0

Ve hai duong thang song song

36 1 0
  • Ve hai duong thang song song

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 18:02

AB vµ BC ; BC vµ CD - 1 em, lớp đọc thầm Bµi 3: a CD vµ DA ; DA vµ AD - HS dùng ê ke để xác định Gọi HS đọc đề bài 3 đợc trong mỗi hình góc Quan sát hình vẽ tìm các cặp nào là góc vuông,[r] (1)TuÇn Thø hai ngµy th¸ng 11 n¨m2015 Chµo cê Giáo viên và học sinh cùng hoạt động dới sân trờng Tập đọc Tha chuyÖn víi mÑ (Nam Cao) i môc tiªu: - Bớc đầu biết đọc phân biệt lời các nhân vật đoạn đối thoại - HiÓu c¸c tõ ng÷: thÇy, dßng dâi quan sang, bÊt gi¸c, ®Çy tí - Hiểu nội dung bài: Cơng ớc mơ trở thành thơ rèn để kiếm sống giúp mẹ nên đã thuyết phục mẹ hiểu để mẹ thấy nghề nghiệp nào đáng quý - Trả lời đợc các câu hỏi SGK ii đồ dùng dạy học - Tranh minh ho¹ GK - Bảng phụ ghi sẵn đoạn văn cần luyện đọc iii các hoạt động dạy học: Néi dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Gọi HS lên bảng đọc bài Đôi - HS đọc bài KiÓm tra giµy ba ta mµu xanh - Nªu néi dung chÝnh cña bµi? Bµi míi - L¾ng nghe a Giíi thiÖu - GV giíi thiÖu bµi - Gọi HS nối tiếp đọc - HS đọc bài theo trình tự b Gi¶ng bµi ®o¹n cña bµi + §1: tõ ®Çu - > KiÕm sèng - GV sửa lỗi phát âm ngắt + Đ2: mẹ Cơng… đốt cây * Luyện đọc b«ng - Ph¸t ©m: lß giäng cho tõng HS rÌn, nu«i - Gọi HS đọc chú giải - HS đọc - Gọi HS đọc toàn bài - HS - GV đọc mẫu - L¾ng nghe - Gọi HS đọc Đ1 trao đổi và trả - Trao đổi trả lời câu hỏi lêi c©u hái + Tõ “tha” cã nghÜa lµ g×? + “Tha” - Trình bày với ngời trên vấn đề nào đó + C¬ng xin mÑ ®i häc nghÒ g×? + §i häc nghÒ thî rÌn + Cơng học nghề thợ rèn để + để giúp mẹ Cơng muốn lµm g×? tù m×nh kiÕm sèng + “Kiếm sống” có nghĩa là gì? + Tìm cách làm việc để tự nu«i m×nh + §o¹n nãi lªn ®iÒu g×? + ¦íc m¬ cña C¬ng trë thành thợ rèn để giúp đỡ mẹ - Gọi HS đọc đoạn - Lớp đọc thầm + Mẹ Cơng phản đối nh nào + Mẹ cho Cơng là bị xui em tr×nh bµy íc m¬ cña m×nh + C¬ng thuyÕt phôc mÑ b»ng + Em nãi víi mÑ nghÒ nµo c¸ch nµo? đáng trọng, nghÒ ¨n b¸m míi bÞ coi thêng + Nội dung chính đoạn là + Cơng thuyết phục để mẹ g×? hiểu và đồng ý với em - Cho HS thảo luận câu hỏi - Trao đổi cặp đôi và trả lời (2) SGK - Gọi HS đọc phân vai tìm c Luyện đọc cách đọc hay - Cho HS luyện đọc diễn cảm ®o¹n cuèi - Thi đọc diễn cảm,nhận xét - Néi dung bµi nãi g×? Cñng cè- - C©u chuyÖn cña C¬ng cã ý nghÜa g×? dÆn dß - NhËn xÐt giê häc, nh¾c hs vÒ nhµ häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau: “Điều ớc vua Mi- đát” c©u hái - HS đọc phân vai – NhËn xÐt - §äc nhãm - – học sinh đọc HS tr¶ lêi vµ ghi nd vµo vë - em - L¾ng nghe Bæ sung:…………………………………………………………………… ………… ………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………….……… (3) To¸n Hai đờng thẳng vuông góc I Môc tiªu: -Có biểu tợng hai đờng thẳng vuông góc -Biết dùng ê ke để kiểm tra hai đờng thẳng có vuông góc với hay không II §å dïng d¹y häc: -£ ke (cho GV vµ cho HS) III Các hoạt động dạy họC: Néi dung Hoạt động thầy Hoạt động trò KiÓm tra bµi cò Gäi HS ch÷a bµi cò – nhËn xÐt - HS lªn b¶ng, c¸c HS kh¸c lµm nh¸p Bµi míi a Giíi thiÖu hai ®- - GV vÏ h×nh ch÷ nhËt ABCD - Quan s¸t êng th¼ng vu«ng lªn b¶ng - GV kéo dài hai cạnh BC và DC - HS nêu: “Hai đờng thẳng gãc: thành hai đờng thẳng, tô màu DC và BC là hai đờng th¼ng vu«ng gãc víi nhau” hai đờng thẳng (đã kéo dài) - HS nhận xét: “Hai đờng th¼ng BC vµ DC t¹o A thµnh gãc vu«ng chung B - GV dùng ê ke vẽ góc vuông đỉnh C” (kiểm tra lại đỉnh O, cạnh OM, ON kéo ê ke) dài hai cạnh góc vuông để đợc - HS nêu: Hai đờng thẳng hai đờng thẳng OM và ON vuông góc OM và ON tạo D thµnh gãc vu«ng cã vu«ng gãc víi C b.Thùc hµnh: chung đỉnh O * Lu ý: Theo SGV tr.97 - GV quan sát, giúp đỡ HS làm - HS dùng ê ke để kiểm tra bµi Bµi 1: hai đờng thẳng có Gọi HS đọc yêu cầu bài mçi h×nh cã vu«ng gãc víi - HS ch÷a bµi nhËn xÐt: *Hình 1: Hai đờng thẳng HI và không Trả lời miệng IK vu«ng gãc víi * Hình 2: Hai đờng thẳng MP và MQ kh«ng vu«ng gãc víi - Gọi hs đọc đề bài Bµi 2: Gi¶i - em, lớp đọc thầm - Quan s¸t h×nh vÏ SGK - HS nªu tªn c¸c cÆp c¹nh - NX, chốt ý đúng: vu«ng gãc víi cßn l¹i C¸c cÆp c¹nh vu«ng gãc víi cña h×nh ch÷ nhËt ABCD h×nh ch÷ nhËt ABCD - C¶ líp lµm bµi vµo vë lµ: - HS ch÷a bµi b¶ng líp AB vµ BC ; BC vµ CD - em, lớp đọc thầm Bµi 3: (a) CD vµ DA ; DA vµ AD - HS dùng ê ke để xác định Gọi HS đọc đề bài đợc hình góc Quan sát hình vẽ tìm các cặp nào là góc vuông, từ đó vu«ng gãc víi nªu tªn tõng cÆp ®o¹n - Hai đờng thằng vuông góc là thẳng vuông góc với hai đờng thẳng nh nào? có hình đó NX, chốt ý đúng: - C¶ líp lµm bµi vµo vë H×nh c¸c cÆp ®o¹n th¼ng - HS ch÷a bµi b¶ng líp vu«ng gãc víi lµ: - L¾ng nghe AE vµ ED ; ED vµ DC 4.Cñng cè- dÆn dß - NX giê häc, nh¾c hs vÒ nhµ häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau: “Hai đờng thẳng song song” (4) Bæ sung:…………………………………………………………………… ………… ………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………….