0

Khoá luận đánh giá hiện trạng môi trường nước thải sinh hoạt tại công ty TNHH goertek vina KCN quế võ ( khu mở rộng) xã nam sơn TP bắc ninh –tỉnh bắc ninh

59 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:42

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÝ THỊ LIM Tên đề tài : “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI SINH HOẠT TẠI CÔNG TY TNHH GOERTEK VINA KCN QUẾ VÕ ( KHU MỞ RỘNG), XÃ NAM SƠN, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học Môi trường Khoa : Môi trường Khóa : 2015-2019 Thái Nguyên, năm 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÝ THỊ LIM Tên đề tài : “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI SINH HOẠT TẠI CÔNG TY TNHH GOERTEK VINA KCN QUẾ VÕ ( KHU MỞ RỘNG), XÃ NAM SƠN, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học Môi trường Khoa : Môi trường Lớp : K47-KHMT Khóa : 2015-2019 Giảng viên hướng dẫn: TS Trần Thị Phả Thái Nguyên, năm 2019 i LỜI CẢM ƠN Trong tồn q trình học Trường Đại học Nơng lâm thực đề tài tốt nghiệp Chuyên ngành Khoa học môi trường với đề tài “Đánh giá trạng nước thải sinh hoạt công ty TNHH Goertek Vina KCN Quế Võ (khu mở rộng), xã Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh “,em nhận giúp đỡ Khoa môi trường công ty TNHH dịch vụ tư vấn công nghệ môi trường Etech Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn đến tồn thể thầy giáo Ban giám hiệu nhà trường, thầy cô Khoa môi trường - Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên công ty TNHH dịch vụ tư vấn công nghệ môi trường Etech Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô giáo TS.Trần Thị Phả - Giảng viên hướng dẫn đề tài tận tình bảo giúp đỡ em suốt trình làm đề tài tốt nghiệp Em xin cảm ơn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn công nghệ môi trường Etech, Công ty TNHH Goertek Vina giúp đỡ em việc cập nhật số liệu thực hành thực tế trường Cuối em xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, người thân, bạn bè ln động viên, giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần suốt trình học tập thực tập tốt nghiệp Sinh viên Lý Thị Lim ii MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở pháp lý 2.2 Cơ sở khoa học .5 2.2.1 Vai trò nước 2.2.2 Các nguyên nhân gây ô nhiễm nước 2.2.3 Các tác nhân gây ô nhiễm nước 2.2.4 Một số khái niệm 2.2.5 Phân loại nước thải 2.2.6 Các thông số chất lượng nước 2.2.7 Đặc điểm sinh vật, vi sinh vật độc tính sinh thái 2.2.8 Thông số đặc trưng nước thải khu công nghiệp 10 2.2.9 Tác hại nước thải công nghiệp 12 2.2.10 Các phương pháp xử lý nước thải 14 2.3 Cơ sở thực tiễn 19 2.3.1 Thực trạng ô nhiễm tài nguyên nước giới 19 2.3.2 Thực trạng ô nhiễm tài nguyên nước Việt Nam 21 2.4 Hiện trạng môi trường nước khu vực Bắc Ninh 23 PHẦN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 25 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 