0

Tài liệu Thị trường điện cạnh tranh và định hướng phát triển ngành điện đến năm 2030

133 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 23:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN MINH SANG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CẠNH TRANH VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH ĐIỆN ĐẾN 2030 LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kỹ thuật điện Mã số ngành: 60520202 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 08 năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN MINH SANG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CẠNH TRANH VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH ĐIỆN ĐẾN 2030 LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kỹ thuật điện Mã số ngành: 60520202 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGƠ CAO CƯỜNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng 08 năm 2016 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS Ngô Cao Cường (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày tháng năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên Chức danh Hội đồng Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày…… tháng… năm 20 … NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Trần Minh Sang Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 30/1/1991 Nơi sinh: Tây Ninh Chuyên ngành: Kỹ thuật điện MSHV: 1441830037 I- Tên đề tài: Thị trường điện cạnh tranh định hướng phát triển ngành điện đến năm 2030 II- Nhiệm vụ nội dung: - Tổng quan đề tài nghiên cứu - Tìm hiểu thị trường điện nước - Định hướng phát triển ngành điện Việt Nam đến năm 2030 - Tìm hiểu thị trường điện canh tranh định hướng phát triển Việt Nam - Đấu thầu giá điện,Xây dựng mơ hình mơ đấu thầu giá điện thị trường điện cạnh tranh hệ thống máy phát tải - Kết luận III- Ngày giao nhiệm vụ : Tháng 12/2015 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ : Tháng 09/2016 V- Cán hướng dẫn CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) : PGS.TS Ngô Cao Cường KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Trần Minh Sang ii LỜI CẢM ƠN Sự thành công gắn liền với nhiều hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong thời gian học Cao học trường Đại học Cơng nghệ TP Hồ Chí Minh Tơi nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ quý Thầy Cô, gia đình bạn bè Trước hết, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS.Ngơ Cao Cường hướng dẫn tơi hồn thành luận văn này, Thầy có định hướng quan tâm giúp đỡ nhiều tơi gặp khó khăn q trình thực luận văn Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy cô giáo, người đem lại cho kiến thức bổ trợ, vô có ích năm học vừa qua Cũng xin gửi lời cám ơn chân thành tới Ban Giám hiệu, Phịng Đào tạo sau đại học, Đại học cơng nghệ tạo điều kiện cho tơi q trình học tập Cuối xin gửi lời cám ơn đến gia đình, bạn bè, người ln bên tơi, động viên khuyến khích tơi q trình thực luận văn Trong thực luận văn kinh nghiệm thực tiễn cịn hạn chế nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận thông cảm, bảo từ quý Thầy, Cô góp ý bạn để tơi hồn thiện tốt Học viên Trần Minh Sang iii TĨM TẮT Nội dung luận luận văn “Thị trường điện cạnh tranh định hướng phát triển ngành điện đến năm 2030” tóm tắt qua nội dung sau: -Tìm hiểu hệ thống điện Việt Nam từ bước ngoặc lịch sử ngành điện chon đến tổng quan ngành điện -Tìm hiểu thị trường điện nước qua giai đoạn theo thời gian:  Quá trình tái cấu xây dựng ngành điện lực  Cấu trúc chế vận hành thị trường điện lực  Thực tế vận hành học kinh nghiệm - Các giải pháp đề với mục đích định hướng phát triển ngành điện tương lai.Tìm hiểu định hướng phát