0

Đánh giá công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện hoằng hóa, tỉnh thanh hóa giai đoạn 2016 2018

79 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 18:18

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM VĂN BẨY ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TẶNG CHO VÀ THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2017-2019 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Thái Nguyên - 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM VĂN BẨY ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TẶNG CHO VÀ THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2017-2019 Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Khắc Thái Sơn Thái Nguyên - 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Tác giả luận văn Phạm Văn Bẩy ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực tập nghiên cứu đề tài, nhận giúp đỡ, ý kiến đóng góp, bảo quý báu Thầy, cô Khoa Quản lý Tài nguyên, Phòng Đào tạo Ban giám hiệu, Trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun Để có kết nghiên cứu này, cố gắng nỗ lực thân, tơi có nhận hướng dẫn chu đáo, tận tình PGS.TS Nguyễn Khắc Thái Sơn, người hướng dẫn trực tiếp suốt thời gian nghiên cứu đề tài viết luận văn Tôi nhận giúp đỡ, tạo điều kiện Phịng Tài ngun Mơi trường, UBND huyện Đồng Hỷ anh, chị em, bạn bè đồng nghiệp, động viên, tạo điều kiện vật chất, tinh thần gia đình người thân Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2020 Tác giả luận văn Phạm Văn Bẩy iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU .1 Đặt vấn đề .1 Mục tiêu đề tài Ý nghĩa đề tài CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở khoa học tặng cho thừa kế quyền sử dụng đất .4 1.1.1 Cơ sở lý luận tặng cho thừa kế quyền sử dụng đất 1.1.2 Cơ sở thực tiễn tặng cho thừa kế quyền sử dụng đất .6 1.1.3 Căn pháp lý tặng cho thừa kế quyền sử dụng đất .7 1.2 Khái quát vấn đề liên quan đến tặng cho thừa kế quyền sử dụng đất 1.2.1 Các khái niệm liên quan đến tặng cho thừa kế quyền sử dụng đất 1.2.2 Các hình thức tặng cho thừa kế quyền sử dụng đất 1.2.3 Nghĩa vụ tài tặng cho thừa kế quyền sử dụng đất 10 1.3 Những nghiên cứu tặng cho thừa kế quyền sử dụng đất giới Việt Nam 11 1.3.1 Những nghiên cứu tặng cho thừa kế quyền sử dụng đất giới 11 1.3.2 Những nghiên cứu tặng cho thừa kế quyền sử dụng đất Việt Nam 17 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 23 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 23 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 23 2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 23 2.2.1 Thời gian nghiên cứu .23 iv 2.2.2 Địa điểm nghiên cứu .23 2.3 Nội dung nghiên cứu 23 2.4 Phương pháp nghiên cứu 25 2.4.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 25 2.4.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp .25 2.4.3 Phương pháp tổng hợp, xử lý biểu đạt số liệu 26 CHƯƠNG .27 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 27 3.1 Tình hình huyện Đồng Hỷ .27 3.1.1 Điều kiện tự nhiên huyện Đồng Hỷ 27 3.1.2 Điều kiện kinh tế, xã hội môi trường huyện Đồng Hỷ 29 3.1.3 Thực trạng công tác quản lý đất đai huyện Đồng Hỷ 31 3.1.4 Hiện trạng sử dụng đất huyện Đồng Hỷ 32 3.2 Đánh giá thành phần hồ sơ quy trình thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất huyện Đồng Hỷ 35 3.2.1 Đánh giá thành phần hồ sơ tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất huyện Đồng Hỷ 35 3.2.2 Đánh giá quy trình tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất huyện Đồng Hỷ.39 3.3 Đánh giá kết tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất giai đoạn 2017 - 2019 huyện Đồng Hỷ 42 3.3.1 Đánh giá kết tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất giai đoạn 2017-2019 huyện Đồng Hỷ theo không gian .42 3.3.2 Đánh giá kết tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất giai đoạn 2017-2019 huyện Đồng Hỷ theo thời gian 44 3.3.3 Đánh giá kết tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất giai đoạn 2017-2019 huyện Đồng Hỷ theo khu vực 46 3.3.4 Đánh giá kết tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất giai đoạn 2017-2019 huyện Đồng Hỷ theo đối tượng nhận quyền sử dụng đất 47 3.3.5 Đánh giá kết tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất giai đoạn 2017-2019 huyện Đồng Hỷ theo loại đất 49 v 3.4 Ý kiến người dân cán quản lý tặng cho thừa kế quyền sử dụng đất huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2017 - 2019 51 3.4.1 Đánh giá ý kiến người dân tặng cho thừa kế quyền sử dụng đất 51 3.4.2 Đánh giá ý kiến hồ sơ tặng cho thừa kế quyền sử dụng đất theo đối tượng nghề nghiệp .52 3.4.3 Đánh giá hiểu biết quy trình thời gian thực thủ tục tặng cho, thừa kế 53 3.4.4 Đánh giá hiểu biết tài tặng cho, thừa kế QSD đất 55 3.5 Khó khăn, tồn tại, yếu tố ảnh hưởng giải pháp khắc phục tình hình tặng cho, thừa kế QSD đất huyện Đồng Hỷ pháp luật đất đai 57 3.5.1 Những khó khăn, tồn tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất huyện Đồng Hỷ 57 3.5.2 Giải pháp để nâng cao hiệu công tác tặng cho, thừa kế QSDĐ huyện Đồng Hỷ 61 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .64 Kết luận 64 Đề nghị 65 LIỆU THAM KHẢO 66 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BĐS Bất động sản DTTN Diện tích tự nhiên GCN Giấy chứng nhận HĐND Hội đồng nhân dân QLN Quản lý nhà nước QSDĐ Quyền sử dụng đất SHTN Sở hữu tư nhân SHNN Sở hữu nhà nước TTCN Tiểu thủ công nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TNMT Tài nguyên môi trường UBND Ủy ban nhân dân vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Hiện trạng, cấu sử dụng đất huyện Đồng Hỷ năm 2019 34 Bảng 3.2 Thành phần hồ sơ tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất huyện Đồng Hỷ so với quy định pháp luật đất đai 36 Bảng 3.3 Tình hình thực tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất 15 xã, thị trấn địa bàn huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2017-2019 43 Bảng 3.4 So sánh số lượng hồ sơ tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất 15 đơn vị xã, thị trấn từ 2017 đến 2019 44 Bảng 3.5 So sánh tỷ lệ hồ sơ, diện tích tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất huyện Đồng Hỷ từ 2017 đến 2019 46 Bảng 3.6 Kết tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất khu vực thị trấn khu vực nông thôn địa bàn Đồng Hỷ giai đoạn 2017-2019 47 Bảng 3.7 Tình hình thực tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất huyện Đồng Hỷ theo nghề nghiệp đối tượng nhận 48 Bảng 3.8 Tình hình thực tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất huyện Đồng Hỷ theo địa đối tượng nhận 49 Bảng 3.9 Tình hình tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất huyện Đồng Hỷ 2017 đến 2019 theo loại đất 49 Bảng 3.10 Kết đánh giá người dân tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất khu vực huyện Đồng Hỷ 51 Bảng 3.11 Kết đánh giá hiểu biết hồ sơ tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất theo đối tượng nghề nghiệp 52 Bảng 3.12 Kết đánh giá quy trình thời gian thực thủ tục tặng cho, thừa kế UBND cấp xã huyện Đồng Hỷ 53 Bảng 3.13 Kết đánh giá hiểu biết tài tặng cho, thừa kế QSD đất địa bàn huyện