25 3.3 Nội dung nghiên cứu 25 3.4 Phương pháp nghiên cứu 25 iii 3.4.1 Phương pháp kế thừa 25 3.4.2 Phương pháp lấy mẫu bảo quản mẫu phân tích phịng thí nghiệm 26 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 27 3.4.4 Phương pháp tổng hợp đánh giá, so sánh 27 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 28 4.1 Khái quát công ty TNHH Goertek Vina 28 4.1.1 Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu 28 4.1.2 Khái quát đặc điểm công ty TNHH Goertek vina 28 4.2 Hiện trạng môi trường nước thải mạng lưới thu gom ,thoát nước thải 29 4.2.1 Hiện trạng môi trường nước thải nhà máy 29 4.2.2.Mạng lưới thu gom nước thải, thoát nước 31 4.2.3 Cơng trình xử lý xây lắp 31 4.2.4.Kết phân tích nước thải 37 4.3 Một số đề xuất hạn chế giảm thiểu ô nhiễm công ty TNHH Goertek - Vina 45 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .48 5.1 Kết luận 48 5.2 Kiến nghị .49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 iv DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Vị trí lấy mẫu .26 Bảng 4.1: Kết phân tích chất lượng nước thải 38 v DANH MỤC HÌNH Hình 4.1: Quy trình xử lý nước thải nhà bếp xưởng A3 .33 Hình 4.2: Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt 100m3/ngày.đêm 34 Hình 4.3: Biểu đồ so sánh hàm lượng pH nước thải .39 Hình 4.4: Biểu đồ so sánh hàm lượng COD nước thải 39 Hình 4.5: Biểu đồ so sánh hàm lượng BOD5 nước thải 40 Hình 4.6: Biểu đồ so sánh hàm lượng TSS nước thải 41 Hình 4.7: Biểu đồ so sánh hàm lượng NH4 nước thải 41 Hình 4.8: Biểu đồ so sánh hàm lượng tổng N nước thải .42 Hình 4.9: Biểu đồ so sánh hàm lượng tổng P (theo P) nước thải 43 Hình 4.10: Biểu đồ so sánh dầu mỡ khoáng nước thải 43 Hình 4.11: Biểu đồ so sánh hàm lượng Coliform nước thải 44 Hình 4.12: Biểu đồ so sánh hàm lượng Sunfua nước thải 45 Hình 4.13: Biểu đồ so sánh hàm lượng Amoni nước thải Error! Bookmark not defined vi DANH MỤC VIẾT TẮT BTNMT Bộ tài nguyên môi trường BOD5 Là lượng oxy cần thiết để vi sinh vật oxy hóa chất hữu BTCT Bê tông cốt thép COD Là lượng oxy cần thiết để vi sinh vật oxy hóa hợp chất hóa học DO Hàm lượng oxy hòa tan HTXL Hệ thống xử lý KCN Khu công nghiệp MLVSS Lượng sinh khối bể Aertank NĐ-CP Nghị định- Chính phủ NT Nước thải QCVN Quy chuẩn Việt Nam TSS Tổng chất rắn lơ lửng TNHH Trách nhiệm hữu hạn TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam XN-CCMT Xác nhận - Chi cục môi trường PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Con người Trái Đất tồn phát triển không gian vô rộng lớn, đa dạng phong phú, khoảng khơng gian gọi môi trường (Lê Văn Khoa,2001) [6] Ngày nay, vấn đề môi trường trở nên cấp thiết hầu hết quốc gia giới, có Việt Nam Ngun nhân gây tình trạng nhiễm mơi trường trình phát triển kinh tế, xã hội không đồng với công tác bảo vệ môi trường Hậu nhiều khu vực môi trường bị ô nhiễm với