bình thường như: thuốc nhuộm, thuốc tẩy, đầu nhờn, giẻ lau, - Nhiên liệu: Là loại vật liệu có tác dụng cung cấp nhiệt lượng trình sản xuất kinh doanh gồm: Xăng, dầu, than, củi, khí gas, - Phụ tùng thay thế: Là loại phụ tùng, chi tiết sử dụng để thay thế, sửa chữa máy móc, thiết bị, Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only - VËt liƯu vµ thiết bị xấy dựng bao gồm vật liệu, thiết bị ( cần lắp, không cần lắp, vật kÕt cÊu, c«ng cơ, khÝ doanh nghiƯp phơc vụ mục đích đầu tư cho xây dựng bản) - Vật liệu khác: Là toàn nguyên vật liệu lại trình sản xuất chế tạo sản phẩm phế liệu thu hồi từ lý tài sản cố định Căn vào nguồn gốc hình thành: Nguyên vật liệu chia làm hai nguồn - Nguyên vật liệu nhập từ bên - Nguyên vật liệu tự chế Phân loại công cụ, dụng cụ Công cụ, dụng cụ phân loại theo tiêu thức tương tự phân loại nguyên vật liệu * Theo yêu cầu quản lý yều cầu ghi chép kế toán, công cụ dụng cụ gồm: - Công cụ, dụng cụ - Bao bì luân chuyển - Đồ dùng cho thuê * Theo mục đích nơi sử dơng c«ng dơng gåm: - C«ng dơng cụ dùng cho sản xuất kinh doanh - Công cụ dụng cụ dùng cho quản lý - Công cụ dụng cụ dùng cho nhu cầu khác * Phân loại theo phương pháp phân bổ ( Theo giá trị thời gian sử dụng), công cụ dụng cụ gồm: - Loại phân bổ lần - Loại phân bổ lần - Loại phân bổ nhiều lần 1.3.1.1 Phân loại theo mục đích nội dung nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ Căn vào mục đích, công dụng nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ chia nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ thành - Nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ dùng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh - Nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ dùng cho nhu cầu khác phục vụ quản lý phân xưởng, tổ đội sản xuất, cho nhu cầu bán hàng, quản lý doanh nghiệp Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 1.3.2 Đánh giá nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ 1.3.2.1 Mục đích việc đánh giá nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ - Tổng hợp nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ khác để báo cáo tình hình nhập- xuất- tồn kho vật tư - Giúp kế toán viên thực chức ghi chÐp b»ng tiỊn c¸c nghiƯp vơ kinh tÕ ph¸t sinh 1.3.2.2 Các nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ Đánh giá vật tư việc xác định giá trị vật tư thời điểm định theo nguyên tắc quy định Khi đánh giá vật tư phải tuân thủ nguyên tắc sau: - Nguyên tắc giá gốc: (Theo chuẩn mực 02- Hàng tồn kho) phải đánh giá theo giá gốc Giá gốc hay gọi trị giá vốn thực tế vật tư; toàn chi phí mà doanh nghiệp đà bỏ để có vật tư trạng thái - Nguyên tắc thận trọng Vật tư đánh giá theo giá gốc, trường hợp giá trị thực thấp giá gốc tính theo giá trị thực Giá trị thực giá bán ước tính hàng tồn kho kỳ sản xuất kinh doanh trừ đì chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm chi phí ứơc tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng Thực nguyên tắc thận trọng cách trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho; kế toán đà ghi sổ theo giá gốc phản ánh khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho Do đó, báo cáo tài trình bày thông hai tiêu: - Trị giá