……… (5) Đạo đức TiÕt kiÖm thêi giê (T1) i môc tiªu: - Nêu đợc ví dụ tiết kiệm thời - Biết đợc ích lợi tiết kiệm thời - Bíc ®Çu biÕt sö dông thêi gian häc tËp, sinh ho¹t,… h»ng ngµy mét c¸ch hîp lÝ HS kh¸, giái biÕt v× cÇn ph¶i tiÕt kiÖm th× giê; sö dông thêi gian häc tËp, sinh ho¹t, h»ng ngµy mét c¸ch hîp lÝ ii đồ dùng dạy học: - Tranh vÏ nh SGK - PhiÕu bµi 1, hoÆc chÐp s½n b¶ng phô iii Các hoạt động dạy học: Néi dung KiÓm tra Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - V× chóng ta ph¶i tiÕt kiÖm - HS tr¶ lêi tiÒn cña? NX, đánh giá Bµi míi a Giíi thiÖu Vµo bµi bµi b Gi¶ng bµi: GV treo tranh vµ kÓ - Mi chi a cã thãi quen sö dông thêi giê nh thÕ nµo? - ChuyÖn g× x¶y víi Michia? - Sau đó em đã hiểu gì? - Ph¶i biÕt quý träng vµ tiÕt kiÖm thêi giê - Em rót bµi häc g× tõ c©u chuyÖn nµy? Cho thảo luận nhóm để phân vai Gọi đại diện + nhóm kể theo vai Ghi SGK Bµi nhí: - Qua c©u chuyÖn rót bµi häc? H·y nèi ë cét a víi cét b cho phï hîp HS nªu, GV kÕt luËn -> c;2 – a;2 – d;4 – b Theo em nÕu tiÕt kiÖm thêi giê thì câu chuyện đáng tiếc cã x¶y kh«ng? - TiÕt kiÖm thêi giê cã t¸c dông g×? C¸c em cã biÕt c©u thµnh ng÷ tôc ng÷ nµo nãi vÒ tiÕt kiÖm thêi giê ThÕ nµo lµ Cho hs lµm bµi SGK tiết kiệm thời GV chốt ý đúng HS nghe quan s¸t tranh - Häc sinh tr¶ lêi(Thêng chËm trÔ h¬n ngêi kh¸c) (BÞ thua cuéc thi trît tuyÕt, phót còng lµm nªn chuyÖn quan träng) Häc sinh tr¶ lêi Häc sinh tr¶ lêi Häc sinh th¶o luËn nhãm ph©n vai - Vai ngêi dÉn truyÖn - HS vai Mi- chi- a - HS vai ngêi cha - HS tr¶ lêi phÇn ghi nhí - HS đọc yêu cầu bài Ch÷a bµi nhËn xÐt Không xảy HS đến sớm vào thì… ngời bệnh đợc … HS tr¶ lêi Thêi giê lµ vµng ngäc… HS gi¬ thÎ t¸n thµnh hay kh«ng t¸n thµnh (6) giê T¸n thµnh: ý 1, 4, 6, ThÕ nµo lµ tiÕt kiÖm thêi giê? Lµ sö dông thêi giê hîp lý Để tiết kiệm thời chúng ta Đi học đúng giờ, làm bài ph¶i lµm g×? đầy đủ, xếp hàng nhanh nhÑ HS đọc ghi nhớ SGK Cñng cè- ThÕ nµo lµ tiÕt kiÖm thêi giê? VN chuÈn bÞ bµi sau dÆn dß Bæ sung:…………………………………………………………………… ………… ………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………….……… (7) Thø ba ngµy th¸ng 11 n¨m 2015 ChÝnh t¶ (Nghe- viÕt) Thî rÌn I môc tiªu - Nghe viết đúng chính tả bài Thợ rèn - Làm đúng bài tập chính tả phân biệt l/n uông/luôn ii đồ dùng dạy học - ChÐp s½n bµi tËp 2, phÇn a, b lªn b¶ng iii Các hoạt động dạy học Néi dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh HS viÕt ë b¶ng lín c¶ líp Kiểm tra bài GV đọc (hoặc cho HS đọc) viÕt nh¸p cò Con dao, rao vÆt, c¸i giÎ, giao hµng Mỗi nghề có nét hay nét đẹp Bµi míi a.Giíi thiÖu bµi riªng Bµi chÝnh t¶ h«m c¸c em biết đợc cái hay cái vui nhén cña nghÒ thî rÌn + NghÒ thî rÌn vÊt v¶ nhng b Hớng dẫn GV đọc bài, hỏi nội dung - Nh÷ng tõ nµo cho em biÕt nghÒ cã nhiÒu niÒm vui lao chÝnh t¶ thî rÌn vÊt v¶? động HS nªu Tr¨m nghề, GV đọc bài, hỏi nội dung - Nèi tiÕp nªu miÖng quai mét trËn, - Cho hs nªu ch÷ viÕt dÔ lÉn HS lªn b¶ng viÕt bãng nhÉy, diÔn - Cho hs viÕt nh¸p kÞch, nghÞch NX, söa sai cho hs HS c¶ líp viÕt nh¸p HS viÕt chÝnh t¶ - Bµi chÝnh t¶ thuéc thÓ lo¹i nµo? Th¬ - Khi viÕt chÝnh t¶ ta lu ý g×? GV đọc cho HS viết bài HS viÕt bµi HS so¸t lçi Chấm bài và GV đọc soát lỗi GV chÊm nhËn xÐt HS đổi soát lỗi ch÷a lçi - em c Hớng dẫn GV chép sẵn đoạn thơ vào bảng HS đọc yêu cầu bài phô HS ch÷a bµi lµm bµi tËp Gäi häc sinh ®iÒn NhËn xÐt Bµi 2: GV chÐp s½n ®Çu bµi b¶ng phô - Häc sinh ch÷a bµi - NX, chèt ý: N¨m gian lÒu cá thÊp le le Ngõ tối đêm sâu đóm lập loè Lng giËu phÊt ph¬ mµn khãi nh¹t Lµn ao lãng l¸nh bãng tr¨ng loe Cñng cè- dÆn - NhËn xÐt giê häc, nh¾c hs vÒ -L¾ng nghe nhµ häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau: dß “TuÇn 10” Bæ sung:…………………………………………………………………… ………… ………………………………………………………………………………….……… (8) ………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………….……… To¸n Hai đờng thẳng song song I Môc tiªu: - Giúp HS có biểu tợng hai đờng thẳng song song - Nhận biết hai đờng thẳng song song II §å dïng d¹y häc: - Thíc th¼ng vµ ª ke (cho GV) III Các hoạt động dạy họC: Néi dung Hoạt động giáo viên - Hai đờng thẳng vuông góc là KiÓm tra hai đờng thẳng ntn? Bµi míi Vµo bµi a Giíi thiÖu bµi b Gi¶ng bµi Giíi thiÖu hai ®- - GV vÏ mét h×nh ch÷ nhËt êng th¼ng song (ABCD) lªn b¶ng KÐo dµi vÒ song: hai phía hai cạnh đối diện (AB vµ CD) T« mµu hai đờng kéo dài này vào cho HS biết: “Hai đờng thẳng AB và CD là hai đờng thẳng song song víi nhau” - GV vẽ “hình ảnh” hai đờng th¼ng song song AB vµ CD, h×nh vÏ kh«ng dùa vµo hai c¹nh h×nh ch÷ nhËt Hoạt động học sinh - HS ch÷a bµi - NhËn xÐt - HS nhận thấy: “Hai đờng th¼ng song song víi th× kh«ng bao giê c¾t nhau” - HS liªn hÖ c¸c h×nh ¶nh hai đờng thẳng song song xung quanh - HS “quan s¸t” vµ nhËn d¹ng hai đờng thẳng song song (trùc quan) (9) c Thùc hµnh: Bµi 