0

Bai 18 Su no vi nhiet cua chat ran

36 0 0
  • Bai 18 Su no vi nhiet cua chat ran

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:26

1- ĐẶT XƯƠNG ĐÚNG THẲNG, ĐẦU TRÒN TO HƯỚNG LÊN TRÊN VÀ VÀO TRONG 2- BỜ CÓ CẠNH SẮC HƯỚNG RA SAU... MÉP NGOÀI THÂN.[r] (1)TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH Bộ Môn Giải Phẫu Học XƯƠNG CHI DƯỚI BS LÊ QUANG TUYỀN (2) XƯƠNG CHI DƯỚI MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1- MÔ TẢ DƯỢC VỊ TRÍ, HÌNH THỂ CỦA XƯƠNG CHI DƯỚI 2- MÔ TẢ ĐƯỢC CẤU TẠO CỦA CÁC XƯƠNG CHI DƯỚI 3- MÔ TẢ ĐƯỢC CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CÁC KHỚP HÔNG, KHỚP GỐI (3) XƯƠNG CHI DƯỚI ĐAI HÔNG: XƯƠNG CỘT SỐNG XƯƠNG CHẬU XƯƠNG ĐÙI (4) XƯƠNG CHI DƯỚI 1- XƯƠNG CHẦU: 1.1- ĐỊNH HƯỚNG: 1- ĐẶT XƯƠNG ĐỨNG THẲNG, ĐẦU CÓ LỖ QUAY XUỐNG DƯỚI 2- MẶT CÓ HỐ LÕM HƯỚNG RA NGOÀI 3- BỜ CÓ KHUYẾT LỚN HƯỚNG RA SAU (5) XƯƠNG CHI DƯỚI 1- XƯƠNG CHẦU: 1.2- MÔ TẢ: BỜ TRÊN X CÁNH CHẬU BỜ TRƯỚC U Ồ NG X BỚ SAU M X I MẶT NGOÀI BỜ DƯỚI MẶT TRONG (6) XƯƠNG CHI DƯỚI 1- XƯƠNG CHẦU: 1.2- MÔ TẢ: MÀO CHẬU GAI CHẬU TRƯỚC TRÊN GAI CHẬU SAU TRÊN GAI CHẬU TRƯỚC DƯỚI GAI CHẬU SAU DƯỚI GÒ CHẬU MU KHUYẾT NGỒI LỚN GAI NGỒI CỦ MU KHUYẾT NGỒI BÉ Ụ NGỒI (7) XƯƠNG CHI DƯỚI 1- XƯƠNG CHẦU: 1.2- MÔ TẢ: 1.2.2- MẶT NGOÀI: DIỆN NGUYỆT ĐƯỚNG MÔNG SAU ĐƯỜNG MÔNG TRÊN HỐ Ổ CỐI KHUYẾT Ổ CỐI ĐƯỜNG MÔNG DƯỚI CỦ MU MÀO BỊT LỔ BỊT (8) XƯƠNG CHI DƯỚI 1- XƯƠNG CHẦU: 1.2- MÔ TẢ: 1.2.2- MẶT TRONG: HỐ CHẬU ĐƯỜNG CUNG RÃNH BỊT DIỆN TAI (9) XƯƠNG CHI DƯỚI EO TRÊN ĐƯỜNG KÍNH CHÉO EO DƯỚI ĐƯỜNG KÍNH LƯỠNG GAI (10) IỮ A EO G EO T RÊN KHUNG CHẬU EO D I Ớ Ư (11) KHUNG CHẬU ĐƯỜNG KÍNH TRƯỚC SAU ĐƯỜNG KÍNH NGANG (12) XƯƠNG CHI DƯỚI (13) XƯƠNG CHI DƯỚI 2- XƯƠNG ĐÙI: 2.1- ĐỊNH HƯỚNG: 1- ĐẶT XƯƠNG ĐÚNG THẲNG, ĐẦU TRÒN TO HƯỚNG LÊN TRÊN VÀ VÀO TRONG 2- BỜ CÓ CẠNH SẮC HƯỚNG RA