Đồng Hỷ 55 MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Đất đai tài nguyên thiên nhiên, tài sản quốc gia vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng sở kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng Trong giai đoạn CNH, HĐH đất nước, đất đai trở thành nguồn nội lực quan trọng phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Vì vậy, cơng tác quản lý đất đai cấp đòi hỏi phải thực ngày khoa học, chặt chẽ, đảm bảo hiệu lực, hiệu Công tác quản lý đất đai vừa phải bảo đảm thượng tơn pháp luật, cải cách hành đồng thời phải giải tồn lịch sử công tác quản lý để lại Đặc biệt q trình thị hóa, cơng nghiệp hóa, giao dịch dân chuyển quyền sử dụng đất trở nên phổ biến, tỷ lệ thuận với nhịp độ gia tăng dân số, phát triển kinh tế đất nước Trong việc tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất đai chiếm số lượng đáng kể có vị trí quan trọng Nó góp phần phân phối, điều tiết lại diện tích đất đai công dân với nhau, đảm bảo cho diện tích chưa sử dụng, dư thừa sử dụng cách hợp lý Chính việc tìm hiểu, hệ thống lại tình hình tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất để có kết luận đúng, đưa giải pháp thiết thực nhằm hoàn thiện công tác tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất địa bàn huyện Đồng Hỷ cấp thiết Đồng Hỷ huyện miền núi, nằm bên tả ngạn Sơng Cầu, phía đơng tỉnh Thái Ngun, có đường quốc lộ 1B Quốc lộ 17 chạy qua, cửa ngõ thơng thương, giao lưu hàng hóa với tỉnh biên giới phía Bắc (Lạng Sơn) Đồng Hỷ thiên nhiên ưu đãi có nhiều loại tài nguyên khoáng sản, phân bổ 56 Những đối tượng miễn thuế tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất 66,4 61,1 đối tượng sách trường hợp có mảnh đất nhà Quy định mức thu lệ phí thừa kế, tặng cho đất thị trấn cao 88,5 82,1 xã ngoại thị 77,8 72,6 TB (Nguồn: Tổng hợp từ kết phiếu điều tra ) 50,6 77,3 64,7 * Nhận xét: Qua bảng 3.14, nhận thấy: Tài chuyển quyền sử dụng đất gồm thuế lệ phí, tính dựa giá đất, thuế suất mức thu lệ phí theo khu vực Qua bảng đánh giá cho thấy nhân dân nắm rõ quy định tài chuyển tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất Về câu hỏi này, đối tượng hỏi nắm rõ, tỷ lệ trả lời tương đối đồng cao Đối với đối tượng vấn theo địa bàn cư trú có chênh lệch rõ vùng trung tâm với xã Riêng câu hỏi thuế suất đối tượng miễn thuế, phí tỷ lệ trả lời khơng cao, người dân nắm rõ đối tượng miễn giảm thuế, phí Nhìn chung, hầu hết người tham gia điều tra hiểu biết rõ phải nộp loại thuế lệ phí (Thị trấn trung tâm trả lời 93,3%, xã giáp trung tâm 88,4%, xã xa trung tâm 83,4%) Bảng 3.15 Kết đánh giá hiểu biết tài tặng cho, thừa kế QSD đất cán quản lý địa bàn huyện Đồng Hỷ ĐVT: Tỷ lệ trả lời (%) Nội dung cần điều tra vấn Khi tặng cho, thừa kế QSD đất phải nộp thuế thu nhập cá nhân lệ phí trước bạ lệ phí địa Trung tâm huyện 100 Ven trung tâm 95,2 Xa trung tâm 88,6 57 Theo giá trị ghi hợp đồng giá trị đất tài sản theo khung giá nhà nước quy định chọn giá trị cao làm để tính thuế thu nhập cá nhân 84,5 78,2 75,7 Thuế suất tùy trường hợp 2%, 25% miễn giảm 92,3 91,7 89,5 Những đối tượng miễn thuế tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất đối tượng sách trường hợp có mảnh đất nhà 78,5 76,1 70,4 Quy định mức thu lệ phí thừa kế, tặng cho đất thị trấn cao xã ngoại thị 100 100 100 TB 91,06 88,24 84,84 (Nguồn: Tổng hợp từ kết phiếu điều tra ) * Nhận xét: Qua bảng 3.15, nhận thấy: Qua bảng đánh giá cho thấy cán quản lý nắm rõ quy định tài chuyển tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất Về câu hỏi này, đối tượng hỏi nắm rõ, tỷ lệ trả lời