0

De thi HK II Toan 9 nam 20142015

5 0 0
  • De thi HK II Toan 9 nam 20142015

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:46

Học sinh vẽ đúng Parabol Học sinh vẽ đúng đường thẳng b/ Gọi x’ ; y’ là tọa độ giao điểm của hai đồ thị trên, khi đó ta có:... Vậy tam giác BEM vuông cân tại E.[r] (1)KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TOÁN - LỚP (2014-2015) Cấp độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Nội dung TNKQ 1/ Hệ hai phương trình bậc hai ẩn Số câu Điểm Tỉ lệ 2/ a/Hàm số y = ax2 (a  0) b/ Phương trình bậc hai ẩn Số câu Điểm Tỉ lệ 3/ Góc với đường tròn Số câu Điểm Tỉ lệ 4/ Hình học không gian Số câu Điểm Tỉ lệ Tổng:-Số câu - Điểm - Tỉ lệ TL TNKQ TL Nghiệm phương trình 0,5 5% - Điểm thuộc đồ thị - Nghiệm PT 10% Nhận biết công thức 0,5 5% 0,5 5% Tính diện tích xung quanh 0,5 5% 20% TNKQ TL Giải hệ phương trình 1,5 15% - Vẽ đồ thị y = ax2 (a 0) -Tìm tọa độ giao điểm 1,5 15% Tính chu Góc với vi đường đường tròn tròn 1 0,5 5% 30% 0,5 5% 60% TNKQ Tổng TL 2 20% Tổng tích hai nghiệm Vi ét 1 10% 3,5 35% 3,5 35% 1 10% 10% 10 10 100% (2) PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN M’ĐRĂK ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC : 2014 – 2015 Môn : Toán Thời gian làm bài : 90 phút ( không tính thời gian giao đề ) - I/ Phần trắc nghiệm: ( điểm ) Hãy chọn đáp án đúng câu sau: Câu1: Cặp số ( 1; -1) là nghiệm phương trình nào sau đây: A x – 2y = B x + y = C x + y = D x – y = Câu 2: Cặp số nào sau đây thuộc đồ thị hàm số: y = -2x A ( ; ) B ( 1; ) C ( ; -1 ) D ( -1 ; -2 ) Câu 3: Phương trình bậc hai : ax + bx + c = có tích a.c < thì phương trình có số nghiệm là: A nghiệm B nghiệm C nghiệm D Vô nghiệm Câu 4: Công thức nào sau đây là công thức tính thể tích hình nón: V   r 2h A V   r 2h B V   r 2h C D V  r h Câu 5: Chu vi hình tròn bán kính (dm) có số đo là: A C =  ( cm ) B C =  ( dm ) C C =  ( cm2 ) D C =  ( dm2 ) Câu 6: Diện tích xung quanh hình trụ có bán kính 10(cm), chiều cao 5(cm) thì có số đo là: A S xq = 100  (cm2) C S xq = 100 (cm2) B D S xq S xq = 100  ( cm3 ) = 100  (cm ) II/ Phần tự luận: ( điểm )  x  y 2   x  y 7 Câu 1: ( 1,5 điểm ) Giải hệ phương trình: Câu 2: ( 1,5 điểm ) Cho hai hàm số y = 2x2 và y = 3x – a/ Vẽ đồ thị các hàm số này trên cùng mặt phẳng tọa độ b/ Tìm tọa độ các giao điểm hai đồ thị trên cách giải Câu 3: ( điểm ) Với x1 , x2 là hai nghiệm phương trình: x2 – 2(m-1)x + m2 + m – = Hãy xác định 2 giá trị m để phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn điều kiện: x1  x2 8 Câu 4: ( điểm ) Cho hình vuông ABCD, điểm M thuộc cạnh AD Vẽ đường tròn (O) đường