0

Tài liệu Quy hoạch mở rộng lưới truyền tải sử dụng thuật toán mặt cắt tối thiểu

100 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHẠM VĂN LỚI QUY HOẠCH MỞ RỘNG LƯỚI TRUYỀN TẢI SỬ DỤNG THUẬT TOÁN MẶT CẮT TỐI THIỂU LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã số ngành: 60520202 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHẠM VĂN LỚI QUY HOẠCH MỞ RỘNG LƯỚI TRUYỀN TẢI SỬ DỤNG THUẬT TOÁN MẶT CẮT TỐI THIỂU LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã số ngành: 60520202 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS TRƯƠNG VIỆT ANH TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2016 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS TS TRƯƠNG VIỆT ANH (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 25 tháng năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS TS Đồng Văn Hướng Chủ tịch TS Nguyễn Hùng Phản biện PGS TS Quyền Huy Ánh Phản biện TS Võ Công Phương Ủy viên TS Võ Viết Cường Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2016 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: PHẠM VĂN LỚI Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 28/11/1976 Nơi sinh: Quảng Bình Chuyên ngành: Kỹ thuật điện MSHV: 1441830046 I- Tên đề tài: Quy hoạch mở rộng lưới truyền tải sử dụng thuật toán mặt cắt tối thiểu II- Nhiệm vụ nội dung: - Tìm hiểu tốn quy hoạch phương pháp giải - Tìm hiểu thuật toán mặt cắt tối thiểu áp dụng thuật toán quy hoạch lưới điện truyền tải nhằm giảm thiểu khơng gian tìm kiếm - Ứng dụng ví dụ mẫu sơ đồ thực tế III- Ngày giao nhiệm vụ: 23/01/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 30/6/2016 V- Cán hướng dẫn: PGS TS TRƯƠNG VIỆT ANH CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số 515/QĐ-ĐKC TP HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH Về việc Giao đề tài luận văn thạc sĩ cho học viên Phạm Văn Lới HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Căn Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thơng tư số 15/2014/TTBGDĐT, ngày 15 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo; Căn định số 3408/QĐ-ĐKC ngày 22 tháng 11 năm 2014 Hiệu trưởng việc công nhận trúng tuyển học viên cao học đợt năm 2014; Xét đề nghị Trưởng phòng Quản lý khoa học Đào tạo sau đại học, QUYẾT ĐỊNH: Điều Giao đề tài luận văn thạc sĩ cho: Họ tên học viên: PHẠM VĂN LỚI Ngày sinh: 28/11/1976 MSHV: 1441830046 Lớp: 14SMĐ21 Chuyên ngành: Kỹ thuật điện MSHV: 60520202 Tên đề tài luận văn: Quy hoạch mở rộng lưới truyền tải sử dụng thuật toán mặt cắt tối thiểu Cán hướng dẫn: PGS TS Trương Việt Anh Điều Học viên Phạm Văn Lới Cán hướng dẫn có quyền nghĩa vụ theo Quy chế đào tạo Thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT, ngày 15 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Điều Cán hướng dẫn, học viên có tên Điều đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành định Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG -Như điều 3; -Lưu: P TC-HC, P QLKH – ĐTSĐH Hồ Đắc Lộc i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Phạm Văn Lới ii LỜI CẢM ƠN Qua thời gian học tập Trường Đại học Công nghệ TP HCM, giúp đỡ hướng dẫn q thầy cơ, tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Tôi chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng quản lý khoa học – Đào tạo sau đại học Trường Đại học Công nghệ TP HCM tạo điều kiện thuận lợi cho học tập, nghiên cứu thực tốt đề tài thời gian qua Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS TS Trương Việt Anh, Thầy tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt trình thưc luận văn tốt nghiệp Chân thành cảm ơn quý thầy, cô tận tâm dẫn, truyền đạt kiến thức cho tơi q trình học Trường Xin gửi lời cảm ơn đến thành viên Hội đồng phản biện góp ý để tơi hồn thiện luận văn Cảm ơn bạn học viên lớp cao học Kỹ thuật điện 14SMĐ21 đoàn kết, giúp đỡ suốt thời gian học tập Trường Trân trọng T.P Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng năm 2016 Học viên Phạm Văn Lới iii TÓM TẮT Tên đề tài: ‘‘Quy hoạch mở rộng lưới truyền tải sử dụng thuật toán mặt cắt tối thiểu” Thời gian thực hiện: Từ tháng 01 năm 2016 Nội dung luận văn gồm có: Chương Mở đầu Giới thiệu chung vai trò, yêu cầu, mục tiêu cơng tác quy hoạch mở rộng lưới điện phương pháp dùng cho quy hoạch lưới điện Đề xuất phương pháp để thực quy hoạch mở rộng lưới điện nêu mục tiêu, nhiệm vụ, giới hạn nội dung luận văn Chương Tổng quan quy hoạch mở rộng lưới điện Giới thiệu, phân loại toán quy hoạch tốn học trình bày chi tiết phương pháp quy hoạch lưới điện truyền tải phương pháp tối ưu hóa tốn học (mơ hình AC, DC, phân tích Bender thuật tốn nhánh biên), phương pháp meta-heuristic (tìm kiếm Tabu, thuật tốn di truyền, tối ưu hóa bầy đàn) Chương Cơ sở lý thuyết mặt cắt tối thiểu Trình bầy sở lý thuyết thuật toán mặt cắt tối thiểu, xây dựng giải thuật mặt cắt tối thiểu để áp dụng vào lưới điện thực tính tốn sơ đồ điển hình lưới điện Garver bus Chương Áp dụng ví dụ mẫu sơ đồ thực tế Áp dụng thuật toán min-cut max-flow sơ đồ lưới điện 14 bus IEEE lưới điện truyền tải 220/500 kV Miền Trung Việt Nam Chương Kết luận Nhận xét, kết luận kết nghiên cứu đạt hướng nghiên cứu đề tài iv ABSTRACT Topic name: “Transmission Expansion Planning Using Min Cut Algorithm” Duration: from January, 2016 This thesis consists of the following parts: Chapter Introduction General introduction about the role, requirements and goals of transmission expansion planning and methods used for transmission expansion planning Proposing new method to solve the transmission expansion planning problem as well as specified the objectives, tasks and the main content of this thesis Chapter Overview transmission expansion planning Introduction and classification of mathematical programming problems and presentation detailed about planning methods to solve the transmission expansion planning problem such as Mathematical optimization methods (DC model, AC model, and The branch and bound algorithm and Benders decomposition), metaheuristic methods (Tabu Search, Genetic Algorithm, Particle Swarm Optimization) Chapter Theoretical basis min-cut algorithm Presented the theoretical basis of min-cut algorithm and built min-cut max-flow algorithm to apply to the electric system and calculate on Garver bus diagram Chapter Application on the standard system and the actual system Apply min-cut max-flow algorithm on the 14-bus IEEE system and 220/500kV transmission system in Central of Vietnam Chapter Conclusion Comments and conclusions of the research results achieved and the next research v MỤC LỤC TỰA TRANG Quyết định giao đề tài LỜI CAM ĐOAN ……………………………………………………… i LỜI CẢM ƠN …………………………………………………………… ii TÓM TẮT ……………………………………………………………… iii MỤC LỤC ……………………………………………………………… v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ………………………………… viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ……………………………………………… ix DANH SÁCH CÁC BẢNG …………………………………………… xi Chương MỞ ĐẦU …………………………………………………… 1.1 Đặt vấn đề ………………………………………………………… 1.2 Mục tiêu