triển ngành điện thông qua định thủ tướng phủ ký,mỗi định giai đoạn -Từ nhu cầu thực tế để dẫn đến việc hình thành thị trường điện cạnh tranh tìm hiểu thị trường điện cạnh tranh qua cấp độ hình thành -Thành lập thị trường điện nhằm mục đích đảm bảo an ninh cung cấp điện, giá điện hợp lý, hạn chế xáo trộn đến hoạt động sản xuất kinh doanh điện Đảm bảo phát triển ngành điện bền vững.Thúc đẩy cạnh tranh công bằng, minh bạch, đơn giản, phù hợp với ngành điện Việt Nam -Xây dựng hệ thống mô đấu thầu giá điện xây dựng phần mềm cho hệ thống máy phát tải.ý nghĩa phần mềm mô cho hệ thống giúp tải lấy công suất từ máy phát từ nguồn khác nhằm tối ưu công suất giá điện iv ABSTRACT The main contents of the thesis "market-oriented competitive electricity and power sector development until 2030" are summarized through the following content: -Learn Electrical system in Vietnam from the historic landmark to review the current electricity industry -Learn Phone market abroad through the stages over time: • The process of restructuring of the electricity and construction sectors • The structure and operational mechanism of the electricity market • Actual operating and lessons learned - The solution proposed for the purpose of power development orientation in the future Learn driven power development through a decision of the Prime Minister signed, a decision that each stage - The actual needs to lead to the formation of a competitive electricity market and understand the competitive electricity market through each level form - Establishment of the electricity market aims to ensure the security of electricity supply, electricity prices reasonable, limiting disruption to business operations electricity production Promote fair competition, transparency, simplicity, consistent with Vietnam's power sector -Construction Bidding system simulation power and construction cost for the system software includes transmitters and download meaning of simulation software for this system is to help get the power load from the transmitters from different sources capacity optimization purposes and electricity prices v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN Error! Bookmark not defined LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT Error! Bookmark not defined ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iix DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC HÌNH xi CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1.Đặt vấn đề 1.2.Tính cấp thiết đề tài 1.3.Mục tiêu đề tài: 1.4.Nội dung nghiên cứu: 1.5.Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Phương pháp luận: .2 1.5.2 Phương pháp nghiên cứu: CHƯƠNG TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 2.1 Hệ thống điện Việt Nam 2.1.1 Bước ngoặc lịch sử ngành điện việt nam 2.1.2.Tổng quan ngành điện Việt Nam 15 2.1.2.1.Sản xuất điện 16 2.1.2.2.Thị trường điện 19 2.1.2.3.Lưới điện quốc gia .20 2.1.2.4.Giá bán điện .21 2.2 Tổng quan thị trường điện giới 27 2.2.1.Nước ÚC 27 2.2.1.1.Quá trình tái cấu ngành điện xây dựng thị trường điện lực .27 2.2.1.2.Cấu trúc chế vận hành thị trường điện lực .28 2.2.1.3.Thực tế vận hành học kinh nghiệm 29 2.2.2 Nước HÀN QUỐC 30 vi 2.2.2.1 Quá trình tái cấu ngành điện xây dựng thị trường điện lực 30 2.2.2.2 Cấu trúc chế vận hành thị trường điện lực 31 2.2.2.3 Thực tế vận hành học kinh nghiệm 32 2.2.3 Nước BRAZIL 33 2.2.3.1.Quá trình tái cấu ngành điện xây dựng thị trường điện lực .33 2.2.3.2 Cấu trúc chế vận hành thị trường điện lực 34 2.2.3.3.Thực tế vận hành học kinh nghiệm 35 2.2.4 Nước NEW ZEALAND 36 2.2.4.1.Quá trình tái cấu ngành điện xây dựng thị trường điện lực .36 