kính MB, cắt AC điểm E ( khác A ) Gọi K là giao điểm ME và DC Chứng minh rằng:   EB a/ Chứng minh EM Từ đó suy tam giác BEM vuông cân E b/ Chứng minh ECB ECD Từ đó suy EM = ED c/ Bốn điểm B, M, D, K cùng thuộc đường tròn d/ BK là tiếp tuyến đường tròn (O) (3) - Hết PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN M’ĐRĂK ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC : 2014 – 2015 Môn : Toán I/ Phần trắc nghiệm: Mỗi câu đúng học sinh 0,5 điểm Câu 1: C Câu 2: D Câu 3: B Câu 4:A Câu 5: B Câu 6:A II/ Phần tự luận: ( điểm ) Câu 1: Giải hệ phương trình:  x  y 2 3x 9   2 x  y 7  x  y 2 0,5 đ  x 3  x 3    3  y 2  y 1 Vậy hệ phương trình có nghiệm nhất: ( x ; y ) = ( ; ) Câu 2: a/ +, Bảng giá trị hàm số y = 2x2 là x -2 -1 y = 2x2 2 +, Đồ thị hàm số y = 3x – qua hai điểm ( ; -1 ) và ( ; ) ( Học sinh làm đúng bước này với đồ thị 0,25 điểm ) +, Vẽ đồ thị: y 0,5 đ 0,5 đ 0,25 đ 10 y = 2x^2 -10 -5 -2 O -1 1/3 10 x -1 y = 3x - -2 Học sinh vẽ đúng Parabol Học sinh vẽ đúng đường thẳng b/ Gọi (x’ ; y’ ) là tọa độ giao điểm hai đồ thị trên, đó ta có: 0,5 đ 0,25 đ (4)  2x’ - 3x’ + = 2x’ = 3x’ – Theo công thức nhẩm nghiệm ta có: a + b +c = + (-3) +1 = x1' 1; x2'  Phương trình có hai nghiệm : y1' 2; y2'  Thay vào hai hàm số trên ta có : 0,25 đ 1 ; Vậy hai đồ thị trên cắt hai điểm, có tọa độ giao điểm là: ( ; ) và ( 2 ) Câu 3: Xét phương trình: x2 – 2(m-1)x + m2 + m – =  '  m  1   m  m    3m  Có: Để phương trình có hai nghiệm phân biệt thì:  '   m  (*) Vì x1 , x2 là hai nghiệm phương trình, theo hệ thức Vi – ét ta có:  x1  x2 2( m  1)   x1.x2 m  m  Mà: 2 0,25 đ (1) x  x 8   x1  x2   2.x1 x2 8 (2)  2(m  1)  2(m  m  2) 8  2m2  10m 0 Thay (1) vào (2) ta được: Suy : m1 = , m2 = 0,25đ 0,25 đ (**) 0,25 đ Kết hợp (*) và (**) thì m = m1 = để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa 2 mãn điều kiện x1  x2 8 0,25 đ Câu 4: Học sinh viết đúng GT – KL, vẽ hình đúng 0,5 đ 0   a/ Ta có ABEM là tứ giác nội tiếp và có BAM 90 Nên BME 90     Lại có : A1  A2  EM EB  EM EB Vậy tam giác BEM vuông cân E b/ ECB ECD(c.g.c )  EB ED Ta lại có: EM = EB Vậy : EM = ED ( đpcm)   c/ EM = ED  D2 EMD 0,5 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ         Ta lại có: D2 phụ D1 , EMD phụ K1 , D2 = EMD ( vì EM = ED)Nên D1 = K1 , suy ED = EK (5) 0,25 đ Vậy bốn điểm B, M, D, K cách điểm E nên thuộc cùng đường tròn 0,25 đ 0   d/ BMDK là tứ giác nội tiếp, MDK 90 nên MBK 90 Suy KB là tiếp tuyến (O) 0,5đ Lưu ý: Học sinh làm cách khác đúng cho điểm tối đa (6)
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi HK II Toan 9 nam 20142015, De thi HK II Toan 9 nam 20142015