0

Mot so de toan lop 5 P2

7 3 0
  • Mot so de toan lop 5 P2

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 03:50

Nếu bớt đi ở chiều dài 12m thì phần đất còn lại là hình vuông.. Tính diện tích mảnh đất đó?..[r] (1)TOÁN NÂNG CAO THÁNG 10 (Phần dành cho giáo viên) TUẦN Đề Bài 1: Viết đơn vị dam2: a) 45ha , 123km2 , 7dm2 , 69 m2 b) 5km231ha , 61hm24hm2 , 82km210000m2 Bài 2:Trên khu đất có diện tích người ta xây nhà máy có diện tích 17800m2,phần còn lại là đường và vườn hoa.Hỏi diện tích đường và vườn hoa là bao nhiêu m2? Bài 3: Số bị chia chia cho số chia thì thương là và dư 14 Tìm phép chia đó? Biết số bị chia, số chia, thương và ôôs dư 2654 Bài 4: Nêu phần nguyên , phần thập phân, giá trị các chữ số cuẩ các số sau: 467,67894 Bài 5: Viết số thập phân có : a)+ Phần nguyên: đơn vị + Phần thập phân: phần vạn b) Phần thập phân gồm có: 34phần trăm nghìn Bài 6: Tổng hai số là 73,5 nhân số với 8, số với thì tích Tìm hai số đó? Bài : a) Tìm số lớn Hướng dẫn giải - Hs tự làm - 5ha= 50000m2 S đường đi= S khu đất - S nhà máy Thương = có nghĩa là số bị chia gấp lần số chia và thêm 14 - Tổng số bị chia và số chia= 2671-( 14 +3) = 2654 -Đưa dạng Tổng và tỉ: + Số chia=( 2654-14) : ( + 1) + số bị chia + Phép chia đó: - Hs tự làm - Nếu nhân số với 8, nhân số với thì số chứng tỏ số bé phần số lớn Ta đưa dạng Tổng và tỉ Số bé là 24,5 Số lớn là : 49 a) D.5,964 (2) A.5,694 C.5,96 D.5,964 B.5,94 E.5,679 b)Viết các số sau theo thứ b) Đưa cùng đơn vị (m …) xếp tự từ bé đến lớn 83,62 m 842,6dm ; 8,36hm ; 84,18m Bài 3: Tìm chữ số x biết: a) x = ; a) 9,6x < 9,62 b) 25,x4 > 25,74 105,38 < 105,3x X = b)x = ;9 Bài 4: Đọc các số thập phân, nêu giá trị chữ số số thập phân đó: 2,5456 ; 7,0939 Bài : Viết các thập phân gồm: a) Mười đơn vị, ba phần vạn, hai phần trăm nghìn b) Ba trăm hai mươi bảy đơn vị, mười tám phần nghìn c) Năm trăm linh ba phần nghìn Bài tập 6: Viết các số đo dạng số thập phân: a) 15dm = … m 3045cm = … m 402m = … km 552dm = … m 5130m = … km 939 mm = … Cm b) 500g = … Kg 72 500 g = … kg (3) 680 dag = kg 125 g = … hg 500 m2 = … Bài 7: Tính nhanh 2005 x 2007 −1 a) 2004+2005 x 2006 2005 x 2007 −1 2005 x(2006+1)−1 a) 2004+2005 x 2006 = 2004+2005 x 2006 2005 x 2006+2005 −1 2005 x 2006+2004 =1 2004+ 2005 x 2006 1 1 =¿ − ; b) Ta có: =¿ 1- ; 4 1 - ; =¿ 8 1 1 1 =¿ − ; =¿ − ; 16 16 32 16 32 = 2004+2005 x 2006 1 1 b) + + + 16 + 32 1 1 = Vậy + + + 16 + 32 1 1 1 = (1- ) +( − ¿ + ( − ¿ + + ( − 16 ) 1 + ( 16 − 32 ) 32 31 = 1- 32 =32 − 32 =32 Tìm phân số x , biết x y trừ y và phân số x sau rút gọn thì y phân số Giải: Vì x sau rút gọn y Tử số x: Mẫu số y: Phân số cần tìm là Tìm phân số x , biết x y nên ta coi x gồm phần thì y là phần Ta có sơ đồ: Hiệu số phần nhau: Tử số x là : Mẫu số y là : 5 x : Giải: 5-3=2 (phần) : x = 20 20 – = 12 20 12 cộng y 15 và phân số Vì y sau rút gọn nên ta coi x gồm x phần thì y là phần Ta có sau rút gọn thì y sơ đồ: phân số Tử số x: 15 (4) Mẫu số y: Hiệu số phần nhau: Tử số x là : Mẫu số y là : Phân số cần tìm là + = (phần) 15 : x = 15 – = 9 : a Tìm phân số b , biết a cộng b 19 và b trừ a Tử số a : Mẫu số b : Tử số a : Mẫu số b : (19 – 5) : = 7+5 = 12 12 1 1 1 1+ + +27 +81 + 243 + 729 1 1 1 Đặt: 1+ + + 27 + 81 + 243 + 729 = A Phân số cần tìm là: Điền thêm ba số hạng tính kết quả: 1 Vậy A = 1+ 19 1+ + + 27 + + .