0

Ke hoach BDTX nam 2014

10 0 0
  • Ke hoach BDTX nam 2014

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:53

- Chương trình BDTX giáo viên THPT là căn cứ của việc quản lý, chỉ đạo, tổ chức và biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp v[r] (1)SỞ GD & ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ĐÔ LƯƠNG CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đô Lương, ngày tháng năm 2013 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2013 - 2014 Căn vào Thông tư số 30/2011/TT-BGD®t ngày 08/8/2011 Bộ GD&ĐT viÖc ban hành chương trình BDTX cho giáo viên THPT; Căn Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Bộ giáo dục và Đào tạo việc “ Ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, PT và giáo dục thường xuyên”; Thùc hiÖn theo C«ng v¨n 1767/SGD&§T-GDTX cña Së vÒ viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch BDTX n¨m häc 2013 - 2014; Căn vào kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên Trường THPT Đô Lương năm học 2013 – 2014; B¶n th©n t«i x©y dùng kÕ ho¹ch BDTX n¨m häc 2013 - 2014 nh sau: i mục đích: - Chương trình BDTX giáo viên THPT là việc quản lý, đạo, tổ chức và biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên THPT với yêu cầu phát triển giáo dục THPT và yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên: - GV học tập BDTX để cập nhật kiến thức chính trị, kinh tế, xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển lực dạy học và lực khác theo yêu cầu chuẩn kiến thức nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục địa phương, yêu cầu đổi nâng cao chất lượng giáo dục Đồng thời phát triển lực tự học, tự bồi dưỡng giáo viên, lực tự đánh giá hiệu BDTX; lực tổ chức quản lý tự học, bồi dưỡng giáo viên nhà trường và các cấp quản lý giáo dục đào tạo - Nắm vững mục tiêu đổi chương trình, tinh thần giảm tải, sách giáo khoa theo tinh thần nghị 40/QH khoá 10 Quốc Hội, Chỉ thị 12/2001 CT- (2) TTg thủ tướng chính phủ và thị 40-CT/TƯ Ban bí thư trung ương việc xây dựng nâng cao chất lượng đổi ngủ giáo viên và CBQL giáo dục - Nắm vững yêu cầu đổi phương pháp dạy học theo chương trình sách giáo khoa ii đối tợng bồi dỡng: Chương trình BDTX giáo viên THPT áp dụng cho tất cán quản lý, giáo viên giảng dạy THPT phạm vi toàn quốc; các tổ chức, cá nhân tham gia thực đào tạo, bồi dưỡng giáo viên THPT iii néi dung ch¬ng tr×nh båi dìng: Khối kiến thức bắt buộc a Néi dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực nhiệm vụ năm học cấp THPT (Nội dung bồi dưỡng 1): Bộ giáo dục và Đào tạo quy định theo năm học các nội dung bồi dưỡng đường lối, chính sách phát triển giáo dục THPT, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục THPT b Néi dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển giáo dục THPT theo thời kỳ địa phương (Nội dung bồi dưỡng 2): Sở GD&ĐT quy định năm học 2013 – 2014, các cấp học trên địa bàn tỉnh Nghệ An thực chuyên đề: Chuyên đề 1: Hướng dẫn giảng dạy địa lý địa phương, thực ngoại khóa nghiên cứu thực địa môn Địa lý THPT Chuyên đề 2: Tích hợp lịch sử địa phương cấp THPT Khối kiến thức tự chọn: Khèi kiÕn thøc tù chän (Nội dung bồi dưỡng 3) bao gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển lực nghề nghiệp GV THPT Ban chuyên môn nhà trường thống thực theo đạo lựa chọn Sở GD&ĐT Nghệ An Mô đun cụ thể sau: Yêu cầu chuẩn nghề Mã mô đun Tên và nội dung mô đun Mục tiêu bồi dưỡng Số tiết Nhiệm vụ cụ (3) nghiệp cần bồi dưỡng thể Phương pháp