nhiệm vụ …………………………………………… 1.3 Phương pháp nghiên cứu ………………………………………… 1.4 Giới hạn đề tài …………………………………………………… 1.5 Điểm luận văn …………………………………………… 1.6 Phạm vi ứng dụng ………………………………………………… 1.7 Bố cục luận văn ……………………………………………… Chương TỔNG QUAN QUY HOẠCH LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI … 2.1 Bài toán quy hoạch toán học ……………………………………… 2.1.1 Bài toán tối ưu tổng quát ……………………………………… 2.1.2 Phân loại toán tối ưu …………………………… …… 2.2 Một số phương pháp quy hoạch lưới điện truyền tải …… ……… 2.2.1 Phương pháp tối ưu hóa tốn học ……………… …… …… 2.2.1.1 Mơ hình DC ……………………………………………… 2.2.1.2 Mơ hình AC ……………………………………………… 10 2.2.1.3 Phân tích Benders thuật tốn nhánh biên…………… 12 2.2.2 Tối ưu hóa meta-heuristic …………………………………… 16 2.2.2.1 Tìm kiếm Tabu TS ……………………………………… 16 70 71  Chạy chương trình, kết giá trị: Min-cut = [7 31 31 31 10 31 12 31 13 31 14 31 15 31 16 31 18 31 19 31 21 31 22 31 23 31 24 31] Như lát cắt thuộc tải, tăng thêm tải cho lưới Nguồn đường dây đảm bảo cung cấp đủ lượng cho phụ tải  Kiểm tra kết phần mềm PowerWorld phù hợp với kết chương trình Min-cut Hình 4.5 Hình 4.5 Mơ lưới điện Miền Trung Việt Nam tháng 02/2016 72 4.2.2 Lưới điện 220-500kV Miền Trung Việt Nam mở rộng Do đặc thù địa lý, lưới điện Miền Trung việc cung cấp điện cho phụ tải chỗ cịn có nhiệm vụ truyền tải lượng từ Miền Bắc vào Miền Nam ngược lại truyền lượng từ Miền Nam Miền Bắc, đặc biệt vào thời điểm khô kiệt, hạn hán Giả thiết trường hợp tính tốn quy hoạch mở rộng lưới điện Miền Trung là:  Công suất truyền tải từ Miền Bắc vào cung cấp cho Miền Nam giữ nguyên hành 1910 MW  Các phụ tải Miền Trung tiếp tục tiêu thụ lượng điện với công suất 2285 MW  Vào thời điểm này, tỉnh miền Nam bước vào mùa khơ Điều đồng nghĩa với việc nhu cầu sử dụng điện bắt đầu tăng cao Đặc biệt tháng tháng 5, vào hai tháng cao điểm mùa khô, phụ tải lại tăng cao nắng nóng gay gắt kéo dài diện rộng Để đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế-xã hội đời sống nhân dân tỉnh phía Nam, khơng cần phải tiết giảm phụ tải, tạo tin cậy, ổn định vận hành hệ thống điện Quốc Gia Cùng với tiếp tục hồn thành cơng trình đảm bảo cung cấp điện cho khu vực miền Nam; hệ thống truyền tải điện Bắc-Nam tiếp tục có vai trị đặc biệt quan trọng Đó cần huy động lượng công suất lớn nhà máy điện Miền Trung nhằm cung cấp cho Miền Nam qua trạm 500kV Đăk Nông – 500kV Phú Lâm với công suất phát tối đa 5839 MW Việc tăng công suất phát tối đa nhà máy phát điện khu vực Miền Trung chắn ảnh hưởng tới lưới điện truyền tải Do phải tính tốn xác thơng số Từ đưa phương án quy hoạch mở rộng lưới phù hợp đảm bảo an ninh lượng Quốc Gia 4.2.2.1 Xác định điểm nghẽn mạch  Bằng bước tính tốn trên, thành lập ma trận A=Anxn Bảng 4.10 73 74  Chạy chương trình, có kết giá trị: Min-cut = [4 31 31 31 10 31 12 31 13 31 14 31 15 31 16 31 18 31 19 31 21 31 22 31 23 31 24 31 29 31 26 25] Ta thấy lát cắt thuộc trường hợp thứ tư thuộc tải thuộc nhánh nguồn đáp ứng, lưới không đáp ứng Thuộc tải [7 31 31 31 10 31 12 31 13 31 14 31 15 31 16 31 18 31 19 31 21 31 22 31 23 31 24 31 29 31] thuộc nhánh [ 26 25]  Kiểm tra kết phần mềm PowerWorld: Phù hợp với kết chương trình Min-cut Hình 4.6 Hình 4.6 Mô lưới điện Miền Trung Việt Nam phát tăng tối đa công suất 75 4.2.2.2 Định hướng quy hoạch mở rộng Ta thấy lát cắt thuộc tải thuộc nhánh nguồn đáp ứng, lưới không đáp ứng Để khắc phục cố tải đường dây nhánh 4-5, 26-25 đảm bảo an toàn, tin cậy cung cấp điện đề xuất giải pháp sau:  Tăng dung lượng cho nhánh 4-5 cách xây dựng đường dây với thông số Bảng 4.11 nhằm đáp ứng xử lý trước mắt cố tải vượt 30% đường dây truyền tải tuyến từ nút 4.Pleiku 500kV đến nút 5.