0

De thi thu tot nghiep THPT TX Lai Chau

5 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 10:25

biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể đưa đến sự hình thành loài mới.. diễn ra trên phạm vi rộng, trong thời gian dài...[r] (1)BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: SINH HỌC – Giáo dục trung học phổ thông Thời gian làm bài: 60 phút I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 32 câu, từ câu đến câu 32) Câu 1.Đột biến đa bội góp phần hình thành loài mới, chủ yếu A thực vật B động vật C thực vật có hoa D động vật và thực vật có hoa Câu Bộ ba mã 5'GAX3' có ba đối mã tương ứng là A 5'XUG3' B 5'XAX3' C 3'XUG5' D 5'GTX3' Câu 3.Bộ NST lưỡng bội loài 2n = 24 Đột biến có thể tạo tối đa bao nhiêu thể ba loài này? (Không tính thể ba kép) A 24 B 22 C 25 D 12 Câu Cơ chế di truyền cấp độ phân tử bao gồm các quá trình A phiên mã, dịch mã B nhân đôi, dịch mã C dịch mã D nhân đôi, phiên mã, dịch mã Câu Về cấu tạo, ADN và prôtêin có đặc điểm chung là A cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, có tính đa dạng và tính đặc thù B đơn phân có cấu trúc tương tự và liên kết theo nguyên tắc bổ sung C các đơn phân liên kết với liên kết phốtphođieste D thành phần nguyên tố hoá học giống Câu Ở cà chua gen A qui định đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định vàng Cho cà chua tứ bội giao phấn với thu F1 phân li kiểu hình theo tỷ lệ 35 đỏ : vàng Kiểu gen bố mẹ là A AAAA x aaaa B AAaa x AAaa C AAAa x AAAa D Aaaa x Aaaa Câu Những loại đột biến nào sau đây không làm thay đổi chiều dài gen? A Mất cặp nuclêôtít B Thay cặp nuclêôtít và thêm cặp nuclêôtít C Thêm cặp nuclêôtít D Thay cặp nuclêôtít Câu Khi cho gà trống trắng lai với gà mái đen chủng thu F1 có lông xanh da trời Tiếp tục cho gà F1 giao phối với F2 phân li theo tỉ lệ gà lông đen : gà lông xanh da trời : gà lông trắng Kết phép lai cho thấy màu lông gà chi phối qui luật di truyền A trội hoàn toàn B trội không hoàn toàn C tương tác đồng trội các gen không alen D tác động gây chết các gen alen Câu Cho đậu Hà lan chủng hạt vàng, trơn và hạt xanh, nhăn lai với F1 hạt vàng, trơn Các gen qui định các tính trạng trên phân li độc lập Cho F1 tự thụ phấn thì F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình là A vàng, trơn : vàng, nhăn : xanh, trơn : xanh, trơn B vàng, trơn : xanh, nhăn : xanh, trơn : vàng, nhăn C vàng, trơn : vàng, nhăn : xanh, trơn : xanh, nhăn D vàng, trơn : vàng, nhăn : xanh, nhăn :1 xanh, trơn Câu 10 Di truyền liên kết gen là tượng A các gen nhóm liên kết không phân li với nhiễm sắc thể quá trình phân bào B các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường di truyền cùng và làm thành nhóm gen liên kết C phân li cặp nhiễm sắc thể tương đồng giảm phân D thụ tinh đã đưa đến tổ hợp các nhiễm sắc thể tương đồng Ab Câu 11 Một cá thể có kiểu gen với tần số hoán vị 20% tạo các loại giao tử với tỉ lệ aB A AB = ab = 30% ; Ab = aB = 20% B AB = ab = 40% ; Ab = aB = 10% C AB = ab = 10% ; Ab = aB = 40% D AB = ab = 20% ; AB = aB = 30% Câu 12 Biết gen qui định tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập và tổ hợp tự Theo lí thuyết, phép lai AaBbDd x AaBbDD cho tỉ lệ kiểu hình trội tính trạng (A-B-D-) là A 27/64 B.1/8 C 9/64 D 9/16 (2) Câu 13 Sự tương tác hai gen không alen, đó hai loại gen trội đứng riêng lẽ xác định cùng kiểu hình, kiểu gen có mặt gen trội cho kiểu hình Cho P AABB x aabb → F1, cho F1 x F1 → F2 phân li kiểu hình theo tỉ lệ A : : : B 15 : C : : D : : Câu 14 Sự di truyền liên kết với giới tính là A di truyền các tính trạng gen nằm trên NST giới tính qui định B di truyền các tính trạng thuộc giới tính đực, cái sinh vật C di truyền các tính