0

Đề cương ôn tập kinh tế xây dưng

26 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 17:00

các câu hỏi về kinh tế trong xây dựng dành cho kỹ sư xây dựng,đề cương ôn tập cuối kỳ dành cho sinh viên chuyên ngành xây dựng giao thôngCâu 1Những đặc điểm của XDGT và ảnh hưởng của nó đến quá trình đầu tư và xây dựng?Câu 2: Khái niệm và các cách phân loại đầu tư.Các chỉ tiêu đánh giá dự án đầu tư theo: Nhóm chỉ tiêu tĩnh, chỉ tiêu động.Câu 4: Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và phương hướng nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng.Câu 5: Hiệu quả kinh tế do rút ngắn thời gian xây dựng công trình.Câu 6: Khảo sát kinh tế kĩ thuật, nội dung khảo sát kinh tế kĩ thuật.Câu 7: Khái niệm, nội dung và các phương pháp lập tổng mức đầu tư.Câu 8: Khái niệm, nội dung, căn cứ, và trình tự lập dự toán xây dựng công trình.Câu 9: Phương pháp lập dự toán chi phí xây dựng.Câu 10: Khái niệm công nghệ, công nghệ xây dựng, các thành phần công nghệ và mối quan hệ giữa các thành phần đó.Câu 11: Tiến bộ công nghệ trong xây dựng: Khái niệm, mục tiêu, nội dung, vai trò, và các lĩnh vực áp dụng TBCN.Câu 12: Khái niệm, nội dung, chỉ tiêu đánh giá trình độ công nghiệp hóa.Câu 13: Khái niệm, các mức độ, và các chỉ tiêu đánh giá mức độ cơ giới hóa.Câu 14: Bản chất, nội dung, tác dụng, điều kiện áp dụng và các chỉ tiêu đánh giá trình độ áp dụng phương pháp lắp ghép trong xây dựng.Câu 15: Khái niệm, thành phần và cơ cấu lao động trong doanh nghiệp xây dựng.Câu 16: Khái niệm mức lương, thang lương, tiêu chuẩn cấp bậc kĩ thuật.Câu 17: Các hình thức trả lương và ưu nhược điểm của nó.Câu 18: Khái niệm, đặc điểm và tiêu chuẩn của TSCĐ.Câu 19: Hao mòn, khấu hao và PP tính khấu hao TSCĐCâu 20: Các chỉ tiêu đánh giá việc sử dụng TSCĐ, VCĐ. Ý nghĩa của từng chỉ tiêu.Câu 21: Khái niệm, đặc điểm và chỉ tiêu đánh giá việc sử dụng VLĐ. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐCâu 22: Khái niệm: Chi phí SX, giá thành sản phẩm XD. Các đặc điểm giá thành sản phẩm XD.Câu 23: Các chỉ tiêu giá sản phẩm và mqh giữa chúng.Câu 24: Các khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm xây dựng. Ngô Chuẩn_Cầu Đường Bộ_0985574645 Câu 1: Những đặc điểm XDGT ảnh hưởng đến q trình đầu tư xây dựng? * Đặc điểm sản phẩm XDGT - Sản phẩm XDGT có tính đơn chiếc: Sản phẩm XDGT sản xuất theo đơn đặt hàng đơn chiếc, sản xuất nơi có điều kiện, địa điểm khác nhau, chi phí thường khác với loại hình sản phẩm Khả trùng hợp phương diện: Kỹ thuật, công nghệ, chi phí - Sản phẩm XDGT sản xuất nơi tiêu thụ nó: Các cơng trình thi cơng địa điểm gắn liền với việc tiêu thụ thực giá trị sử dụng - Sản phẩm XDGT chịu ảnh hưởng địa lý tự nhiên, kinh tế xã hội nơi tiêu thụ: Sản phẩm XDGT gắn liền với địa điểm, địa phương định cần phù hợp với điều kiện cụ thể địa phương - Thời gian sử dụng dài, trình độ kỹ thuật mỹ thuật cao: Khác với sản phẩm thông thường, thời gian sử dụng sản phẩm XDGT thường lớn trước tiến hành sản xuất sản phẩm phải dự đoán trước vấn đề liên quan trình khai thác sản phẩm yếu tố tính mỹ thuật - Chi phí sản xuất sản phẩm lớn khác biệt theo công trình: Giá trị sản phẩm XDGT thường lớn so với sản phẩm hàng hóa thơng thường, chi phí đầu tư thường trải thời gian dài * Đặc điểm kinh tế kỹ thuật sản xuất XDGT - Sản xuất xây dựng tiến hành có đơn đặt hàng (hợp đồng xây dựng người mua sản phẩm): Sản xuất xây dựng tiến hành chủ đầu tư chấp thuận kí hợp đồng giao nhận thầu Điều có nghĩa có hợp đồng tay chủ đầu tư tiến hành xây dựng - Quá trình sản xuất di động, hệ số biến động lớn sản xuất gắn liền với tiêu thụ không ổn định chí kéo dài theo tuyến dẫn đến phải di chuyển lực lượng lao động phương tiện vật chất từ cơng trình đến cơng trình khác nhiều cơng trình di chuyển liên tục Các phương án tổ chức thi công thay đổi theo điều kiện cụ thể nơi xây dựng theo giai đoạn xây dựng - Thời gian xây dựng kéo dài: Các cơng trình xây dựng có khối lượng cơng việc lớn với nhiều hạng mục, công tác… dẫn đến thời gian xây dựng kéo dài Đặc điểm dẫn đền tình trạng ứ đọng vốn sản xuất khối lượng thi công dở dang doanh nghiệp xây dựng Các doanh nghiệp ln tìm cách lựa chọn trình tự thi cơng hợp lý cho cơng trình phối hợp thi cơng nhiều cơng trình để có khối lượng cơng tác gối đầu hợp lý - Sản xuất tiến hành trời: Các cơng trình xây dựng thường đặt ngồi trời, chịu tác động điều kiện thiên nhiên đến hoạt động sản xuất công nhân trình hoat động sản xuất - Kỹ thuật thi cơng phức tạp, trang bị nhiều tốn kém: Công tác XDGT địi hỏi kỹ thuật, máy móc phức tạp, đại, đắt tiền Doanh nghiệp lựa chọn mua thuê máy Ngô Chuẩn_Cầu Đường Bộ_0985574645 Câu 2: Khái niệm cách phân loại đầu tư * Khái niệm đầu tư - Hoạt động dầu tư hoạt động bỏ vốn vào lĩnh vực kinh tế xã hội nhằm thu lợi ích hình thức khác - Vốn đầu tư: Vốn lưu động vốn cố định - Họat động đầu tư thực cách xây dựng tài sản cố đinh gọi đầu tư xây dựng * Phân loại đầu tư - Theo đối tượng đầu tư + Đầu tư trực tiếp (mua sắm đối tượng vật chất phục vụ cho sản xuất cho lĩnh vực hoạt động khác) + Đầu tư gián tiếp (đầu tư tài chính: Mua cổ phiếu, trái phiếu…) - Theo chủ đầu tư (chủ đầu tư xây dựng quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vay vốn giao trực tiếp quản lý, dử dụng vốn để thực hoạt động đầu tư xây dựng) + Chủ đầu tư bao gồm: Nhà nước, doanh nghiệp-tổ chức-đơn vị, cá thể riêng lẻ - Theo nguồn vốn + Trong nước (ngân sách nhà nước, tín dụng, tự huy động, đóng góp…) + Ngồi nhà nước (ODA) bao gồm dạng: Cho ln, khơng hồn trả trả lại (lãi suất cực thấp thời gian hoàn trả dài); FDI - Theo cấu đầu tư + Đầu tư theo ngành kinh tế + Đầu tư