0

DE THI MON MY THUAT HOC KY II CO MA TRANHa Hong

2 0 0
  • DE THI MON MY THUAT HOC KY II CO MA TRANHa Hong

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 06:02

[r] (1)KIỂM TRA HỌC KỲ II 2013-2014 MÔN MỸ THUẬT - Thời gian 90 phút Vẽ tranh Đề tài tự chọn I.Mục TIấU: - Kiểm tra mức độ Chuẩn KTKN chương trình Mĩ thuật lớp 1.KiÕn thøc: - Bớc đầu nhận Thức đợc nội dung đề tài tranh - Hiểu cách khai thác nội dung đề tài khái niệm bố cục vẽ tranh 2.Kĩ : -Bớc đầu biết lựa chọn nội dung đề tài vẽ tranh theo yêu cầu -Biết cách xếp hình mảng cho phù hợp với nội dung đề tài -Biết cách sử dụng chất liệu sáp màu ,bút vẽ tranh 3.Thái độ : - Các em có ý thức tìm hiểu đẹp phong cảnh quê hơng II.Hình thức kiểm tra: - Thực hành III.Ma trËn : M ức đ ộ N ội dung NhËn biÕt Th«ng hiĨu Vận dụng Tổng Cấp độ thấp Cấp độ cao vÏ mét bài Đề tài Tự chọn tiếp tục củng cố nâng cao tính sáng tạo vẽ tranh Biết tiến hành vẽ theo yêu cầu vẽ tranh 1 3=30% 7=70% 10=100% =>Đạt Tng 3=30% 7=70% 10=100% =>Đạt B/ THC HNH Vẽ tranh theo đề tài: T chn V Đáp án chấm thang điểm (2)TỰ CHỌN ĐỀ TÀI Néi dung Điểm Thực hành - Nờu rừ c ni dung vẽ.Tên chủ đề -hỡnh vẽ rừ ràng - Bố cục chặt chẽ, rõ trọng tâm, có mảng chÝnh, m¶ng phơ -Màu sắc hài hồ có độ đậm, nhạt, có tơng quan màu sắc gợi cảm 1® 3® 3® 2đ Ngời đề
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI MON MY THUAT HOC KY II CO MA TRANHa Hong, DE THI MON MY THUAT HOC KY II CO MA TRANHa Hong