0

THU TUC PHAN TICH BCTC DO AASC THUC HIEN

82 26 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 11:55

Bài luận văn được thực hiện bởi sinh viên khóa K59 Đại học Kinh tế quốc dân (NEU) Một trong những công cụ giúp KTV thu thập bằng chứng kiểm toán cũng như đưa ra được các kết luận kiểm toán phù hợp giảm thiểu phần lớn rủi ro mà các công ty kiểm toán hiện nay đang hướng đến trong cuộc kiểm toán BCTC là thủ tục phân tích. Bên cạnh đó, với ưu thế thời gian thực hiện ít, chi phí thấp nhưng vẫn đảm bảo tính đồng bộ, hợp lý chung cho toàn BCTC thì việc nâng cao hiệu quả áp dụng thủ tục phân tích trong quá trình kiểm toán được xem là một trong những phương thức hữu hiệu để giải quyết mâu thuẫn mâu giữa chi phí và chất lượng dịch vụ cung ứng.Sau thời gian thực tập tại Hãng kiểm toán AASC, qua tìm hiểu thực tế và nhận thấy tầm quan trọng của việc áp dụng thủ tục phân tích trong các giai đoạn của kiểm toán BCTC, đặc biệt quy trình vận dụng thủ tục phân tích tại đơn vị còn nhiều bất cập, tác giả đã chọn đề tài: THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH CỦA KHÁCH HÀNG HÓA CHẤT DO CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC THỰC HIỆNChuyên đề được thực hiện với mục đích tìm hiểu, đánh giá tổng quan về thủ tục phân tích, và thủ tục phân tích được áp dụng như thế nào trong quy trình kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Qua đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị để tăng thêm sự hiểu biết của KTV về khách hàng được kiểm toán và giúp KTV xác định những rủi ro kiểm toán. MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Từ viết tắt Từ đầy đủ AASC Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC BCTC Báo cáo tài chính BCĐKT Bảng cân đối kế toán BCKQKD Báo cáo kết kinh doanh BCKQHĐKD Báo cáo kết hoạt động kinh doanh BCLCTT Báo cáo lưu chuyển tiền tệ BGĐ Ban Giám đốc CPQLDN Chi phí quản lí doanh nghiệp GLV Giấy làm việc HTK Hàng tồn kho KH Khách hàng KTV Kiểm toán viên PGĐ Phó giám đốc TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định VACPA Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam VSA Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam XDCB Xây dựng DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU MỞ ĐẦU Hiện nay, nước ta bối cảnh gia nhập WTO, việc thu hút sự tham gia các nhà đầu tư và ngoài nước là vấn đề cấp thiết Muốn đạt điều này, hệ thống kế toán và kiểm toán là những trọng điểm cần cải tiến không ngừng nhằm nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm pháp lý các doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi hợp pháp các nhà đầu tư Chính vậy, cùng với sự phát triển và xu hướng hội nhập quốc tế những năm gần đây, vai trò kiểm toán ngày càng thể rõ nét dẫn đến sự đời ngày càng nhiều công ty kiểm toán, tạo môi trường cạnh tranh khốc liệt lĩnh vực kiểm toán Điều u cầu các cơng ty kiểm toán khơng chỉ phải nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thoả mãn nhu cầu đa dạng khách hàng mà còn phải tìm các biện pháp thích hợp để hạn chế rủi ro kiểm toán ở mức thấp Một những công cụ giúp KTV thu thập chứng kiểm toán đưa các kết luận kiểm toán phù hợp giảm thiểu phần lớn rủi ro mà các công ty kiểm toán hướng đến kiểm toán BCTC là thủ tục phân tích Bên cạnh đó, với ưu thời gian thực ít, chi phí thấp vẫn đảm bảo tính đồng bộ, hợp lý chung cho toàn BCTC việc nâng cao hiệu áp dụng thủ tục phân tích quá trình kiểm toán xem là những phương thức hữu hiệu để giải mâu thuẫn mâu giữa chi phí và chất lượng dịch vụ cung ứng Sau thời gian thực tập Hãng kiểm toán AASC, qua tìm hiểu thực tế và nhận thấy tầm quan trọng việc áp dụng thủ tục phân tích các giai đoạn kiểm toán BCTC, đặc biệt quy trình vận dụng thủ tục phân tích đơn vị còn nhiều bất cập, tác giả chọn đề tài: "THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TỐN TÀI CHÍNH CỦA KHÁCH HÀNG HĨA CHẤT DO CƠNG TY TNHH HÃNG KIỂM TỐN AASC THỰC HIỆN" Chuyên đề thực với mục đích tìm hiểu, đánh giá tổng quan thủ tục phân tích, và thủ tục phân tích áp