theo vùng vùng lãnh thổ + Đầu tư theo thành phần kinh tế (Kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế vốn đầu tư nước ngồi…) - Theo góc độ tái sản xuất tái cố định + Đầu tư mới: Xây dựng, mua sắm tài sản cố định loại + Đầu tư lại: Thay thế, cải tạo tài sản cố định có - Theo góc độ, trình độ kỹ thuật + Đầu tư theo chiều rộng (mở rộng quy mô sản xuất không tăng suất) chiều sâu (mở rộng quy mô sản xuất tăng suất) + Theo tỷ trọng vốn đầu tư cho loại chi phí - Theo thời đoạn kế hoạch + Đầu tư ngắn hạn: < năm + Đầu tư dài hạn:  năm - Theo tính chất quy mơ dự án + Dự án quan trọng Quốc gia: Do Hội đồng Nhà nước thẩm định + Dự án nhóm A, B, C Ngơ Chuẩn_Cầu Đường Bộ_0985574645 Câu 3: Các tiêu đánh giá dự án đầu tư theo: Nhóm tiêu tĩnh, tiêu động * Nhóm tiêu tĩnh - Là tiêu không xét đến biến động tiền tệ theo thời gian + Chỉ tiêu chi phí phí cho đơn vị sản phẩm: Cd  ( RL VL  Rc Vc K )  Cn � Min N Trong đó: + RL: Lãi suất vốn lưu động phải trả; + VL: Vốn lưu động bình quân + Rc: Lãi suất vốn cố định; + Vc: Vốn cố định + K: Hệ số chuyển đổi vốn cố định sang vốn cố định bình quân chịu lãi + N: Khối lượng sản xuất tính cho thời đoạn + Chỉ tiêu lợi nhuận tính cho đơn vị sản phẩm: Ltrd  Gd  Cd � Max Trong đó: + Ltr: Lợi nhuận trước thuế doanh nghiệp doanh thu (D) - chi phí (C) + Gd: Giá bán đơn vị sản phẩm; + Cd: Chi phí tính cho đơn vị sản phẩm + Chỉ tiêu mức doanh lợi đồng vốn đầu tư: Một đồng vốn đầu tư tạo đồng lợi nhuận R L 100% �i � Max VL  K Vc Trong đó: + L: Lợi nhuận rịng tính cho đơn vị thời đoạn + VL: Vốn lưu động bình quân; + Vc: Tổng vốn cố định dự án + K: Hệ số chuyển đổi vốn cố định sang vốn cố định bình quân chịu lãi T + Chỉ tiêu thời hạn thu hồi vốn đầu tư: V Ln  K n Trong đó: + V: Vốn đầu tư bỏ ra; + Ln: Lợi nhuận bình quân/năm; + Kn: Khấu hao bình quân/năm * Nhóm tiêu động - Là tiêu có xét biến động tiền tệ theo thời gian a Chỉ tiêu NPV (hiệu số thu chi quy thời điểm tại): Là toàn thu nhập chi phí phương án suốt thời kì tính tốn quy đổi thành giá trị tương đương - Tiêu chuẩn đánh giá: Phương án đáng giá phương án có NPV > - Công thức đánh giá NPV: n n B C NPV  � t t  � t t t t  (1  i ) t  (1  i ) ; Hệ số quy đổi (1  i ) với i suất chiết khấu t thời + CTTQ: gian + Trường hợp đầu tư nhiều giai đoạn thu chi hàng năm khác nhau: n n n V B C SV NPV  � t t  � t t  � t t  (1  i) n t  (1  i ) t 1 (1  i ) t 1 (1  i ) Ngô Chuẩn_Cầu Đường Bộ_0985574645 + Trường hợp đầu tư nhiều giai đoạn thu chi hàng năm nhau: n V (1  i) n  SV NPV  � t t  ( B  C )  n i.(1  i ) (1  i) n t  (1  i ) - Cách thức đánh giá tiêu NPV: Chỉ so sánh phương án đáng giá + phương án: NPV > + Nhiều phương án: Giữa phương án có NPV > 0, phương án có NPV lớn tốt *Chú ý: Hai phương án có vốn đầu tư khác nhau, phải giả định có có phương án tài phụ thêm vào phương án có vốn đầu tư nhỏ Tuổi thọ phương án khác thời kì tính tốn BCNN phương án b Chỉ tiêu NFV (hiệu số thu chi quy thời điểm tương lai): Là tồn thu nhập chi phí phương án suốt thời kì tính tốn quy đổi thành giá trị tương đương tương lai (cuối thời kì tính tốn) - Tiêu chuẩn đánh giá: Phương án đáng giá phương án có NFV > - Công thức đánh giá NFV: + CTTQ: n n t 0 t 0 NFV  �Bt (1  i )n t  �Ct (1  i) n t + Trường hợp đầu tư nhiều giai đoạn thu chi hàng năm khác nhau: n n n t 0 t 1 t 1 NFV  �Vt (1  i) n t  �Bt (1  i ) n t  �Ct (1  i) n t  SV + Trường hợp đầu tư nhiều giai đoạn thu chi hàng năm nhau: n NFV  �Vt (1  i ) n t  ( B  C ) t 0 (1  i ) n   SV i - Cách thức đánh giá tiêu NFV: Chỉ so sánh phương án đáng giá + phương án: NPFV > + Nhiều phương án: Giữa phương án có NFV > 0, phương án có NFV lớn tốt *Chú ý: Hai phương án có vốn đầu tư khác nhau, phải giả định có có phương án tài phụ thêm vào phương án có vốn đầu tư nhỏ Tuổi thọ phương án khác thời kì tính tốn BCNN phương án Trong đó: + Vt: Vốn đầu tư bỏ năm thứ t; + Bt: Thu năm thứ t + Ct: Chi năm thứ; + SV: Giá trị thu hồi lý tài sản cuối đời dự án + i: Suất chiết khấu; + n: Thời gian tính tốn n V i.(1i ) i NAV    ( B  C )  SV n (1  i )  (1  i) n  c Chỉ tiêu NAV (hiệu số thu chi san hàng năm): - Phương án đáng giá phương án có NAV > - Phương án tốt phương án có NAV lớn Ngơ Chuẩn_Cầu Đường Bộ_0985574645 * Chú ý: Vì NAV tính đại diện cho năm nên tính tốn khơng cần quy dổi thời kì tính tốn phương án (có năm tính nhiêu năm) d Chỉ tiêu IRR Định nghĩa: - Là tính suất thu lợi nhuận nội đại diện cho khả thu lợi nội phương án - Hoặc mức lãi suất dùng làm suất chiết khấu tính quy đổi dịng tiền tệ phương án NPV = - IRR nghiệm pt: n B  Ct NPV  � t 0 t t  (1  IRR ) - Tiêu chuẩn đánh giá phương án theo IRR: IRR > MARR (MARR: Suất thu lợi nhuận tối thiểu chấp nhận được) Câu 4: Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu đầu tư phương hướng nâng cao hiệu đầu tư xây dựng * Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu đầu tư: - Nhân tố chủ quan: Trình độ lập thực phương án - Nhân tố khách quan: Tài ngun, khí hậu, trình độ phát triển - Nhân tố trực tiếp: Giả pháp thiết kế, mức giá tính tốn, trình độ sử dụng thực tế - Nhân tố gián tiếp: Cơ chế quản lý kinh tế, chế đầu tư * Phương hướng nâng cao hiệu đầu tư xây dựng: Giai đoạn chuẩn bị đầu tư - Xây dựng đường lối đắn - Giải hợp lý vấn đề cấu đầu tư - Trong giai đoạn lập kế hoạch, phải xếp trình tự xây dựng cơng trình cụ thể Giai đoạn khảo sát thiết kế Giai đoạn xây dựng cơng trình - Chọn giải pháp thiết kế tối ưu - Nâng cao chất lượng cơng tác thăm dị, khảo sát - Triệt để áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật - Nâng cao trình độ cán quan thiết kế - Áp dụng thiết kế mẫu - Hoàn thành định mức giá - Áp dụng biện pháp tổ chức thi công tiên tiến - Áp dụng công nghệ thi công tiên tiến - Rút ngắn thời gian thi cơng - Phân kì xây dựng hợp lý - Giảm khối lượng thi công dở dang - Phối hợp tốt khâu thi công Ngô Chuẩn_Cầu Đường Bộ_0985574645 Câu 5: Hiệu kinh tế rút ngắn thời gian xây dựng cơng trình * Hiệu kinh kế sớm thu hồi vốn đầu tư: Hq1 = L (T0 – T1) Trong đó: L: lợi nhuận trung bình năm thời kì cơng trình sớm đưa vào sử dụng T0 ; T1 : Thời gian xây dựng theo định mức theo thực tế = i.D.