tương đối đồng cao, câu hỏi việc trách nhiệm thực nghĩa vụ tài người sử dụng đất thực thủ tục hành Tuy nhiên, tỷ lệ trả lời khác vùng, địa bàn thị trấn trung tâm tỷ lệ trả lời cao (91,06%), địa bàn xã xa trung tâm tỷ lệ trả lời thấp (84,84%) Quan nhận thấy cán quản lý có hiểu biết cao tài tặng cho, thừa kế QSD đất, giải thích, hướng dẫn nhân dân địa phương, tạo điều kiện cho quan cấp dễ dàng giải thủ tục quy định nhanh chóng 3.5 Khó khăn, tồn tại, yếu tố ảnh hưởng giải pháp khắc phục tình hình tặng cho, thừa kế QSD đất huyện Đồng Hỷ pháp luật đất đai 3.5.1 Những khó khăn, tồn tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất huyện Đồng Hỷ * Khó khăn mặt quản lý 58 - Huyện Đồng Hỷ huyện trung du miền núi, có địa bàn rộng, địa hình phức tạp, trình độ dân trí khơng đồng - Trong giai đoạn 2017 - 2019, địa bàn huyện Đồng Hỷ có nhiều cơng trình, dự án triển khai, việc thực đền bù thực dự án xây dựng khu hành huyện xã Hóa Thượng, chủ trương chuyển địa giới xã, thị trấn Đồng Hỷ Thành phố Thái Nguyên, kéo theo thị trường đất đai địa bàn trở nên sôi động hơn, lượng hồ sơ chuyển quyền QSDĐ tăng vượt bậc so với năm trước, có tặng cho, thừa kế QSD đất Hơn nữa, có tình trạng “chạy dự án”, người dân tranh thủ tách đất để chờ đền bù, gây áp lực lớn cho quan quản lý nhà nước lĩnh vực đất đai, công tác đền bù, giải phóng mặt * Khó khăn mặt nhân lực Khối lượng hồ sơ nhu cầu chuyển quyền người dân địa bàn huyện lớn Tuy nhiên, phận chuyên môn cấp xã (cán địa chính, cán tư pháp) cán chun mơn cấp huyện (Chi nhánh VPĐK đất đai) cịn ít, trình độ khơng đồng đều, chủ yếu cán hợp đồng (Chi nhánh VPĐK đất đai) Người dân chủ yếu lựa chọn chứng thực hợp đồng tặng cho, văn phân chia di sản thừa kê chủ yếu xã, thị trấn chi phí thấp (chỉ 1/10) so với cơng chứng văn phịng công chứng Việc chứng thực xã cán tư pháp đảm nhận, nhiên trung bình xã có 01 cán tư pháp Cơng tác hướng dẫn kê khai, hoàn thiện hồ sơ đất đai số đơn vị sở cịn yếu, có biểu gây khó khăn, phiền hà cho người dân, đơi kéo dài thời gian, để nhân dân phải lại nhiều lần hoàn thiện đủ hồ sơ đất đai hợp lệ Công tác đo tách Chi nhánh có nhiều khó khăn nhân có 01 cán có trình độ trắc địa đồ, thực công tác đo đạc cho 59 15 xã, thị trấn Do vậy, nguồn nhân lực hạn chế chất lượng số lượng dẫn đến hiệu công việc chưa cao, gây áp lực lên cấp quản lý đất đai khó khăn cho người dân có nhu cầu giải thủ tục hành * Khó khăn mặt quy định - Quy định nghĩa vụ tài tặng cho, thừa kế miễn Tuy nhiên, thủ tục hành khơng quy định cụ thể văn bản, giấy tờ chứng minh để miễn nghĩa vụ tài Nội dung thuộc lĩnh vực quan thuế, từ mẫu tờ khai, đến trường hợp miễn, giấy tờ chứng minh để miễn Với trường hợp cụ thể thủ tục tặng cho, thừa kế phải nộp giấy tờ khác Do vậy, từ người dân đến quan tiếp nhận phận cửa xã huyện gặp khó khăn, trường hợp phức tạp hàng thừa kế (thừa kế thừa kế, thừa kế vị, người thừa kế nhất, ) - Với thủ tục tặng cho, thừa kế, quy định đất đai, chịu chi phối chủ yếu quy định lĩnh vực tư pháp, như: quy định công chứng, chứng thực, quy định thừa kế, quy định việc xác định tài sản - trước q trình nhân, vậy, để giải thủ tục này, đòi hỏi cán thực hiện, thẩm định phải nắm được: Bộ luật dân sự, Luật công chứng chứng thực, Luật hôn nhân gia đình, Đây khó khăn cán nhiều hạn chế số lượng chất lượng, trình độ dân trí cịn hạn chế, dẫn đến tình trạng cơng dân phải lại để hoàn thiện hồ sơ đảm bảo quy định Cũng phức tạp quy định tặng cho, thừa kế QSD đất, thừa kế QSD đất, mà số lượng vụ tranh chấp đất đai liên quan đến tranh chấp hàng thừa kế chiếm đa số Điều gây áp lực