0

Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cấp tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam khu vực TP cần thơ

85 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGUYỄN ĐĂNG HỘ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CẤP TÍN DỤNG CHO CÁC DNNVV TẠI NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM KHU VỰC TP CẦN THƠ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGUYỄN ĐĂNG HỘ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CẤP TÍN DỤNG CHO CÁC DNNVV TẠI NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM KHU VỰC TP CẦN THƠ Chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRƯƠNG QUANG THƠNG TP HỒ CHÍ MINH - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam kết luận văn hoàn thành dựa kết nghiên cứu kết nghiên cứu chưa dùng cho luận văn khác Cần Thơ, ngày 20 tháng 06 năm 2019 Người thực Nguyễn Đăng Hộ MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH TĨM TẮT SUMMARY CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục Tiêu Nghiên Cứu 1.2.2 Câu Hỏi Nghiên Cứu 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU .3 1.3.1 Đối Tượng Nghiên Cứu 1.3.2 Phạm Vi Nghiên Cứu 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHƯƠNG XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP DNNVV TẠI KHU VỰC TP CẦN THƠ 2.2 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – NH NGOẠI THƯƠNG KHU VỰC TP.CẦN THƠ 15 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 TÓM TẮT LÝ THUYẾT LIÊN QUAN 17 3.1.1 DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA – (SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE - DNNVV) 17 3.1.2 NHU CẦU VAY VỐN CỦA DNNVV 23 3.2 NHỮNG RÀO CẢN HẠN CHẾ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG CỦA CÁC DNNVV TẠI NH NGOẠI THƯƠNG KHU VỰC TP.CẦN THƠ 27 3.3 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 28 3.3.1 CÁC NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC 28 3.3.2 CÁC NGHIÊN CỨU NƯỚC NGOÀI 29 3.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 3.4.1 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU 31 3.4.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 32 CHƯƠNG PHÂN TÍCH NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CUNG CẤP TÍN DỤNG CHO DNNVV NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM KHU VỰC TP CẦN THƠ 37 4.1 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CUNG CẤP TÍN DỤNG CỦA NH NGOẠI THƯƠNG KHU VỰC CẦN THƠ ĐẾN PHÂN KHÚC DNNVV TRONG NĂM 2018 48 4.1.1 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG VAY VỐN TỪ NGÂN HÀNG NH NGOẠI THƯƠNG CỦA CÁC DNNVV NĂM 2018 49 4.1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LƯỢNG TÍN DỤNG CUNG CẤP BỞI NGÂN HÀNG NH NGOẠI THƯƠNG ĐẾN CÁC DNNVV TRONG NĂM 2018 51 CHƯƠNG MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG, PHÂN KHÚC DNNVV TẠI NH NGOẠI THƯƠNG KHU VỰC CẦN THƠ 57 5.1 KẾT LUẬN CHUNG .57 5.2 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG VÀ LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NH NGOẠI THƯƠNG CỦA CÁC DNNVV 58 5.2.1 TÍCH CỰC NÂNG CAO KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 59 5.2.2 ĐA DẠNG HOÁ HƠN NỮA TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 60 5.2.3 DOANH NGHIỆP CẦN TÍCH CỰC THAM GIA VÀO HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI TẠI KHU VỰC VÀ TRONG VÙNG 61 5.2.4 NÂNG CAO KHẢ NĂNG THANH TỐN ĐỂ CĨ THỂ LINH HOẠT VÀ CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI NHỮNG TÌNH HUỐNG KHÁC NHAU TRONG KINH DOANH 62 5.