0

Khoá luận đánh giá hiện trạng môi trường nước nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi hương canh trong quá trình sản xuất

62 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:42

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - VŨ THỊ THÙY Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NI HƯƠNG CANH TRONG Q TRÌNH SẢN XUẤT KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành : Khoa học Môi trường Khoa : Mơi trường Khóa học : 2014-2018 Thái Ngun, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - VŨ THỊ THÙY Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NI HƯƠNG CANH TRONG Q TRÌNH SẢN XUẤT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành : Khoa học Môi trường Khoa : Môi trường Lớp : N01-K46KHMT Khóa học : 2014-2018 Giảng viên hướng dẫn : TS Nguyễn Đức Thạnh Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Khoa Môi trường - Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên tận tình dạy bảo, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu cho em suốt thời gian em học tập trường Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Đức Thạnh, người thầy tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt trình thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Định, anh chị cán bộ, nhân viên công ty giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành tốt đề tài Em xin chân thành cảm ơn tới cô, chú, anh chị cán nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Hương Canh tạo điều kiện, giúp đỡ em trình thực lấy mẫu thu thập thông tin đơn vị để phục vụ cho đề tài Cuối cùng, cho phép em gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè động viên, ủng hộ em trình nghiên cứu hoàn thành đề tài Thái Nguyên, tháng năm 2018 Sinh viên Vũ Thị Thùy ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tổng nhu cầu thức ăn chăn nuôi Việt Nam từ năm 2015 – 2018: Error! Bookmark not defined Bảng 4.1: Tọa độ điểm khống chế dự ánError! Bookmark not defined Bảng 4.2: Danh mục thiết bị, máy móc phục vụ dự ánError! Bookmark not defined Bảng 4.3: Bảng tổng hợp kết phân tích chất lượng nước mặt Error! Bookmark not defined Bảng 4.4: Định mức chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt Error! Bookmark not defined Bảng 5: Nồng độ chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt lần Error! Bookmark not defined Bảng 6: Chất lượng nước thải trước sau hệ thống xử lý (tính tốn)Error! Bookmark not defined iii iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1 Ranh giới toàn khu đất dự án 24 Hình 4.2: Quốc lộ phía Bắc dự án 25 Hình 4.3: Sơ đồ cấu tổ chức công ty 28 Hình 4.4: Sơ đồ cơng nghệ sản xuất kèm dịng thải nhà máy 28 Hình 4.5: Sơ đồ sản xuất sử dụng 31 Hình 4.6 Sơ đồ quy trình sản xuất đầu tư kèm dịng thải 33 Hình 7: Sơ đồ xử lý nước thải nhà máy 39 Hình 8: Sơ đồ nguyên lý bể tự hoại 39 Hình 9: Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải – giai đoạn vận hành 42 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BOD : Lượng oxy cần thiết để vi sinh vật oxy hóa