SAU (14) XƯƠNG CHI DƯỚI 2- XƯƠNG ĐÙI: 2.2- MÔ TẢ: 2.2.1- THÂN XƯƠNG: ĐẦU TRÊN BỜ TRONG BỜ NGOÀI MÉP TRONG MẶT TRƯỚC MÉP NGOÀI THÂN MẶ I G ON TR TN G O À T MẶ ĐƯỜNG RÁP BỜ SAU ĐƯỜNG RÁP ĐẦU DƯỚI (15) XƯƠNG CHI DƯỚI 2- XƯƠNG ĐÙI: 2.2- MÔ TẢ: 2.2.2- ĐẦU TRÊN: CHỎM MẤU CHUYỂN LỚN CỔ HỐ CHỎM ĐÙI HỐ GIAN MẤU MÀO GIAN MẤU MẤU CHUYỂN BÉ LỒI CỦ CƠ MÔNG ĐƯỜNG GIAN MẤU ĐƯỜNG LƯỢC MẶT SAU MẶT TRƯỚC (16) XƯƠNG CHI DƯỚI 2- XƯƠNG ĐÙI: 2.2- MÔ TẢ: 2.2.3- ĐẦU DƯỚI: MẶT TRƯỚC ĐƯỜNG RÁP MẶT SAU DIỆN KHOEO CỦ TRÊN LỒI CẦU TRONG CỦ TRÊN LỒI CẦU NGOÀI DIỆN BÁNH CHÈ CỦ CƠ KHÉP LỒI CẦU TRONG LỒI CẦU NGOÀI HỐ GIAN LỒI CẦU (17) XƯƠNG CHI DƯỚI (18) XƯƠNG CHI DƯỚI 3- XƯƠNG CẲNG CHÂN: BỜ TRƯỚC MẶ TN GO X CHÀY MẶT SAU BỜ GIAN CỐT MẶT SAU BỜ TRONG THÂN TR O NG X MÁC THÂN MẶT N G O ÀI M ẶT NG TRO BỜ TRƯỚC MẶT ÀI ĐẦU TRÊN XƯƠNG CHÀY XƯƠNG MÁC BỜ SAU ĐẦU DƯỚI (19) XƯƠNG CHI DƯỚI 3.1- XƯƠNG CHÀY: 3.1.1- ĐỊNH HƯỚNG: 1- ĐẶT XƯƠNG ĐỨNG THẲNG, ĐẦU TO HƯỚNG LÊN TRÊN 2- BỜ SẮC CẠNH HƯỚNG RA TRƯỚC 3- MẤU NHỌN ĐẦU DƯỚI HƯỚNG VÀO TRONG (20) XƯƠNG CHI DƯỚI 3.1- XƯƠNG CHÀY: 3.1.2- MÔ TẢ: 3.1.2.1- ĐẦU TRÊN: CỦ GIAN LỒI CẦU NGOÀI CỦ GIAN LỒI CẦU TRONG LỒI CẦU NGOÀI DIỆN KHỚP TRÊN NGOÀI LỒI CẦU TRONG DIỆN KHỚP TRÊN TRONG DIỆN KHỚP MÁC LỒI CỦ GERDY LỒI CỦ CHÀY MẶT TRƯỚC MẶT SAU (21) XƯƠNG CHI DƯỚI 3.1- XƯƠNG CHÀY: 3.1.2- MÔ TẢ: 3.1.2.2- ĐẦU DƯỚI: RÃNH NƠI BÁM CƠ CHÀY SAUCƠ GẤP NGÓN CÁI DÀI KHUYẾT MÁC DIỆN KHỚP DƯỚI MẶT TRƯỚC DIỆN KHỐP MẮT CÁ MẮT CÁ TRONG MẶT SAU (22) XƯƠNG CHI DƯỚI 3.2- XƯƠNG MÁC: 3.2.1- ĐỊNH HƯỚNG: 1- ĐẶT XƯƠNG ĐỨNG THẲNG ĐẦU DẸP QUAY XUỐNG DƯỚI 2- HỐ CỦA ĐẦU NÀY RA SAU 3- MÕM NHỌN ĐẦU NÀY RA NGOÀI (23) XƯƠNG CHI DƯỚI 3.2- XƯƠNG MÁC: 3.2.2- MÔ TẢ: ĐỈNH ĐẦU TRÊN CHỎM CỔ THÂN BỜ SAU BỜ GIAN CỐT BỜ TRƯỚC MẮT CÁ NGOÀI HỐ MẮT CÁ NGOÀI ĐẦU DƯỚI (24) XƯƠNG CHI DƯỚI 4- XƯƠNG CỔ CHÂN: XƯƠNG GÓT