0

Đề tài thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn bằng phương pháp đo vẽ phối hợp

77 2 0
  • Đề tài  thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn bằng phương pháp đo vẽ phối hợp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 16:17

Trường Đại Học Mỏ - Địa chất Khoa trắc địa Lời nói đầu Trong năm gần đây, với phát triển nhảy vọt ngành khoa học kỹ thuật đà đem lại thành tựu khoa học rực rỡ ứng dụng rộng rÃi lĩnh vực Điều đà giúp cho ngành khoa học Trắc địa ảnh ngày tiến đại hơn, thay dần phương pháp thành lập đồ truyền thống Trong giai đoạn nay, việc thực chiến lược công nghiệp hoá - đại hoá đất nước Đảng ta đề ngày đẩy mạnh phạm vi toàn quốc Theo yêu cầu đòi hỏi đồ địa hình để phục vụ công tác khảo sát, thiết kế, quy hoạch cần thiết, đặc biệt vùng kinh tế trọng điểm, khu công nghiệp, khu công trình đầu mối thuỷ lợi, thuỷ điện vv Vì để đáp ứng kịp thời mục đích sử dụng công tác thành lập đồ địa hình công việc mang tính cấp bách Để thành lập đồ địa hình người ta sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, ngày với phát triển khoa học kỹ thuật vấn đề đặt cần thành lập đồ với phương pháp phù hợp hiệu Để đáp ứng yêu cầu công nghệ thành lập đồ địa hình ảnh hàng không phần mềm ứng dụng đà đời Chúng ứng dụng để thành lập đồ địa hình từ ảnh hàng không nhờ hệ thống máy tính đại Trên sở tổng hợp kiến thức đà học với giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo ThS Trần Đình Trí, thầy cô giáo môn, đồng ý Bộ môn Trắc địa ảnh - Khoa Trắc địa - Trường đại học Mỏ - Địa chất nên em đà chọn đề tài tốt nghiệp : (( Thành lập đồ địa hình tỷ lệ lớn phương pháp đo vẽ phối hợp )) Nội dung đề tài trình bày bao gồm chương Chương1 : Khái quát đồ địa hình Chương2 : Các phương pháp thành lập đồ địa hình Chương3: Thành lập BĐĐH Pp đo vẽ phối hợp Chương4: Công tác thực nghiệm Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo ThS Trần Đình Trí, thầy cô giáo môn Trắc địa ảnh bạn đồng nghiệp đà nhiệt tình giúp đỡ em suốt trình làm đồ án tốt nghiệp Sinh viên Nguyễn Đức Toàn -1- Đồ án Tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa chất Khoa trắc địa Chương Khái quát đồ địa hình 1.1 Một số vấn đề chung đồ Bản đồ hiển thị thu nhỏ mặt phẳng, khái quát hoá đối tượng tượng có bề mặt liên quan đến bề mặt trái đất Mỗi đồ xây dựng theo quy luật toán học định gồm : Hệ thống toạ độ, tỷ lệ phép chiếu Nhưng thực tế, khái niệm đồ hiểu với nghĩa rộng hiển thị dạng thông tin xem được, đặc biệt thông tin thể tính chất, trạng thái dạng đối tượng tổng hợp khái quát hoá dạng biểu đồ sơ đồ Song dạng đồ có tính khoa học phổ biến dạng xây dựng sở toán học xác định, yếu tố nội dung đồ tổng quát hoá đồ biểu thị ngôn ngữ đồ Cơ sở toán học, tổng quát hoá yếu tố nội dung thể yếu tố nội dung ký hiệu đồ đặc tính phân biệt đồ với hình thức khác biểu thị bề mặt trái đất Bản đồ có tính chất là: Tính trực quan, tính đo đạc tính thông tin Bằng đồ người sử dụng tìm quy luật phân bố đối tượng tượng bề mặt đất, từ đồ ta xác định trị số : Toạ độ, độ dài, diện tích, thể tích, góc, phương vị Về bản, đồ phân chia theo dÃy tỷ lệ : Tû lƯ lín (  1: 5000), tû lƯ trung bình( 1: 10.000 1: 25.000) tỷ lệ nhỏ (1:100.000 1:100.000 nhỏ hơn) Có hai loại đồ mà thường gặp đồ địa hình đồ chuyên đề Mọi đồ ®Ịu bao gåm : Sù thĨ hiƯn c¸c u tè nội dung, sở toán học, yếu tố hỗ trợ bổ xung + Sự thể yếu tố nội dung đồ phận chủ yếu đồ, bao gồm thông tin đối tượng tượng biểu đạt đồ : phân bố tính chất, mối liên hệ biến đổi chúng theo thời gian Những thông tin nội dung đồ Ví dụ yếu tố nội Sinh viên Nguyễn Đức Toàn -2- Đồ án Tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa chất Khoa trắc địa dung đồ địa hình : thuỷ hệ, điểm dân cư, dáng đất, lớp phủ thực vật, mạng lưới đường giao thông đường dây tải điện, dây thông tin, số đối tượng kinh tế nông nghiệp văn hoá, phân chia hành v.v Đối với yếu tố nội dung đồ chuyên đề phụ thuộc vào đề tài cụ thể + Các quy luật hình học hiển thị đồ phụ thuộc vào sở toán học đồ Các yếu tố sở toán học đồ bao gồm : tỷ lệ, phép chiếu hệ lưới toạ độ dựng phép chiếu đó, mạng lưới khống chế trắc địa, phân mảnh đáng số bố cục đồ + Các yếu tố hỗ trợ bổ sung bao gồm : Bảng giải, thước tỷ lệ đồ thị Ngoài tờ đồ thường có đồ phụ, biểu đồ, đồ thị nhằm mục đích bổ sung làm sáng tỏ làm phong phú thêm phương diện nội dung đồ 1.2 Khái quát đồ địa hình Bản đồ địa hình loại ®å thĨ hiƯn mét c¸ch cã chän läc c¸c ®èi tượng tự nhiên nhân tạo có mặt đất tỷ lệ định Các yếu tố nội dung đồ địa hình biểu thị đồ ký hiệu quy ước hành Mức độ chi tiết biểu thị nội dung đồ phụ thuộc vào tỷ lệ mục đích sử dụng đồ Bản đồ địa hình thường sử dụng khung hình học cho loại thông tin chuyên đề không gian khác Các yếu tố quan trọng cần ý sử dụng đồ địa hình là: nội dung, tû lƯ, l­íi chiÕu, thêi gian thµnh lËp vµ hiƯu chỉnh Các đồ địa hình dÃy tỷ lÖ: 1:200, 1:500, 1: 1.000, 1: 2.000, 1: 5.000, 1: 10.000, 1: 25.000, 1: 50.000 1: 100.000 gọi hệ thống đồ địa hình sở Trong đồ dÃy tỷ lệ: 1:500, 1: 1.000, 1: 2.000, 1: 5.000 hệ thống đồ địa hình tỷ lệ lớn, đồ dÃy tỷ lệ: 10.000, 1: 25.000 hệ thống đồ địa hình tỷ lệ trung bình, đồ tû lƯ: 1: 50.000 vµ 1: 100.000 lµ hƯ thèng đồ địa hình tỷ lệ nhỏ Sinh viên Nguyễn Đức Toàn -3- Đồ án Tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa chất Khoa trắc địa 1.3 Mục đích sử dụng yêu cầu đồ địa hình Bản đồ địa hình (BĐĐH) sử dụng rộng rÃi nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực khác Các tổ chức kinh tế khác sử dụng BĐĐH góc độ khác mức độ chi tiết khác loại BĐĐH đáp ứng nhu cầu khác cho mục đích sử dụng Các BĐĐH tỷ lệ lớn phục vụ trực tiếp cho công tác quy hoạch thiết kế chi tiết, cụ thể: - Bản đồ địa hình 1:5.000 dùng để thành lập tổng bình đồ thành phố, khu công nghiệp, quy hoạch mặt cho khu vực chưa xây dựng, thiết kế công trình dạng thẳng, lập thiết kế kü tht cho hƯ thèng t­íi tiªu khu vùc có diện tích nhỏ, địa hình phức tạp - Các đồ địa hình 1: 2.000 dùng để thiết kế kỹ thuật, thiết kế chi tiết mặt chuyển thiết kế thực địa cho công trình công nghiệp, dân dụng , lập