chất hữu BOD5 : Lượng oxy cần thiết để vi sinh vật oxy hóa chất hữu với thời gian xử lý ngày, nhiệt độ 20 COD : Lượng oxy cần thiết để oxy hóa hợp chất hóa học nước DO : Lượng oxy hòa tan QCVN : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia SS : Thông số chất rắn lơ lửng TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TSS : Tổng chất rắn lơ lửng nước WTO : Tổ chức thương mại giới vi MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v PHẦN 1.MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu đề tài 1.2.2 Yêu cầu đề tài 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.3.1.Ý nghĩa khoa học đề tài 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Cơ sở lý luận 2.1.1.1 Tài nguyên nước vai trò nước đời sống phát triển kinh tế 2.1.1.2 Một số khái niệm 2.1.1.3 Nước thải công nghiệp đặc tính nước thải cơng nghiệp 2.1.2 Cơ sở pháp lý số văn liên quan đến quản lý tài nguyên nước: 2.2 Cơ sở thực tiễn 11 2.2.1 Tổng quan ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi Việt Nam giới 11 2.2.1.1 Tổng quan ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi Việt Nam 11 2.2.1.2 Tổng quan ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi Thế Giới 13 vii 2.2.2 Tổng quan nước thải sản xuất thức ăn chăn nuôi 14 2.2.2.1 Nguồn gốc phát sinh nước thải chăn nuôi 14 2.2.2.2 Thành phần, tính chất, đặc điểm nước thải chăn ni chăn nuôi 15 2.2.2.3 Ảnh hưởng nước thải thức ăn chăn nuôi 16 2.2.3 Hiện trạng ô nhiễm nước giới Việt Nam 17 2.2.3.1 Hiện trạng ô nhiễm môi trường nước giới 17 2.2.3.2.Hiện trạng ô nhiễm môi trường nước Việt Nam………………… 17 PHẦN 3.ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 20 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 20 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 20 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 20 3.3 Nội dung nghiên cứu 20 3.3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội liên quan đến hoạt động nhà máy 20 3.3.2 Tổng quan nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Hương Canh 20 3.3.3 Đánh giá trạng nước thải sau sản xuất nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Hương Canh 20 3.3.4 Ðề xuất giải pháp quản lý xử lý chất thải trình sản xuất nhà máy sản xuất thức ãn chãn nuôi Hýõng Canh 21 3.4 Phương pháp nghiên cứu 21 3.4.1 Phương pháp thu thập, phân tích tổng hợp tài liệu 21 3.4.2 Phương pháp liệt kê 21 3.4.3 So sánh kết phân tích với tiêu chuẩn, quy chuẩn nước thải Việt Nam 21 3.4.4 Phương pháp kế thừa 21 3.4.5 Phương pháp lấy mẫu nước 21 3.4.6 Phương pháp bảo quản mẫu nước 22 viii 3.4.7 Tổng hợp, viết báo cáo 22 PHẦN 4.