0

CHUYEN DE DOT BIEN GEN NAM 2014

8 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 10:40

p Khi gen đột biến tự nhân đôi liên tiếp 3 lần, số lượng từng loại Nu môi trường cung cấp giảm đi bao nhiêu.. q Khối lượng gen đột biến.[r] (1)TỰ LUẬN ĐỘT BIẾN GEN 1.Gen A đột biến tạo thành gen a, đả đọan gồm hai mạch Đoạn gen mã hóa đoạn Pôlypeptit gồm 30 axit amin Đoạn gen a còn lại có G = 30% tổng số nuclêôtit gen Khi cặp gen Aa tự tái lần đả lấy từ môi trừong nội bào 4800 nuclêôtit a) Haûy xaùc ñònh soá nucleâoâtit cuûa gen A vaø soá nucleâoâtit cuûa gen a b) Xác định số lượng loại nuclêôtit gen a 2.Một gen có số nuclêôtit laọi A = 240 và có 1560 liên kết Hyđrô Gen đột biến có chiều dài gen bình thưhờng kém hôn lieân keát hyñroâ a) Số lượng và tỉ lệ % loại Nu có trên gen bình thường b) Đột biến liên quan bao nhiêu cặp Nu và thuột dạng nào đột biến gen? c) Số lượng loại Nu có trên gen đột biến d) Gen đột biến mã ba lần, hảy tính số ribônuclêôtit môi trường cần cung cấp 3.Một gen có số Nu loại A = 120 và có 780 liên kết hyđrô Gen đột biến có chiều dài gen bình thường kém lieân keát hyñroâ Hoûi? e) Số lượng loại Nu gen đột biến f) Chiều dài gen đột biến tính m? g) Khi gen đột biến tự nhân đôi thì số lượng Nu tự môi trường nội bào cung cấp là bao nhiêu? Gen A dài 0,306 m, đó Nu loại T chiếm 15% h) Số lượng loại Nu có gen A? i) Gen A bị đột biến thành gen B, gen B có chiều dài gen A và có 2432 liên kết hyđrô Đột biến liên quan đến bao nhiêu cặp Nu và thuộc dạng nào độ tbiến gen? j) Số lượng loại Nu gen B? k) Gen B tổng hợp Prôtêin B có bao nhiêu axit amin? 5.Một gen có chiều dài 0,306 m, đó số Nu loại A gấp đôi số Nu khhông bổ sung với nó Do đột biến đoạn nên phần gen còn lại gồm 1050 Nu loại A và T, 484 Nu loại G và X l) Số lượng loại Nu có trên gen ban đầu m) Khi đoạn gen còn lại tự nhân đôi thì nhu cầu loaị Nu giảm bao nhiêu so với gen chưa đột biến? n) Số cặp Nu có đoạn bị mất? 6.Một gen có chiều dài 0,408 m, đó hiệu số Nu loại G với Nu không bổ sung với nó là 10% Do đột biến gen đoạn, đoạn còn lại có 1380 Nu loại G và X và 930 Nu loại A và T Hảy tính: o) Số lượng loại NU có trên gen ban đầu p) Khi gen đột biến tự nhân đôi liên tiếp lần, số lượng loại Nu môi trường cung cấp giảm bao nhiêu? q) Khối lượng gen đột biến r) Khi gen đột biến mã, môi trường cung cấp 4620 ribônuclêôtit Hảy thính số lần mã 7.Một phân tử prôtêin có 498 axit amin s) Chiều dài gen tổng hợp phân tử prôtêin trên là bao nhiêu? t) Số lượng loai Nu có gen? Biết số Nu loại T = 1,5 G u) Gen nói trên bị đột biến ba cặp Nu và gen đột biến kém gen bình thường liên kết hyđrô Khi gen đột biến tự nhân đôi ba lần thhì số lượng loại Nu môi trường cần cung cấp là bao nhiêu? 8.Gen A đột biến đoạn gồm hai mạch và tạo thành gen a Doạn gen mã hóa đoạn pôlypeptit gồm 20 axit amin, đoạn gen còn lại có G = 30%, đoạn gen có G = 20% số đơn phân tử đoạn Khi cặp gen Aa tự tái lần đã lấy từ môi trường 4680 nuclêôtit a)Xaùc ñònh chieáu daøi gen A vaø a b) Số lượng loại nuclêôtit trên gen 9.Gen B đoạn tạo thành gen b, đoạn mã hóa đoạn pôlypeptit có 15 axit amin Đoạn gen còn lại có G = 20%, đoạn có A = 30% số phân đoạn Khi cặp gen Bb tự nhân đôi lần đả lấy từ môi trừong nội bào 3690 nuclêôtit a)Xaùc ñònh chieáu daøi gen B vaø b b) Số lượng loại nuclêôtit trên gen c) Khi gen b bị nhân đôi liên tiếp ba lần, số nuclêôtit loại môi trường cung cấp