nhiều mức độ khác nhau, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sống người Bên cạnh vấn đề ô nhiễm môi trường đất, mơi trường khơng khí vấn đề nhiễm mơi trường nước trở thành vấn đề tồn cầu Nguy thiếu nước nước hiểm họa lớn tồn vong người toàn sống Trái Đất Tài nguyên nước phong phú đa dạng, với ¾ diện tích bề mặt trái đất đại dương lượng nước có giá trị phục vụ cho sinh hoạt sản xuất người lại hạn chế (Thái Thị Ngọc Dư,1999)[4] Cùng với phát triển xã hội, ngành sản xuất, người sử dụng nước ngày nhiều Tuy nước coi nguồn tài nguyên có khả tái tạo với mức độ sử dụng nước nhiều quốc gia đưa vào tình trạng thiếu nước, Việt Nam đưa vào danh sách thiếu nước từ năm 2006, việc sử dụng tiết kiệm xử lý hiệu nước thải để tái sử dụng vấn đề cấp bách [11] Việc phát triển ngành cơng nghiệp, có cơng nghiệp sản xuất linh kiện điện tử góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước tạo thêm nhiều hội việc làm cải thiện đời sống nhân dân Bắc Ninh coi tỉnh có cơng nghiệp phát triển Nhưng kèm theo vấn đề nhiễm mơi trường trình sản xuất sinh hoạt gây Vấn đề ô nhiễm môi trường nước vấn đề quan tâm Trong Cơng ty TNHH Goertek – Vina đơn vị tiêu biểu công nghiệp sản xuất Bắc Ninh đem lại nhiều lợi ích cho kinh tế tỉnh cung cấp nhiều việc làm cho người dân Tuy nhiên, lượng nước thải trình sản xuất sinh hoạt nhà máy thải tương đối lớn có hàm lượng gây nhiễm cao cần xử lý trước đưa mơi trường Xuất phát từ u cầu thực tiễn đó, đồng ý Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm – Thái nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Môi trường Dưới hướng dẫn cô giáo T.S Trần Thị Phả - Giảng viên trường Đại học Nông Lâm em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá trạng môi trường nước thải sinh hoạt Công ty TNHH Goertek-Vina KCN Quế Võ ( khu mở rộng)-Xã Nam Sơn-TP Bắc Ninh –Tỉnh Bắc Ninh” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Đánh giá trạng môi trường nước thải sinh hoạt công ty TNHH Goertek-Vina - Thông qua việc nghiên cứu nắm giải pháp xử lý nước thải Công ty TNHH Goertek-Vina - Đưa biện pháp nhằm giảm thiểu bảo vệ, cải thiện xử lý nước thải 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập - Áp dụng kiến thức học nhà trường vào thực tế - Nâng cao kiến thức thực tế - Tích luỹ kinh nghiệm cho cơng việc sau trường - Bổ sung tư liệu cho hoc tập 37 Quá trình lắng trình tách chất lơ lửng khỏi nước tác dụng trọng lực lên hạt lơ lửng có tỷ trọng nặng tỷ trọng nước bể lắng thành váng có tỷ trọng nhẹ nước bề mặt tách khỏi nước thải Bể lắng thiết kế có dạng hình vng trang bị máy bơm bùn đáy bể Bùn dư phần tuần hoàn lại bể chứa bùn cấp cho hệ thống xử lý, phần lại bơm đến bể chứa bùn  Bể khử trùng Nước dẫn qua khử trùng, có bổ sung thêm Calcium Hypochlorite (Ca(ClO)2 99,9% để khử trùng nước thải hệ thống thu gom nước thải khu công nghiệp  Bể bơm thoát nước Nước sau khử trùng chảy qua bể bơm thoát nước Tại bể có máy bơm nước để bơm nước vào bể chứa nước thải sau xử lý HTXL nước thải cồng suất 240m3/ngày.