1: Bµi 2: - Hai đờng thẳng song song là - HS trả lời kết luận hai đờng thẳng ntn? NX, kết luận: Hai đờng thẳng song song th× kh«ng bao giê gÆp - Gọi HS đọc yêu cầu bài 1, quan s¸t h×nh vµ ch÷a bµi - Hai đờng thẳng song song là hai đờng thẳng ntn? - Nh÷ng c¹nh nµo song song víi nhau? NX, chèt ý: a Trong h×nh ch÷ nhËt ABCD, c¸c cÆp c¹nh song song víi lµ: AB vµ DC AD vµ BC - Nªu c¸c c¹nh song song víi nhau? NX, chèt ý: b Trong h×nh vu«ng MNPQ c¸c cÆp c¹nh song song víi lµ MN vµ QP, MQ vµ NP - Gọi đọc yêu cầu bài - GV quan s¸t vµ chèt kÕt qu¶ đúng: Cạnh BE song song với c¹nh AG, CD - Gọi đọc đề bài Bµi 3: (a) Hai đờng thẳng song song với là hai đờng thẳng ntn? NX, chốt ý đúng: a.CÆp c¹nh song song víi lµ MN vµ PQ Cñng cè- dÆn dß - NhËn xÐt tiÕt häc, nh¾c hs vÒ nhµ häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau: “Vẽ hai đờng thẳng vuông gãc” - HS vÏ h×nh vµ lµm bµi - HS lµm trªn b¶ng líp - C¶ líp lµm bµi vµo vë - HS ch÷a bµi trªn b¶ng líp - HS ch÷a bµi nhËn xÐt - HS tr¶ lêi - Học sinh đọc yêu cầu, học sinh ch÷a bµi nhËn xÐt - Kh«ng bao giê gÆp -L¾ng nghe Bæ sung:…………………………………………………………………… ………… ………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………….……… (10) Khoa häc Phßng tr¸nh tai n¹n ®uèi níc i môc tiªu: - Học sinh kể tên số việc nên và không nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nớc + Không chơi đùa gần hồ ao, sông, suối; giếng, chum, vại, bể nớc, phải có nắp đậy + Chấp hành các quy định an toàn tham gia giao thông đờng thuỷ + TËp b¬i cã ngêi lín vµ ph¬ng tiÖn cøu hé - Thực đợc các quy tắc an toàn phòng tránh đuối nớc II §å dïng d¹y häc - Tranh nh SGK: 36, 37, 38 - PhiÕu häc tËp iii Các hoạt động dạy học: Néi dung Hoạt động giáo viên KiÓm tra bµi Khi bÞ bÖnh cÇn ¨n uèng nh thÕ nµo? cò NX, Bµi míi Gi¸o viªn giíi thiÖu bµi a G/ thiÖu bµi Hoạt động nhóm b Gi¶ng bµi C¸c biÖn Cho quan s¸t tranh hái tranh ph¸p phßng H1 vÏ g×? tr¸nh tai n¹n T¬ng tù H2 H3 ®uèi níc H4 H5 - Nh÷ng viÖc nµo nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm? - Kh«ng röa tay bê ao ng· Kh«ng cho tay ch©n xuèng níc ®i thuyÒn - Kh«ng ®i b¬i ë bÓ s©u- giÕng ph¶i cã n¾p ®Ëy T¾m ph¶i cã phao ®i b¬i ph¶i cã ngêi lín Một số quy GV cho hoạt động nhóm t¾c an toµn - Nªn tËp b¬i ë ®©u? (ë bÓ phßng tr¸nh b¬i) - Khi ®i b¬i ph¶i nh thÕ nµo? ®uèi níc (§ang cã nhiÒu må h«i kh«ng b¬i Phải vận động sau đợc bÒ Võa ¨n no kh«ng ®i b¬i ph¶i tu©n theo néi quy cña bÓ b¬i) Hoạt động học sinh HS tr¶ lêi - Häc sinh nghe HS quan s¸t tranh SGK tõ H1 - H5 B¹n röa tay bê ao giÕng níc C¸c b¹n ®i thuyÒn TËp b¬i T¾m biÓn cã phao Häc sinh tr¶ lêi Häc sinh th¶o luËn nhãm Mét sè nhãm ghi b¶ng phô NhËn xÐt (11) GVKL: HS đọc mục bạn cần biÕt GV chia líp thµnh c¸c nhãm 3: §ãng vai MT: Có ý thức đóng vai theo các tình phßng tr¸nh tai T×nh huèng 1: Hïng vµ Nam n¹n ®uèi níc vừa chơi đá bóng Nam rủ Hùng hồ gần nhà để tắm NÕu lµ Hïng b¹n sÏ xö lý nh thÕ nµo? T×nh huèng 2: Lan nh×n thÊy em mình đánh rơi đồ chơi vào bể nớc và cúi xuống để lÊy NÕu lµ Lan, b¹n sÏ lµm g×? Cñng cè- dÆn - Nªu c¸ch phßng tr¸nh ®uèi níc ? dß - NX giê häc, nh¾c hs vÒ nhµ häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau: ¤n tËp ngêi vµ søc khoΔ HS thảo luận sau đó đóng vai Mét HS: Ngêi dÉn truyÖn, HS vai Nam, HS vai Hïng HS tr¶ lêi: Môc cÇn biÕt L¾ng nghe Bæ sung:…………………………………………………………………… ………… ………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………….……… (12) LuyÖn tõ vµ c©u Më réng vèn tõ: ¦íc m¬ I Môc tiªu: -Biết thêm số từ ngữ thuộc chủ điểm Trên đôi cánh ớc mơ -Bớc đầu tìm đợc số từ cùng nghĩa với từ ớc mơ bắt đầu tiếng ớc, tiÕng m¬ (BT1, BT2) -Ghép đợc từ ngữ sau từ ớc mơ và nhận biết đợc đánh giá từ ngữ đó (BT3), nêu đợc VD minh hoạ loại ớc mơ (BT4) -HiÓu ý nghÜa thµnh ng÷ thuéc chñ ®iÓm (BT5 a, b) II §å dïng d¹y häc: -Bảng phụ kẻ bảng để HS các nhóm thi làm BT2, + từ điển vài trang phô t« tõ ®iÓn (nÕu cã) III Các hoạt động dạy học: Néi dung KiÓm tra: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - DÊu ngoÆc kÐp cã t¸c dông g×? - em, líp nghe, nx b¹n LÊy VD? NX, Bµi míi a.Giíi thiÖu bµi b Híng dÉn - Ph¸t cho hs vµi trang tõ ®iÓn đã phô tô lµm bµi tËp - Gọi hs đọc yêu cầu - em, lớp đọc thầm Bµi 1: - Lµ mong muèn thiÕt tha - Mong íc cã nghÜa lµ g×? điều tốt đẹp tơng lai - §Æt c©u víi tõ mong íc? - §äc thÇm SGK, g¹ch ch©n - Mơ tởng là gì? “Là mong mỏi từ đồng nghĩa với ớc mơ vào vµ tëng tîng ®iÒu m×nh muèn sÏ SGK đạt đợc tơng lai” - Nèi tiÕp tr×ng bµy miÖng, - M¬ íc cã nghÜa lµ g×? nx b¹n NX, chốt ý đúng: Mong íc, m¬ tëng - Gọi hs đọc yêu cầu - em, lớp đọc thầm Bµi 2: - Cho hs làm bài dới dạng trò - Chọn đội bạn tham ch¬i: TiÕp søc gia ch¬i, líp t×m nh¸p+ - Phæ biÕn luËt ch¬i cæ vò b¹n, nx b¹n NX, chốt ý đúng: Ghi vë a íc mong, íc nguyÖn, íc ao, b m¬ méng, m¬ tën, m¬ mµng, Gọi hs đọc yêu câug BT - em đọc, lớp đọc thầm Bµi 3: - Cho hs lµm bµi c¸ nh©n - Lµm vë, nèi tiÕp nªu NX, chốt ý đúng: miÖng, nx b¹n a Ước mơ cao đẹp, đẹp đẽ, cao Ghi cả, lớn, chính đáng b ¦íc m¬ nho nhá c ¦íc m¬ viÓn v«ng, l× quÆc, d¹i dét - Cho hs lµm bµi vµo vë - em lµm b¶ng líp, nèi Bµi 4: tiếp đọc câu mình, nx b¹n - Cho hs lµm bµi c¸ nh©n - Nèi tiÕp gi¶i thÝch miÖng, Bµi 4: NX, chốt lời giải thích đúng líp nghe, nx b¹n (13) Cñng cè- dÆn - NX giê häc, nh¾c hs vÒ nhµ L¾ng nghe häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau: dß: “§éng tõ” Bæ sung:…………………………………………………………………… ………… ………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………….