vốn thực tế vật tư - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (điểu chỉnh giảm giá Nguyên tắc quán Các phương pháp kế toán áp dụng đánh giá vật tư, phải đảm bảo tính quán Tức kế toán đà chọn phương pháp phải áp dụng phương pháp quán suốt niên độ kế toán Doanh nghiệp thay đổi phương pháp đà chọn, phải đảm bảo phương pháp thay cho phép trình bày thông tin kế toán cách trung thực hợp lý đồng thời phải giải thích ảnh hưởng thay đổi 1.3.3 Các phương pháp đánh giá nguyên vật liệu 1.3.3.1 Tính giá nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ theo giá thực tế Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Gi¸ vèn thùc tÕ cđa vËt t­ có tác dụng lón công tác quản lý kế toán vật tư Nó dùng để hạch toán tổng hợp tình hình nhập- xuất- tồn kho vật tư, tính toán phân bổ xác vật tư đà tiêu hao trình sản xuất kinh doanh đồng thời phản ánh xác giá trị vật tư thực tế có doanh nghiệp 1.3.3.1.1 Tính giá nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ nhập kho Giá vốn thực tế vật tư nhập kho xác định theo tõng nguån nhËp:  NhËp kho mua ngoµi: Trị giá vốn thực tế nhập kho bao gồm giá mua, loại thuế không hoàn lại, chi phí vận chuyển bốc xếp, bảo quản trình mua hàng chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua vật tư, trừ khoản chiết khấu thương mại giảm giá hàng mua không quy cách, phẩm chất Trường hợp vật tư mua vào sử dụng cho đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp khấu trừ, giá mua giá chưa có thuế giá trị gia tăng Trường hợp vật tư mua vào sử dụng cho đối tượng không chịu thuế gia trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp chịu thuế giá trị gia tăng theo phương phap trực tiếp giá mua bao gồm thuế giá trị gia tăng (là tổng giá toán) Nhập kho tự sản xuất: Trị giá vốn thực tế nhập kho giá thành sản xuất vật tư tự gia công chế biến Nhập thuê ngoài: - Nhập thuê gia công chế biến: Trị vốn thực tế nhập kho trị giá vốn thực tế vật liệu xuất kho thuê gia công chế biÕn céng sè tiỊn ph¶i tr¶ cho ng­êi nhËn gia công chế biến cộng chi phí vận chuyển bốc dì giao nhËn - NhËp vËt t­ nhËn vốn góp liên doanh: Trị giá vốn thực tế vật tư nhập kho giá hội đồng liên doanh tháa thuËn céng c¸c chi phÝ kh¸c ph¸t sinh tiÕp nhËn vËt t­ - NhËp vËt t­ trợ cấp: Trị giá vốn thực tế vật tư nhập kho giá ghi biên giao nhËn céng c¸c chi phÝ ph¸t sinh nhËn - Nhập vật tư biếu tặng, tài trợ: Trị giá vốn thực tế vật tư nhập kho giá trị hợp lý cộng chi phí khác phát sinh Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 10 1.3.3.1.2 Tính giá nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ xuất kho Vật tư nhập kho từ nhiều nguồn khác nhau, nhiều thời điểm khác nên có nhiều giá khác Do ®ã, xuÊt kho vËt t­ tïy thuéc vào đặc điểm hoạt động, yêu cầu, trình độ quản lý điều kiện trang bị phương tiện kỹ thuật tính toán doanh nghiệp mà lựa chọn phương pháp sau để xác định trị giá vèn thùc tÕ cđa vËt t­ xt kho:  Ph­¬ng pháp tính theo giá đích danh: Theo phương pháp xuất kho vật tư vào số lượng xuất kho thuộc lô đơn giá thực tế lô để rính trị giá vốn thực tế vật tư xuất kho Phương pháp áp dụng cho doanh nghiệp có chủng loại vật tư Phương pháp bình quân gia quyền: Trị giá vốn thực tế vật tư xuất kho