đến quan quản lý nhà nước đất đai, quan thực thi pháp luật - Pháp luật đất đai chưa phổ biến đến sở thường xuyên, tài liệu cung cấp thông tin đất đai thiếu, thất lạc chưa kịp thời Một số 60 trường hợp cán địa phương không nắm bắt đầy đủ hệ thống văn pháp luật hiệu lực thi hành hay hết hiệu lực thi hành Người dân nhận thức pháp luật đất đai chưa tốt * Khó khăn sở vật chất - kỹ thuật - Hiện điều kiện làm việc Chi nhánh Văn phịng ĐKQSD đất cịn gặp nhiều khó khăn: phòng làm việc chật hẹp, nhiều mối mọt, thiếu chỗ lưu hồ sơ; trang thiết bị phục vụ công tác cịn thiếu (có 01 máy tồn đạc điện tử), nên phần ảnh hưởng đến hiệu công việc - Hồ sơ địa giai đoạn trước khơng đầy đủ, chưa chỉnh lý, hồ sơ thất lạc nhiều q trình lưu trữ, gây khó khăn q trình thẩm định hồ sơ, trích lục, chỉnh lý đất - Cơ sở liệu đất đai địa bàn huyện q trình xây dựng, chưa hồn thiện, đó, cơng tác chuẩn hóa liệu cịn gặp khó khăn - Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, phần mềm quản lý chuyên ngành địa bàn cịn nhiều hạn chế, chưa khai thác hết cơng ứng dụng phần mềm * Khó khăn mặt nghiệp vụ - Hiện nay, công tác đo đạc, chỉnh lý tách địa bàn 15 xã, thị trấn chủ yếu Chi nhánh VPĐK đất đai thực hiện, khối lượng đơn đề nghị đo đạc nhiều, địa bàn phức tạp, nên dẫn đến việc trả kết phục vụ nhu cầu tách nhân dân, số công tác quản lý đất đai chưa đáp ứng kịp thời - GCNQSD đất cấp địa bàn huyện Đồng Hỷ giai đoạn trước không in sơ đồ đất, GCNQSD đất chưa cấp theo BĐĐC nhiều Hiện trạng đất biến động nhiều lần, kích thước qua lần chuyển quyền không khớp nhau, không xác định kích thước, vị trí biến động trước chưa thực công tác cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa từ cấp huyện đến cấp xã Mặt khác, hồ sơ chưa lưu trữ theo quy 61 định, nhiều hồ sơ bị thất lạc Ở số địa phương đo đạc chỉnh lý đồ địa chính, nhiên cịn chưa xác, đo theo ranh đất tự ý biến động nên sử dụng đồ cán phải chồng ghép tìm hồ sơ pháp lý để đối chiếu, nhiều thời gian, độ xác khơng cao Do đó, đến nay, cơng tác trích lục, trích lục chỉnh lý đất để làm sở tặng cho, thừa kế QSD đất gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ, nhiều trường hợp trước chỉnh lý không đúng, phải thực cấp đổi GCNQSD đất trước tặng cho, thừa kế QSD đất 3.5.2 Giải pháp để nâng cao hiệu công tác tặng cho, thừa kế QSDĐ huyện Đồng Hỷ Trên sở kết tặng cho, thừa kế QSDĐ đạt thời gian qua khó khăn, tồn gặp phải, để nâng cao hiệu công tác tặng cho, thừa kế QSDĐ huyện Đồng Hỷ cần thực giải pháp cụ thể sau: * Giải pháp mặt quản lý - Hồn thiện cơng tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho người sử dụng đất để họ dễ dàng thực giao dịch quyền người sử dụng đất - Thường xuyên thực công tác, kiểm tra, giám sát việc thực pháp luật quan có thẩm quyền lĩnh vực đất đai; kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật người sử dụng đất, tuyên truyền để người dân thực quyền, nghĩa vụ quy định, đồng thời cần có biện pháp mạnh để xử lý trường hợp sử dụng đất vi phạm quy định, tự ý chia tách đất, làm nhà đất nông nghiệp,… - Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai tới người dân với nhiều hình thức: trực tiếp qua hội nghị, đối thoại, phát tờ rơi, niêm yết công khai UBND cấp xã, nhà văn hóa, tuyên quyền qua người đứng đầu cụm dân cư, qua cổng thông tin điện tử, đặc biệt giúp người 62 dân hiểu biết đầy đủ quyền sử dụng đất lợi ích đăng ký thực tặng cho, thừa kế QSD đất kịp thời, hạn chế phát sinh rủi sau thực hiện, thủ tục thừa kế * Giải pháp mặt nhân lực - Cần củng cố, tăng cường lực lãnh đạo trình độ lực làm việc cho cán