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN, BAN NGÀNH LIÊN QUAN NHẰM THÚC ĐẦY HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐẾN CÁC DNNVV TẠI TP.CẦN THƠ .63 5.3.1 ĐỐI VỚI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 63 5.3.2 ĐỐI VỚI CƠ QUAN, BAN NGÀNH CÁC CẤP CÓ THẨM QUYỀN 64 5.4 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 PHỤ LỤC 69 DANH MỤC VIẾT TẮT CĐKT Cân đối kế toán CN Chi nhánh CT Cần Thơ CTCP Công ty cổ phần DN Doanh nghiệp DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa DNTN Doanh nghiệp tư nhân HTX Hợp tác xã KT Kinh tế TB Trung bình TD Tín dụng TPCT Thành phố Cần Thơ VN Việt Nam DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1: Số DN quốc doanh hoạt động sản xuất kinh doanh TP Cần Thơ phân theo loại hình DN Bảng 2.2: Số DN hoạt động TP Cần Thơ năm 2016 phân theo quy mơ loại hình DN Bảng 2.3: Doanh thu DN TP.Cần Thơ qua năm, phân theo loại hình DN 10 Bảng 2.4: Giá trị tài sản cố định đầu tư tài dài hạn DN, phân theo loại hình DN 13 Bảng 3.1: Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ vừa số nước 18 Bảng 3.2: Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhỏ vừa năm 2018 21 Bảng 3.3: Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhỏ vừa đề tài nghiên cứu 23 Bảng 3.4: Diễn giải biến mơ hình hồi quy 35 Bảng 4.1: Số lượng lao động DNNVV phân theo hai nhóm TD 38 Bảng 4.2: Loại hình hoạt động kinh doanh DNNVV 39 Bảng 4.3: Thống kê lượng tín dụng cung cấp đến DNNVV phân theo thời hạn 41 Bảng 4.4: Thống kê tiêu khả tốn phân theo nhóm tín dụng 43 Bảng 4.5: Thống kê tiêu lực hoạt động phân theo nhóm tín dụng 45 Bảng 4.6: Kết phân tích hồi quy Probit 49 Bảng : Kết phân tích hồi quy OLS 51 DANH MỤC HÌNH Trang H nh 2.1: Cơ cấu DN TP.Cần Thơ tính đến 31/12/2016 phân theo loại hình DN H nh 2.2: Cơ cấu doanh thu từ hoạt động kinh doanh DN năm 2016 TP.Cần Thơ phân theo loại hình DN 11 H nh 2.3: Cơ cấu giá trị tài sản cố định đầu tư tài dài hạn DN phân theo loại h nh năm 2016 14 H nh 4.1: Cơ cấu DN DNNVV mẫu nghiên cứu 37 H nh 4.2: Cơ cấu khoản vay phân theo thời hạn 40 TÓM TẮT Để xứng tầm với vị trí vai trị trọng tâm Đồng Sơng Cửu Long, đặc biệt xét riêng khía cạnh kinh tế, TP Cần Thơ cần trọng trong việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) địa bàn Đề tài nhằm phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định cấp tín dụng phân khúc DNNVV Ngoại Thương Việt Nam (VCB) khu vực TP Cần Thơ năm 2018 Từ đó, đề tài có đề xuất giải pháp hợp lý nhằm cải thiện t nh h nh thiếu hụt vốn DNNVV khu vực Cần Thơ thời gian tới Để đạt kết rõ ràng nhất, tác giả sử dụng mơ h nh Heckman với hai bước phân tích Bước thứ nhất, mô h nh logit vận dụng để t m nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận tín dụng DNNVV ngân hàng Ngoại thương Việt Nam năm 2018 Từ đó, phân tích biến động lượng tín dụng cấp ngân hàng Ngoại thương Việt Nam cho phân khúc DNNVV chịu tác động yếu tố mô h nh hồi quy OLS Kết thấy Kinh nghiệm yếu tố tác động đến đồng thời khả tiếp cận tín dụng lượng tín dụng ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Một số yếu tố khác tài sản hiệp hội tác động đến lượng tín dụng DNNVV ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Từ khố: tín dụng DNNVV, tín dụng VCB, Heckman 60 5.2.2 ĐA DẠNG HOÁ HƠN NỮA TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Trong bảy nhân tố tác động đến lượng vốn vay th thấy để tăng lượng vốn vay lên nhiều th DN nên xem xét đến việc đa