tính vào số lượng vật tư xuất kho đơn giá bình quân gia quyền, theo công thức: Trị giá vốn thực tế vật tư xuất kho = Số lượng vật tư xuất kho x Đơn giá bình quân giá quyền - Đơn giá bình quân thường tính cho thứ vật tư - Đơn giá bình quân xác định cho kỳ gọi đơn giá bình quân kỳ hay đơn giá bình quân cố định Theo cách tính này, khối lượng tính toán giảm tính trị giá vốn thực tế vật tư vào thời điểm cuối kỳ nên cung cấp thông tin kịp thời - Đơn giá bình quân xác định sau lần nhập gọi đơn giá bình quân liên hoàn hay đơn giá bình quân di động; theo cách tính xác định trị giá vốn thực tế vật tư hàng ngày cung cấp thông tin kịp thời Tuy nhiên, khối lượng công việc tính toán nhiều nên phương pháp thích hợp doanh nghiệp đà làm kế toán máy Phương pháp nhập trước xuất trước: Phương pháp dựa giả định hàng nhập trước xuất trước lấy đơn giá xuất đơn giá nhập Trị giá hàng tồn kho cuối kỳ tính theo đơn giá lần nhập sau Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 69 Trong tháng năm 2004 việc mua NVL CCDC nhập kho Nhà máy trả theo hình thức trả chậm toan sau, tức tháng Nhà máy nợ khách hàng toàn số tiền mua NVL CCDC Do đó, sỉ nhËt ký chøng tõ sè kh«ng cã sè liƯu tËp hỵp cđa TK 331 BiĨu sè 13 Nhà máy ô tô Hòa Bình Sổ chi tiết toán với người bán Tài khoản 331 Năm 2004 Đối tượng: Tổng Công Ty Sơn Hà Nội Ngày Chứng từ Số 02/05 853 Diễn giải TK ĐƯ Số phát sinh Ngày Số dư Nợ Dư đầu kỳ Phát sinh kú Mua vËt t­ vÒ 152 133 nhËp kho Céng D­ ci kú TrÝch sỉ chøng tõ vµ Cã 1483500 148350 1631850 163185 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 70 BiÓu sè 14 Nhà máy ô tô Hòa Bình Nhật ký chứng từ số Có TK 111 Tiền mặt Tháng năm 2004 ĐVT: VNĐ TT Ngày Ghi Có TK 111 Ghi Nợ TK liên quan TK 331 TK 334 28/5 30/5 40.250.120 Céng 40.250.120 TK 641 Céng Cã TK TK 642 111 840.540 250.890 1.091.430 40.250.120 840.540 250.890 41.341.550 Đà ghi sổ ngày 30 tháng năm 2004 Kế toán ghi sổ Kế toán tổng hợp Kế toán trưởng Biể số 15 Nhà máy ô tô Hòa Bình Nhật ký chứng từ số Có TK 112 Tiền gửi ngân hàng Tháng năm 2004 ĐVT: VNĐ TT Ngày Diễn giải 28/5 Cộng Ghi Có TK 112 - Ghi Nợ TK khác TK 311 TK 331 TK 333 Céng Cã TK 112 10.000.000 36.896.000 46.896.000 10.000.000 36.896.000 46.896.000 Đà ghi sổ ngày 30 tháng năm 2004 Kế toán ghi sổ Kế toán tổng hợp Kế toán trưởng Cuối tháng kế toán to¸n céng sỉ chi tiÕt to¸n víi ng­êi b¸n theo khách hàng để tính số dư Số dư cuối tháng thể số tiền Nhà Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 71 máy nợ nhà cung cấp chuyển sang tháng sau để toán Đông thời kế toán tổng cộng giá trị thực tế loại vật liệu từ phiếu nhập kho sổ chi tiết tài khoản để lập bảng tổng hợp nguyên vật liệu để ghi vào sổ tài khoản tương ứng Mẫu phiếu chi sử dụng Nhà máy theo mẫu sau: Biể số 16 Nhà máy ô tô Hòa Bình Phiếu chi Ngày tháng năm 2004 Số phiếu Nợ TK 152 Có TK 331 Họ tên người nhận tiền: Địa chØ : …………………………………… Lý chi : …………………………………… Sè tiÒn : ……………………………………… B»ng ch÷ : ……………………………………… KÌm theo :… …… Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Kế toán toán Ngày Thủ quỹ tháng năm 2004 Người nhận tiền Kế toán xác định số tiền toán với người bán Số tiền thể cột nợ bảng tổng hợp toán với người bán Nếu xác định đà toán kế