là bao nhiêu? (2) TRẮC NGHIỆM ĐỘT BIẾN GEN Bµi tËp 1(thi TS§H 2008): Gen S đột biến thành gen s Khi gen S và gen s cùng tự nhân đôi liên tiếp lần thì số nu tự mà môi trờng nội bào cung cấp cho gen s ít cho gen S là 28 nu Dạng đột biến xảy với gen S là: A mÊt cÆp nu B mÊt cÆp nu C đảo vị trí cặp nu D thay thÕ mét cÆp nu Bµi tËp ( Gen B có 400 nuclêôtit loại G và có tổng số liên kết hiđrô là 2200, bị đột biến thay cặp nucleôtit này cặp nuclª«tit kh¸c thµnh gen b Gen b nhiÒu h¬n gen B liªn kÕt hi®ro Sè nuclªotit mçi lo¹i cña gen b lµ A A=T=402; G=X=401 B A=T= 499; G=X=401 C A=T=590; G=X=410 D A=T=501; G=X=399 Bµi tËp Gen A dài 4080 Ao bị đột biến thành gen a Khi gen a tự nhân đôi lần, môi trờng nội bào cung cấp 2398 nu đột biến trªn thuéc d¹ng: a thªm mét cÆp nu B mÊt mét cÆp nu c mÊt hai cÆp nu D thªm cÆp nu Bµi tËp Một gen có 4800 liên kết hiđrô và có tỉ lệ A/G = 1/2, bị đột biến thành alen có 4801 liên kết hiđrô và có khôí lợng 108.104 đvC Số nu loại gen sau đột biến là: a T = A = 601, G = X = 1199 b A = T = 600, G = X = 1200 c T = A = 598, G = X = 1202 d T = A = 599, G = X =1201 Bài tập5 Một gen tổng hợp phân tử prôtêin có 498 axit amin, gen có tỷ lệ A/G = 2/3 Nếu sau đột biến, tỷ lệ A/G = 66,85% và số nu gen không thay đổi Đây là dạng đột biến nào? Bài tập 6: Một đoạn phân tử ADN chứa 3000 nucleotit Tổng hợp liên kết hoá trị các gốc đờng và photphat đoạn ADN đó là bao nhiªu? A.2998 B 3000 C 5998 D.6000 Bài tập7: Gen dài 3060AO, có tỷ lệ A=3/7G Sau đột biến chiều dài gen không đổi và có tỷ lệ A/G= 42,18% Số liên kết hiđrô gen đột biÕn lµ: A 2430 B 2433 C 2070 D 2427 Bài tập Một gen có 120 chu kỳ xoắn, A = 3/2G Đột biến làm cho gen đột biến ngắn gen ban đầu 10,2 Ao và có số liên kết hidro là 2874 §ét biÕn thuéc d¹ng: A mÊt cÆp nucleotit G – X, cÆp nucleotit A- T B mÊt cÆp nucleotit A – T, cÆp nucleotit G - X C mÊt cÆp nucleotit A- T D mÊt cÆp nucleotit G – X Bài tập9: §ét biÕn lµm gi¶m liªn kÕt hidro gen A t¹o thµnh gen a Protein gen a tæng hîp kÐm protein gen A tæng hîp lµ axit amin(aa) Các aa khác không đổi Biến đổi gen A là: A MÊt cÆp nucleotit G- X thuéc bé kÕ tiÕp B MÊt cÆp nucleotit G- X thuéc bé ba C MÊt cÆp nucleotit G- X thuéc bé ba kª tiÕp D MÊt cÆp nucleotit A- T, cÆp Nucleotit G- X Bài tập10: Một gen có 3000 nuclêôtit và 3900 liên kết hiđrô Sau bị đột biến, gen đột biến này tự nhân đôi lần liên tiếp đã sử dụng môi trờng 4193 nuclêôtit loại A và 6300 nuclêôtit loại G Số liên kết hiđro gen đột biến là A 3902 B 3898 C 3903 D 3897 Câu11: Gen A dài 255nm và có 1800 liên kết hiđro, gen A đột biến thành gen a, cặp gen Aa tự nhân đôi lần liên tiếp môi trường nội bào đã cung cấp 2703 nu tự loại T và 1797 nu tự loại X Dạng đột biến đãxẩy là A cặp A-T T-A B cặp G-X X-G C thay cặp A-T cặp G-X D thay cặp G-X cặp A-T 12.Gen B có 400 nuclêôtit loại G và có tổng số liên kết hiđrô là 2200, bị đột biến thay cặp nucleôtit này cặp nuclêôtit kh¸c thµnh gen b Gen b nhiÒu h¬n gen B liªn kÕt hi®ro Sè nuclªotit mçi lo¹i cña gen b lµ A A=T=402; G=X=401 B A=T= 499; G=X=401 C A=T=590; G=X=410 D A=T=501; G=X=399 13 Gen A dài 4080 Ao bị đột biến thành gen a Khi gen a tự nhân đôi lần, môi trờng nội bào cung cấp 2398 nu đột biến trên thuéc d¹ng: a thªm mét cÆp nu B mÊt mét cÆp nu c mÊt hai cÆp nu D thªm cÆp nu 14.Một gen có 4800 liên kết hiđrô và có tỉ lệ A/G = 1/2, bị đột biến thành alen có 4801 liên