……… (14) Thø t ngµy th¸ng 11 n¨m 2015 KÓ chuyÖn Kể chuyện đợc chứng kiến tham gia i môc tiªu: - Chọn đợc câu chuyện có nội dung kể ớc mơ cao đẹp em bạn bè, ngêi th©n - Biết cách xếp các việc thành câu chuyện để kể lại cho rõ ý - Biết trao đổi ý nghĩa câu chuyện ii đồ dùng dạy học: -Chép sẵn đề bài -ChÐp s½n phÇn gîi ý iii các hoạt động dạy học: Néi dung KiÓm tra: Bµi míi a Giíi thiÖu bµi b Híng dÉn kÓ §Ò bµi: KÓ chuyÖn vÒ mét ớc mơ đẹp em hoÆc cña b¹n em, ngêi th©n Hoạt động giáo viên Gi¸o viªn giíi thiÖu bµi Hoạt động học sinh - Häc sinh nghe Gọi đọc đề bài GV chép đề bài lên bảng - Xác định trọng tâm đề GV treo b¶ng phÇn gîi ý - HS đọc đề, lớp đọc thÇm - HS tr¶ lêi - Kể lại chuyện em đã đợc nghe chứng kiến ớc mơ đẹp bạn em hoÆc ngêi th©n - Em ớc mơ trở thành ngời HS đọc câu hỏi gợi ý nh thÕ nµo? - M¬ trë thµnh c« gi¸o - Em x©y dùng cèt truyÖn cña - Thµnh c« y t¸, kÜ s m×nh theo híng nµo? - Phi c«ng, Cho HS kÓ theo nhãm - KÓ cho nghe HS kÓ cho b¹n nghe kÓ theo - Tham gia kÓ chuyÖn tríc nhãm líp - Cho kho¶ng – HS tham gia - GV ghi tªn c©u chuyÖn HS - Líp nghe, nx, b×nh chän thi b¹n kÓ hay, hÊp dÉn theo VD: Kể ớc mơ bạn tiêu chí đánh giá Nga - T«i m¬ íc trë thµnh c« y t¸ Cñng cè- dÆn - §Ó íc m¬ cña em trë thµnh - em hiÖn thùc th× ph¶i lµm g×? dß - NX giê häc, nh¾c hs vÒ nhµ - L¾ng nghe häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau: “¤n tËp vµ kiÓm tra gi÷a häc k× I” Bæ sung:…………………………………………………………………… ………… ………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………….……… (15) (16) Khoa häc ¤n tËp ngêi vµ søc khoÎ i môc tiªu: Gióp HS cñng cè vµ hÖ thèng vÒ kiÕn thøc: - Sự trao đổi chất thể với môi trờng, các chất dinh dỡng có thức ăn - Dinh dìng hîp lÝ ii đồ dùng dạy học: - PhiÕu ghi c©u hái - Tranh ¶nh vÒ rau qu¶ nh SGK iii các hoạt động dạy học: Néi dung KiÓm tra bµi cò D¹y bµi míi a G/thiÖu bµi b Gi¶ng bµi Trao đổi chất víi m«i trêng MT: Cñng cè hÖ thèng c¸c vÒ sù trao chÊt cña c¬ víi m«i trêng vµi KT đổi thÓ Chế độ ăn uèng cña m×nh Chän thøc ¨n hîp lý MT: ¸p dông KT vµo viÖc lùa chän thøc ¨n hµng ngµy Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Môn khoa học chúng ta đã Con ngời và sức khoẻ học chủ đề nào? Vµo bµi GV sử dụng câu hỏi để hép cho tõng HS bèc th¨m tr¶ lêi Trong qu¸ tr×nh sèng ngêi lÊy nh÷ng g× tõ m«i trêng th¶i m«i trêng nh÷ng g×? KÓ tªn c¸c nhãm dinh dìng mà thể cần đợc cung cấp đầy đủ và thờng xuyên KÓ tªn vµ nªu c¸c c¸ch phßng tr¸nh mét sè bÖnh thiÕu thõa chÊt… - CÇn ¨n phèi hîp nh÷ng g×? HS lµm viÖc c¸ nh©n bèc th¨m tr¶ lêi c©u hái - LÊy thøc ¨n níc, kh«ng khÝ Th¶i khÝ c¸c bon nÝc níc tiÓu må h«i - Nhãm thøc ¨n chøa chÊt bột, chất đạm chất béo, vi ta - ThiÕu chÊt ngêi suy dinh dìng - Thõa chÊt -> ngêi bÐo HS tr¶ lêi GV tæ chøc trß ch¬i HS nêu đợc gia đình ăn gì Cho lµm phiÕu c¸ nh©n Gäi hµng ngµy đọc bài NhËn xÐt khen biÕt ¨n phèi hîp nhiÒu lo¹i thøc ¨n Thêi gian S¸ng B¸nh m× Tra C¬m thÞt lîn, rau ChiÒu C¬m c¸, rau Ch¸o C¬m trøng, rau C¬n nem d¸n, rau … CN … Cñng cè dÆn - NX giê häc, nh¾c hs vÒ nhµ L¾ng nghe häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau: “Ndß íc cã nh÷ng tÝnh chÊt g×? TiÕt 1” Bæ sung:…………………………………………………………………… ………… ………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………….……… (17) (18) KÜ thuËt Khâu đột tha (tiết 2) I Yªu cÇu - HS khâu đợc các mũi khâu đột tha Các mũi khâu có thể cha Đờng khâu cã thÓ bÞ dóm - Rèn luyện đội tay khéo léo, tính kiên trì, cẩn thận II Chuẩn bị: Bộ đồ dùng khâu thêu III Các hoạt động dạy học: Néi dung KiÓm tra Bµi míi a G/thiÖu bµi b Gi¶ng bµi Hoạt động Thùc hµnh khâu đột tha Hoạt động giáo viên Sù chuÈn bÞ cña HS Hoạt động học sinh HS lấy đồ dùng Vµo bµi - HS nhắc lại thao tác khâu đột Bớc 1:Vạch dấu đờng khâu tha Bớc 2:Khâu đột tha theo đ- Gv nhận xét, củng cố kĩ thuật ờng vạch dấu khâu đột tha - GV híng dÉn nh÷ng ®iÓm cÇn chó ý kh©u ë bíc HS thùc hµnh - GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ vµ nªu thêi gian thùc hµnh - GV quan s¸t vµ uèn n¾n cho HS cßn lóng tóng HS trng bµy, nhËn xÐt bµi Hoạt động GV nªu tiªu chuÈn đánh gi¸ b¹n §¸nh gi¸ kÕt + §êng v¸ch dÊu th¼ng qu¶ häc tËp + Khâu đợc các mũi khâu đột tha theo đúng quy định + §êng kh©u cã thÓ dóm + Các mũi khâu có thể cha + §óng thêi gian GV nhận xét đánh giá kết - L¾ng nghe Cñng cèNhËn xÐt tiÕt häc, nh¾c hs vÒ DÆn dß nhµ chuÈn bÞ bµi sau: “Kh©u viền đờng gấp mép vải mũi khâu đột tha” Bæ sung:…………………………………………………………………… ………… ………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………….