toán lập định khoản: Nợ TK 331 Có TK 111, 112 Đồng thời phản ánh vào nhật ký chứng từ số (mẫu biĨu14) Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 72 Biểu số 17 Nhà máy ô tô Hòa Bình Sổ Cái TK 621 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Số dư đầu năm Nợ Có Ghi Có TK đối ứng Từ nhật ký chứng từ số (TK 152) Nợ Số phát sinh Có Nơ Số dư cuối kỳ Có Kế toán ghi sổ Tháng Tháng 2.764.000 2.764.000 2.764.000 Ngày 30 tháng năm 2004 Kế toán trưởng Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 73 Chương Một số ý kiến đế xuất đẩy mạnh công tác kế toán nguyên vật liệu Nhà máy ô tô Hòa Bình 3.1 Nhận xét tình hình thực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ Nhà máy ô tô Hòa Bình 3.1.1 ưu điểm Trải qua 51 năm xây dựng trưởng thành phát triển Nhà máy ô tô Hoà Bình ngày phấn đấu trưởng thành mặt máy quản lý, tổ chức sản xuất hoạt động kinh doanh, tiêu kinh tế tài chính, trình độ cán nhân viên sản phẩm Nhà máy đáp ứng nhu cầu khách hàng quy cách, mẫu mÃ, số lượng chất lượng Cùng với phát triển Nhà máy, công tác kế toán nói chung kế toán nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ nói riêng không ngừng củng cố hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu ngày cao công tác quản lý điều kiện kinh tế nước ta Sổ kế toán, tài khoản kế toán, phương pháp kế toán điều chỉnh kịp thời quy định Bộ tài Về bản, Nhà máy đà tiến hành kinh tế đầy đủ nghiệp vụ phát sinh liên quan đén chi phí nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ phản ¸nh hƯ thèng sỉ kÕ to¸n chi tiÕt vµ tỉng hợp thể yêu cầu quản lý cao Nhìn cách tổng thể, công tác kế toán Nhà máy ô tô Hoà Bình đà đạt số kết sau: Nhà máy đà có hệ thống kho tàng tương đối tốt, vật tư đà xếp gọn gành phù hợp với đặc điểm tính chất lý, hoá loại vật tư, việc quản lý vật tư không tôt đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh kho có dấu niêm phong kho tránh tượng xâm phạm tài sản bên Khâu thu mua vật tư đảm cho sản xuất số lượng, chất lượng, chủng loại, quy cách, mẫu mà Nhà máy tương đối tốt Nhà máy đà phản ánh tôt việc xử lý vật tư, đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời cho sản xuất tránh tình trạng lÃng phí hay thiếu vật tư Vật tư mua vào nhập kho phản ánh Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 74 đầy đủ sổ kế toán Trình tự nhập, xuất vật tư Nhà máy tiến hành hợp lý, hợp lệ, chi tiết, rỗ ràng Việc vào sổ sách theo dõi tình hình nhập, xuất vật tư tiến hành thường xuyên, đầy đủ, số liệu thủ kho kế toán đối chiếu, so sánh nên sai sót phat kịp thời Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thự sổ tổng hợp liên quan Nhà máy đà lựa chọn phương pháp đánh giá vật tư phù hợp đặc điểm sản xuất kinh doanh Đồng thời đáp ứng nhu cầu quản lý vật tư, phản ánh xác nguyên giá trị vật liệu xuất dùng để xác định chi phí nguyên vật liệu kế toán, tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Kế toán vật tư đà vận dụng tài khoản kế toán cách phù hợp để theo dõi biến động vật tư, đảm bảo luân chuyển chứng từ khoa học hạn chế việc ghi chép trùng lập đảm bảo nội dung hạch toán Nhà máy có chế đọ thưởng phạt cách hợp lý công nhân trùc tiÕp s¶n xt nh»m khun khÝch sư dơng vËt tư cách tiết kiệm, có