kết hiđrô và có khôí lợng 108.104 đvC Số nu loại gen sau đột biến là: a T = A = 601, G = X = 1199 b A = T = 600, G = X = 1200 c T = A = 598, G = X = 1202 d T = A = 599, G = X =1201 15 Mét gen cña sinh vËt nh©n s¬ cã G=10% tæng sè nuclª«tit cña gen.Trªn m¹ch cña gen nµy cã A=250, T= 170 Sè liªn kÕt hi®r« cña gen lµ A 1500 B 1225 C 1155 D 1255 16.Mét ph©n tö mARN gåm lo¹i rN A vµ U th× sè c«®on tèi ®a trªn ph©n tö mARN nµy lµ: A B C D 10 17.: Giả sử gen có bazơ xitozin trở thành dạng (X*) thì sau lần nhân đôi có bao nhiêu gen đột biến dạng thay G-X A-T: A B C D Câu 35: Hóa chất gây đột biến 5BU (5-brôm uraxin) thấm vào tế bào gây đột biến thay cặp A–T thành cặp G–X Quá trình thay mô tả theo sơ đồ: A A–T → X–5BU → G–5BU → G–X B A–T → A–5BU → G–5BU → G–X (3) C A–T → G–5BU → X–5BU → G–X D A–T → U–5BU → G–5BU → G–X Câu18: Phân tử mARN tổng hợp từ gen đột biến chứa 150 Uraxin, 450 A, 301 G và 601 X.Biết trước đột biến, gen dài 0,51 micromet và có A/G=2/3.Dạng đột biến đã xảy gen nói trên là A Thay cặp G-X A-T B Thay cặp A-T=G-X C Mất cặp A-T D Thêm cặp G-X 19/ Một gen nhân sơ có chiều dài 4080A0 và có 3075 liên kết hiđrô Một đột biến điểm không làm thay đổi chiều dài gen làm giảm liên kết hiđrô Khi gen đột biến này tự nhân đôi thì số nu loại môi trường nội bào phải cung cấp là A A = T = 524 ; G = X = 676 B A = T = 526 ; G = X = 674 C A = T = 676 ; G = X = 524 D A = T = 674; G = X = 526 20/ Nếu xử lí hóa chất 5-BU thì qua bao nhiêu lần nhân đôi tạo nên gen đột biến đầu tiên ? A lần B lần C lần D lần 21/ Gen a có G= 186 và có 1068 liên kết H Một đột biến điểm làm gen a biến thành gen A gen đột biến nhiều gen ban đầu liên kết H gen có chiều dài a) Đột biến trên thuộc dạng : A thêm cặp A-T B thêm cặp G-X C thay cặp A-T thành cặp G-X D thay cặp G-X thành cặp A-T b) Số nu loại môi trường cung cấp cho gen đột biến gen nhân đôi lần A A=T=3810 ; G=X=2805 B A=T=4064 ; G=X=2992 C A=T=3825 ; G=X=2790 D A=T=4080 ; G=X=2976 22 Một gen cấu trúc dài 4080 A0 , có tỉ lệ A/G = 3/2 Gen này bị đột biến thay cặp A-T cặp G-X Số lượng nu loại gen sau đột biến là : A A = T = 481 , G = X = 720 B.A = T = 419 , G = X = 721 C A = T = 721 , G = X = 419 D A = T = 719 , G = X = 481 23.Xét vùng mã hóa gen có khối lượng 720.000 đvC và A = 3/2 G Sau đột biến đoạn Nuclêôtit, gen còn lại tổng số 620 Nu loại A và T, 480 Nu loại G và X Gen đột biến tự liên tiếp lần thì môi trường nội bào cung cấp giảm so với gen ban đầu tương ứng số Nu loại là bao nhiêu? A A=T=2870; G=X=1680 B A=T=700; G=X=0 C A=T=2170; G=X=1680 DA=T=4340; G=X=720 24.Gen có chiều dài 2550Ao và có 1900 liên kết hyđrô Gen bị đột biến thêm cặp A-T Số lượng loại nuclêôtit môi trường cung cấp cho gen đột biến tự lần là: A A =T = 5265 và G = X = 6000 B A =T = 5265 và G = X = 6015 C A =T = 5250 và G = X = 6000 D A =T = 5250 và G = X = 6015 26.Đột biến cặp nuclêôtit vị trí thứ 91 gen thì nó có thể làm biến đổi các axit amin từ vị trí thứ cuối chuỗi pôlipeptit gen đó tổng hợp? A 29 B 31 C 32 D 30 27.Một gen huy tổng hợp chuỗi pôlipeptit gồm 198aa có tỉ lệ A/G = 0,6 Một đột biến xảy không làm thay đổi số lượng nuclêôtit gen làm thay đổi tỉ lệ nói trên A/G gen sau đột biến là 59,57% Đột biến trên thuộc dạng A thay cặp X – G cặp T – A C cặp nuclêôtit loại T - A B thay cặp T – A cặp X – G D thêm cặp nuclêôtit loại X - G 28 Ở ruồi giấm, gen A quy định tính trạng mắt đỏ, gen a