0

Đột biến gen | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

45 11 0
  • Đột biến gen | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 16:28

Protein mARN ….GAG.[r] (1)08/02/14 BÀI 4: Đ T BI N GEN (2)08/02/14 BÀI 4: Đ T BI N GEN- kinh nghi mỘ - G i 18 hs lên x p hàng b đ mô t v d ng ọ ế ả ề đ t bi n.ộ ế - Vi t b ng song song: t nguyên nhân suy c ch c a ế ả ơ ế ủ nguyên nhân đó: (3)I KHÁI NI M VÀ CÁC D NG Đ T BI N GENỆ Đ t ộ bi n genế ? Đ t ộ bi n mế ể ? Gen? Th đ t bi nể ộ ế ? T n s (kh năng) đ t bi n c a ầ ế gen ? Lo i t bào có th x y ế ể ả đ t bi nộ ế ? (4)(5) AUG AUG GGAAAA UUU UUU Met- Met- GluGlu - Phe - Phe Đ o v trí c p nuả AUG AAG UUU AUG AAG UUU -Met -Liz- Phe -Met -Liz- Phe ATG AAG TTT ATG AAG TTT TAX TTX AAA TAX TTX AAA Gen ban đ uầ 3 6 ATG ATG GGAAAA TTT TTT TAX TAX XXTTTT AAA AAA 6 3 TTX TTX XXTTTT AAG AAG GGAAAA Liz (6)08/02/14 (7)(8)2 Các d ng đ t bi n genạ ế D ng đ t bi nạ ế Thay đ i ổ S Nuố S LK ố Hidro mARN Protein Thay th ế c p ặ Nu -Cùng lo i.ạ -Khác lo i:ạ + AT thay GX (9)D ng đ t bi nạ ế Thay đ i ổ S Nuố S LK ố Hidro mARN Protein M t ấ 1 c p ặ Nu + AT + GX Thêm 1 c p ặ Nu + AT + GX Đ o ả v trí ị 2 c p ặ Nu (10)I KHÁI NI M VÀ CÁC D NG Đ T BI N GENỆ (11)ADN 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mARN 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 pôlipep tit aamđ aa1 aa2 aa3 ADN 6’ 10 11 12 13 14 mAR N 6’ 10 11 12 13 14 pôlipe ptit aamđ Aa1’ aa2 aa3 a Đ t bi n thay th m t c p nuộ ế ế ộ ặ (12)Protein mARN ….GAG. XTX Gen HbA …GAG… ….Glu…. ….GTG ….XAX …GUG Gen HbS Protein ….Val…. (13)08/02/14 13 ADN 3 4 10 11 12 13 14 mAR N 1 10 11 12 13 14 pôlipe ptit aamđ aa1 aa2 aa3 b Đ t bi n m t m t c p nuộ ế ộ ặ ADN 10 11 12 13 14 mAR N 1 10 11 12 13 14 pôlipe ptit aamđ aa1 aa2’ aa3’ (14)08/02/14 14 b Đ t bi n thêm m t c p nuộ ế ộ ặ ADN 10 11 12 13 mAR N 1 10 11 12 13 pôlipe ptit aamđ aa1 aa2 aa3 Thêm ADN 9’ 10 11 12 13 14 mARN 9’ 10 11 12 13 14 pôlipep tit (15) AUG AUG GGAAAA UUU UUU Met- Met- GluGlu - Phe - Phe Đ o v trí c p nuả AUG AAG UUU AUG AAG UUU -Met -Liz- Phe -Met -Liz- Phe ATG AAG TTT ATG AAG TTT TAX TTX AAA TAX TTX AAA Gen ban đ uầ 3 6 ATG ATG GGAAAA TTT TTT TAX TAX XXTTTT AAA AAA 6 3 TTX TTX XXTTTT AAG AAG GGAAAA Liz (16)II NGUYÊN NHÂN VÀ C CH PHÁT Ơ SINH Đ T BI N GEN 1 Nguyên nhân: 08/02/14 16 (17)(18)(19)(20)II NGUYÊN NHÂN VÀ C CH PHÁT Ơ SINH Đ T BI N GEN 2 C ch phát sinh đ t bi n gen:ơ ế ế a S k t c p không nhân đôi ADN:ự ế ặ Các b z nit thơ ơ ường t n t i hai d ng c u ạ ấ trúc: D ng thạ ường D ng hi m ( h bi n)ạ ế ỗ ế (21)II NGUYÊN NHÂN VÀ C CH PHÁT Ơ SINH Đ T BI N GEN 2 C ch phát sinh đ t bi n gen:ơ ế ế a S k t c p không nhân đôi ADN:ự ế ặ 08/02/14 21 G* X T G* A T Nhân đôi (22)II NGUYÊN NHÂN VÀ C CH PHÁT Ơ SINH Đ T BI N GEN 2 C ch phát sinh đ t bi n gen:ơ ế ế a S k t c p không nhân đôi ADN:ự ế ặ C ch : baz nit thu c d ng hi m, có nh ng ế ơ ộ ế ữ v trí liên k t hiđrô b thay đ i n chúng k t ị ế ị ổ ế ế c p khơng q trình nhân đơi d n đ n ặ ẫ ế phát sinh đ t bi n gen.