0

Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu biến đổi huyết áp 24 giờ, chỉ số Tim - Cổ chân (CAVI) ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát trước và sau điều trị

151 1 0
  • Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu biến đổi huyết áp 24 giờ, chỉ số Tim - Cổ chân (CAVI) ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát trước và sau điều trị

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 16:46

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là khảo sát huyết áp 24 giờ, chỉ số CAVI và mối liên quan giữa chỉ số CAVI với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân tăng huyết áp. Khảo sát sự biến đổi huyết áp 24 giờ, chỉ số CAVI ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát sau: 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng điều trị. 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Theo tổ chức Y tế giới (WHO), tăng huyết áp (THA) ảnh hƣởng đến tỷ ngƣời, gây tử vong cho 9,4 triệu ngƣời năm Phát kiểm soát THA giúp làm giảm biến cố tim mạch, đột quị suy thận [1] Tại Việt Nam, nghiên cứu gần cho thấy THA gia tăng nhanh chóng Năm 2008, theo điều tra Viện tim mạch quốc gia tỷ lệ ngƣời trƣởng thành độ tuổi từ 25 tuổi trở lên bị THA chiếm 25,1%, đến năm 2017 số bệnh nhân THA 28,7% [2],[3] Độ cứng động mạch (ĐCĐM) yếu tố tiên lƣợng biến cố tử vong tim mạch Mối quan hệ độ ĐCĐM THA, nhƣ THA làm biến đổi ĐCĐM đƣợc nhiều nghiên cứu đề cập [4],[5] Huyết áp 24 đƣợc chứng minh yếu tố dự báo biến cố tim mạch tốt so với đánh giá huyết áp phịng khám, thơng qua biến đổi thông số huyết áp ĐCĐM lƣu động (Ambulatory Arterial Stiffness Index: AASI) Tuy nhiên, thông số huyết áp thay đổi liên tục 24 AASI bị ảnh hƣởng thay đổi nên việc đánh giá biến đổi ĐCĐM bị ảnh hƣởng tác động [6],[7] Chỉ số Tim - cổ chân (Cardio-Ankle Vascular Index: CAVI) thông số đánh giá ĐCĐM không xâm lấn, đƣợc chứng minh không phụ thuộc vào huyết áp thời điểm đo [8],[9] Do huyết áp thay đổi liên tục ngày nên nghiên cứu mối liên quan huyết áp 24 với CAVI không làm rõ tác động ngắn hạn, mà cịn tìm mối liên quan 24 huyết áp với ĐCĐM Hiểu rõ mối liên quan giúp khắc phục đƣợc nhƣợc điểm đánh giá ĐCĐM thông qua phƣơng pháp đo huyết áp đơn lẻ phòng khám, nhƣ biến đổi CAVI bệnh nhân THA trƣớc sau điều trị Đã có nghiên cứu mối liên quan huyết áp 24 với CAVI giới nhằm tìm hiểu biến đổi CAVI dƣới tác động huyết áp 24 giờ, nhƣ vai trò CAVI đánh giá biến đổi ĐCĐM bệnh nhân THA trình điều trị Tuy nhiên, cịn mối liên quan, tác động huyết áp 24 với CAVI chƣa đƣợc tìm hiểu rõ ràng cần tiếp tục nghiên cứu [10],[11] Với mong muốn làm sáng tỏ mối liên quan huyết áp 24 với CAVI, nhƣ biến đổi thông số trƣớc sau điều trị bệnh nhân THA, thực đề tài “Nghiên