đột biến quy định tính trạng mắt trắng Khi gen nói trên tự tái lần thì số nuclêôtit các gen mắt đỏ ít các gen mắt trắng 32 nuclêôtit tự và gen mắt trắng tăng lên liên kết H Hãy xác định kiểu biến đổi có thể xảy gen đột biến? A Thêm cặp G – X B Thay cặp A – T cặp G - X C Mất cặp G – X D Thay cặp G – X cặp A – T Câu 29 Trong bảng mã di truyền mARN có: mã kết thúc: UAA, UAG, UGA; mã mở đầu: AUG U chèn vào vị trí và 10 (tính theo hướng từ đầu 5'- 3') mARN đây: 5'- GXU AUG XGX UAX GAU AGX UAG GAA GX- 3' Khi nó dịch mã thành chuỗi polipeptit thì chiều dài chuỗi là (tính axit amin): A B C D Câu30 Một gen đột biến đã mã hoá cho phân tử prôtêin hoàn chỉnh có 198 aa Phân tử mARN tổng hợp từ gen đột biến nói trên có tỉ lệ A:U:G:X là 1:2:3:4, số lượng nucleotit trên phân tử mARN này là bao nhiêu? A 240A; 180U; 120G; 60X B 60A; 180U; 120G; 260X C 40A; 80U; 120G; 260X D 180G; 240X; 120U; 60A Câu 31: Gen có chiều dài 2550Ao và có 1900 liên kết hyđrô Gen bị đột biến thêm cặp A-T Số lượng loại nuclêôtit môi trường cung cấp cho gen đột biến tự lần là: A A =T = 5265 và G = X = 6000 B A =T = 5265 và G = X = 6015 C A =T = 5250 và G = X = 6000 D A =T = 5250 và G = X = 6015 Câu 32: Ở ruồi giấm, gen A quy định tính trạng mắt đỏ, gen a đột biến quy định tính trạng mắt trắng Khi gen nói trên tự tái lần thì số nuclêôtit các gen mắt đỏ ít các gen mắt trắng 32 nuclêôt it tự và gen mắt trắng tăng lên liên kết H Hãy xác định kiểu biến đổi có thể xảy gen đột biến? A Thêm cặp G – X B Thay cặp A – T cặp G - X (4) C Mất cặp G – X D Thay cặp G – X cặp A – T C©u33: Gen A ®iÒu khiÓn tæng hîp chuçi polypeptit cã chiÒu dµi 1494 A0, gen A cã 20% sè nu T tổng số nu gen Gen A bị đột biến thành gen a, chuỗi polypeptit gen a tổng hợp giảm axit amin,gen a có số nu A và T bị chiếm 2/3 số nu đã bị Số nuclêôtit gen a là: A.T=A= 594 G=X=897 B.T=A= 582 G=X=882 C T=A= 591 G=X=891 D T=A= 597 G=X=894 Câu 34: Gen A có chiều dài 153nm và có 1169 liên kết hiđrô bị đột biến thành alen a Cặp gen Aa tự nhân đôi lần thứ đã tạo các gen con, tất các gen này lại tiếp tục nhân đôi lần thứ hai Trong lần nhân đôi, môi trường nội bào đã cung cấp 1083 nuclêôtit loại ađênin và 1617 nuclêôtit loại guanin Dạng đột biến đã xảy với gen A là A thay cặp A - T cặp G - X B thay cặp G - X cặp A - T C cặp G - X D cặp A - T Câu 35: Gen có 1170 nuclêôtit và có G = 4A, sau đột biến, phân tử prôtêin gen đột biến tổng hợp bị giảm axit amin Khi gen đột biến nhân đôi liên tiếp lần, nhu cầu nuclêôtit loại A giảm xuống 14 nuclêôtit, số liên kết H bị hủy qua quá trình trên là: A 11466 B 11417 C 11424 D 13104 Câu 36: Tế bào loài sinh vật nhân sơ phân chia bị nhiễm tác nhân hóa học 5-BU, làm cho gen A biến thành alen a có 60 chu kì xoắn và có 1400 liên kết hiđrô Số lượng loại nuclêôtit gen A là: A A = T = 799; G = X = 401 B A = T = 201; G = X = 399 C A = T = 401; G = X = 799 D A = T = 401; G = X = 199 37:Một gen huy tổng hợp chuỗi polipeptit gồm 198 axit amin, có tỷ lệ A/G = 0,6 Một đột biến xảy không làm thay đổi số lượng nuclêôtit gen đã làm thay đổi tỷ lệ nói trên a) Khi tỷ lệ A/G gen đột biến ≈ 60,43 thì số liên kết hiđrô gen là: A.1575 B.1574 C.1576 D.1577 b) Khi tyû leä A/G ≈ 59,57% thì soá lieân keát hiñroâ seõ laø: A.1575 B.1574 C.1576 D.1577 38:Gen A và gen B nằm trên NST Prôtêin gen A huy tổng hợp có 48 axit amin Còn prôtêin gen B huy tổng hợp có 96 axit amin Một