Đăknông 500kV Đồng thời dự phòng cho việc quy hoạch mở rộng lưới điện truyền tải sau việc tăng phụ tải chỗ truyền tải lượng công suất lớn từ Miền Bắc vào cung cấp cho Miền Nam truyền tải công suất theo chiều ngược lại Bảng 4.11 Nhánh dự kiến mở rộng lưới 220/500kV Miền Trung Việt Nam Từ Trạm Tới Trạm 4.Pleiku 5.Đăknông 500kV 500kV Độ dài (km) R (pu) X (pu) Pđm (MVA) 300 0,0013 0,0238 3120  Khi tăng dung lượng nhánh 4-5 nhánh 26-25 khơng cịn xảy trường hợp tải đường dây truyền tải từ BuônKuốp đến BuônTuasah luồng cơng suất bầy sẻ phân bố phía đường dây vừa xây dựng  Thực tính tốn lại mặt cắt tối thiểu, nhập giá trị theo Bảng 4.12  Chạy chương trình, có kết giá trị: Min-cut = [7 31 31 31 10 31 12 31 13 31 14 31 15 31 16 31 18 31 19 31 21 31 22 31 23 31 24 31] Như lát cắt thuộc tải, điểm tải đường dây truyền tải khắc phục  Kiểm tra kết phần mềm PowerWorld Hình 4.7 phù hợp với việc tính tốn theo giải thuật mặt cắt tối thiểu 76 77 Hình 4.7 Mơ lưới điện Miền Trung Việt Nam sau mở rộng Như nhánh tải khắc phục, tổn hao đường dây giảm đáng kể, từ 7% giảm xuống cịn 4% điều kiện lý tưởng, cơng suất truyền qua trạm Đăk Nông 500 kV tăng từ 5098MW lên 5265MW cung cấp cho nhu cầu tăng phụ tải Miền Nam qua trạm Phú Lâm 500 kV 4.3 Tổng kết chương Việc áp dụng thuật toán Min-cut-Maxflow vào sơ đồ lưới điện mẫu 14 bus IEEE lưới điện thực tế 220/500 kV Miền Trung Việt Nam cho nhiều kết khả quan 78 Dựa thông số đầu vào công suất nguồn, công suất tải, khả truyền tải công suất trạm biến áp đường dây, chương trình xác định phần yếu sơ đồ lưới điện Từ kết tính tốn chương trình, người làm cơng tác quy hoạch lựa chọn xác phương án xây dựng, nâng cấp trang thiết bị cho hệ thống điện theo yêu cầu giai đoạn cụ thể 79 Chương KẾT LUẬN 5.1 Những kết đạt Luận văn trình bày khái quát số phương pháp giải toán quy hoạch tĩnh lưới điện truyền tải STEP nêu ưu, nhược điểm phương pháp từ đề xuất phương pháp để giải toán Với phương pháp đề xuất Min-cut Max-flow, với thông số đầu vào công suất nguồn, công suất tải, khả truyền tải công suất trạm biến áp đường dây, chương trình xác định phần yếu sơ đồ lưới điện từ đưa giải pháp khắc phục theo nhu cầu, giai đoạn công tác quy hoạch lưới điện Việc phối hợp thuật tốn Min-cut Max-flow với chương trình mơ PowerWorld Simulator đưa hướng tiếp cận việc giải tốn quy hoạch lưới điện theo trình tự: Tính tốn Min-cut → Mơ kiểm chứng PowerWorld → Kế hoạch khắc phục → Tính tốn Min-cut → Mơ kiểm chứng PowerWorld → ….→ Kết cuối Việc phối hợp áp dụng Min-cut Max-flow PowerWorld Simulator sơ đồ Garver bus, 14 bus IEEE lưới điện thực tế 220/500 kV Miền Trung Việt Nam cho kết khả quan giảm tổn hao, tăng khả truyền tải giảm giá biên công suất Đây sở để tiếp tục phát triển thuật toán Các ưu điểm thuật toán Min-Cut-Max-Flow nhờ có giải thuật ngắn gọn, khối lượng tính tốn thấp, nhanh đặc biệt yêu cầu thông số đầu vào đơn giản để ứng dụng quy hoạch mở rộng lưới điện truyền tải thuận lợi Bất quy hoạch mở rộng lưới điện truyền tải ngắn hạn hay dài hạn, thuật tốn công cụ thuận lợi cho đơn vị tư vấn đơn giản nhanh chống tìm điểm thắt cổ chai hệ thống điện để nghiên cứu mở rộng yêu cầu truyền tải hệ thống điện 80 Tuy nhiên, phương pháp xác định điểm nghẽn mạch định hướng quy hoạch hệ thống điện, cần kết hợp nhiều phương pháp khác để xác định phương án quy hoạch hiệu nêu luận văn 5.2 Hướng phát