ộ ế (23)II NGUYÊN NHÂN VÀ C CH PHÁT Ơ SINH Đ T BI N GEN 2 C ch phát sinh đ t bi n ơ ế ế gen: b Tác đ ng c a tác nhân gây ộ ủ đ t bi nộ ế :  Tác nhân v t lí ậ (tia t ngo i): có th làm cho hai baz timin ể m t m ch ADN liên ộ k t v i →phát sinh đ t ế ộ bi n gen.ế (24)II NGUYÊN NHÂN VÀ C CH PHÁT Ơ SINH Đ T BI N GEN 2 C ch phát sinh đ t bi n gen:ơ ế ế a S k t c p không nhân đôi ADN:ự ế ặ Tác nhân hố h c:ọ Ví d : 5-brơm uraxin (5BU) ch t đ ng đ ng ụ ấ ẳ c a timin gây thay th A-T b ng G-X ủ ế ằ (25)08/02/14 25 A T 5BU G G X A 5BU Nhân đôi Nhân đôi Nhân đôi (26)II NGUYÊN NHÂN VÀ C CH PHÁT Ơ SINH Đ T BI N GEN 2 C ch phát sinh đ t bi n ơ ế ế gen: a S k t c p không ự ế ặ trong nhân đôi ADN:  Tác nhân sinh h c: ọ m t ộ s virus gây đ t bi n ố ộ ế gen nh virut viêm gan B, virut hecpet… 08/02/14 26 (27)III H U QU VÀ Ý NGHĨA C A Đ T BI N GEN 08/02/14 27 Đ t ộ bi n genế ln có h i?ạ Em bé b b ch t ngị ạ N n nhân ch t đ c Điơxinạ ấ ộ Vai trị c a đ t ủ ộ bi n genế v i ti n hóa?ớ ế (28)III H U QU VÀ Ý NGHĨA C A Đ T BI N GEN 1 H u qu c a đ t bi n gen:ậ ả ủ ế • Đa s có h i, gi m s c s ng, gen đ t bi n ố ả ứ ố ộ ế làm r i lo n q trình sinh t ng h p prơtêin.ố ổ ợ • M t s có l i ho c trung tính.ộ ố ợ ặ (29)III H U QU VÀ Ý NGHĨA C A Đ T BI N GEN 08/02/14 29 1 H u qu c a đ t bi n genậ ả ủ ế (30)III H U QU VÀ Ý NGHĨA C A Đ T BI N GEN 2 Vai trò ý nghĩa c a đ t bi n gen:ủ ế a Đ i v i ti n hóa:ố ế • Làm xu t hi n alen m i.ấ ệ • Cung c p nguyên li u di truy n cho ti n hoá.ấ ệ ề ế b Đ i v i th c ti n:ố ự ễ • Cung c p nguyên li u cho trình ch n ấ ệ ọ gi ng, t o gi ng m i.ố ố (31)III H U QU VÀ Ý NGHĨA C A Đ T BI N GEN (32)III H U QU VÀ Ý NGHĨA C A Đ T BI N GEN 08/02/14 32 2 Vai trò ý nghĩa c a đ t bi n gen:ủ ế GI NG LÚA TN 128 (TN 100)Ố (33)C ng c Câu 1: Đ t bi n gen gì? ộ ế A R i lo n trình t c a m t gen ho c m t s ố ự ủ ộ ặ ộ ố gen B Phát sinh m t ho c s alen m i t m t gen ộ ặ ố ộ C Bi n đ i m t c p nuclêôtit c a ADN ế ổ ộ ặ ủ D Bi n đ i m t ho c vài c p tính tr ng c a c th ế ổ ộ ặ ặ ủ ể (34)C ng c Câu : Đ t bi n gen phát sinh nguyên nhân sau: ộ ế A Tia t ngo i, tia phóng x ạ B S c nhi t, hoá ch t ố ệ ấ C R i lo n q trình sinh lý, sinh hố t bào, c ố ế th ể D C câu A B C.