cứu biến đổi huyết áp 24 giờ, số Tim - Cổ chân (CAVI) bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát trước sau điều trị” với mục tiêu: Khảo sát huyết áp 24 giờ, số CAVI mối liên quan số CAVI với số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân tăng huyết áp Khảo sát biến đổi huyết áp 24 giờ, số CAVI bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát sau: tháng, tháng, tháng, 12 tháng điều trị CHƢƠNG TỔNG QUAN 1.1 Định nghĩa, phân loại, chế bệnh sinh, tình hình tăng huyết áp giới Việt Nam 1.1.1 Định nghĩa Theo WHO, chẩn đốn THA phịng khám có lần đo trị số huyết áp tâm thu (HATT)  140mmHg và/hoặc huyết áp tâm trƣơng (HATTr)  90mmHg lần thăm khám liên tiếp [1] 1.1.2 Phân loại Cách phân loại tăng huyết thƣờng đƣợc sử dụng dựa vào trị số huyết áp Bảng 1.1 Phân loại huyết áp theo Ủy ban phòng chống huyết áp Phân loại Bình thƣờng HATT HATTr (mmHg) (mmHg) < 120 < 80 Tiền THA 120-139 và/hoặc 80-89 THA độ 140-159 và/hoặc 90-99 THA độ  160 và/hoặc  100 * Nguồn: theo Chobanian A.V cộng 2003 [12] Bảng 1.2 Phân loại huyết áp theo Hội Tim mạch Việt Nam/ Phân Hội tăng huyết áp Việt Nam năm 2015 HATT HATTr (mmHg) (mmHg) Tối ƣu < 120 < 80 Huyết áp bình thƣờng < 130 và/hoặc < 85 Huyết áp bình thƣờng cao 130-139 và/hoặc 85-89 THA độ 140-159 và/hoặc 90-99 THA độ 160-179 và/hoặc 100-109 THA độ ≥180 và/hoặc ≥110 THA tâm thu đơn độc ≥140 < 90 Tiền THA: Kết hợp huyết áp bình thƣờng bình thƣờng cao, nghĩa HATT từ 120 - 139 mmHg và/hoặc HATTr từ 80 - 89 mmHg * Nguồn: theo Trần Văn Huy cộng 2018 [13] Phân loại Bảng 1.3 Phân loại THA theo Hội huyết áp Châu Âu/ Hội tim mạch Châu Âu 2018 HATT (mmHg) < 120 HATTr (mmHg) < 80 < 130 và/hoặc < 85 Huyết áp bình thƣờng cao 130-139 và/hoặc 85-89 THA độ 140-159 và/hoặc 90-99 THA độ 160-179 và/hoặc 100-109 THA độ ≥180 và/hoặc ≥110 THA tâm thu đơn độc ≥140 70 tuổi) bị THA chiếm gần 60%, tỷ lệ kiểm soát huyết áp đạt dƣới 15% [22] Theo điều tra năm 2013, có khoảng 26,6% ngƣời trƣởng thành bị THA Trung Quốc, nƣớc có nhiều biện pháp nhằm kiểm soát THA nhiên tỷ lệ kiểm sốt huyết áp cịn thấp, đạt 15% [23],[24] Tại Đông Nam Á, theo điều tra Malaysia (2013), tỷ lệ ngƣời 18 tuổi mắc THA chiếm 32,7% [25] Nhƣ vậy, tỷ lệ THA nƣớc giới có khác biệt nhƣng gia tăng nhanh chóng, đặc biệt số bệnh nhân điều trị kiểm sốt THA cịn thấp, nƣớc phát triển 1.1.4.2 Tình hình tăng huyết áp Việt Nam Tại Việt Nam có gia tăng nhanh chóng tỷ lệ mắc THA nhƣng năm qua Theo điều tra viện Tim mạch - bệnh viện Bạch Mai năm 2001-2002 tỉnh phía Bắc, ghi nhận tỷ lệ THA cộng đồng chiếm 16,32%, có 11,5% số đƣợc điều trị [26] Năm 2012, theo nghiên cứu Phạm Thái Sơn cộng sự, tỷ lệ THA ngƣời từ 25 tuổi trở lên chiếm khoảng 25,1% 29,6% bệnh nhân đƣợc điều trị, nhƣng có 10,7% điều