đêm  Bể chứa bùn Bùn từ bể lắng bơm qua bể chứa bùn nhằm mục đích lắng cặn bùn Nước thải sinh hoạt sau hệ thống xử lý đạt QCVN 14/2008-BTNMT 4.2.4 Kết phân tích nước thải Kết phân tích chất lượng nước thải sản xuất công ty 03 vị trí NT1,NT2 NT3 cho thấy tiêu phân tích chất lượng nước thải xử lý nằm giới hạn cho phép theo QCVN14: 2008 (theo cột B) nằm giới hạn cho phép tiêu chuẩn KCN Quế Võ.Các phương pháp xử lý nước thải cơng ty hoạt động có hiệu Được thể hình: 38 Bảng 4.1: Kết phân tích chất lượng nước thải Tiêu chuẩn so sánh Kết phân tích TT Đơn vị Thơng số phân tích Phương pháp thử nghiệm Lần Lần Lần QNVN 14:2008/B TNMT (cột B) K=1 Tiêu chuẩn KCN Quế Võ pH - TCVN 6492:2011 7,53 7,64 7,25 -9 5.5-9 COD Mg/l TCVN 61791 :1996 35,1 39,4 45,41 150 150 BOD5 Mg/l TCVN 6001:1:2008 21,5 19,8 25,4 50 50 TSS Mg/l TCVN 6625:2000 35 41 23,4 100 100 Tổng N Mg/l TCVN 6177:1996 7,87 10,5 16,5 40 40 Tổng P Mg/l TCVN 6202:2008 0,09 0,12 0,52 6 Dầu mỡ Mg/l khoáng SMEWW 5520.B &F:2012 1,5 2,6 2,1 20 10 Coliform MNP/ TCVN 100ml 2:1996 2100 5000 5000 NH4+( theo N) Mg/l TCVN 6638:2000 3,2 4,7 4,8 10 10 10 Sunfua Mg/l SMEWW 4500.B&F:2012 0,1 0,4 0,13 0,5 6187- 2100 1500 (Nguồn:công ty cổ phần liên minh môi trường xây dựng – phịng phân tích chất lượng mơi trường ) 39 -Hàm lượng pH 10 7,64 7.53 7.25 Hàm lượng 10-Thg6 12-Thg6 14-Thg6 QCVN TC KCN Quế Võ Hình 4.3: Biểu đồ so sánh hàm lượng pH nước thải Nhận xét: Qua 03 kết so sánh hàm lượng pH nước thải sinh hoạt xưởng hình 4.3 cho thấy nồng độ pH mẫu phân tích có chênh lệch, mẫu 7,53 thấp 0,11 lần so với mẫu 2(pH = 7,64), mẫu (pH=7,25) thấp mẫu mẫu (2,1- 0,39) lần nằm giới hạn cho phép (pH=5,5-9) QCVN 14: 2008 (theo cột B) nằm giới hạn cho phép tiêu chuẩn KCN Quế Võ Hàm lượng - Hàm lượng COD 150 150 150 100 50 35.1 30.4 45.41 10-Thg6 12-Thg6 14-Thg6 QCVN TC KCN Quế Võ Hình 4.4: Biểu đồ so sánh hàm lượng COD nước thải 40 Nhận xét: Qua 03 kết so sánh hàm lượng COD nước thải sinh hoạt xưởng hình 4.4 cho thấy hàm lượng COD mẫu phân tích có chênh lệch, mẫu 35,1 cao 4,7 lần so với mẫu 2(COD = 30,4), mẫu (COD = 45,41) cao mẫu mẫu (10,31-15,1)lần nằm giới hạn cho phép (COD = 150) QCVN 14: 2008 (theo cột B) nằm giới hạn cho phép tiêu chuẩn KCN Quế Võ (COD = 150) Hàm lượng - Hàm lượng BOD5 50 50 QCVN TC KCN Quế Võ 50 40 30 25.4 21.5 19.8 10-Thg6 12-Thg6 20 10 14-Thg6 Hình 4.5: Biểu đồ so sánh hàm lượng BOD5 nước thải Nhận xét: Qua 03 kết so sánh hàm lượng BOD5 nước thải sinh hoạt xưởng hình 4.5 cho thấy nồng độ BOD5 mẫu phân tích có chênh lệch,mẫu 21,5 cao 1,7 lần so với mẫu (BOD5 = 19,8), mẫu (BOD5 = 25,4) cao mẫu mẫu (3,9 – 5,6) lần nằm giới hạn cho phép (BOD5 = 50) QCVN 14: 2008 (theo cột B) nằm