0

Khoá luận đánh giá hiện trạng môi trường nền dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất hạt nhựa và các sản phẩm nhựa EUROSTARK tại KCN phía nam tỉnh yên bái

59 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:41

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM DƯƠNG THỊ THẮM TÊN ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NỀN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT HẠT NHỰA VÀ CÁC SẢN PHẨM NHỰA EUROSTARK TẠI KHU CÔNG NGHIỆP PHÍA NAM TỈNH N BÁI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Liên thơng Chính quy Chuyên ngành: Khoa học môi trường Khoa : Môi trường Khóa học : 2016 - 2019 Thái Nguyên - năm 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - DƯƠNG THỊ THẮM TÊN ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NỀN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT HẠT NHỰA VÀ CÁC SẢN PHẨM NHỰA EUROSTARK TẠI KCN PHÍA NAM TỈNH N BÁI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Liên thơng Chính quy Chun ngành: Khoa học môi trường Lớp : K 48 – LT KHMT Khoa : Mơi trường Khóa học : 2016 -2019 Giảng viên hướng dẫn: ThS Dương Thị Minh Hòa Thái Nguyên - năm 2019 i LỜI CẢM ƠN Được quan tâm tạo điều kiện Ban chủ nhiệm Khoa môi trường, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em giới thiệu tới Chi nhánh Công ty cổ phần EJC Yên Bái để thực tập nhằm nâng cao hiểu biết rèn luyện kỹ chuyên môn thân Trong thời gian thực tập làm báo cáo tốt nghiệp, em xin chân thành cảm ơn tới ThS Dương Thị Minh Hịa, Giảng viên Khoa Môi trường, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tận tình dạy, hướng dẫn em, cho em kiến thức kinh nghiệm quý báu, tạo điều kiện thuận lợi cho em trình thực hiện, hoàn thành luận văn tốt nghiệp Bên cạnh đó, em gửi lời cảm ơn đến Giám đốc tồn thể anh chị nhân viên Chi nhánh Cơng ty cổ phần EJC Yên Bái tạo điều kiện cho em học tập làm việc suốt thời gian qua Đồng thời nhiệt tình giúp đỡ em việc thu thập thông tin, số liệu nhà máy Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo, cô giáo trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, người trực tiếp giảng dạy truyền đạt kiến thức chuyên môn, tảng để em hồn thành tốt cơng việc trình thực tập hành trang cho tương lai em sau Mặc dù thân cố gắng nghiên cứu tìm hiểu kinh nghiệm lực em hạn chế nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Vậy em mong nhận ý kiến đóng góp thầy, giáo để khóa luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày …tháng …năm 2019 Sinh viên Dương Thị Thắm ii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Ký hiệu, vị trí tọa độ lấy mẫu quan trắc trạng khu vực dự án 21 Bảng 4.1 Bảng diện tích chiếm đất hạng mục cơng trình 27 Bảng 4.2 Nhu cầu nguyên liệu chính, nhiên liệu vật liệu phụ 34 Bảng 4.3 Nhu cầu nhân nhà máy 38 Bảng 4.4 Kết phân tích mơi trường khơng khí xung quanh 40 Bảng 4.5 Kết phân tích mơi trường đất 46 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1 Vị trí thực dự án 23 Hình 4.2 Quy trình sản xuất nhựa Profile 29 Hình 4.3 Quy trình sản xuất hạt nhựa tái sinh 31 Hình 4.4 Quy trình nghiền bột gỗ 32 Hình 4.5 Sơ đồ cấu tổ chức công ty 38 Hình 4.6 Biểu đồ kết phân tích bụi lơ lửng tổng số (TSP) 42 Hình 4.7 Biểu đồ kết phân tích tiếng ồn 43 Hình 4.8 Biểu đồ kết phân tích khí SO2 44 Hình 4.9 Biểu đồ kết phân tích khí NO2 44 