0

CHUAN KTKN DIA LY

81 4 0
  • CHUAN KTKN DIA LY

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:42

Mạch nội dung Địa lí thế giới ở các lớp 7, 8, 11 nhằm giúp cho học sinh nắm đợc những đặc điểm nổi bật về thiên nhiên, dân c, kinh tế xã hội của các châu lục ; về nền kinh tế thế giới [r] (1)Lớp : trái đất môi trờng sống ngời 1tiÕt/tuÇn  35 tuÇn = 35 tiÕt Địa lí đại cơng I Tr¸i §Êt Tr¸i §Êt hÖ MÆt Trêi H×nh d¹ng Tr¸i §Êt vµ c¸ch thÓ hiÖn bÒ mÆt Tr¸i §Êt trên đồ Các chuyển động Trái Đất và hÖ qu¶ CÊu t¹o cña Tr¸i §Êt II C¸c thµnh phÇn tù nhiªn cña Tr¸i §Êt §Þa h×nh Líp vá khÝ Líp níc Lớp đất và lớp vỏ sinh vật §Þa lÝ thÕ giíi §Þa lÝ viÖt nam (2) lớp : các Môi trờng địa lí thiên nhiên và ngời các châu lục tiÕt/tuÇn  35 tuÇn = 70 tiÕt Địa lí đại cơng các môi trờng địa lí §Þa lÝ thÕ giíi thiªn nhiªn vµ ngêi ë c¸c ch©u lôc ThÕ giíi réng lín vµ ®a d¹ng I Thµnh phÇn nh©n v¨n cña I Ch©u Phi m«i trêng Thiªn nhiªn D©n sè D©n c, x· héi Sù ph©n bè d©n c C¸c chñng téc trªn Kinh tÕ thÕ giíi C¸c khu vùc Quần c, đô thị hoá II Các môi trờng địa lí và hoạt động kinh tÕ cña ngêi Môi trờng đới nóng và hoạt động kinh tế ngời đới nóng Môi trờng đới ôn hoà và hoạt động kinh tế ngời đới ôn hoà Môi trờng đới lạnh và hoạt động kinh tế ngời đới lạnh Môi trờng hoang mạc và hoạt động kinh tÕ cña ngêi ë m«i trêng hoang m¹c II Ch©u MÜ A Kh¸i qu¸t ch©u MÜ B B¾c MÜ Thiªn nhiªn D©n c, x· héi Kinh tÕ C Trung vµ Nam MÜ Thiªn nhiªn §Þa lÝ viÖt nam (3) Môi trờng vùng núi và hoạt động kinh tÕ cña ngêi ë m«i trêng vïng nói D©n c, x· héi Kinh tÕ III Ch©u Nam Cùc Thiªn nhiªn LÞch sö kh¸m ph¸ vµ nghiªn cøu ch©u Nam Cùc IV Ch©u §¹i D¬ng Thiªn nhiªn D©n c vµ kinh tÕ V Ch©u ¢u Thiªn nhiªn D©n c, x· héi Kinh tÕ C¸c khu vùc Liªn minh ch©u ¢u (4) Líp : Thiªn nhiªn Vµ ngêi ë c¸c ch©u lôc (tiÕp theo) §Þa lÝ viÖt nam 1,5 tiÕt/ tuÇn  35 tuÇn = 52,5 tiÕt Địa lí đại cơng §Þa lÝ thÕ giíi §Þa lÝ viÖt nam thiªn nhiªn vµ ngêi ë c¸c ch©u lôc VI Ch©u ¸ I §Þa lÝ tù nhiªn Vị trí địa lí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Vïng biÓn ViÖt Nam D©n c, x· héi Quá trình hình thành lãnh thổ và đặc điểm tài Kinh tÕ nguyªn kho¸ng s¶n C¸c khu vùc C¸c thµnh phÇn tù nhiªn §Þa h×nh VII Tổng kết địa lí tự nhiên và địa lí  Khí hậu c¸c ch©u lôc Thuû v¨n Địa hình với tác động nội và  Đất, sinh vật ngo¹i lùc §Æc ®iÓm chung cña tù nhiªn ViÖt Nam KhÝ hËu vµ c¶nh quan C¸c miÒn tù nhiªn MiÒn B¾c vµ §«ng B¾c B¾c Bé Con ngời và môi trờng địa lí MiÒn T©y B¾c vµ B¾c Trung Bé MiÒn Nam Trung Bé vµ Nam Bé Thiªn nhiªn (5) Địa lí địa phơng : Tìm hiểu địa điểm gần nơi trờng đóng Lớp : địa lí việt nam (tiếp theo) 1,5 tiÕt/tuÇn  35 tuÇn = 52,5 tiÕt Địa lí đại cơng §Þa lÝ thÕ giíi §Þa lÝ viÖt nam II §Þa lÝ d©n c Cộng đồng các dân tộc Việt Nam D©n sè vµ gia t¨ng d©n sè Ph©n bè d©n c vµ c¸c lo¹i h×nh quÇn c Lao động và việc làm Chất lợng sống III §Þa lÝ kinh tÕ Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ §Þa lÝ c¸c ngµnh kinh tÕ N«ng nghiÖp L©m nghiÖp vµ thuû s¶n C«ng nghiÖp DÞch vô IV Sù ph©n ho¸ l·nh thæ Vïng Trung du vµ miÒn nói B¾c Bé Vïng §ång b»ng s«ng Hång Vïng B¾c Trung Bé Vïng Duyªn h¶i Nam Trung Bé Vïng T©y Nguyªn Vïng §«ng Nam Bé Vïng §ång b»ng s«ng Cöu Long Ph¸t triÓn tæng hîp kinh tÕ vµ b¶o vÖ tµi (6) nguyên môi trờng biển, đảo V Địa lí địa phơng (tỉnh/thành phố) Lớp 10 : Địa lí đại cơng 1,5 tiÕt/tuÇn  35 tuÇn = 52,5 tiÕt Địa lí đại cơng I §Þa lÝ tù nhiªn Bản đồ Vũ Trụ Hệ các chuyển động chính cña Tr¸i §Êt CÊu tróc cña Tr¸i §Êt Th¹ch quyÓn KhÝ quyÓn Thuû quyÓn Thæ nhìng quyÓn vµ sinh quyÓn Một số quy luật chủ yếu lớp vỏ địa lí II §Þa lÝ kinh tÕ x· héi §Þa lÝ d©n c C¬ cÊu nÒn kinh tÕ §Þa lÝ n«ng nghiÖp §Þa lÝ c«ng nghiÖp §Þa lÝ dÞch vô §Þa lÝ thÕ giíi §Þa lÝ viÖt nam (7) M«i trêng vµ sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng Líp 11 : §Þa lÝ thÕ giíi tiÕt/tuÇn  35 tuÇn = 35 tiÕt Địa lí đại cơng §Þa lÝ thÕ giíi I Kh¸i qu¸t chung vÒ nÒn kinh tÕ  x· héi thÕ giíi Sự tơng phản trình độ phát triển kinh tÕ x· héi cña c¸c nhãm níc Xu híng toµn cÇu ho¸, khu vùc ho¸ Một số vấn đề mang tính toàn cầu Một số vấn đề châu lục và khu vùc II §Þa lÝ khu vùc vµ quèc gia Hoa K× Liªn minh ch©u ¢u Liªn bang Nga NhËt B¶n Trung Quèc §Þa lÝ viÖt nam (8) Khu vùc §«ng Nam ¸ ¤-xtr©y-li-a Líp 12 : §Þa lÝ viÖt nam 1,5 tiÕt/tuÇn  35 tuÇn = 52,5 tiÕt Địa lí đại cơng §Þa lÝ thÕ giíi §Þa lÝ viÖt nam I §Þa lÝ tù nhiªn Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn l·nh thæ §Æc ®iÓm chung cña tù nhiªn Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên II §Þa lÝ d©n c §Æc ®iÓm d©n sè vµ ph©n bè d©n c Lao động và việc làm §« thÞ ho¸ ChÊt lîng cuéc sèng III §Þa lÝ c¸c ngµnh kinh tÕ ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp (9) Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dÞch vô IV §Þa lÝ c¸c vïng Vấn đề khai thác mạnh Trung du và miền nói B¾c Bé Vấn đề chuyển dịch cấu kinh tế theo ngành §ång b»ng s«ng Hång Vấn đề phát triển kinh tế  xã hội Bắc Trung Bộ Vấn đề phát triển kinh tế  xã hội Duyên hải Nam Trung Bé Vấn đề khai thác mạnh Tây Nguyên Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu Đông Nam Bé Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên Đồng b»ng s«ng Cöu Long Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng Biển Đông và các đảo, quần đảo C¸c vïng kinh tÕ träng ®iÓm V Địa lí địa phơng Tìm hiểu địa lí địa phơng theo chủ đề (10) V Gi¶i thÝch, híng dÉn VÒ néi dung 1.1 Môn Địa lí nhà trờng phổ thông gồm ba mạch nội dung : Địa lí đại cơng, Địa lí giới và Địa lí Việt Nam 1.2 cấp Tiểu học, số yếu tố địa lí đợc bố trí các chủ đề có nội dung gần gũi với sống ngày học sinh môn Tự nhiên Xã hội các lớp 1, 2, và số kiến thức ban đầu địa lí tự nhiên đại cơng môn Khoa học lớp 4, 5, nhằm giúp các em gắn bó với sống địa phơng Những kiến thức địa lí giới và địa lí Việt Nam cấp học này đợc xếp chơng trình môn Lịch sử và Địa lí lớp 4, lớp 1.3 cấp Trung học, các mạch nội dung địa lí đợc phát triển và hoàn chỉnh dần chơng trình môn Địa lí từ lớp đến lớp 12 Mạch nội dung Địa lí đại cơng (tự nhiên, kinh tế xã hội) đợc đa vào chơng trình các lớp đầu cấp (lớp 6, lớp 10 và phần đầu lớp 7), nhằm giúp học sinh có đợc hệ thống kiến thức mang tính phổ thông đồ, Trái Đất môi trờng sống ngời, dân c và hoạt động dân c trên Trái Đất làm sở cho việc học địa lí giới và địa lí Việt Nam Mạch nội dung Địa lí giới (ở các lớp 7, 8, 11) nhằm giúp cho học sinh nắm đợc đặc điểm bật thiên nhiên, dân c, kinh tế xã hội các châu lục ; kinh tế giới đơng đại, số vấn đề mang tính toàn cầu và địa lí số khu vực, quốc gia đại diện cho các trình độ phát triển kinh tế  xã hội khác trên giới, góp phần chuẩn bị hành trang cho học sinh bớc vào sống thời đại bùng nổ thông tin và mở rộng giao lu, hợp tác nớc ta với các nớc khu vực và trên thÕ giíi Mạch nội dung Địa lí Việt Nam đợc xếp lớp cuối cấp (các lớp 8, 9, 12) nhằm giúp học sinh nắm đợc đặc điểm bật thiên nhiên, dân c, kinh tế và các vấn đề đặt đất nớc, các vùng, địa phơng nơi học sinh sống ; chuẩn bị cho phần lớn học sinh đời, tham gia lao động sản xuất Mỗi mạch nội dung đợc chia thành các chủ đề và đợc xếp theo nguyên tắc đồng tâm với mức độ nội dung đợc phát triển tõ líp díi lªn líp trªn (11) 1.4 Chủ đề đồ có vị trí quan trọng chơng trình Địa lí Ngoài nhiệm vụ trang bị cho học sinh kiến thức và kĩ tơng đối hệ thống đồ từ các lớp đầu cấp học, kiến thức, kĩ đồ đ ợc phát triển suốt quá trình học tập học sinh phổ thông, góp phần nâng cao trình độ khoa học và tính thực tiễn môn Địa lí 1.5 Chủ đề địa lí địa phơng đợc đề cập từ cấp Tiểu học đến cấp Trung học phổ thông, nhằm tạo điều kiện cho học sinh vận dụng điều đã học để tìm hiểu, nghiên cứu thiên nhiên, kinh tế xã hội địa phơng, qua đó hiểu đợc sâu sắc tri thức địa lí và giúp các em gắn bó với sống địa phơng Riêng cấp Tiểu học, các kiến thức địa lí địa phơng đợc tích hợp vào phần thiên nhiên và các hoạt động kinh tế ngời các vùng miền và phần địa lí Việt Nam VÒ ph¬ng ph¸p d¹y häc 2.1 Cùng với các phơng pháp dạy học chung (nh thuyết trình, đàm thoại ), số phơng pháp nghiên cứu khoa học Địa lí đã đợc sử dụng với t cách là phơng pháp dạy học đặc trng môn quá trình dạy học địa lí Đó là phơng pháp sử dụng đồ, biểu đồ, phân tích số liệu thống kê, phân tích tranh ảnh (thuộc nhóm các phơng pháp làm việc phòng) và phơng pháp quan sát, đo vẽ trên thực địa (thuộc nhóm các phơng pháp thực địa) Các phơng pháp này đợc lựa chọn phù hợp với trình độ, khả nhận thức học sinh tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo các em 2.2 ViÖc phèi hîp c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc truyÒn thèng víi c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc míi nh ph¬ng ph¸p th¶o luËn, ®iÒu tra khảo sát, góp phần hình thành và phát triển học sinh lực tham gia, hoà nhập, khả vận dụng kiến thức địa lí qu¸ tr×nh häc tËp vµ cuéc sèng Các phơng pháp dạy học đòi hỏi có thay đổi việc tổ chức dạy học Do đó, cần sử dụng nhiều hình thức dạy học, phèi hîp h×nh thøc tæ chøc d¹y häc truyÒn thèng d¹y häc theo líp víi d¹y häc theo nhãm, theo cÆp hoÆc c¸ nh©n häc sinh, t¹o điều kiện phát huy vai trò tích cực, chủ động học sinh ; kết hợp dạy học trên lớp và ngoài thực địa 2.3 Các phơng tiện dạy học địa lí nh đồ, tranh ảnh, mô hình, mẫu vật, phim giáo khoa có chức kép : vừa là nguồn tri thức địa lí, vừa là phơng tiện minh hoạ nội dung dạy học Trong quá trình dạy học, giáo viên cần tổ chức, hớng dẫn để học sinh biết khai thác và chiếm lĩnh kiến thức từ các phơng tiện dạy học địa lí, qua đó học sinh vừa có đợc kiến thức, vừa đợc rèn luyện các kĩ địa lí Về đánh giá kết học tập học sinh (12) 3.1 Đánh giá kết học tập là phân tích, đối chiếu thông tin trình độ, khả học tập học sinh so với mục tiêu dạy học đã đợc xác định Vì vậy, việc đánh giá kết học tập học sinh phải xuất phát từ mục tiêu dạy học môn học Các thông tin thu đợc từ kiểm tra cần phản ánh đợc chính xác mức độ đạt đợc học sinh so với mục tiêu dạy học môn học nãi chung, cña tõng cÊp, tõng líp nãi riªng 3.2 Để đảm bảo việc đánh giá kết học tập địa lí học sinh đợc khách quan, đủ độ tin cậy cần thực đúng quy trình đánh giá nh quy trình soạn đề kiểm tra 3.3 Nội dung kiểm tra bao gồm các lĩnh vực : kiến thức, kĩ năng, thái độ ; trớc mắt cần tập trung vào kiến thức, kĩ địa lí Kiến thức địa lí bao gồm các biểu tợng, khái niệm, các mối quan hệ và các quy luật địa lí Các kĩ địa lí