giới hạn cho phép tiêu chuẩn KCN Quế Võ 41 -Hàm lượng TSS 100 100 Hàm lượng 100 80 60 41 35 40 23.4 20 10-Thg6 12-Thg6 14-Thg6 QCVN TC KCN Quế Võ Hình 4.6: Biểu đồ so sánh hàm lượng TSS nước thải Nhận xét: Qua 03 kết so sánh hàm lượng TSS nước thải sinh hoạt xưởng hình 4.6 cho thấy nồng độ TSS mẫu phân tích có chênh lệch,mẫu 35 thấp lần so với mẫu 2(TSS= 41), mẫu (TSS = 23,4) thấp mẫu mẫu (11,6 – 17,6 )lần nằm giới hạn cho phép (TSS = 100) QCVN 14: 2008 (theo cột B) nằm giới hạn cho phép tiêu chuẩn KCN Quế Võ Hàm lượng NH4 ( theo N) 10 10 Hàm lượng 10 4.7 4.8 12-Thg6 14-Thg6 3,2 10-Thg6 QCVN TC KCN Quế Võ Hình 4.7: Biểu đồ so sánh hàm lượng NH4 nước thải 42 Nhận xét: Qua 03 kết so sánh hàm lượng NH4 nước thải sinh hoạt xưởng hình 4.7 cho thấy nồng độ pH mẫu phân tích có chênh lệch,mẫu 3,2 thấp 1,5lần so với mẫu 2(NH4= 4,7), mẫu (NH4 = 4,8) thấp mẫu mẫu (0,1- 1,6) lần nằm giới hạn cho phép (NH4 = 10) QCVN 14: 2008 (theo cột B) nằm giới hạn cho phép tiêu chuẩn KCN Quế Võ - Hàm lượng tổng N 40 40 Hàm lượng 40 35 30 25 20 16.5 10.5 15 10 7.87 10-Thg6 12-Thg6 14-Thg6 QCVN TC KCN Quế Võ Hình 4.8: Biểu đồ so sánh hàm lượng tổng N nước thải Nhận xét: Qua 03 kết so sánh hàm lượng N nước thải sinh hoạt xưởng hình 4.8 cho thấy nồng độ N mẫu phân tích có chênh lệch,mẫu 16,5 cao lần so với mẫu 2(N = 10,5), mẫu (N = 7,87) thấp mẫu mẫu ( 2,63 – 8,63)lần nằm giới hạn cho phép (N = 40) QCVN 14: 2008 (theo cột B) nằm giới hạn cho phép tiêu chuẩn KCN Quế Võ - Hàm lượng tổng P Nhận xét: Qua 03 kết so sánh hàm lượng P nước thải sinh hoạt xưởng hình 4.9 cho thấy nồng độ P mẫu phân tích có 43 chênh lệch,mẫu 0,09 thấp 0,03 lần so với mẫu 2(P = 0,12), mẫu (P = 0,52) cao mẫu mẫu (0,43- 0,4) lần nằm giới hạn cho phép (P = 6) QCVN 14: 2008 (theo cột B) nằm giới hạn cho phép tiêu chuẩn KCN Quế Võ 6 Hàm lượng 0.09 0.52 0.12 10-Thg6 12-Thg6 14-Thg6 QCVN TC KCN Quế Võ Hình 4.9: Biểu đồ so sánh hàm lượng tổng P (theo P) nước thải - Hàm lượng dầu mỡ khoáng Hàm lượng 20 20 15 10 10 1.5 2.6 2.1 10-Thg6 12-Thg6 14-Thg6 QCVN TC KCN Quế Võ Hình 4.10: Biểu đồ so sánh dầu mỡ khoáng nước thải Nhận xét: Qua 03 kết so sánh hàm lượng dầu mỡ khoáng nước thải sinh hoạt xưởng hình 4.10 cho thấy hàm lượng dầu mỡ khống 44 mẫu phân tích có chênh lệch: mẫu 1,5 thấp 1,1 lần so với mẫu 2(dầu mỡ khoáng = 2,6), mẫu (dầu mỡ khoáng = 2,1) cao mẫu 0,6 lần thấp mẫu 0,5lần nằm giới hạn cho phép (dầu mỡ khoáng = 20) QCVN 14: 2008 (theo cột B) nằm giới hạn cho phép tiêu chuẩn KCN Quế Võ (dầu mỡ khoáng = 10) Hàm lượng - Hàm lượng Coliform 5000 6000 4000 2100 5000 2100 1500 2000 10-Thg6 12-Thg6 14-Thg6 QCVN TC KCN Quế Võ Hình 4.11: Biểu đồ so sánh hàm lượng Coliform nước thải Nhận xét: Qua 03 kết so sánh hàm lượng Coliform nước thải sinh hoạt xưởng hình 4.11 cho thấy hàm lượng mẫu phân tích có chênh lệch,mẫu 2100 cao 600 lần so với mẫu 