dạy học tích cực Dạy học tích cực Các phương pháp dạy học THPT 18 tích cực Sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực VI Tăng Dạy học với công nghệ thông cường tin lực dạy học Vai trò công nghệ thông THPT 19 tin dạy học ứng dụng CNTT dạy học Viết SKKN trường THPT 1.Vai trò tổng kết kinh THPT nghiệm và SKKN dạy 25 học và giáo dục 2.Xác định đề tài, nội dung và phương pháp viết SKKN IX Tăng 3.Thực viết SKKN cường Nghiên cứu khoa học sư phạm lực nghiên ứng dụng trường phổ cứu khoa thông học Vai trò nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng THPT 26 Xác định đề tài, nội dung và phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Thực đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Vận dụng các kĩ thuật dạy học tích cực và các phương pháp dạy học tích cực Có biện pháp để nâng cao hiệu dạy học nhờ hỗ trợ CNTT 15 Tất CB, GV 15 Tất CB, GV 15 Tất CB, GV 15 Tất CB, GV Viết SKKN dạy học, giáo dục Thực đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Năm 2014 Sở GD&ĐT Nghệ An triển khai môđun 18 và 19 “Phương pháp dạy học tích cực và Dạy học với công nghệ thông tin” iv kÕ ho¹ch cô thÓ theo th¸ng: Thời gian Nội dung kế hoạch Hình thức bồi dưỡng Điều chỉnh KH (4) Th¸ng 8/2013 Th¸ng 9/2013 Kế hoạch: - Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn để phân công chuyên môn đầu năm học - Nghe phổ biến công tác chuyên môn Đ/c Phó hiệu trưởng - Lập kế hoạch Tổ, Nhóm, cá nhân, GVchủ nhiệm - Soạn bài lên lớp đầy đủ tuần 1,2 Biện pháp thực hiện: - Thảo luận nhóm, tổ để phân công chuyên môn hợp lí - Bám sát nội dung đạo Nhà trường, ban chuyên môn để soạn bài lên lớp đúng, đầy đủ - Căn vào kế hoạch trường, Tổ, thu thập thông tin, xây dựng kế hoạch cá nhân, nắm vững tình hình lớp để xây dựng kế hoạch chủ nhiệm thật sát với tình hình lớp và mang tính khả thi Đánh giá kết quả: - Đã thực tốt theo nội dung kế hoạch đã đề Kế hoạch: - Soạn bài và lên lớp đầy đủ theo phân phối chương trình - Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn xây dựng các loại kế hoạch: Kế hoạch chuyên môn nhóm, kế hoạch cá nhân, kế hoạch giảng dạy môn - Bồi dưỡng đội tuyển HSG khối 12 - Học tập nhiệm vụ năm học 2013-2014 - Học tập nhiệm vụ năm học 2013-2014 - Học tập quán triệt NQTƯ khóa XI - Xây dựng hồ sơ dạy học cấp THPT đã phổ biến năm học trước - Tiếp tục học tập quán triệt các Thông tư 26/2012/TT-BGD&ĐT và Thông tư số 30/2011/TT- BGD&ĐT thực hiên BDTX và các văn liên quan đế BDTX - Lên kế hoạch dự nhóm theo kế hoạch Ban chuyên môn - Tập trung nhóm tổ - Học tập trung toàn trường - Tự học cá nhân -Tập trung nhóm, tổ - Học tập trung tất các đảng viên - Cá nhân tự học tự xây dựng - Tổ, nhóm, cá nhân - Cá nhân và dự theo tổ, (5) - Dự thăm lớp - Đăng lý các danh hiệu thi đua Tổ, cá nhân Biện pháp thực hiện: - Bám sát nội dung đạo Sở, Nhà trường, Ban chuyên môn để thực tốt kế hoạch, soạn bài lên lớp đúng, đầy đủ - Thảo luận nhóm, tổ để xây dựng các kế hoạch thật tốt - Tăng cường tự học, tự bồi dưỡng Đánh giá kết quả: - Đã thực tốt: Học tập quán triệt nghiêm túc NQTƯ và làm bài thu hoạch nộp đúng hạn - Xây dựng các kế hoạch đúng, đủ, kịp thời Th¸ng Kế hoạch: 10/ 013 - Tích cực nghiên cứu tài liệu chuyên môn phục vụ cho soạn bài và lên lớp phù hợp đối tượng HS - Tiếp tục dự thăm lớp đồng nghiệp - Bồi dưỡng đội tuyển HSG khối 12 - Sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi, góp ý dạy thực tập - Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn triển khai các nội dung BDTX, Sinh hoạt Tổ chuyên môn theo NCBH - Xây dựng kế hoạch BDTX năm học 20132014 - Học tập và vận dụng thực mô đun 18: Vận dụng các kĩ thuật dạy học tích cực và các phương pháp dạy học tích cực vào dạy - Sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi, góp ý dạy thao giảng - Tự học tự bồi dưỡng chuyên đề BiÖn ph¸p thùc hiÖn: - Bám sát nội dung đạo Sở, Nhà trờng, ban chuyên môn để thực tốt kế hoạch, soạn bài lên lớp đúng, đầy đủ - T¨ng cêng sinh ho¹t th¶o luËn ë nhãm, tæ theo định kì, chú ý đến chất lợng và hiệu nhóm - Tổ, nhóm, cá nhân - Tự học, tự nghiên cứu để soạn bài - Tự học qua đồng nghiệp qua sinh hoạt nhóm - Học theo tổ, nhóm - Cả nhóm tự xây dựng - Cả nhóm tự học, tự bồi dưỡng - Sinh hoạt theo nhóm - Cả nhóm tự học, tự bồi dưỡng (6) - T¨ng cêng n¨ng lùc tù häc, tù båi dìng, rút kinh nghiÖm cho thân §¸nh gi¸ kÕt qu¶: - KÕ ho¹ch: - TÝch cùc nghiªn cøu tµi liÖu chuyªn m«n phôc vô cho so¹n bµi vµ lªn líp phï hîp tõng đối tợng HS - Thao gi¶ng, dù giê chµo mõng ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20/11 - Nhãm Hãa cïng víi nhãm Tin suy ngÉm, th¶o luËn nhiªn cøu vµ so¹n gi¸o ¸n d¹y bµi dạy minh họa theo đổi phơng thức sinh ho¹t tæ, nhãm chuyªn m«n theo NCBH - Häc tËp vµ vËn dông thùc hiÖn m« ®un 18: Vận dụng các kĩ thuật dạy học tích cực và các phương pháp dạy học tích cực vµo giê d¹y - Båi dìng HSG khèi 12 Th¸ng - Sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi, góp ý 11/2013 dạy; Trao đổi nội dung BD HSG BiÖn ph¸p thùc hiÖn: - Bám sát nội dung đạo Sở, Nhà trờng, ban chuyên môn để thực tốt kế hoạch, soạn bài lên lớp đúng, đầy đủ - T¨ng cêng nghiªn cøu tµi liÖu vµ c¸c v¨n b¶n Së ban hµnh - T¨ng cêng sinh ho¹t th¶o luËn ë nhãm, tæ theo định kì, chú ý đến chất lợng và hiệu - Tù häc tù båi dìng qua sinh ho¹t tæ, nhãm, dự đồng nghiệp §¸nh gi¸ kÕt qu¶: - Cá nhân tự học, tự nghiên cứu - Học tập qua đồng nghiệp - Học tập qua đồng nghiệp và tài liệu - Học tập qua đồng nghiệp và tài liệu - Học tập qua đồng nghiệp và tài liệu - Th¸ng Kế hoạch: 12/2013 - Tích cực nghiên cứu tài liệu chuyên môn - Cá nhân tự học, phục vụ cho soạn bài và lên lớp phù hợp tự bồi dưỡng đối tượng HS (7) - Bồi dưỡng HSG khối 12, tăng tốc và hoàn thành công tác BD HSG - Thực Mô đun số 19 Dạy học với công nghệ thông tin: Có biện pháp để nâng cao hiệu dạy học nhờ hỗ trợ CNTT - Thực nội dung bồi dưỡng 2: Chuyên đề và chuyên đề tìm hiểu địa lí địa phương và lịch sử địa phương - Sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi công tác chuyên môn Biện pháp thực hiện: - Tăng cường lực tự học, tự bồi dưỡng, rút kinh nghiệm cho thân - Tích cực học tập qua nhóm tổ và nghiên cứu tài liệu Đánh giá kết quả: Tự học thân và đồng nghiệp - Cá nhân tự học, tự bồi dưỡng Học qua tài liệu Học qua tài liệu - Th¸ng 1/2014 KÕ ho¹ch: - TÝch cùc nghiªn cøu tµi liÖu chuyªn m«n phôc vô cho so¹n bµi vµ lªn líp phï hîp tõng đối tợng HS - TiÕp tôc thùc hiÖn néi dung båi dìng 2: Chuyên đề và chuyên đề tìm hiểu địa lí địa phơng và lịch sử địa phơng - Thùc hiÖn m« ®un sè 25 Viết SKKN dạy học, giáo dục: + T×m hiÓu vai trò tổng kết kinh nghiệm và SKKN dạy học và giáo dục + Xác định đề tài, nội dung và phương pháp viết SKKN + Xây dựng đề cơng SKKN BiÖn ph¸p thùc hiÖn: - T¨ng cêng n¨ng lùc tù häc, tù båi dìng, rút kinh nghiÖm cho thân - Tăng cờng khả tự đọc tự suy ngẫm - Thu thập thông tin từ đồng nghiệp §¸nh gi¸ kÕt qu¶: - Th¸ng KÕ ho¹ch: - Cá nhân tự học, tự