Hình 4.10 Biểu đồ kết phân tích khí CO 45 Hình 4.11 Biểu đồ kết phân tích mơi trường đất 47 iv DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Giải thích BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường BVMT Bảo vệ môi trường BXD Bộ xây dựng BYT Bộ Y tế CBCNV Cán công nhân viên CNV Công nhân viên CP Cổ phần CTNH Chất thải nguy hại CTR Chất thải rắn ĐTM Báo cáo đánh giá tác động môi trường GĐ Giai đoạn GS Giáo sư KL Khối lượng KT-XH Kinh tế - Xã hội MESH Chỉ kích thước mắt lưới sang hạt bột gỗ NĐ-CP Nghị định Chính phủ NXB Nhà xuất NXB KH&KT Nhà xuất Khoa học kinh tế PCCC Phòng cháy chữa cháy QCVN Quy chuẩn Việt Nam QH Quốc hội TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TCVSLĐ Tiêu chuẩn vệ sinh lao động TS Tiến sĩ TSKH Tiến sĩ khoa học UBND Ủy Ban Nhân Dân VLXD Vật liệu xây dựng WHO Tổ chức Y tế Thế giới XDCB Xây dựng v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Một số khái niệm 2.1.2 Cơ sở pháp lý 2.1.2.1 Các văn pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn hướng dẫn kỹ thuật môi trường 2.1.2.2 Các văn pháp lý, định cấp có thẩm quyền dự án 2.1.2.3 Các tài liệu, liệu sử dụng q trình đánh giá tác động mơi trường 2.2 Nội dung báo cáo Đánh giá tác động môi trường 2.3 Thẩm định, phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường 2.4 Trách nhiệm chủ dự án sau Đánh giá tác động môi trường phê duyệt 16 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 20 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 20 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 20 vi 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 20 3.3 Nội dung nghiên cứu 20 3.4 Phương pháp nghiên cứu 20 3.4.1 Phương pháp kế thừa 20 3.4.2.Phương pháp lấy mẫu phân tích mẫu 21 3.4.3.Phương pháp tổng hợp số liệu viết báo cáo 22 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 23 4.1 Mơ tả tóm tắt dự án 23 4.1.1 Vị trí địa lý dự án 23 4.1.2 Mục tiêu dự án 25 4.1.2.1 Giai đoạn 26 4.1.2.2 Giai đoạn 26 4.1.3 Khối lượng quy mơ hạng mục cơng trình dự án 27 4.1.4 Công nghệ sản xuất, vận hành 28 4.1.4.1 Dây chuyền sản xuất nhựa Profile 28 4.1.4.2 Dây chuyền nghiền sản xuất hạt nhựa tái sinh 30 4.1.4.3 Dây chuyền nghiền bột gỗ 32 4.1.5 Nguyên nhiên vật liệu (đầu vào) sản phẩm (đầu ra) dự án 33 4.1.5.1 Nguyên nhiên vật liệu (đầu vào)khi dự án vào hoạt động 33 4.1.5.2 Các sản phẩm (đầu ra) dự án 37 4.1.6 Tổ chức quản lý thực Dự án 37 4.1.6.1 Tổ chức quản lý dự án 37 4.1.6.2 Phương án sử dụng lao động 38 4.2 Hiện trạng môi trường khu vực thực dự án 39 4.2.1 Hiện trạng mơi trường khơng khí 39 4.2.2 Hiện trạng môi trường đất 45 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 48 vii 5.1 Kết luận 48 5.2 Kiến nghị 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 Tiếng Việt 50 Tiếng Anh 50 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Sự tăng trưởng kinh tế nước phát triển góp phần vào xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống nhân dân Nếu có kế hoạch phát triển hợp lý, sức ép phát triển lên mơi trường ngày Sự tăng trưởng kinh tế, khơng quản lý cách hợp lý, gây ảnh hưởng tiêu cực, bền vững hệ sinh thái chí kinh tế bị phá vỡ Các dự án phát triển ngồi việc mang lại lợi ích kinh tế cho xã hội, gây tác động tiêu cực cho người tài nguyên thiên nhiên Nhiều nước trình phát triển thường quan tâm đến