2(Coliform = 1500), mẫu (Coliform = 2100) mẫu cao mẫu 600 lần nằm giới hạn cho phép (Coliform = 5000) QCVN 14: 2008 (theo cột B) nằm giới hạn cho phép tiêu chuẩn KCN Quế Võ - Hàm lượng Sunfua Nhận xét: Qua 03 kết so sánh hàm lượng sunfua nước thải sinh hoạt xưởng hình 4.12 cho thấy hàm lượng sunfua mẫu phân tích có chênh lệch: mẫu 0,1 thấp 0,3 lần so với mẫu 2(sunfua= 0,4), mẫu (sunfua= 0,13) cao mẫu 0,03 lần thấp mẫu 0,27lần chênh lệch không lớn nằm giới hạn cho phép QCVN 14: 2008 (theo cột B) nằm giới hạn cho phép tiêu chuẩn KCN Quế Võ 45 4 3.5 Hàm lượng 2.5 1.5 0.5 0.1 0.5 0.4 0.13 10-Thg6 12-Thg6 14-Thg6 QCVN TC KCN Quế Võ Hình 4.12: Biểu đồ so sánh hàm lượng Sunfua nước thải Nhận xét: Dựa vào hình so sánh 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 cho ta thấy chất lượng nước thải sinh hoạt sau hệ thống xử lý 100 m3 /ngày.đêm lô K16 (nhà xưởng A3) qua lần cho thấy tiêu phân tích chất lượng nước thải sau xử lý nằm giới hạn cho phép theo quy chuẩn quốc gia nước mặt,theo cột B dùng cho xả thải nước thải sinh hoạt môi trường nằm tiêu chuẩn cho phép KCN Quế Võ 4.3 Một số đề xuất hạn chế giảm thiểu ô nhiễm công ty TNHH Goertek - Vina Công ty TNHH Goertek – Vina có biện pháp bảo vệ môi trường hệ thống xử lý chất thải trình sinh hoạt tạo như: chất thải rắn thông thường, tiếng ồn, độ rung nên ảnh hưởng đến mơi trường xung quanh Dù vậy, trình hoạt động sinh họat tránh khỏi ảnh hưởng xấu tới môi trường Các vấn đề phát sinh bụi, khí thải, nước thải, chất thải rắn Vì cần phải có biện pháp nghiêm túc thực để hạn chế tới 46 mức thấp tác động xấu đến môi trường cộng đồng dân cư xung quanh trước hết cần phải thực việc sau: Cam kết thực nghiêm túc tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam môi trường chịu trách nhiệm trước quy định pháp luật Luật Bảo vệ môi trường Cam kết bồi thường khắc phục ô nhiễm môi trường trường hợp để xảy cố trình triển khai hoạt động người tài sản nhân dân quanh khu vực Ngồi ra, hoạt động dự án cịn xảy cố cháy nổ trạm biến áp Do với biện pháp phòng chống cháy nổ như: Lắp đặp hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) đạt tiêu chuẩn Thực nghiêm chỉnh tiêu chuẩn quy phạm,quy định PCCC, thường xuyên kiểm ta an tồn cháy nổ nơi sinh hoạt cơng nhân Đề áp dụng biện pháp xử lý nước thải theo tiêu chuẩn cho nhà máy, khu công nghiệp, chẳng hạn như:  Lắp đặt thiết bị lọc khí cho nhà máy  Tạo bể lắng lọc nước thải  Sử dụng máy ép bùn để xử lý bùn thải tiết kiệm chi phí Ưu tiên sử dụng nhiều lượng khơng sinh khí thải (năng lượng gió, mặt trời) Xây dựng nhà máy chuyên xử lý rác thải theo công nghệ đồng thời xây dựng nhà máy tái chế rác thành nguyên liệu dùng Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ mơi trường, chế tài xử phạt (cưỡng chế hành xử lí hình sự) phải thực đủ mạnh để đủ sức răn đe đối tượng vi phạm Bên cạnh đó, cần