đột biến gen đã biến gen nói trên thành gen C.Prôtêin gen C tổng hợp có 144 axit amin a) Đột biến nói trên liên quan tới bao nhiêu cặp nuclêôtit, và thuộc kiểu nào đột biến gen? A caëp Nu vaø laø kieåu ĐB gen maát moät soá caëp Nu B cặp Nu và là kiểu ĐB thêm đoạn C caëp Nu vaø laø kieåu ĐB thay theá caëp Nu naøy baèng caëp Nu khaùc D cặp Nu và là kiểu ĐB lặp đoạn b) Chieàu daøi cuûa gen C laø: A.5100A0 B.4080A0 C.1489,2A0 D.1456,2A0 Câu 39: Gen có khối lượng 513.103 đvC có tỉ lệ X +G =4 Sau đột biến, gen dài 2896,8A0, phân tử protein gen đột biến T +A tổng hợp có thêm axit amin Dạng đột biến gen là: A Mất ba cặp nucleotit hai đơn vị mã kế tiếp, ngoài mã mở đầu và mã kết thúc B Mất hai cặp nucleotit hai đơn vị mã, ngoài mã mở đầu và mã kết thúc C Mất ba cặp nucleotit hai đơn vị mã D Mất ba cặp nucleotit đơn vị mã Câu 40: Cặp gen Bb tồn trên NST thường gen có chiều dài 4080A0, alen B có tỉ lệ A/G = 9/7, alen b có tỉ lệ A/G = 13/3 Cơ thể mang cặp gen Bb giảm phân rối loạn phân bào I tạo giao tử có alen cặp Số nu loại gen này giao tử là A A = T = 975, G = X= 225 B A = T = 675, G = X = 525 C A = T = 1650, G = X =750 D A = T = 2325, G = X =1275 TRẮC NGHIỆM ĐỘT BIẾN GEN Bµi tËp 1(thi TS§H 2008): Gen S đột biến thành gen s Khi gen S và gen s cùng tự nhân đôi liên tiếp lần thì số nu tự mà môi trờng nội bào cung cấp cho gen s ít cho gen S là 28 nu Dạng đột biến xảy với gen S là: A mÊt cÆp nu B mÊt cÆp nu C đảo vị trí cặp nu D thay thÕ mét cÆp nu Bµi tËp ( Gen B có 400 nuclêôtit loại G và có tổng số liên kết hiđrô là 2200, bị đột biến thay cặp nucleôtit này cặp nuclª«tit kh¸c thµnh gen b Gen b nhiÒu h¬n gen B liªn kÕt hi®ro Sè nuclªotit mçi lo¹i cña gen b lµ A A=T=402; G=X=401 B A=T= 499; G=X=401 C A=T=590; G=X=410 D A=T=501; G=X=399 Bµi tËp (5) Gen A dài 4080 Ao bị đột biến thành gen a Khi gen a tự nhân đôi lần, môi trờng nội bào cung cấp 2398 nu đột biến trªn thuéc d¹ng: a thªm mét cÆp nu B mÊt mét cÆp nu c mÊt hai cÆp nu D thªm cÆp nu Bµi tËp Một gen có 4800 liên kết hiđrô và có tỉ lệ A/G = 1/2, bị đột biến thành alen có 4801 liên kết hiđrô và có khôí lợng 108.104 đvC Số nu loại gen sau đột biến là: a T = A = 601, G = X = 1199 b A = T = 600, G = X = 1200 c T = A = 598, G = X = 1202 d T = A = 599, G = X =1201 Bài tập5 Một gen tổng hợp phân tử prôtêin có 498 axit amin, gen có tỷ lệ A/G = 2/3 Nếu sau đột biến, tỷ lệ A/G = 66,85% và số nu gen không thay đổi Đây là dạng đột biến nào? Bài tập 6: Một đoạn phân tử ADN chứa 3000 nucleotit Tổng hợp liên kết hoá trị các gốc đờng và photphat đoạn ADN đó là bao nhiªu? A.2998 B 3000 C 5998 D.6000 Bài tập7: Gen dài 3060AO, có tỷ lệ A=3/7G Sau đột biến chiều dài gen không đổi và có tỷ lệ A/G= 42,18% Số liên kết hiđrô gen đột biÕn lµ: A 2430 B 2433 C 2070 D 2427 Bài tập Một gen có 120 chu kỳ xoắn, A = 3/2G Đột biến làm cho gen đột biến ngắn gen ban đầu 10,2 Ao và có số liên kết hidro là 2874 §ét biÕn thuéc d¹ng: A mÊt cÆp nucleotit G – X, cÆp nucleotit A- T B mÊt cÆp nucleotit A – T, cÆp nucleotit G - X C mÊt cÆp nucleotit A- T D mÊt cÆp nucleotit G – X Bài tập9: §ét biÕn lµm gi¶m liªn kÕt hidro gen A t¹o thµnh gen a Protein gen a tæng hîp kÐm protein gen A tæng hîp lµ axit amin(aa) Các aa khác không đổi Biến đổi gen A là: A MÊt cÆp nucleotit G- X thuéc bé kÕ tiÕp B MÊt cÆp nucleotit G- X thuéc bé ba C MÊt cÆp nucleotit G- X thuéc bé ba kª tiÕp D MÊt cÆp nucleotit