bao gồm kĩ sử dụng đồ, phân tích tranh ảnh, phân tích số liệu ; kĩ vẽ và phân tích biểu đồ Vì vậy, các bài kiểm tra cần có kênh hình bảng số liệu, để có thể vừa kiểm tra đợc mức độ nắm vững kiến thức, vừa kiểm tra đợc kĩ học sinh ; nội dung kiÓm tra kh«ng chØ bao gåm néi dung lÝ thuyÕt, mµ cßn cÇn bao gåm c¶ néi dung thùc hµnh 3.4 Kiến thức địa lí học sinh cần đợc đánh giá theo các mức độ : biết, hiểu, vận dụng, phân tích, tổng hợp, đánh giá Các kĩ địa lí đợc đánh giá theo mức độ thục và theo chất lợng công việc Tuy nhiên phải vào khả năng, trình độ nhận thức học sinh cấp và lớp học mà xác định mức độ đánh giá kết học tập cho phù hợp 3.5 Trong việc đánh giá kết học tập học sinh cần phối hợp việc theo dõi th ờng xuyên hoạt động học tập các em với việc đánh giá thông qua các bài kiểm tra Phơng pháp đánh giá cần kết hợp trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan 3.6 Cần tạo điều kiện để học sinh đợc tham gia vào quá trình đánh giá và đợc tự đánh giá kết học tập chính mình Về việc vận dụng chơng trình theo vùng miền và các đối tợng học sinh 4.1 Ch¬ng tr×nh m«n §Þa lÝ trêng phæ th«ng hiÖn nay, ngoµi môc tiªu vµ néi dung ch¬ng tr×nh, cßn bao gåm c¶ nh÷ng định hớng phơng pháp, phơng tiện dạy học, đánh giá kết học tập học sinh Trong quá trình dạy học, giáo viên cần lu ý vận dụng định hớng đó để thực đợc mục tiêu, nội dung chơng trình 4.2 Về chuẩn kiến thức, kĩ môn học : đây là kiến thức, kĩ tối thiểu, mà đối t ợng học sinh các vùng miền khác cần đạt đợc sau học xong môn Địa lí trờng phổ thông Tuy nhiên, tuỳ điều kiện cụ thể sở vật chất, đội (13) ngũ giáo viên, đối tợng học sinh và thực tiễn địa phơng có thể nâng cao mức độ yêu cầu cần đạt so với chuẩn kiến thức, kĩ đã quy định chơng trình VI ChuÈn kiÕn thøc, kÜ n¨ng Lớp : thiên nhiên và hoạt động ngời các vùng, miền Việt nam Chủ đề I Bản đồ Mức độ cần đạt Ghi chó KiÕn thøc : Nêu đợc định nghĩa đơn giản đồ Biết số yếu tố đồ Tªn, ph¬ng híng, tØ lÖ vµ kÝ hiÖu đồ Nêu đợc trình tự các bớc sử dụng đồ mức độ đơn giản Đọc tên đồ, xem bảng chú giải, tìm đối tợng địa lí trên đồ KÜ n¨ng : Đọc đồ mức độ đơn giản II Thiªn nhiªn vµ hoạt động s¶n xuÊt cña ngêi ë KiÕn thøc : miÒn nói vµ Nêu đợc số đặc điểm tiêu biểu địa hình, khí hậu dãy trung du Hoµng Liªn S¬n, Trung du B¾c Bé, T©y Nguyªn Thiªn nhiªn Mô tả sơ lợc đợc sông vùng núi, rừng rậm nhiệt đới, rừng rụng lá Nhận biết vị trí và số đặc điểm đối tợng địa lí trên đồ ; dựa vào màu sắc, kí hiệu phân biệt độ cao, nhận biết núi, cao nguyên, đồng bằng, vùng biển (14) mïa kh« Nêu đợc vai trò rừng đời sống và sản xuất, cần thiết ph¶i b¶o vÖ rõng Chủ đề Mức độ cần đạt Ghi chó KÜ n¨ng : Chỉ đợc dãy Hoàng Liên Sơn, các cao nguyên Tây Nguyên trên đồ (lợc đồ) tự nhiên Việt Nam Sử dụng đợc bảng số liệu để nêu đặc điểm khí hậu mức độ đơn giản Chỉ trên đồ (lợc đồ) và kể tên số sông bắt nguồn từ T©y Nguyªn D©n c KiÕn thøc : Nhớ đợc tên số dân tộc ít ngời Biết đợc miền núi dân c tha thớt Thái, Mông, Dao, Gia-rai, Ê-đê, Ba-na, M« t¶ s¬ lîc vÒ nhµ sµn, trang phôc cña mét sè d©n téc Ýt ngêi KÜ n¨ng : Sử dụng đợc tranh ảnh để mô tả nhà sàn và trang phục số d©n téc Hoạt động Kiến thức : s¶n xuÊt Nêu đợc số hoạt động sản xuất chủ yếu ngời dân Hoàng Hoạt động trồng trọt, chăn nuôi ; Liªn S¬n, Trung du B¾c Bé, T©y Nguyªn lµm nghÒ thñ c«ng ; khai th¸c kho¸ng s¶n, khai th¸c søc níc vµ Nhận biết đợc khó khăn giao thông miền núi l©m s¶n KÜ n¨ng : (15) Sử dụng tranh ảnh, bảng số liệu để nhận biết số đặc điểm hoạt động sản xuất ngời dân Chủ đề Thµnh phè Mức độ cần đạt Ghi chó KiÕn thøc : Nêu đợc số đặc điểm chủ yếu thành phố Đà Lạt KÜ n¨ng : Chỉ đợc thành phố Đà Lạt trên đồ (lợc đồ) III Thiªn nhiªn vµ hoạt động s¶n xuÊt cña ngêi ë miÒn đồng Thiªn nhiªn KiÕn thøc : Nêu đợc số đặc điểm tiêu biểu địa hình, khí hậu, đất đai, sông ngòi đồng Bắc Bộ, đồng Nam Bộ, dải đồng Duyên h¶i miÒn Trung Mô tả sơ lợc sông đồng KÜ n¨ng : Nhận biết đợc vị trí đồng Bắc Bộ, đồng Nam Bộ, dải đồng Duyên hải miền Trung trên đồ (lợc đồ) S«ng Hång, s«ng Th¸i B×nh, s«ng (16) Chỉ số sông chính trên đồ (lợc đồ) Nhận xét mức độ đơn giản bảng số liệu nhiệt độ Hà Nội Chủ đề D©n c Mức độ cần đạt TiÒn, s«ng HËu Ghi chó KiÕn thøc : Nhớ đợc tên số dân tộc sống đồng Biết đồng là nơi dân c đông đúc M« t¶ s¬ lîc nhµ ë, trang phôc cña mét sè d©n téc KÜ n¨ng : Sử dụng tranh ảnh để mô tả nhà và trang phục số dân tộc Kinh, Kh¬-me, Hoa, Ch¨m, (17) Hoạt động s¶n xuÊt KiÕn thøc : Nêu đợc số hoạt động sản xuất chủ yếu ngời dân đồng Đồng Bắc Bộ : trồng lúa, rau Bắc Bộ, đồng Nam Bộ, dải đồng Duyên hải miền xứ lạnh ; nuôi nhiều lợn và gia Trung cÇm ; lµm nhiÒu nghÒ thñ c«ng, §ång b»ng Nam Bé : trång nhiÒu lóa, c©y ¨n qu¶ nu«i trång vµ chÕ biÕn thuû s¶n ; chÕ biÕn l¬ng thùc, Dải đồng Duyên hải miền Trung : trång lóa, mÝa, l¹c, ; lµm muối ; nuôi, đánh bắt và chế biến thuû s¶n ; du lÞch KÜ n¨ng : Sử dụng tranh ảnh, bảng số liệu, biểu đồ để nhận biết số hoạt động sản xuất ngời dân Chỉ đợc số tuyến đờng giao thông chính vùng trên đồ treo têng Chủ đề Thµnh phè Mức độ cần đạt KiÕn thøc : Nêu đợc số đặc điểm chủ yếu các thành phố : Hà Nội, Hải Phßng, TP Hå ChÝ Minh, CÇn Th¬, HuÕ, §µ N½ng KÜ n¨ng : Chỉ đợc thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Huế, Đà Nẵng trên đồ (lợc đồ) Ghi chó (18) IV Vïng biÓn ViÖt Nam ; các đảo, quần đảo KiÕn thøc : Biết sơ lợc vùng biển, đảo và quần đảo nớc ta Kể đợc tên số hoạt động khai thác nguồn lợi chính biển, đảo Hải sản, dầu khí, du lịch, cảng biÓn, KÜ n¨ng : Nhận biết đợc vị trí Biển Đông, các vịnh, quần đảo, đảo lớn VÞnh B¾c Bé, vÞnh Th¸i Lan ; Việt Nam trên đồ (lợc đồ) quần đảo Hoàng Sa, Trờng Sa ; đảo C¸i BÇu, C¸t Bµ, C«n §¶o, Phó Quèc, lớp : địa lí việt nam và địa lí giới Chủ đề I §Þa lÝ ViÖt Nam Mức độ cần đạt KiÕn thøc : Mô tả sơ lợc vị trí địa lí và giới hạn nớc Việt Nam Ghi nhớ diện tích phần đất liền Việt Nam Nêu đợc số đặc điểm chính địa hình và nêu tên số Ghi chó (19) kho¸ng s¶n chÝnh cña ViÖt Nam Nêu đợc số đặc điểm chính khí hậu Việt Nam Tù nhiªn Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có kh¸c gi÷a hai miÒn : miÒn B¾c cã mùa đông lạnh, ma phùn ; miền Nam nãng quanh n¨m víi mïa ma, kh« râ rÖt Nhận biết ảnh hởng khí hậu tới đời sống và sản xuất nhân ảnh hởng tích cực : cây cối xanh tốt quanh n¨m, s¶n phÈm n«ng nghiÖp ®a d©n ta d¹ng ; ¶nh hëng tiªu cùc : thiªn tai ( lò lôt, h¹n h¸n, b·o) Nêu đợc số đặc điểm chính sông ngòi Việt Nam và vai trò Bồi đắp phù sa, cung cấp nớc, tôm cá, cña chóng nguån thuû ®iÖn, Nhận xét đợc mối quan hệ khí hậu với chế độ nớc Nớc sông lên xuống theo mùa, mùa ma s«ng ngßi thêng cã lò lín Nêu đợc số đặc điểm đất phù sa và đất phe-ra-lit Phân biệt đợc rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn (về môi trờng sống và đặc điểm cây rừng) §iÒu hoµ khÝ hËu vµ ph¸t triÓn c¸c Nêu đợc số đặc điểm và vai trò vùng biển nớc ta ngµnh kinh tÕ biÓn, Chủ đề Mức độ cần đạt Ghi chó KÜ n¨ng : Nhận biết vị trí, giới hạn phần đất liền Việt Nam trên đồ (lợc đồ) Chỉ các dãy núi, cao nguyên, đồng lớn ; số mỏ khoáng Than Quảng Ninh, sắt Thái Nguyªn, a-pa-tit ë Lµo Cai, dÇu khÝ ë sản chính trên đồ (lợc đồ) vïng biÓn phÝa nam, (20) Chỉ ranh giới khí hậu Bắc Nam (dãy núi Bạch Mã) trên đồ (lợc đồ) ChØ c¸c s«ng : Hång, Th¸i B×nh, TiÒn, HËu, §ång Nai, M·, C¶ trªn Theo híng tõ nguån tíi cöa s«ng đồ (lợc đồ) Chỉ số điểm du lịch, nghỉ mát ven biển tiếng trên đồ Hạ Long, Nha Trang, Vũng Tàu, (lợc đồ) Nhận biết nơi phân bố đất phù sa, đất phe-ra-lit ; rừng rậm nhiệt đới, rừng ngập mặn trên đồ (lợc đồ) Nhận biết rừng rậm nhiệt đới, rừng ngập mặn qua tranh ảnh Nhận xét đợc bảng số liệu khí hậu mức độ đơn giản Bảng số liệu nhiệt độ D©n c KiÕn thøc : BiÕt s¬ lîc vÒ d©n sè, sù gia t¨ng d©n sè vµ ph©n bè d©n c cña níc ta Ghi nhí sè d©n cña ViÖt Nam ë mét thêi ®iÓm cô thÓ VÝ dô : n¨m 2004 ViÖt Nam cã kho¶ng 82 triÖu ngêi Nhận biết đợc hậu dân số đông và tăng nhanh Khó đáp ứng các nhu cầu ngời dân vÒ ¨n, mÆc, ë, häc hµnh, ch¨m sãc y tÕ KÜ n¨ng : Sử dụng bảng số liệu, biểu đồ, đồ, lợc đồ dân c mức độ đơn giản để nhận biết số đặc điểm dân c Việt Nam Chủ đề Kinh tÕ Mức độ cần đạt KiÕn thøc : Ghi chó Trång trät lµ ngµnh chÝnh cña n«ng Nêu đợc số đặc điểm bật tình hình phát triển và phân nghiệp ; lúa gạo đợc trồng nhiều các đồng bằng, cây công nghiệp đợc trồng bè cña n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n ë níc ta nhiÒu ë miÒn nói vµ cao nguyªn ; lîn, gia cầm đợc nuôi nhiều đồng ; trâu, bò, dê đợc nuôi nhiều miền núi và cao (21) nguyªn Lâm nghiệp gồm các hoạt động trồng rõng vµ b¶o vÖ rõng, khai th¸c gç vµ l©m s¶n ; ph©n bè chñ yÕu ë miÒn nói vµ trung du Thuỷ sản gồm có các hoạt động đánh b¾t vµ nu«i trång thuû s¶n ; ph©n bè ë vïng ven biÓn vµ nh÷ng n¬i cã nhiÒu sông, hồ các đồng Nêu đợc số đặc điểm bật tình hình phát triển và phân Gồm nhiều ngành công nghiệp và thủ bè cña mét sè ngµnh c«ng nghiÖp c«ng nghiÖp Công nghiệp phân bố rộng khắp đất nớc nhng tập trung nhiều đồng và ven biÓn C«ng nghiÖp khai th¸c kho¸ng s¶n ph©n bè ë nh÷ng n¬i cã má, c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c ph©n bè chñ yÕu ë c¸c vùng đồng và ven biển Nhớ đợc tên trung tâm công nghiệp lớn nớc ta Hµ Néi vµ TP Hå ChÝ Minh Nêu đợc số đặc điểm bật giao thông, thơng mại, du lịch Nớc ta có nhiều loại đờng và phơng cña níc ta tiÖn giao th«ng XuÊt khÈu : kho¸ng s¶n, hµng dÖt may, n«ng s¶n, thuû s¶n, l©m s¶n ; nhËp khÈu : m¸y mãc, thiÕt bÞ, nguyªn, nhiªn vËt liÖu Ngµnh du lÞch cña níc ta ngµy cµng (22) ph¸t triÓn Nhớ tên số địa điểm du lịch Hµ Néi, TP Hå ChÝ Minh, vÞnh H¹ Long, HuÕ, §µ N½ng, Nha Trang, Vòng Tµu KÜ n¨ng : Sử dụng sơ đồ, bảng số liệu, biểu đồ, đồ (lợc đồ) để bớc đầu nhËn xÐt vÒ c¬ cÊu vµ ph©n bè cña n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, thuû s¶n, c«ng nghiÖp, giao th«ng vËn t¶i Hµ Néi, TP Hå ChÝ Minh, §µ N½ng, Chỉ số trung tâm công nghiệp lớn trên đồ Chỉ số tuyến đờng và đầu mối giao thông chính trên đồ Chủ đề II §Þa lÝ thÕ giíi Ch©u ¸ Mức độ cần đạt §êng s¾t Thèng nhÊt, quèc lé 1A ; hai ®Çu mèi giao th«ng chÝnh : Hµ Néi, TP Hå ChÝ Minh Ghi chó KiÕn thøc : Biết tên các châu lục, các đại dơng trên giới Mô tả sơ lợc vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ châu á Nêu đợc số đặc điểm địa hình, khí hậu, dân c và hoạt động 3/4 diện tích là núi và cao nguyên, núi s¶n xuÊt cña ch©u ¸ cao và đồ sộ bậc giới (23) Châu á có nhiều đới khí hậu (nhiệt đới, ôn đới, hàn đới) Châu lục có số dân đông nhất, chủ yếu lµ ngêi da vµng §¹i bé phËn c¸c níc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp lµ chÝnh, mét sè níc cã c«ng nghiÖp ph¸t triÓn Nêu đợc số đặc điểm khu vực Đông Nam á và số nớc  Có khí hậu nhiệt đới, sản xuất nhiều lúa g¹o vµ khai th¸c kho¸ng s¶n, l¸ng giÒng cña ViÖt Nam Trung Quốc : dân số đông giíi, ®ang ph¸t triÓn nhiÒu ngµnh c«ng nghiệp đại, Lµo vµ Cam-pu-chia lµ nh÷ng níc n«ng nghiÖp, bíc ®Çu ph¸t triÓn c«ng nghiÖp Chủ đề Mức độ cần đạt Ghi chó KÜ n¨ng : Sử dụng Địa cầu, đồ (lợc đồ) để xác định vị trí các châu lục và đại dơng trên giới ; vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ châu á Đọc đúng tên và vị trí số dãy núi, cao nguyên, đồng Dãy núi Hi-ma-lay-a (có đỉnh Ê-vơ-rét sông lớn châu á trên đồ (lợc đồ) cao nhÊt thÕ giíi) ; cao nguyªn : T©y Tạng, Gô-bi ; đồng : Hoa Bắc, (24) Ên-H»ng, Mª C«ng ; s«ng : Hoµng Hµ, Mª C«ng Sử dụng tranh ảnh, đồ (lợc đồ) để nhận biết số đặc điểm dân c và hoạt động sản xuất ngời dân châu á Trung Quèc (B¾c Kinh), Lµo (Viªng Chỉ và đọc trên đồ (lợc đồ) tên nớc, tên thủ đô số Chăn), Cam-pu-chia (Phnôm Pênh) quèc gia ë ch©u ¸ Ch©u ©u KiÕn thøc : Mô tả sơ lợc vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ châu Âu Nêu đợc số đặc điểm địa hình, khí hậu, dân c và hoạt động 2/3 diện tích là đồng bằng, còn lại là s¶n xuÊt cña ch©u ¢u vïng nói vµ cao nguyªn KhÝ hËu chñ yÕu lµ «n hoµ D©n c chñ yÕu lµ ngêi da tr¾ng NhiÒu níc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn Nêu đợc số đặc điểm bật quốc gia : Liên bang Nga Liên bang Nga : công nghiệp có các vµ Ph¸p s¶n phÈm chÝnh lµ m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn giao th«ng ; n«ng nghiÖp cã c¸c s¶n phÈm chÝnh lµ lóa m×, lóa m¹ch, lîn, bß, Chủ đề Mức độ cần đạt Ghi chó Ph¸p : c«ng nghiÖp cã c¸c s¶n phÈm næi tiÕng lµ m¸y mãc, thiÕt bÞ ph¬ng tiÖn giao th«ng, ; n«ng nghiÖp cã c¸c s¶n phẩm chính là khoai tây, củ cải đờng, lúa m×, bß, cõu, (25) KÜ n¨ng : Sử dụng Địa cầu, đồ (lợc đồ) để nhận biết vị trí địa lí, giới h¹n l·nh thæ ch©u ¢u Đọc đúng tên, vị trí số dãy núi, đồng lớn, sông lớn Một số dãy núi : An-pơ, Các-pát châu Âu trên đồ (lợc đồ) Xcan-đi-na-vi ; đồng lớn : Đông ¢u, T©y ¢u vµ Trung ¢u ; s«ng : §a-nuýp, Sử dụng tranh ảnh, đồ (lợc đồ) để nhận biết số đặc điểm Vôn-ga dân c và hoạt động sản xuất ngời dân châu Âu Chỉ và đọc trên đồ (lợc đồ) tên nớc, tên thủ đô số Nga (Mat-xcơ-va), Pháp (Pa-ri), Đức quèc gia ë ch©u ¢u (Bec-lin), Anh (Lu©n §«n) Ch©u Phi KiÕn thøc : Mô tả sơ lợc vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ châu Phi Nêu đợc số đặc điểm địa hình, khí hậu, dân c và hoạt động Địa hình chủ yếu là cao nguyên s¶n xuÊt cña ch©u Phi KhÝ hËu nãng vµ kh«  D©n c chñ yÕu lµ ngêi da ®en Trồng cây công nghiệp nhiệt đới, khai th¸c kho¸ng s¶n Nêu đợc số đặc điểm bật Ai Cập Chủ đề Mức độ cần đạt KÜ n¨ng :  Sử dụng Địa cầu, đồ (lợc đồ) nhận biết vị trí địa lí, giới h¹n l·nh thæ ch©u Phi  Chỉ đợc vị trí hoang mạc Xa-ha-ra trên đồ (lợc đồ) Nền văn minh cổ đại, tiếng các c«ng tr×nh kiÕn tróc cæ Ghi chó (26) Sử dụng tranh ảnh, đồ (lợc đồ) để nhận biết số đặc điểm dân c và hoạt động sản xuất ngời dân châu Phi Chỉ và đọc trên đồ (lợc đồ) tên nớc và thủ đô Ai Cập Ch©u MÜ Thủ đô Cai-rô KiÕn thøc : Mô tả sơ lợc vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ châu Mĩ Từ tây sang đông : núi cao, đồng bằng, nói thÊp vµ cao nguyªn Nêu đợc số đặc điểm địa hình, khí hậu, dân c và hoạt động Châu Mĩ có nhiều đới khí hậu s¶n xuÊt cña ch©u MÜ Ngêi d©n ch©u MÜ chñ yÕu cã nguån gèc lµ d©n nhËp c B¾c MÜ cã kinh tÕ ph¸t triÓn cao h¬n Trung vµ Nam MÜ B¾c MÜ cã c«ng nghiÖp đại, nông nghiệp tiên tiến Trung và Nam MÜ chñ yÕu s¶n xuÊt n«ng s¶n vµ khai thác khoáng sản để xuất Nêu đợc số đặc điểm kinh tế Hoa Kì Chủ đề Mức độ cần đạt Cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn víi nhiÒu ngành công nghiệp đứng hàng đầu giới vµ n«ng s¶n xuÊt khÈu lín nhÊt thÕ giíi Ghi chó KÜ n¨ng : Sử dụng Địa cầu, đồ (lợc đồ) để nhận biết vị trí địa lí, giới h¹n l·nh thæ ch©u MÜ Chỉ và đọc đúng tên số dãy núi, cao nguyên, đồng bằng, sông Các dãy núi : Coóc-đi-e, An-đét, (27) lớn châu Mĩ trên đồ (lợc đồ) A-pa-lat ; cao nguyên : Bra-xin ; đồng b»ng : Trung t©m, A-ma-d«n ; s«ng : Mi-xi-xi-pi, A-ma-d«n Sử dụng tranh ảnh, đồ (lợc đồ) để nhận biết số đặc điểm dân c và hoạt động sản xuất ngời dân châu Mĩ Chỉ và đọc trên đồ (lợc đồ) tên nớc và thủ đô Hoa Kì Thủ đô Oa-sinh-tơn Ch©u §¹i D¬ng, ch©u Nam Cùc 5.1 Ch©u §¹i D¬ng KiÕn thøc : Mô tả sơ lợc vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ châu Đại Dơng Nêu đợc khác biệt tự nhiên phần lục địa Ô-xtrây-li-a Lục địa Ô-xtrây-li-a : khí hậu chủ yếu với các đảo, quần đảo lµ kh« h¹n, hoang m¹c vµ xa-van chiÕm phÇn lín diÖn tÝch Các đảo, quần đảo phần lớn có khí hậu đại dơng : nóng ẩm Nêu đợc số đặc điểm dân c, hoạt động sản xuất và thực vật, Có số dân ít số các châu lục động vật châu Đại Dơng ¤-xtr©y-li-a lµ níc cã nÒn kinh tÕ x· héi ph¸t triÓn, næi tiÕng vÒ xuÊt khÈu l«ng cõu, len, thÞt bß Thó cã tói : c¨ng-gu-ru, gÊu tói KÜ n¨ng : Sử dụng Địa cầu, đồ (lợc đồ) để nhận biết vị trí địa lí, (28) ph¹m vi l·nh thæ ch©u §¹i D¬ng  Chỉ và đọc trên đồ (lợc đồ) tên nớc và thủ đô Ô-xtrây-li-a 5.2 Ch©u Nam Cùc KiÕn thøc : Mô tả sơ lợc vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ châu Nam Cực Nêu đợc số đặc điểm bật châu Nam Cực Thủ đô Can-be-ra Ch©u lôc l¹nh nhÊt thÕ giíi, b¨ng tuyÕt bao phñ quanh n¨m, chim c¸nh côt lµ động vật tiêu biểu KÜ n¨ng : Sử dụng Địa cầu, đồ (lợc đồ) nhận biết vị trí địa lí, giới h¹n l·nh thæ ch©u Nam Cùc Các đại d- Kiến thức : ¬ng Mô tả đợc số đặc điểm các đại dơng Ghi nhớ tên đại dơng Diện tích, độ sâu đại dơng (Th¸i B×nh D¬ng, Ên §é D¬ng, §¹i T©y D¬ng, B¾c B¨ng D¬ng) KÜ n¨ng : Nhận biết và nêu đợc vị trí đại dơng trên đồ (lợc đồ) trªn qu¶ §Þa cÇu Sử dụng bảng số liệu và đồ (lợc đồ) để tìm số đặc điểm bật diện tích, độ sâu đại dơng Lớp : trái đất môi trờng sống ngời Chủ đề I Tr¸i §Êt Mức độ cần đạt KiÕn thøc : Ghi chó (29) Chủ đề Tr¸i §Êt hÖ MÆt Trêi H×nh d¹ng Tr¸i §Êt vµ c¸ch thÓ hiÖn bÒ mÆt Tr¸i §Êt trªn đồ Mức độ cần đạt Ghi chó BiÕt vÞ trÝ cña Tr¸i §Êt hÖ MÆt Trêi ; h×nh d¹ng vµ kÝch VÞ trÝ thø ba theo thø tù xa dÇn thíc cña Tr¸i §Êt MÆt Trêi ; h×nh khèi cÇu Trình bày đợc khái niệm kinh tuyến, vĩ tuyến Biết quy ớc kinh tuyÕn gèc, vÜ tuyÕn gèc, kinh tuyÕn §«ng, kinh tuyÕn T©y ; vÜ tuyÕn B¾c, vÜ tuyÕn Nam ; nöa cÇu §«ng, nöa cÇu T©y, nöa cÇu B¾c, nöa cÇu Nam Định nghĩa đơn giản đồ và biết số yếu tố đồ : tỉ lệ đồ, kí hiệu đồ, phơng hớng trên đồ ; lới kinh, vĩ tuyến KÜ n¨ng : Xác định đợc kinh tuyến gốc, các kinh tuyến Đông, kinh tuyến T©y ; vÜ tuyÕn gèc, c¸c vÜ tuyÕn B¾c, vÜ tuyÕn Nam ; nöa cÇu B¾c, nửa cầu Nam, nửa cầu Đông, nửa cầu Tây trên đồ và trên §Þa cÇu Dựa vào tỉ lệ đồ tính đợc khoảng cách trên thực tế và ngợc l¹i Xác định đợc phơng hớng, toạ độ địa lí điểm trên đồ và Địa cầu Đọc và hiểu nội dung đồ dựa vào kí hiệu đồ Sử dụng địa bàn để xác định phơng hớng số đối tợng địa lí trên thực địa Biết cách vẽ sơ đồ đơn giản lớp học Xác định đợc phơng hớng lớp học và vẽ sơ đồ lớp học trên giấy : cửa (30) Chủ đề Mức độ cần đạt Ghi chó vµo, cöa sæ, bµn gi¸o viªn, bµn häc sinh Các chuyển động Kiến thức : Trái Đất và  Trình bày đợc chuyển động tự quay quanh trục và quay quanh Tính chất : hớng và độ nghiêng hÖ qu¶ Mặt Trời Trái Đất : hớng, thời gian, quỹ đạo và tính chất trục Trái Đất không đổi chuyển động chuyển động trên quỹ đạo Trình bày đợc hệ các chuyển động Trái Đất : + Chuyển động tự quay : tợng ngày và đêm kế tiếp, lệch hớng chuyển động các vật thể + Chuyển động quanh Mặt Trời : tợng các mùa và tợng ngày đêm dài ngắn khác theo mùa KÜ n¨ng : Sử dụng hình vẽ để mô tả chuyển động tự quay Trái Đất và chuyển động Trái Đất quanh Mặt Trời CÊu t¹o cña KiÕn thøc : Tr¸i §Êt Nêu đợc tên các lớp cấu tạo Trái Đất và đặc điểm Đặc điểm : độ dày, trạng thái, nhiệt líp : líp vá, líp trung gian vµ lâi Tr¸i §Êt độ lớp Trình bày đợc cấu tạo và vai trò lớp vỏ Trái Đất Biết tỉ lệ lục địa, đại dơng và phân bố lục địa, đại dơng trên Khoảng 2/3 diện tích bề mặt (31) Chủ đề Mức độ cần đạt bÒ mÆt Tr¸i §Êt Ghi chó Trái Đất là đại dơng Đại dơng phân bố chủ yếu nửa cầu Nam, lục địa ph©n bè chñ yÕu ë nöa cÇu B¾c KÜ n¨ng : Quan s¸t vµ nhËn xÐt c¸c líp cÊu t¹o bªn cña Tr¸i §Êt tõ h×nh vÏ Xác định đợc lục địa, đại dơng và các mảng kiến tạo lớn Các mảng kiến tạo : Âu-á, Phi, trên đồ Địa cầu Ên §é, B¾c MÜ, Nam MÜ, Nam Cùc, Th¸i B×nh D¬ng II C¸c thµnh phÇn tù nhiªn cña Tr¸i §Êt §Þa h×nh KiÕn thøc : Nêu đợc khái niệm nội lực, ngoại lực và biết đợc tác động Do tác động nội, ngoại lực nên chúng đến địa hình trên bề mặt Trái Đất địa hình trên Trái Đất có nơi cao, n¬i thÊp, cã n¬i b»ng ph¼ng, cã n¬i gå ghÒ Nêu đợc tợng động đất, núi lửa và tác hại chúng Biết kh¸i niÖm m¸c ma Nêu đợc đặc điểm hình dạng, độ cao bình nguyên, cao nguyên, đồi, núi ; ý nghĩa các dạng địa hình sản xuất n«ng nghiÖp Nêu đợc các khái niệm : khoáng sản, mỏ khoáng sản, mỏ nội Khoáng sản lợng : than, dầu sinh, mỏ ngoại sinh Kể tên và nêu đợc công dụng số mỏ, khí đốt ; khoáng sản kim loại : sắt, mangan, đồng, chì, kẽm ; khoáng lo¹i kho¸ng s¶n phæ biÕn (32) Chủ đề Mức độ cần đạt KÜ n¨ng : Nhận biết đợc dạng địa hình qua tranh ảnh, mô hình Ghi chó s¶n phi kim lo¹i : muèi má, a-pa-tit, đá vôi Đọc đồ địa hình tỉ lệ lớn Nhận biết số loại khoáng sản qua mẫu vật (hoặc qua ảnh Lu ý đến loại khoáng sản địa phmàu) : than, quặng sắt, quặng đồng, đá vôi, apatit ¬ng (nÕu cã) Líp vá khÝ KiÕn thøc : Biết đợc thành phần không khí, tỉ lệ thành phần líp vá khÝ ; biÕt vai trß cña h¬i níc líp vá khÝ Biết đợc các tầng lớp vỏ khí : tầng đối lu, tầng bình lu, các tầng cao và đặc điểm chính tầng Nêu đợc khác nhiệt độ, độ ẩm các khối khí : nóng, lạnh ; đại dơng, lục địa  Biết nhiệt độ không khí ; nêu đợc các nhân tố ảnh hởng đến Các nhân tố : vĩ độ địa lí, độ cao địa hình, vị trí gần hay xa biển thay đổi nhiệt độ không khí Nêu đợc khái niệm khí áp và trình bày đợc phân bố các đai khÝ ¸p cao vµ thÊp trªn Tr¸i §Êt Nêu đợc tên, phạm vi hoạt động và hớng các loại gió thổi Phạm vi hoạt động loại gió thờng xuyên trên Trái Đất : Tín phong, gió Tây ôn đới, gió Đông (từ vĩ độ nào đến vĩ độ nào) ; hớng cùc giã thæi ë nöa cÇu B¾c, nöa cÇu Nam Biết đợc vì không khí có độ ẩm và nhận xét đợc mối quan Nhiệt