lợi ích kinh tế trước mắt, q trình lập kế hoạch phát triển cơng tác bảo vệ môi trường chưa quan tâm đến cách mức Sự yếu việc lập kế hoạch phát triển gây tác động tiêu cực cho hoạt động nước Việc công tác bảo vệ môi trường trình lập kế hoạch thực dự án triển khai đánh giá trạng mơi trường Vì vậy, việc thực đánh giá trạng môi trường giúp ngăn ngừa giảm thiểu hậu tiêu cực phát huy kết tích cực môi trường xã hội dự án phát triển Dự án nhà máy sản xuất hạt nhựa sản phẩm nhựa Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhựa gỗ Châu Âu làm chủ đầu tư, dự kiến đặt Ô đất CN 01, CN 02 Khu cơng nghiệp phía Nam tỉnh n Bái nằm địa bàn xã Văn Lãng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái Trước dự án vào hoạt động, dự án phải thực đánh giá tác động mơi trường trình quan có thẩm thẩm định, phê duyệt Để lập báo cáo đánh giá tác động môi 36 khiển: IEC, JIS, VDE tiêu chuẩn, quy phạm hành Điện lực Việt Nam * Nhu cầu sử dụng nước Nước nguồn cung cấp cho sản xuất cho sinh hoạt khu Văn phòng trước mắt lấy từ nguồn nước khu công nghiệp Công ty cấp nước Yên Bái đầu tư cung cấp Nguồn nước dự trữ bể nhà máy đảm bảo phục vụ cho sinh hoạt, cho sản xuất, phòng cháy dự phòng, lượng nước bể dùng ngày Lượng nước sử dụng nhà máy dự kiến sau: + Nước cho sản xuất: Theo tính tốn, nhu cầu nước phục vụ cho sản xuất hàng ngày Nhà máy 100 m3/ngày đêm Lượng nước chủ yếu dùng cho công đoạn rửa phế liệu nhựa, cơng đoạn làm mát q trình trộn ngun liệu Lượng nước bù thất thoát nước làm mát: Theo cơng thức tính lượng nước thất thốt: E = Q/1000*L = (T1-T2)/1000*L đó: E lượng nước bốc hơi, Q tải nhiện, T1 nhiệt lượng nước đầu vào, T2 nhiệt lượng nước đầu ra, L lưu lượng nước tuần hồn ta tính lượng nước bù hao hụt 1,125 m3/ngày (với nhiệt lượng nước đầu vào 100 0C nhiệt lượng nước đầu 25 0C) Lượng nước cấp bổ sung 1,125 m3/ngày Lượng nước tuần hoàn 15 – 1,125= 13,875 m3/ngày Như vậy, có giai đoạn làm mát lượng nước tuần hoàn trình sản xuất 27,75 m3/ngày đêm , lượng nước tiêu hao thực dây truyền sản xuất 2,25 m3/ngày đêm (do bốc hơi) + Nước cho sinh hoạt bao gồm cán khối Văn phịng & cơng nhân sản xuất: 96 người x 0,12 m3/ ngày ≈ 11,52 m3/ngày Nước cho công tác khác: rửa đường, tưới cây: m3/ngày.Tổng cộng = 16,52 m3/ngày đêm 37 + Nước dùng cho phòng cháy: Theo tính tốn, giả định số lần hỏa hoạn thời gian 1, thời gian hỏa hoạn kéo dài 2h, lượng nước phòng cháy 15 l/s, tính tốn sử dụng hết 108m3 nước Lượng nước phịng cháy chứa bể với lượng nước tối đa 300m3 Tổng lượng nước Công ty dự kiến sử dụng ngày 117m3/ngày đêm (khơng tính lượng nước phịng cháy chữa cháy bể dự kiến tối đa 108m3) - Thoát nước: Thoát nước khu vực nhà máy thiết kế theo hệ thống thoát nước riêng theo quy hoạch khu cơng nghiệp: Hệ thống nước thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN-7957:2008 Khi bố trí vài đường cống áp lực song song với khoảng cách mặt ống phải đảm bảo khả thi công sửa chữa cần thiết 4.1.5.2 Các sản phẩm (đầu ra) dự án * Sản phẩm quy cách sản phẩm đầu - Tấm nhựa gỗ Profile: 200.000 m2/năm Độ dày mm 12 mm Chiều dài 0,8 m 1,2 m Chiều rộng 110 mm 190 mm - Hạt Nhựa: 153.356 tấn/năm Kích thước mm x 0.2 mm - Bột gỗ: 4.370 tấn/năm (100 Mesh) * Thị trường tiêu thụ Sản phẩm công ty dự kiến cung ứng cho thị trường nước khoảng 30% sản lượng xuất sang thị trường nước ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc khoảng 70% 4.1.6 Tổ chức quản lý thực Dự án 4.1.6.1 Tổ chức quản lý dự án Công ty CP đầu tư phát triển nhựa gỗ Châu Âu đơn vị chủ đầu tư xây dựng trực tiếp quản lý điều hành Dự án Ngay hoàn thiện 38 thủ tục pháp lý, cơng ty nhanh chóng lựa chọn ký kết với nhà thầu thực công tác triển khai xây dựng, lắp đặt hạng mục công trình máy móc thiết bị để đảm bảo thời gian triển khai Dự án theo kế hoạch, tiến độ đề 4.1.6.2 Phương án sử dụng lao động - Giai đoạn vận hành dự án: Tổ chức máy quản lý Cơng ty sau: Hình 4.5 Sơ đồ cấu tổ chức công ty Tổng nhu cầu nhân lực nhà máy 96 người Việt Nam, đó: Bảng 4.3 Nhu cầu nhân nhà máy STT CƠ CẤU NHÂN SỰ SỐ LƯỢNG Giám đốc NM Phó giám đốc Nhân viên văn phòng + Kỹ thuật 19 Bảo vệ, phục vụ Công nhân 70 Tổng cộng 96 (Nguồn: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhựa gỗ Châu Âu) [1] Đối với cán chuyên trách Môi trường, Công ty bố trí 01 cán thực chế độ kiêm nhiệm với trình độ chun mơn phù hợp Căn vào công việc thực tế tuyển chọn bổ nhiệm chức danh 39 để nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh dự án Cán chủ chốt cán kỹ thuật tuyển chọn yêu cầu công việc trình độ, lực kinh nghiệm chun mơn Cơng nhân tuyển yêu cầu tay nghề, sức khoẻ tốt ưu tiên tuyển công nhân địa phương - Cán chuyên môn nghiệp vụ: Được tuyển từ trường đại học, cao đẳng trung cấp bố trí phù hợp với nghiệp vụ chuyên mơn nhằm đảm bảo tính hiệu cơng việc Nhà máy thức vào hoạt động - Lao động trực tiếp sản xuất: Gồm lao động có kinh nghiệm, sức khỏe lĩnh vực xây dựng lao động qua đào tạo nghề tuyển huyện, thị xã, thành phố địa bàn tỉnh Yên Bái tỉnh lân cận 4.2 Hiện trạng môi trường khu vực thực dự án Đánh giá trạng môi trường việc cần thiết nhằm xác định mức độ ô nhiễm môi trường thời điểm trước dự án vào hoạt động sở khoa học để so sánh, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường hiệu biện pháp quản lý, kỹ thuật xử lý chất thải phát sinh trình hoạt động dự án vào hoạt động ổn định Kết đo đạc, phân tích thơng số mơi trường trình bày sau: 4.2.1 Hiện trạng mơi trường khơng khí Vị trí lấy mẫu: - K1: Khu vực dự kiến xây dựng nhà văn phòng điều hành - K2: Khu vực dự kiến xây dựng nhà xưởng sản xuất nhựa Profile bột gỗ giai đoạn - K3: Khu vực dự kiến xây nhà xưởng sản xuất hạt nhựa tái sinh giai đoạn - K4: Khu vực dự kiến xây dựng nhà xưởng sản xuất nhựa Profile 40 bột gỗ giai đoạn - K5: Khu vực dự kiến xây nhà xưởng sản xuất hạt nhựa tái sinh giai đoạn Kết khảo sát trạng mơi trường khơng khí thể bảng sau: Bảng 4.4 Kết phân tích mơi trường khơng khí xung quanh TT Thông số Nhiệt độ Độ ẩm Kết QCVN Đơn vị 05:2013/BTNMT KXQ.01 KXQ.02 KXQ.03 KXQ.04 KXQ.05 Trung bình o C 23,1 24,2 24,1 23,4 23,6 - %RH 69,7 70,2 68,4 69,1 70,3 - Tốc độ gió Bụi lơ lửng tổng số (TSP) Tiếng ồn m/s 1,1 0,9 1,2 1,1 0,95 - µg/m3 112 126 132 106 114 300 dBA 60,7 58,8 61,4 58,6 61,3 70a SO2 µg/m3 87 92 96 97 84 350 NO2 µg/m3 66 74 71 78 81 200 CO µg/m3
- Xem thêm -

Xem thêm: Khoá luận đánh giá hiện trạng môi trường nền dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất hạt nhựa và các sản phẩm nhựa EUROSTARK tại KCN phía nam tỉnh yên bái , Khoá luận đánh giá hiện trạng môi trường nền dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất hạt nhựa và các sản phẩm nhựa EUROSTARK tại KCN phía nam tỉnh yên bái