0

Tài liệu Kiểm Định Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Cấu Trúc Vốn Các Doanh Nghiệp Ngành Gỗ Niêm Yết

105 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  TRẦN LÂM THÚY QUYÊN KIỂM ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH GỖ NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60.31.12 NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS TRẦN THỊ THÙY LINH TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2012 MỤC LỤC Lời cam đoan Lời cám ơn Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục hình Danh mục mục lục Trang LỜI MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Các lý thuyết Cấu trúc Vốn Doanh nghiệp 1.1.1 Lý thuyết cấu trúc vốn Modilligani Miller 1.1.2 Lý thuyết đánh đổi 1.1.3 Lý thuyết trật tự phân hạng 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn 1.3 Các nghiên cứu cấu trúc vốn giới 14 1.3.1 Trường phái nghiên cứu đòn bẩy tài 14 1.3.2 Trường phái nghiên cứu yếu tố định cấu vốn 15 1.4 Mô hình kiểm định nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành gỗ niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 17 1.4.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn nghiên cứu thực nghiệm 17 1.4.2 Mơ hình kiểm định nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn đến công ty ngành gỗ niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam 1.4.2.1 Mơ hình kiểm định nhà nghiên cứu giới 21 21 1.4.2.2 Mô hình kiểm định nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn đến công ty ngành gỗ niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam22 Kết luận chương 24 Chương 2: PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VỐN VÀ KIỂM ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP NGÀNH GỖ NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 25 2.1 Đánh giá đặc điểm ngành gỗ ảnh hưởng đến cấu trúc vốn công ty ngành gỗ niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 25 2.1.1 Tổng quan ngành gỗ 25 2.1.2 Đặc điểm ngành ảnh hưởng đến cấu trúc vốn 27 2.2 Phân tích thực trạng cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành gỗ 29 2.2.1 Phân tích nợ vốn chủ sở hữu 29 2.2.2 Phân tích hiệu sử dụng nợ cấu trúc vốn 33 2.2.3 Phân tích rủi ro tài sử dụng nợ cấu trúc vốn 37 2.2.4 Hiệu sử dụng vốn chủ sở hữu 39 2.2.5 Những thành tựu hạn chế xây dựng cấu trúc vốn công ty ngành gỗ 40 2.2.5.1 Những thành tựu xây dựng cấu trúc vốn công ty ngành gỗ 40 2.2.5.2 Những hạn chế xây dựng cấu trúc vốn công ty ngành gỗ 41 2.2.5.3 Những nguyên nhân hạn chế xây dựng cấu trúc vốn công ty ngành gỗ 2.3 Xem xét cấu trúc vốn số công ty bạn đồng ngành giới 42 43 2.3.1 Cấu trúc vốn Hooker Furniture Bassett Furniture 43 2.3.2 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 46 2.4 Kết kiểm định nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành gỗ 47 2.4.1 Thống kê mô tả 48 2.4.2 Phân tích tương quan 49 2.4.3 Phân tích hồi quy 50 2.4.4 Kết kiểm định nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành gỗ Kết luận chương 52 56 Chương 3: GIẢI PHÁP VỀ CẤU TRÚC VỐN CHO CÁC CÔNG TY NGÀNH GỖ NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 57 3.1 Định hướng phát triển ngành gỗ nhu cầu vốn đầu tư cho doanh nghiệp ngành gỗ Việt Nam 57 3.1.1 Các định hướng phát triển ngành gỗ 57 3.1.2 Nhu cầu vốn đầu tư cho doanh nghiệp ngành gỗ 58 3.2 Giải pháp xây dựng cấu trúc vốn cho công ty ngành gỗ 59 3.2.1 Xây dựng chiến lược tài trợ hợp lý thông qua việc ứng dụng lý thuyết cấu vốn 60 3.2.1.1 Tài trợ từ nguồn vốn nội bộ: 62 3.2.1.2 Phát hành cổ phiếu 63 3.2.1.3 Phát hành trái phiếu 65 3.2.1.4 Sử dụng tín dụng thuê mua tài 67 3.2.1.5 Sử dụng nguồn vốn tín dụng từ ngân hàng thương mại 68 3.2.1 Điều chỉnh cấu tài trợ hợp lý 69 3.2.3 Quản lý tốt vốn lưu động 70 3.2.4 Nâng cao trình độ quản trị cấu trúc vốn 71 3.2.4.1 Vai trò giám đốc điều hành 71 3.2.4.2 Đẩy mạnh hoạt động quản trị rủi ro tài 72 3.2.4.3 Đẩy mạnh hoạt động kiểm tốn nội 73 3.2.5 Chính