dụng nào quy trình kiểm toán BCTC Cơng ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC Qua đưa những đề xuất, kiến nghị để tăng thêm sự hiểu biết KTV khách hàng kiểm toán và giúp KTV xác định những rủi ro kiểm toán Trong phạm vi chuyên đề này, tác giả tổng hợp và phân tích các vấn đề liên quan đến thủ tục phân tích cơng ty nhằm góp phần hoàn thiện cơng tác áp dụng thủ tục phân tích từ nâng cao chất lượng kiểm toán, hạn chế những rủi ro quá trình thực kiểm toán Kết cấu chuyên đề gồm chương: Chương 1: Đặc điểm vận dụng thủ tục phân tích quy trình kiểm toán báo cáo tài chính Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực Chương 2: Thực trạng vận dụng thủ tục phân tích kiểm toán báo cáo tài chính Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực Chương 3: Nhận xét và các đề xuất hoàn thiện vận dụng thủ tục phân tích quy trình kiểm toán báo cáo tài chính Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực Để hoàn thành chuyên đề này, tác giả xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình … Chuyên đề còn nhiều thiếu sót và hạn chế, kính mong q thầy góp ý, bổ sung để tác giả hoàn thiện kiến thức, kĩ và rút kinh nghiệm CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CƠNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC THỰC HIỆN 1.1 Khái quát thủ tục phân tích quy trình kiểm tốn báo cáo tài AASC thực 1.1.1 Thủ tục phân tích và phân loại thủ tục phân tích Theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - VSA 520: “Thủ tục phân tích là việc đánh giá thông tin tài chính, qua việc phân tích các mối quan hệ hợp lý giữa dữ liệu tài chính và phi tài chính” Theo Aren và Elder (2003), thủ tục phân là việc phân tích các chỉ số và xu hướng đáng ý, bao gồm việc điều tra nguyên nhân các biến động và các mối quan hệ không thống với các thông tin liên quan chênh lệch với giá trị dự tính Như vậy, thủ tục phân tích hiểu là quá trình đánh giá thơng tin tài chính thực thông qua việc nghiên cứu các mối quan hệ đáng tin cậy giữa các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính… Thủ tục phân tích là công cụ hữu dụng để đưa các định BCTC có chứa mối quan hệ các khoản mục bất thường Thủ tục phân tích có thể tiến hành từ việc so sánh cách các khoản mục đơn giản đến phức tạp các mối quan hệ Thủ tục phân tích hiểu là quá trình so sánh, đối chiếu, đánh giá các mối quan hệ để xác định tính hợp lý các số dư tài khoản Các mối quan hệ bao gồm mối quan hệ giữa các thông tin tài chính với và quan hệ giữa các thông tin tài chính với thông tin phi tài chính Kỹ thuật phân tích gồm nội dung: Dự đoán: là việc ước đoán số dư tài khoản, giá trị các chỉ tiêu, ty suất xu hướng So sánh: là việc đối chiếu số dự đoán với số liệu báo cáo Đánh giá: là việc sử dụng các phương pháp chuyên môn và các kỹ thuật khác (phỏng vấn, quan sát) để phân tích và kết luận các chênh lệnh so sánh Việc xây dựng các thủ tục phân tích bao hàm số bước đặc thù xác định mục tiêu, thiết kế các khảo sát, tiến hành khảo sát, phân tích kết và đưa kết luận Các thủ tục phân tích KTV sử dụng gồm ba loại: phân tích dự báo (kiểm tra tính hợp lý), phân tích xu hướng và phân tích ty suất Phân tích dự báo (Kiểm tra tính hợp lý) Phân tích dự báo là quá trình phân tích mà KTV xây dựng công thức để đưa ước tính số dư tài khoản hay số phát sinh loại nghiệp vụ, sau so sánh giá trị ước tính với số liệu thực tế đơn vị để kiểm tra sự hợp lý và giải thích các khác biệt bất thường KTV có thể ước tính số dư tài khoản hay số phát sinh loại hình nghiệp vụ theo hai cách sau: Thứ nhất, ước tính sở số liệu năm trước có điều chỉnh theo những thay đởi năm Ví dụ ước tính chi phí lương năm dựa sở chi phí lương năm trước kết hợp với điều chỉnh theo những thay đổi ty lệ tiền lương, đơn giá tiền lương, số nhân viên và số giờ lao động Thứ hai, xây dựng mơ hình dự đoán với những biến số cần thiết Ví dụ có thể ước tính chi phí nhiên liệu đội xe tải công ty sở số lượng xe, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình km và số km xe chạy Để có ước tính