A- T, cÆp Nucleotit G- X Bài tập10: Một gen có 3000 nuclêôtit và 3900 liên kết hiđrô Sau bị đột biến, gen đột biến này tự nhân đôi lần liên tiếp đã sử dụng môi trờng 4193 nuclêôtit loại A và 6300 nuclêôtit loại G Số liên kết hiđro gen đột biến là A 3902 B 3898 C 3903 D 3897 Câu11: Gen A dài 255nm và có 1800 liên kết hiđro, gen A đột biến thành gen a, cặp gen Aa tự nhân đôi lần liên tiếp môi trường nội bào đã cung cấp 2703 nu tự loại T và 1797 nu tự loại X Dạng đột biến đãxẩy là A cặp A-T T-A B cặp G-X X-G C thay cặp A-T cặp G-X D thay cặp G-X cặp A-T 12.Gen B có 400 nuclêôtit loại G và có tổng số liên kết hiđrô là 2200, bị đột biến thay cặp nucleôtit này cặp nuclêôtit kh¸c thµnh gen b Gen b nhiÒu h¬n gen B liªn kÕt hi®ro Sè nuclªotit mçi lo¹i cña gen b lµ A A=T=402; G=X=401 B A=T= 499; G=X=401 C A=T=590; G=X=410 D A=T=501; G=X=399 13 Gen A dài 4080 Ao bị đột biến thành gen a Khi gen a tự nhân đôi lần, môi trờng nội bào cung cấp 2398 nu đột biến trên thuéc d¹ng: a thªm mét cÆp nu B mÊt mét cÆp nu c mÊt hai cÆp nu D thªm cÆp nu 14.Một gen có 4800 liên kết hiđrô và có tỉ lệ A/G = 1/2, bị đột biến thành alen có 4801 liên kết hiđrô và có khôí lợng 108.104 đvC Số nu loại gen sau đột biến là: a T = A = 601, G = X = 1199 b A = T = 600, G = X = 1200 c T = A = 598, G = X = 1202 d T = A = 599, G = X =1201 15 Mét gen cña sinh vËt nh©n s¬ cã G=10% tæng sè nuclª«tit cña gen.Trªn m¹ch cña gen nµy cã A=250, T= 170 Sè liªn kÕt hi®r« cña gen lµ A 1500 B 1225 C 1155 D 1255 16.Mét ph©n tö mARN gåm lo¹i rN A vµ U th× sè c«®on tèi ®a trªn ph©n tö mARN nµy lµ: A B C D 10 17.: Giả sử gen có bazơ xitozin trở thành dạng (X*) thì sau lần nhân đôi có bao nhiêu gen đột biến dạng thay G-X A-T: A B C D Câu 35: Hóa chất gây đột biến 5BU (5-brôm uraxin) thấm vào tế bào gây đột biến thay cặp A–T thành cặp G–X Quá trình thay mô tả theo sơ đồ: A A–T → X–5BU → G–5BU → G–X B A–T → A–5BU → G–5BU → G–X C A–T → G–5BU → X–5BU → G–X D A–T → U–5BU → G–5BU → G–X Câu18: Phân tử mARN tổng hợp từ gen đột biến chứa 150 Uraxin, 450 A, 301 G và 601 X.Biết trước đột biến, gen dài 0,51 micromet và có A/G=2/3.Dạng đột biến đã xảy gen nói trên là A Thay cặp G-X A-T B Thay cặp A-T=G-X C Mất cặp A-T D Thêm cặp G-X 19/ Một gen nhân sơ có chiều dài 4080A0 và có 3075 liên kết hiđrô Một đột biến điểm không làm thay đổi chiều dài gen làm giảm liên kết hiđrô Khi gen đột biến này tự nhân đôi thì số nu loại môi trường nội bào phải cung cấp là A A = T = 524 ; G = X = 676 B A = T = 526 ; G = X = 674 C A = T = 676 ; G = X = 524 D A = T = 674; G = X = 526 (6) 20/ Nếu xử lí hóa chất 5-BU thì qua bao nhiêu lần nhân đôi tạo nên gen đột biến đầu tiên ? A lần B lần C lần D lần 21/ Gen a có G= 186 và có 1068 liên kết H Một đột biến điểm làm gen a biến thành gen A gen đột biến nhiều gen ban đầu liên kết H gen có chiều dài a) Đột biến trên thuộc dạng : A thêm cặp A-T B thêm cặp G-X C thay cặp A-T thành cặp G-X D thay cặp G-X thành cặp A-T b) Số nu loại môi trường cung cấp cho gen đột biến gen nhân đôi lần A A=T=3810 ; G=X=2805 B A=T=4064 ; G=X=2992 C A=T=3825 ; G=X=2790 D A=T=4080 ; G=X=2976 22 Một gen cấu trúc dài 4080 A0 , có tỉ lệ A/G = 3/2 Gen này bị đột biến thay cặp A-T cặp G-X Số lượng nu loại gen sau đột biến là : A A = T = 481 , G = X = 720 B.A = T = 419 , G = X = 721 C A = T = 721 , G = X = 419 D A = T = 719 , G = X = 481 23.Xét vùng mã hóa gen