(T0 – T1) Trong đó: i: lãi suất tối thiểu D: giá trị tài sản sớm đưa vào sử dụng * Hiệu kinh tế giảm thiệt hại ứ đọng vốn đầu tư: =i(–) Trong đó: ; : vốn đầu tư bị ứ đọng theo kế hoạch theo thực tế = Với ; ; … ; : Vốn đầu tư kì n: Số thời kì xây dựng * Hiệu kinh tế giảm thiệt hại ứ đọng vốn DNXD : = i (V0 T0 – V1T1) Trong đó: V0; V1: vốn sản xuất bình qn theo kế hoạch theo thực tế * Hiệu kinh tế giảm chi phí qui ước cố định: Chi phí qui ước cố định khoản chi phí khơng phụ thuộc vào khối lượng mà phụ thuộc vào thời gian xây dựng cơng trình như: chi phí bảo quản kho vật liệu; chi phí khấu hao; chi phí bảo dưỡng máy móc, thiết bị; chi phí trả lương theo thời gian, chi phí trả lương cho máy quản lý = B; Với B: chi phí qui ước cố định theo kế hoạch Câu 6: Khảo sát kinh tế - kĩ thuật, nội dung khảo sát - kinh tế kĩ thuật Ngô Chuẩn_Cầu Đường Bộ_0985574645 * Khái niệm: Khảo sát kinh tế kĩ thuật hoạt động điều tra, thu thập số liệu liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội, hoạt động thị sát, đo vẽ, thăm dò, thu thập, phân tích, tổng hợp tài liệu số liệu liên quan đến điều kiện tự nhiên vùng, địa điểm xây dựng nhằm phục vụ cho việc xác định phương hướng đầu tư hay phục vụ thiết kế * Các giai đoạn: a Khảo sát kinh tế - kỹ thuật tổng hợp - Do ngành chủ quản làm nhằm thực mục tiêu sau: + Làm luận chứng cho phát triển tương lai ngành + Làm luận chứng cho việc lựa chọn phương thức vận chuyển + Làm luận chứng cho việc lựa chọn dạng sức kéo + Làm luận chứng cho việc phát triển mạng lưới đường xá + Làm luận chứng cho việc xây dựng cơng trình + Làm luận chứng cho việc áp dụng quy trình cơng nghệ + Giải thích khả năng, phương thức, phương tiện để thỏa mãn nhu cầu vận chuyển - Phục vụ cho công tác quy hoạch thời kì từ 10 đến 20 năm - Giải vấn đề cân đối đầu tư theo ngành, vùng - Xác định tính cần thiết tính kinh tế việc xây dựng - Xác định kiểu cơng trình, nơi xây dựng, lực thơng qua tổng mức đầu tư - Nội dung chủ yếu khảo sát kinh tế b Khảo sát trước thiết kế cơng trình cụ thể - Do chủ đầu tư thuê tư vấn thiết kế thực hiện, gồm nội dung khảo sát kinh tế khảo sát kĩ thuật: + Khảo sát kinh tế:  Lựa chọn phương thức vận tải  Chọn tuyến  Tìm hiểu đặc điểm kinh tế dân cư  Xác định loại hình vận chuyển chủ yếu, khối lượng vận chuyển điểm kinh tế  Chọn yếu tố đường  Sơ xây dựng phân phối vốn đầu tư cho giai đoạn + Khảo sát kĩ thuật: Liên quan đến việc lựa chọn địa điểm xây dựng, chọn tuyến, xác định thông số địa hình, địa chất, khí tượng thủy văn khu vực xây dựng cơng trình c Khảo sát q trình thiết kế - Do quan thiết kế làm, nhằm xác định tài liệu bổ sung cần thiết cho thiết kế - Nội dung chủ yếu khảo sát kĩ thuật d Khảo sát q trình thi cơng: Do doanh nghiệp xây dựng làm để phục vụ cho việc lập thiết kế, tổ chức thi công chi tiết Ngô Chuẩn_Cầu Đường Bộ_0985574645 Câu 7: Khái niệm, nội dung phương pháp lập tổng mức đầu tư * Khái niệm: Là tồn chi phí dự tính để thực dự án đầu tư tính tốn xác định giai đoạn lập dự án đầu tư phù hợp vs nội dung dự án thiết kế sở trường hợp lập báo cáo kinh tế kỹ thuật tổng mức đầu tư đồng thời dự toán xây dựng CT xác định phù hợp với nội dung báo cáo kinh tế kỹ thuật thiết kế vẽ thi công Tổng mức đầu tư sở để đánh giá hiệu kinh tế lựa chọn PÁ đầu tư, sở để chủ đầu tư lập kế hoạch quản lý vốn thực đầu tư xây dựng CT * Nội dung: Tổng mức đầu tư bao gồm thành phần: Chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí bồi thường tái định cư, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác, chi phí dự phịng * Phương pháp lập: - Tính theo thiết kế sở dự án: V  GXD  GTB  GBT TDC  GQLDA  GTV  GK  GDP Chi phí xây dựng (GXD) Chi phí thiết bị (GTB) - Nếu có đầy đủ số liệu liên quan đến dự án: GXD  GXDCT  GXDCT   GXDCTn m GXDCT  (�QXDj Z j  GQXDK ).(1  T GTGT  XD ) j 1 Trong đó: + QXDj: Bộ phận kết cấu thức thứ j cơng trình + Zj: Đơn giá theo phận kết cấu thứ j cơng trình + GQXDK: Chi phí phận kết cấu khác cịn lại cơng trình + TGTGT-XD: Thuế suất thuế GTGT quy định cho công tác xây dựng GTB  GMS  GDT  GLD Trong đó: GMS: Chi phí mua sắm thiết bị GĐT: Chi phí đào tạo chuyển giao cơng nghệ GLĐ: Chi phí lắp đặt thiết bị G  - Nếu có thơng tin giá chào hàng: TB Thông báo giá - Nếu có thơng tin cơng suất, đặc tính kĩ thuật dây chuyền công nghệ: GTB  STB N  CCT  STB Trong đó: STB: Suất chi phí thiết bị N: Diện tích cơng suất sản xuất, lực phục vụ cơng trình CCT - STB: Các khoản chi phí chưa tính suất chi phí thiết bị Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư (GBT.TĐC) Chi phí quản lý dự án (GQLDA) GQLDA  T (GXDtt  GTBtt ) n GBT TDC  �Qi Di i 1 Trong đó: Qi: Khối lượng phải bồi thường thứ i Di: Đơn giá đền bù cho đơn vị khối lượng phải bồi thường thứ i + Chi phí dự phịng (GDP): Trong đó: T: Định mức tỷ lệ GXDtt: Chi phí xây dựng trước thuế GTBtt: Chi phí thiết bị trước thuế GDP  GDP1  GDP2 Trong đó: GDP1: Chi phí dự phịng cho yếu tố khối lượng cơng việc phát sinh GDP2: Chi phí dự phịng yếu tố trượt giá Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (GTV) Chi phí khác Ngơ Chuẩn_Cầu Đường Bộ_0985574645 n m n m l i 1 j 1 i 1 j 1 k 1 GTV  �Ci (1  