sách nhà nước 74 3.2.6 Phát triển thị trường vốn 77 3.2.7 Đảm bảo công khai minh bạch thông tin 81 Kết luận chương 82 KẾT LUẬN CHUNG thành tựu hạn chế đề tài 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHỤ LỤC 88 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu riêng tôi, khơng chép Nội dung luận văn có tham khảo sử dụng tài liệu, thông tin đăng tải tác phẩm, tạp chí trang web theo danh mục tài liệu luận văn TP Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2011 Học viên Trần Lâm Thúy Quyên LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chương trình cao học viết luận văn này, nhận hướng dẫn, giúp đỡ góp ý nhiệt tình q thầy trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Nhân đây, xin chân thành cảm ơn đến Ban Giám hiệu quý thầy cô trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt thầy tận tình dạy bảo cho tơi suốt thời gian học tập trường Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến PGS - TS Trần Thị Thùy Linh dành nhiều thời gian tâm huyết để hướng dẫn tơi nghiên cứu hồn thành luận văn tốt nghiệp Mặc dù tơi có nhiều cố gắng hoàn thiện luận văn tất nhiệt tình lực mình, nhiên khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp q báu q thầy bạn TP Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2011 Học viên Trần Lâm Thúy Quyên DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ CP Cổ phần DN Doanh nghiệp EBIT Thu nhập trước thuế lãi vay EPS Thu nhập cổ phiếu ROE Lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu TNDN Thu nhập doanh nghiệp WACC Chi phí sử dụng vốn bình qn CSH Chủ sở hữu CTV Cấu trúc vốn D Debt: Nợ E Equity: Cổ phần HĐQT Hội đồng quản trị MM Modigliani & Miller NHTM Ngân hàng thương mại P/E Tỷ số giá thu nhập PV Hiện giá ROA Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản TSCĐ Tài sản cố định TSLĐ Tài sản lưu động TTCK Thị trường chứng khoán WTO Tổ chức thương mại giới TTCKVN Thị trường chứng khoán Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Kết nghiên cứu thực nghiệm tác động nhân tố đến cấu trúc vốn Bảng 2.1: Biểu đồ kim ngạch xuất sản phẩm từ gỗ gỗ Việt Nam Bảng 2.2: Biểu đồ kim ngạch xuất nhập sản phẩm gỗ thị trường giới Bảng 2.3: Thống kê cấu trúc tài công ty Bảng 2.4:Thống kê cấu trúc tài trung bình doannh nghiệp ngành gỗ Bảng 2.5: Thống kê tốc độ tăng vốn tăng EPS Bảng 2.6: Phân tích hiệu sử dụng vốn Bảng 2.7: Phân tích khả trả lãi vay doanh nghiệp chế biến gỗ Bảng 2.8: Phân tích ROE Bảng 2.9: Kết nghiên cứu thực nghiệm tác động nhân tố đến cấu trúc vốn Rajan Zingales (1995) Bảng 2.10: Các số tài Hooker Furniture Báng 2.11 Các số tài Bassett Bảng 2.11 Bảng tốc độ tăng ROE so với tốc độ tăng nợ vốn chủ sở hữu ngành Bảng 2.12: Kết thống kê mô tả Bảng 2.13: Kết tương quan Bảng 2.14 : Kết hồi quy tỷ lệ đòn cân nợ theo giá trị thị trường Bảng 2.15 : Kết hồi quy tỷ lệ đòn cân nợ theo giá trị sổ sách Bảng 2.16: Kết kiểm định nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn công ty Hình 1.2: Tỷ suất sinh lời Hình 2.1: Cấu trúc tài doanh nghiệp ngành gỗ Hình 3.1 Mơ hình giải pháp Hình 3.2: Mơ hình ứng dụng lý thuyết trật tự phân hạng DANH MỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: Thuận lợi khó khăn ngành chế biến gỗ xuất Việt Nam PHỤ LỤC 2: Thông tin số công ty ngành gỗ giới PHỤ LỤC 3: Chiến lược tài cho giai đoạn phát triển doanh nghiệp PHỤ LỤC 4: Danh lục luật sách chủ yếu tác động đến hoạt động ngành công nghiệp chế biến thương mại gỗ 3.2.7 Đảm bảo công khai minh bạch thông tin Thông tin yếu tố thiếu định đầu tư Ở thị trường chứng khốn thơng tin yếu tố mang tính nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến định đầu tư Thông tin kịp thời, xác hiệu niềm tin lẫn kỳ vọng nhà đầu tư thị trường chứng khốn lớn Do vậy, minh bạch thơng tin coi trách nhiệm nghĩa vụ gần quan trọng tổ chức tham gia thị trường quy trình cơng bố thơng tin vấn đề thiết yếu nhằm đảm bảo tính hiệu cơng hoạt động tài góp phần vào phát triển lành mạnh