độ có ảnh hởng đến khả (33) Chủ đề Mức độ cần đạt hệ nhiệt độ không khí và độ ẩm Ghi chó chøa h¬i níc cña kh«ng khÝ Trình bày đợc quá trình tạo thành mây, ma Nêu đợc khác thời tiết và khí hậu Biết đợc đới 5 đới khí hậu chính : nhiệt đới, khí hậu chính trên Trái Đất ; trình bày đợc giới hạn và đặc điểm ôn đới, hàn đới Đặc điểm : nhiệt đới độ, lợng ma và loại gió thổi thờng xuyªn KÜ n¨ng : Quan sát và ghi chép số yếu tố thời tiết đơn giản địa ph- Quan sát thực tế địa phơng và nghe, đọc tin dự báo thời tiết ơng : nhiệt độ, gió, ma c¸c khu vùc trªn c¶ níc Tính nhiệt độ trung bình ngày, tháng, năm Tính đợc lợng ma ngày, tháng, năm và lợng ma trung b×nh n¨m Đọc biểu đồ nhiệt độ, lợng ma Đọc đồ Phân bố lợng ma trên giới, NhËn xÐt h×nh biÓu diÔn : + C¸c tÇng cña líp vá khÝ + C¸c ®ai khÝ ¸p vµ c¸c lo¹i giã chÝnh + đới khí hậu chính trên Trái Đất + Biểu đồ các thành phần không khí Biểu đồ hình tròn (34) Chủ đề Líp níc Mức độ cần đạt Ghi chó KiÕn thøc : Trình bày đợc khái niệm sông, lu vực sông, hệ thống sông, lu lợng nớc ; nêu đợc mối quan hệ nguồn cấp nớc và chế độ nớc s«ng Trình bày đợc khái niệm hồ ; phân loại hồ vào nguồn Hồ núi lửa, hồ băng hà, hồ móng gèc, tÝnh chÊt cña níc ngùa ; hå níc mÆn, hå níc ngät Biết đợc độ muối nớc biển và đại dơng, nguyên nhân làm cho độ muối các biển và đại dơng không giống Trình bày đợc ba hình thức vận động nớc biển và đại dơng là : sóng, thuỷ triều và dòng biển Nêu đợc nguyên nhân hình thµnh sãng biÓn, thuû triÒu Trình bày đợc hớng chuyển động các dòng biển nóng và Hớng chuyển động các dòng lạnh đại dơng giới Nêu đợc ảnh hởng dòng biển biển : các dòng biển nóng thờng chảy đến nhiệt độ, lợng ma các vùng bờ tiếp cận với chúng từ các vĩ độ thấp phía các vĩ độ cao Ngợc lại, các dòng biển lạnh thờng chảy từ các vĩ độ cao các vĩ độ thÊp KÜ n¨ng : Sử dụng mô hình để mô tả hệ thống sông NhËn biÕt nguån gèc mét sè lo¹i hå, hiÖn tîng sãng biÓn vµ thuû triÒu qua tranh ¶nh, h×nh vÏ HÖ thèng s«ng : s«ng chÝnh, phô lu, chi lu (35) Chủ đề Mức độ cần đạt Ghi chó Sử dụng đồ các dòng biển đại dơng giới để kể tên Dòng biển Gơn-xtrim, C-rô-si-ô, mét sè dßng biÓn lín vµ híng ch¶y cña chóng Pª-ru, Ben-ghª-la Lớp đất và lớp Kiến thức : vá sinh vËt Trình bày đợc khái niệm lớp đất, thành phần chính đất Trình bày đợc số nhân tố hình thành đất 2 thµnh phÇn chÝnh lµ thµnh phÇn kho¸ng vµ thµnh phÇn h÷u c¬ Các nhân tố : đá mẹ, sinh vật, khÝ hËu  Trình bày đợc khái niệm lớp vỏ sinh vật, ảnh hởng các nhân Các nhân tố tự nhiên : khí hậu, địa tố tự nhiên và ngời đến phân bố thực vật và động vật hình, đất trªn Tr¸i §Êt KÜ n¨ng : Sử dụng tranh ảnh để mô tả phẫu diện đất, số cảnh Cảnh quan : rừng ma nhiệt đới, quan tù nhiªn trªn thÕ giíi hoang mạc nhiệt đới Lớp : các môi trờng địa lí thiên nhiên và ngời các châu lục Chủ đề PhÇn mét : Mức độ cần đạt KiÕn thøc : Ghi chó (36) Chủ đề Mức độ cần đạt thµnh phÇn nh©n v¨n cña m«i trêng  Trình bày đợc quá trình phát triển và tình hình gia tăng dân sè thÕ giíi, nguyªn nh©n vµ hËu qu¶ cña nã Ghi chó Nhận biết đợc khác các chủng tộc Môn-gô-lô- Hình thái bên ngoài : màu da, tóc, mắt, it, Nª-gr«-it vµ ¬-r«-pª-«-it vÒ h×nh th¸i bªn ngoµi cña c¬ thÓ mòi vµ n¬i sinh sèng chñ yÕu cña mçi chñng téc  Trình bày và giải thích mức độ đơn giản phân bố dân c Các đồng bằng, đô thị : dân c tập trung không đồng trên giới đông đúc ; các vùng núi cao, hoang mạc : d©n c tha thít h¬n So sánh đợc khác quần c nông thôn và quần c đô thị hoạt động kinh tế, mật độ dân số, lối sống Biết sơ lợc quá trình đô thị hoá và hình thành các siêu đô Một số siêu đô thị trên giới : thÞ trªn thÕ giíi Niu I-ooc, Mª-hi-c« Xi-ti (B¾c MÜ) ; Xao Pao-l« (Nam MÜ) ; T«-ki-«, Mum-bai, Thîng H¶i (ch©u ¸), Lu©n §«n, Pa-ri, Mat-xc¬-va (ch©u ¢u) KÜ n¨ng : Đọc biểu đồ tháp tuổi và biểu đồ gia tăng dân số, hiểu cách x©y dùng th¸p tuæi Đọc đồ phân bố dân c PhÇn hai : C¸c m«i trêng địa lí và hoạt động (37) Chủ đề Mức độ cần đạt Ghi chó kinh tÕ cña ngêi Môi trờng đới Kiến thức : N»m ë kho¶ng gi÷a chÝ tuyÕn B¾c vµ nóng và hoạt động Biết vị trí đới nóng trên đồ Tự nhiên giới Nam kinh tế ngời đới nóng Trình bày và giải thích mức độ đơn giản số đặc điểm tự nhiên các môi trờng đới nóng : + Môi trờng xích đạo ẩm KhÝ hËu nãng vµ Èm, rõng rËm xanh quanh n¨m + Môi trờng nhiệt đới Nãng quanh n¨m vµ cã thêi k× kh« h¹n, lợng ma và thảm thực vật thay đổi từ Xích đạo phía hai chí tuyến : rừng tha, đồng cỏ cao nhiệt đới (xa van), nửa hoang m¹c + Môi trờng nhiệt đới gió mùa Nhiệt độ và lợng ma thay đổi theo mùa giã, thêi tiÕt diÔn biÕn thÊt thêng, th¶m thùc vËt phong phó, ®a d¹ng Phân biệt đợc khác hình thức canh tác Làm nơng rẫy, thâm canh lúa nớc, sản nông nghiệp đới nóng xuÊt n«ng s¶n hµng ho¸ theo quy m« lín Biết thuận lợi và khó khăn điều kiện tự nhiên sản xuất nông nghiệp đới nóng C©y l¬ng thùc : lóa g¹o, ng« ; c©y công nghiêp nhiệt đới : cà phê, cao su, Biết số cây trồng, vật nuôi chủ yếu đới nóng (38) Chủ đề Mức độ cần đạt Ghi chó dõa, b«ng, mÝa ; ch¨n nu«i : tr©u, bß, dª, lîn Dân số đông, gia tăng dân số nhanh đã Phân tích đợc mối quan hệ dân số với tài nguyên, môi đẩy nhanh tốc độ khai thác tài nguyên trờng đới nóng lµm suy tho¸i m«i trêng, diÖn tÝch rõng ngày càng thu hẹp, đất bạc màu, khoáng s¶n bÞ c¹n kiÖt, thiÕu níc s¹ch  Trình bày đợc vấn đề di dân, bùng nổ đô thị đới nóng ; nguyªn nh©n vµ hËu qu¶ KÜ n¨ng : Đọc các đồ : Tự nhiên giới, Khí hậu giới, lợc đồ các kiểu môi trờng đới nóng ; biểu đồ dân số ; tháp tuổi, lợc đồ phân bố dân c và các siêu đô thị trên giới Quan s¸t tranh ¶nh vµ nhËn xÐt vÒ c¸c kiÓu quÇn c ; c¸c c¶nh quan đới nóng Đọc biểu đồ nhiệt độ và lợng ma các môi trờng đới nãng §äc l¸t c¾t rõng rËm xanh quanh n¨m Môi trờng đới Kiến thức : ôn hoà và hoạt Biết vị trí đới ôn hoà trên đồ Tự nhiên giới động kinh tế ngời đới ôn N»m kho¶ng tõ chÝ tuyÕn B¾c đến vòng cực Bắc và từ chí tuyến Nam đến vòng cực Nam (39) Chủ đề hoµ Mức độ cần đạt Ghi chó Trình bày và giải thích mức độ đơn giản đặc điểm tự nhiên môi trờng đới ôn hoà : + TÝnh chÊt trung gian cña khÝ hËu Tính chất trung gian khí hậu đới nóng và khí hậu đới lạnh với thời tiết thất thêng + Sự thay đổi thiên nhiên theo thời gian và không gian Có mùa rõ rệt : xuân, hạ, thu, đông ; thiên nhiên thay đổi rõ rệt từ Tây sang §«ng, tõ B¾c xuèng Nam Hiểu và trình bày đợc đặc điểm ngành kinh tế nông Nông nghiệp : trình độ kĩ thuật tiên tiÕn, tæ chøc theo kiÓu c«ng nghiÖp, s¶n nghiệp và công nghiệp đới ôn hoà xuÊt chuyªn m«n ho¸ víi quy m« lín ; c«ng nghiÖp : nÒn c«ng nghiÖp ph¸t triÓn sớm, đại, công nghiệp chế biến là thÕ m¹nh cña nhiÒu níc Trình bày đợc đặc điểm đô thị hoá và các Phát triển nhanh, có quy hoạch Nạn vấn đề môi trờng, kinh tế xã hội đặt các đô thị đới ôn thất nghiệp, thiếu nhà và công trình c«ng céng, « nhiÔm m«i trêng hoµ Biết đợc trạng ô nhiễm không khí và ô nhiễm nớc đới Ma axit, hiệu ứng nhà kính, thủng tầng «d«n, hiÖn tîng “thuû triÒu ®en”, “thuû «n hoµ ; nguyªn nh©n vµ hËu qu¶ triều đỏ” KÜ n¨ng : Quan sát tranh ảnh và nhận xét các hoạt động sản xuất, đô thị, môi trờng đới ôn hoà (40) Chủ đề Mức độ cần đạt Ghi chó Nhận biết các môi trờng đới ôn hoà qua tranh ảnh và biểu Môi trờng : ôn đới hải dơng, ôn đới lục đồ khí hậu địa, địa trung hải Môi trờng đới Kiến thức : lạnh và hoạt động Biết vị trí đới lạnh trên đồ Tự nhiên giới Nằm từ vòng cực Bắc đến cực Bắc và từ kinh tế ngvòng cực Nam đến cực Nam ời đới lạnh Trình bày và giải thích mức độ đơn giản số đặc điểm Khí hậu lạnh lẽo, mùa đông dài, ma tự nhiên đới lạnh ít và chủ yếu dới dạng tuyết rơi, đất đóng b¨ng quanh n¨m Biết đợc thích nghi động vật và thực vật với môi trờng Thực vật phát triển đợc vào mùa hạ đới lạnh ngắn ngủi ; động vật thờng có lớp mỡ dày, lông dày , ngủ đông, di trú  Trình bày và giải thích mức độ đơn giản các hoạt động Hoạt động kinh tế cổ truyền chủ yếu là kinh tế cổ truyền và đại ngời đới lạnh chăn nuôi hay săn bắn động vật ; kinh tế đại : khai thác tài nguyên thiên nhiªn Biết số vấn đề lớn phải giải đới lạnh KÜ n¨ng : Đọc lợc đồ môi trờng đới lạnh vùng Bắc Cực và vùng Nam Cùc Đọc và phân tích biểu đồ nhiệt độ và lợng ma vài Hai vấn đề lớn phải giải : thiếu nh©n lùc, nguy c¬ tuyÖt chñng cña mét sè loài động vật quý (41) Chủ đề Mức độ cần đạt Ghi chó địa điểm môi trờng đới lạnh Quan s¸t tranh ¶nh vµ nhËn xÐt vÒ mét sè c¶nh quan, ho¹t động kinh tế đới lạnh Lập sơ đồ mối quan hệ các thành phần tự nhiên, tự nhiên và hoạt động kinh tế ngời đới lạnh M«i trêng hoang m¹c vµ ho¹t động kinh tế ngêi ë m«i trêng hoang m¹c KiÕn thøc : Trình bày và giải thích mức độ đơn giản số đặc điểm Khí hậu khô hạn và khắc nghiệt, động tù nhiªn c¬ b¶n cña m«i trêng hoang m¹c thùc vËt nghÌo nµn, d©n c chØ tËp trung ë Phân tích đợc khác chế độ nhiệt hoang mạc các ốc đảo đới nóng và hoang mạc đới ôn hoà  Biết đợc thích nghi thực vật và động vật môi trờng Một số loài cây rút ngắn chu kì sinh trhoang mạc ởng ; động vật có các loài chịu đợc hoàn c¶nh kh¾c nghiÖt Trình bày và giải thích mức độ đơn giản các hoạt động Hoạt động kinh tế cổ truyền : chăn kinh tế cổ truyền và đại ngời hoang mạc nuôi du mục, trồng trọt các ốc đảo ; kinh tế đại : khai thác dầu khí, kho¸ng s¶n, níc ngÇm Biết đợc nguyên nhân làm cho hoang mạc ngày càng mở réng vµ biÖn ph¸p h¹n chÕ sù ph¸t triÓn hoang m¹c KÜ n¨ng : Đọc và phân tích lợc đồ phân bố hoang mạc trên giới Đọc và phân tích biểu đồ nhiệt độ và lợng ma số địa ®iÓm ë m«i trêng hoang m¹c (42) Chủ đề Mức độ cần đạt Ghi chó Phân tích ảnh địa lí : cảnh quan hoang mạc đới nóng và hoang mạc đới ôn hoà, hoạt động kinh tế hoang mạc M«i trêng vïng núi và hoạt động kinh tÕ cña ngêi ë m«i trêng vïng nói KiÕn thøc :  Trình bày và giải thích mức độ đơn giản số đặc điểm tự Khí hậu và thực vật thay đổi theo độ nhiªn c¬ b¶n cña m«i trêng vïng nói cao vµ híng cña sên nói Biết đợc khác c trú ngời số vùng nói trªn thÕ giíi Trình bày và giải thích mức độ đơn giản các hoạt động Hoạt động kinh tế cổ truyền : chăn kinh tế cổ truyền và đại ngời vùng núi nu«i, trång trät, khai th¸c l©m s¶n, nghÒ thủ công ; kinh tế đại : phát triển c«ng nghiÖp, du lÞch Nêu đợc vấn đề môi trờng đặt quá trình Phá rừng, xói mòn đất, săn bắt động vËt quý hiÕm, g©y « nhiÔm c¸c nguån nph¸t triÓn kinh tÕ ë vïng nói íc KÜ n¨ng : Đọc sơ đồ phân tầng thực vật theo độ cao vùng núi Quan s¸t tranh ¶nh vµ nhËn xÐt vÒ : c¸c c¶nh quan, c¸c d©n tộc, các hoạt động kinh tế vùng núi PhÇn ba : Thiªn nhiªn vµ ngêi ë c¸c ch©u lôc KiÕn thøc : (43) Chủ đề Mức độ cần đạt Ghi chó Thế giới rộng lớn Phân biệt đợc lục địa và châu lục Biết tên sáu lục địa và sáu ch©u lôc trªn thÕ giíi vµ ®a d¹ng Biết đợc số tiêu chí (chỉ số phát triển ngời) để phân Chỉ số phát triển ngời (HDI) bao lo¹i c¸c níc trªn thÕ giíi thµnh hai nhãm níc : ph¸t triÓn vµ gåm : thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi, tØ lÖ ®ang ph¸t triÓn ngời biết chữ và đợc học, tuổi thọ trung b×nh KÜ n¨ng : Đọc đồ thu nhập bình quân đầu ngời các nớc trên thÕ giíi NhËn xÐt b¶ng sè liÖu vÒ chØ sè ph¸t triÓn ngêi (HDI) cña mét sè quèc gia trªn thÕ giíi I Ch©u Phi KiÕn thøc : Biết đợc vị trí địa lí, giới hạn châu Phi trên đồ giíi  Trình bày đợc đặc điểm hình dạng lục địa, địa hình và kho¸ng s¶n cña ch©u Phi  Nằm tơng đối cân xứng hai bên đờng Xích đạo Khối sơn nguyên lớn, địa hình khá đơn gi¶n ; kho¸ng s¶n phong phó, nhiÒu kim lo¹i quý hiÕm  Trình bày và giải thích mức độ đơn giản đặc điểm thiên Khí hậu nóng và khô vào bậc nhiªn ch©u Phi giới ; các môi trờng tự nhiên nằm đối xứng qua Xích đạo  Trình bày và giải thích mức độ đơn giản số đặc điểm Sự phân bố dân c không đồng đều, tØ lÖ gia t¨ng tù nhiªn d©n sè vµo lo¹i cao c¬ b¶n vÒ d©n c, x· héi ch©u Phi giới ; đại dịch AIDS và xung đột s¾c téc (44) Chủ đề Mức độ cần đạt Ghi chó  Trình bày và giải thích mức độ đơn giản đặc điểm kinh tế Chuyên môn hoá phiến diện, phần lớn c¸c quèc gia cã nÒn kinh tÕ l¹c hËu Chó chung vµ c¸c ngµnh kinh tÕ cña ch©u Phi trọng trồng cây công nghiệp nhiệt đới và khai thác khoáng sản để xuất Biết đợc châu Phi có tốc độ đô thị hoá khá nhanh và bùng  Đô thị hoá tự phát nổ dân số đô thị ; nguyên nhân và hậu Trình bày và giải thích mức độ đơn giản đặc điểm næi bËt vÒ tù nhiªn, d©n c, kinh tÕ cña khu vùc B¾c Phi, khu vùc Trung Phi, khu vùc Nam Phi KÜ n¨ng : Sử dụng đồ để trình bày đặc điểm tự nhiên, dân c, kinh tÕ vµ c¸c khu vùc cña ch©u Phi Phân tích số biểu đồ nhiệt độ và lợng ma châu Phi Ph©n tÝch b¶ng sè liÖu vÒ tØ lÖ gia t¨ng d©n sè, tØ lÖ d©n thµnh thÞ ë mét sè quèc gia ch©u Phi II Ch©u MÜ Kh¸i qu¸t ch©u MÜ Biết đợc vị trí địa lí, giới hạn châu Mĩ trên đồ  N»m hoµn toµn ë nöa cÇu T©y  Trình bày đợc đặc điểm khái quát lãnh thổ, dân c, Lãnh thổ : trải dài từ vùng cực Bắc đến d©n téc cña ch©u MÜ vïng cËn cùc Nam §¹i bé phËn d©n c cã gèc lµ ngêi nhËp c, thµnh phÇn chñng téc ®a d¹ng (45) Chủ đề B¾c MÜ Mức độ cần đạt Ghi chó KiÕn thøc : Biết đợc vị trí địa lí, giới hạn Bắc Mĩ  Từ vòng cực Bắc đến vĩ tuyến 15oB Trình bày đợc đặc điểm địa hình Bắc Mĩ : cấu trúc địa hình Phía tây là miền núi trẻ, phía đông là đơn giản, chia làm khu vực kéo dài theo chiều kinh tuyến miÒn nói giµ vµ cao nguyªn, ë gi÷a lµ đồng Trình bày và giải thích mức độ đơn giản đặc điểm khí hậu Đa dạng, phân hoá theo chiều Bắc B¾c MÜ Nam vµ theo chiÒu §«ng  T©y ; c¸c đới và các kiểu khí hậu Bắc Mĩ Trình bày đợc đặc điểm các sông và hồ lớn Bắc Mĩ HÖ thèng Hå Lín, hÖ thèng s«ng Mi-xu-ri – Mi-xi-xi-pi Trình bày và giải thích mức độ đơn giản số đặc điểm Dân số tăng chậm, chủ yếu là gia tăng giới ; phân bố dân c không đều, tỉ lệ cña d©n c B¾c MÜ dân đô thị cao Trình bày và giải thích mức độ đơn giản số đặc điểm Nền nông nghiệp tiên tiến ; công nghiệp đại, phát triển cao ; dịch vụ vÒ kinh tÕ cña B¾c MÜ chiếm tỉ trọng cao kinh tế ; thờng xuyên chuyển đổi cấu ngành, cÊu vïng Trình bày đợc Hiệp định mậu dịch tự Bắc Mĩ (NAFTA) KÜ n¨ng : Sử dụng đồ để trình bày đặc điểm tự nhiên, dân c, kinh Các thành viên, mục đích, vai trò Hoa K× (46) Chủ đề Mức độ cần đạt Ghi chó tÕ B¾c MÜ Phân tích lát cắt địa hình Bắc Mĩ, lợc đồ công nghiệp Hoa K× Đọc và phân tích biểu đồ số liệu thống kê kinh tế Trung vµ Nam MÜ KiÕn thøc : Biết đợc vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi khu vực Trung và Gồm eo đất Trung Mĩ, các quần đảo Nam MÜ biển Ca-ri-bê và lục địa Nam Mĩ  Trình bày đợc số đặc điểm tự nhiên eo đất Eo đất Trung Mĩ : các dãy núi chạy dọc Trung Mĩ, quần đảo Ăng-ti, lục địa Nam Mĩ eo đất, nhiều núi lửa Quần đảo Ăng-ti : vòng cung đảo Lục địa Nam Mĩ : phía tây là miền núi trẻ An-đét, là đồng bằng, phía đông lµ cao nguyªn Trình bày và giải thích mức độ đơn giản đặc điểm khí hậu Có gần đủ các kiểu khí hậu trên Trái vµ thiªn nhiªn cña Trung vµ Nam MÜ §Êt ; thiªn nhiªn ph©n ho¸ tõ B¾c xuèng Nam, tõ thÊp lªn cao Trình bày và giải thích mức độ đơn giản số đặc điểm Dân c tập trung vùng ven biển, cửa vÒ d©n c, x· héi Trung vµ Nam MÜ sông ; phần lớn là ngời lai ; tốc độ đô thị hoá nhanh ; văn hoá Mĩ La-tinh độc đáo Trình bày và giải thích mức độ đơn giản số đặc điểm Hai h×nh thøc së h÷u n«ng vÒ kinh tÕ cña Trung vµ Nam MÜ nghiệp, trồng trọt mang tính chất độc (47) Chủ đề Mức độ cần đạt Ghi chó canh ; c«ng nghiÖp : khai kho¸ng, s¬ chÕ Hiểu đợc vấn đề khai thác vùng A-ma-dôn và vấn đề nông sản và chế biến thực phẩm vÒ m«i trêng cÇn quan t©m Trình bày đợc khối kinh tế Méc-cô-xua (Mercosur) cña Nam MÜ C¸c níc thµnh tùu KÜ n¨ng : thµnh viªn, môc tiªu, Sử dụng đồ để trình bày đặc điểm tự nhiên, dân c, kinh tÕ Trung vµ Nam MÜ Phân tích phân hoá môi trờng tự nhiên theo độ cao và híng sên ë d·y An-®Ðt III Ch©u Nam Cùc KiÕn thøc : Biết đợc vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi châu Nam Cực Gồm lục địa Nam Cực và các đảo ven lục địa Trình bày và giải thích mức độ đơn giản đặc điểm tự nhiên Cao nguyên băng khổng lồ ; khí hậu cña ch©u Nam Cùc l¹nh kh¾c nghiÖt, thêng cã giã b·o ; thùc vật không thể tồn đợc Lục địa không cã ngêi c tró thêng xuyªn KÜ n¨ng : Sử dụng đồ để trình bày đặc điểm tự nhiên châu Nam Cùc Phân tích biểu đồ khí hậu địa điểm châu Nam Cực, lát cắt địa hình lục địa Nam Cực (48) Chủ đề IV Ch©u §¹i D¬ng Mức độ cần đạt Ghi chó KiÕn thøc : Biết đợc vị trí địa lí, phạm vi châu Đại Dơng Gồm lục địa Ô-xtrây-li-a, các đảo và quần đảo Thái Bình Dơng Trình bày và giải thích mức độ đơn giản số đặc điểm Phần lớn các đảo và quần đảo có khí tự nhiên các đảo và quần đảo, lục địa Ô-xtrây-li-a hËu nãng Èm, rõng rËm ph¸t triÓn ; phÇn lớn diện tích lục địa Ô-xtrây-li-a là hoang m¹c Trình bày và giải thích mức độ đơn giản số đặc Nguồn gốc chủ yếu là dân nhập c, mật ®iÓm vÒ d©n c ¤-xtr©y-li-a độ dân số thấp, tỉ lệ dân đô thị cao Trình bày và giải thích mức độ đơn giản số đặc điểm Kinh tế phát triển không các vÒ kinh tÕ cña ch©u §¹i D¬ng níc, chñ yÕu dùa vµo du lÞch vµ khai th¸c tài nguyên thiên nhiên để xuất Ôxtrây-li-a và Niu Di-lân là hai nớc có kinh tÕ ph¸t triÓn nhÊt KÜ n¨ng : Sử dụng đồ để trình bày đặc điểm tự nhiên, kinh tế ch©u §¹i D¬ng Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lợng ma số trạm châu §¹i D¬ng Ph©n tÝch b¶ng sè liÖu vÒ d©n c, kinh tÕ cña ch©u §¹i D¬ng Phân tích lát cắt địa hình lục địa Ô-xtrây-li-a Viết báo cáo ngắn Ô-xtrây-li-a dựa vào t liệu đã cho (49) Chủ đề V Ch©u ¢u Mức độ cần đạt Ghi chó KiÕn thøc : Biết đợc vị trí địa lí, giới hạn châu Âu trên đồ N»m kho¶ng gi÷a c¸c vÜ tuyÕn 36 oB vµ 72oB, chủ yếu đới ôn hoà Trình bày và giải thích mức độ đơn giản số đặc điểm Bờ biển bị cắt xẻ mạnh ; phần lớn diện tích có khí hậu ôn đới ; mạng lới sông tù nhiªn c¬ b¶n cña ch©u ¢u ngòi dày đặc Nêu và giải thích mức độ đơn giản khác các Sự khác khí hậu, sông ngòi, môi trờng ôn đới hải dơng, môi trờng ôn đới lục địa, môi trờng thảm thực vật các môi trờng địa trung hải, môi trờng núi cao châu Âu Trình bày và giải thích mức độ đơn giản số đặc điểm Dân c chủ yếu thuộc chủng tộc ¥-r«-pª-«-it, sù ®a d¹ng vÒ ng«n ng÷ vµ vÒ d©n c,x· héi cña ch©u ¢u v¨n ho¸, tØ lÖ gia t¨ng d©n sè tù nhiªn thÊp, d©n sè giµ, tØ lÖ d©n thµnh thÞ cao Trình bày và giải thích mức độ đơn giản số đặc điểm Nền nông nghiệp tiên tiến, có hiệu cao ; c«ng nghiÖp ph¸t triÓn rÊt sím, nÒn vÒ kinh tÕ cña ch©u ¢u công nghiệp đại ; dịch vụ là lĩnh vực kinh tÕ ph¸t triÓn nhÊt, du lÞch lµ ngµnh kinh tÕ quan träng vµ lµ nguån thu ngo¹i tÖ lín Trình bày và giải thích đợc đặc điểm bật tự Bắc Âu : địa hình núi già, băng hà cổ ; nhiªn, d©n c, kinh tÕ cña c¸c khu vùc : B¾c ¢u, T©y vµ Trung ba thÕ m¹nh lµ : biÓn, rõng vµ thuû ®iÖn ; d©n c tha thít ; khai th¸c tù nhiªn hîp lÝ ¢u, Nam ¢u, §«ng ¢u Tây và Trung Âu : có miền địa hình, (50) Chủ đề Mức độ cần đạt Ghi chó khí hậu và thực vật thay đổi từ phía tây sang phía đông ; công nghiệp phát triển sím, tËp trung nhiÒu cêng quèc c«ng nghiÖp Nam Âu : địa hình phần lớn là núi trẻ vµ cao nguyªn ; khÝ hËu mïa h¹ nãng kh«, mùa đông ẩm và có ma nhiều ; nhiều sản phẩm nông nghiệp độc đáo ; du lịch là nguån thu ngo¹i tÖ quan träng Đông Âu : 1/2 diện tích là đồng bằng, khí hậu ôn đới lục địa, khoáng sản phong phó ; c¸c ngµnh c«ng nghiÖp truyÒn thống giữ vai trò chủ đạo Trình bày đợc Liên minh châu Âu (EU) KÜ n¨ng : Sử dụng đồ để trình bày đặc điểm tự nhiên, dân c, kinh tÕ vµ c¸c khu vùc cña ch©u ¢u Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lợng ma số trạm ch©u ¢u Quan sát và nhận biết số đặc điểm tự nhiên ; các ngành s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, du lÞch ë ch©u ¢u qua tranh ¶nh C¸c níc thµnh viªn, môc tiªu, thµnh tùu ; quan hÖ cña EU víi ViÖt Nam EU lµ h×nh thøc liªn minh cao nhÊt vµ lµ tæ chøc th¬ng m¹i hµng ®Çu thÕ giíi (51) Líp : Thiªn nhiªn vµ ngêi ë c¸c ch©u lôc (tiÕp theo) §Þa lÝ viÖt nam Chủ đề PhÇn mét : Mức độ cần đạt Ghi chó KiÕn thøc : Thiên nhiên và Biết đợc vị trí địa lí, giới hạn châu á trên đồ ở nửa cầu Bắc, là phận lục địa á  Âu, kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng ngêi ë các châu lục Trình bày đợc đặc điểm hình dạng và kích thớc lãnh xích đạo (tiÕp theo) Vi Ch©u ¸ thæ cña ch©u ¸  Ch©u lôc réng nhÊt thÕ giíi Trình bày đợc đặc điểm địa hình và khoáng sản cña ch©u ¸ Có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao, đồ sộ tập trung trung tâm ; nhiều đồng rộng lớn ; Trình bày và giải thích đợc đặc điểm khí hậu nguồn khoáng sản phong phú châu á Nêu và giải thích đợc khác kiểu Tính chất phức tạp, đa dạng, phân hoá thành khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa châu á nhiều đới, nhiều kiểu khí hậu khác Trình bày đợc đặc điểm chung sông ngòi châu á Nêu và giải thích đợc khác chế độ Nhiều hệ thống sông lớn (I-ê-ni-xây, Hoàng Hà, Trờng Giang, Mê Công, Hằng), chế độ nớc níc ; gi¸ trÞ kinh tÕ cña c¸c hÖ thèng s«ng lín Trình bày đợc các cảnh quan tự nhiên châu á và phức tạp Ph©n bè cña c¶nh quan : rõng l¸ kim, rõng nhiệt đới ẩm, thảo nguyên hoang mạc, cảnh quan Trình