Ti GTGT TV )  �D j (1 T jGTGT TV ) GK  �Ci (1  Ti GTGT  K )  �D j (1 T jGTGT  K )  �Ek Trong đó: Ci; Dj: Chi phí khác thứ i tính theo định mức ti lệ; thứ j tính lập dự toán TiGTGT-TV; TjGTGT-TV: Mức thuế suất thuế GTGT khoản mục chi phí khác thứ i theo định mức tỉ lệ; thứ j tính lập dự tốn Trong đó: Ci; Dj: Chi phí khác thứ i tính theo định mức ti lệ; thứ j tính lập dự toán TiGTGT-K; TjGTGT-K: Mức thuế suất thuế GTGT khoản mục chi phí khác thứ i theo định mức tỉ lệ; thứ j tính lập dự tốn Ek: Chi phí khác thứ k - Tính theo diện tích cơng suất, lực phục vụ cơng trình giá xây dựng tổng suất vốn đầu tư XDCT: V  GXD  GTB  GBT TDC  GQLDA  GTV  GK  GDP + Chi phí xây dựng (GXD): GXD  S XD N  CCT  SXD Trong đó: SXD: Suất chi phí xây dựng N: Diện tích cơng suất sản xuất, lực phục vụ cơng trình CCT-SXD: Các khoản chi phí chưa tính suất chi phí thiết bị + Các chi phí cịn lại tính theo phương pháp - Tính theo số liệu dự án có cơng trình xây dựng có tiêu kinh tế kĩ thuật tương tự thực Trường hợp có đầy đủ thơng tin, số liệu chi phí đầu tư XDCT có tiêu kinh tế kĩ thuật thực hiện: n n i 1 i 1 V  �GCTTTi H T H KV ��CCT CTTTi Trong đó: GCTTTi: Chi phí đầu tư XDCT tương tự thứu i HT: Hệ số quy đổi thời điểm lập dự toán đầu tư XDCT HKV: Hệ số quy đổi địa điểm XDCT CCT - CTTT: Chi phí chưa tính tính chi phí đầu tư XDCT tương tự thứ i - Phương pháp kết hợp để xác định tổng mức đầu tư: Là phương án áp dụng dự án có nhiều CT tùy theo yêu cầu cụ thể dự án, tùy theo điều kiện cụ thể nguồn số liệu có mà người ta vận dụng kết hợp PP để xác địng tổng mức đầu tư dự án Câu 8: Khái niệm, nội dung, cứ, trình tự lập dự tốn xây dựng cơng trình * Khái niệm: Dự tốn xây dựng CT tính tốn xác định theo CT xây dựng sở khối lượng công việc thiết kế kỹ thuật thiết kế vẽ thi công, nhiệm vụ công việc phải thực hệ thống định mức xây dựng, giá xây dựng CT Dự toán CT sở để xác định giá gói thầu, giá xây dựng CT, để đàm phán ký kết hợp đồng toán vs nhà thầu TH định thầu Nội dung Căn Ngô Chuẩn_Cầu Đường Bộ_0985574645 - Chi phí xây dựng - Thiết kế kĩ thuật thiết kế vẽ thi công - Chi phí thiết bị - Khối lượng cơng tác cần phải thực CT - Chi phí quản lý dự - Định mức xây dựng bao gồm định mức kinh tế-kỹ thuật định mức chi án phí tỉ lệ - Chi phí tư vấn đầu - Bảng giá vật liệu, nhiên liệu, bảng tiền lương công nhân xây dựng tư xây dựng công nhân lái máy địa phương nơi xây dựng cơng trình - Chi phí khác - Giá thiết bị, máy móc, nhân cơng, ngun vật liệu, cước phí vận tải - Chi phí dự phịng - Văn hướng dẫn lập dự tốn xây dựng cơng trình xây dựng văn hành khác có liên quan * Trình tự lập - Nghiên cứu hồ sơ thiết kế kỹ thuật thiết kế vẽ thi công hồ sơ thiết kế tổ chức thi công - Liệt kê hạng mục cơng trình mà cần phải lập dự toán - Liệt kê phận cơng trình dự tốn hạng mục - Liệt kê công tác chủ yếu phận - Nghiên cứu định mức xây dựng - Lập đơn giá chi tiết cho công tác - Lập dự toán chi tiết cho hạng mục - Lập dự toán tổng hợp - Viết thuyết minh dự toán Câu 9: Phương pháp lập dự tốn chi phí xây dựng Nội dung - Chi phí trực tiếp - Chi phí chung - Thu nhập chịu thuế tính trước - Chi phí trước thuế - Thuế GTGT Phương pháp tính tốn - Chi phí trực tiếp: T = VL + NC + MTC + TT VL = ΣQi.Divl + CLVL; NC = ΣQi.DiNC.(1 + kNC) MTC = ΣQi.DiMTC.(1 + kMTC) - Chi phí chung: C = %T - Thu nhập chịu thuế tính trước: TL = %(T + C) - Chi phí trước thuế: GTT = T + C + TL - Thuế giá trị gia tăng: GGTGT = TGTGT.GTT - Chi phí sau thuế: GST = GTT + GGTGT 10 Ngô Chuẩn_Cầu Đường Bộ_0985574645 - Theo luật khoa học công nghệ: Công nghệ tập hợp phương pháp, quy trình, kỹ năng, bí quyết, cơng cụ, phương tiện dùng để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm * Công nghệ xây dựng: Là tổng thể tri thức, cơng cụ kỹ thuật, trình độ tổ chức điều kiện vật chất khác người sử dụng để biến yếu tố đưa vào thành cơng trình hồn thành đầu * Các thành phần công nghệ mối quan hệ thành phần đó: - Thành phần cơng nghệ hàm chứa kỹ thuật: Bao gồm cơng cụ, máy móc, thiết bị, vật liệu, xe cộ nói chung phương tiện kỹ thuật Nó coi phần cứng cơng nghệ Khơng có máy móc thiết bị, phương tiện khơng có cơng nghệ, khơng thể coi cơng nghệ máy móc thiết bị máy móc thiết bị - Thành phần cơng nghệ hàm chứa người: Gồm kinh nghiệm, kiến thức uyên thâm, kỹ năng, kỹ xảo, tay nghề thành thạo, khéo léo, có tính sáng tạo đạo đức lao động hay cịn gọi phần người cơng nghệ - Thành phần công nghệ hàm chứa thông tin: Gồm liệu, thuyết minh, dự án, mô tả, thiết kế, sáng tạo, phương pháp, giải pháp kỹ thuật, kiện giúp người phát triển lực phẩm chất hay gọi phần kiện - Thành phần công nghệ hàm chứa tổ chức: Thể thiết chế tổ chức, thẩm quyền, trách nhiệm, phương pháp, liên kết phối hợp quản lý, kế hoạch, sách hay cịn gọi phần cấu - Mối quan hệ: Các thành phần mối quan hệ mật thiết bổ sung cho nhau, thiếu thành phần Mỗi thành phần có giới hạn tối thiểu tối đa để hoạt động biến đổi mà khơng tính tối ưu tính hiệu Câu 11: Tiến công nghệ xây dựng: Khái niệm, mục tiêu, nội dung, vai trò, lĩnh vực áp dụng TBCN * Khái niệm: - Tiến cơng nghệ nói chung: Là q trình bước hồn thiện phát triển thành phần công nghệ có - Tiến cơng nghệ xây dựng giao thơng: Là giới hóa, cơng nghiệp hóa sản xuất xây lắp, tiêu chuẩn hóa, định hình hóa, cấu kiện, phận cấu thành cơng trình, áp dụng công nghệ tiên tiến 12 Ngô Chuẩn_Cầu Đường Bộ_0985574645 quản lý tổ chức sản xuất, nguồn nhân lực ổn định với trình độ đội ngũ cán quản lý người lao động nâng cao * Mục tiêu: - Tăng khối lượng sản phẩm, sản xuất, đạt mức tăng trưởng cao - Rút ngắn thời gian xây dựng CT, hạng mục cơng trình - Đạt tiêu kinh tế tốt