trị đạt huyết áp mục tiêu [2] Công bố khảo sát WHO STEPS năm 2015 có 18,9% ngƣời trƣởng thành độ tuổi từ 18 đến 69 bị THA [27] Cùng với phát triển xã hội, mơ hình bệnh tật nƣớc ta có thay đổi giống nhƣ nƣớc phát triển Có gia tăng nhanh chóng bệnh mạn tính, có THA Theo khảo sát năm 2017, tỷ lệ THA Việt Nam gia tăng so với nghiên cứu trƣớc, chiếm khoảng 28,7% có 37,7% bệnh nhân điều trị chƣa đạt huyết áp mục tiêu [3] Giữa vùng miền, tỷ lệ THA có khác Theo nghiên cứu Trần Quốc Cƣờng cộng (2020) thành phố Hồ Chí Minh, có 535 (chiếm 24,3%) tổng số 2203 ngƣời đƣợc khảo sát bị THA có 52,1% số sử dụng thuốc điều trị [28] Tại tỉnh miền núi phía Bắc, tỷ lệ THA ngƣời trƣởng thành 18 tuổi chiếm 30 % theo nghiên cứu Đỗ Nam Khánh cộng (2020) [29] 1.2 Phƣơng pháp đo huyết áp lƣu động 24 1.2.1 Lịch sử huyết áp lưu động 24 Huyết áp động mạch đƣợc đo Stephan Hales vào năm 1733, thông thƣờng việc đo huyết áp thực cố định phòng khám đƣợc chứng minh đại lƣợng thay đổi Maurice Sokolow, qua nghiên cứu thấy nhiều bệnh nhân có trị số huyết áp đo phịng khám cao ngƣời bình thƣờng nhiên tuổi thọ họ không giảm Trên sở này, năm 1962 ông cộng phát minh thiết bị theo dõi huyết áp lƣu động (Ambulatory blood pressure monitoring: ABPM) cho phép đo huyết áp kể hoạt động nghỉ ngơi mà khơng cần có can thiệp thầy thuốc [30] Mặc dù theo dõi huyết áp lƣu động 24 đƣợc chứng minh có nhiều ƣu điểm so với đo huyết áp phòng khám, nhiên phƣơng pháp chủ yếu đƣợc dùng nghiên cứu Năm 2014, dựa 600 báo cáo khoa học Hội THA Châu Âu thức đƣa khuyến cáo theo dõi huyết áp 24 Khuyến cáo giúp giải ba vấn đề lớn [31]: + Những bệnh nhân nên đƣợc định theo dõi huyết áp lƣu động + Phƣơng pháp áp dụng phân tích kết huyết áp lƣu động thực hành lâm sàng + Cách tổ chức theo dõi huyết áp lƣu động sở y tế 1.2.2 Chỉ định chống định đo huyết áp lưu động 24 Theo Hiệp hội tim mạch châu Âu (ESC), huyết áp lƣu động 24 đƣợc định chống định cho [31] 1.2.2.1 Chỉ định * Chỉ định bắt buộc + Xác định ―THA áo choàng trắng‖ bệnh nhân điều trị THA: - ―THA áo choàng trắng‖ ngƣời khơng bị THA - Hiệu ứng ―THA áo chồng trắng‖ ngƣời điều trị chƣa đƣợc điều trị THA - THA kháng trị giả hiệu ứng ―THA áo choàng trắng‖ ngƣời điều trị + Xác định tƣợng THA ẩn dấu: - Phát THA ẩn dấu ngƣời chƣa đƣợc điều trị THA - Phát THA ẩn dấu bệnh nhân điều trị thuốc hạ áp + Xác định THA 24 bất thƣờng: - THA ban ngày - THA ngủ trƣa/hạ huyết áp sau bữa ăn - THA ban đêm đơn độc + Đánh giá điều trị huyết áp: - Đánh giá mức độ kiểm soát huyết áp 24 - Xác định THA kháng trị * Chỉ định không bắt buộc + Đánh giá THA buổi sáng đỉnh huyết áp sáng sớm + Sàng lọc theo dõi hội chứng ngƣng thở ngủ + Đánh giá độ biến thiên huyết áp + Đánh giá THA trẻ em thiếu niên + Đánh giá THA thai kỳ + Đánh giá THA ngƣời cao tuổi + Đánh giá THA bệnh nhân nguy cao + Xác định hạ huyết áp lại + Xác định THA bệnh Parkinson + Đánh giá THA bệnh nhân có bệnh lý nội tiết 1.2.2.2 Chống định Đo huyết áp huyết áp lƣu động 24 đƣợc chứng minh không gây biến cố đặc biệt, phƣơng pháp cân nhắc vài trƣờng hợp: + Bệnh nhân có rối loạn đơng máu nặng, gây tụ máu da vùng băng quấn + Bệnh nhân dị ứng với chất cấu tạo băng quấn (dị ứng latex) + Cánh tay có cầu nối động tĩnh mạch (bệnh nhân có cầu tay nhân tạo chạy thận chu kỳ) 10 1.2.3 Cách áp dụng phân tích kết huyết áp lưu động 24 thực hành lâm sàng 1.2.3.1 Thiết bị phần mềm Hầu hết thiết bị, phần mềm đo phân tích kết đo huyết áp lƣu động đƣợc xác nhận tổ chức thiết bị, trung tâm nghiên cứu uy tín kiểm tra chứng nhận, phổ biến giao diện theo tiêu chuẩn ESH [32] Một phần mềm tiêu chuẩn phải đáp ứng yêu cầu sau [33]: + Báo cáo số liệu thiết yếu: - Biểu đồ biểu thị tất số đo huyết áp với khoảng thời gian ban ngày, ban đêm khoảng huyết áp bình thƣờng - Các số liệu HATT trung bình, HATTr trung bình tần số tim trung bình - Tỷ lệ % giảm HATT HATTr ban đêm - Số liệu thống kê theo thời gian HATT, HATTr tần số tim trung bình 24 giờ, ban ngày (lúc thức), ban đêm (lúc ngủ) với độ lệch chuẩn số lần đo huyết áp không bị lỗi - Thông báo lần đo bị lỗi + Yêu cầu không bắt buộc: - Báo cáo kết phần mềm phân tích tự động cho biết kiểu hình huyết áp 24 bình thƣờng hay bất thƣờng, số lần đo khơng bị lỗi có đủ theo u cầu hay khơng ? - Cung cấp đồ thị tần số tim huyết áp trung bình - Báo cáo xu hƣớng huyết áp dùng để so sánh lần theo dõi lặp lặp lại - Có khả lƣu trữ liệu + Báo cáo dùng cho nghiên cứu: - Có khả lƣu trữ xuất liệu thô cho việc kiểm tra phân tích BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y NGUYỄN MẠNH THẮNG NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI HUYẾT ÁP 24 GIỜ, CHỈ SỐ TIM - CỔ CHÂN (CAVI) Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP NGUYÊN PHÁT TRƢỚC VÀ SAU ĐIỀU TRỊ LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI - 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y NGUYỄN MẠNH THẮNG NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI HUYẾT ÁP 24 GIỜ, CHỈ SỐ TIM - CỔ CHÂN (CAVI) Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP NGUYÊN PHÁT TRƢỚC VÀ SAU ĐIỀU TRỊ Chuyên ngành : Nội khoa Mã số : 72 01 07 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: GS.TS NGUYỄN QUANG TUẤN HÀ NỘI - 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, đƣợc hồn thành với hƣớng dẫn giúp đỡ tận tình nhiều nhà khoa học Tất số liệu nhƣ kết nghiên cứu luận án trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác Tác giả luận án Nguyễn Mạnh Thắng LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới Ban Giám đốc Học viện Quân y, phòng Sau đại học, Trung tâm Tim Mạch bệnh viện Quân Y 103, Sở Y tế Thành phố Hà Nội, Bệnh viện đa khoa Đức Giang tạo điều kiện cho thực thành công luận án Tôi xin trân trọng cảm ơn Bộ môn, thầy cô giáo nhiệt tình giảng dậy, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lịng kính trọng biết ơn vơ hạn tới GS.TS Nguyễn Quang Tuấn, ngƣời thầy trực tiếp bảo, truyền dạy kinh nghiệm quý báu cho tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận án Tơi xin trân trọng cảm ơn nhà khoa học Quân đội giúp đỡ, đóng góp ý kiến q báu giúp tơi hồn thành luận án Xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp ngƣời thân gia đình cho tơi nhiều thuận lợi, động viên tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Hà Nội, ngày tháng năm 2021 Tác giả luận án Nguyễn Mạnh Thắng MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục chữ viết tắt luận án Danh mục bảng Danh mục biểu đồ Danh mục hình Danh mục sơ đồ ĐẶT VẤN ĐỀ CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Định nghĩa, phân loại, chế bệnh sinh, tình hình tăng huyết áp giới Việt Nam 1.1.1 Định nghĩa 1.1.2 Phân loại 1.1.3 Cơ chế bệnh sinh tăng huyết áp nguyên phát 1.1.4 Tình hình tăng huyết áp giới Việt Nam 1.2 Phƣơng pháp đo huyết áp lƣu động 24 1.2.1 Lịch sử huyết áp lƣu động 24 1.2.2 Chỉ định chống định đo huyết áp lƣu động 24 1.2.3 Cách áp dụng phân tích kết huyết áp lƣu động 24 thực hành lâm sàng 10 1.3 Độ cứng động mạch, mối liên quan đến tăng huyết áp phƣơng pháp đánh giá không xâm lấn 14 1.3.1 Khái niệm độ cứng động mạch 14 1.3.2 Độ cứng động mạch tăng huyết áp 14 1.3.3 Các phƣơng pháp đánh giá độ cứng động mạch không xâm lấn 17 1.4 Các nghiên cứu giới Việt Nam biến đổi huyết áp 24 giờ, CAVI bệnh nhân tăng huyết áp 30 1.4.1 Trên giới 30 1.4.2 Tại Việt Nam 31 CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 34 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn 34 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 34 2.1.3 Địa điểm thời gian nghiên cứu 35 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 35 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 35 2.2.2 Mẫu phƣơng pháp chọn mẫu 35 2.2.3 Các tiêu nghiên cứu 37 2.2.4 Các bƣớc tiến hành nghiên cứu 38 2.3 Phƣơng pháp xử lí số liệu 57 2.3.1 Phần mềm xử lí số liệu 57 2.3.2 Trình bày kết 57 2.3.3 Các thơng số tính tốn 57 2.4 Đạo đức nghiên cứu 58 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 60 3.1 Đặc điểm chung đối tƣợng nghiên cứu 60 3.1.1 Đặc điểm số nhân trắc đối tƣợng nghiên cứu 60 3.1.2 Đặc điểm yếu tố nguy tim mạch bệnh nhân nghiên cứu 61 3.2 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, huyết áp 24 CAVI thời điểm đánh giá đối tƣợng nghiên cứu 61 3.2.1 Đặc điểm