vẽ thi công cho hệ thống tưới tiêu thiết bị ngầm, thiết kế xây dựng tuyến kênh đào, tuyến đường giao thông vùng có địa hình cấu tạo địa chất phức tạp BĐĐH tỷ lệ 1: 1.000, 1: 500 dùng để thiết kế đạo thi công công trình khu vực chưa xây dựng để đo vẽ hoàn công công trình Yêu cầu nội dung đồ dÃy tỷ lệ phải đầy đủ rõ ràng, đối tượng địa vật thường biểu thị theo tỷ lệ ký hiệu quy ước Độ xác đồ cao Các BĐĐH tỷ lệ trung bình nhỏ thường sử dụng rộng rÃi phát triển kinh tế quân + Về mặt kinh tế: Nó dùng làm quy hoạch rng ®Êt, ®iỊu tra thỉ nh­ìng, thiÕt kÕ hƯ thèng tưới tiêu vùng tương đối phẳng, chọn vị trí đập nước thiết kế sơ hệ thống đầu mối công trình, xác định diện tích khối lượng hồ chứa , dùng để thăm dò quy hoạch tổng thể vùng khoáng sản, tiến hành khảo sát thiết kế tuyến giao thông, dùng để quy hoạch quản lý loại rừng, quy hoạch tổng thể việc xây dựng thành phố, khu công nghiệp + Về mặt quân sự: Dùng để nghiên cứu địa hình, tổ chức lưới hoả lực Chỉ huy quân đội tác chiến Thiết kế xây dựng hệ thống phòng thủ , xây dựng sân bay, công trình mục tiêu quân khác Sinh viên Nguyễn Đức Toàn -4- Đồ án Tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa chất Khoa trắc địa - Bản đồ địa hình 1: 50.000, 1: 100.000 sử dụng nhiều ngành kinh tế quốc dân Dùng công tác khảo sát sơ phạm vi rộng, quy hoạch lÃnh thổ tổ chức vùng kinh tế trọng điểm; dùng nghiên cứu mặt địa chất, thuỷ văn vùng rộng lớn Bản đồ 1: 100.000 sở địa lý để thành lập đồ chuyên đề tỷ lệ lớn trung bình đồ địa chất, đồ thổ nhưỡng Những yêu cầu nội dung BĐĐH dÃy tỷ lệ phải thể chân thực, rõ ràng, dễ ®äc, cho phÐp ®Þnh h­íng nhanh chãng ë thùc ®Þa; yếu tố biểu thị đồ phải đầy đủ, xác đạt yêu cầu quy định quy phạm đo vẽ ký hiệu BĐĐH tỷ lệ tương ứng, hành Mức độ chi tiết nội dung đồ phải phù hợp với mục đích sử dụng đặc điểm khu vực 1.4 Cơ sở toán học đồ địa hình Cơ sở toán học đồ địa hình bao gồm: tỷ lệ, phép chiếu, hệ thống toạ độ, sở trắc địa, phân mảnh bố cục đồ 1.4.1 Tỷ lệ Tỷ lệ đồ xác định mức độ thu nhỏ bề mặt trái đất biểu thị lên đồ Nó tỷ số chiều dài đoạn thẳng đồ chiều dài thực đoạn thẳng thực địa Có hình thức thể tỷ lệ đồ: - Tû lƯ sè: VÝ dơ: 1: 10.000 - Tû lƯ chữ: Ví dụ: 1cm đồ 100m thực địa - Tỷ lệ thước Gồm thước tỷ lệ xiên thước tỷ lệ thẳng Trên đồ địa hình thường thể loại tỷ lệ Về hệ thống tỷ lệ đồ địa hình nước ta dùng dÃy tỷ lệ hầu khác giới, gồm tỷ lệ: 1: 200, 1: 1.000, 1: 2.000, 1: 5.000, 1: 10.000, 1: 25.000, 1: 100.000 tỷ lệ nhỏ Tỷ lệ đồ địa hình chủ yếu xác định tuỳ thuộc vào mục đích sử dụng đồ đặc điểm khu đo Yêu cầu thiết kế quy hoạch chi tiết , địa hình, địa vật hay công trình cần xây dựng phức tạp yêu cầu tỷ lệ đồ lớn 1.4.2 Phép chiếu Phép chiếu đồ quy luật toán học biểu thị bề mặt Elippxoid ( mặt cầu) trái đất bề mặt phẳng Sinh viên Nguyễn Đức Toàn -5- Đồ án Tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa chất Khoa trắc địa Trong thực tế có nhiều phép chiếu khác phân thành nhiều loại như: phép chiếu đồng góc, phÐp chiÕu ®ång diƯn tÝch, phÐp chiÕu tù do, Hoặc phép chiếu hình nón, phép chiếu hình trụ, Mỗi loại phép chiếu phù hợp cho đặc điểm lÃnh thổ quốc gia tuỳ thuộc vào loại đồ mà ta cần thành lập Bản đồ địa hình nước ta thành lập mặt phẳng chiếu hình Gauss Kriuger Phép chiếu Gauss - Kriuger phép chiếu hình trụ ngang đồng góc, lấy hình chiếu kinh tuyến múi làm trục X lấy hình chiếu xích đạo làm trục Y Nó ứng dơng cho tõng mói chiÕu 60 hc 30 cđa mỈt phẳng Elippxoid Phép chiếu Gauss dùng để thành lập đồ địa hình có tỷ lệ từ 1: 50.000 đến lớn Trong đồ cã tû lƯ  1: 25.000 th× dïng mói chiÕu 60 đồ tỷ lệ 1: 10.000 sử dụng múi chiếu 30 để tính toạ độ cho điểm khống chế trắc địa Trên đồ địa hình, biểu phép chiếu mạng lưới đường kinh tuyến, vĩ tuyến 1.4.3 Hệ thống toạ độ Các hệ thống toạ độ thường dùng trắc địa bao gồm: Hệ toạ độ địa lý, hệ toạ độ vuông góc Gauss - Kriuger, hệ toạ độ vuông góc quy ước, hệ toạ độ cực độ cao Hệ thống toạ độ đồ biểu thị mạng lưới toạ độ dựng theo phép chiếu đồ Hệ thống mạng lưới toạ độ sở để thành lập đồ để tiến hành đo đạc khác đồ Bản đồ địa hình nước ta thành lập sở phép chiếu Gauss, hệ toạ độ độ cao nhà nước 1972 Từ năm 2000 đến nay, loại đồ chuyển hệ toạ độ VN2000 1.4.4 Cơ sở trắc địa Cơ sở trắc địa để thành lập đồ địa hình bao gồm: a Kích thước Elipxoid Từ trước đến nay, n­íc ta sư dơng kÝch th­íc Elipxoid krassovsky ®Ĩ sử lý kết đo đạc trắc địa để tính phép chiếu đồ địa hình Với thông số sau: Bán trục lớn: a = 6378245m Sinh viên Nguyễn Đức Toàn -6- Đồ án Tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa chất Khoa trắc địa Bán trục bé: b = 6356863,01877m §é dĐt thø nhÊt:  = 0,0033523299 HiƯn theo định Thủ tướng phủ số: 83/2000/QĐ - TTg ngày 12 tháng năm 2000 kể từ ngµy 12/8/2000 n­íc ta sư dơng HƯ quy chiÕu vµ Hệ toạ độ quốc gia mới: VN-2000 thay Hệ quy chiếu hệ toạ độ quốc gia Hà Nội 1972 Hệ quy chiếu Hệ toạ độ quốc gia: VN-2000 cã c¸c tham sè chÝnh nh­ sau: a Elipxoid quy chiÕu WGS- 84, cã; + B¸n trơc lín: a = 6378137,000m + §é dĐt: f = 1/298,257223563 b §iĨm gốc toạ độ quốc gia: Điểm N00 khuôn viên Viện nghiên cứu Địa (Hà Nội) c Lưới toạ độ phẳng bản: Lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc uTm quốc tế d Chia múi phân mảnh hệ thống đồ bản: Theo hệ thống lưới chiếu utm quốc tế, danh pháp tờ đồ theo hệ thống hành có thích danh pháp UTM quốc tế b Lưới khống chế nhà nước - Lưới tam giác đường truyền hạng I,II,III,IV - Lưới độ cao hạng: I, II, III, IV c Lưới khống chế sở (lưới tăng dày) - Lưới giải tích đường truyền cấp 1,2 - Lưới độ cao kü tht d L­íi khèng chÕ ®o vÏ - L­íi tam giác nhỏ, đường truyền kinh vĩ giao hội mặt phẳng - Lưới độ cao kinh vĩ, độ cao lượng giác 1.4.5 Sự phân mảnh đánh số đồ địa hình Bản đồ địa hình thành lập vùng rộng lớn phủ khắp toàn quốc nên tiện cho việc đo vẽ, quản lý sử dụng cần phải phân mảnh đánh số mảnh Sự phân mảnh đánh số đồ dựa vào hệ thống ký hiệu riêng biệt khu vực, cho loại tỷ lệ mảnh đồ Ký hiệu riêng mảnh đồ gọi danh pháp (số hiệu) mảnh đồ Sinh viên Nguyễn Đức Toàn -7- Đồ án Tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa chất Khoa trắc địa Cơ sở phân mảnh đánh số đồ địa hình dựa theo đường kinh tuyến đường vĩ tuyến Trước hết phân mảnh đánh số đánh số đồ địa hình 1:1.000.000, sau đồ địa hình có tỷ lệ lớn phân mảnh đánh số dựa sở phân mảnh đánh số đồ địa hình 1:1.000.000 a Sự phân mảnh đánh số đồ địa hình 1:1.000.000 Các đồ địa hình 1: 1.000.000 phân mảnh đánh số thống toàn thÕ giíi Theo c¸c kinh tun c¸ch kinh sai = 60, người ta chia bề mặt trái đất múi 60 đánh dấu chữ số ả Rập từ đến 60 kinh tuyến 1800 theo chiều ngược kim đồng hồ (từ Tây sang Đông) Mặt khác theo vÜ tuyÕn kh¸c vÜ sai  = 40 chia bề mặt trái đất thành đai 40 xích đạo hai cực Các đai đánh dấu chữ La tinh từ A đến V Như bề mặt trái đất chia thành hình thang có kích thước 40 x 60 Mỗi hình biểu thị chọn vẹn mảnh đồ địa hình 1:1.000.000 Danh pháp tờ đồ biểu thị chữ tên đai với dấu hiệu múi chia Ví dụ: Danh pháp tờ đồ 1: 1.000.000 F- 48 b Sự phân mảnh đánh số đồ địa hình1:1.000.000 Mảnh đồ 1: 1.000.000 chia thµnh 12 hµng x 12 cét theo kinh độ vĩ độ, 144 mảnh tỷ lệ 1: 100.000, đánh dấu chữ số ả Rập từ 144 từ trái sang phải, từ xuống Danh pháp mảnh 1: 100.000 bao gồm danh pháp mảnh 1: 1.000.000 kèm theo số thứ tự mảnh chia Ví dụ: F 48-23 Bản đồ 1:100.000 sở để phân chia đánh số đồ tỷ lệ lớn c Phân mảnh, đánh số đồ địa hình 1: 50.000 Chia mảnh 1: 100.000 thành mảnh tỷ lệ 1: 50.000 đánh dấu chữ A,B,C,D theo nguyên tắc Danh pháp mảnh 1: 50.000 bao gồm danh pháp mảnh 1:100.000cùng với dấu hiệu chữ mảnh 1: 50.000 Ví dụ: F- 48 - 23- A d Phân mảnh đánh số đồ 1: 25.000 Sinh viên Nguyễn Đức Toàn -8- Đồ án Tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa chất Khoa trắc địa Chia mảnh 1: 50.000 thành phần nhận mảnh tỷ lệ 1: 25.000 đánh dấu chữ viết thường a, b, c,d Danh pháp mảnh 1: 25.000 danh pháp mảnh 1: 50.000 ghép với dấu hiệu đà đánh dấu mảnh 1: 25.000 tương ứng Ví dụ: F- 48-23-A- b e Phân mảnh đánh số đồ 1: 10.000 Chia mảnh 1: 25.000 thành mảnh tỷ lệ 1:10.000 đánh số 1,2,3,4 Danh pháp mảnh 1: 10.000 gồm danh pháp m¶nh 1: 25.000 ghÐp víi sè thø tù cđa m¶nh1: 10.000 t­¬ng øng VÝ dơ: F - 48 - 23 - A - b - g Phân mảnh đánh số đồ 1: 5.000 Mảnh đồ 1: 5.000 chi thành mảnh đồ 1:100.000 theo vĩ độ 16 hàng theo kinh độ 24 cột thành 384 mảnh tỷ lệ 1: 5000, đánh số theo thứ tự từ trái qua phải từ xuống 384 Danh pháp mảnh đồ 1: 5000 bao gồm danh pháp mảnh 1: 100.000 đem chia, với số thứ tự mảnh chia 1: 5.000 để ngoặc đơn Ví dụ: F-48-23-(384) h Phân mảnh đánh số đồ 1: 2000 Chia mảnh đồ 1: 5000 thành hàng x cột mảnh tỷ lệ 1: 2.000, mảnh chia đánh dấu chữ thường: a,b,c,d,e,f Danh pháp mảnh 1: 2.000 gồm danh pháp cđa m¶nh 1: 5000 kÌm theo dÊu hiƯu cđa m¶nh chia tương ứng Trong số thứ tự mảnh 1: 5000 dấu hiệu mảnh chia 1: 2000 để dấu ngoặc đơn Ví dụ: F-48-23-(384-a) - Các đồ tỷ lệ lớn chia theo lưới ô vuông 1.4.6 Bố cục đồ Bao gồm trình bày khung, nội dung khung, định hướng đồ cách bố trí lÃnh thổ khung Khung ®å bao gåm khung vµ khung ngoµi Khung đồ địa hình tạo hai kinh tuyến biên vĩ tuyến biên Tại góc khung ghi rõ toạ độ địa lý , Ngoài có khung độ phút nằm cách khung phía 0,6mm (đối với đồ 1: 10.000 1: 25.000) Sinh viên Nguyễn Đức Toàn -9- Đồ án Tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa chất Khoa trắc địa Bên khung đồ thể phần tử nội dung đồ mạng lưới toạ độ vuông góc Các nội dung trình bày bên khung đồ bao gồm: Danh pháp, tên mảnh, tên khu vực đo vÏ, ghi chó tû lƯ, gi¶i thÝch ký hiƯu 1.5 Nội dung đồ địa hình Các nội dung cần thể đồ địa hình bao gồm yếu tố sau: - Điểm khống chế trắc địa - Điểm dân cư - Các đối tượng kinh tế, văn hoá, xà hội - Đường giao thông thiết bị phụ thuộc - Thuỷ hệ công trình phụ thuộc - Dáng đất chÊt ®Êt - Líp phđ thùc vËt - Ranh giíi hành - trị - Địa danh ghi hành khác Tất đối tượng nói thể BĐĐH với độ chi tiết cao ghi đặc trưng số lượng, chất lượng Ngoài sử dụng BĐĐH việc định hướng có ý nghĩa quan trọng Do vật định hướng yếu tố tất yếu nội dung đồ địa hình Địa vật định hướng: Là địa vật dễ dàng nhận biết thực địa, cho phép xác định vị trí nhanh chóng xác định đồ Các vật định hướng là: nhà cao tầng, nhà thờ, độc lập, ngà tư đường Điểm khống chế trắc địa Đối với đồ địa hình tỷ lệ 1: 10.000 lớn nói chung điểm khống chế trắc địa có trôn mốc cố định phải biểu thị lên đồ Trên đồ địa hình tỷ lệ 1: 25.000 đến 1: 100.000 biểu thị điểm mạng lưới trắc địa nhà nước hạng I,II,III,IV, điểm truyền kinh vĩ điểm thuỷ chuẩn Điểm dân cư Dân cư yếu tố quan trọng đồ địa hình Khi thể điểm dân cư đồ địa hình phải giữ đặc điểm đặc trưng chúng quy hoạch cấu trúc Sinh viên Nguyễn Đức Toàn - 10 - Đồ án Tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa chất Khoa trắc địa | -| -| | | | -| -| | II-13| I-A09| 319.832| 88 41 44.73 | 1| 12755 |14.10|0.033| | | II-14| 295.206| 205 00 07.07 | 1| 13517 |13.72|0.029| | -| -| | | | -| -| | II-14| II-13| 295.206| 25 00 07.07 | 1| 13517 |13.72|0.029| | | II-15| 213.375| 174 59 55.26 | 1| 12875 |12.71|0.021| | -| -| | | | -| -| | II-15| II-14| 213.375| 354 59 55.26 | 1| 12875 |12.71|0.021| | | II-16| 254.127| 175 13 30.05 | 1| 13083 |11.29|0.024| | -| -| | | | -| -| | II-16| II-15| 254.127| 355 13 30.05 | 1| 13083 |11.29|0.024| | | II-17| 321.577| 179 50 13.57 | 1| 13610 |11.08|0.029| | -| -| | | | -| -| | II-17| II-16| 321.577| 359 50 13.57 | 1| 13610 |11.08|0.029| | | II-18| 269.341| 178 57 08.20 | 1| 13211 |12.60|0.026| | -| -| | | | -| -| | II-18| II-17| 269.341| 358 57 08.20 | 1| 13211 |12.60|0.026| | | II-19| 362.744| 246 40 41.73 | 1| 13342 |13.10|0.036| | -| -| | | | -| -| | II-19| II-18| 362.744| 66 40 41.73 | 1| 13342 |13.10|0.036| | | I-A07| 95.314| 266 41 48.22 | 1| 12449 |11.97|0.009| | -| -| | | | -| -| | II-25| I-ND06| 247.257| 80 29 52.73 | 1| 12539 |12.07|0.024| | | II-26| 282.692| 132 44 27.07 | 1| 13606 |12.37|0.027| | -| -| | | | -| -| | II-26| II-25| 282.692| 312 44 27.07 | 1| 13606 |12.37|0.027| | | II-27| 288.011| 129 12 59.38 | 1| 13544 |10.62|0.026| | -| -| | | | -| -| | II-27| II-26| 288.011| 309 12 59.38 | 1| 13544 |10.62|0.026| | | II-28| 285.475| 184 