xác cần phải đảm bảo các yêu cầu: KTV phải có những hiểu biết đầy đủ mối quan hệ giữa các tài khoản với nhau, giữa các thông tin tài chính kỳ, giữa các thông tin tài chính với những thơng tin khơng có tính chất tài chính KTV có thể dựa mối quan hệ chất giữa các số dư, các khoản mục BCTC để đánh giá mức độ hợp lý các số liệu Khi xây dựng mơ hình, KTV thiết phải tìm hiểu tất các nhân tố có thể tác động đến các biến số sử dụng mơ hình Khi biến số cụ thể nào phải chịu loạt những ảnh hưởng KTV cần đảm bảo đưa vào mơ hình tất những ảnh hưởng này tối thiểu những ảnh hưởng quan trọng Việc bỏ sót các biến số quan trọng đồng nghĩa với việc không kết hợp với vài ảnh hưởng lớn làm tính chính xác và hợp lý dự báo Số liệu ước tính thể sự kết hợp những ảnh hưởng khá nhiều các mối liên hệ những sự kiện tài chính và hoạt động kinh doanh Thủ tục phân tích áp dụng càng chi tiết những mối liên hệ và những sự kiện này càng ít phức tạp nhiêu đồng thời càng có khả cung cấp những dự đoán chính xác Phân tích xu hướng Phân tích xu hướng là quá trình phân tích sự thay đổi các số dư các nghiệp vụ giữa kỳ với các kỳ trước giữa các kỳ với Trong quá trình phân tích, KTV phải hiểu các yếu tố tạo xu hướng số dư tài khoản và nghiệp vụ khách hàng KTV thường vận dụng các kiến thức và kinh nghiệm thu thập khách hàng những năm trước điểm khởi đầu để lập kế hoạch cho điều tra năm hành Bằng cách sử dụng thủ tục phân tích mà qua các thơng tin chưa kiểm toán năm hành so sánh với các thông tin kiểm toán ở năm trước, biến động phát Những biến động này có thể dự báo những xu hướng hay tượng đặc biệt có ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch kiểm toán Việc xem xét xu hướng biến động các số liệu theo thời gian giúp KTV phát xu hướng bất thường các biến động tăng giảm đột ngột mà khơng có lý rõ ràng Các xu hướng biến động bất thường này phải xem xét mối quan hệ với các số liệu khác Trong quá trình phân tích xu hướng, KTV có thể phải sử dụng nhiều phương pháp tính toán khác nhau, đơn giản với biến số đến phức tạp với nhiều biến số Ngoài ra, KTV có thể dựa xu hướng năm trước và sự hiểu biết các nghiệp vụ khách hàng để tính toán giá trị dự đoán năm tại, sau so sánh dự đoán này với số liệu thực tế đơn vị KTV phải nhận thức những xu hướng trước có thể khơng có liên quan đến xu hướng và thực tế chúng có thể đem đến những nhận định sai lầm Phân tích xu hướng chỉ xem xét có đánh giá cho thấy những xu hướng trước thật sự có liên quan đến Nói cách khác, chỉ có thể phân tích xu hướng dưạ các số liệu có mối quan hệ giữa các kỳ là chặt chẽ Nếu không sự biến động chúng khơng có ý nghĩa phân tích Phân tích xu hướng phân tích những thay đổi ở số dư tài khoản, khoản mục nhân tố định suốt những thời kỳ kế toán qua (theo năm theo tháng) Do đó, thực phân tích xu hướng KTV phải đảm bảo tính thận trọng nghề nghiệp chúng có thể chúng làm cho KTV mắc sai lầm Phân tích tỷ suất tài chính Phân tích ty suất bao gồm việc nghiên cứu mối quan hệ giữa hai hay nhiều biến động các khoản mục BCTC Phân tích ty suất có hiệu bởi phản ánh cách khái quát những mối quan hệ giữa nhiều khoản mục BCTC Mặt khác, giúp KTV so sánh tình hình tài chính khách hàng thơng qua các ty số tình hình tài chính cơng ty khác cùng lĩnh vực, ngành nghề mà công ty này hoạt động có hiệu quả, so sánh với chỉ tiêu bình quân ngành để đánh giá những thuận lợi khó khăn mà khách hàng gặp phải Phân tích ty suất là phương pháp tăng cường khả hiểu biết tình hình kinh doanh khách hàng cách hiệu và đánh giá tổng thể những điều kiện tài chính lợi nhuận Nó giúp cho KTV khái quát cách nhanh chóng sự thay đởi đáng kể hoạt động kinh doanh đặc điểm tài chính khách hàng Bên cạnh đó, khuynh hướng biến động ty suất có thể ảnh hưởng bởi ước tính các KTV tài khoản đặc biệt loại hình nghiệp vụ Hơn nữa, phân tích ty suất giúp cho KTV hiểu rõ mối tương quan giữa các yếu tố tài chính và phi tài chính Phân tích ty suất là những phương pháp thông dụng thủ tục phân tích Vì vậy, trước áp dụng thủ tục phân tích ty suất cần phải xem