……… (19) (20) Thø n¨m ngµy th¸ng 11 n¨m 2015 Tập đọc Điều ớc vua Mi- đát (Nh÷ Thµnh dÞch) i môc tiªu: - Bớc đầu biết đọc diễn cảm phân biệt lời các nhân vật (lời xin, khẩn cầu Mi- đát, lêi ph¸n oai vÖ cña thÇn §i- «- ni- dèt) - HiÓu ý nghÜa: Nh÷ng íc muèn tham lam kh«ng bao giê mang l¹i h¹nh phóc cho ngời Trả lời đợc các câu hỏi SGK ii §å dïng d¹y häc: - Tranh minh ho¹ SGK - Bảng phụ ghi sẵn câu văn cần luyện đọc iii các hoạt động dạy học: Néi dung Hoạt động giáo viên Kiểm tra bài - Gọi HS đọc bài “Tha chuyện víi mÑ’ cò - Néi dung bµi nãi g×? Bµi míi a Giíi thiÖu bµi - GV giíi thiÖu - Yêu cầu HS nối tiếp đọc b Gi¶ng bµi tõng ®o¹n cña bµi (3 lît) * Luyện đọc - GV söa ph¸t ©m, ng¾t giäng cho HS - Lu ý c¸c c©u cÇu khiÕn “xin thÇn tha téi cho t«i” - Gọi HS đọc phần chú giải - §äc toµn bµi - Gv đọc mẫu chú ý giọng đọc - Yêu cầu HS đọc đoạn trao * T×m hiÓu bµi đổi và trả lời câu hỏi + ThÇn §i - « - ni – dèt cho vua Mi – đát cái gì? + Vua Mi - đát xin thần điều gì? Hoạt động học sinh - HS đọc bài và trả lời câu hái? - L¾ng nghe - HS đọc nối tiếp + §1: tõ ®Çu -> h¬n thÕ n÷a + Đ2: Bọn đầy tớ -> cho tôi đợc sống + §3: Cßn l¹i - HS đọc - HS - HS đọc, trảo đổi, trả lời c©u hái + ThÇn §i – « – ni dèt cho vua Mi - đát điều ớc + … xin thÇn lµm cho mäi vËt ông chạm vào biến thành vµng + Vì vua Mi - đát lại ớc nh + Vì ông là ngời tham lam vËy + Thoạt đầu lời ớc đợc thực + Vua bẻ cành ngắt thử tốt đẹp nh nào? táo chúng biến thµnh vµng + Néi dung ®o¹n lµ g×? + Điều ớc vua Mi - đát đợc thực - Yêu cầu HS đọc đoạn - HS đọc thầm G/ từ: Khủng + Khủng khiếp nghĩa là nào? + Rất hoảng sợ, sợ đến mức độ khiÕp + Tại vua Mi - đát phải xin - Vì nhà vua nhận khủng thÇy §i - « - ni lÊy l¹i ®iÒu íc? khiÕp cña ®iÒu íc… + Đoạn bài nói lên điều + Vua Mi - đát nhận g×? khñng khiÕp cña ®iÒu íc - Yêu cầu HS đọc đoạn - HS đọc đoạn + Vua Mi - đát có đợc điều gì + Ông đã phép màu và nhúng mình vào dòng nớc rửa đợc lòng tham trªn s«ng P¸c – T«n? + Vua Mi ®at hiÓu ®iÒu g×? - …h¹nh phóc kh«ng thÓ x©y (21) - §äc toµn bµi - Tổ chức cho HS luyện đọc ®o¹n v¨n - Gọi HS đọc - Yêu cầu đọc nhóm - Tổ chức cho HS thi đọc phân vai - Bình chọn nhóm đọc hay - Nªu ý nghÜa c©u chuyÖn? GV ghi b¶ng - NX giê häc, nh¾c hs vÒ nhµ Cñng cè- dÆn häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau: “¤n dß: tËp gi÷a häc k× I” dùng b»ng íc muèn tham lam - HS đọc bài * Luyện đọc - HS đọc - HS cùng bàn luyện đọc - NhiÒu nhãm HS tham gia - em - Ghi vë L¾ng nghe Bæ sung:…………………………………………………………………… ………… ………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………….……… (22) To¸n Vẽ hai đờng thẳng song song I Môc tiªu: -Giúp HS biết vẽ đờng thẳng qua điểm và song song với đờng thẳng cho tríc (b»ng thíc kÎ vµ ª ke) II §å dïng d¹y häc: -Thíc kÎ vµ ª ke (cho GV vµ HS) III Các hoạt động dạy họC: Néi dung KiÓm tra bµi cò Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Gäi HS ch÷a bµi cò - HS lªn b¶ng, HS kh¸c - NhËn xÐt lµm nh¸p Bµi míi a Giíi thiÖu bµi b Gi¶ng bµi - GV nªu bµi to¸n råi híng Vẽ đờng thẳng CD dÉn vµ thùc hiÖn vÏ mÉu qua ®iÓm E vµ song trªn b¶ng song với đờng thẳng AB cho tríc: - GV quan sát và giúp đỡ M nh÷ng HS cßn lóng tóng C E D A Thùc hµnh: N Bµi 1: Bµi 3: - HS quan s¸t GV vÏ kÕt hợp đọc SGK tr.53 - HS lªn vÏ vµ tr×nh bµy c¸ch lµm trªn b¶ng líp - HS tự vẽ đợc đờng thẳng AB qua M vµ song song với đờng thẳng CD B - Gọi HS đọc yêu cầu bài - Cho HS lªn b¶ng vÏ h×nh vµ nªu c¸ch vÏ GVNX, chèt ý: Vẽ đờng thẳng AB qua M vµ vu«ng gãc víi CD - Vẽ đờng thẳng xy qua M vu«ng gãc víi AB VËy xy ®i qua M vµ song song víi CD C B E CñngAcè- dÆn dß - HS lªn vÏ vµ tr×nh bµy c¸ch lµm trªn b¶ng líp - HS vÏ song nªu tªn c¸c cÆp c¹nh - HS lªn vÏ vµ tr×nh bµy c¸ch lµm trªn b¶ng líp §äc yªu cÇu bµi a §Æt mét c¹nh vu«ng - Gäi HS lªn b¶ng nhËn gãc cña ª ke trïng víi xÐt, nªu c¸ch vÏ? AB NX, chốt ý đúng Chuyển ê ke theo đờng th¼ng AB, gÆp ®iÓm B råi vạch đờng thẳng, đờng thẳng này cắt CD điểm E ta đợc đoạn thẳng BE song song víi AD NX giê häc, nh¾c hs vÒ L¾ng nghe D -nhµ häc bµi, chuÈn bÞ bµi (23) sau: “Thùc hµnh vÏ h×nh ch÷ nhËt, h×nh vu«ng” Bæ sung:…………………………………………………………………… ………… ………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………….