hoạt động sản xuất xây lắp - Đảm bảo chất lượng cơng trình * Vai trò: - Quyết định đến việc thực nhiệm vụ CNH HĐH xây dựng giao thông - Giải nhiệm vụ nâng cao suất, chất lượng, hiệu xây dựng, góp phần nâng cao hiệu đầu tư - Tạo điều kiện hoàn thiện phát triển hình thức tổ chức sản xuất, quản lý tiên tiến, nâng cao trình độ tổ chức điều hành, phối hợp thi công xây lắp - Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán kỹ thuật, công nhân lành nghề - Cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao mức sống cho người lao động * Các lĩnh vực áp dụng: Khi xét đến toàn hoạt động đầu tư, xây dựng + Khảo sát – thiết kế + Sản xuất vật liệu xây dựng + Sản xuất xây lắp + Sản xuất phụ, phụ trợ Khi xét đến cơng trình Khi xét đến riêng cơng nghiệp xây dựng + Kết cấu cơng trình + Vật liệu làm cơng trình + Kiểu dáng kiến trúc cơng trình + Lĩnh vực công nghệ xây dựng + Phương pháp tổ chức xây dựng + Kết cấu cơng trình + Vật liệu xây dựng Theo doanh nghiệp chuyên ngành xây dựng + Sản xuất sử dụng đối tượng lao động + Cung ứng sử dụng tư liệu lao động + Bảo dưỡng, sửa chữa máy xây dựng + Phương tiện vận tải + Khảo sát thiết kế + Tổ chức quản lý Câu 12: Khái niệm, nội dung, tiêu đánh giá trình độ cơng nghiệp hóa * Khái niệm: CNH XDGT QT đưa dần hoạt động xây lắp vốn tiến hành trời đến gần với điều kiện QT sx công nghiệp, QT sx công xưởng * Nội dung: - Thực giới hóa cao cơng tác xây lắp tiến tới giới hóa đồng tự động hóa - Cơng xưởng hóa sx vật liệu, áp dụng rộng rãi cấu kiện lắp ghép sở sx cơng nghiệp sx ngồi phạm vi cơng trường 13 Ngơ Chuẩn_Cầu Đường Bộ_0985574645 - Tiêu chuẩn hóa, định hình hóa vật liệu, cấu kiện lắp ghép cho phù hợp thiết kế, tiến tới sử dụng thiết kế định hình - Áp dụng cơng nghệ qui trinh thi công tiên tiến - Thiết lập máy xây dựng mạnh áp dụng rộng rãi nguyên tắc chuyên mơn hóa hợp tác hóa sx - Đảm bảo có đội ngũ cán công nhân viên XD ổn định, loại trừ tình trạng biến động cơng nhân XD - Hoàn thiện qlý tổ chức hợp lý sx xây dựng đảm bảo tính dây chuyền thi cơng, sử dụng hợp lý sức lao động - Khắc phục thi công theo mùa, tiến tới thi công năm *Chỉ tiêu đánh giá trình độ cơng nghiệp hóa xd: - Chỉ tiêu mức độ giới hóa - Chỉ tiêu mức độ áp dụng phương pháp lắp ghép - Chỉ tiêu đánh giá mức độ tiêu chuẩn hóa, định hình hóa - Chỉ tiêu đánh giá mức độ tập trung hóa, chun mơn hóa, hợp tác hóa - Chỉ tiêu mức độ áp dụng quy trình thi cơng tiên tiến - Chỉ tiêu đánh giá mức độ ổn định nguồn nhân lực trình độ người lao động - Chỉ tiêu đánh giá trình độ tổ chức, quản lý Công thức đánh giá mức độ CNH xây dựng GT Hệ số cơng nghiệp hóa (KCNH) KCNH  TSX  Tlg To  Tts  To TSX  Tlg  Tts To : Tổng chi phí lao động To =TSX + Tlg + Tts TSX : Chi phí lao động để sản xuất chi tiết cấu kiện đúc sẵn lắp ghép Tlg : Chi phí để lắp ghép cấu kiện cơng trường Tts : Chi phí trước sau lắp ghép Câu 13: Khái niệm, mức độ, tiêu đánh giá mức độ giới hóa * Khái niệm: Cơ giới hóa XD giao thơng q trình thay lao động thủ công vốn dựa vào sức lao động người máy móc thiết bị * Các mức độ giới hóa: Cơ giới hóa phần Cơ giới hóa đồng Là có loại cơng việc riêng biệt hay bước cơng việc riêng biệt giới hóa, cịn phần lao động thủ cơng Máy móc thực tất trình sản xuất hay tất bước cơng việc tạo thành q trình sản xuất đó, lao động thủ cơng giải phóng trừ phần liên quan đến điều 14 Ngô Chuẩn_Cầu Đường Bộ_0985574645 khiển máy Tất công việc q trình sản xuất máy móc thực theo chương trình định sẵn, người làm nhiệm vụ kiểm tra bảo hành máy Tự động + Tự động hóa phần: Một phần cơng việc máy móc thiết bị làm việc, phần cịn lại hóa người thực + Tự động hóa toàn bộ: Tất chức làm việc chức điều khiển giới hóa Con người thực chức kiểm tra hoạt động máy theo chương trình có sẵn làm cơng việc bảo dưỡng máy móc * Chỉ tiêu đánh giá mức độ giới hóa - Nhóm tiêu giới hóa Hệ số giới hóa cơng tác xây lắp Hệ số giới hóa lao động Q K cgxl  m �Q K cgld  Qm: Khối lượng xây lắp máy làm ΣQ: Tổng khối lượng cơng tác xây lắp hồn thành kì Tm �T Tm: Tổng số thời gian làm việc máy tổng số công nhân điều khiển máy ΣT: Tổng thời gian làm việc kì tổng số cơng nhân làm việc kì - Nhóm tiêu trang bị giới Hệ số trang bị giới cho công tác xây lắp K tbxl  Gm �Gxl (đ/đ) Gm: Giá trị bình qn máy thi cơng có năm ΣGxl: Tổng giá trị công tác xây lắp hoàn thành năm Ý nghĩa: Cứ đồng giá trị khối lượng cơng tác xây lắp trang bị đồng giá trị máy thi công Hệ số trang bị giới cho lao động K tbld  Gm Tbq (đ/ng) Tbq: Số công nhân danh sách bình qn năm Ý nghĩa: Cứ cơng nhân xây lắp trang bị đồng giá trị máy thi cơng Ta có: Gm  Gdn  Gt  Gg Gdn: Giá trị máy thi công thời điểm đầu năm Gt, Gg: Giá trị bình quân máy thi công tăng, giảm thêm năm n G t t ksd Git tisd j j Gt  � ; Gg  � i 1 360 j 1 360 n Gi: Giá trị nguyên máy thi công thứ i tăng thêm năm t: Thời gian sử dụng máy thi cơng thứ i tính từ thời điểm tăng hết năm (1 tháng = 30 ngày) n: số máy thi công tăng thêm năm Câu 14: Bản chất, nội dung, tác dụng, điều kiện áp dụng tiêu đánh giá trình độ áp dụng phương pháp lắp ghép xây dựng * Bản chất: Thực hoàn thiện đối tượng lao động xây dựng * Nội dung: - Dùng vào XDGT loại vật liệu mới, chi tiết mà từ trước đến chưa có bao gồm: + Sử dụng vật liệu lần sử dụng + Sử dụng vật liệu mà trước dùng vào lĩnh vực khác đc sử dụng vào lĩnh vực xây dựng 15 Ngô Chuẩn_Cầu Đường Bộ_0985574645 + Sử dụng phế liệu ngành khác loại vật liệu ngành xây dựng + Sử dụng loại vật liệu có thành phần hóa học cấu trúc vật lý - Hoàn thiện loại vật liệu chi tiết truyền thống với mục đích nâng cao chất lượng kĩ thuật cải tiến tiêu kinh tế chúng - Áp dụng PP công nghệ vào