xét đến những điều kiện quan trọng và đảm bảo rằng: Mối quan hệ thay đổi theo các biến cấu thành nên tỷ suất Nếu các biến có yếu tố tương đối ít biến động, ví dụ là lương nhân viên bán hàng, nhân viên quản lý, ty suất giữa các yếu tố này so với doanh thu thay đổi giữa các năm, thông thường các ty suất này tăng qua các năm (ty lệ với doanh thu) Tuy nhiên, cần phải hiểu giá trị tương đối những yếu tố này và những thay đổi mức ty suất dự đoán Kết luận không ta chỉ đơn giản cho rằng, giá vốn háng bán ty lệ với doanh thu Vì thực tế, giá vốn hàng bán bao gồm định phí và biến phí nên khối lượng hàng bán tăng lên ty lệ giá vốn hàng bán doanh thu giảm xuống (điều này ảnh hưởng bởi kết cấu mặt hàng) 10 Về các loại hình phân tích và phạm vi áp dụng thủ tục phân tích, thay chỉ thực chủ yếu phân tích ty suất và phân tích xu hướng AASC cần yêu cầu các KTV nghiên cứu sử dụng ba phương pháp phân tích: phân tích xu hướng, phân tích ty suất, phân tích hợp lí và mở rộng phạm vi các phương pháp này Việc nghiên cứu vận dụng các phương pháp phân tích khơng chỉ giúp đa dạng hóa thủ tục phân tích mà còn giúp KTV đánh giá cách chính xác các biến động rủi ro có thể gặp phải Ví dụ phân tích xu hướng, thay chỉ thực so sánh với năm các KTV cần mở rộng phạm vi sang số liệu nhiều năm (5 năm, 10 năm, ), so sánh với số liệu kế hoạch (doanh thu với doanh thu dự kiến, chi phí với chi phí dự kiến,…) so sánh các thông tin tương ứng ngành giúp đưa cứ tin cậy Đối với phân tích ty suất, KTV nên kết hợp hai cách tiếp cận phân tích ty suất là phân tích theo chuỗi thời gian và phân tích qua các đơn vị cùng ngành kết hợp phương pháp phân tích ty suất tài chính và phân tích theo quy mô Mặc dù phân tích theo quy mô thường áp dụng các chỉ tiêu BCĐKT hữu hiệu BCKQHĐKD, bởi phần lớn các khoản mục doanh thu và chi phí có quan hệ chặt chẽ với tổng doanh số bán hàng Đối với phân tích tính hợp lý, phần lớn KTV AASC chưa thực phân tích này các khoản mục thực cơng ty cần xây dựng số mơ hình phân tích gợi ý khoản mục Các mơ hình này cần thích hợp với số lượng biến phù hợp đảm bảo độ tin cậy là phân tích khoảng thời gian kiểm toán định và cần sử dụng dữ liệu phi tài chính để ước tính số liệu tài chính Do việc phân tích tính hợp lý liên quan đến dữ liệu phi tài chính nên chúng có hiệu việc phân tích các khoản mục BCKQHĐKD các khoản mục BCĐKT Về đới tượng áp dụng thủ tục phân tích, quá trình thiết kế và thực thủ tục phân tích, AASC thủ tục phân tích chỉ áp dụng với các chỉ tiêu BCĐKT, BCKQHĐKD mà chưa các KTV thực với các chỉ tiêu BCLCTT hay thuyết minh báo cáo tài chính Do đó, KTV có thể bở sung các thủ tục phân tích đánh giá khả tạo tiền, phân tích khả chi trả thực tế doanh nghiệp, đánh giá thực trạng tài chính, phân tích sự biến động tài sản doanh nghiệp, dự đoán lượng tiền kỳ tiếp theo, 68 … phân tích sơ BCLCTT Các thủ tục phân tích này khơng chỉ giúp KTV hiểu sơ tình hình tài chính, dự kiến những rủi ro có thể xảy ra, đưa các ước tính mà còn làm tăng khả định giá khách quan tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp và khả so sánh giữa các doanh nghiệp loại trừ các ảnh hưởng việc sử dụng các phương pháp kế toán khác cho cùng giao dịch và tượng Bên cạnh đó, việc xem xét thuyết minh BCTC là cứ cho nhận định đưa phân tích sơ KTV tính hợp lý những số dư hay nghiệp vụ mang tính chất bất thường Ngoài các chỉ tiêu BCLCTT giúp KTV nhiều thực phân tích các khoản mục có liên quan Ví dụ, khoản mục chi phí lãi vay có thay đởi đột biển giữa năm và năm trước KTV có thể phân tích BCLCTT xem xét chỉ tiêu “Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận kỳ” và chỉ tiêu “Tiền chi trả gốc vay” Nếu hai chỉ tiêu này phát sinh không nhiều không phát sinh số dư khoản mục vay ngắn hạn và dài hạn BCĐKT biến động khơng đáng kể có khả khoản mục chi phí lãi vay có ẩn chứa sai phạm, và KTV cần tập trung kiểm tra khoản mục này, có thể doanh nghiệp khai tăng giảm chi phí lãi vay Trong phân tích sơ các chỉ tiêu kinh tế tài chính ở giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, tác