dạng hoá hoạt động sản xuất, kinh doanh m nh Đa dạng hoá hoạt động kinh doanh yếu tố đề tài đánh đa dạng số loại sản phẩm mà DN sản xuất buôn bán Từ kết mơ h nh giúp tác giả có minh chứng mang tính khoa học mối tương tác đồng biến đa dạng loại sản phẩm sản xuất, kinh doanh lượng vốn vay Từ đó, nói rằng, DN cần tích cực việc đa dạng hoá hoạt động sản xuất kinh doanh m nh để “thu hút” nhiều lượng vốn tín dụng từ ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Hiện mẫu có khoảng 20% số DN đánh giá có đa dạng kinh doanh, tức họ có sản xuất buôn bán từ hai loại sản phẩm khác Qua đó, ta thấy rằng, thực yếu tố cần “nâng cấp” DN để tiếp cận lượng tín dụng nhiều từ phía ngân hàng Đa dạng hố sản phẩm thực từ hai cách khác nhau:  Thứ nhất, doanh nghiệp đa dạng hố hoạt động sản xuất kinh doanh cách tăng cường sản xuất kinh doanh loại sản phẩm thứ hai bên cạnh sản phẩm truyền thống DN Sản phẩm loại sản phẩm tương tự với sản phẩm mà DN kinh doanh Hoặc sản phẩm bổ sung cho sản phẩm DN Tuy nhiên, định lựa chọn loại sản phẩm để mở rộng DN cần phải đánh giá thị trường, tìm hiểu thị hiếu khách hàng trước đưa định cuối  Ngồi ra, khơng thiết phải sản xuất hay kinh doanh sản phẩm hoàn toàn tương tự DN mà đơn giản tìm hiểu thêm phương pháp để tận dụng lại phụ phẩm hoạt động sản xuất DN Tận dụng tiếp phụ thứ phẩm 61 để tạo sản phẩm tốt hơn, để bày bán thị trường thay bỏ bán với giá thấp Đó cách đa dạng sản phẩm thứ hai mà tác giả đề xuất 5.2.3 DOANH NGHIỆP CẦN TÍCH CỰC THAM GIA VÀO HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI TẠI KHU VỰC VÀ TRONG VÙNG Theo kết phân tích hồi quy nhân tố ảnh hưởng đến lượng tín dụng DNNVV ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chương 4, thấy ngân hàng quan tâm đến yếu tố Hiệp hội Như kết phân tích tác giả Nguyễn Minh Phục năm 2012, độ tin cậy ngân hàng thương mại khu vực TP Cần Thơ DNNVV hạn chế mối quan hệ xã hội quan hệ nghiệp vụ yếu Một lần nữa, với kết phân tích đề tài, để tiếp cận tốt với ngân hàng ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, DNNVV cần phát triển mạnh mối quan hệ xã hội m nh Cụ thể, DN mở rộng quan hệ việc tham gia vào hiệp hội uy tín địa bàn Hiệp hội doanh nghiệp thành phố cần thơ (CBA), hay Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Cần Thơ,… Từ hoạt động hiệp hội, DNNVV trao đổi, chia sẻ thông tin với nhau, t m hiểu rõ h nh thức tín dụng NH, qua giúp giải phần khó khăn DN (như quy tr nh, thủ tục vay vốn, h nh thức tín dụng thích hợp với DN,…) tham gia vay vốn từ ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Trong hoạt động hiệp hội thường tổ chức buổi trao đổi, sinh hoạt thông tin với đại diện đến từ DN có thay đổi quy định từ Nhà nước, để họ cập nhật thơng tin nhanh chóng tạo điều kiện thuận lợi kinh doanh Do đó, tham gia hiệp hội khơng tháo dỡ dần rào cản mối quan hệ xã hội DN ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, mà cịn giúp DN am hiểu thay đổi pháp luật để họ điều chỉnh hoạt động m nh, để tránh phát sinh chi phí khơng cần thiết loại chi phí thời gian hay chi phí khơng thức chẳng hạn 62 5.2.4 NÂNG CAO KHẢ NĂNG THANH TỐN ĐỂ CĨ THỂ LINH HOẠT VÀ CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI NHỮNG TÌNH HUỐNG KHÁC NHAU TRONG KINH DOANH Nhóm tiêu thể khả toán DN yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lượng vốn vay cần DN xem xét tr nh hoạt động kinh doanh muốn tăng lượng vốn tín dụng Cụ thể, DN cần tích cực có biện pháp để tăng giá trị tài sản lợi nhuận công ty Và