……… (24) LÞch sö §inh Bé LÜnh dÑp lo¹n 12 sø qu©n i môc tiªu - Nắm đợc nhỡng nét chính sợ kiện Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân: + Sau Ngô Quyền đất nớc rơi vào hoàn cảnh loạn lạc, các lực cát địa phơng dạy chia cắt đất nớc + Đinh Bộ Lĩnh đã có công tập hợp nhân dân dẹp loạn thống lại đất nớc - §«i nÐt vÒ §inh Bé LÜnh: §BL quª ë vïng Hoa L, Ninh B×nh, lµ mét ngêi c¬ng nghÞ, mu cao vµ cã chÝ lín, «ng cã c«ng dÑp lo¹n 12 sø qu©n ii đồ dùng dạy học: - Các hình minh hoạ SGK, đồ Việt Nam - Su tÇm t liÖu vÒ §inh Bé LÜnh iii các hoạt động dạy học: Néi dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - ChiÕn th¾ng B¹ch §»ng x¶y HS tr¶ lêi KiÓm tra vµo thêi gian nµo? Cã ý nghÜa g×? D¹y bµi míi - GV giíi thiÖu bµi - L¾ng nghe a G/thiÖu bµi + Cho HS đọc thầm phần chữ - HS đọc thầm và trả lời câu b Gi¶ng bµi hái Hoạt động 1: nhỏ SGK Tình hình đất n- + Sau Ngô Quyền tình - Triều đình lục đục tranh ngai vµng C¸c thÕ lùc ớc sau Ngô hình đất nớc ta nh nào? phong kiến địa phơng dậy, QuyÒn mÊt đánh liên miên Dân Ng« QuyÒn mÊt chúng phải đổ máu vô ích, đất nớc rơi vào ruộng đồng bị tàn phá, quân c¶nh lo¹n l¹c thï l¨m le ngoµi bê câi Hoạt động 2: - Dựa vào thông tin SGK HS thảo luận nhóm đôi và làm §inh Bé LÜnh vµ hiÓu biÕt bªn ngoµi cho HS BT dÑp lo¹n 12 sø lµm BT1 qu©n Quª h¬ng §inh Bé lÜnh ë ®©u? - ë Hoa L- Ninh B×nh - Gäi HS nªu vµi nÐt vÒ §BL - – HS nªu + Cho HS q/s¸t tranh – SGK - HS quan s¸t tranh + Đinh Bộ Lĩnh đã có công gì? - Đinh Bộ Lĩnh đã xây dựng lùc lîng, ®em qu©n ®i dÑp lo¹n 12 sø qu©n N¨m 968 ông đã thống đợc giang s¬n - Sau thèng nhÊt §inh Bé - §BL lªn ng«i vua, lÊy hiÖu Lĩnh đã làm gì? là Đinh Tiên Hoàng, đóng đô Hoa L, đặt tên nớc là Đại Cæ ViÖt, niªn hiÖu lµ Th¸i B×nh Hoạt động 3: GV yêu cầu các nhóm lập bảng - Cho các nhóm thảo luận Th¶o luËn so s¸ng t×nh h×nh tríc vµ sau - Gäi c¸c nhãm tr×nh bµy đợc thống - NhËn xÐt nhãm Thêi gian Tríc thèng nhÊt Sau thèng nhÊt C¸c mÆt (25) - §Êt níc - BÞ chia thµnh 12 vïng - Triều đình - Lục đục - Đời sống - Làng mạc, đồng ruộng bị tàn phá, dân nghèo khổ, đổ máu vô nh©n d©n Ých - §Êt níc quy vÒ mèi - §îc tæ chøc l¹i quy cñ - §ång ruéng trë l¹i xanh t¬i, ngîc xu«i bu«n b¸n, kh¾p n¬i chùa tháp đợc xây dựng Cñng cè- dÆn - Qua bµi häc em cã suy nghÜ - em g× vÒ §inh Bé LÜnh? dß - NhËn xÐt giê häc, nh¾c hs vÒ L¾ng nghe nhµ häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau: “Cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n Tèng x©m lîc lÇn thø nhÊt n¨m 981” Bæ sung:…………………………………………………………………… ………… ………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………….……… (26) TËp lµm v¨n «n tËp vÒ LuyÖn tËp ph¸t triÓn c©u chuyÖn I Môc tiªu: - Dùa vµo trÝch ®o¹n kÞch YÕt Kiªu vµ gîi ý SGK, bíc ®Çu biÕt kÓ mét c©u chuyÖn theo tr×nh tù kh«ng gian II §å dïng d¹y häc: - Tranh minh ho¹ trÝch ®o¹n b cña vë kÞch YÕt Kiªu SGK - B¶ng phô viÕt cÊu tróc ®o¹n cña bµi kÓ chuyÖn YÕt Kiªu theo tr×nh tù kh«ng gian (BT2, trang 93, SGK) III Các hoạt động dạY HọC: Néi dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - GV kiÓm tra HS lµm l¹i - HS tr¶ lêi nhËn xÐt KiÓm tra BT1, (tiÕt TLV tríc) Bµi míi: Vµo bµi Giíi thiÖu bµi: HD HS lµm bµi tËp Bµi tËp 1: - GV đọc diễn cảm - HS đọc và tìm hiểu nội C¶nh 1: Cã nh©n - C¶nh cã nh÷ng nh©n vËt dung v¨n b¶n kÞch vËt ngêi cha vµ YÕt nµo? - HS nối tiếp đọc Kiªu - C¶nh cã nh÷ng nh©n vËt - HS tr¶ lêi C¶nh 2: Cã nh©n nµo? ( Xin cha ®i giÕt giÆc) vËt YiÕt Kiªu vµ - YÕt Kiªu xin cha ®iÒu g×? (YÕt Kiªu lµ ngêi cã lßng Nhµ vua - CËu lµ ngêi nh thÕ nµo? c¨m thï giÆc s©u s¾c) (Cha Yết Kiêu có lòng yêu n- Cha Yết Kiêu có đức tính gì ớc, động viên đánh đáng quý? giÆc) - Nh÷ng sù viÖc c¶nh Theo tr×nh tù thêi gian trên diễn theo trình tự nào? - HS đọc yêu cầu bài tập - Gọi đọc yêu cầu bài 2 - KÓ l¹i chuyÖn YÕt Kiªu theo gîi ý SGK Bµi 2: - T×m hiÓu yªu cÇu cña bµi HS giái lµm mÉu, chuyÓn - GV mở bảng phụ đã viết sẵn thể lời thoại từ ngôn ngữ tiêu đề đoạn trên bảng lớp kịch sang lời kể - GV nhËn xÐt, d¸n tê phiÕu - HS thùc hµnh kÓ chuyÖn ghi mÉu chuyÓn thÓ lªn - HS thi kÓ chuyÖn tríc líp b¶ng: V¨n b¶n kÞch ChuyÓn thµnh - Giê tù häc viÕt l¹i vµo vë, lêi kÓ xem tríc néi dung bµi TLV - Nhµ vua: - C¸ch 1: ()cã tr.95, SGK TrÉm cho nhµ ng¬i nhËn lÊy mét lo¹i binh khÝ lêi dÉn gi¸n tiÕp thÊy YiÕt Kiêu xin đánh giÆc… - C¸ch 2: Cã lêi dÉn trùc tiÕp: Nhµ vua rÊt hµi lßng… binh khÝ” c - GV híng dÉn mét vµi HS Cñng cè, dÆn - C¶ líp vµ gi¸o viªn nhËn xÐt L¾ng nghe dß - NX giê häc, nh¾c hs vÒ nhµ häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau: Luyện tập trao đổi ý kiến với (27) ngêi th©n” Bæ sung:…………………………………………………………………… ………… ………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………….