2.2.4.2.Cấu trúc chế vận hành thị trường điện lực .37 2.2.4.3.Thực tế vận hành học kinh nghiệm 38 CHƯƠNG TỔNG QUÁT HOÁ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH ĐIỆN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030 39 3.1 Các giải pháp đề giúp định hướng phát triển ngành điện tương lai 39 3.1.1.Khai thác tiềm sử dụng lượng tiết kiệm hiệu 40 3.1.2.Theo đuổi kịch phát triển lượng phát thải carbon 40 3.1.3.Tăng cường phát triển nguồn điện từ lượng tái tạo 41 3.2.Giai đoạn phát triển ngành điện từ 2004-2010 tầm nhìn 2020 42 3.3.Giai đoạn phát triển điện lực quốc gia từ 2010-2020 có tầm nhìn đến 2030 48 CHƯƠNG :THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CẠNH TRANH ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TẠI VIỆT NAM 63 4.1.Khái niệm thị trường điện cạnh tranh 63 4.2.Các bước hình thành phát triển thị trường điện cạnh tranh .64 4.2.1 Nhu cầu thực tế 64 4.2.2 Hình thành phát triển thị trường điện qua cấp độ 65 4.2.2.1 Cấp độ 1: Thị trường phát điện cạnh tranh (VCGM) từ năm 20052014 66 4.2.2.2 Cấp độ 2:Thị trường bán buôn điện cạnh tranh(VWEM) từ năm 2015-2022 67 4.2.2.3.Cấp độ : Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh (VREM) từ sau năm 2022 69 103 Hình 5.17 Giao diện ứng dụng trường hợp (nhập liệu chọn khung “áp dụng”) -Khi nhập xong liệu,ta nhấn vào khung “Áp dụng” để chạy kết Hình 5.18 Hiển thị kết ứng dụng 104 5.4 Hệ thống có máy phát,1 tải,xét đến giá điện, giới hạn công suất đường dây truyền tải(tối ưu cơng suất giá điện) Hình 5.19 Hệ thống có máy phát,1 tải (xét giá,công suất máy phát,giới hạn công suất đường dây) 5.4.1.Yêu cầu hệ thống: - Lấy công suất từ máy phát tải 1,sao cho đáp ứng đủ công suât cho tải giá cơng suất lấy rẻ (chi phí tính theo giá máy phát,có xét giới hạn cơng suất đoạn dây) 5.4.2.Các bước tiến hành: BƯỚC 1:Tối ưu công suất - Chọn công suất phát tải cho đủ,không quan tâm giá BƯỚC 2:tối ưu giá - Khi bước đủ công suất,ta thay cơng suất máy có chi phí thấp vào,đẩy cơng suất máy sử dụng có giá cao *Thực chi tiết: Bước 1: Tối ưu công suất - Lấy đủ công suất tải cần theo đường dây gần kết nối từ máy phát đến tải.Để tránh trường hợp nhập giá rẻ trước thiếu công suất phát tải 105 Hình 5.20.Lựa chọn đường dây,máy phát (sử dụng máy phát phát cơng suất gần tải nhất) Hình 5.21.Lựa chọn đường dây,máy phát (sử dụng máy phát 4,máy phát 2) -Máy phát phát công suất theo đường dây T4 -Máy phát theo đường dây T1 106 Hình 5.22 Lựa chọn đường dây,máy phát (sử dụng máy phát máy phát theo đường) -Phát công suất theo đường dây T3,T4 T2,T1 Hình 5.23 Lựa chọn đường dây,máy phát (sử dụng máy phát 2,máy phát 4) -Máy phát phát công suất theo đường :T3,T2,T1 -Máy phát phát cơng suất theo đường :T2,T3,T4 107 Ví dụ: Hình 5.24.Ví dụ tốn hệ thống -Tải lấy công suất máy phát theo đường gần 1/Lấy 200 MF1 2/Lấy 200 MF1 theo đường T1 300 MF4 theo đường T4 3/Lấy 200 MF3 theo đường T3,T4 4/Lấy 100 MF2 theo đường T2,T3,T4 Bước 2: Tối ưu giá ( chọn lọc đường đi,máy phát hợp lý) - Dựa bước 1,đã đủ công suất cần cho tải 1,ta chọn lại giá để thay vào cho tối ưu - Khi bước xong,đã đủ tải,nhưng giá chưa tối ưu, - Ta lấy “từng máy phát” “có giá rẻ nhất” “cịn cơng suất” để đưa vào đồng thởi đẩy công suất sử dụng có giá cao Quy tắc đẩy cơng suất về: - Ta có máy A,B,C,D máy A có chi phí thấp MF A < MF B < MF C< MF D trường hợp máy A cịn cơng suất Có trường hợp xảy ra: -Trường hợp đẩy công suất 1:Máy A đẩy máy B phát gần có chi 108 phí cao máy A Hình 5.25.Quy luật đẩy cơng suất trường hợp -Trường hợp đẩy công suất 2:Nếu máy phát B,C phát đường dây khác gần máy phát A,thì xét máy (B,C),máy có chi phí cao nhất, máy phát A đường dây hướng