ả (35)C ng c Câu 3: D ng đ t bi n sau làm bi n đ i c u trúc c a ộ ế ế ổ ấ ủ prôtêin tương ng nhi u nh t? ứ ề ấ A M t m t nuclêôtit sau mã m đ u ấ ộ ầ B Thêm m t nuclêôtit b ba trộ ộ ước mã k t thúc ế C Thay th nuclêôtit không làm xu t hi n mã k t thúc ế ấ ệ ế D Thay m t nuclêơtit v trí th ba m t b ba gi a ộ ị ứ ộ ộ ữ gen (36)(37)I KHÁI NI M VÀ CÁC D NG Đ T BI N GEN 1 Đ t bi n gen:ộ ế a Khái ni m:ệ • Đ t bi n gen nh ng bi n đ i c u ộ ế ữ ế ổ ấ trúc gen liên quan đ n c p nuclêôtit ế ặ gen (đôt biên điêm)̣ ́ ̉ (38)I KHÁI NI M VÀ CÁC D NG Đ T BI N GEN 2 Các d ng đ t bi n gen:ạ ế Hãy k tên d ng ể ạ đ t bi n m.ộ ế ể (39)I KHÁI NI M VÀ CÁC D NG Đ T BI N GEN 2 Các d ng đ t bi n gen:ạ ế a Đ t bi n thay th m t c p nu:ộ ế ế ộ ặ Khái ni m: đ t bi n làm thay th m t c p ệ ộ ế ế ộ ặ nuclêôtit thành c p nuclêôtit khác ặ gen (40)I KHÁI NI M VÀ CÁC D NG Đ T BI N GEN 2 Các d ng đ t bi n gen:ạ ế a Đ t bi n thay th m t ộ ế ế ộ c p nu:ặ  Ví d : B nh h ng c u ụ ệ ầ hình lưỡi li m gây thi u ề ế máu đ t bi n gen thay ộ ế th c p A –T thành T – ế ặ A (41)I KHÁI NI M VÀ CÁC D NG Đ T BI N GEN 2 Các d ng đ t bi n gen:ạ ế a Đ t bi n thay th m t c p nu:ộ ế ế ộ ặ H u qu : làm thay đ i trình t axit amin ậ ả ổ ự prôtêin => thay đ i ch c c a ổ ứ ủ prôtêin (42)ADN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mARN 10 11 12 13 14 pôlipeptit aamđ aa1 aa2 aa3 b Đ t bi n thêm ho c m t m t c p nuộ ế ộ ặ ADN 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 mARN 10 11 12 13 14 pôlipeptit aamđ aa1 aa2’ aa3’ M tấ I KHÁI NI M VÀ CÁC D NG Đ T BI N GENỆ 2 Các d ng đ t bi n gen:ạ ế (43)I KHÁI NI M VÀ CÁC D NG Đ T BI N GENỆ 2 Các d ng đ t bi n gen:ạ ế ADN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mARN 10 11 12 13 14 pôlipeptit aamđ aa1 aa2 aa3 b Đ t bi n thêm ho c m t m t c p nuộ ế ộ ặ Thêm ADN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9’ 10 11 12 13 14 mARN 9’ 10 11 12 13 14 pôlipeptit aamđ aa1 aa2 aa3’ aa4’ (44)I KHÁI NI M VÀ CÁC D NG Đ T BI N GEN 2 Các d ng đ t bi n gen:ạ ế b Đ t bi n thêm ho c m t m t c p nu:ộ ế ộ ặ Khái ni m: đ t bi n làm thêm ho c m t ệ ộ ế ặ ấ m t c p nuclêôtit gen.ộ ặ (45)I KHÁI NI M VÀ CÁC D NG Đ T BI N GEN 2 Các d ng đ t bi n gen:ạ ế b Đ t bi n thêm ho c m t m t c p nu:ộ ế ộ ặ H u qu : mã di truy n b đ c sai k t v trí ậ ả ề ị ọ ể ị x y đ t bi n d n đ n làm thay đ i trình t ả ộ ế ẫ ế ổ ự axit amin chu i pôlipeptit làm thay ỗ đ i ch c c a prôtêin.ổ ứ ủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đột biến gen | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện, Đột biến gen | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

hình lưỡi l im gây thi ế - Đột biến gen | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

hình l.

ưỡi l im gây thi ế Xem tại trang 40 của tài liệu.