0

KIEM TRA HK IIHOA 10

6 3 0
  • KIEM TRA HK IIHOA 10

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:26

H2O là chất khử,Cl2 là chất oxi hóa Câu 5: Cho hỗn hợp FeS và FeCO3 tác dụng với dung dịch H2SO4 đậm đặc và đun nóng, người ta thu được một hỗn hợp khí A.. Câu 7: Kim loại nào sau đây tá[r] (1)SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT-HBT KIỂM TRA HỌC KÌ II – HOÁ 10 Năm học 2014-2015 (Thời gian làm bài 45 phút) Đề số Cho biết: S=32; O=16; H=1; Fe=56; K=39; Ba=137; Zn=65; Cu=64; H=1;Mg = 24; Al=27; A Phần chung cho tất thí sinh I Trắc nghiệm khách quan( 2điểm): Chọn đáp án đúng C©u 1: Đặc điểm chung các nguyên tố halogen là A vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử B có tính oxi hóa mạnh C điều kiện thường là chất khí D tác dụng mạnh với nước Câu 2: Để phân biệt khí CO2, SO2 ta dùng dung dịch nào sau đây? A dd Ca(OH)2 B dd NaOH C dd H2SO4 D dd Br2 Câu 3: Để pha loãng dung dịch H2SO4 đặc, người ta dùng cách nào sau đây? A Rót từ từ dung dịch H2SO4 đặc vào nước, khuấy B Rót từ từ dung dịch H2SO4 đặc vào nước C Rót từ từ nước vào dung dịch H2SO4 đặc D A, B, C đúng Câu 4: Lưu huỳnh đioxit có thể tham gia phản ứng : SO2 + Cl2 + 2H2O  2HCl + H2SO4 Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất chất phản ứng? A SO2 là chất oxi hóa,H2O là chất khử B SO2 là chất khử, Cl2 là chất oxi hóa C SO2 là chất oxi hóa,Cl2 là chất khử D H2O là chất khử,Cl2 là chất oxi hóa Câu 5: Cho hỗn hợp FeS và FeCO3 tác dụng với dung dịch H2SO4 đậm đặc và đun nóng, người ta thu hỗn hợp khí A H2S và SO2 B H2S và CO2 C SO2 và CO2 D CO và CO2 Câu 6: Nước javen là hỗn hợp các chất nào sau đây? A NaCl, NaClO3, H2O B NaCl, NaClO4, H2O C HCl, HClO, H2O D NaCl, NaClO, H2O Câu 7: Kim loại nào sau đây tác dụng với dd axít HCl loãng và tác dụng với khí clo không cho cùng muối clorua kim loại? A Ag B Al C Fe D Cu Câu 8: Dung dịch nào sau đây không thể chứa bình thủy tinh? A HCl B H2SO4 C HNO3 D HF II Tự luận Câu 1: (3 điểm) Hoàn thành các phản ứng theo sơ đồ chuyển hóa sau: (1) (2) (3) (4) (5) (6) FeS2  SO2  S  H2S  H2SO4  FeSO4  Fe(OH)2 Câu 2: (2 điểm) Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch nhãn sau: KCl, HCl, Na2SO4, H2SO4 B Phần riêng Dành cho ban Câu 3: (3 điểm) Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm đồng và nhôm vào dung dịch H2SO4 loãng, dư thấy có 1,344 lit khí (đktc) và chất rắn không tan B Hòa tan hoàn toàn B dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thấy xuất 4,48 lit khí SO2 (đktc) a Xác định % khối lượng kim loại (2) b Dẫn toàn khí SO2 sinh trên vào 200ml dung dịch NaOH 0,75M Tính khối lượng muối thu sau phản ứng Dành cho ban nâng cao Câu 3: (3 điểm) Cho 