máy chi phí cao để đẩy Hình 5.26.Quy luật đẩy cơng suất trường hợp -Trường hợp đẩy công suất 3:Nếu đường dây đến tải máy A khơng có máy phát,giá cao máy A,ta xét tải dùng máy phát có giá cao máy phát A đẩy máy phát thay cho máy 109 Hình 5.27.Quy luật đẩy cơng suất trường hợp - Khi máy phát A hết tải,ta xét tới máy phát có giá rẻ tiếp theo,là máy phát B,tiếp tục đẩy máy phát có chi phí cao C,B,… -Theo thuật toán vậy,giá máy rẻ lấy khi,khơng cịn máy phát có chi phí rẻ để thay dừng VD:Chi phí :MF1:3 MF2:4 MF3:1 MF4:2 Hình 5.28.Ví dụ toán hệ thống -BƯỚC 1: Ta lấy cơng suất máy phát có đường gần tải 1/Lấy 200 MF1 có giá: 2/Lấy 300 MF4: đường T4 có giá 110 Lấy 200 MF2:đường T1 có giá 3/Lấy 300 MF3 :đường T3,T4 có giá Khi xong bước cơng suất cịn lại MF1=0,MF2=100,MF3=200,MF4=0 -BƯỚC 2:Chọn lọc giá rẻ để thay vào Lấy MF3 có chi phí rẻ cơng suất cịn lại 200 MF3 đường có máy phát hoạt động là:MF2,MF4 Chi phí:MF2 =4 > MF4=2 =>MF3 đẩy 200 công suất MF2 theo đường theo đường dây T2,T1 Cập nhật lại: 1/Lấy 200 MF1 có giá: 2/Lấy 300 MF4: đường T4 có giá Lấy 200 MF3:đường T2,T1 có giá 3/Lấy 300 MF3 :đường T3,T4 có giá => cơng suất cịn lại MF1=0,MF2=300,MF3=0,MF4=0 Xét giá rẻ MF4 có giá cơng suất cịn lại =0 Xét đến MF4 có giá cơng suất cịn lại =0 Xét MF2 có giá giá cao nhất,không thể thay cho máy nữa.ta dừng lại,cho kết cuối Hình 5.29.Kết đường dây sử dụng từ máy phát đến tải 111 5.4.3.Sơ đồ giải thuật trường hợp Hình 5.30.Sơ đồ giải thuật trường hợp 5.4.4.Ứng dụng phần phềm vào hệ thống cho trường hợp -Giao diện phần mềm: ô,phần trường hợp nằm số Hình 5.31 Giao diện phần mềm -Cách sử dụng phần mềm chi tiết giới thiệu mục “5.2.3 Ứng dụng phần phềm vào hệ thống” 112 -Để chay ứng dụng ta nhập liệu vào vào ô textbox sau: giá: máy phát 1: máy phát 2: máy phát 3: máy phát 4: công suất: máy phát :200 máy phát 2:500 máy phát 3:200 máy phát 4:200 Giới hạn công suất dây T1:200 T2:500 T3:400 T4:700 Cơng suất tải:1500 Hình 5.32 Giao diện ứng dụng trường hợp 3(nhập liệu chọn khung “áp dụng”) 113 -Khi nhập xong liệu,ta nhấn vào khung “Áp dụng” để chạy kết Hình 5.33 Hiển thị ết ứng dụng 114 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN TÓM TẮT - Đưa kết luận nội dung đóng góp luận văn làm 6.1.Kết luận -Luận văn trình bày tổng quan thị trường điện nước nước-một số nước tiêu biểu giới như: ÚC,HÀN QUỐC,BRAZIL,NEW ZEALAND.rút số học kinh nghiệm nước -Tổng quan lịch sử hình thành hệ thống điện Việt Nam -Đề giải pháp định hướng hoá,phát triển ngành điện tương lai đến năm 2030 -Nghiên cứu giai đoạn phát triển ngành điện từ năm 2004 có tầm nhìn đến 2030 tìm hiểu qua định quy hoạch,mỗi định giai đoạn thủ tướng phủ ban hành.bao gồm mục tiêu :  Sử dụng có hiệu nguồn tài nguyên lượng nước, kết hợp với nhập lượng sơ cấp cho sản xuất điện;  Cung cấp đầy đủ điện với chất lượng ngày cao, giá hợp lý cho phát triển kinh tế - xã hội;  Đảm bảo an ninh lượng quốc gia -Tổng quan thị trường điện cạnh tranh nước,nghiên cứu hình thành cấp độ.Nước ta nằm giai đoạn vận hành thí điểm cấp độ Thị trường bán buôn điện cạnh tranh(VWEM) từ năm 2015-2022 -Nhận xét ưu,nhược điểm cấp độ để hình thành phát triển thị trường điện -Định nghĩa đấu thầu giá điện,xây dựng trường hợp hệ thống máy phát có tải đặt vị trí máy phát với yêu câu lấy đủ công suất cho tải đảm bảo giá rẻ -Ứng dụng cơng nghệ thơng tìn vào hệ thống.Tạo dựng thành cơng mơ hình mơ đấu thầu giá cho trường hợp đặt hệ thống máy phát tải,chỉ cần nhập liệu tìm máy phát,đường dây,công suất sử dụng tối ưu 6.2.Hướng phát triển đề tài -Xây dựng mơ hình mơ có nhiều máy phát nhiều tải 115 -Xây dựng mơ hình mơ có tính đến giới hạn cơng suất giá đường dây truyền tải 