giả nhận thấy hầu hết các KTV chỉ sử dụng các chỉ số khả toán, khả sinh lời Trong đó, những năm gần xuất thêm nhiều ty suất như: ty suất EBITDA hay các chỉ số rủi ro như: chỉ số rủi ro kinh doanh, chỉ số biên phân phối lợi nhuận… chưa tận dụng triệt để Do cần tăng cường sử dụng những ty suất này vào phân tích cho phù hợp với ngành, lĩnh vực kinh doanh như: Các doanh nghiệp nhà nước, Công ty tài chính, Kinh doanh dịch vụ Ngoài ra, công ty cần áp dụng thêm các mơ hình phân tích quản trị chiến lược sử dụng các mơ hình phân tích như: FIVE FORCES, VALUE CHAIN, SWOT, PEST để tiến hành phân tích, nhận diện rủi ro kinh doanh khách hàng và thiết kế những thủ tục kiểm toán phù hợp để hạn chế rủi ro kiểm toán ở mức chấp nhận Ví dụ giai đoạn tìm hiểu thơng tin khách hàng (Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán), để phân tích đánh giá các yếu tố tác động mơi trường; Cơng ty nên sử dụng mơ hình PEST – mơ hình nghiên cứu tác động các yếu 69 tố môi trường vĩ mô để phân tích các tác động bên ngoài đến tình hình kinh doanh khách hàng, giúp KTV có cái nhìn tởng quát các yếu tố ảnh hưởng đến doanh nghiệp, chứ khơng đơn giản là tìm hiểu cách sơ sài lĩnh vực hoạt động, quy mô, đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp,… Các yếu tố môi trường vĩ mơ mơ hình PEST bao gồm: Thể chế - Pháp luật (Political); Kinh tế (Economics); Văn hóa – Xã hội (Sociocultrural); Công nghệ (Technological) 3.2.4 Nhân và chất lượng của đội ngũ kiểm toán viên Thủ tục phân tích Hãng kiểm toán AASC có thực cách hiệu hay không phụ thuộc nhiều vào lực, kinh nghiệm và khả xét đoán KTV Điều đồng nghĩa với việc để tăng hiệu việc áp dụng thủ tục phân tích các cơng ty kiểm toán cần phải có đội ngũ KTV có lực Chính vậy, Công ty cần tạo điều kiện cho các KTV các trợ lý tham gia các lớp đào tạo mang tầm quốc tế, đào tạo các chương trình tiến (ACCA, CPA ÚC, CAT ) Bên cạnh đó, cần mở thêm những lớp đào tạo thủ tục phân tích để nâng cao nhận thức các KTV và các trợ lý vai trò và tác dụng thủ tục phân tích Đào tạo các phương pháp, kỹ thuật phân tích để họ hiểu và vận dụng các kỹ thuật này cách hiệu Đồng thời cần có những b̉i học tập trao đởi kinh nghiệm giữa các KTV, trợ lý với Ban lãnh đạo, những KTV cấp cao, những người có chun mơn trình độ, đặc biệt là những người có chứng chỉ quốc tế (ACCA, CPA ) Ngoài cần bổ sung cho các KTV kiến thức kế quản trị để có thể vận dụng phân tích quản trị chiến lược giúp nhận diện rủi ro khách hàng 70 KẾT LUẬN Khái niệm kiểm toán còn mẻ với kinh tế nước ta chế thị trường chứ cá nhân, đơn vị kinh tế Kiểm toán tài chính ở Việt Nam xuất từ lâu chỉ thực sự vào hoạt động theo nghĩa những năm gần nên so với kiểm toán toán tài chính giới kiểm toán tài chính Việt Nam còn nhiều non trẻ Hơn nữa, đời và phát triển cùng kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, chính kiểm toán Việt Nam phải đối mặt với khơng ít những khó khăn để phát triển và hoàn thiện trước yêu cầu hội nhập quốc tế Tuy còn non trẻ, phải thừa nhận kiểm toán tài chính Việt Nam và phát triển chiều rộng lẫn chiều sâu, chiếm chỗ đứng vững chắc, vị trí quan trọng xã hội, là công cụ đắc lực tạo niềm tin nơi những người quan tâm và sử dụng thơng tin tài chính Điều góp phần khơng nhỏ vào việc quản lý tài chính, ngăn ngừa tượng vi phạm pháp luật, chế dộ tài chính kế toán… góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển Điều đảm bảo cho kiểm toán Việt Nam quá trình hội nhập Thực tiễn hoạt động kiểm toán Việt Nam những năm qua cho thấy, nâng cao và hoàn thiện công tác vận dụng thủ tục phân tích là các yếu tố quan trọng, định đến thành công kiểm toán.Vì giúp KTV lập kế hoạch kiểm toán hiệu quả, thiết kế chương trình kiểm toán hợp lý để đảm bảo chất lượng chi phí và thời gian kiểm toán Thực tế ở các công-ty kiểm toán hàng đầu giới xây dựng cho quy trình chuẩn và các hướng dẫn khá cụ thể để vận dụng thủ tục phân tích kiểm toán BCTC, giúp các KTV thực kiểm toán cách hiệu quả, tránh những rủi ro không mong muốn mà vẫn đạt hiệu