sản xuất, gia công, sử dụng loại vật liệu, chi tiết, bán thành phẩm xây dựng, sản xuất cấu kiện đúc sẵn, lắp ghép theo quy trình Tác dụng - Cơ giới hóa mức độ cao - Tạo khả rút ngắn thời gian xây dựng, khắc phục tính chất theo mùa thi cơng, đưa nhanh cơng trình vào khai thác, hạn chế ứ đọng vốn đầu tư - Làm thay đổi quy trình thi cơng thay đổi từ tiết kiệm nhiều loại vật liệu - Tạo điều kiện sử dụng rộng rãi loại vật liệu mới, vật liệu địa phương đồng thời nâng cao chất lượng cơng trình - Làm cho việc hoạch tốn vật liệu đơn giản, xác, tạo điều kiện giới hóa khâu tính tốn Điều kiện áp dụng - Phải thực rộng rãi việc thiết kế định hình, tiêu chuẩn hóa định hình hóa xây dựng - Phải thiết lập sở sx cấu kiện đúc sẵn có cơng suất thích ứng Có hình thức để sản xuất cấu kiện đúc sẵn: + Lập xưởng sản xuất cấu kiện chân cơng trình + Lập xưởng chun đúc cấu kiện trực thuộc doanh nghiệp + Lập doanh nghiệp độc quyền chuyên sản xuất cấu kiện lắp ghép để cung cấp cho đơn vị xây dựng Các tiêu đánh giá Tlg  - Tỷ lệ áp dụng phương pháp lắp ghép: Glg Gxl ; Trong đó: G : Giá trị phận lắp ghép lg G xl: Giá trị tồn cơng tác xây lắp H lg  - Hệ số lắp ghép: Glg GDTLD ; G : Giá trị đối tượng lao động dùng vào cơng trình ĐTLĐ - Tỷ lệ lượng lao động tiết kiệm áp dụng phương pháp lắp ghép với tổng lao động cần xây dựng cơng trình theo phương pháp truyền thống - Tỷ lệ khối lượng phận đúc sẵn lắp ghép với 1000 đồng giá trị công tác xây lắp Câu 15: Khái niệm, thành phần cấu lao động doanh nghiệp xây dựng * Khái niệm: - Lao động tác động có mục đích người vào tự nhiên để tạo giá trị sử dụng nhằm thỏa mãn nhu cầu người - LĐ doanh nghiệp XD: Là toàn người tham gia vào hoạt động sản xuất – kinh doanh doanh nghiệp không kể thời gian dài hay ngắn, trực tiếp hay gián tiếp, lãnh đạo hay phục vụ, thường xuyên hay tạm tuyển * Thành phần lao động doanh nghiệp xây dựng 16 Ngô Chuẩn_Cầu Đường Bộ_0985574645 - Lao động xây lắp: + Công nhân xây lắp: Là người trực tiếp làm sản phẩm xây lắp hay tham gia vào trình tạo sản phẩm + Nhân viên kỹ thuật: Là người trực tiếp làm cơng tác kỹ thuật có từ trung cấp kỹ thuật tương đương trở lên + Nhân viên quản lý kinh tế: Là người làm công tác quản lý kinh tế thuộc phòng ban chức doanh nghiệp + Nhân viên quản lý hành chính: Là người làm cơng tác hành chính, quản trị, tổ chức - Lao động xây lắp: Là người khơng làm cơng tác sản xuất mà gia vào hoạt động sản xuất phụ, phụ trợ có doanh nghiệp - Lao động khác: Là người lao động mà không thuộc loại kể tiền lương họ nguồn kinh phí khác, khơng lấy từ quỹ lương doanh nghiệp * Cơ cấu lao động doanh nghiệp xây dựng - Cơ cấu lao động tỷ lệ loại lao động doanh nghiệp so với tổng số lao động sử dụng - Cơ cấu lao động luôn biến đổi tác động nhiều nhân tố (đặc điểm sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, địa bàn hoạt động, trình độ quản lý) đặc biệt tiến khoa học kĩ thuật - Hiện nay, cấu lao động doanh nghiệp xây lắp có hướng biến đổi sau: + Tỷ trọng lao động trực tiếp, lao động khoa học kĩ thuật tăng + Tỷ trọng lao động gián tiếp, nhân viên hành giảm + Tỷ lệ lao động trực tiếp trường giảm + Tỷ lệ lao động giới tăng + Tỷ lệ lao động truyền thống, lao động thủ công nặng nhọc giảm Câu 16: Khái niệm mức lương, thang lương, tiêu chuẩn cấp bậc kĩ thuật * Khái niệm: Mức lương số tuyệt đối tiền trả cho người lao động đơn vị thời gian - Mức lương bậc ngành sản xuất khác khác - Mức lương bậc (áp dụng vs lao động phổ thông) sở để xác định mức lương bậc cịn lại Hiện quy định mức lương tối thiểu (có thể mức lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng) mức lương tối thiểu sở để xác định mức lương bậc lại: M n = Mtt x kn * Thang lương: Là biểu so sánh quan hệ tỷ lệ tiền lương bậc Thang lương gồm số bậc lương định tương ứng vs bậc hệ số cấp bậc 17 Ngô Chuẩn_Cầu Đường Bộ_0985574645 - Thang lương có bậc bậc cách tùy thuộc vào đặc điểm sản xuất ngành trình độ trung bình người cơng nhân * Tiêu chuẩn cấp bậc kĩ thuật: Là quy định mức độ lành nghề để xác định cấp bậc kỹ thuật cho người cơng nhân Nói cách khác, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật thước đo đánh giá trình độ cấp bậc người công nhân - Yêu cầu mặt lý thuyết: Liên quan đến vật liệu, công cụ dụng cụ (máy móc thiết bị), sản phẩm, an tồn lao động - Yêu cầu sản phẩm mẫu: Lưu ý: + Khi xếp cấp bậc kỹ thuật cho công nhân phải dựa vào yếu tố hồn tồn có tính chất kỹ thuật + Khi trả lương cho ng công nhân lại phải dựa vào cấp bậc kỹ thuật cơng việc ko dựa vào khả có sẵn người cơng nhân Câu 17: Các hình thức trả lương ưu nhược điểm * Hình thức trả lương theo thời gian - Là hình thức trả lương cho ng lao động sở thời gian lao động mức lương quy định cho đơn vị thời gian mà người công nhân hưởng - Ưu điểm: + Phản ánh mức độ chất lượng lao động, điều kiện lao động trình độ lao động người công nhân + Áp dụng TH khối lượng công việc ko thể tính tốn đc cách rõ rang - Nhược điểm: + Hình thức dễ làm nảy sinh yếu tố bình qn chủ nghĩa 18 Ngơ Chuẩn_Cầu Đường Bộ_0985574645 + Khơng khuyến khích đc việc tăng suất lao động - Chia làm hình thức: + Tiền lương theo thời gian giản đơn: Là hình thức trả lương cho người lao động sở thời gian làm việc thực tế đơn giá tiền lương trả cho đơn vị thời gian + Tiền lương theo thời gian có thưởng: Là hình thức mà người cơng nhân ngồi phần tiền lương thời gian giản đơn nhận được nhận thêm khoản tiền thưởng làm tốt tiêu * Hình thức trả lương theo sản phẩm - Đây hình thức trả lương hình thức số lượng làm đơn giá tiền lương trả cho đơn vị sản phẩm - Ưu điểm: + Đảm bảo phân phối theo lao động, phù hợp với số lượng chất lượng lao