quản lý lĩnh vực quản lý đất đai Đề xuất tăng tiêu biên chế làm việc cấp xã, huyện, phận cửa cán chuyên môn cấp huyện - Tăng cường đào tạo nghiệp vụ, chuyên môn cho cán hoạt động ngành từ xã đến huyện, cơng chức Địa xây dựng Tư pháp cấp xã Với đơn vị cấp xã mà nhân dân có nhu cầu thực thủ tục tặng cho, thừa kế lớn, mà cán tư pháp xã chưa đáp ứng kịp thời giải pháp giới thiệu cơng dân văn phịng cơng chứng cấp phép cần thiết nhằm giảm tải áp lực cho cấp xã, kịp thời đáp ứng nhu cầu nhân dân, tránh gây xúc cho nhân dân - Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tình cơng tác tiếp dân, tránh gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân * Giải pháp mặt sách - Cần tiếp tục thực cải cách thủ tục hành hành việc thực quyền người sử dụng đất để người sử dụng đất thực QSD đất thuận tiện, nhanh chóng, tạo điều kiện cho người dân thực quyền - nghĩa vụ người sử dụng đất - Cần xây dựng quy hoạch sử dụng đất sát với thực tế nhu cầu người dân Công khai quy hoạch sử dụng đất quy hoạch xây dựng chi tiết dự án, xác định rõ vị trí, cắm mốc quy hoạch, ban hành công bố rộng rãi thông báo hạn chế vùng quy hoạch để người dân biết, tránh thực giao dịch đất đai vùng hạn chế Để làm điều nay, quy hoạch sử dụng đất phải trước bước, dài hạn có tính khả thi cao 63 - Cần hồn hồn thiện hệ thống văn pháp luật quy định tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất để quan có thẩm quyền dễ áp dụng người dân dễ dàng thực theo quy định Cần có phối hợp quan đăng ký đất đai - Tư pháp - Thuế, nhằm giúp cho cán bên có tiếng nói chung việc hướng dẫn, tiếp nhận giải thủ tục tặng cho, thừa kế QSD đất * Giải pháp mặt sở vật chất - kỹ thuật - Cần đầu tư việc xây dựng sở hạ tầng, trang thiết bị đại phục vụ cho công tác quản lý nhà nước đất đai, bước xây dựng sở liệu thông tin đất đai cách đầy đủ toàn diện - Từng bước triển khai hiệu ứng dụng công nghệ thông tin quản lý đất đai; đẩy nhanh lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực quản lý ngành * Giải pháp mặt nghiệp vụ - Chuẩn hóa sở liệu đất đai, nhanh chóng đưa sở liệu đất đai vào vận hành khai thác - Bố trí cơng việc phù hợp với chuyên môn lực cán Nâng cao tình thần trách nhiệm, học hỏi cán chuyên môn - Thường xuyên trao đổi nghiệp vụ cán cấp xã - cán cấp huyện, cán phòng, ngành liên quan để kịp thời giải đáp, tháo gỡ vướng mắc trình thực thủ tục tặng cho, thừa kế QSD đất 64 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận - Tại huyện Đồng Hỷ quy trình giải hồ sơ đảm bảo quy định pháp luật áp dụng theo thủ tục ban hành theo Quyết định 1160/QĐ-UBND ngày 9/5/2018 UBND tỉnh Thái Nguyên công bố danh mục thủ tục hành lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải cấp tỉnh, cấp huyện cấp xã địa bàn tỉnh Thái Nguyên văn liên quan hướng dẫn thi hành Luật đất đai - Trong giai đoạn 2017 - 2019, địa bàn huyện Đồng Hỷ có 5.977 hồ sơ giao dịch tặng cho, thừa kế QSD đất (1.853 hồ sơ đất ở, 4.124 hồ sơ đất nông nghiệp) Số hồ sơ cao Hóa Thượng, Hóa Trung, Nam Hịa Khu vực thị có 585 hồ sơ, khu vực nơng thôn 5.392 hồ sơ Đối tượng người làm nông nghiệp chiếm 58,7%, đối tượng lao động tự chiếm tỷ lệ 37%, đối tượng cán công chức chiếm 4,3% Đối tượng huyện 57,7%; đối tượng nơi khác tỉnh 27,2%; đối tượng người tỉnh 15,1% - Kết đánh giá người dân tặng cho, thừa kế QSD đất khu vực thị trấn chiếm tỷ lệ 79,5%, xã giáp trung tâm 70,6%, xã xa trung tâm 62,4% Tỷ lệ người dân trả lời hồ sơ tặng cho, thừa kế nhóm đối tượng người làm phi nơng nghiệp 65,5%; nhóm đối tượng người làm nơng nghiệp 59,8% Tỷ lệ trả lời trung bình tồn huyện quy