từ kết nghiên cứu thực tế đề tài, phân tích cụ thể nội dung chương 4, để thay đổi lượng vốn tín dụng lên nhiều th yếu tố lợi nhuận tác động mạnh so với tài sản DN Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, lợi nhuận cao đồng thời kéo theo có khả tốn vững Do đó, lợi nhuận thể mối quan hệ tác động thuận với lượng vốn vay đề tài điều hoàn toàn phù hợp thực tế địa bàn phân tích V vậy, nâng cao lợi nhuận khơng góp phần nâng cao thu nhập DN, mà điều góp phần nâng cao lượng tín dụng tiếp nhận từ ngân hàng tương lai Như ta biết, để tăng trưởng lợi nhuận th DN nh n chung có hai cách thức khái quát tăng doanh thu sản xuất kinh doanh t m phương pháp giảm chi phí phát sinh tr nh hoạt động sản xuất kinh doanh m nh:  Đối với biện pháp giá tăng lợi nhuận thứ nhất: tăng doanh thu Nghiên cứu trọng vào đề xuất khuyến khích DN đa dạng hố sản phẩm Điều giúp DN tăng doanh thu bán cách tăng số lượng sản phẩm bán cho nhóm đối tượng khách hàng truyền thống, đồng thời, tăng doanh số nhờ mở rộng đối tượng khách hàng – nhóm khách hàng u thích loại sản phẩm thứ hai DN  Đối với biện pháp giá tăng lợi nhuận thứ hai: tiết kiệm giảm chi phí hoạt động Hầu hết tại, DNNVV trình hoạt động m nh chưa tiến hành lập kết hoạch cụ thể, đặc biệt không tiến có đưa dự tốn cho chi phí phát sinh năm tài tới Điều 63 dẫn đến chi phí hoạt động DN cao mức bình qn phát sinh thêm chi phí khơng cần thiết mà DN khơng thể kiểm sốt Do đó, đề xuất từ nghiên cứu DN, quy mô siêu nhỏ, nhỏ hay vừa đề cần tiến hành lập kế hoạch, dự tốn chi phí cụ thể cho hoạt động vào cuối năm tài Tương tự lợi nhuận, tài sản yếu tố góp phần thúc đẩy lượng vốn tín dụng từ ngân hàng Ngoại thương Việt Nam giá trị tài sản DN tăng lên Như giải thích mối quan hệ hai yếu tố chương trước, mối quan hệ đồng biến hợp lý thực tế phạm vi nghiên cứu V tài sản DN điều kiện ngân hàng Ngoại thương Việt Nam xem xét hợp đồng tín dụng cần có tài sản đảm bảo vay 5.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN, BAN NGÀNH LIÊN QUAN NHẰM THÚC ĐẦY HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐẾN CÁC DNNVV TẠI TP.CẦN THƠ 5.3.1 ĐỐI VỚI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Với số lượng đông đảo, chiếm tỷ trọng 95% tổng số DN TP Cần Thơ, DNNVV TP Cần Thơ thực khối khách hàng đầy tiềm mà ngân hàng vùng nói chung ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam nói riêng khơng thể bỏ qua Thực tế cho thấy, nhiều ngân hàng xác định khách hàng tiềm có nhiều chương tr nh, sách ưu đãi DNNVV để biến khách hàng tiềm thành đối tượng phục vụ chính, ngân hàng Ngoại thương Việt Nam cần phải có sách tiếp cận phục vụ tốt nhằm tiếp tục giữ vị ngân hàng hàng đầu Việt Nam Cụ thể đề tài có số kiến nghị sau:  Tiến hành nghiên cứu thị trường nhằm phát triển sản phẩm dành cho DNNVV cách điều tra nhu cầu khach hàng, khảo sát kinh nghiệm 64 ngân hàng đối thủ nước Đồng thời, cơng tác tun truyền, giới thiệu sản phẩm tín dụng ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đến DNNVV cần mở rộng Ngân hàng cần tích cực có biện pháp tiếp thị giới thiệu đến với DNNVV nhằm giúp cho họ cần vay vốn biết trước điều kiện, thủ tục quy định khác quan hệ tín dụng ngân hàng Ngoại thương Việt Nam nói chung  Công tác thẩm định, đánh giá t nh h nh hoạt động, tình hình tài DN xét duyệt cấp tín dụng cần khách quan tích cực hơn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho DN t m đến với nguồn vốn tín dụng ngân hàng  Tổ chức điều tra, chấm điểm dịch vụ dành cho khách hàng DNNVV