33,2 gam hỗn hợp X gồm đồng, nhôm và magie tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 40% thu 22,4 lit khí (đktc) và chất rắn không tan B Hòa tan B dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư thu 4,48 lit khí SO2(đktc) a Tính % khối lượng kim loại hỗn hợp b Nếu dẫn lượng khí SO2 trên qua 100 ml dung dịch NaOH 2M Tính khối lượng muối thu sau phản ứng c Tính khối lượng dung dịch H2SO4 40% đã dung trên Học sinh không sử dụng bảng tuần hoàn ***************************Hết*********************** (3) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT-HBT KIỂM TRA HỌC KÌ II – HOÁ 10 Năm học 2014-2015 (Thời gian làm bài 45 phút) Đề số Cho biết: S=32; O=16; H=1; Fe=56; Ag=108; Ba=137; Zn=65; Cu=64;Mg = 24; Al=27 A Phần chung cho tất các thí sinh I Trắc nghiệm khách quan (2 điểm): Chọn đáp án đúng Câu 1: Chọn phản úng không đúng các phản ứng sau đây: A 2H2SO4 loãng + Cu → CuSO4 + SO2 + 2H2O B 6H2SO4 đặc + 2Fe → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O C H2SO4 đặc + C → CO2 + 2SO2 + 2H2O D H2SO4 loãng + FeO → FeSO4 + H2O Câu 2: Hợp chất nào sau đây lưu huỳnh thể tính khử? A SO2 B H2S C H2SO4 D SO3 Câu Trong các chất đây, dãy nào gồm các chất tác dụng với dung dịch HCl? A Fe, CuO và Cu(OH)2 B Fe2O3, KMnO4 và Cu C AgNO3, NaHCO3 và BaSO4 D CaCO3, H2SO4 và Mg(OH)2 Câu 4: Trong phương trình phản ứng : Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O Vai trò clo là: A không phải chất oxi hóa không phải chất khử B vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử C là chất oxi hóa D là chất khử Câu 5: Khí HCl khô gặp quỳ tím ẩm thì làm quỳ tím A chuyển sang màu đỏ B Không chuyển màu C chuyển sang không màu D Chuyển sang màu xanh Câu 6: Khi xử lý nước sinh hoạt người ta thường sục khí nào vào nước: A Khí Oxi B Khí cacbonic C Khí Clo D Khí metan Câu 7: Tổng hệ số nguyên tối giản phương trình phản ứng sau là bao nhiêu HCl + KMnO4 → MnCl2 + Cl2 + KCl + H2O A 33 B 36 C 35 D 34 Câu 8: Quá trình sản xuất axit sufuric có giai đoạn tạo thành oleum Oleum tạo thành khi: A Hấp thụ SO3 vào axit H2SO4 B Hấp thụ SO2 vào nước C Hấp thụ SO2 vào axit H2SO4 D Hấp thụ SO3 vào nước II Tự luận Câu 1(3 điểm): Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau (1) (2) (3) (4) (5) (6) KClO3  O2  SO2  S  FeS  H2S  AgS Câu (2điểm): Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch nhãn sau: NaBr, NaCl, HCl, NaOH Dành cho ban Câu 3(3 điểm): Hòa tan hỗn hợp kim loại gồm đồng và Al vào dung dịch HCl dư thu 3,36 lít khí H (đktc) Phần chất rắn không tan cho vào H2SO4 đặc, nóng dư thu 2,24 lít khí SO2 (đktc) a Tính % khối lượng kim loại hỗn hợp b Cho lượng SO2 trên qua 100ml dung dịch KOH 2M Tính