lâm sàng 61 3.2.2 Đặc điểm cận lâm sàng chẩn đốn hình ảnh bệnh nhân thời điểm đánh giá 63 3.2.3 Đặc điểm huyết áp 24 CAVI 67 3.3 Đặc điểm sau điều trị bệnh nhân nghiên cứu 79 3.3.1 Đặc điểm điều trị 79 3.3.2 Biến đổi huyết áp 24 giờ, CAVI sau tháng, tháng, tháng 12 tháng điều trị 83 CHƢƠNG 4: BÀN LUẬN 90 4.1 Đặc điểm chung đối tƣợng nghiên cứu 90 4.1.1 Đặc điểm tuổi giới 90 4.1.2 Đặc điểm yếu tố nguy tim mạch bệnh nhân nghiên cứu 91 4.2 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, huyết áp 24 CAVI đối tƣợng nghiên cứu 93 4.2.1 Đặc điểm lâm sàng 93 4.2.2 Đặc điểm cận lâm sàng 94 4.2.3 Đặc điểm huyết áp 24 giờ, CAVI thời điểm đánh giá bệnh nhân nghiên cứu 95 4.3 Đặc điểm biến đổi sau điều trị bệnh nhân nghiên cứu 109 4.3.1 Đặc điểm điều trị 109 4.3.2 Đặc điểm biến đổi huyết áp 24 giờ, CAVI thời điểm đánh giá đầu tiên, sau tháng, tháng, tháng 12 tháng bệnh nhân nghiên cứu 112 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 118 KẾT LUẬN 119 KIẾN NGHỊ 121 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC CHỮ VIẾT TẮT TT Phần viết tắt AASI Phần viết đầy đủ : Ambulatory Arterial Stiffness Index (Chỉ số độ cứng động mạch lƣu động) AT1 : Angiotensin II typ (Chẹn thụ thể angiotensin týp 1: AT1) BMI : Body Mass Index (chỉ số khối lƣợng thể) BSA : Body Surface Area ( số diện tích da thể) CAVI : Cardio Ankle Vascular Index ( số Tim-cổ chân) Dd : Đƣờng kính thất trái ĐCĐM : Độ cứng động mạch ĐTĐ : Đái tháo đƣờng EF : Phân xuất tống máu tâm thu thất trái 10 ESH/ESC : European Society of Hypertension/ European Society of Cardiology (Hội huyết áp Châu Âu/ Hội tim mạch Châu Âu) 11 HA : Huyết áp 12 HATT : Huyết áp tâm thu 13 HATTr : Huyết áp tâm trƣơng 14 ISH : International Society of Hypertension (Hiệp hội tăng huyết áp quốc tế) 15 IDF : International Diabetes Federation (Liên đoàn đái tháo đƣờng quốc tế) 16 JNC : Joint National Committee (Ủy ban phòng chống huyết áp) 17 LVM : Left Ventricular Mass (Khối lƣợng thất trái) 18 LVMI : Left Ventricular Mass index (Chỉ số khối lƣợng thất trái) TT Phần viết tắt Phần viết đầy đủ 19 N : Số lƣợng 20 NO : Nitric oxide 21 PWV : Pulse Wave Velocity (Vận tốc lan truyền sóng mạch) 22 RAA : Renin Angiotensin Aldosterol 23 THA : Tăng huyết áp 24 VSA/VNHA : Vietnam Heart Association/Vietnam Hypertension Association (Hội Tim mạch Việt Nam/ Phân Hội tăng huyết áp Việt Nam) 25 WHO : World Health Organization (Tổ chức y tế giới) 26 YTNC : Yếu tố nguy DANH MỤC BẢNG Bảng Tên bảng Trang 1.1 Phân loại huyết áp theo Ủy ban phòng chống huyết áp 1.2 Phân loại huyết áp theo Hội Tim mạch Việt Nam/ Phân Hội tăng 1.3 huyết áp Việt Nam Phân loại THA theo Hội huyết áp Châu Âu/ Hội tim mạch Châu Âu 2018 1.4 Chẩn đoán tăng huyết áp thông qua huyết áp 24 