0

Nghiên cứu sự tác động của các loại kỹ năng giao tiếp của bác sĩ và hành vi tham gia của bệnh nhân lên giá trị cảm nhận trong dịch vụ y tế

117 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 17:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LƯƠNG TRUNG HIẾU NGHIÊN CỨU SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC LOẠI KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA BÁC SĨ VÀ HÀNH VI THAM GIA CỦA BỆNH NHÂN LÊN GIÁ TRỊ CẢM NHẬN TRONG DỊCH VỤ Y TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LƯƠNG TRUNG HIẾU NGHIÊN CỨU SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC LOẠI KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA BÁC SĨ VÀ HÀNH VI THAM GIA CỦA BỆNH NHÂN LÊN GIÁ TRỊ CẢM NHẬN TRONG DỊCH VỤ Y TẾ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Hướng đào đạo: Hướng nghiên cứu Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ NHẬT HẠNH TP Hồ Chí Minh – Năm 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi Lương Trung Hiếu, tác giả nghiên cứu trình bày luận văn hướng dẫn khoa học TS Lê Nhật Hạnh Tôi cam đoan đề tài cơng sức kết sau q trình học tập làm việc nghiêm túc thân Các liệu thu thập có nguồn gốc rõ ràng, trung thực khách quan Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung nghiên cứu toàn luận văn Trường đại học Kinh tế TP.HCM không liên quan đến vi phạm tác quyền, quyền tơi gây q trình thực (nếu có) TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2021 Tác giả Lương Trung Hiếu MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ TÓM TẮT ABSTRACT CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu, nhiệm vụ câu hỏi nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 1.2.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp liệu nghiên cứu 1.4.1 Phương pháp nghiên cứu 1.4.2 Dữ liệu nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa thực tiễn đề tài 1.6 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Các khái niệm nghiên cứu 2.1.1 Giá trị cảm nhận dịch vụ khách hàng 2.1.2 Hành vi tham gia khách hàng 10 2.1.3 Kỹ giao tiếp 12 2.2 Tổng quan nghiên cứu trước có liên quan 13 2.2.1 Nghiên cứu Gaur cộng (2011) 13 2.2.2 Nghiên cứu Le cộng (2016) 14 2.2.3 Nghiên cứu Gallan cộng (2013) 15 2.2.4 Nghiên cứu Le Pham (2016) 16 2.3 Các giả thuyết đề xuất cho mơ hình nghiên cứu 18 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1.Thiết kế nghiên cứu 24 3.2 Quy trình nghiên cứu 25 3.3 Phương pháp nghiên cứu 26 3.3.1 Nghiên cứu sơ 26 3.3.1.1 Về thang đo: Kỹ lắng nghe 26 3.3.1.2 Về thang đo: Kỹ tư vấn 28 3.3.1.3 Về thang đo: Tìm kiếm thông tin 29 3.3.1.4 Về thang đo: Chia sẻ thông tin 31 3.3.1.5 Về thang đo: Hành vi có trách nhiệm 32 3.3.1.6 Về thang đo: Giá trị trình 34 3.3.1.7 Về thang đo: Giá trị kết 35 3.3.2 Nghiên cứu thức 36 3.4 Mã hóa thang đo 37 3.5 Xây dựng bảng câu hỏi 39 3.6 Phương pháp thu thập liệu 40 3.7 Mẫu nghiên cứu 41 3.8 Thu thập xử lý liệu 42 3.8.1 Thu thập liệu 42 3.8.2 Xử lý liệu 42 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ 48 4.1 Phân tích thống kê mơ tả tần suất 48 4.1.1 Thống kê mô tả biến đo lường mơ hình nghiên cứu 48 4.1.2 Thống kê tần suất mẫu nghiên cứu 50 4.1.2.1 Thống kê tần suất thông tin chung mẫu nghiên cứu 50 4.1.2.2 Thống kê tần suất đặc điểm cá nhân mẫu khảo sát 51 4.2 Kết đánh giá thang đo 56 4.2.1 Kiểm tra mơ hình đo lường 56 4.2.2 Kiểm tra mơ hình cấu trúc 60 4.2.3 Kiểm định giả thuyết 63 4.2.4 Chỉ số SRMR phù hợp tốt cho mô hình 