trạng gen nằm trên nhiễm sắc thể X qui định D di truyền các tính trạng gen nằm trên nhiễm sắc thể Y qui định Câu 15 Trường hợp nào sau đây không phải là thường biến? A Các loài sâu ăn rau đa số có màu xanh B Một số loài thực vật nước ta bàng, xoan rụng lá mùa đông có tác dụng giảm thoát nước C Một số loài thú (chồn, cáo, ) xứ lạnh, mùa đông có lông dày màu trắng, mùa hè lông thưa hơn, chuyển sang màu vàng nhạt D Tắc kè thay đổi màu sắc theo môi trường Câu 16 Một quần thể bao gồm 160 cá thể có kiểu gen AA, 480 cá thể có kiểu gen Aa, 360 cá thể có kiểu gen aa Tần số tương đối các alen A và a là A A = 0,4 ; a = 0,6 B A = 0,5 ; a = 0,5 C A = 0,7 ; a = 0,3 D A = 0,6 ; a = 0,4 Câu 17 Một quần thể sinh vật có cấu trúc di truyền là 0,4 AA : 0,6 aa Nếu cho ngẫu phối thì quần thể trạng thái cân có tỷ lệ kiểu gen là A 0,16 AA : 0,48 Aa : 0,36 aa B 0,16 aa : 0,48 Aa : 0,36 AA C 0,48 AA : 0,16 Aa : 0,36 aa D 0,4 AA : 0,6 aa Câu 18 Để nhận biết và cắt đứt ADN nuclêotit xác định kĩ thuật di truyền người ta sử dụng enzim A ligaza B restrictaza C AND polimeraza D helicaza Câu 19 Công nghệ gen là A qui trình tạo tế bào sinh vật có gen bị biến đổi có thêm gen B qui trình biến đổi các gen để tạo các gen C qui trình tạo các sinh vật bị biến đổi toàn hệ gen với đặc điểm D qui trình tạo các sinh vật có nguồn gen khác xa với dạng gốc Câu 20 Trong chọn giống cây trồng, phương pháp gây đột biến đa bội lẽ thường không áp dụng các giống cây trồng thu hoạch chủ yếu A rễ củ B thân C hạt D lá Câu 21 Khó khăn chủ yếu nghiên cứu di truyền người là A.bộ nhiễm sắc thể người có số lượng lớn B kích thước nhỏ, ít sai khác hình dạng kích thước C quá trình sinh sản người chậm và ít D không thể áp dụng các phương pháp lai và gây đột biến Câu 22 Để chứng minh giới sinh vật có tiến hoá, người ta dựa vào 1- chứng địa lí sinh vật học 3- chứng chọn lọc tự nhiên 2- chứng phôi sinh học so sánh 4- chứng giải phẩu học so sánh 5- chứng tế bào học và sinh học phân tử Đáp án đúng A 1, 2, 3, B 1, 2, 3, C 1, 2, 4, D 1, 2, 3, 4, Câu 23 Đối với các loài sinh sản hữu tính, tiêu chuẩn chính xác và khách quan để xác định hai cá thể có thuộc cùng loài hay không là A tiêu chuẩn hình thái B tiêu chuẩn cách li sinh sản C tiêu chuẩn sinh lí - hoá sinh D Tiêu chuẩn địa lí – sinh thái Câu 24 Nguyên nhân chủ yếu tạo tính đa dạng các giống vật nuôi, cây trồng là A quá trình đột biến và giao phối ngẫu nhiên B phân li tính trạng chọn lọc tự nhiên C quá trình trồng trọt và chăn nuôi người D phân li tính trạng chọn lọc nhân tạo Câu 25 Tiến hoá nhỏ là quá trình A biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen quần thể đưa đến hình thành loài B diễn trên phạm vi rộng, thời gian dài (3) C phân chia loài thành các nhóm phân loại nhỏ D hình thành các đơn vị phân loại trên loài Câu 26 Nhân tố làm cho tần số các alen quần thể bị thay đổi nhanh chóng là A đột biến và chọn lọc tự nhiên B chọn lọc tự nhiên và di nhập gen C đột biến và yếu tố ngẫu nhiên D yếu tố ngẫu nhiên và di-nhập gen Câu 27 Quá trình tiến hoá sống trên trái đất bao gồm các giai đoạn Tiến hoá hoá học Tiến hoá tiền sinh học Tiến hoá sinh học Tiến hoá vô A 1, 2, B 1, 2, C 2,3 ,4 D 1, 3, Câu 28 Những loài cá ưa ôxy thường sống A hồ B nơi nước C sông suối D nơi nước sâu Câu 29 Hình thức phân bố cá thể theo nhóm quần thể có ý nghĩa sinh thái là A Các cá thể hỗ trợ chống chọi với điều kiện bất lợi môi trường B Các cá thể tận dụng nhiều nguồn sống môi trường C Giảm cạnh tranh gay gắt các cá thể quần thể D Các cá thể cạnh tranh gay gắt giành nguồn sống môi trường Câu 30 Loài sinh vật nào sau đây không phải sinh vật sản xuất? A Rêu B Dương xỉ C Dây tơ hồng D.Tảo lục Câu 31 Bọ xít có vòi chích