hiệu Ngoài máy quản lý máy kế toán Nhà máy xếp, bố trí cách gọn nhẹ có mối quan hệ chặt chẽ với từ xuống công tác qua lại cá nhân, phân sản xuất với Điều giúp cho lÃnh đạo Nhà máy thuận tiện việc quản lý, giám sát đồng thời phận có kiểm ta đôn đốc lẫn 3.1.2 Nhược điểm Bên cạnh kết đà đạt công tác kế toán vật tư Nhà máy tồn số hạn chế cần phải tiến hành hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu quản lý kinh tế thị trường, cụ thể là: o Thứ nhất: Nhà máy ô tô Hoà Bình chưa có sổ danh điểm vật tư vật tư Nhà máy gồm nhiều loại, nhiều thứ, nhiều quy cách khác khó nhớ hết Mặc Nhà máy đà tạo lập mà vật tư để phục vụ công tác quản lý việc xây dựng ssỏ danh điểm vật tư giúp cho kế toán theo dõi vậttư cách dễ dàng chặt chẽ o Thứ hai: Do Nhà máy sản xuất với quy mô lớn nên lượng vậttư nhập kho tương đối lớn song Nhà máy không thành lập ban kiĨm nghiƯm vËt t­ mµ chØ ng­êi mua kiĨm tra tr­íc mua vµ thđ kho kiĨm tra tr­íc tkhi nhập kho, mua vật tư không kiĨm tra tû mØ kh¸ch quan vỊ sè Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 75 lượng, chất lượng chủng loại Điều dẫn đến tình trạng vật tư nhập kho không đảm bảo quy cách phẩm chất o Thứ ba: Bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn vật liệu nên tiến hành ghi chép tổng hợp riêng cho loại vật liệu chính, phụ, nhiên liệu, việc ghi chép cho loại thuận lợi cho việc tổng hợp số liệu để ghi sổ kế toán tổng hợp o Thø t­: §èi víi thđ tơc xt kho vËt t­ dùng sản xuất sở viết phiếu yêu cầu cấp vật tư cho phận sản xuất gửi lên phòng kế hoạch vật tư, phòng kế hoạch vật tư đà xác định số cấp cho phận sản xuất đồng thời viết phiếu cấp vật tư lên kho phòng kế toán viết phiếu xuất kho vật tư Như vậy, đà làm thủ tục xuât kho cồng kênh, trùng lập, khối lượng công việc nhiều lên o Thứ năm: Sổ chi tiết tài khoản Nhà máy không phản ánh đơn giá, số lượng quy cách loại vật tư việc quản lý vật tư khó khăn nhiều thời gian o Thứ sáu: Về việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Tại Nhà máy vật tư sử dụng trình sản xuất có nhiều chủng loại phong phú đa dạng Thêm vào giá thị trường lại biến động Nhà máy không lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho o Thứ bảy: Kế toán chi tiết vật tư Nhà máy không sử dụng Bảng luỹ kế nhập- xuất- tồn Các chứng từ nhập, xuất kho đối chiếu trực tiếp với thẻ kho Điều gây kho khăn làm nhiều thời gian công tác kế toán Đồng thời làm việc ghi chép thủ kho phòng kế toán trùng lặp o Thứ tám: Về việc theo dõi hạch toán phế liệu thu hồi Nhà máy phế liệu thu hồi khong làm thủ tơc nhËp kho Trong kho cã tÊt c¶ phÕ liƯu thu hồi Nhà máy sắt, phoi gang tận dụng Phế liệu Nhà máy thu hồi để vào kho, không phản ánh giấy tờ sổ sách số lượng giá trị Điều dẫn đến tình trạng hao hụt, mát phế liệu làm thất thoát nguồn thu Nhà máy o Thứ chín: Hiện trình độ khoa học kỹ thậu ngày phát triển việc áp dụng công nghệ thông tin ngày nhiều song việc áp dụng công nghệ thông tin Nhà máy nhiều hạn chế Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 76 3.