……… (28) §Þa lý Hoạt động sản xuất ngời dân ë T©y Nguyªn (tiÕp theo) I Môc tiªu: -Trình bày số hoạt động sản xuất chủ yếu ngời dân Tây Nguyên (khai thác søc níc, khai th¸c gç vµ l©m s¶n) -Nêuđợc vai trò rừng đời sống sản xuất: cung cấp gỗ, lâm sản, nhiều thú quý… -BiÕt sù cÇn thiÕt ph¶i b¶o vÖ rõng -Mô tả rừng rậm nhiết đới( rừng nhiều loại cây, tạo thành nhiều tầng…), rừng khép( Rõng rông l¸ mïa kh«) -Chỉ trên đồ( lợc đồ) và kể tên sông Tây Nguyên: sông Xê Xan, S«ng Xrª Pèc, s«ng §ång Nai II §å dïng d¹y häc: -Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam -Tranh, ¶nh nhµ m¸y thuû ®iÖn vµ rõng ë T©y Nguyªn (nÕu cã) III Các hoạt động dạy học: Néi dung KiÓm tra: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - KÓ tªn nh÷ng lo¹i c©y trång - em, líp nghe, nx b¹n vµ vËt nu«i chÝnh ë TN? NX, Bµi míi a Giíi thiÖu bµi b Gi¶ng bµi H§1: Khai th¸c + KÓ tªn mét sè s«ng ë T©y Nguyªn søc níc + Nh÷ng s«ng nµy b¾t nguån tõ ®©u vµ ch¶y ®©u? + T¹i c¸c s«ng ë T©y Nguyªn l¾m th¸c ghÒnh + Ngời dân TN khai thác sức nớc để làm gì? H§2: Rõng vµ viÖc khai th¸c rõng ë T©y Nguyªn + Em biÕt nh÷ng Nhµ m¸y thuû ®iÖn nµo ë T©y Nguyªn? + T©y Nguyªn cã nh÷ng lo¹i rõng nµo? + V× ë T©y Nguyªn l¹i cã c¸c lo¹i rõng kh¸c nhau? + Mô tả rừng rậm nhiệt đới và rõng khép dùa vµo quan s¸t tranh, ¶nh - GV söa ch÷a, gióp c¸c nhãm hoµn thiÖn phÇn tr×nh bµy + KÓ c¸c c«ng viÖc cÇn ph¶i lµm quy tr×nh s¶n xuÊt c¸c sản phẩm đồ gỗ + Nªu nguyªn nh©n vµ hËu qu¶ cña viÖc mÊt rõng ë TN + ThÕ nµo lµ du canh, du c? + Chúng ta cần phải làm gì để - Xª xan, §ång Nai - Chảy qua nhiều vùng có độ cao kh¸c nªn lßng s«ng l¾m th¸c ghÒnh, ngêi dân đã tận dụng sức nớc để ch¹y tua bin s¶n xuÊt ®iÖn Y – a- li - HS chØ nhµ m¸y thuû ®iÖn trên lợc đồ Rừng rậm nhiệt đới, rừng khép Phô thuéc vµo khÝ hËu ë T©y Nguyªn - HS quan s¸t tranh vµ m« t¶ - HS lËp b¶ng so s¸nh hai lo¹i rừng: rừng rậm nhiệt đới và rõng khép - Mét vµi HS tr¶ lêi tríc líp ChÆt gç vµ vËn chuyÓn gç -> xÎ gç -> xëng méc - Du canh du c - Khai th¸c hîp lý vµ trång (29) b¶o vÖ rõng? rõng - GV gióp HS x¸c lËp mèi quan hÖ gi÷a khÝ hËu vµ thùc vËt - Qua tiết học này ta cần ghi - Cần phải định canh định c nhí ®iÒu g×? kh«ng chÆt ph¸ rõng bõa b·i NX, cho hs đọc ghi nhớ- SGK - Nối tiếp đọc Cñng cè- dÆn - NX giê häc, nh¾c hs vÒ nhµ L¾ng nghe häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau: dß: “Thµnh phè §µ L¹t” Bæ sung:…………………………………………………………………… ………… ………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………….……… (30) Thø s¸u ngµy th¸ng 11 n¨m 2015 LuyÖn tõ vµ c©u §éng tõ I Môc tiªu: - Hiểu nào là động từ: là từ hoạt động, trạng thái ngời, vật, tợng - Nhận biết đợc động từ câu thể qua tranh vẽ II §å dïng d¹y häc: - B¶ng phô ghi ®o¹n v¨n ë BT.III.2b (ThÇn §i-«-ni dèt mØm cêi ng thuËn Tëng kh«ng có trên đời sung sớng nữa!) III Các hoạt động dạy học: Néi dung KiÓm tra Bµi míi: Giíi thiÖu bµi Gi¶ng bµi *PhÇn nhËn xÐt Hoạt động giáo viên - Tìm từ thuộc chủ đề ớc mơ? §Æt c©u víi tõ Hoạt động học sinh - HS lªn b¶ng lµm – nhËn xÐt - GV giíi thiÖu bµi - Gọi HS đọc đoạn văn - Tìm từ hoạt động anh chiÕn sÜ? - T×m tõ chØ tr¹ng th¸i cña sù vËt? - GV chèt nh÷ng tõ lªn trªn chØ hoạt động trạng thái ngời, vật đó là động từ - Vậy nào là động từ - GV nhận xét, chốt lời ý đúng - GV híng dÉn HS rót nhËn *PhÇn ghi nhí: §éng xÐt từ là từ hoạt động - GV nhắc các em học thuộc tr¹ng th¸i cña sù vËt phÇn Ghi nhí * PhÇn luyÖn tËp Bµi tËp 1: - Gọi đọc yêu cầu bài - GV cho hs lµm bµi c¸ nh©n Bµi tËp 2: - GV nhËn xÐt, kÕt luËn - Gọi đọc đề bài - GV chép sẵn đề bài bảng phô - HS ®iÒn tõ b»ng phÊn mµu NX, chốt ý đúng: đến, yết kiến, cho, nhận, xin, lµm, dïi, lÆn b MØm cêi, ng thuËn, thö, bÎ, Bµi tËp 3: biÕn thµnh, ng¾, thµnh, tëng - GV híng dÉn t×m hiÓu yªu cÇu cña BT vµ nguyªn t¾c ch¬i - GV treo tranh minh ho¹ phãng to - GV tæ chøc thi biÓu diÔn kÞch c©m vµ xem kÞch c©m - GV nhËn xÐt, kÕt luËn nhãm th¾ng - HS nghe - HS đọc nối tiếp - Nh×n, nghÜ, thÊy - Của dòng thác: Đổ, đổ xuèng Cña l¸ cê: bay - HS đọc phần ghi nhớ - HS tr¶ lêi - HS đọc yêu cầu bài - hs lµm b¶ng líp, líp lµm vë, nªu miÖng, nx b¹n - HS nối tiếp đọc néi dung BT2 - em lµm b¶ng phô, líp lµm bót ch× vµo SGK, ghi các động từ theo thứ tự - Nèi tiÕp tr×nh bµy miÖng, nx b¹n - HS đọc yêu cầu bµi - HS tr¶ lêi - HS ch¬i mÉu - C¸c nhãm thi (31) 3.Cñng cè, dÆn dß - §éng t¸c häc tËp: mîn sách, đọc bài, viết bài - §éng t¸c vÖ sinh th©n thÓ: đánh răng, rửa mặt, chải tóc - HS đọc phần ghi nhớ - Thế nào là động từ? L¾ng nghe - NX giê häc, nh¾c hs vÒ nhµ häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau: “KiÓm tra đọc học kì I- tiết 7” Bæ sung:…………………………………………………………………… ………… ………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………….