bày và giải thích đợc số đặc điểm bật núi cao Số dân lớn, tăng nhanh, mật độ cao, dân c chủ cña d©n c, x· héi ch©u ¸ yÕu thuéc chñng téc M«n-g«-l«-it ; v¨n ho¸ ®a d¹ng, nhiÒu t«n gi¸o (Håi gi¸o, PhËt gi¸o, Thiªn chóa gi¸o, Ên §é gi¸o) giải thích đợc phân bố số cảnh quan (52) Chủ đề Mức độ cần đạt Ghi chó Trình bày và giải thích mức độ đơn giản số Có biến đổi mạnh mẽ theo hớng công nghiệp đặc điểm phát triển kinh tế các nớc châu á hoá, đại hoá ; trình độ phát triển kinh tế không đồng các nớc và các vùng lãnh thæ Trình bày đợc tình hình phát triển các ngành kinh tế Nền nông nghiệp lúa nớc ; lúa gạo là cây lơng vµ n¬i ph©n bè chñ yÕu thực quan trọng ; công nghiệp đợc u tiên ph¸t triÓn, bao gåm c¶ c«ng nghiÖp khai kho¸ng vµ c«ng nghiÖp chÕ biÕn Trình bày đợc đặc điểm bật tự nhiên, Tây Nam á : vị trí chiến lợc quan trọng ; địa d©n c, kinh tÕ  x· héi cña c¸c khu vùc : T©y Nam ¸, h×nh chñ yÕu lµ nói vµ cao nguyªn ; khÝ hËu nhiÖt Nam ¸, §«ng ¸, §«ng Nam ¸ đới khô ; nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí đốt lớn giới ; dân c chủ yếu theo đạo Hồi ; không ổn định chính trị, kinh tế Nam á : khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình ; dân c tập trung đông đúc, chủ yếu theo ấn Độ gi¸o vµ Håi gi¸o ; c¸c níc khu vùc cã nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn ; Ên §é lµ níc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhÊt Đông á : lãnh thổ gồm hai phận (đất liền và hải đảo) có đặc điểm tự nhiên khác ; đông d©n ; nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhanh víi thÕ m¹nh vÒ xuÊt khÈu, cã c¸c nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn m¹nh cña thÕ giíi : NhËt B¶n, Hµn Quèc, Trung Quèc (53) Chủ đề Mức độ cần đạt Ghi chó  §«ng Nam ¸ : lµ cÇu nèi gi÷a ch©u ¸ víi ch©u Đại Dơng ; địa hình chủ yếu là đồi núi, thiên nhiên nhiệt đới gió mùa ; dân số trẻ, nguồn lao động dồi dào ; tốc độ phát triển kinh tế khá cao song cha v÷ng ch¾c ; nÒn n«ng nghiÖp lóa níc ; ®ang tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ ; c¬ cÊu kinh tÕ có thay đổi Trình bày đợc Hiệp hội các nớc Đông Nam á  Quá trình thành lập, các nớc thành viên, mục (ASEAN) tiêu hoạt động Việt Nam ASEAN KÜ n¨ng : Đọc và khai thác kiến thức từ các đồ : tự nhiên, phân bố dân c, kinh tế châu á ; đồ các khu vực ch©u ¸ Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lợng ma số địa ®iÓm ë ch©u ¸ Quan s¸t tranh ¶nh vµ nhËn xÐt vÒ c¸c c¶nh quan tù nhiên, số hoạt động kinh tế châu á Ph©n tÝch c¸c b¶ng thèng kª vÒ d©n sè, kinh tÕ Tính toán và vẽ biểu đồ gia tăng dân số, t¨ng trëng GDP, vÒ c¬ cÊu c©y trång cña mét sè quèc gia, khu vùc thuéc ch©u ¸ (54) Chủ đề ViI Tæng kÕt địa lí tù nhiªn vµ địa lí các ch©u lôc Mức độ cần đạt Ghi chó KiÕn thøc : Phân tích đợc mối quan hệ nội lực, ngoại lực và tác động chúng đến địa hình bề mặt Trái Đất Trình bày đợc các đới, các kiểu khí hậu, các cảnh quan tù nhiªn chÝnh trªn Tr¸i §Êt Ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a khÝ hËu víi c¶nh quan tù nhiªn trªn Tr¸i §Êt Phân tích đợc mối quan hệ chặt chẽ các hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp ngời víi m«i trêng tù nhiªn KÜ n¨ng : Sử dụng đồ, biểu đồ, sơ đồ, tranh ảnh để nhận xét c¸c mèi quan hÖ gi÷a c¸c thµnh phÇn tù nhiªn, gi÷a môi trờng tự nhiên với hoạt động sản xuất ngời PhÇn hai : Địa lí việt Nam Biết vị trí Việt Nam trên đồ giới Việt Nam - đất n- Biết Việt Nam là quốc gia mang ®Ëm b¶n s¾c thiªn nhiªn, v¨n ho¸, lÞch sö cña khu vùc íc, ngêi §«ng Nam ¸ i §Þa lÝ tù nhiªn KiÕn thøc : Vị trí địa lí, giới Trình bày đợc vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi lãnh thổ Các điểm cực : Bắc, Nam, Đông, Tây Phạm vi hạn, hình dạng nớc ta Nêu đợc ý nghĩa vị trí địa lí nớc ta bao gồm phần đất liền và phần biển l·nh thæ Vïng mÆt tù nhiªn, kinh tÕ  x· héi Ghi nhớ diện tích đất tự nhiên nớc ta biÓn ViÖt Nam (55) Chủ đề Mức độ cần đạt Trình bày đợc đặc điểm lãnh thổ nớc ta Ghi chó Kéo dài theo chiều Bắc-Nam, đờng bờ biển uốn cong h×nh ch÷ S, phÇn BiÓn §«ng thuéc chủ quyền Việt Nam mở rộng phía đông và đông nam Biết diện tích ; trình bày đợc số đặc điểm Là biển lớn, tơng đối kín, nằm trải rộng từ BiÓn §«ng vµ vïng biÓn níc ta xích đạo tới chí tuyến Bắc ; diện tích là 3.447.000 km2 Biển nóng quanh năm ; chế độ gió, nhiệt biển và hớng chảy các dòng biển thay đổi theo mùa ; chế độ triều phức tạp BiÕt níc ta cã nguån tµi nguyªn biÓn phong phó, ®a d¹ng ; mét sè thiªn tai thêng x¶y trªn vïng biÓn níc ta ; sù cÇn thiÕt ph¶i b¶o vÖ m«i trêng biÓn KÜ n¨ng : Sử dụng đồ Khu vực Đông Nam á, đồ Tự nhiên Việt Nam để xác định vị trí, giới hạn, phạm vi l·nh thæ, nhËn xÐt h×nh d¹ng, l·nh thæ vµ nªu mét sè đặc điểm biển Việt Nam Qu¸ tr×nh h×nh KiÕn thøc : thµnh l·nh thæ vµ BiÕt s¬ lîc vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh l·nh thæ níc ta tµi nguyªn kho¸ng qua ba giai ®o¹n chÝnh vµ kÕt qu¶ cña mçi giai ®o¹n s¶n + Tiền Cambri : đại phận lãnh thổ nớc ta còn là Các mảng cổ : Vòm sông Chảy, Hoàng (56) Chủ đề Mức độ cần đạt biển, phần đất liền là mảng cổ Ghi chó Liªn S¬n, S«ng M·, Kon Tum + Cổ kiến tạo : phần lớn lãnh thổ nớc ta đã trở thành đất liền ; số dãy núi đợc hình thành các vận Các khối núi đá vôi và các mỏ than đá chủ yếu động tạo núi ; xuất các khối núi đá vôi và các bể có miền Bắc than đá lớn + Tân kiến tạo : địa hình nớc ta đợc nâng cao ; hình thành các cao nguyên ba dan, các đồng phù sa, Dãy Hoàng Liên Sơn với đỉnh Phan-xi-păng các bể dầu khí, tạo nên diện mạo lãnh thổ cao 3143m, Tây Nguyên, đồng sông Hồng, đồng sông Cửu Long, các bể dầu khí thềm níc ta lục địa Biết đợc nớc ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng ; hình thành các vùng mỏ chính Ghi nhớ số vùng mỏ chính và số địa danh cã c¸c má lín nớc ta qua các giai đoạn địa chất + Vïng má §«ng B¾c víi c¸c má s¾t, ti tan (Th¸i Nguyªn), than (Qu¶ng Ninh) + Vïng má B¾c Trung Bé víi c¸c má cr«m (Thanh Hoá), thiếc, đá quý (Nghệ An), sắt (Hµ TÜnh) KÜ n¨ng : Đọc sơ đồ các vùng địa chất kiến tạo (phần đất liền), đồ địa chất Việt Nam Đọc đồ khoáng sản Việt Nam : nhận xét phân bố khoáng sản nớc ta ; xác định đợc các mỏ khoáng (57) Chủ đề Mức độ cần đạt Ghi chó sản lớn và các vùng mỏ trên đồ C¸c thµnh phÇn KiÕn thøc : tù nhiªn  Trình bày và giải thích đợc đặc điểm chung địa Địa hình đa dạng, đồi núi là phận quan 3.1 §Þa h×nh h×nh ViÖt Nam trọng nhất, chủ yếu là đồi núi thấp ; địa hình phân thµnh nhiÒu bËc kÕ tiÕp ; híng nghiªng cña địa hình là hớng tây bắc  đông nam ; hai hớng chủ yếu địa hình là tây bắc đông nam và vòng cung ; địa hình mang tính chất nhiệt đới gió mïa Èm Nêu đợc vị trí, đặc điểm khu vực đồi núi, Khu vực đồi núi : Đông Bắc, Tây Bắc, Trờng khu vực đồng bằng, bờ biển và thềm lục địa S¬n B¾c, Trêng S¬n Nam, §«ng Nam Bé, Trung du Bắc Bộ ; khu vực đồng : đồng châu KÜ n¨ng : thổ và đồng duyên hải Sử dụng đồ địa hình Việt Nam để làm rõ số đặc điểm chung địa hình, đặc điểm và phân bố các khu vực địa hình nớc ta Phân tích lát cắt địa hình Việt Nam 3.2 KhÝ hËu KiÕn thøc :  Trình bày và giải thích đợc đặc điểm chung khí Biểu qua số nắng, nhiệt độ trung bình hậu Việt Nam : nhiệt đới gió mùa ẩm, phân hoá đa năm, hớng gió, lợng ma và độ ẩm ; phân hoá theo d¹ng vµ thÊt thêng kh«ng gian vµ thêi gian Trình bày đợc nét đặc trng khí hậu và thời Hai mùa : mùa gió Đông Bắc và mùa gió Tây tiÕt cña hai mïa ; sù kh¸c biÖt vÒ khÝ hËu, thêi tiÕt cña (58) Chủ đề Mức độ cần đạt c¸c miÒn Ghi chó Nam Nêu đợc thuận lợi và khó khăn khí hậu Các miền khí hậu mang lại đời sống và sản xuất Việt Nam KÜ n¨ng : Sử dụng đồ khí hậu để làm rõ số đặc điểm cña khÝ hËu níc ta vµ cña mçi miÒn Phân tích bảng số liệu nhiệt độ và lợng ma số địa điểm 3.3 Thuû v¨n KiÕn thøc : Trình bày và giải thích đợc đặc điểm chung sông Mạng lới sông ngòi, hớng chảy, chế độ nớc, lngòi Việt Nam îng phï sa Nêu và giải thích đợc khác chế độ nớc, Hệ thống sông Hồng và hệ thống sông Thái mïa lò cña s«ng ngßi B¾c Bé, Trung Bé vµ Nam Bé B×nh, hÖ thèng s«ng Mª C«ng vµ hÖ thèng s«ng BiÕt mét sè hÖ thèng s«ng lín ë níc ta §ång Nai Nêu đợc thuận lợi và khó khăn sông ngòi đời sống, sản xuất và cần thiết phải bảo vệ nguån níc s«ng s¹ch KÜ n¨ng : Sử dụng đồ để trình bày đặc điểm chung s«ng ngßi níc ta vµ cña c¸c hÖ thèng s«ng lín Ph©n tÝch b¶ng sè liÖu, b¶ng thèng kª vÒ s«ng ngßi Vẽ biểu đồ phân bố lu lợng năm địa (59) Chủ đề Mức độ cần đạt Ghi chó ®iÓm cô thÓ 3.4 §Êt, sinh vËt KiÕn thøc : Trình bày và giải thích đợc đặc điểm chung đất Đặc điểm chung : đa dạng, phức tạp Các nhóm Việt Nam Nắm đợc đặc tính, phân bố và giá trị kinh đất chính : nhóm đất feralit đồi núi thấp, nhóm tế các nhóm đất chính nớc ta Nêu đợc số đất mùn núi cao và nhóm đất phù sa vấn đề lớn sử dụng và cải tạo đất Việt Nam Trình bày và giải thích đợc đặc điểm chung sinh vật Việt Nam Nắm đợc các kiểu hệ sinh thái rừng n- Đặc điểm : phong phú, đa dạng thành phần íc ta vµ ph©n bè cña chóng loµi vµ hÖ sinh th¸i Nêu đợc giá trị tài nguyên sinh vật, nguyên nhân cña sù suy gi¶m vµ sù cÇn thiÕt ph¶i b¶o vÖ nguån tµi nguyªn sinh vËt ë ViÖt Nam KÜ n¨ng : Đọc lát cắt địa hình thổ nhỡng Ph©n tÝch b¶ng sè liÖu vÒ diÖn tÝch rõng, tØ lÖ cña nhóm đất chính §Æc ®iÓm chung KiÕn thøc : cña tù nhiªn Trình bày và giải thích đợc bốn đặc điểm chung Nhiệt đới gió mùa ẩm ; chịu ảnh hởng sâu sắc ViÖt Nam bËt cña tù nhiªn ViÖt Nam biển ; nhiều đồi núi ; phân hoá đa dạng, Nêu đợc thuận lợi và khó khăn tự nhiên phức tạp đời sống và phát triển kinh tế xã hội nớc ta (60) Chủ đề Mức độ cần đạt Ghi chó KÜ n¨ng : Sử dụng đồ Tự nhiên Việt Nam Rèn luyện kĩ t địa lí tổng hợp Sử dụng đồ để nhận biết phân bậc độ cao địa hình ; các hớng gió chính, các dòng biển, c¸c dßng s«ng lín Các miền địa lí tù nhiªn 5.1 MiÒn B¾c vµ §«ng B¾c B¾c Bé KiÕn thøc : Biết đợc vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ miền  Bao gồm khu đồi núi tả ngạn sông Hồng và khu B¾c vµ §«ng B¾c B¾c Bé đồng Bắc Bộ Nêu và giải thích đợc số đặc điểm bật địa Có mùa đông lạnh nớc và kéo dài ; địa lÝ tù nhiªn cña miÒn h×nh nói thÊp, híng c¸nh cung ; tµi nguyªn kho¸ng s¶n phong phó, ®a d¹ng ; nhiÒu th¾ng c¶nh Biết khó khăn thiên nhiên gây và vấn đề Khó khăn : bão lụt, hạn hán, giá rét khai th¸c tµi nguyªn, b¶o vÖ m«i trêng cña miÒn KÜ n¨ng : Sử dụng đồ tự nhiên miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ để trình bày các đặc điểm tự nhiên miền Phân tích lát cắt địa hình miền Vẽ biểu đồ khí hậu số địa điểm miền (61) Chủ đề Mức độ cần đạt Ghi chó 5.2 MiÒn T©y B¾c KiÕn thøc : vµ B¾c Trung Bé Biết đợc vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ miền  Từ hữu ngạn sông Hồng đến dãy Bạch Mã T©y B¾c vµ B¾c Trung Bé (Thõa Thiªn  HuÕ) Nêu và giải thích đợc số đặc điểm bật địa Địa hình cao Việt Nam, nhiều núi cao, lÝ tù nhiªn cña miÒn thung lũng sâu ; hớng núi tây bắcđông nam ; mùa đông đến muộn và kết thúc sớm, mùa hạ có giã ph¬n t©y nam kh«, nãng ; tµi nguyªn kho¸ng s¶n phong phó, giµu tiÒm n¨ng thuû ®iÖn, nhiÒu bãi biển đẹp Biết khó khăn thiên nhiên gây và vấn đề Khó khăn : giá rét, lũ quét, gió phơn tây nam khai th¸c tµi nguyªn, b¶o vÖ m«i trêng cña miÒn kh« nãng, b·o lôt KÜ n¨ng : Sử dụng đồ tự nhiên miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ để trình bày các đặc điểm tự nhiên miền Phân tích biểu đồ lợng ma số địa điểm miÒn 5.3 MiÒn Nam KiÕn thøc : Trung Bé vµ Nam Biết đợc vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ miền Từ dãy Bạch Mã đến Cà Mau Bao gồm Tây Bé Nam Trung Bé vµ Nam Bé Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ và đồng Nam Bé (62) Chủ đề Mức độ cần đạt Ghi chó Nêu và giải thích đợc số đặc điểm bật địa Khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng quanh năm, có lÝ tù nhiªn cña miÒn mùa khô sâu sắc Có dãy núi và cao nguyên Trờng Sơn Nam hùng vĩ, đồng Nam Bộ rộng lín Cã nhiÒu tµi nguyªn thiªn nhiªn phong phó Khã kh¨n : mïa kh« kÐo dµi dÔ g©y h¹n h¸n Biết khó khăn thiên nhiên gây và vấn đề và cháy rừng khai th¸c tµi nguyªn, b¶o vÖ m«i trêng cña miÒn KÜ n¨ng : Sử dụng đồ tự nhiên miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ để trình bày các đặc điểm tự nhiên miền So sánh số đặc điểm tự nhiên ba miền §Þa lÝ địa phơng KiÕn thøc : Biết đợc vị trí, phạm vi, giới hạn đối tợng địa lí địa phơng Trình bày đặc điểm địa lí đối tợng KÜ n¨ng : BiÕt quan s¸t, m« t¶, t×m hiÓu mét sù vËt hay mét tợng địa lí địa phơng Viết báo cáo và trình bày vật hay tợng đó (63) lớp : địa lí việt nam (tiếp theo) Chủ đề Mức độ cần đạt Ghi chó II §Þa lÝ d©n c Cộng đồng các dân Kiến thức : téc ViÖt Nam Nêu đợc số đặc điểm dân tộc : Việt Nam có 54 dân Ngời Việt (Kinh) chiếm đa số tộc ; dân tộc có đặc trng văn hoá thể ngôn (86%) ng÷, trang phôc, phong tôc, tËp qu¸n Biết dân tộc có trình độ phát triển kinh tế khác nhau, chung sèng ®oµn kÕt, cïng x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc Trình bày đợc phân bố các dân tộc nớc ta KÜ n¨ng : ở đồng chủ yếu là dân tộc ViÖt, c¸c d©n téc Ýt ngêi ph©n bè chñ yÕu ë miÒn nói vµ cao nguyªn Ph©n tÝch b¶ng sè liÖu vÒ sè d©n ph©n theo thµnh phÇn d©n téc Thu thËp th«ng tin vÒ mét d©n téc D©n sè vµ gia t¨ng KiÕn thøc : d©n sè Trình bày đợc số đặc điểm dân số nớc ta ; nguyên Dân số đông, gia tăng dân số nh©n vµ hËu qu¶ nhanh, d©n sè trÎ, c¬ cÊu d©n sè theo tuổi và giới có thay đổi KÜ n¨ng : Vẽ và phân tích biểu đồ dân số Việt Nam Ph©n tÝch vµ so s¸nh th¸p d©n sè níc ta c¸c n¨m 1989 vµ 1999 Nhớ đợc số dân Việt Nam thêi ®iÓm gÇn nhÊt (64) Chủ đề Mức độ cần đạt Ghi chó Ph©n bè d©n c vµ c¸c KiÕn thøc : lo¹i h×nh quÇn c Trình bày đợc tình hình phân bố dân c nớc ta : không đồng Đồng sông Hồng có mật độ theo lãnh thổ, tập trung đông đúc đồng và các đô dân số cao nhất, Tây Bắc và Tây thÞ, ë miÒn nói d©n c tha thít Nguyên có mật độ dân số thấp Phân biệt đợc các loại hình quần c thành thị và nông thôn Chức : theo loại hình hoạt theo chøc n¨ng vµ h×nh th¸i quÇn c động kinh tế xã hội Nhận biết quá trình đô thị hoá nớc ta KÜ n¨ng : Số dân đô thị tăng, quy mô đô thị đợc mở rộng, phổ biến lối sống thµnh thÞ Sử dụng bảng số liệu và đồ để nhận biết phân bố dân c ë ViÖt Nam Lao động và việc Kiến thức : làm Chất lợng Trình bày đợc đặc điểm nguồn lao động và việc sử dụng Nguồn lao động dồi dào, tăng sèng lao động nhanh ; chÊt lîng cßn h¹n chÕ, c¬ Biết đợc sức ép dân số việc giải việc làm cấu sử dụng lao động thay đổi níc ta Trình bày đợc trạng chất lợng sống Việt Nam : còn thấp, không đồng đều, đợc cải thiện KÜ n¨ng : Phân tích biểu đồ, bảng số liệu cấu sử dụng lao động (65) Chủ đề Mức độ cần đạt Ghi chó III §Þa lÝ kinh tÕ Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn KiÕn thøc : kinh tÕ Tr×nh bµy s¬ lîc vÒ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ LÊy mèc n¨m 1986 b¾t ®Çu tiÕn ViÖt Nam hµnh c«ng cuéc §æi míi Thấy đợc chuyển dịch cấu kinh tế là nét đặc trng công Đổi : thay đổi cấu kinh tế theo ngành, theo l·nh thæ, theo thµnh phÇn kinh tÕ ; nh÷ng thµnh tùu vµ th¸ch thøc KÜ n¨ng : Thµnh tùu : t¨ng trëng kinh tÕ nhanh, ®ang tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ Th¸ch thøc : « nhiÔm m«i trêng, c¹n kiÖt tµi nguyªn, thiÕu viÖc lµm, … Phân tích biểu đồ để nhận xét chuyển dịch cấu kinh tế Ngµnh n«ng nghiÖp KiÕn thøc : Phân tích đợc các nhân tố tự nhiên, kinh tế xã hội ảnh hởng đến phát triển và phân bố nông nghiệp : tài nguyên thiên nhiên là tiền đề bản, điều kiện kinh tế xã hội là nhân tố định Nhân tố tự nhiên : đất, nớc, khí hËu, sinh vËt ; nh©n tè kinh tÕ x· hội : lao động, sở vật chất  kĩ thuËt, chÝnh s¸ch, thÞ trêng Trình bày đợc tình hình phát triển sản xuất nông Sản xuất nông phẩm hàng hoá : nghiÖp : ph¸t triÓn v÷ng ch¾c, s¶n phÈm ®a d¹ng, trång trät vÉn lóa g¹o, c©y c«ng nghiÖp, c©y ¨n lµ ngµnh chÝnh qu¶, thÞt, trøng, s÷a XuÊt khÈu n«ng s¶n Tr×nh bµy vµ gi¶i thÝch sù ph©n bè cña mét sè c©y trång, Ph©n bè c¸c vïng trång lóa, mét vËt nu«i sè c©y c«ng nghiÖp ; ch¨n nu«i mét sè gia sóc, gia cÇm (66) Chủ đề Mức độ cần đạt Ghi chó KÜ n¨ng : Phân tích đồ nông nghiệp và bảng phân bố cây công nghiệp để thấy rõ phân bố số cây trồng, vật nuôi Vẽ và phân tích biểu đồ thay đổi cấu ngành ch¨n nu«i L©m nghiÖp vµ thuû KiÕn thøc : s¶n Biết đợc thực trạng độ che phủ rừng nớc ta ; vai trò  Rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, tõng lo¹i rõng rõng s¶n xuÊt vµ m« h×nh n«ng l©m kÕt hîp Trình bày đợc tình hình phát triển và phân bố ngành lâm Khai thác và chế biến gỗ, nghiÖp trång rõng Trình bày đợc nguồn lợi thuỷ, hải sản ; phát triển và phân Sản lợng thuỷ sản Trị giá xuất bè cña ngµnh khai th¸c, nu«i trång thuû s¶n khÈu thuû s¶n C¸c tØnh dÉn ®Çu vÒ khai th¸c thuû s¶n KÜ n¨ng : Phân tích đồ để thấy rõ phân bố các loại rừng, bãi t«m, c¸ Phân tích bảng số liệu, biểu đồ để thấy phát triển lâm nghiÖp, thuû s¶n (67) Chủ đề Ngµnh c«ng nghiÖp Mức độ cần đạt Ghi chó KiÕn thøc : Phân tích các nhân tố tự nhiên, kinh tế xã hội ảnh hởng Có điều kiện để phát triển nhiều đến phát triển và phân bố công nghiệp ngµnh c«ng nghiÖp, mçi vïng cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c Trình bày đợc tình hình phát triển sản xuất công nghiệp Trình bày đợc số thành tựu sản xuất công nghiệp : c¬ cÊu ®a ngµnh víi mét sè ngµnh träng ®iÓm khai th¸c thÕ mạnh đất nớc ; thực công nghiệp hoá BiÕt sù ph©n bè cña mét sè ngµnh c«ng nghiÖp träng ®iÓm Ngµnh c«ng nghiÖp träng ®iÓm : khai th¸c nhiªn liÖu, chÕ biÕn l¬ng thùc thùc phÈm, c¬ khÝ, ®iÖn tö, ho¸ chÊt, vËt liÖu x©y dùng, dÖt may KÜ n¨ng : Phân tích biểu đồ để nhận biết cấu ngành công nghiệp Phân tích đồ công nghiệp để thấy rõ các trung tâm công nghiÖp, sù ph©n bè cña mét sè ngµnh c«ng nghiÖp Ngµnh dÞch vô KiÕn thøc : Biết đợc cấu và phát triển ngày càng đa dạng Cơ cấu ngành dịch vụ : dịch vụ ngµnh dÞch vô tiªu dïng, dÞch vô s¶n xuÊt, dÞch vô c«ng céng (68) Chủ đề Mức độ cần đạt Hiểu đợc vai trò quan trọng ngành dịch vụ Biết đợc đặc điểm phân bố ngành dịch vụ nói chung Ghi chó Cung cÊp nguyªn, vËt liÖu cho s¶n xuÊt, t¹o mèi liªn hÖ gi÷a ngµnh vµ vùng, tạo việc làm, nâng cao đời sèng, ®em l¹i nguån thu nhËp lín cho nÒn kinh tÕ quèc d©n Dịch vụ tập trung nơi đông dân Trình bày đợc tình hình phát triển và phân bố số + Giao thông vận tải : có đủ các ngµnh dÞch vô : giao th«ng vËn t¶i, bu chÝnh viÔn th«ng, th¬ng lo¹i h×nh vËn t¶i, ph©n bè réng m¹i, du lÞch khắp nớc, chất lợng đợc n©ng cao + Bu chÝnh viÔn th«ng : ph¸t triÓn nhanh + Th¬ng m¹i : ph¸t triÓn c¶ néi th¬ng vµ ngo¹i th¬ng Ph¸t triÓn không các vùng + Du lÞch : tiÒm n¨ng phong phó, ph¸t triÓn nhanh KÜ n¨ng : Phân tích số liệu, biểu đồ để nhận biết cấu và phát triÓn cña ngµnh dÞch vô ë níc ta  Xác định trên đồ số tuyến đờng giao thông quan Các quốc lộ số 1A, đờng Hồ träng, mét sè s©n bay, bÕn c¶ng lín Chí Minh, 5, 6, 22 ; đờng sắt Thèng NhÊt C¸c s©n bay quèc tÕ : Hµ Néi, §µ N½ng, TP Hå ChÝ Minh C¸c c¶ng lín : H¶i Phßng, §µ (69) Chủ đề Mức độ cần đạt Ghi chó N½ng, Sµi Gßn IV Sù ph©n ho¸ l·nh thæ (70) Chủ đề Mức độ cần đạt Ghi chó Vïng Trung du vµ KiÕn thøc : miÒn nói B¾c Bé Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa Chiếm 1/3 lãnh thổ nớc ; chúng việc phát triển kinh tế xã hội gi¸p Trung Quèc, Lµo ; dÔ giao lu víi níc ngoµi vµ níc Trình bày đợc đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên Địa hình cao, cắt xẻ mạnh ; khí vùng và thuận lợi, khó khăn phát triển kinh tế hậu có mùa đông lạnh ; nhiều loại kho¸ng s¶n, thuû n¨ng dåi dµo x· héi Trình bày đợc đặc điểm dân c, xã hội và thuận lợi, Trình độ văn hoá, kĩ thuật lao động còn thấp khó khăn phát triển kinh tế xã hội vùng  Trình bày đợc mạnh kinh tế vùng, thể số Khai thác than Quảng Ninh, ngµnh c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp ; sù ph©n bè cña thuû ®iÖn trªn s«ng §µ, luyÖn kim ®en ë Th¸i Nguyªn các ngành đó Nêu đợc tên các trung tâm kinh tế lớn với các ngành kinh tế Thái Nguyên, Việt Trì, Hạ Long chñ yÕu cña tõng trung t©m KÜ n¨ng : Xác định trên đồ vị trí, giới hạn vùng Phân tích đồ tự nhiên, dân c, kinh tế và các số liệu để biết đặc điểm tự nhiên, dân c, tình hình phát triển và phân bố cña mét sè ngµnh kinh tÕ cña vïng (71) Chủ đề Mức độ cần đạt Ghi chó Vïng §ång b»ng KiÕn thøc : s«ng Hång Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa Thuận lợi cho lu thông, trao đổi chúng việc phát triển kinh tế xã hội với các vùng khác ; đồng châu thæ lín thø hai Trình bày đợc đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên Đất phù sa màu mỡ, nguồn nớc vùng và thuận lợi, khó khăn phát triển kinh tế dồi dào, khí hậu nhiệt đới có mùa x· héi đông lạnh Vai trò sông Hồng Trình bày đợc đặc điểm dân c, xã hội và thuận lợi, Dân số đông, mật độ dân số cao khó khăn phát triển kinh tế xã hội vùng nớc, nguồn lao động dồi dào, lao động có kĩ thuật, thị trờng tiêu thụ rộng, sức ép dân số viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi Trình bày đợc tình hình