19 40.05 | 1| 14247 |10.04|0.024| | -| -| | | | -| -| | II-28| II-27| 285.475| 19 40.05 | 1| 14247 |10.04|0.024| | | II-29| 242.292| 176 28 08.34 | 1| 13723 |12.05|0.023| | -| -| | | | -| -| | II-29| II-28| 242.292| 356 28 08.34 | 1| 13723 |12.05|0.023| | | I-ND15| 176.447| 189 24 58.78 | 1| 13000 |16.68|0.020| | -| -| | | | -| -| | II-24| I-ND05| 246.299| 178 47 37.96 | 1| 13311 |10.86|0.023| | | II-23| 229.650| 288 35 53.06 | 1| 13768 |11.37|0.021| | -| -| | | | -| -| | II-23| II-24| 229.650| 108 35 53.06 | 1| 13768 |11.37|0.021| | | II-22| 273.740| 286 22 01.66 | 1| 14434 |10.56|0.024| | -| -| | | | -| -| | II-22| II-23| 273.740| 106 22 01.66 | 1| 14434 |10.56|0.024| | | II-21| 264.658| 04 43.15 | 1| 13409 |11.51|0.025| | -| -| | | | -| -| | II-21| II-22| 264.658| 181 04 43.15 | 1| 13409 |11.51|0.025| | | II-20| 231.011| 269 57 02.44 | 1| 13470 |11.87|0.022| | -| -| | | | -| -| | II-20| II-21| 231.011| 89 57 02.44 | 1| 13470 |11.87|0.022| | | I-A08| 193.307| 270 58 15.75 | 1| 13140 |10.99|0.018| | -| -| | | | -| -| | II-30| I-ND14| 237.230| 67 19 44.33 | 1| 13009 |10.69|0.022| | | II-31| 232.871| 264 33 54.35 | 1| 13168 |11.35|0.022| | -| -| | | | -| -| | II-31| II-30| 232.871| 84 33 54.35 | 1| 13168 |11.35|0.022| | | II-32| 250.038| 262 48 18.01 | 1| 13275 |10.92|0.023| | -| -| | | | -| -| | II-32| II-31| 250.038| 82 48 18.01 | 1| 13275 |10.92|0.023| | | II-33| 128.348| 152 38 54.72 | 1| 12484 |16.03|0.014| | | II-45| 225.088| 263 31 56.42 | 1| 13126 |12.84|0.022| | -| -| | | | -| -| | II-33| II-32| 128.348| 332 38 54.72 | 1| 12484 |16.03|0.014| | | II-34| 143.239| 154 14 30.27 | 1| 12501 |18.41|0.017| Sinh viên Nguyễn Đức Toàn - 63 - Đồ án Tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa chất Khoa trắc địa | -| -| | | | -| -| | II-34| II-33| 143.239| 334 14 30.27 | 1| 12501 |18.41|0.017| | | II-35| 165.375| 166 00 57.72 | 1| 12525 |19.35|0.020| | -| -| | | | -| -| | II-35| II-34| 165.375| 346 00 57.72 | 1| 12525 |19.35|0.020| | | II-36| 142.519| 172 20 36.70 | 1| 12494 |19.39|0.018| | -| -| | | | -| -| | II-36| II-35| 142.519| 352 20 36.70 | 1| 12494 |19.39|0.018| | | II-37| 137.414| 164 50 06.45 | 1| 12492 |18.78|0.017| | -| -| | | | -| -| | II-37| II-36| 137.414| 344 50 06.45 | 1| 12492 |18.78|0.017| | | II-38| 166.087| 158 49 15.60 | 1| 12529 |17.59|0.019| | -| -| | | | -| -| | II-38| II-37| 166.087| 338 49 15.60 | 1| 12529 |17.59|0.019| | | II-39| 178.648| 162 03 52.88 | 1| 12546 |15.96|0.020| | -| -| | | | -| -| | II-39| II-38| 178.648| 342 03 52.88 | 1| 12546 |15.96|0.020| | | II-40| 287.202| 158 15 45.50 | 1| 12758 |14.13|0.030| | -| -| | | | -| -| | II-40| II-39| 287.202| 338 15 45.50 | 1| 12758 |14.13|0.030| | | II-41| 364.167| 184 00 04.31 | 1| 12857 |12.94|0.036| | -| -| | | | -| -| | II-41| II-40| 364.167| 00 04.31 | 1| 12857 |12.94|0.036| | | II-42| 421.154| 209 19 48.41 | 1| 12698 |13.58|0.043| | -| -| | | | -| -| | II-42| II-41| 421.154| 29 19 48.41 | 1| 12698 |13.58|0.043| | | II-43| 295.993| 169 46 25.05 | 1| 12761 |14.76|0.031| | -| -| | | | -| -| | II-43| II-42| 295.993| 349 46 25.05 | 1| 12761 |14.76|0.031| | | II-44| 462.599| 129 31 01.03 | 1| 13161 |14.98|0.049| | -| -| | | | -| -| | II-44| II-43| 462.599| 309 31 01.03 | 1| 13161 |14.98|0.049| | | I-A20| 494.620| 101 09 44.94 | 1| 12772 |17.01|0.056| | -| -| | | | -| -| | II-45| II-32| 225.088| 83 31 56.42 | 1| 13126 |12.84|0.022| | | II-46| 126.763| 356 53 14.20 | 1| 12519 |14.84|0.014| | -| -| | | | -| -| | II-46| II-45| 126.763| 176 53 14.20 | 1| 12519 |14.84|0.014| | | II-47| 107.942| 349 32 59.32 | 1| 12507 |15.38|0.012| | -| -| | | | -| -| | II-47| II-46| 107.942| 169 32 59.32 | 1| 12507 |15.38|0.012| | | II-48| 164.243| 265 07 12.98 | 1| 12789 |15.32|0.018| | -| -| | | | -| -| | II-48| II-47| 164.243| 85 07 12.98 | 1| 12789 |15.32|0.018| | | II-49| 153.769| 267 25 01.39 | 1| 12751 |15.56|0.017| | -| -| | | | -| -| | II-49| II-48| 153.769| 87 25 01.39 | 1| 12751 |15.56|0.017| | | II-50| 140.345| 271 30 12.90 | 1| 12706 |15.52|0.015| | -| -| | | | -| -| | II-50| II-49| 140.345| 91 30 12.90 | 1| 12706 |15.52|0.015| | | II-51| 241.708| 31 46.06 | 1| 12753 |13.93|0.025| | -| -| | | | -| -| | II-51| II-50| 241.708| 181 31 46.06 | 1| 12753 |13.93|0.025| | | I-A14| 201.591| 359 12 13.91 | 1| 12663 |11.57|0.020| | -| -| | | | -| -| | II-52| I-ND11| 185.587| 176 17 41.61 | 1| 14642 |10.00|0.016| | | II-53| 173.851| 359 31 34.23 | 1| 14345 | 9.39|0.014| | -| -| | | | -| -| | II-53| II-52| 173.851| 179 31 34.23 | 1| 14345 | 9.39|0.014| | | II-54| 144.982| 355 01 16.65 | 1| 13630 | 8.97|0.012| | -| -| | | | -| -| | II-54| II-53| 144.982| 175 01 16.65 | 1| 13630 | 8.97|0.012| | | II-55| 142.316| 357 51 51.21 | 1| 13603 |11.32|0.013| | -| -| | | | -| -| Sinh viªn Ngun Đức Toàn - 64 - Đồ án Tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa chất Khoa trắc địa | II-55| II-54| 142.316| 177 51 51.21 | 1| 13603 |11.32|0.013| | | I-ND10| 117.187| 47 08 52.19 | 1| 12926 |16.09|0.013| | -| -| | | | -| -| V-TOA DO VI TRI DIEM SAU BINH SAI =========================================================== | S | TEN | TOA DO | SAI SO VI TRI DIEM | | T | | -| | | T | DIEM | X | Y | Mx(m)| My(m)| Md(m)| | -| -| | | | | | | 1| II-01| 2259313.752| 547780.436| 0.020| 0.015| 0.025| | -| -| | | | | | | 2| II-02| 2259549.923| 547713.941| 0.025| 0.025| 0.036| | -| -| | | | | | | 3| II-03| 2259817.257| 547531.369| 0.028| 0.033| 0.044| | -| -| | | | | | | 4| A-10| 2260036.068| 547295.534| 0.029| 0.035| 0.045| | -| -| | | | | | | 5| II-04| 2260193.381| 547314.635| 0.028| 0.033| 0.043| | -| -| | | | | | | 6| II-05| 2260388.568| 547181.365| 0.024| 0.026| 0.036| | -| -| | | | | | | 7| II-06| 2260675.499| 547233.461| 0.015| 0.018| 0.024| | -| -| | | | | | | 8| II-07| 2261343.012| 546852.210| 0.007| 0.009| 0.012| | -| -| | | | | | | 9| II-08| 2261182.486| 546780.034| 0.015| 0.015| 0.021| | -| -| | | | | | | 10| II-09| 2260986.314| 546633.783| 0.023| 0.024| 0.033| | -| -| | | | | | | 11| II-10| 2260822.220| 546521.913| 0.026| 0.027| 