0

Nhom

18 5 0
  • Nhom

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:14

Nh«m cã tÝnh chÊt ho¸ häc riªng: T¸c dông víi dung dÞch kiÒm → Muèi aluminat+ H2 III... Bµi tËp Phương trình nào sau đây không đúng?[r] (1)(2) C©u Nêu dãy hoạt động hoá học kim loại? ý nghĩa dãy HđHH đó? C©u Nh¾c l¹i tÝnh chÊt ho¸ häc chung cña kim lo¹i? (3) (4) Quan s¸t vµ kÕt hîp víi th«ng tin SGK nªu tÝnh chÊt vËt lÝ cña nh«m? (5) (6) II TÝnh chÊt ho¸ häc: A TÝnh chÊt ho¸ häc chung: Ph¶n øng víi phi kim a T¸c dông víi oxi b T¸c dông víi phi kim kh¸c (Cl2, S ) Ph¶n øng víi dung dÞch axit Ph¶n øng víi dd muèi (7) Thực hành nhóm Nghiên cứu tính chất hoá học chung nhôm(8’) nhôm ThÝ nghiÖm C¸ch tiÕn hµnh HiÖn tîng tiÕn hµnh thÝ nghiÖm R¾c bét nh«m trªn ngän lửa đền cồn Nh«m ph¶n øng víi oxi đốt hỗn hợp bột nhôm vµ lu huúnh trªn ngän löa 2.Nh«m ph¶n ứng với PKđền cồn kh¸c (Al+S) Th¶ mÈu nh«m vµo èng nghiệm đựng dung dịch axit clohi®ric Nh«m ph¶n øng víi axit Th¶ mÈu nh«m vµo èng nghiệm đựng dung dịch muôi đồng clorua Nh«m ph¶n øng víi dd muèi NhËn xÐt - ViÕt PTP¦ (8) Tính chất hoá học chung nhôm ThÝ nghiÖm Nh«m ph¶n øng víi oxi 2.Nh«m ph¶n øng víi PK kh¸c (Al+S) HiÖn tîng Nh«m ch¸y s¸ng t¹o thµnh chÊt r¾n mµu tr¾ng Hỗn hợp nóng đỏ, t¹o thµnh chÊt r¾n mµu n©u ®en NhËn xÐt - ViÕt PTP¦ Nh«m ch¸y oxi t¹o thµnh nh«m oxit 4Al (r) + 3O2 (k) → 2Al2O3(r) Nh«m ph¶n øng víi dd muèi Nh«m tan dÇn, cã bät khÝ kh«ng mµu tho¸t tr¾ng x¸m tr¾ng b¹c Nh«m ph¶n øng víi lu huúnh t¹o thµnh muèi nh«m sunfua 2Al (r) + 3S (r) Al2S3 (r) tr¾ng b¹c Nh«m ph¶n øng víi axit Chó ý vµng n©u ®en Nh«m ®Èy hi®ro khái dd axit 2Al(r)+ 6HCl(dd)→ 2AlCl3(dd)+3H2 (k) Có kim loại màu đỏ Nhôm đẩy đồng khỏi dd muối b¸m ngoµi d©y nh«m, nh«m tan dÇn, mµu 2Al +3CuCl → 2AlCl +3Cu (r) 2(dd) 3(dd) (r) xanh cña dung dÞch tr¾ng xanh lam đỏ kh«ng mµu nh¹t dÇn Nh«m kh«ng t¸c dông víi H2SO4 đặc nguội và HNO3 đặc nguội (9)  kÕt luËn: Nh«m cã tÝnh chÊt ho¸ häc chung cña mét kim lo¹i (10) B Tính chất đặc trng – tác dụng với dung dịch NaOH: ThÝ nghiÖm: HiÖn tîng: NhËn xÐt: Nh«m cã ph¶n øng víi dung dÞch kiÒm t¹o thµnh muèi vµ gi¶i phãng khÝ hi®r« PTHH: Al(r)+2H2O(l) + NaOH(dd)→ 2NaAlO2 (dd) + 3H2 (k) Natri aluminat (11) III øng dông: (12) (13) MỘT SỐ VẬT DỤNG – ĐỒ DÙNG LÀM TỪ NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM Xoong nồi nhôm Dây cáp điện nhôm Ghế bố nhẹ với chất liệu từ nhôm Ô tô Máy ảnh làm từ hợp kim nhôm chống trày Vỏ máy hợp kim nhôm (14) IV s¶n xuÊt nh«m: Nguyªn liÖu: QuÆng boxit (Al2O3) Ph¬ng ph¸p: ®iÖn ph©n nãng ch¶y hçn hîp Al2O3 vµ criolit Ph¬ng trinh: ®iÖn ph©n nãng ch¶y Al2O3 criolit 4Al + 3O2 (15) Sơ đồ bể điện phân nhôm oxit nóng chảy Hỗn hợp Al2O3 và criolit rắn Cực dương than chì ống hút Al lỏng + Cực âm than chì Hỗn hợp Al203 và criolit nóng chảy Al nóng chảy (16) TiÕt 24: Nh«m I TÝnh chÊt vËt lÝ II TÝnh chÊt ho¸ häc Nh«m cã c¸c tÝnh chÊt ho¸ häc cña kim lo¹i a, T¸c dông víi phi kim - T¸c dông víi oxi → Oxit - T¸c dông víi c¸c phi kim kh¸c(Cl2, S ) → Muèi b, T¸c dông víi dung dÞch axit → Muèi + H2 Lưuưý: Nhôm không tác dụng với H2SO4 đặc, nguội và HNO3 đặc, nguội c, T¸c dông víi dung dÞch muèi → Muèi míi + kim lo¹i míi Nh«m cã tÝnh chÊt ho¸ häc riªng: T¸c dông víi dung dÞch kiÒm → Muèi aluminat+ H2 III øng dông IV S¶n xuÊt nh«m ®pnc 2Al2O3 → criolit 4Al + 3O2 (17) Bµi tËp Phương trình nào sau đây không đúng? A 2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2 tO B Al + 3S  AlS3 C Al + MgSO4  Al2(SO4)3 + Mg D Al + 3CuSO4  Al(SO4)3 + 3Cu (18) Dd HCl (l) Khí Hiđro Nhôm (19)
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhom, Nhom