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 23 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội liên quan đến hoạt động nhà máy 23 4.1.1 Vị trí địa lý 23 4.1.2 Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội xung quanh nhà máy 24 a) Ðiều kiện tự nhiên: 24 b) Ðiều kiện kinh tế - xã hội: 25 c) Ðiều kiện ðịa chất: 26 d) Điều kiện khí tượng 26 4.2 Tổng quan Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Hương Canh 27 4.2.1 Sơ lược trình hình thành phát triển nhà máy 27 4.2.2 Số lượng cán công nhân viên sản xuất 27 4.2.3 Công nghệ thiết bị sản xuất nhà máy 28 4.2.4 Danh mục máy móc, thiết bị 33 4.3 Hiện trạng nước thải sau sản xuất nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Hương Canh 34 4.3.1 Hiện trạng nước sản xuất Nhà máy 34 4.3.2 Đánh giá trạng nước thải sau sản xuất nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Hương Canh 35 4.3.3 Tìm hiểu sơ lược hệ thống xử lý nước thải sau sản xuất nhà máy 37 a Nước thải: 37 b Biện pháp xử lý nýớc thải nhà máy 38 4.3.4 Các biện pháp bảo vệ môi trường nhà máy thực môi trường nước 41 4.3.4.1 Ðối với nước mưa chảy tràn 41 4.3.4.2 Đối với nước thải sinh hoạt 41 4.3.4.3 Đối với khu vực sản xuất nhà máy 41 4.4 Đề xuất giải pháp quản lý xử lý chất thải trình sản xuất nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Hương Canh 45 37 4.3.3 Tìm hiểu sơ lược hệ thống xử lý nước thải sản xuất nhà máy a Nước thải: * Nước thải sinh hoạt: Hoạt động cán công nhân viên làm việc nhà máy phát sinh nước thải sinh hoạt với lượng trung bình 12,5 m3/ngày (định mức sử dụng nước trung bình 50 lít/người.ngày) Theo số liệu thống kê Tổ chức Y tế Thế giới 1993 tải lượng chất nhiễm người hàng ngày thải vào môi trường (nếu không xử lý) cụ thể sau: Bảng 4.4: Định mức chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt BOD5 45-54 Trung bình (gam/ người/ngày) 49,5 TSS 70-145 107,5 Dầu mỡ 10-30 20 Amoni 2,4-4,8 3,6 Tổng Phốt 0,8-4 2,4 106 – 109 106 – 109 TT Chất ô nhiễm Tải lượng (gam/người/ngày) Tổng Coliform (MNP/100ml) (Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO),1993)[8] * Nước thải sản xuất: Do đặc thù công nghệ sản phẩm, nhà máy không phát sinh trực tiếp nước thải sản xuất Tuy nhiên, trình xử lý khí thải lị đốt nhà máy phát sinh lượng nước thải từ trình lọc bụi ướt Ước tính, lượng nước thải phát sinh trung bình khoảng 3m3/tuần Thành phần ô nhiễm nước thải chủ yếu tro bụi theo dịng khí (thơng số TSS lớn) phần nhỏ chất hữu chưa cháy hết Do đó, 38 nước thải từ trình lọc bụi ướt chủ yếu ảnh hưởng tới thơng số vật lý nguồn tiếp nhận như: độ đục, hàm lượng chất rắn lơ lửng TSS, khả truyền sáng,… từ ảnh hưởng tới đời sống sinh vật thủy sinh mơi trường Ngồi ra, phịng thí nghiệm nhà máy, ngồi phần chất thải lỏng thu gom xử lý chất thải nguy hại, phát sinh nước thải từ hoạt động rửa dụng cụ thí nghiệm Lượng phát sinh trung bình khoảng 0,5m3/ngày Căn vào chủng loại hóa chất sử dụng phịng thí nghiệm, thấy thành phần nước thải rửa dụng cụ thí nghiệm có thành phần chất hữu vượt giới hạn cho phép, thành phần kim loại nặng khơng có * Nước mưa chảy tràn: Lượng nước mưa chảy tràn dự án vào hoạt động xác định công thức: Q = 0,278 .h.F (l/s) Trong đó: + : Hệ số dịng chảy phụ thuộc vào kết cấu cơng trình, bề mặt; trường hợp  = 0,78; + F: Diện tích bề mặt lưu vực nước mưa ; F = 84.484 m2; + h: Cường độ mưa trung bình năm (mm); Theo số liệu thống kê, lượng mưa trung bình năm 2017 1.962,8 mm Vậy Q = 1,14 lít/giây (tương