triển đề tài Bên cạnh kết đạt được, thuật tốn Min-cut Max-flow cịn hạn chế như: Chưa có hàm chi phí, chưa tính đến ràng buộc điện áp, phân bố tối ưu công suất… Để tiếp tục phát triển đề tài, cần nghiên cứu bổ sung thêm vào thuật toán hàm chi phí, ràng buộc điện áp, phân bố công suất; kết hợp với phương pháp quy hoạch khác (như TS, PSO…) thuật tốn Min-cut Max-flow phép tính ban đầu để hạn chế khơng gian tìm kiếm 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Võ Văn Tuấn Dũng (2007) Giáo trình quy hoạch tuyến tính NXB Thống kê, tr 3-6 [2] Nguyễn Lân Tráng (2007) Giáo trình quy hoạch phát triển hệ thống điện NXB Khoa học Kỹ thuật, tr 179-183 [3] C W Lee, Simon K K Ng, J Zhong, and Felix F Wu (2006) Transmission Expansion Planning From Past to Future Proc Power Systems Conf Expo (PSCE 06), pp.257-265 [4] Reza Hemmati, Rahmat-Allah Hooshmand, Amin Khodabakhshian (2013) State-of-the-art of transmission expansion planning: Comprehensive review Renewable and Sustainable Energy Reviews 23 (2013), pp.312–319 [5] S H M Hashimoto, R Romero and J R S Mantovani (2003) Efficient linear programming algorithm for the transmission network expansion planning problem Proc IEE-Gen Transm Dist Vol.150, pp 536-542, Sept 2003 [6] Tohid Akbari, Mohammad Tavakoli Bina, Ali Abedini (2012) AC-OPF Based Static Transmission Expansion Planning: A Multiobjective Approach 20th Iranian Conference on Electrical Engineering, (ICEE2012), Tehran, Iran, May 2012 [7] Len L Garver (1970) Transmission Network Estimation Using Linear Programming IEEE Transactions on power apparatus and systems Vol.PAS89, No.7, pp 1688-1697 September/October 1970 [8] S.Haffner, A.Monticelli, A.Garcia, J.Mantovani and R.Romero (2001) Branch and bound algorithm for transmission system expansion planning using a transportation model IEE Proceedings-Generation, Transmission and Distribution Vol.147, No.3, pp 149-156 May 2001 82 [9] F Wen and C S Chang (1997) Transmission network optimal planning using the Tabu Search method Electric Power Systems Research No 42, pp.153–163, Aug 1997 [10] Edson Luiz da Silva, Jorge Mauricio Areiza Ortiz, Gerson Couto de Oliveira, and Silvio Binato (2001) Transmission Network Expansion Planning Under a Tabu Search Approach IEEE Transactions on Power systems Vol 16, No 1, pp 62-68 Feb 2001 [11] I J De Silva, M J Rider, R Romero, and C A Murari (2006) Genetic algorithm of Chu and Beasley for static and multistage transmission expansion planning IEEE Power Engineering Society General Meeting (PES '06) Montreal, Canada, June 2006 [12] Jin YX, Cheng HZ, Yan JY M, Zhang L (2006) New discrete method for particle swarm optimization and its application in transmission network expansion planning Elect Power Syst Res 77(2007):227–233 April 2006 [13] Shayeghi H, Mahdavi M, Bagheri A (2010) Discrete PSO algorithm based optimization of transmission lines loading in TNEP problem Energy Convers Manage 51, pp 112–21, 2010 [14] I Miranda de Mendonỗa, I Chaves Silva Junior, A L M Marcato (2014) Static planning of the expansion of electrical energy transmission systems using particle swarm optimization International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol 60, pp 234-44 Sept 2014 [15] Thanhlong Duong, Jiangang Yao, Vietanh Truong (2012) Optimal placement of TCSC based on min-cut algorithm for congestion management in deregulated electricity market Journal of Electrical Engineering and Technology (IJEET), ISSN 0976 – 6545(Print), ISSN 0976 – 