mặt chất lượng Trong đó, các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam nay, vấn đề này chưa thực sự các KTV quan tâm mức Là những công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam, Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC nỗ lực nâng cao chất lượng và số lượng các dịch vụ kiểm toán công tác vận dụng thủ tục pân tích kiểm toán là trong-những hoạt động công ty trọng Quy trình này ngày hoàn-thiện nhằm đảm bảo cho kiểm toán tiến hành đạt hiệu cao, từ nâng cao uy tín niềm tin khách hàng cơng ty 71 Qua quá trình thực tập Cơng ty, thực tế cho thấy quy trình áp dụng thủ tục phân tích được công ty thiết kế và thực khá hoàn thiện bên cạnh số tồn nhỏ Với sự nghiên cứu và tìm hiểu thực tế quy trình áp dụng thủ tục phân tích AASC và dựa sở lý luận trang bị thời gian học tập và nghiên cứu trường, tác giả cố gắng đề số kiến nghị với hy vọng góp phần hoàn thành quy trình Một lần nữa, tác giả xin chân thành cảm ơn … cùng Ban lãnh đạo và toàn các anh chị-KTV công ty AASC giúp đỡ suốt thời gian qua Mặc dù cố gắng suốt quá trình thực tập suốt quá trình hoàn thiện luận văn tốt nghiệp chắc chắn khơng tránh khỏi nhiều thiếu sót Tác giả mong nhận sự góp ý các thầy giáo Tác giả xin chân thành cảm ơn! 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Arens, A.A, and Elder, R.J (2003), ‘Auditing and Assurance services in Malaysia an integrated approach’ Bộ Tài chính (2014), Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, NXB Tài Chính, Hà Nội Đặng Kim Cương và Phạm Văn Dược, Alvin A.Arens – James K.Loebbecke (1995), Auditting, Kiểm toán, NXB Thống kê McDaniel, L.S, and Simmons, L.E (2007), ‘Auditors; Assessment and Incorporation of Expectation Precision in Evidential Analytical Procedures’, Journal of Auditing Practice and Theory, Issue 1, Vol 26, pp 1-18 Nguyễn Quang Quynh và Nguyễn Thị Phương Hoa (2017), Giáo trình Ly thuyết kiểm toán, NXB Tài chính Nguyễn Quang Quynh và Nguyễn Thị Phương Hoa (2017), Giáo trình Ly thuyết kiểm toán, NXB Tài chính Tài liệu hướng dẫn kiểm toán AASC (2019) Tài liệu đào tạo thực tập sinh AASC (2021) Vụ Chế độ Kế toán – Kiểm toán (2006), Hệ thống chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam, NXB Tài Chính, Hà Nội 73 Phụ lục số 1: Trích phân tích sơ BCTC NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ 300 47.141.888.924 3.192.309.914 7,26% 43.949.579.010 I Nợ ngắn hạn 310 47.141.888.924 3.192.309.914 43.949.579.010 Phải trả người bán 311 29.546.782.550 20.419.909.867 7,26% 223,73 % Người mua trả tiền trước 312 946.604.186 496.405.884 110,26% 450.198.302 Thuế và các khoản phải trả phải nộp Nhà nước 313 1.261.819.996 (993.499.297) -44,05% 2.255.319.293 Phải trả người lao động 314 2.552.124.382 (1.884.498.834) -42,48% 4.436.623.216 Chi phí phải trả 315 70.093.272 (839.352.732) -92,29% 909.446.004 10 Các khoản phải trả ngắn hạn khác 319 376.493.818 376.493.818 - - Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 7.860.623.135 (14.342.181.614) -64,60% 22.202.804.749 11 12 B - Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 2.742.033.675 97.655.575 3,69% 2.644.378.100 Quỹ khen thưởng phúc lợi 322 1.785.313.910 (138.622.753) -7,21% 1.923.936.663 NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 74.738.248.715 (6.016.429.936) -7,45% 80.754.678.651 I Vốn chủ sở hữu 410 74.738.248.715 (6.016.429.936) -7,45% 80.754.678.651 10 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 60.487.200.000 - 0,00% 60.487.200.000 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 14.251.048.715 (6.016.429.936) -29,69% 20.267.478.651 9.126.872.683 Giải thích, lưu ý các biến động lớn: Nguồn vốn: Tổng nguồn vốn giảm năm vay và nợ thuê tài chính giảm mạnh khoảng 14,3 ty tương ứng 64,6% và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm ty tương ứng 29.69% Vay và nợ thuê tài chính: Giảm mạnh khoảng 14,3 ty tương ứng 64,6% Định hướng kiểm toán: Đây là khoản mục có số lượng nghiệp vụ tính phức tạp nghiệp vụ không cao so với năm trước ty lệ biến động