0

Tài liệu Ứng dụng phần mềm PSSE vào vận hành, qui hoạch và đầu tư lưới điện cao thế TP.HCM

155 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 23:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM MAI THANH TUẤN ỨNG DỤNG PHẦN MỀM PSS/E VÀO VẬN HÀNH, QUI HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện Mã số ngành: 60520202 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM MAI THANH TUẤN ỨNG DỤNG PHẦN MỀM PSS/E VÀO VẬN HÀNH, QUI HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện Mã số ngành: 60520202 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THANH PHƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2016 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP.HCM Cán hướng dẫn khoa học : PSG.TS NGUYỄN THANH PHƯƠNG Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 12 tháng 03 năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: Họ tên Chức danh Hội đồng TT PGS.TS Quyền Huy Ánh Chủ tịch PGS.TS Ngơ Cao Cường Phản biện TS Phạm Đình Anh Khôi Phản biện PGS.TS Nguyễn Văn Nhờ Ủy viên TS Võ Công Phương Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn hiệu chỉnh theo góp ý CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN PGS.TS Quyền Huy Ánh TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc _ _ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Mai Thanh Tuấn Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 13/04/1975 Nơi sinh: Tỉnh Bình Định Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện MSHV: 1441830028 I- Tên đề tài: Ứng dụng phần mềm PSS/E vào vận hành, qui hoạch đầu tư lưới điện cao TP.HCM II- Nhiệm vụ nội dung: - Tham khảo tài liệu (sách, báo, tạp chí tài liệu có liên quan) - Tìm hiểu phần mềm PSS/E - Thu thập số liệu, xây dựng sơ đồ kết lưới khu vực TP.HCM - Cập nhật thơng số nguồn, đường dây, trạm mơ hình hóa phần mềm PSS/E - Xử lý số liệu, mô tính tốn phân bố cơng suất lưới điện TP.HCM - Phân tích kết thu thơng số nút nhánh, so sánh đối chiếu thực tế đề xuất ứng dụng III- Ngày giao nhiệm vụ: 18/8/2015 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 31/12/2015 V- Cán hướng dẫn: TS Nguyễn Thanh Phương CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH PGS TS Nguyễn Thanh Phương PGS TS Nguyễn Thanh Phương i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc HỌC VIÊN THỰC HIỆN Mai Thanh Tuấn ii LỜI CÁM ƠN Tơi xin tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Thanh Phương tận tình hướng dẫn, hổ trợ tơi hồn thành luận văn Tơi xin cảm ơn q Thầy/Cơ Phịng Quản lý khoa học đào tạo sau đại học q Thầy/Cơ tham gia giảng dạy niên khóa 14SMD11 tận tình hướng dẫn, giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu rèn luyện Trường Đại Học Công Nghệ TP HCM Tôi