khối lượng muối thu sau phản ứng (4) Dành cho ban nâng cao Câu 3( 3điểm): Cho 20,8 gam hỗn hợp kim loại gồm Cu, Mg, Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 20% thu 4,48 lít khí H2 (đktc) Phần chất rắn không tan cho vào H2SO4 đặc, nóng dư thu 4,48 lít khí SO2 (đktc) a Tính % khối lượng kim loại hỗn hợp b Tính khối lượng dung dịch H2SO4 20% đã dung trên c Dẫn lượng khí SO2 trên vào 100ml dung dịch NaOH 3M Tính khối lượng muối thu sau phản ứng Học sinh không sử dụng bảng tuần hoàn ***************************Hết*********************** (5) ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014- 2015- (ĐỀ SỐ 1) Môn Hóa học - Lớp 10 Phần I Phần II Câu Câu Câu Nâng cao Câu 1-B; 2-D; 3-A; 4-B; 5-C; 6-D; 7-C; 8-D Đáp án Mỗi phương trình đúng 0,5đ/ phương trình Nếu không cân trừ 0,25đ/ phương trình Dùng quỳ tím Dùng AgNO3 Viết đúng phương trình (Các cách làm khác đúng cho điểm ) a/ 2Al + 3H2SO4  Al2(SO4)3 +3 H2 Cu + 2H2SO4  CuSO4 + SO2 + 2H2O Số mol H2 = 0,06 mol, số mol SO2 = 0,2 mol  Khối lượng Al = 1,08 g  Khối lượng Cu = 12,8 g  % mAl = 7,8%; % mCu = 92,2% b/ nNaOH = 0,15 mol, nSO2 = 0,2 mol  muối NaHSO3 tạo thành sau pư, mNaHSO3 = 15,6 g a/ Viết đúng phương trình phản ứng số mol H2 = mol, số mol SO2 = 0,2 mol 0,25đ/câu Điểm 0,5đ 3điểm - Tính mCu = 12,8g và Lập hệ pt: 3x+2y =2 27x+24y=20,4  % mCu = 38,55%; % mAl = 32,5%; % mMg = 9,6% điểm Tổng 1đ 2điểm 1đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 3,điểm 1đ 1đ 0,5đ 0,5đ 0,5 đ b/ mNaHSO3 = 2,08 g 0,5 đ c/ nH2SO4 = mol  mH2SO4 = 98 g  khối lượng dd = 245 g 0,5 đ 0,5 đ 3đ (6) ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014- 2015- (ĐỀ SỐ 2) Môn Hóa học - Lớp 10 Phần I Phần II Câu Câu Câu Nâng cao Câu 1-A; 2-B; 3-A; 4-B; 5-A; 6-C; 7-C; 8-A Đáp án Mỗi phương trình đúng 0,5đ/ phương trình Nếu không cân trừ 0,25đ/ phương trình Dùng quỳ tím Dùng AgNO3 Viết đúng phương trình (Các cách làm khác đúng cho điểm ) a/ 2Al + 3H2SO4  Al2(SO4)3 +3 H2 Cu + 2H2SO4  CuSO4 + SO2 + 2H2O Số mol H2 = 0,15 mol, số mol SO2 = 0,1 mol  Khối lượng Al = 2,7 g  Khối lượng Cu = 6,4 g  % mAl = 29,6 %; % mCu = 70,4 % b/ nkOH = 0,2 mol, nSO2 = 0,1 mol  muối K2SO3 tạo thành sau pư, có khối lượng = 15,8 g a/ Viết đúng phương trình phản ứng số mol H2 = 0,2 mol, số mol SO2 = 0,2 mol 0,25đ/câu Điểm 0,5đ 3điểm - Tính mCu = 12,8g và Lập hệ pt: x+y =0,2 24x+56y=8  % mCu = 61,53%; % mMg = 11,54%; % mFe = 26,9% 1đ 2điểm 1đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 3,điểm 1đ 1đ 0,5đ 0,5đ 0,5 đ 0,5 đ b/ mNaHSO3 = 20,8 g c/ nH2SO4 = 0,2 mol  mH2SO4 = 19,6 g  khối lượng dd = 98 g điểm Tổng 0,5 đ 0,5 đ 3đ (7)
- Xem thêm -

Xem thêm: KIEM TRA HK IIHOA 10, KIEM TRA HK IIHOA 10