xảy cao tăng 64,6% nên KTV tiến hành bổ sung các thủ tục kiểm toán khác Các tài khoản, khoản mục ít biến động biến động cho là phù hợp: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: Giảm khoảng ty tương ứng 29,69% Định hướng kiểm toán: Trong doanh thu đơn vị không sụt giảm lợi nhuận sau thuế lại giám nên là biến động có khả bất thường Tuy nhiên theo thơng tin tìm hiểu ban đầu đơn vị thời gian ngừng sản xuất, tập hợp chi phí sửa chữa tăng cao làm cho chi phí tăng đồng thời năm đơn vị chi trả cở tức Do đó, lợi nhuận giảm là phù hợp Phụ lục số 2: Trích phân tích theo đối tượng từng loại doanh thu KHÁCH HÀNG/THÁNG T1 T2 … - - - TỔNG CỘNG 12.499.957.26 - - 2.443.845.600 - 7.542.234.000 2.519.303.850 - - - 2.554.675.200 - 1.282.116.864 - 1.203.583.392 - - 1.201.185.504 - CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY 5.195.712.000 5.195.712.000 1.809.763.200 2.282.665.875 1.672.170.011 5.073.979.050 13.749.097.82 2.049.505.920 52.615.861.89 CTY TNHH MTV APATIT VN EMCO DYESTUFF PVT LTD KETUL CHEM PVT LTD NB TOYOTA TSUSHO CORPORATION PEEKAY AGENCIES PVT LTD PHARMACHEM TRADERS PVT LTD RAJVI CHEMICAL CORPORA TION RAMNIKLAL S GOSALIA AND CO … RNANDLAL & SONS RR INNOVATIVES PVT LTD SADHANA TRADING CORPORA TION SANDEEP ORGANICS PRIVATE LIMTITED SANJAY CHEMICALS (ẤN ĐỘ) SREEKISAN PANNALALL SUDARSHAN MINCHEM LIMTED VEDANT OVERSEAS VIDHI SPECLAITY FOOD INGREDIENTS 2.618.127.360 … - 5.248.942.080 2.564.850.960 … 1.015.958.160 1.035.725.040 1.042.220.340 … - 1.070.405.280 … 2.472.939.000 - … 2.467.584.000 2.511.129.600 - - 1.557.624.600 - 7.188.060.600 524.844.936 977.538.240 2.270.268.000 977.538.240 2.513.309.400 7.533.497.790 AIM CHEMICALS AND INGREDIENTS - - AMRIT POLYCHEM PVT LTD - B M JAIN & SONS PVT LTD BONGSAN CO., LTD CITICHEM INDIA LIMITED … … … … … T10 T11 T12 578.254.190 1.925.851.536 2.043.058.752 7.867.069.440 1.562.315.580 4.237.579.584 3.601.921.680 2.565.763.200 … 4.940.523.000 2.511.129.600 2.051.222.544 10.484.538.12 1.557.624.600 3.162.219.228 2.683.951.200 3.334.103.640 26.753.425.65 VIJAY KUMAR AJAY KUMAR - - Trong đó: Năm 2020 Doanh thu Tỷ trọng Xuất khẩu 217.569.559.294 64,9% Trong nước 117.675.473.243 35,1% Tổng 335.245.032.537 100,0% Năm 2019 Doanh thu Tỷ trọng Xuất khẩu 219.418.461.326 67,14% Trong nước 107.375.068.094 32,86% Tổng 326.793.529.420 100,00% … - - - 2.630.487.636 Phụ lục số Trích thủ tục phân tích sốt xét BCTC NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ 300 47.141.888.924 3.192.309.914 7,26% 47.141.888.924 3.192.309.914 7,26% 43.949.579.01 I Nợ ngắn hạn 310 47.141.888.924 3.192.309.914 3.192.309.914 7,26% 43.949.579.01 Phải trả người bán 29.546.782.550 20.419.909.867 20.419.909.867 223,73% 9.126.872.68 Người mua trả tiền trước 946.604.186 496.405.884 110,26% 946.604.186 496.405.884 110,26% 450.198.30 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 1.261.819.996 (993.499.297) -44,05% 1.261.819.996 (993.499.297) -44,05% 2.255.319.29 Phải trả người lao động 2.552.124.382 (1.884.498.834) -42,48% 2.552.124.382 (1.884.498.834) -42,48% 4.436.623.21 Chi phí phải trả 70.093.272 (839.352.732) -92,29% 70.093.272 (839.352.732) -92,29% 909.446.00 10 Các khoản phải trả ngắn hạn khác 376.493.818 - 376.493.818 376.493.818 - 7.860.623.135 376.493.818 (14.342.181.614 ) -64,60% 7.860.623.135 (14.342.181.614) -64,60% 22.202.804.74 11 12 B - Dự phòng phải trả ngắn hạn 2.742.033.675 97.655.575 3,69% 2.742.033.675 97.655.575 3,69% 2.644.378.10 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 311 31 31 31 31 31 32 32 32 7,26% 47.141.888.924 223,73 % 29.546.782.550 1.785.313.910 (138.622.753) -7,21% 1.785.313.910 (138.622.753) -7,21% 1.923.936.66 NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 74.738.248.715 (6.016.429.936) -7,45% 74.738.248.715 (6.016.429.936) -7,45% 80.754.678.65 I Vốn chủ sở hữu 410 74.738.248.715 (6.016.429.936) -7,45% 74.738.248.715 (6.016.429.936) -7,45% 80.754.678.65 10 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 42 60.487.200.000 - 