xin cảm ơn quý Thầy/Cô Hội đồng đánh giá Luận văn nhiệt tình góp ý chỉnh sửa để luận văn hồn chỉnh Tơi xin cảm ơn anh chị học viên đồng nghiệp hổ trợ đóng góp ý kiến để luận văn tơi hồn thiện Chân thành cảm ơn trân trọng! HỌC VIÊN THỰC HIỆN Mai Thanh Tuấn iii TĨM TẮT Mục đích đề tài sử dụng phần mềm PSS/E xây dựng chương trình tính tốn trào lưu cơng suất cho lưới điện truyền tải khu vực TP.HCM Kết cuối kiểm chứng thơng qua chương trình mơ phần mềm PSS/E Cũng sở phần mềm đánh giá khả cung cấp điện lưới điện TP.HCM Tính tốn phân bố cơng suất toán quan trọng để xác định chế độ vận hành tốt tình lưới điện hữu phục vụ qui hoạch, phát triển hệ thống điện tương lai Việc lựa chọn xây dựng chương trình PSS/E cho lưới điện TP.HCM phù hợp với hệ thống điện Việt Nam tương thích với trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) điều độ miền (A1, A2, A3) Đề tài bao gồm chương, giới thiệu sở lý thuyết giải vấn đề sau: - Tìm hiểu hệ thống điện TP.HCM, mối quan hệ với hệ thống điện miền hệ thống điện quốc gia - Giới thiệu sở lý thuyết phân bố trào lưu cơng suất, tìm hiểu thuật tốn phương pháp lặp Gauss – Seidel, Newton – Raphson - Tìm hiểu cách sử dụng phần mềm PSS/E - Thu thập sở liệu hệ thống điện TP.HCM, Miền Nam thông số hệ thống hệ thống điện quốc gia Xây dựng chương trình phân bổ trào lưu công suất cho lưới điện TP.HCM, thiết lập sơ đồ sợi, cập nhật sở liệu hệ thống điện vào chương trình - Thực mơ phỏng, phân tích kết mơ rút kết luận đề tài iv ABSTRACT The purpose of this essay is to use the software PSS/E construction program power flow calculation for regional transmission grid HCMC The end result was verified through simulation program is software PSS/E Also on the basis of this software we evaluated the ability of the grid, the power supply HCMC The program power flow calculation is an important problem to determine the best operating mode in every situation of the existing grid and for planning and development of the power system in the future The selection and construction program PSS/E for HCMC grid system is in line with Vietnam's current electricity and is compatible with the National Load Dispatch Centre (A0) and the regional Load Dispatch Centre (A1, A2, A3) The essay include five chapters, introduces the theory and address the following issues: - Learn about the power system HCMC, the relationship with the regional electrical system and the national electrical system - Introduction to the theoretical basis of program power flow, learn about algorithms and iterative methods Gauss - Seidel, Newton - Raphson - Learn how to use the software PSS/E - Collect data base of power system HCMC, Southern and system parameters of the national electricity