thị trường chứng khoán nước Ngày 15/1/2010, Bộ Tài ban hành Thơng tư số 09/2010/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin thị trường chứng khốn.Chính phủ tạo khung pháp lý quan trọng cần phải:  Có hình thức chế tài đủ mạnh nhằm răn đe hành vi không thực công bố thông tin đầy đủ theo quy định, phát hành chứng khốn khơng tn thủ theo quy định phát hành  Yêu cầu tất công ty niêm yết chưa niêm yết phải xây dựng trang thông tin điện tử công bố rộng rãi thông tin theo quy định pháp luật cho tất cổ đông biết  Một nhân tố khơng thể thiếu để bảo đảm tính minh bạch thơng tin tài kiểm tốn độc lập Các kiểm tốn viên chun nghiệp có kiến thức sâu Tài chính-Kế tốn cho phép họ phát thủ thuật tinh vi nhằm bóp méo thơng tin tài chính.u cầu tất cơng ty phải thực kiểm toán báo cáo tài chính, theo quy định có cơng ty cổ phần có phát hành chứng khốn bắt buộc phải thực kiểm tốn báo cáo tài Trang 81 KẾT LUẬN CHƯƠNG Một học kinh nghiệm cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung doanh nghiệp ngành gỗ nói riêng khơng có cấu trúc vốn tối ưu bất biến thời gian dài Sau khủng hoảng kinh tế doanh nghiệp cần phải xem lại thân mình, việc tái cấu trúc nguồn vốn điều cần thiết mà doanh nghiệp cần thực Một cấu trúc vốn tối ưu cấu trúc vốn có chi phí sử dụng vốn rủi ro tài thấp Việc sử dụng lý thuyết trật tự phân hạng S.C Myers hoạch định cấu trúc vốn nâng cao khả quản trị vốn nội dung quan trọng quản trị tài doanh nghiệp nhằm đưa doanh nghiệp khỏi khó khăn sau khủng hoảng tài khủng hoảng kinh tế Hầu hết công ty gỗ Việt Nam giai đoạn phát triển nên giải pháp xây dựng cấu trúc vốn hợp lý cho cơng ty tóm gọn sau:  Giai đoạn tăng trưởng: Đây giai đoạn mà công ty tiếp tục trì phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh nhằm giành lấy thị phần tiếp tục huy động vốn để đầu tư Nhưng giai đoạn rủi ro kinh doanh rủi ro tài cịn cao nguồn vốn huy động thích hợp để tài trợ cho định đầu tư nguồn vốn cổ phần lợi nhuận giữ lại  Giai đoạn phát triển dài hạn: Chuyển đổi cấu sử dụng vốn, từ nợ ngắn hạn không thường xuyên sang nợ dài hạn nợ ngắn hạn thường xuyên có tính ổn định cao Đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, da dạng hóa hình thức huy động vốn, nâng cao trình độ quản trị cấu trúc vốn nhằm làm giảm thiểu rủi ro Trang 82 Các giải pháp vĩ mơ mang tính hỗ trợ góp phần khơng nhỏ vào cơng cải tổ hệ thống quản lí cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành gỗ doanh nghiệp khác Chính yếu tố vĩ mơ động lực góp phần tạo điều kiện tốt cho doanh nghiệp thực xây dựng cấu trúc vốn tối ưu KẾT LUẬN CHUNG Cấu trúc vốn kết hợp nợ ngắn hạn thường xuyên, nợ dài hạn, cổ phần ưu đãi vốn cổ phần thường dùng để tài trợ cho định đầu tư doanh nghiệp Một cấu trúc vốn phù hợp định quan trọng với doanh nghiệp không nhu cầu tối đa lợi ích thu từ cá nhân, tổ chức liên quan tới doanh nghiệp hoạt động doanh nghiệp mà tác động định tới lực kinh doanh doanh nghiệp môi trường cạnh tranh Thành tựu đề tài Một là, xác định nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn công ty ngành gỗ đánh giá mức độ tác động nhân tố đến cấu trúc vốn thực nghiệm Kết kiểm định Quy mô, Tài sản chấp có tác động dương thơng đến tỷ lệ địn cân nợ, Khả sinh lời, Tăng trưởng có tác động âm đến tỷ lệ đòn cân nợ Theo kết kiểm định, nhân tố đề xuất nghiên cứu đạt độ tin cậy giá trị cho phép Hai là, hầu hết công ty gỗ Việt Nam giai đoạn phát triển nên giải pháp xây dựng cấu trúc vốn hợp lý cho công ty sử dụng nguồn vốn cổ phần lợi nhuận giữ lại Chuyển đổi cấu sử dụng vốn, từ nợ ngắn hạn không thường xuyên sang nợ dài hạn nợ ngắn hạn thường xun có tính ổn định cao Đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, da dạng hóa hình thức huy động vốn, nâng cao trình độ quản trị cấu trúc vốn nhằm làm giảm thiểu rủi ro Ba là, việc phân tích trạng cấu trúc vốn cơng ty ngành gỗ minh chứng cho việc xây dựng cấu trúc vốn thời kỳ phát triển doanh nghiệp có góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh nâng cao giá trị doanh nghiệp hay khơng phụ thuộc nhiều vào tình hình kinh tế vĩ mô Nếu thời kỳ tăng trưởng việc sử dụng nợ mang lại lợi ích địn bẩy tài lớn tình hình ngược lại thời ký kinh tế khủng hoảng suy thoái Trang 83 Bốn là, chứng minh cấu trúc vốn chưa phải tối ưu việc quản lý điều hành doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng việc trì phát triển doanh nghiệp Các cơng ty ngành gỗ có tỷ số nợ tổng tài sản 40% có xuất vài rủi ro TTF có tỷ số xấp xỉ 70% thực tín hiệu xấu, khả quản lý điều hành doanh nghiệp tốt rủi ro tài hầu hết cơng ty kiểm sốt Năm là, giải thích tăng EPS hay hiệu việc sử dụng vốn thực tế phụ thuộc vào nhiều số Hạn chế nghiên cứu gợi ý hướng nghiên cứu Một là, Nghiên cứu khảo sát với đối tượng công ty niêm yết ngành thực gỗ nên khả tổng quát hóa kết nghiên cứu chưa cao Nên có nghiên cứu lặp lại cho công ty thuộc ngành khác cho tồn cơng ty niêm yết TTCK Việt Nam bổ sung thêm số nhân tố khác có tác động đến việc xây dựng cấu trúc vốn, để từ so sánh, đối chiếu nhằm xây dựng mơ hình cấu trúc vốn cho công ty ngành Hai là, hạn chế thông tin số liệu nên đo lường hiệu hoạt động doanh nghiệp tiêu lợi nhuận kế toán mà chưa thể đo lường hiệu hoạt động doanh nghiệp biến số liên quan đến giá trị thị trường công ty Đây vấn đề quan trọng quản trị tài doanh nghiệp Ba là, chưa nghiên cứu cấu trúc vốn tối ưu doanh nghiệp dựa mối quan hệ với hiệu hoạt động doanh nghiệp Các biến xem xét chủ yếu biến số thuộc nội doanh nghiệp mà chưa xem xét đến biến số môi trường bên ngồi cơng ty Bốn là, hạn chế nguồn lực trình thực luận văn, nghiên cứu thu thập sử dụng 81 bảng báo cáo tài quý 25 báo cáo tài năm cơng ty ngành gỗ Do vậy, tính tổng quát hóa kết nghiên cứu chưa cao Dù có nhiều nổ lực cố gắng, song trình độ thời gian kinh nghiệm cịn hạn chế nên luận văn khó tránh khỏi thiếu sót định nội dung hình Trang 84 thức Rất mong nhận góp ý Quý thầy, cô, bạn bè đọc giả để luận văn hoàn chỉnh Xin chân thành cám ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Trần Ngọc Thơ, Nguyễn Thị Ngọc Trang, Phan Thị Bích Nguyệt, Nguyễn Thị Liên Hoa, Nguyễn Thị Uyên Uyên (2005), Tài doanh nghiệp đại, Đại học Kinh tế TP.HCM, Nhà xuất Thống kê Nguyễn Thị Ngọc Trang, Nguyễn Thị Liên Hoa (2008), Phân tích tài chính, Đại học Kinh tế TP.HCM, Nhà xuất Lao động – Xã hội Nguyễn Thị Ngọc Trang (2007), Quản trị rủi ro tài chính, Đại học Kinh tế TP.HCM, Nhà xuất Thống kê Nguyễn Thị Ngọc Trang (2006), Tài quốc tế, NXB thống kê Phan Thị Bích Nguyệt (2006), Đầu tư tài chính, NXB thống kê Báo cáo tài cơng ty ngành gỗ năm 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Báo cáo thường niên ngành gỗ 2010, Công thương ban hành năm 2010 Nguyễn Thị Uyên Uyên (2002), “Tái cấu trúc tài doanh nghiệp nhằm thu hút sử dụng hiệu vốn đầu tư”, luận án tiến sĩ kinh tế, Trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí minh Hồng Anh Tuấn (2009), “Tái cấu trúc vốn công ty cổ phần ngành chế biến thủy sản Việt Nam sàn Hose giai đoạn 2010 – 2015”, luận án thạc sĩ, Trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí minh 10 Lê Thanh Duy (2010), “Xây dựng cấu trúc tài tối ưu Tổng công ty Thép Việt Nam”, luận án thạc sĩ, Trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí minh Trang 85 11 Phạm Thị Ngọc Hạnh (2010), “Cấu trúc vốn tái cấu trúc vốn cho doanh nghiệp ngành thực phẩm sau giai đoạn khủng hoảng kinh tế”, luận án thạc sĩ, Trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí minh 12 Lê Trọng Thuần (2010), “Nghiên cứu cấu trúc vốn công ty niêm yết ngành thực phẩm giai đoạn 2005-2009”, luận án thạc sĩ, Trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí minh 13 Huỳnh Hữu Mạnh (2010), “Bằng chứng thực nghiệm nhân tố tác động đến cấu trúc vốn cácdoanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam”, luận án thạc sĩ, Trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí minh Tiếng Anh Murray Z.Frank and Vidhan