đương 35.957,5 m3/năm) Trong giai đoạn này, mức độ ô nhiễm nước mưa chảy tràn phụ thuộc vào bề mặt nhà xưởng, đường lại dự án b Biện pháp xử lý nýớc thải nhà máy * Đối với khu vực sản xuất nhà máy: Hiện nay, tuân thủ biện pháp đề xuất Báo cáo đánh giá tác động môi trường năm 2000, nhà máy áp dụng biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt sơ đồ sau: 39 Hình 7: Sơ đồ xử lý nước thải nhà máy - Nước thải đen: phát sinh từ nhà vệ sinh cán cơng nhân viên khu vực văn phịng xưởng sản xuất, lượng thải trung bình khoảng m3/ngày-đêm (chiếm khoảng 35% lượng nước thải sinh hoạt phát sinh) Nhà máy xây dựng 02 bể tự hoại (bể phốt) ngăn, dung tích khoảng 7,5m3/bể để xử lý sơ dịng thải Hình 8: Sơ đồ nguyên lý bể tự hoại - Nước thải xám: phát sinh từ nhà bếp, khu vực rửa chân tay,… với lượng phát sinh khoảng 11 m3/ngày-đêm (chiếm khoảng 65% lượng nước thải sinh hoạt) 40 Nước thải xám phát sinh đưa qua song chắn rác (nhằm tách rác), hố ga (để lắng cặn) dẫn vào mương nước chung, hịa với nước thải sau bể tự hoại từ nhà vệ sinh trước thải vào kênh mương nội đồng phía Bắc dự án, cuối chảy nhánh sông Cà Lồ Để đánh giá hiệu xử lý biện pháp áp dụng, đơn vị tư vấn tiến hành lấy mẫu nước thải nhà máy phân tích Kết phân tích thể bảng sau: Bảng 5: Nồng độ chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt STT Chất ô nhiễm Đơn vị Kết TCCP pH* - 6,29 5,5 – Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)* mg/l 180 108 Tổng chất rắn hòa tan (TDS) mg/l 813 - Nhu cầu ơxy sinh hóa (BOD5)* mg/l 172,52 54 Amoni (NH4+)* mg/l 10,7 10,8 Nitrat (NO3-)* mg/l 1,46 - Sunfua (S2-) mg/l 0,512 0,54 Phosphat (PO43-) mg/l 4,37 6,48 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 5,13 10,8 10 Tổng Coliform* MPN/100ml 15000 5000 [Nguồn: Số liệu phân tích Trung tâm Tài nguyên Bảo vệ môi trường, 2017] [10] Ghi chú: - TCCP – Tiêu chuẩn cho phép, trích QCVN 40:2010/BTNMT, cột B, Kv = 0,9, Kf = 1,2: - Ngày lấy mẫu: 20/9/2017; - Thời gian phân tích: Từ ngày 20/9 đến ngày 27/9/2017; 41 Nhận xét: Số liệu bảng cho thấy: 03/10 tiêu theo dõi nước thải sinh hoạt nhà máy vượt giới hạn cho phép quy chuẩn, cụ thể: - Giá trị BOD5 vượt 3,2 lần; - Giá trị TSS vượt 1,67 lần; - Tổng Coliform vượt 3,0 lần 4.3.4 Các biện pháp bảo vệ môi trường nhà máy thực môi trường nước 4.3.4.1 Ðối với nước mưa chảy tràn - Đã có hệ thống cống rãnh hoàn chỉnh thu nước mưa chảy tràn hố ga lắng cặn - Bố trí cơng nhân thường xuyên quét cây,đất cát, rác rơi vãi khuôn viên nhà máy; 4.3.4.2 Đối với nước thải sinh hoạt - Ðã cấp phép khai thác nước đất nhằm cấp nước cho sinh hoạt - Nước thải từ nhà vệ sinh, nhà ăn xử lý qua bể tự hoại - Thường xuyên sử dụng hoá chất Cloramin để khử trùng 4.3.4.3 Đối với khu vực sản xuất nhà máy Hiện nay, biện pháp quản lý nhà máy áp dụng sau: - Nước mưa chảy tràn từ mái nhà xưởng đường giao thông nội nhà máy chảy tràn tự nhiên mặt đường giao thơng phía cổng cơng ty; sau theo mương dọc tường rào phía Tây Bắc để chảy mương thoát nước - Thường xuyên quét cây, đất cát, rác rơi vãi khuôn viên nhà