XƯƠNG SÊN HÀNG SAU XƯƠNG GHE XƯƠNG HỘP HÀNG TRƯỚC XƯƠNG CHÊM NGOÀI XƯƠNG CHÊM GIŨA XƯƠNG ĐỐT BÀN XƯƠNG CHÊM TRONG XƯƠNG ĐỐT NGÓN (25) XƯƠNG CHI DƯỚI 4- XƯƠNG CỔ CHÂN: 4.1- XƯƠNG SÊN: MÕM SAU MÕM NGOÀI MÕM TRONG RÒNG RỌC MÕM NGOÀI CỔ CHỎM RÃNH CƠ GẤP NGÓN CHÂN CÁI DÀI MU CHÂN GAN CHÂN (26) XƯƠNG CHI DƯỚI 4- XƯƠNG CỔ CHÂN: 4.2- XƯƠNG GÓT: THÂN LỒI CỦ MÕM TRONG MÕM NGOÀI MÕM CHÂN ĐẾ SÊN RÒNG RỌC MÁC RÃNH GÂN CƠ MÁC DÀI RÃNH CƠ GẤP NGÓN CHÂN CÁI DÀI GAN CHÂN MU CHÂN (27) XƯƠNG CHI DƯỚI ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (28) XƯƠNG CHI DƯỚI ? ? ? ? ? ? ? ? ? (29) XƯƠNG CHI DƯỚI 5- XƯƠNG BÀN CHÂN: NỀN XƯƠNG ĐỐT BÀN XƯƠNG ĐỐT NGÓN THÂN CHỎM GẦN GIỮA XA (30) XƯƠNG CHI DƯỚI (31) KHỚP HÔNG DÂY CHẰNG NGOÀI BAO KHỚP: 1- DÂY CHẰNG CHẬU ĐÙI ( D/C Bigelow chữ Y) 3- DÂY CHẰNG NGỒI ĐÙI 2- DÂY CHẰNG MU ĐÙI TÚI HOẠT DỊCH MẶT TRƯỚC 4- DÂY CHẰNG VÒNG MẶT SAU (32) KHỚP HÔNG DÂY CHẰNG TRONG BAO KHỚP: D/C CHỎM ĐÙI SỤN VIỀN D/C NGANG Ổ CỐI MÀNG BỊT (33) KHỚP GỐI NHÓM DÂY CHẰNG BÊN- DÂY CHẰNG CHÉO: DÂY CHẰNG BÊN CHÀY DÂY CHẰNG NGANG GỐI DÂY CHẰNG CHÉO SAU DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC DÂY CHẰNG BÊN MÁC SỤN CHÊM TRONG SỤN CHÊM NGOÀI DÂY CHẰNG SỤN CHÊM- ĐÙI SAU GỐI (P) DUỖI- NHÌN SAU GỐI (P) GẤP- NHÌN TRƯỚC (34) KHỚP GỐI NHÓM DÂY CHẰNG SAU- NHÓM DÂY CHẰNG TRƯỚC: ĐẦU TRONG CƠ BỤNG CHÂN DÂY CHẰNG KHOEO CHÉO GÂN CƠ BÁN MÀNG CƠ KHOEO GỐI (P) DUỖI- NHÌN SAU GÂN CƠ TỨ ĐẦU MẠC GIỮ BÁNH CHÈ NGOÀI MẠC GIỮ BÁNH CHÈ TRONG CƠ GAN CHÂN ĐẦU NGOÀI CƠ BỤNG CHÂN DÂY CHẰNG CUNG D/C BÁNH CHÈ GỐI (P) DUỖI- NHÌN TRƯỚC (35) KHỚP GỐI BAO HOẠT DỊCH: GÂN CƠ TỨ ĐẦU BAO HOẠT DỊCH X BÁNH CHÈ Ổ KHỚP MÀNG BAO HOẠT DỊCH THIẾT ĐỒ ĐỨNG CẬN DỌC GIỮA (36) (37)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 18 Su no vi nhiet cua chat ran, Bai 18 Su no vi nhiet cua chat ran