0,00% 60.487.200.000 - 0,00% 60.487.200.00 14.251.048.715 (6.016.429.936) -29,69% 14.251.048.715 (6.016.429.936) -29,69% 20.267.478.65 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Mã Sau kiểm toán số 2020 Chỉ tiêu VND Kết thúc Chênh lệch so với thực tế năm trước Lập kế hoạch Chênh lệch so với thực tế năm Trước kiểm toán trước Thực tế năm trước 2020 VND % VND 2019 VND % VND Doanh thu BH CCDV 01 330.399.258.685 12.222.528.806 3,84% 330.399.258.685 12.222.528.806 3,84% 318.176.729.879 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 204.906.240 204.906.240 - 204.906.240 204.906.240 - - Doanh thu BH CCDV 10 330.194.352.445 12.017.622.566 3,78% 330.194.352.445 12.017.622.566 3,78% 318.176.729.879 Giá vốn hàng bán 11 301.359.905.503 16.831.034.179 5,92% 301.359.905.503 16.831.034.179 5,92% 284.528.871.324 Lợi nhuận gộp BH CCDV 20 28.834.446.942 (4.813.411.613) -14,31% 28.834.446.942 (4.813.411.613) -14,31% 33.647.858.555 Doanh thu hoạt động tài 21 1.639.682.600 (110.619.803) -6,32% 1.639.682.600 (110.619.803) -6,32% 1.750.302.403 Chi phí tài 22 725.180.229 (1.361.239.487) -65,24% 725.180.229 (1.361.239.487) -65,24% 2.086.419.716 Trong đó: chi phí lãi vay 23 262.391.911 (1.004.707.141) -79,29% 262.391.911 (1.004.707.141) -79,29% 1.267.099.052 Chi phí bán hàng 24 13.532.825.946 4.576.082.251 4.576.082.251 51,09% 8.956.743.695 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 10.154.274.167 6.000.975.034 51,09% 144,49 % 13.532.825.946 10.154.274.167 6.000.975.034 144,49% 4.153.299.133 10 11 Lợi nhuận từ HDKD 30 6.061.849.200 (14.139.849.214) 6.061.849.200 (14.139.849.214) -69,99% 20.201.698.414 31 504.346.000 324.037.800 -69,99% 179,71 % 504.346.000 324.037.800 179,71% 180.308.200 12 13 14 15 Chi phí khác 32 941.281.453 371.405.292 65,17% 941.281.453 371.405.292 65,17% 569.876.161 40 (436.935.453) (47.367.492) 12,16% (436.935.453) (47.367.492) 12,16% (389.567.961) 50 5.624.913.747 (14.187.216.706) -71,61% 5.624.913.747 (14.187.216.706) -71,61% 19.812.130.453 51 1.202.284.837 (2.881.576.382) -70,56% 1.202.284.837 (2.881.576.382) -70,56% 4.083.861.219 Thu nhập khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Chi phí thuế TNDN hành 17 Lợi nhuận sau thuế TNDN 60 4.422.628.910 (11.305.640.324) -71,88% 4.422.628.910 (11.305.640.324) -71,88% 15.728.269.234 Giải thích chi tiết số biến động lớn sau phân tích sơ BCTC sau thực các thủ tục kiểm toán và tìm hiểu, phỏng vấn khách hàng: Đối với phần nguồn vốn: Vay và nợ thuê tài chính công ty A giảm mạnh nguyên nhân tìm hiểu là năm đơn vị đẩy mạnh bán hàng hóa Đồng thời quý công ty ngừng sản xuất nên nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh giảm làm cho khoản vay và nợ thuê tài chính giảm Đối với BCKQKD: Chi phí bán hàng năm 2020 tăng chủ yếu là chi phí cước hàng xuất khẩu Điều này giải thích bởi vào thời điểm dịch Covid diễn toàn giới, xuất khẩu đường cơng ty bị đóng nên phải chủn sang xuất khẩu đường biển làm cho chi phí xuất khẩu tăng cao Đây là những yếu tố chi phí bán hàng phí bán hàng tăng cao Chi phí quản lí doanh nghiệp tăng lên xấp xỉ 144, 49% so với năm trước là năm đơn vị thực hoàn nhập dự phòng khoản khoảng ty đồng Số hoàn nhập này chiếm ty trọng cao chi phí quản lí doanh nghiệp nên ty lệ tăng khoản mục này lớn là hợp lí ... phân tích với khoản mục doanh thu Biểu Trích hướng dẫn phân tích khoản mục doanh thu Thủ tục phân tích Mục tiêu kiểm WP toán So sánh doanh thu bán hàng và doanh thu hàng bán Chính xác,... cho doanh thu không tăng Doanh thu tháng tăng mạnh nguyên nhân chính là tháng này doanh nghiệp thực đẩy mạnh tiêu thu? ? và bán lượng lớn hàng tồn kho trước lưu kho nhiều kỳ Doanh thu. .. kinh nghiệm KTV phụ trách 42 Bảng Trích phân tích biến động thành phần doanh thu Doanh thu Doanh thu bán quặng Doanh thu bán thành phẩm Tổng Giá vốn LN gộp 35.064.254.476 32.257.275.482
- Xem thêm -

Xem thêm: THU TUC PHAN TICH BCTC DO AASC THUC HIEN, THU TUC PHAN TICH BCTC DO AASC THUC HIEN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm