0

De thi HKI 1415

3 2 0
  • De thi HKI 1415

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:56

Nước Đại Nhà Lý thành Vẽ sơ đồ tổ chức Nhận xét tổ Việt thời Lý lập.. nhà nước thời chức nhà nước TK XII - XIII.[r] (1)ĐỀ THI HỌC KÌ I I THIẾT LẬP MA TRẬN: Tên chủ đề Nhận biết Buổi đầu độc lập thời Ngô – Đinh – Tiền Lê Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao Kinh tế nước ta thời Đinh – Tiền Lê Số câu: Số điểm: 3đ Nước Đại Nhà Lý thành Vẽ sơ đồ tổ chức Nhận xét tổ Việt thời Lý lập nhà nước thời chức nhà nước TK XII - XIII Lý thời Lý so với thời Tiền Lê Số câu: 1/3 Số câu: 1/3 Số câu: 1/3 Số điểm: 1đ Số điểm: 1,5đ Số điểm: 0,5đ Nước Đại Việt thời Trần TK XIII – XIV TS câu TS điểm Tỉ lệ % Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân XL Nguyên Cách đánh giặc nhà Trần Số câu: Số điểm: 4đ +1/3 5đ 50% câu 3đ = 30% câu 3đ = 30% câu 4đ = 40% + 1/3 4,5đ 45% 1/3 0,5đ 5% câu 10đ 100% (2) II.ĐỀ KIỂM TRA Câu 1: Trình bày kháng lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285)? Cho biết cách đánh quân Nguyên nhà Trần kháng chiến? (4đ) Câu 2: Nêu nét lớn tình hình kinh tế nước ta thời Đinh – Tiền Lê? (3đ) Câu 3: Nhà Lý thành lập hoàn cảnh nào? Vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước thời Lý? Em có nhận xét gì tổ chức nhà nước này so với thời Tiền Lê (3đ) III HƯỚNG DẪN CHẤM: Câu 1: - Cuối tháng 1-1285 Thoát Hoan huy 50 vạn quân Nguyên tiến công Đại Việt (0,5đ) - Quân ta chủ động rút Vạn Kiếp, lui Thăng Long thực “vườn không nhà trống” rút Thiên Trường.(0,5đ) - Quân Nguyên chiếm Thăng Long đóng quân phía Bắc sông Nhị (0,25đ) - Toa Đô từ Cham –pa đánh Nghệ An, Thanh Hóa (0,25đ) - Thoát Hoan mở công xuống phía Nam tạo “gọng kìm” để tiêu diệt quân chủ lực ta và bắt sống vua Trần (0,25đ) - Quân Nguyên vào bị động, thiếu lương thực trầm trọng (0,25đ) - Tháng 5-1285 ta phản công đánh bại quân giặc nhiều nơi: Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương và giải phóng Thăng Long .(0,5đ)  Kết quả: (0,5đ) Quân ta đánh tan 50 vạn quân Nguyên Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi  Cách đánh quân Nguyên nhà Trần: (1đ) - Tránh giặc mạnh, vừa cản giặc vừa rút lui bảo toàn lực lượng - Thực hiện: “ vườn không nhà trống” gây khó khăn chó chúng - Chờ thời phản công tiêu diệt giặc Câu 2: Tình hình kinh tế thời Đinh – Tiền Lê  Nông nghiệp:(1đ) - Ruộng đất thuộc quyền sở hữu công làng xã, nông dân chia ruộng để cày cấy - Tiến hành khai khẩn đất hoang, thủy lợi, đào vét kênh mương - Nghề trồng dâu nuôi tằm khuyến khích  Nông nghiệp ổn định và bước đầu phát triển  Thủ công nghiệp: (1đ) - XD số xưởng thủ công nhà nước - Các nghề thủ công cổ truyền tiếp tục phát triển  Thương nghiệp: (1đ) - Nhiều trung tâm buôn bán, chợ làng quê hình thành - Buôn bán với nước ngoài mở rộng Nhân dân Việt – Tống thường qua lại trao đổi hàng hóa vùng biên giới Câu 3: Nhà Lý thành lập (1đ) (3) - Năm 1005 Lê Hoàn mất, Lê Long Đỉnh nối ngôi và năm 1009 qua đời Triều thần chán ghét nhà Tiền Lê đã tôn Lý Công Uẩn lên ngôi vua Nhà Lý thành lập Năm 1010 Lý công Uẩn đặt niên hiệu là Thuận Thiên, dời đô Đại La và đổi tên thành là Thăng Long Năm 1054 đổi tên nước là Đại Việt Vẽ sơ đồ (1,5đ) VUA Quan đại thần QUAN VĂN QUAN VÕ 24 LỘ, PHỦ HUYỆN Hương, xã Hương, xã Nhận xét: tổ chức nhà nước đầy đủ và chặt chẽ so với thời Tiền Lê (0,5đ) (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi HKI 1415, De thi HKI 1415