xây dựng đồng hệ thống xử lý môi trường nhà máy, khu công nghiệp theo 47 tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời tổ chức giám sát chặt chẽ nhằm hướng tới môi trường tốt đẹp thân thiện với người Tăng cường cơng tác nắm tình hình, tra, kiểm tra, giám sát môi trường (thường xuyên, định kỳ, đột xuất); phối hợp chặt chẽ quan chuyên môn, lực lượng tra môi trường với lực lượng cảnh sát môi trường cấp, nhằm phát hiện, ngăn chặn xử lí kịp thời, triệt để hành vi gây ô nhiễm môi trường tổ chức, cá nhân Đồng thời, nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán chuyên trách công tác môi trường; trang bị phương tiện kỹ thuật phục vụ có hiệu hoạt động lực lượng Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục môi trường tồn xã hội bảo vệ mơi trường, trách nhiệm xã hội người dân, doanh nghiệp việc gìn giữ bảo vệ môi trường; xây dựng ý thức sinh thái, làm cho người nhận thức cách tự giác vị trí, vai trị, mối quan hệ mật thiết tự nhiên - người 48 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận - Công ty TNHH Goertek Vina công ty chuyên sản xuất linh kiện điện tử: Loa điện thoại, sản phẩm âm đa phương tiện khác ( bảng loa, micro, thu, tai nghe),lõi dây kết nối điện thoại, vỏ module mạch Với số lượng công nhân lô K16 (khu mở rộng) 1600 người lượng nước thải sinh hoạt ước tính trung bình 95m3/ngày.đêm - Cơng nghệ xử lý nước thải sinh hoạt công suất 100m3/ngày.đêm giải vấn đề tiêu chuẩn xả thải nước thải sinh hoạt đặt đạt theo tiêu chuẩn xả thải QCVN 14: 2008/BTNMT cột B, tiêu chuẩn KCN Quế Võ như: pH, BOD5, TSS, Coliform với yêu cầu thiết kế hệ thống máy móc đơn giản, đạt hiệu cao, công suất vận hành 100m3/ngày đêm Hệ thống đáp ứng nhu cầu khả chi phí nhà máy phù hợp với cơng tác quản lý môi trường địa phương - Với nồng độ tải lượng nước thải sinh hoạt cơng ty tiếp tục trì nâng cao hiệu xử lý hệ thống nhằm đảm bảo chất lượng nước thải đầu có thông số ô nhiễm nằm giới hạn cho phép Tăng cường cơng tác nắm tình hình, tra, kiểm tra, giám sát môi trường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục môi trường Cam kết thực nghiêm túc tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam môi trường chịu trách nhiệm trước quy định pháp luật Luật Bảo vệ môi trường Cam kết bồi thường khắc phục ô nhiễm môi trường trường hợp để xảy cố trình triển khai hoạt động người tài sản nhân dân quanh khu vực 49 5.2 Kiến nghị - Để đảm bảo trì hiệu cơng trình xử lý nước thải cần có kế hoạch bảo dưỡng thiết bị kết quan trắc định kỳ - Thường xuyên quan trắc chất lượng nước đầu xem có đạt tiêu chuẩn xả thải quan trắc chất lượng nước tiếp nhận - Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, không để tình trạng xả rác làm ảnh hưởng, tắc nghẽn hệ thống thu gom - Tăng cường công tác giám sát hạng mục có biện pháp ngăn chặn mùi hôi đảm bảo sức khỏe cho cán công nhân