trình thời gian bước thực 82,9% Về tài thực thủ tục, tỷ lệ trả lời thị trấn trung tâm 77,8%, xã gần trung tâm 72,6%, xã xa trung tâm 64,7% - Tỷ lệ cán quản lý trả lời hồ sơ tặng cho, thừa kế 74,4% Cán quản lý trả lời quy trình thời gian bước thực chiếm 86,14% Về tài thực thủ tục, tỷ lệ trả lời thị trấn trung tâm 91,06 %, xã gần trung tâm 88,24 %, xã xa 65 trung tâm 84,84 % - Công tác tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất địa bàn huyện Đồng Hỷ cịn số khó khăn sau: + Địa bàn rộng, địa hình phức tạp, trình độ dân trí khơng đồng đều, khối lượng hồ sơ nhiều, quan chuyên môn cán bộ, biên chế + Thủ tục tặng cho, thừa kế QSD đất chịu chi phối nhiều luật khác (Luật Đất đai, Bộ luật Dân sự; Luật Cơng chứng, chứng thực; Luật Hơn nhân gia đình ), văn thường xuyên sửa đổi, bổ sung, thay + Việc sử dụng đất kê khai, đăng ký người dân có nhu cầu tặng cho, thừa kế QSD đất thường mang tính tự phát, không làm thủ tục kịp thời theo quy định, gây áp lực cho quan quản lý phải xử lý trường hợp + Do lịch sử nên hồ sơ địa cịn thiếu sót, dẫn đến khó khăn cho cơng tác cập nhật, chỉnh lý phục vụ giải thủ tục tặng cho, thừa kế Đề nghị - Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán chuyên môn cấp huyện, cấp xã, Công chức Địa xây dựng Tư pháp hộ tịch cấp xã - Tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục thực cải cách thủ tục hành hành việc thực quyền người sử dụng đất - Nhanh chóng hồn thiện hệ thống sở liệu đất đai toàn huyện để sớm đưa vào vận hành sử dụng - Tăng xét tiêu biên chế cho cán chuyên môn cấp xã, huyện lĩnh vực tư pháp đất đai để đảm bảo khối lượng, chất lượng công việc - Tạo điều kiện sở hạ tầng, vật chất, bố trí phòng làm việc, kho lưu trữ cho Chi nhánh Văn phòng ĐK đất đai 66 - Chỉ đạo xã, thị trấn cơng tác kê khai hồn thiện công tác cấp GCNQSDĐ cho người sử dụng đất để họ dễ dàng thực giao dịch quyền người sử dụng đất - Tổ chức hội nghị phối hợp ngành liên quan: Tài nguyên Môi trường - Tư pháp - Thuế - Chi nhánh văn phòng ĐK đất đai để thống nhất, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời, tránh tình trạng người dân lại hồ sơ thiếu, sai - Cần xây dựng quy hoạch sử dụng đất sát với thực tế, có tính khả thi cao - Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai tới người dân, đặc biệt giúp người dân hiểu biết đầy đủ quyền sử dụng đất lợi ích đăng ký thực giao dịch chuyển quyền sử dụng đất nói chung tặng cho, thừa kế sử dụng đất nói riêng, để nhân dân kịp thời đăng ký theo quy định có nhu cầu, tránh hệ lụy khơng đáng có - Cần tăng cường công tác quản lý đất đai địa phương, tránh hành vi vi phạm sử dụng đất, gây khó khăn việc xử lý hành khó khăn tháo gỡ mặt thủ tục hành - Cần tuyên truyền nhân dân thực thủ tục theo quy định, không tự ý sử dụng đất tặng cho không đăng ký, chủ sử dụng đất chết mà không làm thủ tục thừa kế,… thực việc đo đạc tách, hợp thửa quy định trước sử dụng đất - Cán địa chính, cán tư pháp cần nâng cao lực để hướng dẫn nhân dân thực thủ tục liên quan đến tặng cho, thừa kế QSD đất đảm bảo quy định, không phát sinh tranh chấp nội thiếu hiểu biết 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2015), Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 quy định chi tiết số điều Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Nghị định số 44/2014/NĐ-CP; Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định hồ sơ địa chính; Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định đồ địa chính; Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định xây dựng, quản lý khai thác hệ thống thông tin đất