máy; 42 - Các loại nguyên liệu phục vụ sản xuất để bên kho chứa có mái che; trường hợp để bên kho, cần che phủ hợp lý Biện pháp có số nhược điểm sau: - Lá rụng, rác, đất cát rơi vãi chưa quét dọn đường theo nước mưa chảy vào mương nước, gây tắc dịng chảy - Do khơng có mương thu gom nhà xưởng nên lưu lượng nước mưa chảy tràn bề mặt lớn, cửa thu nước cổng bị tắt tải gây tình trạng ngập úng cục Nguồn tiếp nhận nước thải cuối từ nhà máy nhánh sông Cà Lồ Để đảm bảo chất lượng nước thải từ nhà máy đạt QCVN 40:2010 (cột A) trước xả thải theo quy định UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ dự án dự kiến xây dựng hệ thống xử lý nước thải chung nhà máy Sơ đồ cơng nghệ hệ thống xử lý sau: Hình 9: Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải 43 Thuyết minh hệ thống xử lý: Trước chảy vào bể điều hòa hệ thống xử lý, nước thải xử lý sơ nguồn phát sinh: - Nước thải từ hồ lắng cặn (hệ thống xử lý khí thải lị đốt): dẫn hệ thống mương dẫn riêng, có bố trí hố ga tách cặn; - Nước thải từ nhà ăn: xử lý sơ song chắn rác (để tách rác) bể lắng; - Nước thải từ nhà vệ sinh: xử lý sơ bể phốt ngăn Tại bể điều hòa, nhờ hệ thống đĩa phân phối khí, nước thải ổn định lưu lượng nồng độ trước bơm sang bể lọc hiếu khí Bể lọc hiếu khí sử dụng vật liệu đệm vật liệu tự nhiên xỉ than, đá cuội, đá kẹp hàm,… Trong q trình hoạt động, khơng khí từ bên cấp vào bể máy nén đĩa phân phối đáy bể, nước thải cần xử lý vào bể qua cửa phía Các vi sinh vật bám bề mặt vật liệu đệm tạo thành lớp màng sinh học, hấp thụ chất nhiễm có nước thải oxy dạng hịa tan để thực q trình sinh hóa phục vụ hoạt động sống Nhờ đó, chất nhiễm hữu bị chuyển hóa thành CO2, H2O phần sinh khối vi sinh vật Hiệu xử lý bể lọc hiếu khí thơng thường đạt khoảng 90 – 95% BOD khoảng 30 – 40% Nito Photpho Do tốc độ tăng sinh khối vi sinh vật bám dính thấp nên sau bể lọc hiếu khí khơng cần bể lắng, bùn thải định kỳ hút khỏi bể lọc giữ bể chứa bùn Chủ dự án định kỳ thuê công ty môi trường đô thị hút phần bùn thải xử lý Nước thải sau bể lọc bơm sang bể khử trùng Tại đây, dung dịch Cloramin cấp bơm định lượng vào bể nhằm loại bỏ vi sinh vật có nước thải 44 Cuối cùng, nước thải chảy vào ao sinh học để tiếp tục xử lý trước chảy nguồn tiếp nhận cuối – nhánh sông Cà Lồ Trong ao sinh học, chủ dự án sử dụng số (như thủy trúc, bèo nhật bản, hoa súng) để tăng hiệu xử lý nước thải tạo cảnh quan Chiều sâu thiết kế ao nhỏ 2,5m để điều chỉnh hướng chuyển hóa ao sinh học theo chế chính: chuyển hóa hiếu khí (chiếm ưu tầng nước bề mặt, tới độ sâu 1,5m) chuyển hóa thiếu khí (chiếm ưu tầng nước sâu từ 1,5 – 2,5m) Hai chế chuyển hóa giúp tăng hiệu xử lý hoàn toàn chất hữu cơ, Nito photpho nước thải; không tạo thành sản phẩm trung gian mang mùi khó chịu Căn vào thành phần nước thải đầu vào, hiệu xử lý cơng trình xử lý trung gian, cơng trình hệ thống xử lý nước thải, tính tốn nồng độ chất nhiễm trước sau hệ thống xử lý nước thải Kết tính tốn trình bày bảng sau: Bảng 6: Chất lượng nước thải trước sau hệ thống xử lý (tính tốn) Nồng độ (mg/l) STT Loại nhiên liệu Trước xử lý Hiệu suất TCCP Sau xử lý xử lý (%) Cột A BOD 170 13,6 92 32,4 TSS 120 19,2 84 54 Amoni 2,8 0,67 76 5,4 Tổng Nito 8,5 4,93 58 21,6 Tổng Photpho 2,3 1,12 32 4,32 10000 < 100 99 3000 Colifom (MPN/100ml) [Nguồn: Số liệu phân tích Trung tâm Tài nguyên Bảo vệ môi trường, 2017] [10] 45 - Nồng độ chất ô nhiễm sau xử lý qua hệ thống giảm số lượng lớn chất ô nhiễm, cụ thể như: BOD giảm 92 % TSS giảm 84 % Amoni giảm 76% Tổng Nito giảm 58% Tổng photpho giảm 32% Colifom ( MPN/100 ml) giảm 99% - Tất chất ô nhiễm sau xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định 4.4 Đề xuất giải pháp quản lý xử lý chất thải trình sản xuất nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Hương Canh a Giải pháp kinh tế - Để tiết kiệm chi phí sản xuất đẩy mạnh áp dụng công nghệ thân thiện môi trường, nhà máy tiếp tục hoàn chỉnh phương án xây dựng bể nước tuần hoàn Để tiết kiệm nguồn nước không thải nước sản xuất môi trường - Tận dụng, tái sử dụng triệt để phế thải sử dụng: với loại chất thải có khả tái sử dụng để riêng để sử dụng lại, thu gom bán cho sở thu mua phế liệu b Biện pháp xử lý nước thải Nguồn tiếp nhận nước thải cuối từ nhà máy nhánh sông Cà Lồ Để đảm bảo chất lượng nước thải từ nhà máy đạt QCVN 40:2010 (cột A) trước xả thải theo quy định UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ dự án dự kiến xây dựng hệ thống xử lý nước thải chung nhà máy c Biện pháp quản lý nước mưa chảy tràn - Nước mưa chảy tràn từ mái nhà xưởng đường giao thông nội nhà máy thu gom hệ thống mương thoát nước riêng trước thải trực tiếp nguồn tiếp nhận; 46 - Trên hệ thống mương nước có bố trí lưới chắn rác hố ga để tách đất cát bị theo dòng nước; - Bố trí cơng nhân thường xun qt cây, đất cát, rác rơi vãi khuôn viên nhà máy; - Các loại nguyên liệu phục vụ sản xuất để bên kho chứa có mái che; trường hợp để bên kho, cần che phủ hợp lý; - Thường xun nạo vét, khơi thơng cống nước năm/lần; - Ngồi cơng ty dự kiến xây dựng hệ thống thoát nước mưa cho tồn nhà máy, bao gồm: mương nước cục nhà xưởng, mương thoát nước dọc đường nội bộ, mương thoát nước chung cho nhà máy Nhờ đó, nước mưa chảy tràn tiêu thuận lợi d Giải pháp công nghệ - Vận hành thiết bị máy móc theo nguyên lý làm việc; - Kiểm tra thiết bị máy móc định kỳ sau ca sản xuất tránh cố máy móc, thiết bị cho ca sản xuất tiếp theo; - Thay thế, bảo dưỡng chi tiết bị mòn máy móc, thiết bị tra dầu mỡ bơi trơn cho hệ thống thiết bị thường kì; - Kiểm tra quy trình tốt hơn: thường xuyên ghi chép, theo dõi quy trình cơng nghệ, nhằm chạy quy trình công nghệ với hiệu suất cao tạo chất thải đưa biện pháp khắc phục mặt kỹ thuật công nghệ hoạt động xảy cố e Giải pháp giáo dục đào tạo nguồn nhân lực - Giáo dục ý thức tiết kiệm, sử dụng hợp lý tài sản Nhà máy nguyên nhiên liệu, lượng, nước đất; - Giáo dục cho cán công nhân viên có ý thức bảo vệ mơi trường sinh thái công nghiệp để nâng cao nhận thức môi trường, thông qua hình ảnh tuyên truyền, cổ động bảo vệ môi trường; 47 - Tổ chức lớp tập huấn cho cán công nhân viên Luật môi trường trách nhiệm người dân việc nghiêm chỉnh chấp hành luật quy định có liên quan; - Các cán bộ, công nhân viên phải thường xuyên học tập, trao đổi kinh nghiệm, thông tin đổi công nghệ sản xuất, tận thu xử lý chất thải với sở nước F Giải pháp tổ chức quản lý giám sát môi trường - Lập kế hoạch quản lý, triển khai cơng tác bảo vệ mơi trường,có chương trình kế hoạch bảo vệ mơi trường cụ thể, chi tiết cho năm; - Công tác quản lý, bảo vệ môi trường phải phân công nhiệm vụ đến phận quản lý phân xưởng sản xuất; - Thực hiên tốt nội dung chương trình giám sát môi trường bao gồm: + Quan trắc nguồn khí thải, tiếng ồn + Quan trắc chất lượng mơi trường nước + Quan trắc chất lượng môi trường đất - Thường xuyên cập nhật số liệu, ghi nhận đánh giá kết Nếu có phát sinh cố, báo cho cấp có thẩm quyền mơi trường để có biện pháp xử lý thích hợp - Thực nghiêm chỉnh đầy đủ biện pháp quản lý giám sát chất lượng môi trường đề 48 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trong trình thực tập tìm hiểu cơng nghệ sản xuất trạng môi trường nước thải nhà máy sau trình sản xuất, Em thu số kết môi trường nhà máy sau: Công ty Cổ Phần Japfa Comfeed Việt Nam công ty 100% vốn Indonesia công suất đạt 185.000 tấn/năm; Tổng số cán công nhân viên 250 người Nhà máy trang bị công nghệ sản xuất Mỹ Hà Lan, trang bị đầy đủ trang thiết bị cho sản xuất Lượng nước cấp cho sản xuất: khoảng 130 m3/ngày, đêm, cấp cho sinh hoạt khoảng 25 m3/ngày,đêm, cấp cho hoạt động xử lý khí thải nồi m3/ngày đêm Nguồn cung cấp nước 02 giếng khoan công suất 192 m3/ngày đêm Có 19/24 tiêu 02 mẫu phân tích nằm giới hạn cho phép QCVN 08:2008/BTNMT (cột B1); 05/24 tiêu lại (TSS, BOD5, COD, Amoni, Photphat) vượt giới hạn cho phép: TSS vượt 2,42 3,58 lần; BOD5 vượt 1,03 1,90 lần; COD (mẫu NM1) vượt 1,55 lần; Amoni vượt 1,44 1,60 lần; Photphas vượt 1,33 lần Nhà máy có hệ thống xử lý nước thải sau sản xuất, nước thải sinh hoạt nước mưa chảy tràn Tuy nhiên 03/10 tiêu theo dõi nước thải sinh hoạt vượt giới hạn cho phép quy chuẩn, là: BOD5 vượt 3,2 lần; TSS vượt 1,67 lần; Tổng Coliform vượt 3,0 lần 5.2 Kiến nghị Qua kết giám sát chất lượng môi trường nước thải sản xuất nhà máy sản xuất thức ăn chăn ni Hương Canh ta thấy tiêu phân tích bể thu gom nước thải sau xử lý nhà máy hầu hết đạt QCVN 49 Nhà máy có hệ thống xử lý nước thải vận hành tương đối tốt, nên tiếp tục trì vận hành hệ thống xử lý Để đảm bảo chất lượng môi trường làm việc chất lượng môi trường xung quanh Nhà máy tốt ta cần có biện pháp tích cực để bảo vệ môi trường Cụ thể giải pháp sau: - Tăng cường tra, kiểm tra phát sai phạm, vi phạm có biện pháp tiến hành xử lý kịp thời - Nhà máy phải nghiêm túc thực biện pháp bảo vệ môi trường đồng thời phải thường xuyên quan tâm đến vấn đề môi trường, không để ảnh hưởng tới sức khỏe sản xuất nhân dân - Thường xuyên quan trắc đánh giá trạng môi trường nước sinh hoạt để có biện pháp bảo vệ tốt - Trên hệ thống mương nước có bố trí lưới chắn rác hố ga để tách đất cát bị theo dòng nước; - Cải tạo hệ thống cống nước mưa có, đảm bảo