có khối lượng 720.000 đvC và A = 3/2 G Sau đột biến đoạn Nuclêôtit, gen còn lại tổng số 620 Nu loại A và T, 480 Nu loại G và X Gen đột biến tự liên tiếp lần thì môi trường nội bào cung cấp giảm so với gen ban đầu tương ứng số Nu loại là bao nhiêu? A A=T=2870; G=X=1680 B A=T=700; G=X=0 C A=T=2170; G=X=1680 DA=T=4340; G=X=720 24.Gen có chiều dài 2550Ao và có 1900 liên kết hyđrô Gen bị đột biến thêm cặp A-T Số lượng loại nuclêôtit môi trường cung cấp cho gen đột biến tự lần là: A A =T = 5265 và G = X = 6000 B A =T = 5265 và G = X = 6015 C A =T = 5250 và G = X = 6000 D A =T = 5250 và G = X = 6015 25.Gen S co 186 xist«zin va tổng số lien kết hiđro la 1068 bị đột biến thay cặp nu gen lặn s nhiều S la lien kết hiđro Số lượng nuclêôtit loại gen đột biến là A A=T=255; G=X=186 B A=T=256 ;G=X=185 C A=T=348; G=X=186 D A=T=254; G=X=187 D HD: tìm số NU loại gen S chưa đột biến Theo giả thiết ta có 2A + 3G = 1068 và X – G = 186 -> A= 1068 − 186 =255 Gen S đột biến, thay cặp NU -> gen S có số liên kết H2 tăng liên kết Đây là đột biến thay cặp A- T = cặp G –X Sau đột biến gen có A = T = 255-1 =254 G = X = 186+1 = 187 26.Đột biến cặp nuclêôtit vị trí thứ 91 gen thì nó có thể làm biến đổi các axit amin từ vị trí thứ cuối chuỗi pôlipeptit gen đó tổng hợp? A 29 B 31 C 32 D 30 B HD: Đột biến cặp nuclêôtit vị trí thứ 91 gen thì nó có thể làm biến đổi các axit amin từ vị trí thứ 31 ( vì ba nuclêotit) 27.Một gen huy tổng hợp chuỗi pôlipeptit gồm 198aa có tỉ lệ A/G = 0,6 Một đột biến xảy không làm thay đổi số lượng nuclêôtit gen làm thay đổi tỉ lệ nói trên A/G gen sau đột biến là 59,57% Đột biến trên thuộc dạng A thay cặp X – G cặp T – A C cặp nuclêôtit loại T - A B thay cặp T – A cặp X – G D thêm cặp nuclêôtit loại X - G A HD: Gen đột biến có: Ngen = (198+2 ) x = 1200 nu -> 2A +2G =1200 Theo gt : A/G = 0,6 -> 1,2 G + 2G = 1200 -> G = 375 -> A = 225 Gen đột biến có tỉ lệ A/G =59,57 % , số nu không đổi -> thuộc đột biến thay > G tăng, A giảm Gọi x là số nu G tăng đồng thời là số nu A giảm ,ta có pt : (225- x)/ (375 + x) = 0,5975 -> x =1 28 Ở ruồi giấm, gen A quy định tính trạng mắt đỏ, gen a đột biến quy định tính trạng mắt trắng Khi gen nói trên tự tái lần thì số nuclêôtit các gen mắt đỏ ít các gen mắt trắng 32 nuclêôtit tự và gen mắt trắng tăng lên liên kết H Hãy xác định kiểu biến đổi có thể xảy gen đột biến? A Thêm cặp G – X B Thay cặp A – T cặp G - X C Mất cặp G – X D Thay cặp G – X cặp A – T Câu 29 Trong bảng mã di truyền mARN có: mã kết thúc: UAA, UAG, UGA; mã mở đầu: AUG U chèn vào vị trí và 10 (tính theo hướng từ đầu 5'- 3') mARN đây: 5'- GXU AUG XGX UAX GAU AGX UAG GAA GX- 3' Khi nó dịch mã thành chuỗi polipeptit thì chiều dài chuỗi là (tính axit amin): A B C D (7) Câu30 Một gen đột biến đã mã hoá cho phân tử prôtêin hoàn chỉnh có 198 aa Phân tử mARN tổng hợp từ gen đột biến nói trên có tỉ lệ A:U:G:X là 1:2:3:4, số lượng nucleotit trên phân tử mARN này là bao nhiêu? A 240A; 180U; 120G; 60X B 60A; 180U; 120G; 260X C 40A; 80U; 120G; 260X D 180G; 240X; 120U; 60ª Câu 31: Gen có chiều dài 2550Ao và có 1900 liên kết hyđrô Gen bị đột biến thêm cặp A-T Số lượng loại nuclêôtit môi trường cung cấp cho gen đột biến tự lần là: A A =T = 5265 và G = X = 6000 B A =T = 5265 và G = X = 6015 C A =T = 5250 và G = X = 6000 D A =T = 5250 và G = X = 6015 Câu 32: Ở ruồi giấm, gen A quy định tính trạng mắt đỏ, gen a đột biến