……… (32) To¸n Thùc hµnh vÏ h×nh ch÷ nhËt Thùc hµnh vÏ h×nh vu«ng I Môc tiªu: -Giúp HS biết sử dụng thớc kẻ và ê ke để vẽ đợc hình chữ nhật, hình vuông II §å dïng d¹y häc: -Thíc kÎ vµ ª ke (cho GV vµ HS) III Các hoạt động dạy họC: Néi dung KiÓm tra Bµi míi a Giíi thiÖu bµi b Gi¶ng bµi VÏ h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 4cm, chiÒu réng 2cm: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Gäi häc sinh ch÷a bµi cò, - Häc sinh lªn b¶ng ch÷a bµi, nhËn xÐt nhËn xÐt Vµo bµi - GV võa híng dÉn, võa vÏ mÉu trªn b¶ng theo c¸c bíc nh SGK (VÏ h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 4cm, chiÒu réng 2cm) nªu bµi to¸n VÏ h×nh vu«ng cã GV GV híng dÉn vµ vÏ mÉu lªn c¹nh 3cm: b¶ng h×nh vu«ng cã c¹nh lµ 3cm - Nªu c¸ch vÏ h×nh CN, h×nh vu«ng? Thùc hµnh: - Gọi HS đọc yêu cầu bài Bµi 1:(a) a) VÏ h×nh ch÷ nhËt - GV theo dâi, quan s¸t vµ giúp đỡ HS để vẽ cho đúng theo thứ tự: - VÏ ®o¹n AB dµi 5cm - Vẽ đờng thẳng AX vuông góc với AB A Trên đờng thẳng nµy lÊy ®o¹n th¼ng AD = 3cm - Vẽ đờng thẳng BY vuông gióc với AB B, trên đờng th¼ng nµy lÊy ®o¹n BC = 3cm - Nối D với C ta đợc hình chữ nhËt ABCD - GV gợi ý để HS nêu nhận xét Bµi 2: Cách vẽ giống bài hai đờng chéo hình chữ nhËt b»ng Bµi 1(trang 55) - HS quan sát GV, đọc SGK tr.54 - HS vÏ h×nh ch÷ nhËt ABCD cã DC = 4cm, DA = 2cm vµo vë - HS quan sát GV và đọc SGK tr.55 - HS vÏ theo híng dÉn SGK - HS thùc hµnh vÏ h×nh ch÷ nhËt chiÒu dµi 5cm, chiÒu réng 3cm - HS tr¶ lêi - HS lµm b¶ng líp - HS vÏ h×nh ch÷ nhËt ABCD cã chiÒu dµi AB = 4cm, chiÒu Cho HS thi vÏ h×nh ch÷ nhËt réng BC = 3cm vµo vë - NhËn xÐt - HS lªn b¶ng thi - Gọi HS đọc yêu cầu bài - HS vẽ đợc hình vuông cạnh - Häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh vµ 4cm vµo vë nªu c¸ch vÏ - HS lªn vÏ b¶ng líp h×nh - Nªu c¸ch vÏ h×nh vu«ng? vu«ng c¹nh 4dm NX, chèt c¸ch vÏ lªn b¶ng: -1 HS tÝnh chu vi vµ diÖn tÝch h×nh vu«ng trªn b¶ng líp - VÏ ®o¹n th¼ng DC = 4cm (33) - Vẽ đờng thẳng DX vuông góc với DC D, trên đờng thẳng nµy lÊy ®o¹n AD = cm Vẽ đờng thẳng CY vuông góc với DC C, trên đờng thẳng nµy lÊy ®o¹n CB = cm Nối A với B ta đợc hình vuông ABCD - Gọi HS đọc YC bài Bµi 2: - Quan s¸t h×nh vµ nhËn xÐt: a ABCD lµ h×nh vu«ng IKGH lµ h×nh vu«ng Cñng cè- dÆn Nªu c¸ch vÏ h×nh CN, h×nh vu«ng? dß - NX giê häc, nh¾c hs vÒ nhµ häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau: “LuyÖn tËp” - HS đọc yêu cầu bài HS ch÷a bµi - HS tr¶ lêi L¾ng nghe Bæ sung:…………………………………………………………………… ………… ………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………….……… (34) TËp lµm v¨n Luyện tập trao đổi ý kiến ngời thân I Môc tiªu: - Xác định đợc mục đích trao đổi, vai trao đổi - Lập đợc dàn ý rõ nội dung bài trao đổi với ngời thân - Bớc đầu biết đóng vai trao đổi lời lẽ cử thích hợp nhằm đạt đợc mục đích thuyết phôc II Đồ dùng dạy học: Bảng phụ viết sẵn đề bài TLV III Các hoạt động dạy học: Néi dung 1.KiÓm tra bµi cò: Hoạt động giáo viên - GV kiÓm tra HS kÓ miÖng đọc lại bài văn đã đợc chuyÓn thÓ tõ trÝch ®o¹n cña vë Bµi míi: kÞch YÕt Kiªu a Giíi thiÖu bµi: - GV giíi thiÖu bµi b Híng dÉn HS - GV g¹ch ch©n nh÷ng tõ ng÷ phân tích đề bài đó đề bài - GV hớng dẫn HS xác định c Thùc hµnh a Xác định mục đúng trọng tâm đề bài đích trao đổi; hình - Gọi đọc đề bài dung câu hỏi + Nội dung cần trao đổi là gì? sÏ cã + Đối tợng trao đổi là ai? + Mục đích trao đổi? + Hình thức trao đổi? + Em chọn nguyện vọng nào để trao đổi? b Trao đổi - HS hoạt động theo nhóm đôi tự trao đổi với bạn nhãm - Gọi cặp trao đổi trớc lớp c Trao đổi trớc lớp Hoạt động học sinh - HS tr¶ lêi nhËn xÐt - HS nghe - HS đọc thành tiếng, đọc thầm để tìm từ ngữ quan träng - HS tiếp nối đọc các gîi ý 1, 2, - HS ph¸t biÓu + Trao đổi nguyện vọng muèn häc thªm mét m«n n¨ng khiÕu - Anh hoÆc chÞ - Nh÷ng khã kh¨n mµ cha giải đợc - Em và bạn trao đổi, bạn đóng vai anh chị - Em muèn ®i häc móa hoÆc ®i häc vÏ hoÆc ®i häc vâ - HS đọc thầm lại gợi ý 2, h×nh dung c©u tr¶ lêi - HS chọn bạn (đóng vai ngời thân) cùng tham gia trao đổi, thống dàn ý đối đáp (viết nháp) - Thực hành trao đổi, lần lợt đổi vai cho nhau, nhận xét, góp ý để bổ sung hoàn thiện bài trao đổi - Một số cặp HS thi đóng vai trao đổi trớc lớp - NhËn xÐt theo c¸c tiªu chÝ sau: + Nội dung trao đổi bạn có đúng yêu cầu không + Cuộc trao đổi có đạt mục đích kh«ng + Lời lẽ, cử đã phù hợp cha? - GV vµ häc sinh b×nh chän cÆp khÐo nhÊt líp khen - Khi trao đổi ý kiến với ngời th©n cÇn chó ý ®iÒu g×? - NX giê häc, nh¾c hs vÒ nhµ 3.Cñng cè, dÆn dß häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau: - C¶ líp b×nh chän cÆp trao “Kiểm tra đọc học kì I- đổi hay tiÕt 8” - L¾ng nghe Bæ sung:…………………………………………………………………… ………… ………………………………………………………………………………….……… (35) ………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………….……… ¬ (36) Sinh ho¹t líp I Môc tiªu: - Tæng kÕt tuÇn - Phơng hớng hoạt động tuần 10 II néi dung : C¸c tæ trëng b¸o c¸o tæng kÕt c¸c mÆt ho¹t déng: - Häc tËp: - NÒ nÕp : - VÖ sinh: - ThÓ dôc: - Hoạt động khác: Líp trëng b¸o c¸o tæng hîp chung: - Gi¸o viªn gãp ý kiÕn bæ sung - Häc sinh tham gia gãp ý kiÕn Xây dựng phơng hớng hoạt động tuần: - Giáo viên cùng học sinh xây dựng phơng hớng hoạt động tuần 10 - Líp trëng th«ng qua V¨n nghÖ : - Hát, múa, kể chuyện, đọc thơ, theo chủ điểm tháng Gi¸o viªn nh¾c nhë, dÆn dß chung: (37)
- Xem thêm -

Xem thêm: Ve hai duong thang song song, Ve hai duong thang song song