qua khuyến cáo 11 2.1 Các thơng số sinh hóa 39 2.2 Khuyến cáo chọn kích thƣớc băng quấn 44 2.3 2.4 Vị trí băng huyết áp 49 Bảng giá trị CAVI 53 2.5 Tiêu chuẩn chẩn đoán béo phì áp dụng cho ngƣời trƣởng thành châu Á - IDF 2005 53 2.6 3.1 Khuyến cáo mục tiêu điều trị tăng huyết áp ngƣời >18 tuổi 55 Đặc điểm số nhân trắc đối tƣợng nghiên cứu 60 3.2 3.3 Bảng yếu tố nguy tim mạch bệnh nhân nghiên cứu 61 Huyết áp đo phòng khám bệnh nhân thời điểm đánh giá 3.4 so với ngƣời thƣờng 62 Đặc điểm xét nghiệm bệnh nhân thời điểm đánh giá đầu 3.5 tiên 63 Đặc điểm thông số siêu âm tim 64 3.6 Đặc điểm thông số siêu âm động mạch cảnh 65 3.7 3.8 Đặc điểm huyết áp 24 bệnh nhân thời điểm đánh giá 67 Mối liên quan AASI với đặc điểm huyết áp bệnh nhân thời điểm đánh giá 69 3.9 Mối liên quan AASI với tổn thƣơng quan đích bệnh nhân thời điểm đánh giá 69 Bảng Tên bảng Trang 3.10 CAVI ngƣời thƣờng 70 3.11 CAVI theo phân lớp độ tuổi bệnh nhân thời điểm đánh giá 71 3.12 Phân mức CAVI bệnh nhân thời điểm đánh giá 71 3.13 Bảng so sánh CAVI theo thời gian tăng huyết áp bệnh nhân thời điểm đánh giá 72 3.14 Bảng so sánh CAVI theo phân độ tăng huyết áp bệnh nhân thời điểm đánh giá 72 3.15 So sánh CAVI bệnh nhân thời điểm đánh giá với ngƣời thƣờng 73 3.16 Mối liên quan phân mức CAVI với đặc điểm huyết áp thời điểm đánh giá 73 3.17 Mối liên quan CAVI với tổn thƣơng quan đích bệnh nhân thời điểm đánh giá 74 3.18 Mối liên quan CAVI với thơng số sinh hóa bệnh nhân thời điểm đánh giá 74 3.19 Mối liên quan CAVI với siêu âm tim siêu âm động mạch cảnh 75 3.20 Mối liên quan CAVI với số yếu tố nguy tim mạch thời điểm đánh giá 75 3.21 Hồi quy đa biến CAVI ≥ 9, AASI ≥ 0,52 với yếu tố nguy tổn thƣơng quan đích 77 3.22 Mối liên quan huyết áp 24 với CAVI thời điểm đánh giá 79 3.23 Nhóm kết hợp nhóm thuốc điều trị huyết áp 79 3.24 Nhóm kết hợp nhóm cụ thể thuốc điều trị huyết áp 79 3.25 Đặc điểm tuân thủ nghiên cứu 80 3.26 Biến đổi huyết áp thơng qua đánh giá phịng khám theo mốc thời gian nhóm tuân thủ liên tục nghiên cứu 81 Bảng Tên bảng Trang 3.27 Tỷ lệ bệnh nhân đạt huyết áp mục tiêu thơng qua đánh giá huyết áp phịng khám nhóm tuân thủ liên tục nghiên cứu 81 3.28 Biến đổi thơng số sinh hóa, trƣớc sau điều trị 82 3.29 Biến đổi thông số huyết áp 24 thời điểm sau tháng tháng điều trị bệnh nhân nghiên cứuError! Bookmark not defined 3.30 Biến đổi thông số huyết áp 24 thời điểm sau tháng 12 tháng điều trị bệnh nhân nghiên cứu Error! Bookmark not defined 3.31 Biến đổi thông số huyết áp 24 thời điểm sau tháng tháng điều trị bệnh nhân tuân thủ liên tục nghiên cứu 83 3.32 Biến đổi thông số huyết áp 24 thời điểm sau tháng 12 tháng điều trị bệnh nhân tuân thủ liên tục nghiên cứu 84 3.33 Bảng so sánh biến đổi CAVI bệnh nhân tuân