0

Danh sach HS hoan thanh chuong trinh Tieu hoc 1415

3 1 0
  • Danh sach HS hoan thanh chuong trinh Tieu hoc 1415

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 06:06

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.. Họ và tên HS.[r] (1)PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH VĂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc DANH SÁCH HỌC SINH HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC NĂM HỌC 2014 – 2015 TT Họ và tên HS Nữ Dân tộc Ngày sinh Nơi sinh Lớp Đánh giá năm các mặt GD T Nguyễn Mai Anh x Kinh Trương Thế Anh Đỗ Ngọc Kim Chi Ng Trọng Dũng Nguyễn Tiến Dũng Nguyễn Phạm Đô Nguyễn Hải Đường Trần Ng Ngọc Hân 10 Trương Minh Hiếu 11 PhThị Kim Hoàng 12 Trương Việt Hoàng 13 NgThị Thu Huyền Bệnh viện TO 16/11/2004 BV Bắc T.Long 11/07/2004 Thanh Văn TO 03/04/2004 Thanh Văn TO 29/07/2004 Thanh Văn TO 05/11/2004 Bệnh viện TO 10/12/2003 Thanh Văn TO 11/06/2004 Thanh Văn TO 05/05/2004 BV Đồng Nai 22/11/2004 BVHà Đông 24/10/2004 Thanh Văn TO 07/05/2004 Bệnh viện TO 28/11/2004 Thanh Văn TO 01/09/2004 Thanh Văn TO 23/07/2004 BV Đồng Nai 07/08/2004 Thanh Văn TO Kinh x Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh x Kinh Kinh x Kinh Kinh x Kinh 14 Đỗ Quang Hưng 15 Tô Hoài Lâm 16 Đặng Thùy Linh 13/09/2004 Kinh Trần Thanh Bình Kinh Kinh Kinh x Kết Kết HS tự lang thang nhỡ TV Năng lực Phẩm chất 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A HT X CHT Đã HTC T KTĐ K CN HT CHT C Đạt đạt xHTC T C đạt Toán T Việt x x x x x 9 10 9 x x x Đạt X x x Ghix chú X x x x 10 10 x X x x x 10 x X x x x x X x x x x X x x x 10 x X x x x 10 10 x X x x x x X x x x 10 x X x x x x X x x x 10 10 x X x x x 10 x X x x x x X x x x 10 10 x X (2) 17 Ng Phương Nam 18 Đỗ Quỳnh Nga 19 Nguyễn Thị Ngọc 20 Lê Tri Nhân 21 Tô Đình Nhu 22 Tô Ngọc Nhi 23 Ng: Minh Phương 24 Nguyễn Thu Trang 25 Quang Văn Tuấn 26 Đỗ Thị Thơm 27 Quang Thị Thư 28 Trương Đinh Trưởng Kinh 16/02/2004 TT YT TO 25/02/2004 TT YT Thường Tín 24/01/2004 BV Hà Đông 27/09/2004 BV…………… 11/06/2004 Thanh Văn TO 07/08/2004 Thanh Văn TO 11/08/2004 Thanh Văn TO 27/08/2004 Bệnh viện TO 10/02/2004 Thanh Văn TO 29/10/2004 BV Hà Đông 27/08/2004 Thanh Văn TO Thanh Văn TO BV Hà Đông Kinh x Kinh x Kinh Kinh Kinh x Kinh x Kinh x Kinh Kinh x Kinh x Kinh 29 Trương Thị Yến Vy x Kinh 01/10/2004 08/02/2004 30 Phạm Thị Như Ý x Kinh 27/10/2004 Thanh Văn TO 31 Nguyễn Quỳnh Anh 32 Tạ Thị Bình x x x x Kinh 12/08/2004 Trạm y tế TV Kinh 29-4-2004 BV Đồng Nai Kinh 25-1-2004 BV Thanh Oai Kinh 22-9-2004 Trạm y tế TV Kinh 06/09/2004 Trạm y tế TV Kinh 05/01/2004 Trạm y tế TV Kinh 14-6-2004 Trạm y tế TV Kinh 17-3- 2004 Trạm y tế TV Kinh 13-3-2004 BV Thanh Oai Kinh 22-10-2004 Trạm y tế TV Kinh 14-10-2004 Trạm y tế TV Kinh 11/26/2004 Trạm y tế TV Kinh 06/06/2004 BV Thanh Oai 33 Nguyễn Kim Chi 34 Trần Thị Kim Chi 35 Quang Hồng Chỉnh 36 Ng: Thị Kim Chiều 37 Ng: Thị Thu Hà 37 Bùi Thị Diệu Hằng 39 Quang T Thuý Hằng 40 Ng: Hữu Huy Hoàng 41 Phạm Ngọc Huyền 42 Ng: Thị Huyền 43 Nguyễn Quốc Huy x x x x x x 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B X x x x 10 x X x x x 9 x X x x x 10 10 x X x x x x X x x x 10 x X x x x x X x x x 10 10 x X x x x 10 x X x x x 10 10 x X x x x 10 x X x x x 10 x X x x x x X x x x 10 x X x x x 10 x X x x x 10 x X x x x x X x x x 10 10 x X x x x 8 x X x x x x X x x x 10 10 x X x x x 8 x X x x x 8 x X x x x x X x x x 9 x X x x x x X x x x 9 x X x x x x (3) 44 Nguyễn Hữu Huy 45 Nguyễn Đình Long Kinh 04/12/2004 Trạm y tế TV Kinh 14-7-2004 Lâm Đồng 46 Nguyễn Thị Hà Mây 47 Trần Thị My Kinh 06/03/2004 BV Thanh Oai Kinh 17-8-2004 Trạm y tế TV Kinh 01/06/2004 TT YTT Tín Kinh 04/09/2004 BV Tỉnh Hà Tây Kinh 20-8-2004 Trạm y tế TV Kinh 10/04/2004 Trạm y tế TV Kinh 03/04/2004 Trạm y tế TV Kinh 06/12/2004 BV Tỉnh Hà Tây Kinh 07/12/2004 Trạm y tế TV Kinh 15-8-2004 Trạm y tế T Tín Kinh 01/09/2004 BV Nông nghiệp Kinh 27-7-2004 Trạm y tế TV Kinh 17-3-2004 Trạm y tế TV Kinh 15-10-2004 BV Tỉnh Hà Tây 48 Trần Hoài Nam 49 NgThị Như Quỳnh x x x 50 Ng Trọng Quang 51 Ng: Th Diễm Quỳnh 52 Trần Đình Tài 53 Hoàng Thị Thanh x x 54 Ng Quyết Thắng 55 Trần Thị Trang 56 Trần Th Tuỳ Trang 57 Nguyễn Thanh Trúc 58 Nguyễn Đình Trung 59 Hoàng Như Ý x x x x Tổng hợp: - Tổng số học sinh lớp 5: 59 ; Nữ: 34 - Được công nhận HTCT TH: 59; Tỷ lệ: 100% - Chưa HTCT TH: 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B X x x x x X x x x x X x x x x X x x x x X x x x 9 x X x x x 10 x X x x x 8 x X x x x 10 x X x x x x X x x x x X x x x x X x x x 9 x X x x x x X x x x x X x x x x X x x x 8 x Thanh Văn, ngày 20 tháng năm 2015 HIỆU TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên) Giáo viên chủ nhiệm lớp (Ký, ghi rõ họ tên) Lớp 5A: Nguyễn Thị Hà Lớp 5B: Đặng Thị Nga Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: Danh sach HS hoan thanh chuong trinh Tieu hoc 1415, Danh sach HS hoan thanh chuong trinh Tieu hoc 1415