system Construction program power flow of HCMC, setting a single diagrams, database update of the electrical system in the program - Perform simulation, analysis and simulation results to draw conclusions of the thesis v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv DANH MỤC CÁC HÌNH viii DANH MỤC CÁC BẢNG ĩ CHƯƠNG 1:MỞ ĐẦU 1.1.Tổng quan đề tài: 1.1.1.Hướng nghiên cứu đề tài: .1 1.1.2.Tầm quan trọng việc lựa chọn PSS/E để tính tốn phân bố cơng suất: 1.2.Tính cấp thiết ý nghĩa thực tiễn đề tài: 1.3.Phạm vi nghiên cứu đề tài: 1.4.Phương pháp nghiên cứu đề tài: CHƯƠNG 2:LÝ THUYẾT VỀ TÍNH TỐN PHÂN BỐ CÔNG SUẤT 2.1.Giới thiệu chung: .7 2.2.Khảo sát phân bố công suất dùng ma trận Ybus phép lặp Gauss – Seidel: 2.3.Khảo sát phân bố công suất dùng ma trận Zbus phép lặp Gauss – Seidel: 10 2.4.Phân bố công suất dùng phương pháp Newton – Raphson: 12 CHƯƠNG 3:NGHIÊN CỨU PHẦN MỀM PSS/E 14 3.1.Giới thiệu chung: .14 3.1.1.Giao diện phần mềm: 14 3.1.2.Cách tạo chế độ làm việc hệ thống điện (Working case): .15 3.1.3.Dữ liệu vào thiết bị bản: 16 3.2.Chuyển thông số hệ thống điện sang đơn vị tương đối: .17 3.3.Mơ hình phần tử PSS/E: 18 3.3.1.Đường dây: 18 3.3.2.Máy biến áp cuộn dây: 19 vi 3.3.3.Máy biến áp cuộn dây: 21 3.3.4.Máy phát: 25 3.3.5.Thiết bị bù (kháng, tụ): 25 3.4.Nhập liệu vào PSS/E: 26 3.4.1.Các thông số nút (Bus): .26 3.4.2.Các thông số nhà máy (Plant): 27 3.4.3.Các thông số máy phát (Machine): .28 3.4.4.Các thông số phụ tải (Load): 29 3.4.5.Các thông số thiết bị bù tĩnh (Fixed Shunt): .30 3.4.6.Các thông số thiết bị bù động (Switched Shunt): .31 3.4.7.Các thông số đường dây (Branch): .31 3.4.8.Các thông số nhập vào máy biến áp cuộn dây (2 Windings): 32 3.4.9.Các thông số nhập vào máy biến áp cuộn dây (3 Windings): 34 3.5.Chạy chương trình xem kết phân bố cơng suất: 36 3.5.1.Phương pháp Newton: .36 3.5.2.Phương pháp Gauss: 38 3.5.3.Kết chạy được: 39 CHƯƠNG 4:ỨNG DỤNG PSS/E VÀO TÍNH TỐN PHÂN BỐ CƠNG SUẤT CHO LƯỚI ĐIỆN TP.HCM 42 4.1.Xây dựng sơ đồ sợi cho lưới điện: 42 4.2.Thu thập xử lý thông số nút nhánh lưới điện: 43 4.2.1.Thông số trạm biến áp: 43 4.2.2.Thông số nhánh: 46 4.3.Tính tốn phân bố công suất: 46 4.3.1.Thông số nút: 47 4.3.2.Thông số máy phát: 47 4.3.3.Thông số tải: 47 4.3.4.Thông số nhánh: 48 4.3.5.Thông số máy biến áp cuộn dây: 48 128 Bus Number Bus Name Base kV Code Voltage (pu) Angle (deg) 43456 R TBINH1 T1 110 1,0149 2,36 43458 TBNH1_T1 15 0,9381 -10,35 43459 TBNH1_T1 10 1,0815 3,99 43461 TANBINH1 T2 110 1,037 2,55 43466 R TBINH1 T2 110 1,037 2,55 43468 TBNH1_T2 15 0,9789 -7,04 43469 TBNH1_T2 10 1,1027 4,09 43541 BA QUEO T1 110 1,0172 2,34 43548 BQUEO_T1 15 1,0124 -4,09 43549 BQUEO_T1 10 1,0621 -4,11 43551 BA QUEO T2 110 1,0172 2,34 43556 R BA QUEO 110 1,0216 4,23 43558 BQUEO_T2 15 0,9881 -6,72 43559 BQUEO_T2 10 1,0354 -7,5 43568 BQUEO_T3 15 1,0176 1,74 43569 BQUEO_T3 1,067 1,69 43601 BINH TAN T1 110 1,0324 3,92 43603 BHTAN_T1 10 1,0862 3,92 43606 R_BTAN 110 1,0324 3,92 43608 BHTAN_T1 15 1,0369 3,92 43651 PLAM_C11 110 1,0345 5,09 43652 PHU LAM C21 220 9,49 43653 PLAM_T7 23 1,0355 4,79 43661 PHU LAM C12 110 1,0357 4,19 43662 PHU LAM C22 220 9,58 43663 PLAM_T3 22 1,0334 3,33 43664 PLAM_T4 22 1,0188 -2,96 129 Bus Number Bus Name Base kV Code Voltage (pu) Angle (deg) 43667 PHU LAM 179 110 1,0357 4,19 43668 T10-5 110 0,9896 -0,84 43678 PLAM_T5 15 0,9701 -3,81 43679 PLAM_T5 10 1,0149 -4,4 43688 PLAM_T6 15 0,9624 -5,35 43689 PLAM_T6 10 1,0065 -5,99 43701 CHO LON T1 110 1,0324 4,81 43708 CHLON_T1 15 1,0299 -0,62 43709 CHLON_T1 10 1,0801 -0,66 43711 CHO LON T2 110 1,0324 4,81 43718 CHLON_T2 15 1,027 0,57 43719 CHLON_T2 10 1,0766 0,31 43751 TRUONGDUAT1 110 0,9888 0,47 43758 TRDUA_T1 15 0,9768 -7,53 43759 TRDUA_T1 10 1,0252 -8,47 43761 TRUONGDUAT2 110 0,9888 0,47 43768 TRDUA_T2 15 0,9815 -4,33 43769 TRDUA_T2 10 1,0292 -4,41 43801 HXA_T1 110 1,0254 4,18 43808 HXA_T1 15 1,0242 -0,78 43809 HXA_T1 10 1,074 -1,15 43811 HOA XA T2 110 1,0254 4,18 43817 R_HXA 110 1,0254 4,18 43818 HXA_T2 15 1,0016 -3,25 43819 HXA_T2 10 1,0498 -3,89 43836 R HOA XA 110 1,0254 4,18 43837 R XA LO 110 1,0254 4,17 130 Bus Number Bus Name Base kV Code Voltage (pu) Angle (deg) 43851 BTRIEU_T1 110 0,9925 2,64 43856 R_BTRIEU 110 1,029 4,67 43858 BTRIEU_T1 15 0,9917 0,26 43859 BTRIEU_T1 1,0399 0,05 43901 THU DUC 110 1,0025 3,73 43902 TDUC 220 0,9868 8,39 43903 TDUC_T1 22 1,0059 -1,89 43904 TDUC_T2 22 1,0031 3,39 43905 TDUC_T3 22 1,0059 -1,89 43910 THDUC_S1 13,8 -2 0,9064 3,14 43920 THDUC_S2 13,8 -2 0,9113 3,73 43930 THDUC_S3 13,8 -2 0,9113 3,73 43938 THDUC_T4 15 0,9638 -6,35 43939 THDUC_T4 10 1,059 4,52 43948 THDUC_T5 15 1,0076 -0,73 43949 THDUC_T5 10 1,0546 4,07 43960 THDUC_G1 11 -2 0,9638 -6,35 43970 THDUC_G3 11 -2 0,983 -0,73 43980 THDUC_G4 11 -2 0,9113 3,73 43990 THDUC_G5 11 -2 0,9113 3,73 44001 THANH DA T1 110 0,9929 2,69 44008 THANHDAT1 15 0,9775 -4,35 44009 THANHDAT1 10 1,0257 -4,35 44011 THANH DA T2 110 0,9929 2,69 44018 THDA_T2 15 0,988 -2,34 44019 THDA_T2 10 1,0362 -2,72 44051 THUDUCBACT1 110 0,9953 3,11 131 Bus Number Bus Name Base kV Code Voltage (pu) Angle (deg) 44054 TDBAC_T1 22 0,9765 -0,73 44056 R T.DUCBAC 110 0,9957 3,15 44059 TDBAC_T1 10 1,028 -0,83 44061 THUDUCBACT2 110 0,9953 3,11 44066 R T.DUCBAC 110 0,9958 3,15 44068 THDBAC_T2 15 0,9838 -1,51 44069 THDBAC_T2 10 1,0312 -1,74 44151 VIKIMCO T1 110 1,0015 3,6 44156 R VIKIMCO 110 1,0015 3,6 44158 VKCO_T1 15 1,0059 3,6 44159 VKCO_T1 10 1,0538 3,6 44201 XA LO T1 