bồi dưỡng - Cá nhân tự học Học qua tài liệu - Học qua nghiên cứu tài liệu - Cá nhân tự học, tự bồi dưỡng - Cá nhân tự học tự nghiên cứu (8) 2/2014 - TÝch cùc nghiªn cøu tµi liÖu chuyªn m«n phôc vô cho so¹n bµi vµ lªn líp phï hîp tõng đối tợng HS - TiÕp tôc thùc hiÖn m« ®un sè 25 :Viết SKKN dạy học, giáo dục: - Thực viết SKKN - Nhóm Sử thiết kế bài dạy minh họa theo đổi míi ph¬ng thøc sinh ho¹t tæ, nhãm chuyªn m«n theo NCBH - Học tập quán triệt NQTƯ - Häp suy ngÉm vµ th¶o luËn BiÖn ph¸p thùc hiÖn: - T¨ng cêng n¨ng lùc tù häc, tù båi dìng, rút kinh nghiÖm cho thân - Tăng cờng khả tự đọc tự suy ngẫm - Thu thập thông tin từ đồng nghiệp qua sinh hoạt nhóm trao đổi chuyên môn §¸nh gi¸ kÕt qu¶: - Cá nhân tự học, tự nghiên cứu - Cá nhân tự học, tự nghiên cứu - Cá nhân tự học, tự nghiên cứu Học theo nhóm tổ - Tháng 3/2014 Kế hoạch: - Tiếp tục nghiên cứu tài liệu chuyên môn phục vụ cho soạn bài và lên lớp phù hợp đối tượng HS - Tiếp tục thực mô đun số 25 :Viết SKKN dạy học, giáo dục: - Thực viết SKKN - Dự thao giảng đồng nghiệp chào mừng kỷ niệm ngày 8/3, 26/3 - Sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi, góp ý dạy tra - Nhóm Sử dạy bài dạy minh họa theo đổi phương thức sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo NCBH Hoàn thiện và lưu hồ sơ Biện pháp thực hiện: - Tăng cường lực tự học, tự bồi dưỡng, rỳt kinh nghiệm cho thõn - Tăng cường khả tự đọc tự suy ngẫm, nghiên cứu tài liệu - Thu thập thông tin từ đồng nghiệp qua sinh hoạt nhóm trao đổi chuyên môn - Viết thu hoạch vào sổ BDTX - Cá nhân tự học - Cá nhân tự học, tự nghiên cứu Học theo nhóm tổ qua đồng nghiệp - Cá nhân tự học, tự nghiên cứu Học theo nhóm tổ qua đồng nghiệp - Học theo nhóm tổ qua đồng nghiệp (9) Đánh giá kết quả: - Tháng 4/2014 Kế hoạch: - Soạn bài và lên lớp đầy đủ theo phân phối chương trình và kế hoạch dạy học - Tiếp tục thực mô đun số 25 :Viết SKKN dạy học, giỏo dục: - Thực viết và hoàn thành SKKN - Thực mô đun số 26 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường phổ thông + Vai trò nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng + Xác định đề tài, nội dung và phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng - Xây dựng đề cương ôn tập cho HS chuẩn bị ôn thi học kì - Viết thu hoạch vào sổ BDTX - Tiến hành kiểm tra BDTX Biện pháp thực hiện: - Tăng cường lực tự học, tự bồi dưỡng, rỳt kinh nghiệm cho thõn - Nghiên cứu và đúc rút kinh nghiệm qua tài liệu Đánh giá kết quả: Cá nhân tự học Cá nhân tự học qua tài liệu Cá nhân tự học - Học theo nhóm tổ qua đồng nghiệp - Học qua tài liệu - Cá nhân tự học tự nghiên cứu đúc rút kinh nghiệm để viết - Tháng 5/2014 Kế hoạch: - Tiếp tục thực mô đun số 26: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường phổ thông + Thực đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng - Đánh giá xếp loại BDTX GV trường và gửi kết Sở Biện pháp thực hiện: - Nghiên cứu và đúc rút kinh nghiệm qua tài liệu - Viết thu hoạch vào sổ BDTX Đánh giá kết quả: - Cá nhân tự học tự nghiên cứu qua tài liệu và đúc rút kinh nghiệm thân (10) - V ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ: - Nhà trường cần mua và cung cấp đủ tài liệu cho giáo viên - Bổ sung và hoàn thiện sở vật chất, tài liệu phục vụ giảng dạy môn DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG CM NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH Nguyễn Trọng Tứ (11)
- Xem thêm -

Xem thêm: Ke hoach BDTX nam 2014, Ke hoach BDTX nam 2014