K.Goyal (2009), Capital structure decisions : which factor are reliably important? Philippe Gaude (2003), The capital structure of Swiss companies : an empirical analysis using dynamic panel data Robert C Higgins (2000), Analysis for Financial Management, Sixth edition, The University of Washington, Mc Graw – Hill Shinichi Nishioka (2004), Dynamic capital structure of Japanese firms Franck Bancel (2002), The Determinants of Capital Structure Choice: A Survey of European Firms Burcu Dincergok (2011), Capital Structure Decisions of Manufacturing Firms’ in Developing Countries Khairunisah Ibrahima, PRACTICES OF CAPITAL STRUCTURE DECISIONS: MALAYSIA SURVEY EVIDENCE Mahmud (2009) Economic Factors Inuencing Corporate Capital Structure in Three Asian Countries: Evidence from Japan, Malaysia and Pakistan GENSHENG SHEN (2008), The Determinants of Capital Structurein Chinese Listed Companies 10 Carmen Cotei (2009) THE TRADE-OFF THEORY AND THE PECKING ORDER THEORY: ARE THEY MUTUALLY EXCLUSIVE? Trang 86 11 http://www.smallstocks.com.au/investment/theories-of-capital-structure/ 12 http://www.bursamalaysia.com 13 http://www.fmpm.org/docs/6th/Papers_6/Papers_Netz/SGF686.pdf 14 http://mpra.ub.uni-muenchen.de/15003/1/MPRA_paper_15003.pdf 15 http://mba.tuck.dartmouth.edu/ccg/PDFs/2004conf/CapStrDecisionsFrankGoyal.pdf 16 http://www.slideshare.net/Ellena98/the-determinants-of-capital-structure-in-greecesome 17 http://www.eurojournals.com/MEFE_12_08.pdf Trang Web http://www.vietfores.org : Hiệp hội Gỗ Lâm sản Việt Nam http://www.furniture-vietnam.com: Diễn đàn Gỗ việt nam http://hawa.com.vn: Hội Mỹ nghệ Chế biến gỗ TP Hồ Chí Minh http://vietstock.vn: trang tin tài Việt Stock http://www.hsx.vn: Sở giao dịch chứng khốn TP.HCM www.mof.gov.vn: Website Bộ tài http://vfa.vn/vfavn: diễn đàn phân tích tài http://www.thongtinthuongmai.vn Tạp chí Thơng tin thương mại http://vukehoach.mard.gov.vn/news: Vụ Kế hoạch - Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển NôngThôn 10 http://www.hatrade.com/ Trung Tâm Xúc Tiến Thương Mại Hà Nội 11 http://www.hoinongdan.org.vn/ Hội Nông dân Việt Nam 12 http://www.vntrades.com/: Bộ ngoại giao Việt Nam 13 http://www.kienthuctaichinh.com/ diễn đàn Kiến thức tài 14 www.hookerfurniture.com 15 www.fancywood.th.com 16 www.bassettfurniture.com 17 www.stanleyfurniture.com 18 www.truongthanh.com Trang 87 19 www.savimex.com 20 www.tac.com.vn 21 www.goducthanh.com 22 www.daichau.vn PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: Thuận lợi khó khăn ngành chế biến gỗ xuất Việt Nam Thuận lợi ngành chế biến gỗ xuất Việt Nam: Sau Việt Nam gia nhập WTO, ngành sản xuất đồ gỗ xuất thể sức “sàn đấu”, doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ xuất Việt Nam giảm thuế nhập gỗ nguyên liệu, đồng thời giảm thuế xuất sản phẩm hàng hoá vào thị trường nước Bên cạnh đó, Việt Nam cịn có lực lượng lao động dồi dào, nhân cơng rẻ, có nhiều cảng biển để xuất thuận tiện Đây yếu tố định hiệu kinh doanh tạo lợi cạnh tranh thương trường quốc tế Một thuận lợi cho việc xuất đồ gỗ Việt Nam Mỹ đánh thuế chống bán phá giá cao mặt hàng đồ gỗ Trung Quốc -đối thủ cạnh tranh Việt Nam thị trường Mỹ Bên cạnh đó, Trung Quốc cịn áp dụng thuế xuất mặt hàng gỗ từ năm 2007 Đây điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ Việt Nam tăng cường xuất vào Mỹ Trong đó, thị trường EU với đồ gỗ Việt Nam ngày mở rộng, quan hệ thương mại Việt Nam Nhật Bản tạo sân chơi rộng lớn cho đồ gỗ Việt Nam Những hạn chế ngành chế biến gỗ xuất Việt Nam: Bên cạnh triển vọng lớn thách thức với việc xuất đồ gỗ Việt Nam khơng nhỏ Đó thị phần đồ gỗ Việt Nam danh mục thị phần đồ gỗ nhập giới nhỏ bé Một thách thức lớn từ bị Mỹ đánh thuế chống phá giá cao, số doanh nghiệp sản xuất chế biến đồ gỗ Trung Quốc bắt đầu đầu tư ạt sang sản xuất Việt Nam để tránh hàng rào thuế nhập cao Mỹ Điều vơ Trang 88 tình đẩy doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ Việt Nam thêm đối thủ cạnh tranh sân chơi, điều đáng lo ngại doanh nghiệp Trung Quốc biết tận dụng nhân công Việt Nam, biết cách khai thác bàn tay tài hoa người thợ Đặc biệt quy trình cơng nghệ sản xuất đại các doanh nghiệp Việt Nam nhiều Ngồi ra, khâu yếu cơng nghiệp gỗ Việt Nam nguyên liệu gỗ đầu vào Theo tính tốn Bộ Cơng Thương, năm trở lại đây, xuất USD đồ gỗ doanh nghiệp nước phải bỏ USD để nhập nguyên liệu Trong tháng đầu năm 2007, nước nhập tới gần 700 triệu USD gỗ nguyên liệu, chiếm gần nửa 1,5 tỷ USD xuất đồ gỗ Theo nhiều chuyên gia, 80-90% nguyên liệu dùng cho chế biến gỗ phải nhập khẩu, ước tính khoảng triệu mét khối gỗ nhập cảng Việt Nam năm Giá nguyên liệu gỗ tăng nạn cháy rừng, lũ lụt, môi trường suy thối…Chi phí cho cước vận chuyển khơng nhỏ, giá dầu mỏ nhiên liệu giới tăng; ước tính năm qua, giá nguyên liệu gỗ vào Việt Nam tăng từ 20-22% Điều làm giảm lợi nhuận doanh nghiệp doanh nghiệp khơng có chuẩn bị tốt nguồn ngun liệu dự trữ nguồn nguyên liệu địa phương Cục phó Cục Chế biến Nơng lâm sản, Bộ NN-PTNT, thừa nhận nước có 720.000ha rừng trồng kinh tế tham gia cung cấp nguyên liệu gỗ cho chế biến giống rừng trồng đa phần có chất lượng gỗ thấp, phục vụ cho nhu cầu làm nguyên liệu ván nhân tạo, gỗ dăm hay nguyên liệu giấy Mục tiêu phát triển lâm nghiệp, trồng rừng Bộ NN-PTNT hình thành vùng nguyên liệu gỗ từ rừng trồng ổn định với diện tích 825.000ha từ tới năm 2020 Nếu lựa chọn giống rừng phù hợp, có đầu tư doanh nghiệp diện tích nói tới năm 2020, Việt Nam chủ động nguồn gỗ nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến gỗ nước Mặt khác, ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam phải đối diện với việc thiếu lao động lành nghề Hiện tại, ngành cần 150.000 cơng nhân có tay nghề có khoảng 30.000 Tương tự, ngành thiếu khoảng 3000 kỹ sư – kỹ thuật đào Trang 89 tạo Điều đáng quan tâm doanh nghiệp đồ gỗ có quy mơ nhỏ, phân tán, phát triển tự phát, thiếu liên kết nên dù sản phầm đạt chất lượng tương đương hàng nước giá bán lại thấp 10-20% (do giá nhân cơng rẻ) so với hàng hóa loại, khó cạnh tranh Bên cạnh đó, doanh nghiệp chế biến gỗ Việt Nam vốn nên khó có đủ chi phí để tiếp thị sản phẩm, quảng bá thương hiệu thị trường nước PHỤ LỤC 2: Thông tin số công ty ngành gỗ giới Hooker Furniture (Mỹ) Hooker Furniture thành lập vào năm 1924 bang Virginia, Hoa Kỳ Ngày Hooker nhắc đến lựa chọn lớn giới đề cập đến đồ gỗ nội thất Là công ty đồ nội thất hàng đầu Mỹ, Hooker liệt kê top công ty liên tục thực dẫn đầu ngành công nghiệp đồ nội thất lợi nhuận, kinh doanh lưu chuyển tiền tệ sàn NASDAQ Địa chỉ: 440 E Commonwealth Blvd Martinsville, VA 24112 Website: www.hookerfurniture.com Hooker Furniture trường hợp hoi cơng ty gỗ hàng đầu Mỹ có lợi nhuận (dù không cao năm trước xảy khủng hoảng kinh tế) Bassett Furniture (Mỹ) Bassett Furniture sinh vào năm 1902 anh em nhà Bassett Bassett hoạt động 100 địa điểm bán hàng Hoa Kỳ, Puerto Rico Canada doanh số bán hàng bassettfurniture.com ngày mở rộng Bassett pha trộn thoải mái, phong cách giá trị, tin cậy kỷ làm cho trở thành thương hiệu dễ nhận biết Mỹ Địa chỉ: Bassett Furniture 3525 Fairystone Park Hwy Trang 90 PO Box 626, Bassett, Virginia 24055 Website: www.bassettfurniture.com Mặc dù vừa qua môi trường đầy thách thức, nhiên, Bassett thực tốt việc củng cố công ty để quay trở lại tăng trưởng lợi nhuận Stanley Furniture (Mỹ) Stanley Furniture nhà thiết kế hàng đầu, nhà sản xuất kinh doanh đồ gỗ nội thất phân khúc hàng cao cấp với thương hiệu chủ chốt Stanley Furniture Young America Stanley Furniture niêm yết sàn Nasdaq Stanley khách hàng công ty gỗ Việt Nam Địa chỉ: Stanley Furniture Company, Inc 1641 Fairystone Park Highway Stanleytown, Virginia 24168 Website www.stanleyfurniture.com Đối phó với cc suy thối kinh tế tồn cầu, Stanley Furniture thực việc tái cấu trúc lớn lịch sử hoạt động họ theo hướng tinh gọn hiệu Chú trọng việc dùng nguồn lực nội bộ, thành lập tiểu ban nghiên cứu việc sử dụng an toàn nguồn