110 0,9899 1,89 44206 TRU 110 0,9899 1,89 44208 XALO_T1 15 0,9941 -2,61 44209 XALO_T1 10 1,0427 -2,97 44211 XA LO T2 110 0,9899 1,89 44218 XALO_T2 15 0,9685 -3,35 44219 XALO_T2 10 1,0139 -3,8 44221 XA LO T3 110 0,9899 1,89 44228 XLO_T3 15 0,9873 -1,6 44229 XLO_T3 10 1,0348 -2,03 44251 BENTHANH C1 110 0,9916 1,04 44258 BTHANH_T1 15 0,9494 -8,62 44259 BTHANH_T1 10 0,9955 -9,09 44261 BENTHANH C2 110 0,9916 1,04 44266 R BEN THANH 110 0,9916 1,04 44268 BTHANH_T2 15 0,9723 -5,41 132 Bus Number Bus Name Base kV Code Voltage (pu) Angle (deg) 44269 BTHANH_T2 10 1,0184 -6,25 44301 HUNGVUONGT1 110 1,0102 4,61 44308 HVUONG_T1 15 0,9905 -2,33 44309 HVUONG_T1 1,1008 -3,35 44311 HUNGVUONGT2 110 1,0102 4,61 44313 HVUONG_T2 1,0855 -2,36 44318 HVUONG_T2 15 0,991 -1,84 44351 AN KHANH C1 110 0,9996 3,37 44356 R AN KHANH 110 1,0004 3,46 44358 AKHANH_T1 15 0,985 -0,96 44359 AKHANH_T1 10 0,9394 -1,27 44361 AKHANH_T2 110 1,03 4,42 44368 AKHANH_T2 15 1,0313 3,07 44369 AKHANH_T2 10 1,0836 4,59 44401 CAT LAI 110 1,0157 7,91 44402 CAT LAI 220 0,9977 9,62 44403 CATLAI 20 1,0107 4,25 44413 CATLAI 20 1,0107 4,25 44428 CATLAI_T4 15 1,0089 4,21 44429 CATLAI_T4 10 1,0574 4,15 44438 CLAI_T5 15 1,0158 2,8 44439 CLAI_T5 10 1,0652 2,5 44451 CUCHI2 110 1,0258 5,88 44452 CUCHI2 220 0,9961 8,62 44453 CUCHI_AT2 22 1,0257 5,37 44454 CUCHI2 22 1,0248 4,69 44459 CUCHI2_T4 10 1,0785 4,57 133 Bus Number Bus Name Base kV Code Voltage (pu) Angle (deg) 44463 CUCHI_AT3 22 1,0257 5,37 44481 CCHI_T1 110 1,0185 4,87 44484 CCHI_T1 22 1,0214 -1,29 44489 CCHI_T1 10 1,0778 -1,94 44491 CCHI_T2 110 1,0185 4,87 44497 TRU_61 110 1,0246 5,61 44498 CCHI_T2 15 1,0156 -2,07 44499 CCHI_T2 10 1,0659 -2,57 44501 GO VAP T1 110 1,0261 3,64 44507 R T.D.BAC 110 0,9954 3,12 44508 GVAP_T1 15 1,013 -0,73 44509 GVAP_T1 10 1,0805 4,21 44511 GO VAP T2 110 1,0261 3,64 44518 GVAP_T2 15 1,0163 -3,4 44519 GVAP_T2 10 1,0799 4,14 44531 BTRDONG_T1 110 1,0324 3,92 44538 BTRDONG_T1 15 0,9871 -3,77 44539 BTRDONG_T1 10 1,0338 -4,25 44541 L.M.XUAN T1 110 1,0255 3,13 44548 LMXUAN_T1 15 1,0053 -3,5 44549 LMXUAN_T1 10 1,0539 -3,93 44551 L.M.XUAN T2 110 1,0255 3,13 44558 LMXUANT2 15 1,0203 -2,3 44559 LMXUANT2 10 1,07 -2,61 44601 LNHTRUNG2T1 110 0,996 2,97 44608 LTRG2_T1 15 0,9904 -2,37 44609 LTRG2_T1 10 1,0388 -2,78 134 Bus Number Bus Name Base kV Code Voltage (pu) Angle (deg) 44611 LNHTRUNG2T2 110 0,996 2,97 44618 LTRG2_T2 15 1,0028 -0,07 44619 LTRG2_T2 10 1,0517 -0,22 44651 TAN HIEP T1 110 1,0145 3,32 44656 R_THIEP 110 1,0153 3,59 44658 THIEP_T1 15 1,0131 0,45 44659 THIEP_T1 10 1,0625 0,26 44661 TAN HIEP T2 110 1,0145 3,32 44666 R TANHIEPT2 110 1,0207 3,56 44668 THIEP_T2 15 0,9839 -3,01 44669 THIEP_T2 10 1,032 -3,47 44701 PHDONG_T1 110 1,0202 