động + Khuyến khích việc tăng suất lao động nâng cao trình độ nghiệp vụ người cơng nhân + Góp phẩn cải tiến tổ chức sản xuất, tổ chức lao động khoa học tận dụng thời gian lao động + Kết hợp chặt chẽ lợi ích cá nhân lợi ích tập thể - Nhược: + Nếu ko kiểm soát chặt chẽ dẫn đến tượng người công nhân chạy theo số lượng mà làm giảm chất lượng sản phẩm - Các hình thức: + Lương sản phẩm trực tiếp: Đây hình thức tiền lương người công nhân nhận được xác định sở khối lượng chất lượng sản phẩm làm đơn giá tiền lương trả cho đơn vị sản phẩm + Lương sản phẩm có thưởng: Là hình thức mà người cơng nhân ngồi tiền lương sản phẩm trực tiếp nhận được nhận thêm khoản tiền thưởng làm tốt tiêu + Lương sản phẩm gián tiếp: Là hình thức trả lương cho người công nhân phụ phục vụ cho người cơng nhân mà người cơng nhân hưởng lương theo sản phẩm Tiền lương người công nhân phụ xác định vào số lượng sản phẩm làm ng cơng nhân + Lương sản phẩm lũy tiến: Là hình thức trả lương cho người lao động số lượng sản phẩm làm định mức trả lương theo đơn giá tiền lương cố định Cịn phần vượt định mức đc trả theo đơn giá lũy tiến * Hình thức khốn gọn: Là hình thức trả lương cho người lao động sau khối lượng cơng việc hồn thành theo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, tiến độ yêu cầu khác cam kết hợp đồng Hình thức người sử dụng lao động không quan tâm đến việc người lao động thực cơng tác ntn, cách Câu 18: Khái niệm, đặc điểm tiêu chuẩn TSCĐ * Khái niệm: Tài sản cố định doanh nghiệp bao gồm tồn tư liệu lao động (nhà xưởng, máy móc thiết bị …) mà người dùng để tác động làm thay đổi đối tượng lao động biến đối tượng lao động thành sản phẩm * Đặc điểm: - Tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất - Trong trình sử dụng tồn giá trị tài sản cố định bị hao mòn dần chuyển dần phần vào giá trị sản phẩm sản xuất tương ứng với mức độ hao mịn q trình sản xuất - Giá trị tài sản cố định bị hao mòn dần hình thái vật chất ban đầu khơng thay đổi 19 Ngô Chuẩn_Cầu Đường Bộ_0985574645 * Tiêu chuẩn TSCĐ - TSCĐ tư liệu lao động ko phải tư liệu lao động TSCĐ Một tư liệu lao động muốn trở thành TSCĐ phải thỏa mãn đồng thời tiêu chuẩn: + Thời gian sử dụng từ năm trở lên + Giá trị TSCĐ phải lớn mức quy định (30 triệu) + Chắc chắn phải thu lợi ích kinh tế tương lai từ việc sử dụng tài sản + Nguyên giá TSCĐ phải xác định cách tin cậy - Một tư liệu lao động không thỏa mãn tiêu chuẩn TSCĐ coi công cụ lao động quản lý tài sản lưu động - Trong ngành xây dựng có số tư liệu lao động thỏa mãn tiêu chuẩn TSCĐ tính chất phục vụ tạm thời cho trình sản xuất nên coi tư liệu lao động đặc biệt Câu 19: Hao mịn, khấu hao PP tính khấu hao TSCĐ * Hao mòn: Là giảm dần giá trị sử dụng giá trị TSCĐ tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, bào mòn tự nhiên, tiến kỹ thuật trình hoạt động - Các loại hao mịn: + Hao mịn hữu hình: Là hao mịn vật chất TSCĐ ma sát, nhiệt độ gây nên q trình sử dụng + Hao mịn vơ hình: Là tượng bị giảm giá lỗi thời mặt kinh tế tiến khoa học kỹ thuật * Khấu hao TSCĐ: Là việc tính tốn phân bổ cách có hệ thống ngun giá TSCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh thời gian sử dụng 20 Ngô Chuẩn_Cầu Đường Bộ_0985574645 - Phương pháp tính khấu hao: M nam NG + Phương pháp tuyến tính: Mnăm = T (đ/năm); Tỷ lệ khấu hao: t = NG 100%= T 100% Trong đó: Mnăm: Mức khấu hao năm; NG: Nguyên giá TSCĐ; T: Thời gian sử dụng + Theo số dư giảm dần có điều chỉnh (khấu hao nhanh): M i = GiCL.tn Trong đó: Mi: Mức khấu hao năm thứ i; tn = t.k: Tỷ lệ khấu hao nhanh i 1 GiCL: Giá trị lại TSCĐ năm thứ i: GiCL  NG  �KH i 1 �KH : Tổng mức khấu hao tích lũy từ năm thứ đến năm thứ i-1 t: Tỷ lệ khấu hao theo phương pháp tuyến tính k: Hệ số phụ thuộc vào thời gian sử dụng TSCĐ + Phương pháp khấu hao theo khối lượng số lượng sản phẩm: M i = Si Msp Trong đó: Si: Khối lượng hay số lượng sản phẩm làm năm thứ i Msp = NG �Si (đ/sp): Mức khấu hao tính cho đơn vị sản phẩm ΣSi: Tổng khối lương sản phẩm làm đời máy Câu 20: Các tiêu đánh giá việc sử dụng TSCĐ, VCĐ Ý nghĩa tiêu * Các tiêu đánh giá việc sử dụng TSCĐ: Các tiêu Hiệu suất sử dụng TSCĐ Nhó m tiêu tổng hợp Suất hao phí TSCĐ Nội dung H TSCD DT  NG NG : Nguyên giá bình quân TSCĐ FTSCD  NG  DT H TSCD Ý nghĩa Cứ đồng nguyên giá TSCĐ làm đc đồng doanh thu Cứ đồng doanh thu làm hao phí đồng ngun giá TSCĐ 21 Ngô Chuẩn_Cầu Đường Bộ_0985574645 Hiệu L sử dụng PTSCD  NG TSCĐ L: Lợi nhuận năm Hệ số sử dụng NG  KH H CSD  NG TSCĐ Hệ số hao KH mòn TSCĐ H HM  NG   H CSD Cứ đồng nguyên giá TSCĐ làm đồng lợi nhuận Phản ánh trạng TSCĐ NGi Nhó m tiêu phân tích Hệ số kết H KT  NG 100% cấu kỹ NG : Nguyên giá TSCĐ thứ i i thuật NG: Nguyên giá toàn tài sản doanh nghiệp Hệ số kết cấu nguồn vốn Hệ số đổi TSCĐ NVi 100% NV H NV  NVi: Nguồn vốn thứ i NV: Tổng nguồn vốn doanh nghiệp H DM  NGDM NGCN NGĐM: Nguyên giá tải sản đổi năm NGCN: Nguyên giá TSCĐ thời điểm cuối năm H TL  Hệ số thải loại Phản ánh cấu tài sản, nguồn vốn doanh nghiệp NGTL NGDN Phản ánh tình hình biến động TSCĐ doanh nghiệp NGTL: Nguyên giá TSCĐ bị thải loại năm NGĐN: Nguyên giá TSCĐ đầu năm * Các tiêu đánh giá việc sử dụng VCĐ: Hiệu suất sử dụng VCĐ HVCD  Cho biết đồng vốn cố định tạo DT VCD ; VCD : Vốn cố đồng doanh thu định bình quân năm Suất hao phí VCĐ FVCD  VCD  DT HVCD Hiệu sử dụng VCĐ PVCD  L VCD ; L: Lợi nhuận Cho biết để làm đồng doanh thu cần đồng vốn cố định Cho biết đồng vốn cố định làm đồng lợi nhuận năm Câu 21: Khái niệm, đặc điểm tiêu đánh giá việc sử dụng VLĐ Biện pháp nâng cao hiệu sử dụng VLĐ * Khái niệm: Tài sản lưu động (TSLĐ) bao gồm đối tượng lao động mà trình sản xuất kinh doanh