0

Bài giảng Vi sinh vật phần 3 Sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật

18 2 0
  • Bài giảng Vi sinh vật phần 3 Sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 16:09

Các khái niệm Đường cong sinh trưởng Tính toán sinh trưởng Xác định sinh trưởng Phương pháp nuôi cấy liên tục        Sinh trưởng Phát triển Nồng độ vi sinh vật Mật độ vi sinh vật Thời gian hệ (g) Hằng số tốc độ sinh trưởng () Hằng số tốc độ phân chia (C)     Pha Pha Pha Pha tiềm phát (Lag phase) số (Log phase) ổn định (Stationary Phase) tử vong (Death Phase)  Pha tiềm phát (Lag phase) • Đặc điểm • Các yếu tố ảnh hưởng (Tuổi giống;thành phần môi trường; lượng giống cấy) • Sinh trưởng kép  Pha số (Log phase) • Đặc điểm • Yếu tố hạn chế tốc độ • N = No * 2n =No * 2Ct • C: số tốc độ Phân chia • C= 1/g = n/t • G: thời gian hệ • µ : số tốc độ sinh trưởng • µ = 0,69 C = 0,69 / g  Pha ổn định (Stationary Phase) • Đặc điểm  Pha tử vong (Death Phase) • Đặc điểm • Bảo quản vi sinh vật  Cấy chuyển  Bảo quản dầu vô trùng  Bảo quản đất sét cát vô trùng  Đông khô  Bảo quản glycerin (10%) Ví dụ sinh trưởng theo logarit Thời gian* Số lần phân cắt 2n 20 40 60 80 100 120 20=1 21=2 22=4 23=8 24=16 25=32 26=64 Số lượng (N0 x 2n) 16 32 64 lg10 Nt 0,000 0,301 0,602 0,903 1,204 1,505 1,806     Xác định số lượng tế bào phương pháp đếm trực tiếp phòng đếm Petroff-Hausser Chiều dày buồng đếm: 0.02 mm Diện tích 1mm2 Nồng độ vi khuẩn: • =x*25*50*10^3*L   Phương pháp cấy lên môi trường thạch đĩa Nồng độ vi khuẩn: =x*L  Xác định số lượng tế bào phương pháp đo độ đục  Sử dụng màng lọc      Các thơng số: 1) V thể tích bình ni cấy (lít) 2) f tốc độ bổ sung chất dinh dưỡng (lít/h) 3) D= f/v tốc độ pha lỗng Ưu điểm: • Sinh trưởng vi sinh vật trạng thái logarit • Có thể tự động hóa q trình ni cấy • Hiệu cao so với ni cấy theo mẻ Chemostat  Cấu tạo: 1) Bình chứa mơi trường dinh dưỡng 2) Bình ni cấy 3) Bình chứa sản phẩm Turbidostat  Cấu tạo: 1) Bình chứa mơi trường dinh dưỡng 2) Bình nuối cấy 3) Bình chứa sản phẩm 4) Tế bào quang điện ...       Sinh trưởng Phát triển Nồng độ vi sinh vật Mật độ vi sinh vật Thời gian hệ (g) Hằng số tốc độ sinh trưởng () Hằng số tốc độ phân chia (C)  ... Pha tiềm phát (Lag phase) • Đặc điểm • Các yếu tố ảnh hưởng (Tuổi giống;thành phần mơi trường; lượng giống cấy) • Sinh trưởng kép  Pha số (Log phase) • Đặc điểm • Yếu tố hạn chế tốc độ • N =... n/t • G: thời gian hệ • µ : s tc sinh trng ã = 0,69 C = 0,69 / g  Pha ổn định (Stationary Phase) • Đặc điểm  Pha tử vong (Death Phase) • Đặc điểm • Bảo quản vi sinh vật  Cấy chuyển  Bảo quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vi sinh vật phần 3 Sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật, Bài giảng Vi sinh vật phần 3 Sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật