0

De thi Hoa hoc 9 HK II 2014 2015

6 1 0
  • De thi Hoa hoc 9 HK II 2014 2015

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 03:50

Sơ lược về Nêu được ý bảng tuần hoàn nghĩa của bảng các nguyên tố tuần hoàn hóa học 2 tiết Số câu Số điểm Tỉ lệ:%.. Hidrocacbon 10 tiết.[r] (1)Ngày soạn: 01/4/2015 Ngày kiểm tra: /5/2015 Tuần 36 Tiết PPCT: 72 KIỂM TRA: HỌC KÌ II MÔN: HÓA HỌC - KHỐI Thời gian làm bài: 45 phút Mục tiêu a Về kiến thức :Củng cố lại kiến thức đã học (học kì II) - Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (2 tiết) - Hiđrocacbon (10 tiết) - Dẫn xuất hiđrocacbon (10 tiết) b Về kỹ - Rèn luyện tính cẩn thận, trình bày khoa học - Viết PTHH và tính toán c Về thái độ - Giáo dục học sinh tính tự giác, trung thực làm bài - Tạo hứng thú say mê môn học cho học sinh Chuẩn bị a Chuẩn bị học sinh - Ôn lại kiến thức các chương - b Chuẩn bị giáo viên MA TRẬN ĐỀ Mức độ nhận thức Nội dung kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng Cộng mức cao Sơ lược Nêu ý bảng tuần hoàn nghĩa bảng các nguyên tố tuần hoàn hóa học (2 tiết) Số câu Số điểm Tỉ lệ:% Hidrocacbon (10 tiết) Câu a điểm (10%) - Nêu khái niệm hợp chất hữu và biết HCHC có đâu - Biết hóa trị : C H,O và trật tự liên kết 0,25 câu điểm (10%) - Hiểu đặc điểm chất tham gia phản ứng thế, chất tham gia phản ứng cộng Giải thích và nêu cách dập tắt đám cháy xăng dầu (2) các nguyên tử hợp chất hữu - Viết CTCT số hidrocacbon Câu b,c,d và Câu 2b Câu Số câu 2,75câu câu 2a Số điểm 4,5 điểm điểm 0,5 điểm điểm Tỉ lệ:% (45%) (30%) (5%) (10%) Viết PTHH Bài tập tính Dẫn xuất hoàn thành theo phương hidrocacbon chuỗi phản trình hóa học (10 tiết) ứng Số câu Câu Câu câu Số điểm điểm 2,5 điểm 4,5 điểm Tỉ lệ:% (20%) (25%) (45%) Tổng số câu 1,5 câu 1,5 câu câu câu câu Tổng số điểm điểm 2,5 điểm 2,5 điểm điểm 10 điểm Tổng (%) (40%) (25%) (25%) (10%) 100% ĐỀ KIỂM TRA Câu 1: (3 điểm) a Em hãy nêu ý nghĩa bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học ? b Hợp chất hữu là gì ? Hợp chất hữu có đâu ? c Trong hợp chất hữu C, H, O luôn có hóa trị bao nhiêu ? d Trật tự liên kết các nguyên tử phân tử hợp chất hữu nào ? Câu 2: (1,5 điểm) a Hãy viết công thức cấu tạo đầy đủ các chất có công thức phân tử sau: C 2H6, C2H4, C2H2 b Chất nào (ở câu a) làm màu dung dịch brom ? Câu 3: (2 điểm) Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng) : ⃗ Glucozơ ❑ ⃗ Rượu etylic ❑ ⃗ Etyl axetat ❑ ⃗ Natri axetat Saccarozơ ❑ Câu 4: (2,5 điểm) Cho 300g dung dịch CH3COOH 9% tác dụng vừa đủ với dung dịch KHCO3 15% a Tính khối lượng dung dịch KHCO3 đã dùng b Tính khối lượng muối thu Nếu hiệu suất phản ứng là 70% Câu 5: (1 điểm) Em hãy giải thích: vì dập tắt đám cháy xăng dầu người ta không dùng nước Em hãy đề xuất biện pháp để dập tắt đám cháy đó ? ( Cho : K = 39, O = 16, H = 1, C = 12, S = 32, ) ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM (3) Câu Đáp án Biểu điểm a.- Biết vị trí nguyên tố ta có thể suy đoán cấu tạo nguyên tử 0,5 điểm và tính chất nguyên tố - Biết cấu tạo nguyên tử nguyên tố ta có thể suy đoán vị trí 0,5 điểm và tính chất nguyên tố đó Men rư (4) Tiến trình tổ chức kiểm tra a Ổn định lớp b Tổ chức kiểm tra - Phát đề - Thu bài c Dặn dò - Về nhà xem lại bài d Rút kinh nghiệm bổ sung ý kiến đồng nghiệp cá nhân (qua góp ý) CM duyệt Người đề Đỗ Phương Thảo (5) Phòng GD&ĐT Hòn Đất Trường THCS Bình Giang Lớp 9/ … KIỂM TRA HỌC KÌ II – Năm học: 2014 – 2015 Môn: Hóa học Khối: Thời gian 45 phút (không kể giao đề) Họ và tên: Điểm Lời nhận xét Đề bài Câu 1: (3 điểm) a Em hãy nêu ý nghĩa bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học? b Hợp chất hữu là gì ? Hợp chất hữu có đâu? c Trong hợp chất hữu C, H, O luôn có hóa trị bao nhiêu? d Trật tự liên kết các nguyên tử phân tử hợp chất hữu nào? Câu 2: (1,5 điểm) a Hãy viết công thức cấu tạo đầy đủ các chất có công thức phân tử sau: C 2H6, C2H4, C2H2 b Chất nào (ở câu a) làm màu dung dịch brom? Câu 3: (2 điểm) Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng) : ⃗ Glucozơ ❑ ⃗ Rượu etylic ❑ ⃗ Etyl axetat ❑ ⃗ Natri axetat Saccarozơ ❑ Câu 4: (2,5 điểm) Cho 300g dung dịch CH3COOH 9% tác dụng vừa đủ với dung dịch KHCO3 15% a Tính khối lượng dung dịch KHCO3 đã dùng b Tính khối lượng muối thu Nếu hiệu suất phản ứng là 70% Câu 5: (1 điểm) Em hãy giải thích: vì dập tắt đám cháy xăng dầu người ta không dùng nước Em hãy đề xuất biện pháp để dập tắt đám cháy đó? (Cho: K = 39, O = 16, H = 1, C = 12, S = 32 ) Bài làm (6) (7)
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi Hoa hoc 9 HK II 2014 2015, De thi Hoa hoc 9 HK II 2014 2015