4,58 44704 PHDNG_T1 22 1,012 2,45 44706 R P.HOADONG 110 1,0202 4,58 44707 R2_PHD 110 1,0202 4,58 44709 PHDNG_T1 10 1,0633 1,78 44716 TRU55 110 44751 TDINH 110 1,05 5,43 44752 TDINH_C21 220 8,99 44753 TDINH_T4 22 1,0605 8,69 44763 TDINH_T3 22 1,0794 12,96 44772 TDINH_C22 220 8,99 44801 LNHTRUNG1T1 110 0,9949 3,07 44808 LTRUNG 1_T1 15 0,9983 -3,5 44809 LTRUNG 1_T1 10 1,0482 -3,83 44811 LTRUNG1_T2 110 0,9949 3,07 44818 LTRG1_T2 15 0,9496 -6,82 135 Bus Number Bus Name Base kV Code Voltage (pu) Angle (deg) 44819 LTRG1_T2 10 0,9947 -7,52 44851 TAN TUC_T1 110 1,0013 0,32 44857 R_TAN TUC 110 1,0019 0,39 44858 TAN TUC_T1 15 0,9992 -2,75 44859 TAN TUC_T1 10 1,0473 -2,9 44861 TAN TUC_T2 110 1,0013 0,32 44868 TAN TUC_T2 15 1,0016 -1,77 44869 TAN TUC_T2 10 1,0496 -1,87 44901 HOA HUNG T1 110 0,9884 0,7 44908 HHUNG_T1 15 0,9276 -8,9 44909 HHUNG_T1 10 0,9699 -9,74 44911 HOA HUNG T2 110 0,9884 0,7 44918 HHUNG_T2 15 0,9452 -8,05 44919 HHUNG_T2 10 0,9893 -8,79 44951 KCN T.TAOT1 110 0,9896 -0,84 44958 KCNTTAO_T1 15 0,9657 -7,37 44959 KCNTTAO_T1 10 1,0116 -7,82 44961 KCN T.TAOT2 110 0,9896 -0,84 44966 R TAN TAO 110 1,0323 3,85 44968 KCNTTAO_T2 15 0,9857 -5,6 44969 KCNTTAO_T2 10 1,0336 -5,85 45001 THI NGHE C1 110 0,9919 1,03 45008 TNGHE_T1 15 0,9822 -1,11 45009 TNGHE_T1 10 1,0442 1,19 45011 THI NGHE C2 110 0,9919 1,03 45018 TNGHE_T2 15 0,9621 -4,5 45019 TNGHE_T2 10 1,0493 1,94 136 Bus Number Bus Name Base kV Code Voltage (pu) Angle (deg) 45051 TANBINH2 T1 110 1,0222 4,31 45056 R TANBINH2 110 1,0221 2,84 45058 TANBINH2 T1 15 0,9664 -5,46 45059 TANBINH2 T1 10 1,0101 -6,07 45061 TAN BINH 110 1,0222 4,31 45066 R TANBINH2 110 1,0224 4,32 45068 TBNH2_T2 15 0,995 -2,71 45069 TBNH2_T2 10 1,076 4,7 45151 DA KAO T1 110 0,9857 1,32 45158 DKAO_T1 15 0,99 1,32 45159 DKAO_T1 10 1,0371 1,32 45161 DA KAO T2 110 0,9857 1,32 45166 R DA KAO 110 0,9868 1,47 45168 DAKAO_T2 15 0,9698 -6,38 45169 DAKAO_T2 10 1,0178 -6,26 45241 TSNHAT_T1 110 1,0247 4,11 45248 TSNHAT_T1 15 1,017 0,51 45249 TSNHAT_T1 10 1,0657 0,28 45251 T.S.NHAT T2 110 1,0247 4,11 45256 R_TSNHAT 110 1,0025 3,73 45257 R_TSNHAT 110 1,0253 4,16 45258 TSNHAT_T2 15 1,0273 -1,62 45259 TSNHAT_T2 10 1,0782 -2,01 45271 BINHPHU_T1 110 1,0323 4,85 45278 BINHPHU_T1 15 1,019 -2,04 45279 BINHPHU_T1 10 1,069 -2,13 45281 BINHPHU_T2 110 1,0323 4,85 137 Bus Number Bus Name Base kV Code Voltage (pu) Angle (deg) 45301 TANQUY_T1 110 1,0161 3,97 45304 TANQUY_T1 22 1,0032 0,52 45307 R_TANQUY_T1 110 1,0161 3,98 45309 TANQUY_T1 10 1,0551 -0,02 45311 TANQUY_T2 110 1,0161 3,97 45318 TANQUY_T2 15 1,0073 0,18 45319 TANQUY_T2 10 1,0555 -0,08 45401 T.DUCDONGT1 110 1,0114 7,35 45408 THDDONG_T1 15 1,0143 4,96 45409 THDDONG_T1 10 1,0632 4,82 45411 T.DUCDONGT2 110 