thủ với không tuân thủ liên tục thời điểm trƣớc sau nghiên cứu 85 3.34 Biến đổi CAVI theo mốc đánh giá bệnh nhân tuân thủ liên tục nghiên cứu 86 3.35 Bảng chênh lệch CAVI thời điểm đánh giá bệnh nhân tuân thủ liên tục nghiên cứu 87 3.36 Biến đổi CAVI theo nhóm độ tuổi bệnh nhân tuân thủ liên tục nghiên cứu 87 3.37 Biến đổi CAVI theo phân mức bệnh nhân tuân thủ liên tục nghiên cứu 88 3.38 Biến đổi CAVI bệnh nhân đạt huyết áp mục tiêu khơng đạt mục tiêu nhóm tuân thủ liên tục nghiên cứu 89 3.39 Mối liên quan AASI với CAVI mốc đo bệnh nhân tuân thủ liên tục nghiên cứu 89 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ Tên biểu đồ Trang 3.1 Thời gian phát tăng huyết áp 61 3.2 Phân độ tăng huyết áp bệnh nhân nghiên cứu 62 3.3 Tỷ lệ số khối lƣợng thất trái siêu âm tim 64 3.4 Tỷ lệ tổn thƣơng động mạch cảnh bệnh nhân 66 3.5 Tỷ lệ có đỉnh huyết áp sáng sớm 68 3.6 Mối tƣơng quan CAVI với tuổi ngƣời thƣờng 70 3.7 Mối liên quan CAVI với tuổi 76 3.8 Giá trị CAVI nhóm có khơng có trũng huyết áp 78 3.9 Giá trị CAVI bệnh nhân có đỉnh khơng có đỉnh huyết áp sáng sớm 78 3.10 Sự biến đổi CAVI qua mốc thời gian bệnh nhân tuân thủ liên tục nghiên cứu 87 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Tên sơ đồ Trang Sơ đồ nghiên cứu 59 DANH MỤC HÌNH Hình Tên hình Trang 1.1 Phƣơng pháp tính vận tốc lan truyền sóng mạch (PWV) 18 1.2 Mơ hình tính độ giãn nở mạch máu 20 1.3 Co giãn hệ thống 22 1.4 Chỉ số AIx 24 1.5 Sơ đồ nguyên lí CAVI 27 1.6 Phƣơng pháp đo CAVI 28 2.1 Máy đo huyết áp 24 hãng Scote Care 42 2.2 Đánh giá AASI phần mềm Excel 47 2.3 Hình ảnh máy đo VASERA VS- 1.500 N 48 2.4 Hình minh họa tƣ đo CAVI 49 2.5 Vị trí đặt microphone PCG 50 2.6 Tiêu chuẩn sóng mạch 51 ... đề tài ? ?Nghiên cứu biến đổi huyết áp 24 giờ, số Tim - Cổ chân (CAVI) bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát trước sau điều trị? ?? với mục tiêu: Khảo sát huyết áp 24 giờ, số CAVI mối liên quan số CAVI... CAVI với số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân tăng huyết áp Khảo sát biến đổi huyết áp 24 giờ, số CAVI bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát sau: tháng, tháng, tháng, 12 tháng điều trị 3... nhiều nghiên cứu biến đổi huyết áp 24 bệnh nhân THA, nhƣ CAVI Việt Nam, nhiên chƣa có nghiên cứu đánh giá biến đổi CAVI bệnh nhân THA trƣớc sau điều trị nhƣ mối liên quan thông số huyết áp 24 với
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu biến đổi huyết áp 24 giờ, chỉ số Tim - Cổ chân (CAVI) ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát trước và sau điều trị, Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu biến đổi huyết áp 24 giờ, chỉ số Tim - Cổ chân (CAVI) ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát trước và sau điều trị