66 4.3 Thảo luận kết 67 CHƯƠNG 5: THẢO LUẬN VÀ HÀM Ý NGHIÊN CỨU 70 5.1 Hàm ý nghiên cứu 70 5.2 Giới hạn nghiên cứu 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AVE Phương sai trích trung bình (Average Variance Extracted) CA Hệ số CA (Cronbach’s Alpha) CR Độ tin cậy tổng hợp (Composite Reliabitily) EFA Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis) PLS Phương pháp phân tích bình phương tối thiểu phần (Partical Least Square) SEM Mơ hình cấu trúc tuyến tính (Structural Equation Model) SPSS Phần mềm thống kê phân tích liệu (Statistical Package for the Social Sciences) TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh VIF Hệ số phóng đại phương sai (Variance Inflation Factor) DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Thang đo kỹ lắng nghe 28 Bảng 3.2: Thang đo kỹ tư vấn 29 Bảng 3.3: Thang đo tìm kiếm thơng tin 31 Bảng 3.4: Thang đo chia sẻ thông tin 32 Bảng 3.5: Thang đo hành vi có trách nhiệm 33 Bảng 3.6: Thang đo giá trị trình 35 Bảng 3.7: Thang đo giá trị kết 36 Bảng 3.8: Thang đo mã hóa 37 Bảng 4.1: Thống kê mơ tả biến mơ hình 48 Bảng 4.2: Tóm tắt thông tin chung mẫu khảo sát 50 Bảng 4.3: Tóm tắt đặc điểm mẫu khảo sát 51 Bảng 4.4: Thang đo, độ tin cậy, độ giá trị 56 Bảng 4.5: Kết kiểm định hệ số tải nhân tố 57 Bảng 4.6: Tương quan biến ẩn nghiên cứu 58 Bảng 4.7: Kết kiểm tra trọng số HTMT cho mơ hình đo lường 59 Bảng 4.8: Chất lượng mô hình cấu trúc 60 Bảng 4.9: Hệ số VIF mơ hình 61 Bảng 4.10: Kết kiểm định giả thuyết 63 Bảng 4.11: Chỉ số phù hợp mơ hình 66 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Mơ hình nghiên cứu Gaur cộng (2011) 14 Sơ đồ 2.2: Mơ hình nghiên cứu Le cộng (2016) 15 Sơ đồ 2.3: Mơ hình nghiên cứu Gallan cộng (2013) 16 Sơ đồ 2.4: Mơ hình nghiên cứu Le Pham (2016) 17 Sơ đồ 2.5: Mơ hình nghiên cứu đề xuất tác giả 18 Sơ đồ 3.1: Quy trình nghiên cứu 25 Hình 4.1: Cơ cấu mẫu theo giới tính 53 Hình 4.2: Cơ cấu mẫu theo độ tuổi 53 Hình 4.3: Cơ cấu mẫu theo trình độ học vấn 54 Hình 4.4: Cơ cấu mẫu theo nghề nghiệp 55 Hình 4.5: Cơ cấu mẫu theo thu nhập 55 Sơ đồ 4.1: Mơ hình kết lấy từ PLS output 62 Sơ đồ 4.2: Mơ hình kết lấy từ PLS Bootstrap output 64 TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Sự tác động loại kỹ giao tiếp bác sĩ hành vi tham gia bệnh nhân lên giá trị cảm nhận dịch vụ y tế” để tìm hiểu xem liệu vai trò kỹ giao tiếp bác sĩ hành vi tham gia bệnh nhân có ảnh hưởng lên giá trị cảm nhận môi trường dịch vụ y tế Từ cung cấp thơng tin hữu ích cho nhà quản lý lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nói chung bác sĩ nói riêng đưa giải pháp tối ưu nhằm nâng cao giá trị cảm nhận bệnh nhân môi trường dịch vụ chăm sóc sức khỏe Kết kiểm định cho thấy có 9/11 giả thuyết đưa mơ hình nghiên cứu có giá trị mặt thống kê Hai giả thuyết bị bác bỏ nghiên cứu hành vi chia sẻ thông tin bệnh nhân có ảnh hưởng tích cực đến cảm nhận giá trị q trình hành vi có trách nhiệm bệnh nhân có ảnh hưởng tích cực đến giá trị cảm nhận giá trị kết Kết cho thấy kỹ lắng nghe (β=0,447) kỹ tư vấn (β=0,236) bác sĩ có tác động mạnh đến cảm nhận bệnh nhân giá trị trình Cuối nghiên cứu thảo luận kết đạt được, đưa hàm ý nghiên cứu Bên cạnh đó, hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu nêu Từ khóa: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, Giá trị cảm nhận, Kỹ giao tiếp bác sĩ, Hành vi tham gia bệnh nhân PHỤ LỤC SỐ 03: Kết phân tích định lượng Construct Reliability and Validity Cronbach's Alpha rho_A