quy định tính trạng mắt trắng Khi gen nói trên tự tái lần thì số nuclêôtit các gen mắt đỏ ít các gen mắt trắng 32 nuclêôt it tự và gen mắt trắng tăng lên liên kết H Hãy xác định kiểu biến đổi có thể xảy gen đột biến? A Thêm cặp G – X B Thay cặp A – T cặp G - X C Mất cặp G – X D Thay cặp G – X cặp A – T C©u33: Gen A ®iÒu khiÓn tæng hîp chuçi polypeptit cã chiÒu dµi 1494 A0, gen A cã 20% sè nu T tổng số nu gen Gen A bị đột biến thành gen a, chuỗi polypeptit gen a tổng hợp giảm axit amin,gen a có số nu A và T bị chiếm 2/3 số nu đã bị Số nuclêôtit gen a là: A.T=A= 594 G=X=897 B.T=A= 582 G=X=882 C T=A= 591 G=X=891 D T=A= 597 G=X=894 Câu 34: Gen A có chiều dài 153nm và có 1169 liên kết hiđrô bị đột biến thành alen a Cặp gen Aa tự nhân đôi lần thứ đã tạo các gen con, tất các gen này lại tiếp tục nhân đôi lần thứ hai Trong lần nhân đôi, môi trường nội bào đã cung cấp 1083 nuclêôtit loại ađênin và 1617 nuclêôtit loại guanin Dạng đột biến đã xảy với gen A là A thay cặp A - T cặp G - X B thay cặp G - X cặp A - T C cặp G - X D cặp A - T Câu 35: Gen có 1170 nuclêôtit và có G = 4A, sau đột biến, phân tử prôtêin gen đột biến tổng hợp bị giảm axit amin Khi gen đột biến nhân đôi liên tiếp lần, nhu cầu nuclêôtit loại A giảm xuống 14 nuclêôtit, số liên kết H bị hủy qua quá trình trên là: A 11466 B 11417 C 11424 D 13104 Câu 36: Tế bào loài sinh vật nhân sơ phân chia bị nhiễm tác nhân hóa học 5-BU, làm cho gen A biến thành alen a có 60 chu kì xoắn và có 1400 liên kết hiđrô Số lượng loại nuclêôtit gen A là: A A = T = 799; G = X = 401.B A = T = 201; G = X = 399.C A = T = 401; G = X = 799.D A = T = 401; G = X = 199 37:Một gen huy tổng hợp chuỗi polipeptit gồm 198 axit amin, có tỷ lệ A/G = 0,6 Một đột biến xảy không làm thay đổi số lượng nuclêôtit gen đã làm thay đổi tỷ lệ nói trên a) Khi tỷ lệ A/G gen đột biến ≈ 60,43 thì số liên kết hiđrô gen là: A.1575 B.1574 C.1576 D.1577 38:Gen A và gen B nằm trên NST Prôtêin gen A huy tổng hợp có 48 axit amin Còn prôtêin gen B huy tổng hợp có 96 axit amin Một đột biến gen đã biến gen nói trên thành gen C.Prôtêin gen C tổng hợp có 144 axit amin a) Đột biến nói trên liên quan tới bao nhiêu cặp nuclêôtit, và thuộc kiểu nào đột biến gen? A caëp Nu vaø laø kieåu ĐB gen maát moät soá caëp Nu B cặp Nu và là kiểu ĐB thêm đoạn C caëp Nu vaø laø kieåu ĐB thay theá caëp Nu naøy baèng caëp Nu khaùc D cặp Nu và là kiểu ĐB lặp đoạn (8) Chieàu daøi cuûa gen C laø: A.5100A0 B.4080A0 Câu 39: Gen có khối lượng 513.103 đvC có tỉ lệ C.1489,2A0 D.1456,2A0 X +G =4 Sau đột biến, gen dài 2896,8A0, phân tử protein gen đột biến T +A tổng hợp có thêm axit amin Dạng đột biến gen là: A Mất ba cặp nucleotit hai đơn vị mã kế tiếp, ngoài mã mở đầu và mã kết thúc B Mất hai cặp nucleotit hai đơn vị mã, ngoài mã mở đầu và mã kết thúc C Mất ba cặp nucleotit hai đơn vị mã D Mất ba cặp nucleotit đơn vị mã Câu 40: Cặp gen Bb tồn trên NST thường gen có chiều dài 4080A0, alen B có tỉ lệ A/G = 9/7, alen b có tỉ lệ A/G = 13/3 Cơ thể mang cặp gen Bb giảm phân rối loạn phân bào I tạo giao tử có alen cặp Số nu loại gen này giao tử là A A = T = 975, G = X= 225 B A = T = 675, G = X = 525 C A = T = 1650, G = X =750 D A = T = 2325, G = X =1275 A.5100A0 B.4080A0 C.1489,2A0 D.1456,2A0 (9)
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYEN DE DOT BIEN GEN NAM 2014, CHUYEN DE DOT BIEN GEN NAM 2014

Từ khóa liên quan