1,0114 7,35 45418 TDDONGT2 15 1,0113 3,53 45419 TDDONGT2 10 1,0601 3,06 45501 BNHCHANHC11 110 1,0379 6,19 45502 BINHCHANHC1 220 0,9982 9,97 45503 BINHCHANH_AT 22 1,0352 5,53 45508 BINHCHANH_T4 15 1,0304 2,99 45509 BINHCHANH_T4 10 1,0802 2,94 45511 BNHCHANHC12 110 1,0379 6,19 45512 BINHCHANHC2 220 0,9982 9,97 45513 BINHCHANH_AT 22 1,0352 5,53 45701 SAO MAI T1 110 1,0155 7,88 45703 SMAI_T1 1,0411 6,23 45751 TAN NH_PHU 110 1,0113 7,35 45758 TNHPHU_T1 15 1,0157 7,35 45759 TNHPHU_T1 10 1,0641 7,35 45761 TAN NH_PHU 110 1,0113 7,35 138 Bus Number Bus Name Base kV Code Voltage (pu) Angle (deg) 45767 R T.N.PHU 110 1,0113 7,35 45768 TNHPHU_T2 15 1,001 4,78 45769 TNHPHU_T2 10 1,0485 4,61 45951 CAUBONG 110 1,0222 10,25 45952 CAUBONG_C21 220 10,25 45953 CAUBONG_AT5 22 1,0222 10,25 45956 TRU66_CB-DH 220 1,0003 10,24 45957 TRU66_CB-DH 220 1,0003 10,24 45963 CAUBONG_AT6 22 1,0222 10,25 46001 PMHA_T1 110 1,0338 4,87 46004 PMHA_T1 22 1,0311 -0,92 46009 PMHA_T1 10 1,0872 5,92 46011 PMHA_T2 110 1,0338 4,87 46014 PMHA_T2 22 1,0042 0,39 46019 PMHA_T2 10 1,0923 5,69 46051 POUYEN T1 110 1,0337 3,98 46056 R POUYENT1 110 1,0338 3,99 46059 PYUEN_T1 10 0,9823 -3,29 46061 POUYEN T2 110 1,0342 4,07 46066 R2_PYUEN 110 1,0342 4,07 46069 PYUEN_T2 10 0,9871 -3,16 46101 HBPHUOC 110 1,0314 5,03 46102 HBPHUOC 220 0,978 7,44 46103 HBPHUOC_AT1 22 1,0313 4,85 46104 HBPHUOC_T4 22 1,0304 4,3 46109 HBPHUOC_T4 10 1,0843 4,22 46113 HBPHUOC_AT2 22 1,0313 4,85 139 Bus Number Bus Name Base kV Code Voltage (pu) Angle (deg) 46114 HBPHUOC_T5 22 1,0323 2,93 46119 HBPHUOC_T5 10 1,0871 2,69 46151 BINHTAN C11 110 1,0374 5,44 46152 BINHTAN C21 220 0,9817 7,96 46153 BTAN2_AT1 22 1,0364 5,23 46154 BTAN2_T5 22 1,0309 3,58 46159 BTAN2_T5 10 1,0846 3,38 46161 BINHTAN C12 110 1,0374 5,44 46162 BINHTAN C22 220 0,9817 7,96 46163 BTAN2_AT2 22 1,0364 5,22 46164 BTAN2_T4 22 0,9982 -0,14 46169 BTAN2_T4 10 1,0483 -0,78 46301 DONGTHANH 110 1,027 3,71 46308 DONGTHANH_T1 15 1,0264 1,34 46309 DONGTHANH_T1 10 1,0756 1,22 47001 INTEL T1 110 1,0113 7,34 47004 INTEL_T1 22 1,0108 6,8 47006 R INTELT1 110 1,0115 7,38 47009 INTEL_T1 10 1,0104 6,73 47011 INTEL T2 110 1,0113 7,34 47014 INTEL_T2 22 1,0095 6,89 47016 R INTELT2 110 1,0114 7,37 47019 INTEL_T2 10 1,0089 6,82 54102 BINH HOA 220 0,9831 7,8 54151 GDAU_T1 110 1,0207 4,29 54154 GDAU_T1 22 1,0015 -1,75 54159 GDAU_T1 10 1,0551 -1,95 140 Bus Number Bus Name Base kV Code Voltage (pu) Angle (deg) 54161 GO DAU T2 110 1,0207 4,29 54164 GDAU_T2 22 1,0096 -2,01 54169 GDAU_T2 10 1,0636 -3,32 54852 THUAN AN 220 0,9736 7,18 58001 BEN LUC 110 1,041 4,2 58051 DUC HOA T1 110 1,0098 1,75 58054 DHOA_T1 22 0,9891 -3,54 58059 DHOA_T1 10 1,0399 -4,49 58061 DUC HOA T2 110 1,0098 1,75 58064 DHOA_T2 22 