0.037| | -| -| | | | | | | 12| II-11| 2260547.253| 546677.975| 0.024| 0.024| 0.034| | -| -| | | | | | | 13| II-12| 2260238.407| 546566.244| 0.015| 0.013| 0.020| | -| -| | | | | | | 14| II-13| 2260046.675| 546327.589| 0.022| 0.025| 0.033| | -| -| | | | | | | 15| II-14| 2259779.132| 546202.820| 0.032| 0.029| 0.043| | -| -| | | | | | | 16| II-15| 2259566.569| 546221.422| 0.033| 0.033| 0.046| | -| -| | | | | | | 17| II-16| 2259313.324| 546242.576| 0.033| 0.034| 0.047| | -| -| | | | | | | 18| II-17| 2258991.749| 546243.491| 0.031| 0.031| 0.044| | -| -| | | | | | | 19| II-18| 2258722.452| 546248.416| 0.027| 0.027| 0.038| | -| -| | | | | | | 20| II-19| 2258578.844| 545915.309| 0.006| 0.008| 0.009| | -| -| | | | | | | 21| II-25| 2258492.423| 545346.546| 0.015| 0.019| 0.024| | -| -| | | | | | | 22| II-26| 2258300.565| 545554.164| 0.018| 0.026| 0.031| | -| -| | | | | | | 23| II-27| 2258118.469| 545777.304| 0.024| 0.029| 0.038| | -| -| | | | | | | 24| II-28| 2257833.808| 545755.762| 0.021| 0.025| 0.032| | -| -| | | | | | | 25| II-29| 2257591.977| 545770.684| 0.014| 0.014| 0.020| | -| -| | | | | | | 26| II-24| 2258904.150| 547610.610| 0.018| 0.013| 0.023| | -| -| | | | | | | 27| II-23| 2258977.392| 547392.952| 0.020| 0.020| 0.028| Sinh viên Nguyễn Đức Toàn - 65 - Đồ án Tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa chất Khoa trắc địa | -| -| | | | | | | 28| II-22| 2259054.529| 547130.306| 0.023| 0.021| 0.031| | -| -| | | | | | | 29| II-21| 2259319.141| 547135.288| 0.020| 0.021| 0.029| | -| -| | | | | | | 30| II-20| 2259318.942| 546904.277| 0.010| 0.015| 0.018| | -| -| | | | | | | 31| II-30| 2256550.294| 546060.171| 0.014| 0.017| 0.022| | -| -| | | | | | | 32| II-31| 2256528.238| 545828.347| 0.022| 0.023| 0.032| | -| -| | | | | | | 33| II-32| 2256496.921| 545580.278| 0.028| 0.026| 0.038| | -| -| | | | | | | 34| II-33| 2256382.922| 545639.247| 0.028| 0.028| 0.039| | -| -| | | | | | | 35| II-34| 2256253.916| 545701.495| 0.029| 0.032| 0.043| | -| -| | | | | | | 36| II-35| 2256093.442| 545741.458| 0.032| 0.040| 0.051| | -| -| | | | | | | 37| II-36| 2255952.193| 545760.446| 0.034| 0.048| 0.058| | -| -| | | | | | | 38| II-37| 2255819.564| 545796.394| 0.036| 0.054| 0.065| | -| -| | | | | | | 39| II-38| 2255664.695| 545856.398| 0.039| 0.060| 0.072| | -| -| | | | | | | 40| II-39| 2255494.728| 545911.412| 0.042| 0.065| 0.077| | -| -| | | | | | | 41| II-40| 2255227.949| 546017.778| 0.048| 0.068| 0.083| | -| -| | | | | | | 42| II-41| 2254864.670| 545992.367| 0.053| 0.067| 0.085| | -| -| | | | | | | 43| II-42| 2254497.502| 545786.069| 0.061| 0.061| 0.086| | -| -| | | | | | | 44| II-43| 2254206.212| 545838.618| 0.061| 0.053| 0.081| | -| -| | | | | | | 45| II-44| 2253911.858| 546195.484| 0.041| 0.039| 0.056| | -| -| | | | | | | 46| II-45| 2256471.567| 545356.622| 0.032| 0.028| 0.042| | -| -| | | | | | | 47| II-46| 2256598.143| 545349.739| 0.032| 0.026| 0.041| | -| -| | | | | | | 48| II-47| 2256704.294| 545330.161| 0.031| 0.026| 0.041| | -| -| | | | | | | 49| II-48| 2256690.323| 545166.513| 0.027| 0.026| 0.038| | -| -| | | | | | | 50| II-49| 2256683.393| 545012.900| 0.024| 0.025| 0.035| | -| -| | | | | | | 51| II-50| 2256687.076| 544872.603| 0.024| 0.024| 0.034| | -| -| | | | | | | 52| II-51| 2256928.698| 544879.054| 0.016| 0.011| 0.020| | -| -| | | | | | | 53| II-52| 2255582.400| 544846.988| 0.013| 0.009| 0.016| | -| -| | | | | | | 54| II-53| 2255756.246| 544845.550| 0.014| 0.013| 0.019| | -| -| | | | | | | 55| II-54| 2255900.681| 544832.968| 0.013| 0.013| 0.018| | -| -| | | | | | | 56| II-55| 2256042.898| 544827.664| 0.010| 0.009| 0.013| | -| -| | | | | | NHAN XET CHUNG : -Phuong vi canh yeu nhat : II-35- II-36 =10.39" -Chieu dai canh yeu nhat : II-19- I-A07 = 1/ 12449 -Vi tri diem yeu nhat : II-42 Mx= 061 m Sinh viên Nguyễn Đức Toàn - 66 - Đồ án Tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa chất Khoa trắc địa My= Md= 061 m 086 m Phô lôc KET QUA HIEU CHINH CHIEU DAI CANH LUOI DC-II - NAM DINH *** -======================================================== | TEN - CANH |CHIEU DAI| SO CAI CHINH |CHIEU DAI| | -| DO (m) | | SAU CAI | | sau - truoc | | C.CAO| ELIP|GAUSS| CHINH | | -| -| | -| -| -| | I-ND03- II-01| 273.406| 000| 000| 000| 273.406| | II-01- II-02| 245.350| 000| 000| 000| 245.350| | II-02- II-03| 323.720| 000| 000| 000| 323.720| | II-03A-10| 321.700| 000| 000| 000| 321.700| | A-10- II-04| 158.467| 000| 000| 000| 158.467| | II-04- II-05| 236.340| 000| 000| 000| 236.340| | II-05- II-06| 291.618| 000| 000| 000| 291.618| | II-06- I-A21| 244.738| 000| 000| 000| 244.738| | I-A22- II-07| 117.627| 000| 000| 000| 117.627| | II-07- II-08| 176.004| 000| 000| 000| 176.004| | II-08- II-09| 244.684| 000| 000| 000| 244.684| | II-09- II-10| 198.596| 000| 000| 000| 198.596| | II-10- II-11| 316.165| 000| 000| 000| 316.165| | II-11- II-12| 328.427| 000| 000| 000| 328.427| | II-12- I-A09| 201.490| 000| 000| 000| 201.490| | I-A09- II-13| 319.834| 000| 000| 000| 319.834| | II-13- II-14| 295.203| 000| 000| 000| 295.203| | II-14- II-15| 213.373| 000| 000| 000| 213.373| | II-15- II-16| 254.124| 000| 000| 000| 254.124| | II-16- II-17| 321.572| 000| 000| 000| 321.572| | II-17- II-18| 269.338| 000| 000| 000| 269.338| | II-18- II-19| 362.744| 000| 000| 000| 362.744| | II-19- I-A07| 95.314| 000| 000| 000| 95.314| | I-ND06- II-25| 247.256| 000| 000| 000| 247.256| | II-25- II-26| 282.678| 000| 000| 000| 282.678| | II-26- II-27| 287.998| 000| 000| 000| 287.998| | II-27- II-28| 285.456| 000| 000| 000| 285.456| | II-28- II-29| 242.278| 000| 000| 000| 242.278| | II-29- I-ND15| 176.440| 000| 000| 000| 176.440| | I-ND05- II-24| 246.292| 000| 000| 000| 246.292| | II-24- II-23| 229.634| 000| 000| 000| 229.634| | II-23- II-22| 273.717| 000| 000| 000| 273.717| | II-22- II-21| 264.651| 000| 000| 000| 264.651| | II-21- II-20| 230.996| 000| 000| 000| 230.996| | II-20- I-A08| 193.296| 000| 000| 000| 193.296| | I-ND14- II-30| 237.224| 000| 000| 000| 237.224| | II-30- II-31| 232.864| 000| 000| 000| 232.864| | II-31- II-32| 250.030| 000| 