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ Qua nghiêm cứu phương tiện lý thuyết vµ thùc tiƠn chóng ta cã thĨ thÊy râ vai trò quan trọng vật tư tổ chức hạc toán vật tư hoạt động quản lý doanh nghiệp Để tồn phát triển môi trường cạnh tranh ngày gay gắt, doanh nghiệp sản xuất nói chung Nhà máy ô tô Hoà Bình nói riêng biện pháp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm để nâng cao lợi nhuận Hoàn thiện công tác hạch toán vậttư yếu tố đáp ứng yêu cầu Với xu h­íng héi nhËp cđa nỊn kinh tÕ n­íc ta víi nỊn kinh tÕ khu vùc vµ nỊn kinh tÕ giới đòi hỏi hệ thống kế toán kế toán vật tư Việt Nam ngày hoàn thiện, phù hợp với chuẩn mực quốc tế Như vậy, hoàn thiện công tác kế toán vật tư yêu cầu cấp bách mà thực tế đặt không Nhà máy ô tô Hoà Bình mà với tất với doanh nghiệp sản xuất 3.3 Những ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ Nhà máy ô tô Hòa Bình  ý kiÕn thø nhÊt: LËp sỉ danh ®iĨm vËt tư Sổ danh điểm vật tư tổng hợp toàn vật tư mà Nhà máy sử dụng sổ danh điểm, vật tư theo dõi loại, nhóm, thứ cách chặt chẽ giúp cho công tác quản lý hạch toán vật tư quy định cách riêng Sắp xếp cách trật tự, tiện tìm thông tin thứ, nhóm, loại vật tư Để lập sổ danh điểm vậttư, điều quan trọng xây dựng mà vật tư xác, đầy đủ, không trùng lặp, có dự trữ để bổ xung vật tư thuận tiện hợp lý Do vật, Nhà máy xây dựng cụ thể mà vật tư dựa vào đặc điểm sau + Dựa vào loại vật tư + Dựa vào nhóm vật tư loại + Dựa vào quy c¸ch vËt t­ Tr­íc hÕt bé m· vËt t­ cđa Nhà máy xây dựng sở số liệu tài khoản cấp nguyên vật liệu Trong loại nguyên vật liệu lại phân thành nhóm lập mà nhóm Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 77 Biểu 01 Nhà máy ô tô Hoà Bình Sổ Danh Điểm Vật Tư (loại vật liệu chính) Ký hiệu Danh điểm vật Nhóm 152-1 152-1 152-2 Tên nhÃn hiệu quy cách vật liệu ĐVT liệu 1521-1-01 1521-1-02 1521-2-01 Sơn chống rỉ thành phần Sơn Tem cô Chất ®ãng r¾n AC Kg Kg Kg  ý kiÕn thø hai: Lập ban kiểm nghiệm vật tư biên kiểm nghiệm Theo nguyên tắc vật tư đưa trước nhập kho cần phải kiểm nghiệm để xác định số lượng, chất lượng quy cách thực tế vật tư Do Nhà máy cần phải lập ban kiệm nghiệm vật tư, bao gồm người chịu trách nhiệm vật tư Nhà máy (phòng kế hạch vật tư) người chịu trách nhiệm thủ kho Cơ sở để kiệm nhận hàng hoá người cung cấp Trường hợp chưa có hoá đơn phải đăng ký vào hợp đồng mua bán đà kiểm nghiệm Trong trình kiểm nghiệm vật tư nhập kho, phát vật liệu thừa, thiếu sai quy cách phẩm chất, đà ghi hợp đồng phải lập biên xác định rõ nguyên nhân để tiện xử lý: Nếu vật tư mua Nhà máy đà nhập đủ số lượng, chất lượng tốt, quy cách Ban kiểm nghiệm vật tư phải lập biên xác nhận ý kiến thứ ba: Trong bảng tổng hợp nhập- xuất- tồn cần tiết riêng cho loại vật liệu chính, phụ, nhiên liệu ý kiến thø t­: Hoµn thiƯn vỊ thđ tơc xt kho vËt tư cho sản xuất kinh doanh Để thủ tục xuất kho vật tư dùng cho sản xuất không cồng kênh trùng lặp giảm bớt khối lượng công việc nên tổ chức hợp lý chặt chẽ tránh bớt công đoạn không cần thiết ý kiến thứ năm: Hoàn thiện sổ chi tiết vật tư thiÕt kÕ theo mÉu sau: Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 78 BiÓu 02 Nhà máy ô tô Hòa Bình Sổ chi tiết vật tư Tên vật tư: Sơn ghi 01 Pv.P1 Đơn vị: Kg Chứng từ Diễn giải SH NT Tồn đầu kỳ Ph¸t sinh kú 01/05 NhËp kho vËt t xuÊt phục vụ sản 03/05 xuất Cộng phát sinh Cuối kú NhËp SL §G TT XuÊt SL §G Tån TT SL §G TT 1.500 4.700 3.000 4.200 