6553(Online) Volume 3, Issue January-June 2012 [16] ThanhLong Duong, Yao JianGang, Tong Kang (2014) Optimal Location of Thyristor-controlled-series-capacitor using Min Cut Algorithm 83 TELKOMNIKA Indonesian Journal of Electrical Engineering Vol.12, No.5, pp 3649-3661 May 2014 [17] Mechthild Stoer, Frank Wagner (1997) A Simple Min-Cut Algorithm Journal of the ACM, Vol 44, No 4, pp 585–591 July 1997 [18] Reliability Test System Task Force of the Application of Probability Methods Subcommittee The IEEE reliability test system – 1996 IEEE Trans Power Syst 1999, Vol 14, No 3, pp.1010–20 August 1999 [19] I d J Silva, M J Rider, R Romero, A V Garcia and C A Murari, (2005) "Transmission network expansion planning with security constraints," IEE Proceedings - Generation, Transmission and Distribution, vol 152, no 06, pp 828-836, 2005 [20] T.-H Chen and V.-T Tran, (2015) "Optimization o f Tra nsmission Expansion Planning by Minimal Cut Sets Based on Graph Theory," Electric Power C omponents and Systems, vol 43, no 16, pp 1822-1831, 2015 [21] R.-A Hooshmand, R Hemmati and M Parastegari, (2012) "Combination of AC Transmission Expansion Planning and Reactive Power Planning in the restructured power system," Energy Conversion and Management, vol 55, pp 26-35, 2012 [22] R.-C Leou, (2011) "A multi-year transmission planning under a deregulated market," Electrical Power and Energy Systems, vol 33, pp 708-714, 2011 [23] M J Rid, A V Garcia and R Romero, (2007) "Power system transmission network expansion planning using AC model," IET Generation, Transmission and Distribution, vol 01, no 05, pp 731-742, 2007 [24] N Alguacil, A L Motto and A J Conejo, (2003) "Transmission Expansion Planning: A Mixed-Integer LP Approach," IEEE Transactions on Power Systems, vol 18, no 03, pp 1070-1077, 2003 [25] Z Xu, Z Y Dong and K P Wong, (2006.) "Transmissionplanning in a deregulated environment," IEEE Proceedings - Generation, Transmission and Distribution, vol 153, no 03, pp 326-334, 2006 84 [26] Z Xu, Z Y Dong and K P Wong, (2006.) "A Hybrid Planning Method for Transmission Networks in a Deregulated Environment," IEEE Transactions on Power Systems, vol 21, no 02, pp 925-932, 2006 [27] D O Dike, (2014.) "Genetic Algorithm Based Transmission Expansion Planning System," American Journal of Engineering Research, vol 03, no 11, pp 77-84, 2014 [28] G A Blanco, F G Olsina, O A Ojeda and F F Garces, (2009) "Transmission Expansion Planning Under Uncertainty – The Role Of FACTS In Providing Strategic Flexibility," IEEE Bucharest Power Tech Conference, pp 1-8, 2009 [29] Kế hoạch vận hành hệ thống điện Miền Trung tháng 03 năm 2016, số 228/ĐĐMT-PT, ngày 24 tháng 02 năm 2016 ... nghiên cứu trước đạt được, đề tài ? ?Quy hoạch mở rộng lưới truyền tải sử dụng thuật tốn mặt cắt tối thiểu? ?? với mục đích nghiên cứu, áp dụng thuật toán mặt cắt tối thiểu "Maximum flow – Min cut"... tốn quy hoạch mở rộng lưới điện truyền tải. 1.2 Mục tiêu nhiệm vụ  Tìm hiểu tốn quy hoạch lưới điện truyền tải phương pháp giải  Tìm hiểu thuật tốn mặt cắt tối thiểu áp dụng thuật toán quy hoạch. .. điện truyền tải sử dụng thuật toán mặt cắt tối thiểu  Chỉ xét ổn định tĩnh không xét đến ổn định động hệ thống điện 1.5 Điểm luận văn Áp dụng thuật toán mặt cắt tối thiểu vào quy hoạch mở rộng lưới
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Quy hoạch mở rộng lưới truyền tải sử dụng thuật toán mặt cắt tối thiểu, Tài liệu Quy hoạch mở rộng lưới truyền tải sử dụng thuật toán mặt cắt tối thiểu