116 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Anh Tuấn Hồn thiện mơ hình tổ chức sản xuất kinh doanh Tổng công ty điện lực Việt Nam, Luận án Tiến sỹ, ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội, 2003 [2].Bộ Công thương Qui định quản lý, vận hànKh thị trường điện cạnh tranh – Hệ thống điện thị trường điện Việt Nam năm 2010 [3].Nguyễn Anh Tuấn Hoàn thiện mơ hình tổ chức sản xuất kinh doanh Tổng công ty điện lực Việt Nam, Luận án Tiến sỹ, ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội, 2003 [4]Bộ Công Thương,cục điều tiết điện lực “Đề án:thiết kế chi tiết thị trường bán buôn điện cạnh tranh” [5].Ngô Xuân Anh.Nghiêng cứu mơ hình thị trường điện giao chế tốn cho thị trường điện bán bn Việt Nam,Luận văn Thạc sĩ,ĐH công nghệ TP.HCM,2016 [6].www.akhpc.vn/ [7]./www.evn.com.vn/ [8].www.avuong.com/ [9].www.erav.vn/ [10].tailieu.vn/ [11] nangluongvietnam.vn/ [12].Quyết định 176/2004/QĐ-TTG,Ngày tháng 10 năm 2004 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển ngành Điện Việt Nam giai đoạn 2004 2010, định hướng đến 2020.” [13].Quyết định số 1208/QD/TTg ngày 21/07 /2011 TTg Chính phủ Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn 2030 (Tổng sơ đồ VII) [14].Ban điều tiết phát triển thị trường điện – Cục điều tiết điện lực Các giảng thị trường điện EVN tổ chức [15].Quyết định số 3956/QĐ-BCN ngày 29 tháng 12 năm 2006 việc ban hành “ Quy định thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm” [16].Quyết định số 2256/QĐ-BCT Ngày 12 tháng năm 2015, Bộ Công Thương ban hành Quy định giá bán điện [17].www.vpbs.com.vn/ 117 [18] Các báo thị trường điện trang tin điện tử ngành điện (icon.com.vn/vn-83-638/Thi-truong-dien) [19] Quyết định 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 Thủ Tướng Chính Phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Điện lực Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Điện lực; [20] Viện Năng Lượng, Chiến Lược Phát Triển Cơng Nghệ Của Tập Đồn Điện Lực Việt Nam, định hướng đến năm 2025 [21] Quyết định số 3956/QĐ-BCN ngày 29 tháng 12 năm 2006 việc ban hành “ Quy định thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm” [22] Báo cáo tham luận quan hệ toán thị trường điện giao toán theo hợp đồng dạng sai khác thị trướng phát điện cạnh tranh Việt Nam Công ty Mua Bán điện (EVNEPTC); [23] Quyết định số 26/2006/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2006 việc Phê duyệt lộ trình, điều kiện hình thành phát triển cấp độ thị trường điện lực Việt Nam [24] Các báo thị trường điện trang tin điện tử ngành điện (icon.com.vn/vn-83-638/Thi-truong-dien) [25].www.eptc.vn Công ty mua bán điện [26] www.nldc.evn.vn Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia ( ĐĐQG) [27] Viện Năng Lượng, Chiến Lược Phát Triển Cơng Nghệ Của Tập Đồn Điện Lực Việt Nam, định hướng đến năm 2025 ... đề tài ? ?Thị trường điện cạnh tranh định hướng phát triển ngành điện đến năm 2030? ?? thật hữu thị trường điện nước ta nằm giai đoạn thí điểm 2015-2022 :thị trường bn bán điện cạnh tranh nói riêng định. .. đề tài nghiên cứu - Tìm hiểu thị trường điện nước - Định hướng phát triển ngành điện Việt Nam đến năm 2030 - Tìm hiểu thị trường điện canh tranh định hướng phát triển Việt Nam - Đấu thầu giá điện, Xây... phát triển thị trường Điện cạnh tranh, ngành điện phát triển qua ba giai đoạn: 1) Thị trường phát điện cạnh tranh (2005-2014): cơng ty sản xuất điện chào bán điện cho người mua nhất; 2) Thị trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Thị trường điện cạnh tranh và định hướng phát triển ngành điện đến năm 2030, Tài liệu Thị trường điện cạnh tranh và định hướng phát triển ngành điện đến năm 2030