3.000 4.200 2.800 4.200 2.800 4.200  ý kiÕn thø s¸u: LËp dù phòng giảm giá hàng tồn kho Vật tư Nhà máy có giá trị lớn giá thị trường thường xuyên biến động Vì vậy, để chủ động trường hợp rủi ro giảm giá vật tư hàng hoá Nhà máy nên tiến hành lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Việc lập dự phòng tiến hành vào cuối niên độ kế toán, trước lập báo cáo tài Dự phòng thực chất làm tăng chi phí, đồng nghĩa với việc làm giảm thu nhập dòng niên độ báo cáo Nó giúp doanh nghiệp có quỹ tiền tệ để khắc phục trước mắt thiệt hại xảy kinh doanh Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho để đề phòng vật tư giảm với giá ghi sổ Số dự phòng xác định sau: Mức dự phòng thực tế cần thiết = Số lượng hàng tồn kho loại X Mức chênh lệch giảm giá loại Nhà máy lập bảng kê dự phòng giảm giá vËt t­ theo mÉu sau: Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 79 Biểu 03 Nhà máy ô tô Hoà Bình Bảng Kê Dự Phòng Giảm Giá Vật Tư Mà Tên vật ĐVT vật tư tư A B Sơn đen S004 TP Số lượng Đơn giá Đơn giá ghi sổ thực tế Mức chênh lệch Mức dự phòng Kg 2000 4.200 4000 200 800.000 Cộng * Kế toán hàng tồn kho sử dụng tài khoản 159- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ý kiến thứ bảy: Về kế toán chi tiết vật tư Để đạt hiệu qủa cao công tác kế toán vật tư, kế toán cần sử dụng “B¶ng luü kÕ nhËp- xuÊt- tån kho vËt t­”, “PhiÕu giao nhận chứng từ nhập- xuất Nhà máy bảng theo mẫu sau: Biểu 04 Nhà máy ô tô Hoà Bình Phiếu Giao Nhận Chứng Từ Phiếu NhËp VËt T­ Sỉ danh Sè hiƯu ®iĨm vËt chøng liƯu tõ nhËp A 1521-1-01 1521-1-01 1521-1-01 B Ngµy DiƠn giải Sơn ghi TP Sơn ghi TP Sơn ghi TP Cộng ĐVT Số lượng Số tiÒn Kg Kg Kg 2236 4542 6030 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 80 Biểu 05 Nhà máy ô tô Hoà B×nh PhiÕu Giao NhËn Chøng Tõ PhiÕu XuÊt VËt T­ Sỉ danh Sè hiƯu ®iĨm vËt chøng tõ t­ xt A 1521-1-02 1521-1-02 1521-1-02 B Ngày Diễn giải ĐVT 05/5 05/5 05/5 S¬n chèng rØ S¬n chèng rØ Sơn chống rỉ Cộng Kg Kg kg Số Số lượng tiỊn 3748 3870 6850 12574 BiĨu 06 Nhµ máy ô tô Hoà Bình Bảng Luỹ Kế Nhập Kho Vật Tư Tháng 05 năm 2004 Sổ danh Tên quy cách Tồn điểm vật vật tư đầu tư 1521-1-01 1521-1-01 1521-1-01 1521-1-01 NhËp th¸ng -> 10 11 ->20 21 ->30 Céng 6030 2236 4542 6030 6030 16664 th¸ng S¬n ghi TP S¬n ghi TP S¬n ghi TP S¬n ghi TP Céng 3850 2236 4542 2236 4542 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 81 Biểu 07 Nhà máy ô tô Hoà Bình Bảng Luỹ Kế Xuất Kho Vật Tư Tháng 05 năm 2004 Sổ danh điểm vật tư Tên quy cách vật tư Tồn đầu tháng 1521-1-02 1521-1-02 1521-1-02 1521-1-02 S¬n chèng rØ 4658 S¬n chèng rØ XuÊt tháng ->10 11 ->20 21 ->30 3748 Sơn chống rØ 3870 S¬n chèng rØ Céng 3748 3870 6850 6850 Céng 3748 3870 6850 12574  ý kiÕn thø t¸m: Hoàn thiện tổ chức theo dõi hạch toán số liệu thu hồi Tại Nhà máy, phế liệu nhập kho phiếu nhập kho, Nhà máy không nên tiến hành thủ tục nhập kho phế liệu Để tr¸nh mÊt m¸t, thiÕu hơt phÕ liƯu thu håi tr­íc nhập kho phải phận có trách nhiệm tổ chức cân, ước tính giá trị, kế toán vật tư phế liệu nhập kho hạch toán thêm nghiệp vụ nhập kho phế liệu theo bút toán: Nợ TK 152 Theo gi¸ ­íc tÝnh Cã TK 721 Khi xt bán phế liệu thu tiền gay, kế toán phản ¸nh gi¸ vèn hµng b¸n vµ doanh thu b¸n