người sử dụng công cụ lao động tác động vào để sản xuất sản phẩm - Vốn lưu động (VLĐ): biểu tiền TSLĐ doanh nghiệp * Đặc điểm: - TSLĐ phát huy tác dụng chu kì sản xuất - Giá trị chuyển hết lần vào giá trị sản phẩm sau chu kì sản xuất 22 Ngơ Chuẩn_Cầu Đường Bộ_0985574645 - Trong trình sản xuất kinh doanh, hình thái vật chất bị biến đổi để tạo thành sản phẩm - Nó thực luân chuyển hình thái vật chất giá trị - Ở thời điểm định, doanh nghiệp cần có lượng VLĐ khác nguyên nhân sau: + Do thời điểm cần có lượng vốn dự trữ khác + Do thời điểm doanh nghiệp có khối lượng công tác xây lắp dở dang khác + Do thời điểm doanh nghiệp có đầu tư tài ngắn hạn, có cơng trình hồn thành chưa toán khác * Chỉ tiêu đánh giá việc sử dụng VLĐ biện pháp nâng cao hiệu sử dụng VLĐ Các tiêu Hiệu suất sử dụng VLĐ Nội dung DT HVLD  VCD ; DT: Doanh thu Suất hao VLĐ phí FVCD  - Đẩy nhanh tốc độ xây dựng Hiệu dụng VLĐ sử PVLD - Đẩy nhanh tốc độ toán Hệ số chu chuyển VLĐ VLD  DT HVLD L  VLD ; L: Lợi nhuận năm K CC  Biện pháp … - Đẩy nhanh vòng quay VLĐ dự trữ sản xuất DTT DT  �g.tru  VCD VCD (vòng/năm) Doanh thu = doanh thu – tổng khoản giảm trừ Kỳ luân chuyển VLĐ VLD Mức tiết kiện hay lãng phí VLĐ N 360  K CC KCC (ngày/vòng); N: Số ngày năm DTT1  (t1  t0 ) N (VNĐ) tVLD  DDT1: Doanh thu năm t1, t0: Kỳ luân chuyển VLĐ năm năm trước VLD  V1 /  V2   Vn 1  Vn / n 1 Kỳ theo năm: n =1 Kỳ theo quý: n = Kỳ theo năm: n = 13 Vi: Số dư VLĐ đầu cuối thời kỳ Câu 22: Khái niệm: Chi phí SX, giá thành sản phẩm XD Các đặc điểm giá thành sản phẩm XD * Khái niệm: - Chi phí sản xuất: Chi phí sản xuất doanh nghiệp xây dựng tồn chi phí lao động sống lao động vật hóa phát sinh q trình sản xuất sản phẩm doanh nghiệp kỳ bao gồm chi phí sản xuất xây lắp chi phí sản xuất ngồi xây lắp - Giá thành sản phẩm xây dựng: Giá thành sản phẩm xây dựng bao gồm tồn chi phí tính tiền để hoàn thành khối lượng sản phẩm xây lắp theo quy định Chỉ chi phí sản xuất xây lắp cấu thành giá thành sản phẩm xây lắp * Các đặc điểm giá thành sản phẩm xây dựng: - Giá thành sản phẩm xây lắp thường xác định cho cơng trình, hạng mục cơng trình có quy mơ lớn, kết cấu phức tạp, thời gian sản xuất dài việc quản lí giá thành thơng qua yếu tố chi phí giá thành kế hoạch giá thành dự toán - Giá sản phẩm xây lắp xác định riêng theo trình tự định 23 Ngơ Chuẩn_Cầu Đường Bộ_0985574645 - Do tính chất đơn chiếc, cố định nơi sản xuất nên việc tổ chức sản xuất, quản lý sử dụng tài sản, vật tư, lao động phức tạp Việc tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm để so sánh với giá thành dự tốn gặp nhiều khó khăn - Thời gian sử dụng sản phẩm dài việc giám sát chất lượng sản phẩm phải đặc biệt coi trọng Câu 23: Các tiêu giá sản phẩm mqh chúng * Các tiêu: - Tổng mức đầu tư: TMĐT = GXD + GTB + GBT.TĐC + GQLDA + GTV + GK + GDP => Xác định cho dự án: GXD: Chi phí xây dựng GTV: Chi phí tư vấn đầu tư GTB: Chi phí thiết bị GK: chi phí khác GBT.TĐC: chi phí bồi thường tái định cư GDP: chi phí dự phịng GQLDA: chi phí quản lý dự án - Dự tốn xây dựng cơng trình: GXDCT = GXD + GTB + GQLDA + GTV + GK + GDP => Xác định cho công trình: TMĐT – GXDCT = GBT.TĐC - Dự tốn chi phí xây dựng: GXD = T + C + TL + GTGT + GXDNT T: Chi phí trực tiếp C: Chi phí chung 24 Ngơ Chuẩn_Cầu Đường Bộ_0985574645 TL: Thu nhập chịu thuế tính trước GTGT: Thuế GTGT GXDNT: Chi phí xây dựng nhà tạm - Giá thành dự tốn: Zdt = T + C Giá thành dự toán lập sở định mức đơn giá Nhà nước - Giá thành kế hoạch: Zkh = T + C Giá thành kế hoạch lập sở định mức đơn giá nhà thầu có tính đến mức phấn đấu hạ giá thành sản phẩm Zdt - Zkh = ∆Zkh: Mức hạ giá thành kế hoạch - Giá thành thực tế: Ztt = T + C Giá thành thực tế xác định sở tổng hợp chứng từ phát sinh có liên quan đến việc xây dựng cơng trình với ngun tắc khoản chi chi phí phải hợp lý, hợp pháp, hợp lệ Zkh – Ztt = ∆Ztt: Mức hạ giá thành vượt kế hoạch (mức tiết kiệm thi công)  ∆Zkh + ∆Ztt = Mức hạ giá thành thực tế Câu 24: Các khoản mục chi phí giá thành sản phẩm xây dựng * Chi phí trực tiếp (T): Chi phí trực tiếp gồm khoản chi phí có liên quan trực tiếp đến hình thành kết cấu cơng trình phục vụ trực tiếp cho việc hình thành cơng trình Chi phí trực tiếp bao gồm: - Chi phí vật liệu (VL): Bao gồm vật liệu chính, vật liệu phụ, vật liệu sử dụng luân chuyển, cấu kiện, chi tiết, bán thành phẩm trực tiếp cấu thành giúp cho việc hình thành thực thể cơng trình - Chi phí nhân công (NC): Bao gồm lương bản, khoản lương phụ, phụ cấp lương có tính chất ổn định không ổn định công nhân trực tiếp xây dựng + Không bao gồm:  Lương cho cán quản lí mà tính vào chi phí chung  Lương cho cơng nhân sản xuất phụ mà tính vào giá thành sản phẩm phụ  Lương cho công nhân lái máy mà tính vào giá ca máy  Lương cho cơng nhân vận chuyển ngồi phạm vi cơng trường mà tính vào giá vật liệu - Chi phí sử dụng máy thi cơng (MTC): Là chi phí sử dụng loại máy thi cơng để xây dựng cơng trình 25 Ngơ Chuẩn_Cầu Đường Bộ_0985574645 + Bao gồm:  Chi phí khấu hao  Chi phí sửa chữa lớn, sửa chữa nhỏ, chi phí bảo dưỡng thường xuyên  Chi phí nhiên liệu  Lương thợ lái máy  Chi phí khác cho máy - Trực tiếp phí khác () + Bao gồm:  Chi phí bơm nước, vét bùn  Chi phí thí nghiệm  Chi phí di chuyển nhân lực thiết bị thi cơng  Chi phí an tồn lao động  Chi phí bảo vệ mơi trường * Chi phí chung (C): Là chi phí có tính chất phục vụ cho tồn cơng trình liên quan đến quản lý điều hành sản xuất cơng trường + Bao gồm:  Chi phí quản lí hành  Chi phí phục vụ cơng nhân  Chi phí phục vụ thi cơng  Chi phí chung khác 26
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập kinh tế xây dưng, Đề cương ôn tập kinh tế xây dưng