+ .; 1 1 1 + + + + + x 3 x x 27 x 81 x 243 x 1 1 1 A x =(1+ x + x + x + 27 x + 81 x + 243 x )x3 1 1 1 1 A x = +1+ + + 27 + 81 + 243 1 A x -A = (3 +1+ + + 27 + 81 + 243 ) 1 1 1 - (1+ + + 27 +81 + 243 + 729 ) A x -A = - 729 Tổng ba số lẻ liên tiếp là 75 Tìm ba số đó? 2186 Ax2 = 729 A 2186 = 729 :2 A = 729 1093 Giải: Theo đề ta có sơ đồ: Số thứ nhất: Số thứ hai : 2 75 (5) Số thứ ba : Ba lần số lẻ thứ nhất: Số lẻ thứ : Số lẻ thứ hai : Số lẻ thứ ba : 75 – (2 x ) = 69 69 : = 23 23 + = 25 25 + = 27 Đáp số: … Một mảnh đất hình chữ Giải: nhật có chu vi 132m Nếu Nửa chu vi hình chữ nhật: bớt chiều dài 12m thì 132 : = 66 (m) phần đất còn lại là hình Vì sau giảm chiều dài 12m thì mảnh đất trở vuông Tính diện tích thành hình vuông nên nửa chu vi hình vuông là: mảnh đất đó? 66 – 12 = 54 (m) Cạnh hình vuông (hay chiều rộng hình chữ nhật ) là : 54 : = 27 (m) Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật : 27 + 12 = 39 (m) Diện tích mảnh đất hình chữ nhật: 39 x 27 = 1053 (m2) ĐS: 1053 m2 Một bếp ăn chuẩn bị gạo Giải: cho 120 người ăn 50 Nếu ăn hết số gạo ngày thì cần số người : ngày Nhưng sau đó số 120 x 50 = 6000 (người) nguwoif ăn đến thêm nên Số người ăn hết số gạo đó 30 ngày là: số gạo đủ ăn 30 6000 : 30 = 200 (người) ngày Hỏi số người đến Số người đến thêm là: thêm là bao nhiêu người? 200 – 120 = 80 (người) ĐS: 80 người 10 TOÁN NÂNG CAO THÁNG 9/ 2011(Phần dành cho học sinh) Tìm x: x a) =20 Rút gọn các phân số sau: 3.Tính nhanh 2005 x 2007 −1 a) 2004+2005 x 2006 20 2525 124124 c) 3737 + x=74074 b) x =24 2323 213213 a) 1717 b) 405405 1 1 b) + + + 16 + 32 (6) Tìm phân số x , biết x trừ y và phân số y x sau rút gọn thì phân số y Tìm phân số x , biết x cộng y 15 và phân số y x sau rút gọn thì phân y số a Tìm phân số b , biết a cộng b 19 và b trừ a Điền thêm ba số hạng tính kết quả: 1 1+ + + 27 + + .+ .; Tổng ba số lẻ liên tiếp là 75 Tìm ba số đó? Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 132m Nếu bớt chiều dài 12m thì phần đất còn lại là hình vuông Tính diện tích mảnh đất đó? 10 Một bếp ăn chuẩn bị gạo cho 120 người ăn 50 ngày Nhưng sau đó số nguwoif ăn đến thêm nên số gạo đủ ăn 30 ngày Hỏi số người đến thêm là bao nhiêu người? -TOÁN NÂNG CAO THÁNG 9/ 2011(Phần dành cho học sinh) Tìm x: x a) =20 Rút gọn các phân số sau: 2323 a) 1717 3.Tính nhanh 2005 x 2007 −1 2525 124124 c) 3737 + x=74074 213213 b) 405405 a) 2004+2005 x 2006 Tìm phân số 20 b) x =24 1 1 b) + + + 16 + 32 x , biết x trừ y và phân số y x sau rút gọn thì phân số y Tìm phân số x , biết x cộng y 15 và phân số y x sau rút gọn thì phân y số a Tìm phân số b , biết a cộng b 19 và b trừ a Điền thêm ba số hạng tính kết quả: 1 1+ + + 27 + + .+ .; Tổng ba số lẻ liên tiếp là 75 Tìm ba số đó? Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 132m Nếu bớt chiều dài 12m thì phần đất còn lại là hình vuông Tính diện tích mảnh đất đó? (7) 10 Một bếp ăn chuẩn bị gạo cho 120 người ăn 50 ngày Nhưng sau đó số nguwoif ăn đến thêm nên số gạo đủ ăn 30 ngày Hỏi số người đến thêm là bao nhiêu người? (8)
- Xem thêm -

Xem thêm: Mot so de toan lop 5 P2, Mot so de toan lop 5 P2