000| 000| 250.030| | II-32- II-33| 128.346| 000| 000| 000| 128.346| | II-33- II-34| 143.236| 000| 000| 000| 143.236| | II-34- II-35| 165.372| 000| 000| 000| 165.372| | II-35- II-36| 142.517| 000| 000| 000| 142.517| | II-36- II-37| 137.412| 000| 000| 000| 137.412| | II-37- II-38| 166.084| 000| 000| 000| 166.084| | II-38- II-39| 178.644| 000| 000| 000| 178.644| | II-39- II-40| 287.192| 000| 000| 000| 287.192| | II-40- II-41| 364.152| 000| 000| 000| 364.152| | II-41- II-42| 421.141| 000| 000| 000| 421.141| Sinh viên Nguyễn Đức Toàn - 67 - Đồ án Tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa chất | II-42- II-43| | II-43- II-44| | II-44- I-A20| | II-32- II-45| | II-45- II-46| | II-46- II-47| | II-47- II-48| | II-48- II-49| | II-49- II-50| | II-50- II-51| | II-51- I-A14| | I-ND11- II-52| | II-52- II-53| | II-53- II-54| | II-54- II-55| | II-55- I-ND10| Khoa trắc địa 295.982| 462.575| 494.603| 225.080| 126.761| 107.940| 164.239| 153.765| 140.342| 241.702| 201.586| 185.580| 173.845| 144.978| 142.312| 117.183| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 295.982| 462.575| 494.603| 225.080| 126.761| 107.940| 164.239| 153.765| 140.342| 241.702| 201.586| 185.580| 173.845| 144.978| 142.312| 117.183| KET QUA SAI SO KHEP PHUONG TRINH DIEU KIEN LUOI DC-II - NAM DINH B-KET QUA SAI SO KHEP TUYEN DA GIAC TUYEN THU : I-ND05- I-ND03- II-01- II-02- II-03A-10II-05- II-06- I-A21- I-A22a-Sai so khep toa : Fx= -.001 Fy= 087 Fs= 087 b-Tong chieu dai tuyen: [s]= 2095.339 m c-Sai so khep tuyen : Fs/[s]= 1: 24033 d-Sai so khep phuong vi: Fa= -3.02 " TUYEN THU : I-A21- I-A22- II-07- II-08- II-09- II-10II-12- I-A09- II-13- II-14- II-15- II-16II-18- II-19- I-A07- I-ND06a-Sai so khep toa : Fx= -.038 Fy= 193 Fs= 196 b-Tong chieu dai tuyen: [s]= 3714.495 m c-Sai so khep tuyen : Fs/[s]= 1: 18922 d-Sai so khep phuong vi: Fa= 32.77 " TUYEN THU : I-A07- I-ND06- II-25- II-26- II-27- II-28I-ND15a-Sai so khep toa : Fx= -.086 Fy= -.056 Fs= 103 b-Tong chieu dai tuyen: [s]= 1522.106 m c-Sai so khep tuyen : Fs/[s]= 1: 14846 TUYEN THU : I-ND03- I-ND05- II-24- II-23- II-22- II-21I-A08- I-ND04a-Sai so khep toa : Fx= -.122 Fy= 041 Sinh viên Nguyễn Đức Toàn - 68 - II-04- II-11II-17- II-29- II-20- Đồ án Tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa chất Khoa trắc địa Fs= 128 b-Tong chieu dai tuyen: [s]= 1438.586 m c-Sai so khep tuyen : Fs/[s]= 1: 11197 d-Sai so khep phuong vi: Fa= 56.19 " TUYEN THU : I-ND07- I-ND14- II-30- II-31- II-32- II-33- II-34II-35- II-36- II-37- II-38- II-39- II-40- II-41II-42- II-43- II-44- I-A20a-Sai so khep toa : Fx= -.233 Fy= -.191 Fs= 301 b-Tong chieu dai tuyen: [s]= 4107.374 m c-Sai so khep tuyen : Fs/[s]= 1: 13660 TUYEN THU : I-ND07- I-ND14- II-30- II-31- II-32- II-45- II-46II-47- II-48- II-49- II-50- II-51- I-A14- I-ND09a-Sai so khep toa : Fx= -.125 Fy= -.029 Fs= 129 b-Tong chieu dai tuyen: [s]= 2081.533 m c-Sai so khep tuyen : Fs/[s]= 1: 16163 d-Sai so khep phuong vi: Fa= 38.61 " TUYEN THU : I-ND12- I-ND11- II-52- II-53- II-54- II-55- I-ND10a-Sai so khep toa : Fx= 014 Fy= 097 Fs= 098 b-Tong chieu dai tuyen: [s]= 763.898 m c-Sai so khep tuyen : Fs/[s]= 1: 7759 - Sinh viªn Ngun Đức Toàn - 69 - Đồ án Tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa chất Khoa trắc địa Phụ lôc KET QUA BINH SAI LUOI DO CAO -THUY CHUAN KY THUAT - NAM DINH =============***============== I.SO LIEU KHOI TINH =================== So diem cao goc So diem can xac dinh So luong chenh cao | | | 14 56 64 II-TOA DO DIEM KHOI TINH ======================== ======================================= | S | TEN | DO CAO | | T | | -| | T | DIEM | H(m) | Ghi chu | | -| -| | | | 57| I-ND15| 2.75800 | | | 58| I-ND06| 2.54200 | | | 59| I-A07| 2.72700 | | | 60| I-A09| 7.09100 | | | 61| I-A22| 6.08300 | | | 62| I-A21| 4.56200 | | | 63| I-ND03| 6.80900 | | | 64| I-A08| 2.73600 | | | 65| I-ND05| 3.51200 | | | 66| I-ND10| 3.12900 | | | 67| I-ND11| 3.59300 | | | 68| I-A14| 2.51100 | | | 69| I-A20| 2.79900 | | | 70| I-ND14| 2.67700 | | | -| -| | | III-KET QUA TRI DO SAU BINH SAI =============================== A-Tri chenh cao sau binh sai: -============================================================= | SO| TEN - CANH | GIA TRI CHENH | HIEU | TRI CHENH CAO | |THU| | CAO DO | CHINH | BINH SAI | | TU| DAU - CUOI | (m) | (mm) | (m) | | -| | -| | -| | 1| I-ND14 II-30| -.45200 | - 6.70 | -.45870 | | 2| II-30 II-31| 05800 | - 6.58 | 05142 | | 3| II-31 II-32| 83800 | - 7.06 | 83094 | | 4| II-32 II-33| -.59300 | - 2.00 | -.59495 | | 5| II-33 II-34| -.07100 | - 2.18 | -.07318 | | 6| II-34 II-35| -.13800 | - 2.54 | -.14054 | | 7| II-35 II-36| 50000 | - 2.17 | 49783 | | 8| II-36 II-37| -.06200 | - 2.11 | -.06411 | | 9| II-37 II-38| -.52100 | - 2.54 | -.52354 | | 10| II-38 II-39| 39200 | - 2.72 | 38928 | | 11| II-39 II-40| -.71000 | - 4.40 | -.71440 | | 12| II-40 II-41| 75600 | - 5.56 | 75044 | Sinh viên Nguyễn Đức Toàn - 70 - Đồ án Tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa chất Khoa trắc địa | 13| II-41 II-42| -.67600 | - 6.43 | -.68243 | | 14| II-42 II-43| 11600 | - 4.52 | 11148 | | 15| II-43 II-44| 23000 | - 4.00 | 22600 | | 16| II-44 I-A20| 52400 | - 7.54 | 51646 | | 17| II-32 II-45| -.46000 | - 2.92 | -.46292 | | 18| II-45 II-46| 63200 | - 1.63 | 63037 | | 19| II-46 II-47| -.38200 | - 1.40 | -.38340 | | 20| II-47 II-48| 39200 | - 2.13 | 38987 | | 21| II-48 II-49| 01800 | - 2.00 | 01600 | | 22| II-49 II-50| -.34200 | - 1.82 | -.34382 | | 23| II-50 II-51| -.03300 | - 3.14 | -.03614 | | 24| II-51 I-A14| -.39700 | - 2.62 | -.39962 | | 25| I-ND11 II-52| -.62600 | -12.85 | -.63885 | | 26| II-52 II-53| -.14900 | -12.09 | -.16109 | | 27| II-53 II-54| -.15200 | -10.07 | -.16207 | | 28| II-54 II-55| 41800 | - 9.86 | 40814 | | 29| II-55 I-ND10| 09800 | - 8.13 | 08987 | | 30| I-ND05 II-24| -1.45800 | - 4.11 | -1.46211 | | 31| II-24 II-23| 23400 | - 3.84 | 23016 | | 32| II-23 II-22| 22200 | - 4.57 | 21743 | | 33| II-22 II-21| -.10400 | - 4.41 | -.10841 | | 34| II-21 II-20| -.02600 | - 3.86 | -.02986 | | 35| II-20 I-A08| 38000 | - 3.22 | 37678 | | 36| I-ND03 II-01| 02300 | - 6.93 | 01607 | | 37| II-01 II-02| -.13000 | - 6.20 | -.13620 | | 38| II-02 II-03| -.13700 | - 8.19 | -.14519 | | 39| II-03 I-10| 59200 | - 8.14 | 58386 | | 40| I-10 II-04| -1.01200 | - 4.00 | -1.01600 | | 41| II-04 II-05| 45600 | - 6.00 | 45003 | | 42| II-05 II-06| -.31200 | - 7.38 | -.31938 | | 43| II-06 I-A21| -1.67400 | - 6.20 | -1.68020 | | 44| I-A22 II-07| -.63300 | + 2.76 | -.63024 | | 45| II-07 II-08| 33000 | + 4.12 | 33412 | | 46| II-08 II-09| 20800 | + 5.71 | 21371 | | 47| II-09 II-10| -.15300 | + 4.63 | -.14837 | | 48| II-10 II-11| -1.91500 | + 7.40 | -1.90760 | | 49| II-11 II-12| 19000 | + 7.68 | 19768 | | 50| II-12 I-A09| 2.94400 | + 4.70 | 2.94870 | | 51| I-A09 II-13| -.44800 | + 1.65 | -.44635 | | 52| II-13 II-14| -3.38600 | + 1.52 | -3.38448 | | 53| II-14 II-15| -.50000 | + 1.10 | -.49890 | | 54| II-15 II-16| 29600 | + 1.31 | 29731 | | 55| II-16 II-17| -.04000 | + 1.66 | -.03834 | | 56| II-17 II-18| 28600 | + 1.39 | 28739 | | 57| II-18 II-19| -.27500 | + 1.87 | -.27313 | | 58| II-19 I-A07| -.30800 | + 0.49 | -.30751 | | 59| I-ND06 II-25| 14100 | + 4.71 | 14571 | | 60| II-25 II-26| 13900 | + 5.38 | 14438 | | 61| II-26 II-27| 11600 | + 5.49 | 12149 | | 62| II-27 II-28| 03500 | + 5.45 | 04045 | | 63| II-28 II-29| -.36000 | + 4.61 | -.35539 | | 64| II-29 I-ND15| 11600 | + 3.36 | 11936 | ============================================================= Sinh viên Nguyễn Đức Toàn - 71 - Đồ án Tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa chất Khoa trắc địa B-Do chinh xac dac | - Sai so trung phuong cao tren Km thuy chuan : 32.49 (mm) IV-TUONG HO CHENH CAO ===================== =========================================================== | N% | N% | Chenh cao | M(th) | Ghi | | DIEM | DIEM | (m) | (mm) | chu | | -| -| -| -| -| | II-30| I-ND14| 45870 | 14.65 | | | | II-31| 05142 | 14.55 | | | -| -| -| -| -| | II-31| II-30| -.05142 | 14.55 | | | | II-32| 83094 | 14.98 | | | -| -| -| -| -| | II-32| II-31| -.83094 | 14.98 | | | | II-33| -.59495 | 11.42 | | | | II-45| -.46292 | 14.49 | | | -| -| -| -| -| | II-33| II-32| 59495 | 11.42 | | | | II-34| -.07318 | 12.04 | | | -| -| -| -| -| | II-34| II-33| 07318 | 12.04 | | | | II-35| -.14054 | 12.93 | | | -| -| -| -| -| | II-35| II-34| 14054 | 12.93 | | | | II-36| 49783 | 12.00 | | | -| -| -| -| -| | II-36| II-35| -.49783 | 12.00 | | | | II-37| -.06411 | 11.84 | | | -| -| -| -| -| | II-37| II-36| 06411 | 11.84 | | | | II-38| -.52354 | 12.93 | | | -| -| -| -| -| | II-38| II-37| 52354 | 12.93 | | | | II-39| 38928 | 13.37 | | | -| -| -| -| -| | II-39| II-38| -.38928 | 13.37 | | | | II-40| -.71440 | 16.74 | | | -| -| -| -| -| | II-40| II-39| 71440 | 16.74 | | | | II-41| 75044 | 18.60 | | | -| -| -| -| -| | II-41| II-40| -.75044 | 18.60 | | | | II-42| -.68243 | 19.83 | | | -| -| -| -| -| | II-42| II-41| 68243 | 19.83 | | | | II-43| 11148 | 16.95 | | | -| -| -| -| -| | II-43| II-42| -.11148 | 16.95 | | | | II-44| 22600 | 16.02 | | | -| -| -| -| -| | II-44| II-43| -.22600 | 16.02 | | | | I-A20| 51646 | 21.24 | | | -| -| -| -| -| | II-45| II-32| 46292 | 14.49 | | Sinh viên Nguyễn Đức Toàn - 72 - Đồ án Tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa chất Khoa trắc địa | | II-46| 63037 | 11.15 | | | -| -| -| -| -| | II-46| II-45| -.63037 | 11.15 | | | | II-47| -.38340 | 10.38 | | | -| -| -| -| -| | II-47| II-46| 38340 | 10.38 | | | | II-48| 38987 | 12.59 | | | -| -| -| -| -| | II-48| II-47| -.38987 | 12.59 | | | | II-49| 01600 | 12.24 | | | -| -| -| -| -| | II-49| II-48| -.01600 | 12.24 | | | | II-50| -.34382 | 11.71 | | | -| -| -| -| -| | II-50| II-49| 34382 | 11.71 | | | | II-51| -.03614 | 14.96 | | | -| -| -| -| -| | II-51| II-50| 03614 | 14.96 | | | | I-A14| -.39962 | 13.82 | | | -| -| -| -| -| | II-52| I-ND11| 63885 | 12.16 | | | | II-53| -.16109 | 11.91 | | | -| -| -| -| -| | II-53| II-52| 16109 | 11.91 | | | | II-54| -.16207 | 11.13 | | | -| -| -| -| -| | II-54| II-53| 16207 | 11.13 | | | | II-55| 40814 | 11.05 | | | -| -| -| -| -| | II-55| II-54| -.40814 | 11.05 | | | | I-ND10| 08987 | 10.23 | | | -| -| -| -| -| | II-24| I-ND05| 1.46211 | 14.67 | | | | II-23| 23016 | 14.28 | | | -| -| -| -| -| | II-23| II-24| -.23016 | 14.28 | | | | II-22| 21743 | 15.30 | | | -| -| -| -| -| | II-22| II-23| -.21743 | 15.30 | | | | II-21| -.10841 | 15.08 | | | -| -| -| -| -| | II-21| II-22| 10841 | 15.08 | | | | II-20| -.02986 | 14.31 | | | -| -| -| -| -| | II-20| II-21| 02986 | 14.31 | | | | I-A08| 37678 | 13.28 | | | -| -| -| -| -| | II-01| I-ND03| -.01607 | 15.86 | | | | II-02| -.13620 | 15.11 | | | -| -| -| -| -| | II-02| II-01| 13620 | 15.11 | | | | II-03| -.14519 | 17.00 | | | -| -| -| -| -| | II-03| II-02| 14519 | 17.00 | | | | I-10| 58386 | 16.96 | | | -| -| -| -| -| | I-10| II-03| -.58386 | 16.96 | | | | II-04| -1.01600 | 12.42 | | | -| -| -| -| -| | II-04| I-10| 1.01600 | 12.42 | | | | II-05| 45003 | 14.87 | | | -| -| -| -| -| | II-05| II-04| -.45003 | 14.87 | | | | II-06| -.31938 | 16.29 | | Sinh viên Nguyễn Đức Toàn - 73 - Đồ án Tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa chất Khoa trắc địa | -| -| -| -| -| | II-06| II-05| 31938 | 16.29 | | | | I-A21| -1.68020 | 15.11 | | | -| -| -| -| -| | II-07| I-A22| 63024 | 10.74 | | | | II-08| 33412 | 12.85 | | | -| -| -| -| -| | II-08| II-07| -.33412 | 12.85 | | | | II-09| 21371 | 14.76 | | | -| -| -| -| -| | II-09| II-08| -.21371 | 14.76 | | | | II-10| -.14837 | 13.52 | | | -| -| -| -| -| | II-10| II-09| 14837 | 13.52 | | | | II-11| -1.90760 | 16.34 | | | -| -| -| -| -| | II-11| II-10| 1.90760 | 16.34 | | | | II-12| 19768 | 16.57 | | | -| -| -| -| -| | II-12| II-11| -.19768 | 16.57 | | | | I-A09| 2.94870 | 13.61 | | | -| -| -| -| -| | II-13| I-A09| 44635 | 16.94 | | | | II-14| -3.38448 | 16.38 | | | -| -| -| -| -| | II-14| II-13| 3.38448 | 16.38 | | | | II-15| -.49890 | 14.23 | | | -| -| -| -| -| | II-15| II-14| 49890 | 14.23 | | | | II-16| 29731 | 15.37 | | | -| -| -| -| -| | II-16| II-15| -.29731 | 15.37 | | | | II-17| -.03834 | 16.99 | | | -| -| -| -| -| | II-17| II-16| 03834 | 16.99 | | | | II-18| 28739 | 15.75 | | | -| -| -| -| -| | II-18| II-17| -.28739 | 15.75 | | | | II-19| -.27313 | 17.81 | | | -| -| -| -| -| | II-19| II-18| 27313 | 17.81 | | | | I-A07| -.30751 | 9.79 | | | -| -| -| -| -| | II-25| I-ND06| -.14571 | 14.78 | | | | II-26| 14438 | 15.57 | | | -| -| -| -| -| | II-26| II-25| -.14438 | 15.57 | | | | II-27| 12149 | 15.70 | | | -| -| -| -| -| | II-27| II-26| -.12149 | 15.70 | | | | II-28| 04045 | 15.66 | | | -| -| -| -| -| | II-28| II-27| -.04045 | 15.66 | | | | II-29| -.35539 | 14.66 | | | -| -| -| -| -| | II-29| II-28| 35539 | 14.66 | | | | I-ND15| 11936 | 12.82 | | | -| -| -| -| -| Sinh viªn Nguyễn Đức Toàn - 74 - Đồ án Tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa chất Khoa trắc địa V-DO CAO DIEM SAU BINH SAI ========================== ===================================================| | S | TEN | DO CAO | SAI SO | | | T | | -| Ghi chu | | T | DIEM | (m) | (mm) | | | -| -| | | | | 1| II-30| 2.21830 | 14.65 | | | -| -| | | | | 2| II-31| 2.26972 | 18.89 | | | -| -| | | | | 3| II-32| 3.10066 | 20.81 | | | -| -| | | | | 4| II-33| 2.50571 | 22.99 | | | -| -| | | | | 5| II-34| 2.43252 | 24.99 | | | -| -| | | | | 6| II-35| 2.29199 | 26.84 | | | -| -| | | | | 7| II-36| 2.78982 | 28.11 | | | -| -| | | | | 8| II-37| 2.72571 | 29.10 | | | -| -| | | | | 9| II-38| 2.20217 | 30.00 | | | -| -| | | | | 10| II-39| 2.59146 | 30.65 | | | -| -| | | | | 11| II-40| 1.87706 | 31.07 | | | -| -| | | | | 12| II-41| 2.62750 | 30.47 | | | -| -| | | | | 13| II-42| 1.94507 | 28.13 | | | -| -| | | | | 14| II-43| 2.05655 | 25.16 | | | -| -| | | | | 15| II-44| 2.28254 | 21.24 | | | -| -| | | | | 16| II-45| 2.63774 | 22.36 | | | -| -| | | | | 17| II-46| 3.26811 | 22.66 | | | -| -| | | | | 18| II-47| 2.88470 | 22.61 | | | -| -| | | | | 19| II-48| 3.27458 | 22.00 | | | -| -| | | | | 20| II-49| 3.29058 | 20.78 | | | -| -| | | | | 21| II-50| 2.94676 | 19.02 | | | -| -| | | | | 22| II-51| 2.91062 | 13.82 | | | -| -| | | | | 23| II-52| 2.95415 | 12.16 | | | -| -| | | | | 24| II-53| 2.79306 | 14.17 | | | -| -| | | | | 25| II-54| 2.63099 | 13.44 | | | -| -| | | | | 26| II-55| 3.03913 | 10.23 | | | -| -| | | | | 27| II-24| 2.04989 | 14.67 | | | -| -| | | | Sinh viên Nguyễn Đức Toàn - 75 - Đồ án Tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa chất Khoa trắc ®Þa | 28| II-23| 2.28006 | 18.33 | | | -| -| | | | | 29| II-22| 2.49748 | 19.46 | | | -| -| | | | | 30| II-21| 2.38908 | 17.77 | | | -| -| | | | | 31| II-20| 2.35922 | 13.28 | | | -| -| | | | | 32| II-01| 6.82507 | 15.86 | | | -| -| | | | | 33| II-02| 6.68888 | 20.30 | | | -| -| | | | | 34| II-03| 6.54368 | 23.06 | | | -| -| | | | | 35| I-10| 7.12754 | 23.37 | | | -| -| | | | | 36| II-04| 6.11155 | 22.69 | | | -| -| | | | | 37| II-05| 6.56158 | 20.53 | | | -| -| | | | | 38| II-06| 6.24220 | 15.11 | | | -| -| | | | | 39| II-07| 5.45276 | 10.74 | | | -| -| | | | | 40| II-08| 5.78688 | 15.89 | | | -| -| | | | | 41| II-09| 6.00059 | 19.36 | | | -| -| | | | | 42| II-10| 5.85222 | 20.38 | | | -| -| | | | | 43| II-11| 3.94462 | 19.28 | | | -| -| | | | | 44| II-12| 4.14230 | 13.61 | | | -| -| | | | | 45| II-13| 6.64465 | 16.94 | | | -| -| | | | | 46| II-14| 3.26018 | 21.49 | | | -| -| | | | | 47| II-15| 2.76128 | 23.11 | | | -| -| | | | | 48| II-16| 3.05859 | 23.71 | | | -| -| | | | | 49| II-17| 3.02025 | 22.48 | | | -| -| | | | | 50| II-18| 3.30764 | 19.47 | | | -| -| | | | | 51| II-19| 3.03451 | 9.79 | | | -| -| | | | | 52| II-25| 2.68771 | 14.78 | | | -| -| | | | | 53| II-26| 2.83209 | 19.08 | | | -| -| | | | | 54| II-27| 2.95358 | 19.98 | | | -| -| | | | | 55| II-28| 2.99403 | 17.89 | | | -| -| | | | | 56| II-29| 2.63864 | 12.82 | | | -| -| | | | Sinh viên Nguyễn Đức Toàn - 76 - Đồ án Tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa chất Khoa trắc địa Phụ lục KET QUA SAI SO KHEP PHUONG TRINH DIEU KIEN THUY CHUAN KY THUAT - NAM DINH -TUYEN THU : I-ND14- II-30- II-31- II-32- II-33- II-34- II-35II-36- II-37- II-38- II-39- II-40- II-41- II-42II-43- II-44- I-A20A-Tong chieu dai tuyen: [s]= 3906.000 m B-Sai so khep tuyen : Fh= 69.000 mm TUYEN THU : I-ND14- II-30- II-31- II-32- II-45- II-46- II-47II-48- II-49- II-50- II-51- I-A14A-Tong chieu dai tuyen: [s]= 2081.000 m B-Sai so khep tuyen : Fh= 38.000 mm TUYEN THU : I-ND11- II-52- II-53- II-54- II-55- I-ND10A-Tong chieu dai tuyen: [s]= 763.000 m B-Sai so khep tuyen : Fh= 53.000 mm TUYEN THU : I-ND05- II-24- II-23- II-22- II-21- II-20- I-A08A-Tong chieu dai tuyen: [s]= 1438.000 m B-Sai so khep tuyen : Fh= 24.000 mm TUYEN THU : I-ND03- II-01- II-02- II-03I-10- II-04- II-05II-06- I-A21A-Tong chieu dai tuyen: [s]= 2096.000 m B-Sai so khep tuyen : Fh= 53.000 mm TUYEN THU : I-A22- II-07- II-08- II-09- II-10- II-11- II-12I-A09A-Tong chieu dai tuyen: [s]= 1581.000 m B-Sai so khep tuyen : Fh= -37.000 mm TUYEN THU : I-A09- II-13- II-14- II-15- II-16- II-17- II-18II-19- I-A07A-Tong chieu dai tuyen: [s]= 2130.000 m B-Sai so khep tuyen : Fh= -11.000 mm TUYEN THU : I-ND06- II-25- II-26- II-27- II-28- II-29- I-ND15A-Tong chieu dai tuyen: [s]= 1521.000 m B-Sai so khep tuyen : Fh= -29.000 mm - Sinh viên Nguyễn Đức Toàn - 77 - Đồ án Tốt nghiệp ... phối hợp Phương pháp đo ảnh đơn phương pháp đo vẽ đồ chủ yếu ứng dụng rộng rÃi, đặc biệt nhiệm vụ thành lập đồ tỷ lệ lớn vùng phẳng đồ địa Công nghệ thành lập đồ địa hình phương pháp đo vẽ ảnh... yếu, áp dụng để đo vẽ địa hình mà độ xác đo độ cao phương pháp đo ảnh lập thể khó thoả mÃn Đo ảnh đơn áp dụng cho thành lập đồ địa hình tỷ lệ lớn đồ địa có hiệu vùng thổ canh có địa hình phẳng Nhận... hiệu đồ theo quy phạm thành lập đồ địa hình tỷ lệ lớn Sinh viên Nguyễn Đức Toàn - 27 - Đồ án Tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa chất Khoa trắc địa Chương thành lập đồ địa hình phương pháp đo vẽ phối
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn bằng phương pháp đo vẽ phối hợp , Đề tài thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn bằng phương pháp đo vẽ phối hợp