hµng trường hợp tiêu thụ hàng hoá o Phản ánh giá vốn phế liệu xuất bán: Nợ TK 632 Theo gi¸ ­íc tÝnh Cã TK 152 o Phản ánh doanh thu bán phế liệu: Nợ TK 111, 112 Gi¸ b¸n Cã TK 511  ý kiÕn thø chÝn: VỊ viƯc ¸p dơng hƯ thèng m¸y vi tÝnh công tác Nhà máy việc áp dụng Công nghệ thông tin vào kế toán ngày phát triển phat huy tính tích cực cđa nã Tuy viƯc ¸p dơng hƯ thèng m¸y tÝnh công tác kế toán Nhà máy nhiều hạn chế Để đáp ứng phù hợp với điều kiện phát triển Nhà máy nên bồi dưỡng nâng cao trình độ nhân viên kế toán công tác kế toán máy Nhà máy nhằm đơn giản công việc kế toán Nhà máy Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 82 KÕt luËn Mét lÇn ta khẳng định, hạch toán kế toán công cụ quan trọng tác quản lý vật tư doanh nghiệp sản xuất nói chung Nhà máy ô tô Hoà Bình nói riêng có tác dụng to lớn quản lý kinh tế Để phat huy vai trò cách có hiệu lực mình, đòi hỏi việc tổ chức công tác kế toán phải không ngừng đổi cho phù hợp đáp ứng nhu cầu quản lý, đặc biệt kế toán vật tư phải cải tiến hoàn thiện để phản ánh xác đầy đủ, kịp thời cách toàn diện tình hình nhập- xuất- tồn vật tư Trong năm qua với phát triển Nhà máy công tác kế toán nói chung công tác kế toán vật tư nói riêng đà không ngừng hoàn thiện Với truyền thống 51 năm xây dựng trưởng thành, Nhà máy ô tô Hoà Bình đà khẳng định vị trí thị trường Để đạt kết phải kể đến phần đóng góp không nhỏ kế toán Vật tư Qua thời gian tìm hiểu thực tế Nhà máy ô tô Hoà Bình em thấy công việc hạch toán vật tư có ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý vật tư Mặc dù có nhiều khó khăn khách quan song Nhà máy ô tô Hoà Bình cố gắng khắc phục khó khăn để phục vụ tương đối kịp thời đầy đủ vật tư cho nhu vầu sản xuất kinh doanh Tuy nhiên công tác hạch toán kế toán nói chung công tác kế toán vật tư nói riêng số hạn chế chuyên đề đà trình bày Vì thời gian có thực tập có hạn kinh nghiệm hạn chế nên chuyên đề không tránh khỏi thiếu xót kính mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô cán kế toán Nhà máy để chuyên đề hoàn thiện Em xin cám ơn hướng dẫn tận tình cô giáo Trần Thị Dung ban lÃnh đạo Nhà máy cô cán nhân viên phòng kế toán tài Nhà máy ô tô Hoà Bình đà giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề Sinh viên Trần Thị Minh Phương Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 83 ... thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ Nhà máy ô tô Hòa Bình Chương 3: Một số ý kiến đề xuất đẩy mạnh công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ Nhà máy ô tô Hòa Bình... Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ Nhà máy ô tô Hòa Bình Nội dung chuyên đề bao gồm: Chương 1: Lý luận chung công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ doanh nghiệp. .. đảm bảo nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ cho sản xuất cách có hiệu Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ Kế toán nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ doanh nghiệp phải thực tốt nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp “hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ tại nhà máy ô tô hòa bình” , Đồ án tốt nghiệp “hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ tại nhà máy ô tô hòa bình”