Composite Average Variance Reliability Extracted (AVE) Chiasethongtin 0.746 0.798 0.837 0.567 Giatriketqua 0.939 0.944 0.956 0.845 Giatriquatrinh 0.944 0.946 0.959 0.856 Hanhvitrachnhiem 0.839 0.843 0.892 0.675 Kynanglangnghe 0.931 0.933 0.951 0.829 Kynangtuvan 0.916 0.917 0.941 0.799 Timkiemthongtin 0.721 0.780 0.842 0.645 Outer Loadings Chiase Giatri Giatri Hanhvi Kynang thongtin ketqua quatrinh trachnhiem langnghe Kynang Timkiem tuvan thongtin CS1 0.885 CS2 0.907 CS3 0.910 CS4 0.874 ISE1 0.868 ISE2 0.889 ISE3 0.627 ISH1 0.790 ISH2 0.551 ISH3 0.811 ISH4 0.826 LS1 0.910 LS2 0.939 LS3 0.919 LS4 0.872 PV1 0.925 PV2 0.936 PV3 0.892 PV4 0.946 RB1 0.814 RB2 0.855 RB3 0.835 RB4 0.781 RV1 0.922 RV2 0.914 RV3 0.944 RV4 0.895 Fit Summary Saturated Model Estimated Model SRMR 0.064 0.064 d_ULS 1.530 1.530 d_G 0.602 0.602 1100.702 1100.702 0.846 0.846 Chi-Square NFI Inner VIF Values Chiase Giatri Giatri Hanhvi Kynang thongtin ketqua quatrinh trachnhiem langnghe Chiase 1.626 thongtin Kynang Timkiem tuvan thongtin 1.625 Giatri ketqua Giatri 2.812 quatrinh Hanhvi trachnhiem Kynang langnghe Kynang tuvan Timkiem thongtin 1.711 1.640 2.972 2.411 2.626 2.470 1.375 1.285 Fornell-Larcker Criterion Chiase Giatri Giatri Hanhvi thongtin ketqua quatrinh trachnhiem Chiase thongtin Giatri ketqua Giatri quatrinh 0.753 0.360 0.919 0.344 0.734 0.925 Kynang langnghe Kynang Timkiem tuvan thongtin Hanhvi trachnhiem Kynang langnghe Kynang tuvan Timkiem thongtin 0.592 0.367 0.429 0.821 0.291 0.694 0.740 0.310 0.910 0.306 0.658 0.695 0.366 0.756 0.894 0.346 0.444 0.484 0.301 0.388 0.377 0.803 Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) Chiase Giatri Giatri Hanhvi Kynang thongtin ketqua quatrinh trachnhiem langnghe Kynang Timkiem tuvan Chiase thongtin Giatri ketqua Giatri quatrinh Hanhvi trachnhiem Kynang langnghe Kynang tuvan Timkiem thongtin 0.401 0.386 0.774 0.746 0.408 0.477 0.316 0.739 0.788 0.347 0.348 0.707 0.747 0.412 0.818 0.471 0.525 0.572 0.397 0.460 0.444 thongtin Latent Variable Correlations Chiase thongtin Giatri ketqua Giatri quatrinh Hanhvi trachnhiem Kynang langnghe Kynang tuvan Timkiem thongtin Chiase Giatri Giatri Hanhvi Kynang Kynang Timkiem thongtin ketqua quatrinh trachnhiem langnghe tuvan thongtin 1.000 0.360 0.344 0.592 0.291 0.306 0.346 0.360 1.000 0.734 0.367 0.694 0.658 0.444 0.344 0.734 1.000 0.429 0.740 0.695 0.484 0.592 0.367 0.429 1.000 0.310 0.366 0.301 0.291 0.694 0.740 0.310 1.000 0.756 0.388 0.306 0.658 0.695 0.366 0.756 1.000 0.377 0.346 0.444 0.484 0.301 0.388 0.377 1.000 Giatri Hanhvi Kynang Kynang Timkiem quatrinh trachnhiem langnghe tuvan thongtin Latent Variable Covariances Chiase Giatri thongtin ketqua Chiase thongtin Giatri 1.000 0.360 0.344 0.592 0.291 0.306 0.346 0.360 1.000 0.734 0.367 0.694 0.658 0.444 0.344 0.734 1.000 0.429 0.740 0.695 0.484 0.592 0.367 0.429 1.000 0.310 0.366 0.301 Ketqua Giatri quatrinh Hanhvi trachnhiem Kynang langnghe Kynang tuvan Timkiem thongtin 0.291 0.694 0.740 0.310 1.000 0.756 0.388 0.306 0.658 0.695 0.366 0.756 1.000 0.377 0.346 0.444 0.484 0.301 0.388 0.377 1.000 Mean, STDEV, T-Values, P-Values CS1
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự tác động của các loại kỹ năng giao tiếp của bác sĩ và hành vi tham gia của bệnh nhân lên giá trị cảm nhận trong dịch vụ y tế , Nghiên cứu sự tác động của các loại kỹ năng giao tiếp của bác sĩ và hành vi tham gia của bệnh nhân lên giá trị cảm nhận trong dịch vụ y tế