nhằm nâng cao dịch vụ chăm sóc nhóm khách hàng rộng lớn 5.3.2 ĐỐI VỚI CƠ QUAN, BAN NGÀNH CÁC CẤP CĨ THẨM QUYỀN Để hỗ trợ DN địa bàn nói chung hay DNNVV nói riêng th cần hỗ trợ đến từ cán viên chức cấp lãnh đạo đến từ quan, ban ngành thành phố Một tiêu đánh giá hỗ trợ thành phố cần thơ số lực cạnh tranh PCI Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh TP Cần Thơ lần lọt vào top 10 vào năm 2017 xếp thứ 10/63, tăng bậc so với năm 2016 bốn bậc so với năm 201513 Tuy nhiên, số năm 2018 lại bị giảm điểm, đạt mức 64,96 điểm, kéo theo thứ hạng thành phố bị tụt xuống vị trí thứ 11 nằm nhóm tỉnh thành có chất lượng cạnh tranh mức khá14 Điều đồng nghĩa số thành phần Cần Thơ cải thiện nhiều ba năm gần Cụ thể, thành phố có /10 số thành phần cải thiện so với năm 2016, gồm: (1) Tiếp cận đất đai, tăng 0,44 điểm; (2) Tính minh bạch, tăng 0,3 điểm; (3) Chi phí khơng thức, tăng 0,11 điểm; (4) Cạnh tranh b nh đẳng, tăng 0,6 điểm; (5) Tính động quyền, tăng 1,43 điểm; (6) Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, tăng 1,08 điểm; ( ) Đào tạo lao động, tăng 0,24 điểm 13 14 Cổng thông tin điện tử Thành phố Cần Thơ, 2018 Trung tâm hỗ trợ DNNVV thành phố Cần Thơ, 2019 65 Tuy nhiên, có số thành phần bị giảm nhẹ, như: Chỉ số gia nhập thị trường (-0, điểm); Chi phí thời gian (-0,4 điểm) Thiết chế pháp lý (-0,05 điểm) Cần Thơ đứng vào top địa phương vận dụng pháp luật linh hoạt nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp Tuy nhiên, lại đứng gần cuối nước (2/63) chủ trương lãnh đạo thành phố chưa thực tốt cấp huyện thị Chính v vậy, thời gian tới, thành phố cần phải liệt việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nâng cao số lực cạnh tranh cấp tỉnh thành phố nhằm giúp DN hoạt đông hiệu Mặc dù thời gian qua sở ngành địa phương khen có nhiều tiến tr nh giải công việc, so với nhu cầu doanh nghiệp yêu cầu lãnh đạo th đơi lúc cịn chậm; sở hạ tầng, nguồn nhân lực, ứng dụng thương mại điện tử, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp cịn yếu, điều ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp 5.4 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU Nghiên cứu đề tài có đóng góp tích cực DNNVV khu vực Cần Thơ việc tìm hiểu yếu tố tác động đến định cấp tín dụng ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank, thông qua việc đo lường khả tiếp cận tín dụng lượng tín dụng huy động từ NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Tuy nhiên, nghiên cứu có số hạn chế sau:  Thứ nhất, hạn chế thời gian khả tiếp cận, phân tích liệu nên số liệu phân tích nhằm đạt mục tiêu đề tài năm 2018 Khả tổng quát hoá cao nghiên cứu lập lại việc mở rộng sử dụng số liệu dạng bảng (panel data) Đây hướng cho nghiên cứu  Thứ hai, kết mơ hình hồi quy sau hai bước phân tích phương pháp Heckman có khác biệt q lớn Điều xuất phát từ hạn 66 chế thứ – giới hạn liệu Kéo theo kết hồi quy thông báo hệ số nghịch đảo IMR lại có ý nghĩa thống kê độ tin cậy cao 99% Những nghiên cứu tiếp nối nghiên cứu cách khắc phục hai nhược điểm vừa đề cập đề tài Từ đó, tác giả nghĩ khám phá kết đáng tin cậy TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: CIEM, 201 Nghiên cứu hỗ trợ tài cho doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam, Hà Nội: s.n Đông, P Q., 2015 Mô h nh cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa: Kinh nghiệm châu Phi học cho Việt Nam Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, pp 1-77 Lê, Q C., 2010 Đánh giá mức độ hài lòng chất lượng dịch