0

Bao cao dao duc loi song

3 2 0
  • Bao cao dao duc loi song

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 06:10

- Đánh giá về: Chất lượng, hiệu quả đạt được; những tác động tích cực đến việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong học tập của học sinh; những hạn chế cần khắc phục đi sâu phân tích vai [r] (1)PHÒNG GD&ĐT SÔNG MÃ TRƯỜNG PTDTBT THCS MƯỜNG SAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 56/BC-BTTHCSMS Mường Sai, ngày 09 tháng 12 năm 2013 Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO V/v khảo sát thực trạng đạo đức lối sống học sinh và công tác giáo dục đạo đức lối sống Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo Sông Mã Căn Công văn số 1187/SGDĐT-GDPT ngày 05/12/2013 Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La việc báo cáo, khảo sát thực trạng đạo đức lối sống học sinh sinh viên và công tác giáo dục đức lối sống; Thực Công văn số 258/PGD&ĐT ngày 10/12/2013 Phòng Giáo dục và Đào tạo Sông Mã việc báo cáo khảo sát thực trạng đạo đức lối sống học sinh sinh viên và công tác giáo dục đức lối sống; Trường PTDTBT THCS Mường Sai xin báo cáo số vấn đề sau : Thực trạng đạo đức lối sống học sinh đơn vị a) Biểu tích cực: Học sinh ngoan ngoãn, biết nghe lời thầy cô giáo và người lớn xung quanh, cư xử với bạn bè có văn hóa * Nguyên nhân : Các em nhà trường, gia đình và xã hội giáo dục từ nhỏ b) Biểu tiêu cực : Còn vài học sinh mải chơi (đến lớp muộn, nghỉ học, trốn tiết), chưa chú trọng việc học (trong lớp không chú ý nghe giảng, làm việc riêng, không chuẩn bị bài nhà trước đến lớp); * Nguyên nhân : Ý thức học sinh kém, phần gia đình quan tâm chưa đầy đủ, tính hiếu động lứa tuổi Công tác giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh đơn vị a) Công tác đạo, tổ chức, thực hiện: - Việc ban hành các văn hướng dẫn và công tác đạo : Chưa có hướng dẫn - Việc bố trí cán và phận làm công tác học sinh, tham mưu và thực công tác giáo dục đạo đức lối sống (GDĐĐLS): Chưa có cán - Việc lồng ghép các nội dung GDĐĐLS các môn học và các hoạt động giáo dục ngoài lên lớp : Có thực song phụ thuộc vào khả giáo viên, chưa có bài bản, chưa qua tập huấn; - Việc phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh học sinh và các đoàn thể nhằm GDĐĐLS cho học sinh : Chưa thường xuyên (2) - Việc tổ chức, hướng dẫn học sinh tham gia các phong trào Ngành Giáo dục và các bộ, ngành liên quan phát động : Có còn ít học sinh hứng thú tham gia; - Việc thực công tác khen thưởng - kỷ luật trường học sinh; việc bình xét và tôn vinh các gương học sinh xuất sắc, giỏi, nghèo vượt khó tiêu biểu : Đã làm xong chưa triệt để (học sinh vùng khó hay nghỉ học, nhận thức hạn chế) b) Chất lượng, hiệu công tác giáo dục đạo đức lối sống - Đánh giá về: Chất lượng, hiệu đạt được; tác động tích cực đến việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập học sinh; hạn chế cần khắc phục (đi sâu phân tích vai trò nhà trường, gia đình và ảnh hưởng moi trường xã hội, tham gia các đoàn thể): Học sinh dễ thu hút các hoạt động ngoài lên lớp nhà trường, xã hội nhiên năm học nhà trường không thể tổ chức nhiều buổi để giáo dục cho học sinh, tâm lý lứa tuổi học sinh hiếu động, dễ xúc động nên việc giáo dục cho học sinh cần có giáo viên có hiểu biết, kỹ truyền thụ giáo viên, đội ngũ giáo viên không đồng phần nào ảnh hưởng đến giáo dục học sinh - Sáng kiến triển khai công tác GDĐĐLS đạt hiệu nhà trường: Chưa có Kết tích hợp nội dung học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh : Chưa thật hiệu việc vận dụng vào tình thực tế phụ thuộc nhiều vào khả học sinh (do học sinh nhận thức chậm, không mạnh dạn, gia đình kinh tế khó khăn phải làm phụ giúp ) Những đề xuất, kiến nghị a) Kiến nghị, đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo : Biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn công tác GDĐĐLS cho học sinh vùng sâu vùng xa b) Kiến nghị, đề xuất với quan quản lý các cấp; với lãnh đạo Đảng, Nhà nước : Không Nơi nhận: - Như trên; - - Lưu: VT; KT HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG Phan Thế Anh (3) SỐ LIỆU THÔNG KÊ (Kèm theo Công văn số 1084/SGDĐT-GDPT ngày tháng năm 2013) Đơn vị: Trường PTDTBT THCS Mường Sai STT Nội dung Tổng số học sinh (TH,THCS,và THPT trường Số buổi sinh hoạt chuyên đề/hội nghị/hội thảo giáo dục ĐĐLS cho học sinh đã triển khai Số học sinh khen thưởng thành tích học tập Số học sinh khen thưởng thành tích rèn luyện và tham gia hoạt động xã hội Số lượt học sinh tham gia hoạt động tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa Số lượt học sinh tham gia hỗ trợ đồng bào vùng khó khăn, thiên tai Số lượt học sinh tham gia hiến máu nhân đạo Số học sinh tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng Số học sinh kết nạp Đảng Số học sinh đạt học lực Khá trở lên Số học sinh đạt hạnh kiểm/kết rèn luyện từ Khá trở lên Số học sinh đạt hạnh kiểm/kết rèn luyện Trung bình Số học sinh đạt hạnh kiểm/kết rèn luyện Yếu Số học sinh vi phạm luật giao thông Số học sinh vi phạm pháp luật bị kỷ luật mức khiển trách Số học sinh vi phạm pháp luật bị kỷ luật mức cảnh cáo Số học sinh vi phạm pháp luật bị kỷ luật đuổi học Số học sinh vi phạm pháp luật bị phạt hành chính, truy tố giáo dưỡng Số vụ học sinh có hành vi vô lễ, xúc phạm giáo viên Số vụ học sinh đánh trường 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Năm học 2010-2011 Năm học 2011-2012 Năm học 2012-2013 279 256 254 0 50 59 68 0 10 10 0 0 0 0 0 50 59 68 242 214 202 37 38 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bao cao dao duc loi song, Bao cao dao duc loi song