viên nhà máy khu vực xung quanh 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt Huỳnh Thị Ánh cộng (2009), Báo cáo chun đề, “Vai trị cơng nghệ sinh học xử lý nước thải”, trường Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh Bộ tài ngun mơi trường (2016),”Báo cáo trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2016” Bộ tài nguyên môi trường(2009),” Báo cáo môi trường Quốc gia 2006” Thái Thị Ngọc Dư(1999),“ Nước nguồn sống”, Nxb giáo dục khoa học kỹ thuật Hà Nội Nguyễn Thế Đặng,cs (2016),Giáo trình “Quản lý tài nguyên nước”, Nxb Nông nghiệp năm 2016 Lê Văn Khoa(2001),“Khoa học môi trường” Nxb giáo dục Luật bảo vệ môi trường (2014) Trần Văn Nhân Ngơ Thị Nga (1999),Giáo trình “Cơng nghệ xử lý nước thải “,Nxb Khoa học kỹ thuật Hà Nội Lương Đức Phẩm(2005),“ Công nghệ xử lý nước thải biện pháp sinh học”,Nxb Giáo dục năm 2005 10 Trịnh Thị Thanh(2016)“Sức khỏe môi trường”, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 11 Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh(2011),”Báo cáo Tài nguyên nước trạng sử dụng nước” 12 Phạm Tuyên(2010),”Báo cáo trạng Môi trường nước Việt Nam” II Tài liệu internet 13 Nguyễn Thị Thùy Dung(532389), Tình trạng nhiễm nước giới Việt Nam http://text.123doc.org/document/337335-tinh-trang-o-nhiem-nuoctren-the-gioi-va-viet-nam [Ngày truy cập 12 tháng năm 2019] 51 14 Vân Trang(2018), Báo động tình trạng nhiễm nguồn nước nghiêm trọng Việt Nam ttps://www.elle.vn/bi-quyet-song/tinh-trang-o-nhiem-nguonnuoc-nghiem-trong-tai-viet-nam [Ngày truy cập 12 tháng năm 2019] 15 Trịnh Hữu Hùng(2012), Cổng thông tin điện tử Băc Ninh, http://stnmt.bacninh.gov.vn [Truy cập ngày 20 tháng năm 2019] 16 Hoanpham(2019), Thực trạng ô nhiễm nước https://blogmoitruong.com/thuc-trang-o-nhiem-moi-truong-nuoc-tren-thegioi.htm [Ngày truy cập 15/3/2019] giới ... Goertek- Vina KCN Quế Võ ( khu mở rộng)- Xã Nam Sơn- TP Bắc Ninh –Tỉnh Bắc Ninh? ?? 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Đánh giá trạng môi trường nước thải sinh hoạt công ty TNHH Goertek- Vina - Thông... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÝ THỊ LIM Tên đề tài : “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI SINH HOẠT TẠI CÔNG TY TNHH GOERTEK VINA KCN QUẾ VÕ ( KHU MỞ RỘNG), XÃ NAM SƠN, THÀNH PHỐ BẮC NINH, ... nước thải sinh hoạt công ty TNHH Goertek Vina KCN Quế võ ( Khu mở rộng), xã Nam Sơn ,thành phố Bắc Ninh ,tỉnh Bắc Ninh 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành - Địa điểm: Công ty TNHH Goertek Vina KCN
- Xem thêm -

Xem thêm: Khoá luận đánh giá hiện trạng môi trường nước thải sinh hoạt tại công ty TNHH goertek vina KCN quế võ ( khu mở rộng) xã nam sơn TP bắc ninh –tỉnh bắc ninh , Khoá luận đánh giá hiện trạng môi trường nước thải sinh hoạt tại công ty TNHH goertek vina KCN quế võ ( khu mở rộng) xã nam sơn TP bắc ninh –tỉnh bắc ninh