lực cần thiết họ tin họ chuẩn bị tốt để đạt mức lợi nhuận kế hoạch vào năm 2011 PHỤ LỤC 3: Chiến lược tài cho giai đoạn phát triển doanh nghiệp Các thông số chiến lược tài Thơng số tài Rủi ro kinh Khởi Tăng trưởng Sung mãn Suy thoái doanh Rất cao Cao Trung bình Thấp Rủi ro tài Rất thấp Thấp Trung bình Cao Các nhà đầu tư Lợi nhuận giữ vốn cổ phần lại cộng nợ vay Nguồn tài trợ Vốn mạo hiểm Nợ Trang 91 Thông số tài Chính sách cổ tức Khởi Tăng trưởng tăng trưởng Sung mãn Suy thoái Tỷ lệ trả cổ tức: Tỷ lệ chi trả danh Tỷ lệ chi trả Tỷ lệ chi trả nghĩa cao toàn Triển vọng tăng trưởng tương lai Từ trung bình Rất cao Cao đến thấp Âm Rất cao Cao Trung bình Thấp Tỷ số giá thu nhập (P/E) Thu nhập cổ phần (EPS) Thấp Danh nghĩa âm Thấp Cao Tăng nhanh Giá cổ phần giảm dần Giảm biến động Tăng dễ Ổn định, biến tăng cao biến động động thấp biến động Nguồn : PGS.TS Trần Ngọc Thơ (2005), “Tài doanh nghiệp đại” Giai đoạn khởi nghiệp rủi ro rình rập, có nhà đầu tư mạo hiểm dám đầu tư vào bù lại đòi hỏi tỷ suất sinh lợi cao Do giai đoạn nguồn vốn thích hợp vốn cổ phần Chính sách cổ tức thích hợp giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư Trong giai đoạn tăng trưởng rủi ro kinh doanh cao, nguồn vốn thích hợp giai đoạn vốn cổ phần Thời điểm doanh nghiệp huy động thêm vốn cổ phần cách phát hành cổ phiếu Chính sách cổ tức giai đoạn chi trả danh nghĩa triển vọng tăng trưởng tương lai cao kéo theo tỷ số giá thu nhập P/E tăng lên Giá cổ phần giai đoạn dễ biến động Trang 92 Trong giai đoạn sung mãn rủi ro kinh doanh giảm xuống mức trung bình Điều cho phép giao dịch chấp nhận mức độ rủi ro tài nguồn tài trợ bao gồm lợi nhuận giữ lại cộng với nợ vay Nghĩa doanh nghiệp sử dụng địn cân nợ Chính sách cổ tức thích hợp giai đoạn để trì giá cổ phần chia cổ tức cao triển vọng tăng trưởng tương lai mức độ trung bình đến thấp Thu nhập cổ phần giai đoạn cao giá cổ phần lại ổn định với biến động thấp Trong giai đoạn suy thoái, trả cổ tức cao kết hợp việc sử dụng nợ vay đảm bảo giá trị cuối tài sản giá cổ phiếu có xu hướng giảm xuống Cuối doanh nghiệp làm tăng giá trị doanh nghiệp suy thoái cách giảm nợ PHỤ LỤC 4: Danh lục luật sách chủ yếu tác động đến hoạt động ngành công nghiệp chế biến thương mại gỗ (1990-2007) TT I Tên sách Chính sách vĩ mơ Luật thuế XNK Luật khuyến khích đầu tư nước Luật doanh nghiệp Nhà nước Luật đầu tư nước VN Luật Thương mại Luật thuế giá trị gia tăng (VAT) - Thông tư số 187/1998/TT-BTC, 29/12/1998 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn bổ sung thuế giá trị gia tăng hoạt động XDCB, sản xuất, chế biến sản phẩm nông lâm nghiệp - NĐ số 79/2000/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (2000) Luật thuế thu nhập doanh nghiệp - NĐ số 30/1998/NĐ-CP, 13/5/1998 quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp - NĐ số 26/2001, 4/6/2001 Sửa đổi, bổ sung nghị định 30/1998/ NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thuê thu nhập doanh nghiệp Luật doanh nghiệp Quyết định số 46/2001/QD-TTg ngày 4/4/2001 cuả Thủ tướng Thời điểm ban hành 1991,1998 1994,1998 1995 1996, 2000 1997 1997, 2000 1998 1999 2001 Trang 93 TT 10 11 12 13 14 II 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Tên sách Chính phủ quản lý XNK hàng hóa thời kỳ 2001-2005 Luật Hải quan Luật Doanh nghiệp (chung) Luật đầu tư (chung) Hiệp định thương mại AFTA Hiệp định thương mại Việt Mỹ Chính sách vi mơ (chun ngành Chế biến gỗ) QD số 99/CT, ngày 24/4/1989 Chủ tịch HDBT đẩy mạnh xuất mặt hàng chế biến từ gỗ QD số 146/CT, ngày 30/4/1991 Chủ tịch HDBT việc xuất gỗ loại LS khác năm 1991 Nghị định số 114/HDBT, ngày 7/4/1992 Chủ tịch HDBT quản lý nhà nước XNK Quyết định số 14/CT, ngày 10/5/1992 Chủ tịch HDBT giao cho Bộ LN thống quản lý nhà nước công nghiệp chế biến gỗ QD số 624, ngày 29/12/1993 Thủ tướng Chính phủ xuất sản phẩm gỗ lâm sản Chỉ thị số 283/TTg, 14/6/1993 Thủ tướng CP thực biện pháp cấp bách để quản lý gỗ quý Chỉ thị số 462/TTg, 11/9/1993 Thủ tướng CP quản lý chặt chẽ việc khai thác vận chuyển xuất gỗ CV số 595/XNK ngày 24/3/1994 Bộ LN Hướng dẫn xây dựng kế hoạch xuất nhập sản phẩm gỗ LS năm Quyết định số 374/NN-PTLN/QĐ, 30/3/1996 Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Ban hành quy định tạm thời nhập gỗ nguyên liệu Quyết định số 329/NN-CBLS/QĐ, 19/3/1997 Bộ trưởng NN&PTNT sửa đổi bổ sung quy chế việc xét duyệt quy họach mạng lưới cấp giấy phép chế biến gỗ, lâm sản cho doanh nghiệp Chỉ thị số 286/TTg ngày 2/5/1997 tăng cường biện pháp cấp bách để bảo vệ phát triển rừng Chủ trương Đóng cửa rừng tự nhiên chủa Chính phủ: giảm sản lượng khai thác rừng tự nhiên Thông tư số 04/TT-BNN-CBNLS, 27/4/1998 Bộ trưởng Bộ NN&PTNT doanh nghiệp có giấy phép đầu tư khơng phải xin phép hành nghề chế biến gỗ lâm sản Quyết định số 65/1998/ QĐ-TTg,24/3/1998 Thủ tướng CP việc xuất sản phẩm gỗ , lâm sản nhập nguyên liệu gỗ, lâm sản Thời điểm ban hành 2001,2005 2005 2005 2000 2005 1989 1991 1992 1992 1993 1993 1993 1994 1996 1997 1997 1997 1998 1998 Trang 94 TT 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Tên sách Quyết định số136/1998/QĐ-TTg, 31/7/1998 sửa đổi số quy định thủ tục xuất sản phẩm gỗ lâm sản Nghị định số 43/1999/NĐ-CP tính dụng đầu tư phát triển Nhà nước Quyết định số 47/1999/QĐ-BNN-KL, 12/3/1999 Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành quy định kiểm tra việc vận chuyển, sản xuất , kinh doanh gỗ lâm sản Thông tư số 122/1999/TT-BNN-PTLN, 27/8/1999 Bộ trưởng Bộ NN&PTNT hướng dẫn xuất chi tiết sản phẩm gỗ mỹ nghệ sản phẩm mộc tinh chế hoàn chỉnh gỗ rừng tự nhiên Quyết định số 52/2001/QĐ-TTg, 12/4/2001 Phê duyệt tiêu sản lượng khai thác gỗ từ rừng tự nhiên giai đoạn 2001-2005 Quyết định số 62/QD-TTg ngày 4/4/2001 Thủ tướng Chính phủ quản lý xuất nhập hàng hóa thời kỳ 2001-2005 - TT sô 62/2001/TT-BNN Bộ NN&PTNT Hướng dẫn việc XNK hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp thời kỳ 2001-2005 Quyết định số 1494/QD/TCHQ ngày 26/12/2001 Ban hành quy định tạm thời thủ tục hải quan hàng hóa XNK Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg,4/4/2001 quản lý xuất nhập hàng hố thời kỳ 2001-2005 Thơng tư số 62/2001/TT-BNN, 5/6/2001 Bộ trưởng Bộ NN&PTNT hướng dân việc xuất nhập hàng hố thuộc diện quản lý chun ngành nơng nghiệp theo định số 46/2001/QĐTTg,4/4/2001 Thủ tướng CP quản lý xuất nhập hàng hoá thời kỳ 2001-2005 Quyết định số 1494/2001/QĐ-TCHQ, 26/12/2001 Tổng cục trưởng Tổng Cục Hải quan, Quy định tạm thời thủ tục hải quan hàng hoá xuất khẩu, nhập Thông tư số 102/2001/TT-BNN, 26/10/2001 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT hướng dân thực định số 178/1999/QĐTTg Thủ tướng CP Quy chế ghi nhãn hàng hố lưu thơng nước hàng hố xuất hàng hoá chế biến từ lâm sản, ngũ cốc hạt… Quyết định số 45/2002/QĐ- BTC , 10/4/2002 Bộ Trưởng Bộ Tài thay biểu thuế xuất Chiến lược phát triển LN VN 2006-2020 CV số 4179/VPCP - NN, 12/8/2007 Thời điểm ban hành 1998 1999 1999 1999 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2002 2007 2007 Trang 95 ... Kết kiểm định nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn cơng ty Hình 1.2: Tỷ suất sinh lời Hình 2.1: Cấu trúc tài doanh nghiệp ngành gỗ. .. hạng lý thuyết đánh đổi 1.4 Mơ hình kiểm định nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành gỗ niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 1.4.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn nghiên... nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành gỗ niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 17 1.4.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn nghiên cứu thực nghiệm 17 1.4.2 Mơ hình kiểm định
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Kiểm Định Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Cấu Trúc Vốn Các Doanh Nghiệp Ngành Gỗ Niêm Yết, Tài liệu Kiểm Định Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Cấu Trúc Vốn Các Doanh Nghiệp Ngành Gỗ Niêm Yết

Mục lục

Xem thêm