phát triển kinh tế N«ng nghiÖp vÉn chiÕm tØ lÖ cao c¬ cÊu GDP, c«ng nghiÖp vµ dÞch vô ®ang cã chuyÓn biÕn tÝch cùc Nêu đợc tên các trung tâm kinh tế lớn Hai thµnh phè, trung t©m kinh tÕ lín : Hµ Néi, H¶i Phßng NhËn biÕt vÞ trÝ, giíi h¹n vµ vai trß cña vïng kinh tÕ träng Tam gi¸c kinh tÕ m¹nh : Hµ Néi  ®iÓm B¾c Bé H¶i Phßng Qu¶ng Ninh (72) Chủ đề Mức độ cần đạt Ghi chó KÜ n¨ng : Xác định trên đồ vị trí, giới hạn vùng Đồng Bằng s«ng Hång vµ vïng kinh tÕ träng ®iÓm B¾c Bé Phân tích biểu đồ, số liệu thống kê để thấy đợc đặc điểm tự nhiªn, d©n c vµ sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña vïng Sử dụng đồ tự nhiên, kinh tế để phân tích, thấy rõ ph©n bè tµi nguyªn vµ c¸c ngµnh kinh tÕ cña vïng Vïng B¾c Trung Bé KiÕn thøc : Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa Hẹp ngang, là cầu nối miền chúng việc phát triển kinh tế xã hội B¾c vµ miÒn Nam Trình bày đợc đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên  Thiên nhiên có phân hoá Bắc  vùng và thuận lợi, khó khăn phát triển kinh tế Nam, Đông Tây Tài nguyên quan x· héi träng : rõng, kho¸ng s¶n, du lÞch, biÓn NhiÒu thiªn tai : b·o, lò, h¹n h¸n, giã nãng t©y nam, c¸t lÊn ; hËu qu¶ chiÕn tranh Trình bày đợc đặc điểm dân c, xã hội và thuận lợi, Phân bố dân c có khác khó khăn phát triển vùng gi÷a phÇn phÝa §«ng vµ phÇn phÝa Tây vùng, lao động dồi dào, møc sèng cha cao ; c¬ së vËt chÊt  kÜ thuËt cßn yÕu Trình bày đợc tình hình phát triển và phân bố số ngành Thâm canh lơng thực, kết hợp sản xuất chủ yếu : trồng rừng và cây công nghiệp, đánh bắt và nông lâm ng nghiệp nu«i trång thuû s¶n ; khai th¸c kho¸ng s¶n ; dÞch vô du lÞch (73) Chủ đề Mức độ cần đạt Ghi chó Nêu đợc tên các trung tâm kinh tế lớn và chức chủ yếu cña tõng trung t©m Thanh Ho¸, Vinh, HuÕ KÜ n¨ng : Xác định đợc vị trí, giới hạn vùng trên đồ Sử dụng đồ tự nhiên, dân c, kinh tế để phân tích và trình bày đặc điểm tự nhiên, dân c, phân bố số ngành sản xuÊt cña vïng B¾c Trung Bé Vïng Duyªn h¶i KiÕn thøc : Nam Trung Bé Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa Hẹp ngang, cầu nối Bắc Nam, nèi T©y Nguyªn víi biÓn ; thuËn lîi chúng việc phát triển kinh tế xã hội cho lu thông và trao đổi hàng hoá Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trờng Sa Trình bày đợc đặc điểm tự nhiên và tài nguyên tự nhiên Nhiều thiên tai (bão, hạn hán ) vùng ; thuận lợi và khó khăn tự nhiên phát Biển có nhiều hải sản, bãi biển đẹp thuËn lîi cho du lÞch, nhiÒu vòng triÓn kinh tÕ x· héi vịnh để xây dựng cảng nớc sâu : Đà N½ng, Nha Trang Trình bày đợc đặc điểm dân c, xã hội : thuận lợi và Phân bố dân c và hoạt động kinh khó khăn dân c, xã hội phát triển kinh tế  tế có khác phần phía x· héi cña vïng đông và phần phía tây ; lao động dåi dµo, giµu kinh nghiÖm ; nhiÒu địa điểm du lịch hấp dẫn : Phố cổ (74) Chủ đề Mức độ cần đạt Ghi chó Trình bày đợc số ngành kinh tế tiêu biểu vùng : Hội An, Di tích Mỹ Sơn ch¨n nu«i bß, khai th¸c, nu«i trång vµ chÕ biÕn thuû s¶n ; du lÞch, vËn t¶i biÓn ; c¬ khÝ, chÕ biÕn l¬ng thùc, thùc phÈm Nêu đợc tên các trung tâm kinh tế chính NhËn biÕt vÞ trÝ, giíi h¹n vµ vai trß cña vïng kinh tÕ träng §µ N½ng, Quy Nh¬n, Nha Trang ®iÓm miÒn Trung KÜ n¨ng : Xác định đợc vị trí, giới hạn vùng trên đồ Phân tích số liệu thống kê, biểu đồ kinh tế, đồ tự nhiên, kinh tế để nhận biết đặc điểm tự nhiên, dân c, kinh tế cña vïng Vïng T©y Nguyªn KiÕn thøc : Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa Biên giới với Lào và Cam-pu-chia chúng việc phát triển kinh tế xã hội ë phÝa t©y ; vïng nhÊt kh«ng gi¸p biÓn ; gÇn vïng §«ng Nam Bé cã kinh tÕ ph¸t triÓn, lµ thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm, cã mèi liªn hÖ bÒn chÆt víi Duyªn h¶i Nam Trung Bé  Trình bày đợc đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên Cao nguyên xếp tầng, đất đỏ ba vùng và thuận lợi, khó khăn phát triển kinh tế dan ; khí hậu cận xích đạo, mùa khô x· héi thiÕu níc ; diÖn tÝch rõng tù nhiªn (75) Chủ đề Mức độ cần đạt Ghi chó cßn kh¸ nhiÒu ; tr÷ lîng b« xÝt lín  Trình bày đợc đặc điểm dân c, xã hội và thuận lợi, khó Tha dân, thiếu lao động ; các dân tộc ít ngời : Mnông, Ba-na, Ê-đê, khăn phát triển vùng cã nh÷ng nÐt riªng vÒ v¨n ho¸ ; trình độ ngời lao động cha cao Trình bày đợc tình hình phát triển và phân bố số ngành Vùng chuyên canh cây công kinh tÕ chñ yÕu cña vïng : s¶n xuÊt n«ng s¶n hµng ho¸ ; khai nghiÖp : cµ phª, cao su, hå tiªu, chÌ, d©u t»m ; ph¸t triÓn du lÞch sinh th¸c vµ trång rõng ; ph¸t triÓn thuû ®iÖn, du lÞch th¸i, v¨n ho¸ ; thuû ®iÖn kÕt hîp b¶o vÖ m«i trêng tù nhiªn Nªu c¸c trung t©m kinh tÕ lín víi c¸c chøc n¨ng chñ yÕu cña §µ L¹t, Bu«n Ma Thuét, Pl©y Ku tõng trung t©m KÜ n¨ng : Xác định đợc vị trí, giới hạn vùng trên đồ Phân tích đồ tự nhiên, dân c, kinh tế và số liệu thống kê để biết đặc điểm tự nhiên, dân c, tình hình phát triển và phân bè mét sè ngµnh s¶n xuÊt cña vïng (76) Chủ đề Vïng §«ng Nam Bé Mức độ cần đạt Ghi chó KiÕn thøc : Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa Thông thơng qua cảng biển, thuận chúng việc phát triển kinh tế xã hội tiÖn cho giao lu víi c¸c vïng xung quanh vµ víi quèc tÕ  Trình bày đợc đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên Giàu tài nguyên để phát triển nông vùng ; thuận lợi và khó khăn chúng phát nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp ; triÓn kinh tÕ x· héi nguy c¬ « nhiÔm m«i trêng §Êt badan ; khí hậu cận xích đạo ; biển nhiÒu h¶i s¶n, nhiÒu dÇu khÝ ë thÒm lục địa  Trình bày đợc đặc điểm dân c, xã hội vùng và tác động Nguồn lao động khá dồi dào, tay cña chóng tíi sù ph¸t triÓn nghề cao, động, sáng tạo ; thÞ trêng tiªu thô lín TP Hå ChÝ Minh đông dân nớc Trình bày đợc đặc điểm phát triển kinh tế vùng : công nghiÖp vµ dÞch vô chiÕm tØ lÖ cao c¬ cÊu GDP ; c«ng nghiÖp cã c¬ cÊu ®a d¹ng víi nhiÒu ngµnh quan träng ; s¶n xuÊt n«ng nghiÖp chiÕm tØ träng nhá nhng gi÷ vai trß quan träng Khai th¸c dÇu, khÝ ; chÕ biÕn l¬ng thùc thùc phÈm ; c¬ khÝ, ®iÖn tö Nêu đợc tên các trung tâm kinh tế lớn TP Hå ChÝ Minh, Biªn Hoµ, Vòng Tµu NhËn biÕt vÞ trÝ, giíi h¹n vµ vai trß cña vïng kinh tÕ träng ®iÓm phÝa Nam Vïng träng ®iÓm c©y c«ng nghiÖp nhiệt đới : cao su, điều, cà phê (77) Chủ đề Mức độ cần đạt Ghi chó KÜ n¨ng : Xác định đợc vị trí, giới hạn vùng trên đồ Phân tích đồ tự nhiên, dân c, kinh tế và số liệu thống kê để biết đặc điểm tự nhiên, dân c, tình hình phát triển và phân bè mét sè ngµnh s¶n xuÊt cña vïng Vïng §ång b»ng KiÕn thøc : s«ng Cöu Long Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa Thuận tiện cho giao lu trên đất chúng việc phát triển kinh tế xã hội liÒn vµ biÓn, giao lu víi c¸c vïng xung quanh vµ víi quèc tÕ Trình bày đợc đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên Giàu tài nguyên để phát triển vùng và tác động chúng phát triển kinh tế  nông nghiệp : đồng rộng, đất x· héi phï sa ch©u thæ, khÝ hËu nãng Èm, nguån níc dåi dµo, sinh vËt phong phú đa dạng Lũ lụt, khô hạn, đất bị nhiÔm mÆn, nhiÔm phÌn Vai trß cña s«ng Mª C«ng Trình bày đợc đặc điểm dân c, xã hội và tác động chúng  Nguồn lao động dồi dào, có kinh tíi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña vïng nghiÖm s¶n xuÊt n«ng nghiÖp hµng ho¸, mÆt b»ng d©n trÝ cha cao ; thÞ trêng tiªu thô lín Trình bày đợc đặc điểm phát triển kinh tế vùng : vùng Đứng đầu là công nghiệp chế biến trọng điểm lơng thực thực phẩm, đảm bảo an toàn lơng thực lơng thực, thực phẩm.Vận tải thuỷ, cho c¶ níc vµ xuÊt khÈu n«ng s¶n lín nhÊt C«ng nghiÖp, dÞch du lÞch sinh th¸i vô b¾t ®Çu ph¸t triÓn TP CÇn Th¬, Long Xuyªn, VÜnh Nêu đợc tên các trung tâm kinh tế lớn Long (78) Chủ đề Mức độ cần đạt Ghi chó KÜ n¨ng : Xác định đợc vị trí, giới hạn vùng trên đồ Phân tích đồ tự nhiên, dân c, kinh tế và số liệu thống kê để hiểu và trình bày đặc điểm kinh tế vùng Biết xử lí số liệu, vẽ và phân tích biểu đồ cột ngang để so sánh sản lợng thuỷ sản Đồng sông Cửu Long vµ §ång b»ng s«ng Hång so víi c¶ níc Ph¸t triÓn tæng hîp kinh tÕ vµ b¶o vÖ tµi nguyªn m«i trêng biÓn, đảo KiÕn thøc : Biết đợc các đảo và quần đảo lớn : tên, vị trí Các đảo lớn : Cát Bà, Cái Bầu, B¹ch Long VÜ, Cån Cá, Lý S¬n, C«n §¶o, Phó Quý, Phó Quèc, Thổ Chu ; quần đảo Hoàng Sa, Trờng Sa Phân tích đợc ý nghĩa kinh tế biển, đảo việc phát triÓn kinh tÕ, an ninh quèc phßng Trình bày các hoạt động khai thác tài nguyên biển, đảo và Khai thác và nuôi trồng sinh vật biÓn, khai th¸c kho¸ng s¶n, du lÞch ph¸t triÓn tæng hîp kinh tÕ biÓn biÓn, giao th«ng vËn t¶i biÓn Trình bày đặc điểm tài nguyên và môi trờng biển, đảo ; số biện pháp bảo vệ tài nguyên biển, đảo (79) Chủ đề Mức độ cần đạt KÜ n¨ng : Xác định đợc vị trí, phạm vi vùng biển Việt Nam Kể tên và xác định đợc vị trí số đảo và quần đảo lớn từ B¾c vµo Nam Phân tích đồ, sơ đồ, số liệu thống kê để nhận biết tiềm kinh tế các đảo, quần đảo Việt Nam, tình hình ph¸t triÓn cña ngµnh dÇu khÝ Ghi chó (80) Chủ đề Mức độ cần đạt Ghi chó V Địa lí địa phơng Vị trí địa lí, phạm vi l·nh thæ cña tØnh (thµnh phè) KiÕn thøc : Nhận biết vị trí địa lí và ý nghĩa nó phát triển Nêu tên các tỉnh láng giềng, các kinh tÕ x· héi thµnh phè lín ë gÇn Nêu đợc giới hạn, diện tích tỉnh (thành phố) ; các đơn vị hµnh chÝnh vµ trung t©m kinh tÕ chÝnh trÞ cña tØnh (thµnh phè) Trình bày đợc đặc điểm địa hình, khí hậu, thuỷ văn, đất, thực §Þa h×nh : c¸c d¹ng chñ yÕu vµ sù §iÒu kiÖn tù nhiªn vËt, kho¸ng s¶n cña tØnh (thµnh phè) ph©n bè, ý nghÜa kinh tÕ vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn Khí hậu : nhiệt độ trung bình, cao, thÊp nhÊt ; mïa, híng giã chÝnh ; ma ¶nh hëng cña chóng tíi s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t cña nh©n d©n Thuû v¨n : s«ng, hå, níc ngÇm vµ Đánh giá đợc thuận lợi và khó khăn tự nhiên đối ý nghĩa kinh tế víi ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña tØnh (thµnh phè) D©n c Trình bày đợc đặc điểm dân c : số dân, gia tăng, cấu d©n sè, ph©n bè d©n c Đánh giá đợc thuận lợi, khó khăn dân c và lao động việc phát triển kinh tế xã hội (81) Chủ đề Kinh tÕ Mức độ cần đạt Ghi chó Trình bày và giải thích đợc đặc điểm kinh tế Ngành kinh tế có nhiều ngời tham địa phơng gia, đa lại nhiều thu nhập cho địa ph¬ng KÜ n¨ng : Xác định trên đồ vị trí địa lí tỉnh (thành phố) Phân tích số liệu, biểu đồ, đồ để biết đặc điểm tự nhiên, d©n c, kinh tÕ cña tØnh (thµnh phè) (82)
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUAN KTKN DIA LY, CHUAN KTKN DIA LY