vụ ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Cần Thơ, Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ Nguyễn, P M., 2012 Phân tích yế tố nh hưởng đến kh vay vốn ngân hàng DNNVV địa bàn thành phố Cần Thơ, Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ Võ, D V., 2012 Phân tích yếu tố nh hưởng đến mối quan hệ ngân hàng thương mại khách hàng doanh nghiệp Cần Thơ, Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ Tiếng Anh: Allet, Marion 2012 Why Do Microfinance Institutions Go Green? An Exploratory Study Journal of Business Ethics 122 10.1007/s10551-013-1767-2 Andrea Bellucci, Alexander Borisov, Alberto Zazzaro, Does gender matter in bank–firm relationships? Evidence from small business lending, Journal of Banking & Finance, Volume 34, Issue 12, 2010, Pages 2968-2984, ISSN 0378-4266, https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2010.07.008 Blanchard, O & Johnson, D R., 10/10/2012 Macroeconomics 6th ed s.l.:Pearson CIEM, DoE, ILSSA, and UNU-WIDER 2016 Characteristics of the Vietnamese Business Environment Evidence from a SME Survey in 2015 Hanoi: Central Institute of Economic Management (CIEM) Cobham, A 1999 The financing and technology decisions of SMEs: I Finance as a determinant of investment, Oxford: University of Oxford David Kudzaishe Garwe & Olawale Fatoki 2012 The impact of gender on SME characteristics and access to debt finance in South Africa Development Southern Africa 29:3, 448-461, DOI: 10.1080/0376835X.2012.706040 Giddings, B , Hopwood, B and O'Brien, G 2002 Environment, economy and society: fitting them together into sustainable development Sust Dev., 10: 187-196 doi:10.1002/ (Nguyễn, 2012) (Võ, 2012) (Lê, 2010)sd.199 McCaig, B., and N Pavcnik 2013 Moving Out of Agriculture: Structural Change in Vietnam NBER Working Paper Series 19616 Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research Nguyen, V C 2014 Do Minimum Wages Affect Firms’ Labor and Capital? Evidence from Vietnam IPAG Business School Working Paper Paris: IPAG Business School PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: THỐNG KÊ MÔ TẢ DỮ LIỆU tabstat labor, statistics( count mean max ) by(TD) Summary for variables: labor by categories of: TD TD | N mean max -+ -0 | 22 25.18182 200 | 423 24.56265 280 -+ -Total | 445 24.59326 280 - by nganhan trunghan daihan, sort : tabstat luongTD, statistics( count mean max ) > nganhan = 0, trunghan = 0, daihan = variable | N mean max -+ -luongTD | 4803.323 400 16816.62 -> nganhan = 0, trunghan = 1, daihan = variable | N mean max -+ -luongTD | 123 4489.855 20 200000 -> nganhan = 1, trunghan = 0, daihan = variable | N mean max -+ -luongTD | 295 17737.4 10 4826952 tabstat ts hsno ln, statistics( count mean max ) by(TD) Summary statistics: N, mean, min, max by categories of: TD TD | ts hsno ln -+ -0 | 22 22 22 | 6344.4 3004436 548175 | 91 -1309000 | 22785 9824475 2704000 -+ -1 | 423 423 423 | 14622.84 2975468 2301498 | 23.5 -1.38e+07 | 921004.8 3.333333 2.72e+08 -+ -Total | 445 445 445 | 14213.57 29769 2214817 | 23.5 -1.38e+07 | 921004.8 3.333333 2.72e+08 tabstat kn xk hh spphu, statistics( count mean max ) by(TD) Summary statistics: N, mean, min, max by categories of: TD TD | kn xk hh spphu -+ -0 | 22 22 22 22 | 13.81818 1818182 0909091 1363636 | 0 | 24 1 -+ -1 | 423 423 423 423 | 17.76123 1300236 248227 1867612 | 0 | 44 -+ -Total | 445 445 445 445 | 17.56629 1325843 2404494 1842697 | 0 | 44 PHỤ LỤC 2: KIỂM TRA CÁC HIỆN TƯỢNG SAI