đai; Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể tư vấn xác định giá đất; Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Nội vụ (2014), Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Tài nguyên Môi trường thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phịng Tài ngun Mơi trường thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Chính phủ nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai; Chính phủ nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Nghị định số 44/2014/NĐ-CP quy định giá đất; 68 10 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 quy định khung giá đất; 11 Chính phủ nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2017), Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 12 Chính phủ nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 quy định chi tiết số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân Luât sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân; 13 Chính phủ nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2016), Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 Lệ phí trước bạ; 14 Cục Thống kê Thái Nguyên (2014), Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 2013, Nxb, Công ty CP In Thái Nguyên, Thái Nguyên; 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (2012), Nghị số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương khóa XI, Nxb, CTQG, Hà Nội; 16 Huyện ủy huyện Đồng Hỷ (2016), Nghị số 05-NQ/HU ngày 27/6/2016 tăng cường công tác quản lý Nhà nước đất đai, khoáng sản địa bàn huyện Đồng Hỷ, giai đoạn 2016 -2020 17 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật đất đai số 45/2013/QH13 Quốc hội nước cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29 tháng 11 năm 2013; 18 Tạp chí khoa học “Sự hình thành phát triển chế định tặng cho quyền sử dụng đất Việt Nam” Lê Thị Hoài Ân - Khoa Luật đăng ngày 5/8/2019; 19 Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử “Tặng cho tài sản có điều kiện số vướng mắc từ thực tiễn” Phạm Thị Hằng - Vụ pháp chế quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao đăng ngày 9/3/2018; 69 20 Thủ tướng Chính phủ (2013), Quyết định số 1975/QĐ-TTg ngày 30/10/2013 việc phê duyệt Dự án “Xây dựng sở liệu quốc gia đất đai”; 21 UBND tỉnh Thái Nguyên (2014), Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 8/9/2014 quy định hạn mức giao đất; Hạn mức cơng nhận quyền sử dụng đất; Diện tích tối thiểu tách diện tích đất xác định lại địa bàn tỉnh Thái Nguyên; 22 UBND tỉnh Thái Nguyên (2014), Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 quy định Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; Đăng ký biến động sử dụng đất, nhà tài sản khác gắn liền với đất, địa bàn tỉnh Thái Nguyên; 23 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (2018), Quyết định 1160/QĐ-UBND ngày 9/5/2018 UBND tỉnh Thái Nguyên cơng bố danh mục thủ tục hành lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải cấp tỉnh, cấp huyện cấp xã địa bàn tỉnh Thái Nguyên; ... nhận tặng cho); + Giấy tờ quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Giấy chứng nhận quyền sở hữu. .. nhận tặng cho); + Giấy tờ quyền sử dụng đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. .. sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất lập hồ sơ trình quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho người sử
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện hoằng hóa, tỉnh thanh hóa giai đoạn 2016 2018 , Đánh giá công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện hoằng hóa, tỉnh thanh hóa giai đoạn 2016 2018