0,9935 -3,18 58069 DHOA_T2 10 1,0453 -3,75 58103 LAN2_T1 22 1,0508 4,66 58111 LAN2 110 1,0516 4,95 58112 LAN2_C21 220 0,9939 7,85 58113 LONGAN2_AT2 22 1,0511 4,73 58117 T67-68 110 1,0167 1,92 58151 FORMOSA T1 110 1,0434 4,36 58156 R FORMOSA 110 1,0434 4,36 58206 RCHNGSHING 110 1,0477 4,65 58306 R_CHINGLUH 110 1,0163 1,9 58506 R_XMLAN 110 1,0279 2,95 141 Bảng 5: Công suất phát máy phát Bus Number Bus Name PGen (MW) QGen (Mvar) 42702 NHA BE C21 220,00 278,8579 -37,8849 42712 NHA BE C22 220,00 281,4605 -6,3891 43210 HPHC_S1 13,800 75 44,193 43220 HPHC_S2 13,800 -74,7655 84,3608 43230 HPHC_S3 13,800 75 45,631 43652 PHU LAM C21 220,00 491,11 207,6221 43662 PHU LAM C22 220,00 760,8785 304,9689 43910 THDUC_S1 13,800 20 15 43920 THDUC_S2 13,800 30 19,863 43930 THDUC_S3 13,800 40 20 43960 THDUC_G1 11,000 10 43970 THDUC_G3 11,000 43980 THDUC_G4 11,000 20 23 43990 THDUC_G5 11,000 20 23 44752 TDINH_C21 220,00 545,9562 269,7446 44772 TDINH_C22 220,00 366,5734 269,7446 45952 CAUBONG_C21 220,00 380,9356 -3,1735 142 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Nguyễn Thế Thắng, Phương Xuân Nhàn, Lê Văn Bảng, Nguyễn Bình Thành, "Cơ Sở Lý Thuyết Mạch", Nhà xuất ĐH&THCN, 1972 PGS.TS Phạm Văn Hòa, ThS Phạm Ngọc Hùng, "Thiết kế phần điện trạm biến áp nhà máy điện", Nhà xuất KH&KT, 2006 Phòng Phương Thức - Trung tâm điều độ HTĐ Quốc Gia, "Tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình PSS/E" Cơ sở liệu Công ty Lưới Điện Cao TP.HCM, Trung tâm điều độ HTĐ TP.HCM, Trung tâm điều độ HTĐ Miền Nam (A2) Trung tâm điều độ HTĐ quốc gia (A0) PGS.TS Phạm Văn Hòa, "Ngắn mạch đứt dây Hệ thống điện", Nhà xuất KH&KT, 2006 GS.TS Hồ Văn Hiến, “Hệ Thống Điện Truyền Tải Phân phối”, Nhà xuất Đại Học Quốc Gia TP.HCM, 2002 Tiếng Anh: Frank Mercede, "PSS/E Power Flow Analysis", IEEE 14-bus Test System July 5, 2010 International Electrotechnical Commission, IEC 60909 Hadi Sadat, Power System Analysis, Mc Graw-Hill, 1999 10 Siemens: PSSE version 33: Help ... tư lưới điện cao TP.HCM? ?? không sâu vào sở lý thuyết mà nghiên cứu sản phẩm ứng dụng 1.4 Phương pháp nghiên cứu đề tài: Đề tài nghiên cứu ? ?Ứng dụng phần mềm PSS/E vào vận hành, qui hoạch đầu tư. .. thuật Điện MSHV: 1441830028 I- Tên đề tài: Ứng dụng phần mềm PSS/E vào vận hành, qui hoạch đầu tư lưới điện cao TP.HCM II- Nhiệm vụ nội dung: - Tham khảo tài liệu (sách, báo, tạp chí tài liệu. .. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM MAI THANH TUẤN ỨNG DỤNG PHẦN MỀM PSS/E VÀO VẬN HÀNH, QUI HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Ứng dụng phần mềm PSSE vào vận hành, qui hoạch và đầu tư lưới điện cao thế TP.HCM, Tài liệu Ứng dụng phần mềm PSSE vào vận hành, qui hoạch và đầu tư lưới điện cao thế TP.HCM