SỐ corr TNHH HGD labor hh hsno ts ln hvan kn xk spphu (obs=445) | TNHH HGD labor hh hsno ts ln hvan kn xk spphu -+ TNHH | 1.0000 HGD | -0.6323 1.0000 labor | 0.2967 -0.3983 1.0000 hh | 0.0739 -0.2303 0.1605 1.0000 hsno | 0.0444 -0.0362 0.0347 0.0141 1.0000 ts | 0.1322 -0.1651 0.4620 0.0606 0.0303 1.0000 ln | 0.1235 -0.1113 0.2216 0.0026 0.0625 0.6596 1.0000 hvan | 0.3660 -0.5777 0.4049 0.2080 0.0454 0.2015 0.1457 1.0000 kn | -0.1940 0.2526 -0.0702 -0.0124 -0.0502 -0.0215 -0.0294 -0.1054 1.0000 xk | 0.2138 -0.2863 0.3848 0.1651 0.0225 0.1755 0.1576 0.2958 -0.0103 1.0000 spphu | 0.0982 -0.1381 0.0563 0.1852 0.0512 0.0613 0.0842 0.0267 -0.0772 0.0193 1.0000 imtest,white White's test for Ho: homoskedasticity against Ha: unrestricted heteroskedasticity chi2(72) Prob > chi2 = = 443.70 0.0000 Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test Source | chi2 df p -+ Heteroskedasticity | 443.70 72 0.0000 Skewness | 54.75 11 0.0000 Kurtosis | -5.65e+13 1.0000 -+ Total | -5.65e+13 84 1.0000 - PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY PROBIT VÀ OLS probit TD HGD TNHH hh hsno ts ln labor kn xk spphu Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: log log log log log log log likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood = = = = = = = -87.60169 -81.31613 -80.260871 -79.265217 -79.069837 -79.067819 -79.067818 Probit regression Number of obs LR chi2(10) Prob > chi2 Pseudo R2 Log likelihood = -79.067818 = = = = 445 17.07 0.0729 0.0974 -TD | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -HGD | 1836238 3365614 0.55 0.585 -.4760245 8432721 TNHH | -.2844233 2917638 -0.97 0.330 -.8562698 2874232 hh | 2750236 3009162 0.91 0.361 -.3147613 8648086 hsno | -.0316556 3389368 -0.09 0.926 -.6959596 6326484 ts | 0000114 0000147 0.77 0.439 -.0000175 0000403 ln | 0001325 0000876 1.51 0.130 -.0000392 0003042 labor | -.0020702 0042422 -0.49 0.626 -.0103847 0062443 kn | 0411815 0199714 2.06 0.039 0020382 0803248 xk | -.2747164 3548694 -0.77 0.439 -.9702476 4208148 spphu | 120435 3079398 0.39 0.696 -.483116 7239859 _cons | 9040997 3952953 2.29 0.022 1293352 1.678864 -Note: failures and successes completely determined predict yf if e(sample),xb gen phi=normalden(yf) gen PHI=normal(yf) gen lambda=phi/PHI reg luongTD TNHH HGD labor hh hsno ts ln_tr kn xk spphu lambda Source | SS df MS -+ Number of obs = 423 F(11, 411) = 218.96 Model | 1.9880e+13 11 1.8072e+12 Prob > F = 0.0000 Residual | 3.3923e+12 411 8.2538e+09 R-squared = 0.8542 -+ -Total | 2.3272e+13 422 5.5147e+10 Adj R-squared = 0.8503 Root MSE = 90850 -luongTD | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -TNHH | -41061.26 13065.14 -3.14 0.002 -66744.1 -15378.43 HGD | 19263.73 12654.58 1.52 0.129 -5612.049 44139.51 labor | -859.1357 143.7309 -5.98 0.000 -1141.675 -576.5964 hh | 23898.94 8157.151 2.93 0.004 7864.004 39933.89 hsno | 11851.18 13251.42 0.89 0.372 -14197.85 37900.2 ts | 1.115894 1004049 11.11 0.000 9185232 1.313266 ln_tr | 12.07193 4144685 29.13 0.000 11.25718 12.88667 kn | 3864.706 842.1089 4.59 0.000 2209.328 5520.084 xk | -5543.903 15057.76 -0.37 0.713 -35143.74 24055.94 spphu | 39847.04 11919.05 3.34 0.001 16417.13 63276.95 lambda | 705167.5 94828.08 7.44 0.000 518758.9 891576 _cons | -157044.8 25287.84 -6.21 0.000 -206754.5 -107335.2 heckman luongTD labor hh hsno ts ln kn xk spphu, twostep select(TD = HGD TNHH hh hsno ts ln labor kn xk spphu) rhosigma first Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: log log log log log log log log likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood Probit regression Log likelihood = -79.067818 = = = = = = = = -87.60169 -81.392798 -80.506107 -79.581978 -79.160042 -79.069948 -79.067819 -79.067818 Number of obs LR chi2(10) Prob > chi2 Pseudo R2 = = = = 445 17.07 0.0729 0.0974 -TD | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -HGD | 1836238 3365614 0.55 0.585 -.4760244 8432721 TNHH | -.2844233 2917638 -0.97 0.330 -.8562698 2874232 hh | 2750237 3009162 0.91 0.361 -.3147612 8648086 hsno | -.0316556 3389368 -0.09 0.926 -.6959595 6326484 ts | 0000114 0000147 0.77 0.439 -.0000175 0000403 ln | 1.33e-07 8.76e-08 1.51 0.130 -3.92e-08 3.04e-07 labor | -.0020702 0042422 -0.49 0.626 -.0103847 0062443 kn | 0411815 0199714 2.06 0.039 0020382 0803248 xk | -.2747164 3548694 -0.77 0.439 -.9702475 4208148 spphu | 120435 3079398 0.39 0.696 -.483116 7239859 _cons | 9040997 3952953 2.29 0.022 1293352 1.678864 -Note: failures and successes completely determined note: two-step estimate of rho = 2.2482031 is being truncated to Heckman selection model two-step estimates (regression model with sample selection) Number of obs Censored obs Uncensored obs = = = 445 22 423 Wald chi2(8) Prob > chi2 = = 83.87 0.0000 -| Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -luongTD | labor | -1075.852 705.1435 -1.53 0.127 -2457.908 306.2038 hh | 13212.87 40975.78 0.32 0.747 -67098.18 93523.92 hsno | 10770.91 69865.47 0.15 0.877 -126162.9 147704.7 ts | 1.123853 5328655 2.11 0.035 0794553 2.16825 ln | 0117654 0021745 5.41 0.000 0075034 0160274 kn | 3101.378 4271.853 0.73 0.468 -5271.299 11474.06 xk | -4328.513 78450.73 -0.06 0.956 -158089.1 149432.1 spphu | 31050.61 61755.77 0.50 0.615 -89988.47 152089.7 _cons | -117823.9 119069.9 -0.99 0.322 -351196.6 115548.8 -+ -TD | HGD | 1836238 3365614 0.55 0.585 -.4760244 8432721 TNHH | -.2844233 2917638 -0.97 0.330 -.8562698 2874232 hh | 2750237 3009162 0.91 0.361 -.3147612 8648086 hsno | -.0316556 3389368 -0.09 0.926 -.6959595 6326484 ts | 0000114 0000147 0.77 0.439 -.0000175 0000403 ln | 1.33e-07 8.76e-08 1.51 0.130 -3.92e-08 3.04e-07 labor | -.0020702 0042422 -0.49 0.626 -.0103847 0062443 kn | 0411815 0199714 2.06 0.039 0020382 0803248 xk | -.2747164 3548694 -0.77 0.439 -.9702475 4208148 spphu | 120435 3079398 0.39 0.696 -.483116 7239859 _cons | 9040997 3952953 2.29 0.022 1293352 1.678864 -+ -mills | lambda | 483920.3 419566 1.15 0.249 -338414 1306255 -+ -rho | 1.00000 sigma | 483920.27 ... TÍCH NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CUNG CẤP TÍN DỤNG CHO DNNVV NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM KHU VỰC TP CẦN THƠ 37 4.1 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CUNG CẤP TÍN DỤNG... động tín dụng cho DNNVV khu vực thành phố Cần Thơ 1.2.2 Câu Hỏi Nghiên Cứu - Các nhân tố tác động đến khả cấp tín dụng ngân hàng Ngoại Thương khu vực TP Cần Thơ đến DNNVV khu vực TP Cần Thơ? - Các. .. TÍCH NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CUNG CẤP TÍN DỤNG CHO DNNVV NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM KHU VỰC TP CẦN THƠ Chương vào t m câu trả lời cho câu hỏi nhân tố tác động đến định cung cấp tín dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cấp tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam khu vực TP cần thơ , Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cấp tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam khu vực TP cần thơ