nước thuận lợi, dễ dàng; - Bố trí thêm mương nước cửa thu nước có song chắn rác, hố ga lắng cặn (kích thước tối thiểu 800x800mm); - Bố trí cơng nhân thường xun qt cây, đất cát, rác rơi vãi khuôn viên nhà máy - Thường xun nạo vét, khơi thơng cống nước năm/lần - Đặt thùng chứa phù hợp khu vực phát sinh chất thải: văn phòng làm việc, khu vực nghỉ ngơi công nhân, nhà ăn tập thể, bếp nấu - Thu gom lưu giữ chất thải sinh hoạt khu chứa tạm thời 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Công ty Cổ Phần Japfa Comfeed Việt Nam, báo cáo tác động môi trường dự án mở rộng Nhà máy thức ăn chăn nuôi Hương Canh Trần Thị Hồng Hạnh (2009), Nghiên cứu ảnh hưởng hoạt động khai thác than tới môi trương nước thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Đại học Nông Lâm Thái Ngun Hồng Văn Hùng (2008), Ơ nhiễm môi trường, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Thái Nguyên Luật bảo vệ môi trường 2014, Quốc hội nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ thông qua ngày 23 tháng năm 2014 Lê Văn Khoa ( 2006), Khoa học môi trường, NXB giáo dục, Hà Nội 6.QCVN 52:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi Tổ chức Y tế giới Trung tâm quan trắc Tài nguyên môi trường tỉnh Vĩnh Phúc, thông tin khí tượng - thuỷ văn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 10.Trung tâm Tài nguyên Bảo vệ môi trường, 2017 11 Theo hệ tọa độ VN2000 II Tài liệu từ Internet 12 Ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi giới http://nhachannuoi.vn/nganh-cong-nghiep-thuc-chan-nuoi-gioi-buc-tranhnhieu-mau-sac/ 51 13 Tài nguyên nước, https://websrv1.ctu.edu.vn/coursewares/khoahoc/moi truongconnguoi/ch7.htm 14.Tài ngun nước vai trị nó, https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngu% E1%BB%93n_g%E1%BB%91c_s%E1%BB%B1s%E1%BB%91ng 15 Tổng quan sản lượng thức ăn chăn nuôi giới 2016 https://biowish.vn/san-luong-thuc-chan-nuoi-2016/ 16 Tổng quan nước thải công nghiệp, http://moitruongsach.vn/tongquanve-nuoc-thai-cong-nghiep/ 17 Thu Trang, 2006, “Tìm hiểu tượng ô nhiễm nước”,http://www.mo nre.gov.vn ... hoạt động nhà máy 20 3.3.2 Tổng quan nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Hương Canh 20 3.3.3 Đánh giá trạng nước thải sau sản xuất nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Hương Canh ... viên sản xuất nhà máy - Công nghệ thiết bị sản xuất nhà máy - Danh mục máy móc, thiết bị 3.3.3 Đánh giá trạng nước thải sau sản xuất nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Hương Canh - Hiện trạng nước. .. nước thải sản xuất nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Hương Canh 4.3.1 Hiện trạng nước sản xuất Nhà máy * Nhu cầu nước cấp - Nước cấp cho sản xuất: chủ yếu cấp nước cho nồi phục vụ trình ép viên,
- Xem thêm -

Xem thêm: Khoá luận đánh giá hiện trạng môi trường nước nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi hương canh trong quá trình sản xuất , Khoá luận đánh giá hiện trạng môi trường nước nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi hương canh trong quá trình sản xuất