dịch cây mướp để sinh sống Bọ xít và cây mướp thuộc mối quan hệ A vật ăn thịt - mồi B kí sinh vật chủ C hội sinh D hãm sinh Câu 32 Nhịp sinh học là A phản ứng nhịp nhàng sinh vật với thay đổi không liên tục môi trường B biến đổi sinh vật với thay đổi đột ngột môi trường C biến đổi sinh vật môi trường thay đổi D phản ứng nhịp nhàng sinh vật với thay đổi có tính chu kì môi trường II PHẦN RIÊNG A.Theo chương trình chuẩn ( câu, từ câu 33 đến câu 40) Câu 33 Chất 5BU gây đột biến thay cặp A – T cặp G – X theo chế A A- T → A – 5BU → X – 5BU → G - X B A- T → A – 5BU → G – 5BU → G - X C A- T → X – 5BU → G - X D A- T → T – 5BU → G – 5BU → G - X Câu 34 Trong chế điều hoà hoạt động opêron lac, môi trường không có lactôzơ, gen điều hoà tổng hợp prôtêin ức chế Prôtêin này bám lên vùng A khởi động B vận hành C mã hoá gen D kết thúc Câu 35 Cây thích hợp để có thể áp dụng consixin nhằm tạo giống đem lại hiệu kinh tế cao A cây lúa B cây đậu tương C cây củ cải đường D cây ngô Câu 36 Một đột biến có hại và sau hệ đã bị loại khỏi quần thể nó là A đột biến gen trội B đột biến gen lặn C đột biến gen đa alen D đột biến gen tế bào chất Câu 37 Trong quá trình hình thành quần thể thích nghi, chọn lọc tự nhiên có vai trò A tạo các kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi B tạo các cá thể có kiểu hình thích nghi với môi trường C phân hoá khả sống sót các cá thể quần thể D hoàn thiện khả thích nghi, sàng lọc và làm tăng số lượng cá thể có kiểu hình thích nghi Câu 38 Nhóm động vật trên cạn có khả chịu độ ẩm thấp, thiếu nước lâu dài, có số đặc điểm chống thoát nước, trốn hạn gọi là A nhóm ưu ẩm vừa B nhóm ưa ẩm C nhóm chịu khô hạn D nhóm đẳng nhiệt Câu 39 Hiện tượng khống chế sinh học có ý nghĩa gì quần xã? A Dẫn đến trạng thái cân sinh học B Làm tăng mối quan hệ các loài C Phá trạng thái cân sinh học D Làm giảm mối quan hệ các loài Câu 40 Ở môi trường nào sau đây thường có chuổi thức ăn dài, nhiều mắt xích nhất? A Môi trường trên cạn B Môi trường nước C Môi trường sinh vật D Sa mạc (4) B Theo chương trình Nâng cao ( câu, từ câu 41 đến 48) Câu 41 Đột biến giao tử và đột biến tiền phôi giống chổ A các đột biến này biểu trên kiểu hình thể mang đột biến B là đột biến thành gen trội thì biểu thành phần thể C có thể truyền lại cho hệ sau sinh sản hữu tính D các đột biến không biểu trên kiểu hình thể có thể di truyền Câu 42 Một gen (ADN sợi kép) có 3800 nuclêôtít, số lượng nuclêôtít loại Ađênin là 450 Số liên kết hiđrô gen là A 4700 B 1095 C 5350 D 5250 Câu 43 Đột biến nhân tạo thường xuất với tần số cao đột biến tự nhiên Nguyên nhân chủ yếu vì A người chủ động tạo để cung cấp cho quá trình chọn lọc B tác nhân gây đột biến thường có cường độ và liều lượng cao tự nhiên C thành phần tác nhân gây đột biến đa dạng D vật nuôi và cây trồng thường dễ phát sinh đột biến các loài tự nhiên Câu 44 Để trở thành đơn vị tiến hoá sở phải có các điều kiện 1- có tính toàn vẹn không gian và thời gian 2- biến đổi cấu trúc di truyền qua các hệ 3- tồn thực tự nhiên 4- có tính bảo toàn số lượng cá thể Phương án đúng là A 1, B 1, 2, C 2, 3, D 1, 2, 3, Câu 45 Sinh giới tiến hoá theo các chiều hướng 1- ngày càng đa dạng và phong phú 2- tổ chức thể ngày càng cao 3- từ nước lên trên cạn 4- thích nghi ngày càng hợp lí Phương án đúng là A 1, 2, B 1, 3, C 1, 2, D 2, 3, Câu 46 Cấu trúc tuổi quần thể có dạng hình tháp, đáy rộng cho thấy quần thể này thuộc loại A ổn định B bắt đầu suy thoái C tăng trưởng nhanh D bị hạn chế số yếu tố môi trường Câu 47 Tập hợp các loài sinh vật sống hồ Tây gọi là A quần xã sinh vật B quần thể sinh vật C các quần thể thực vật D nhóm sinh vật dị dưỡng Câu 48 Trong chu trình sinh địa hóa, loại sinh vật có vai trò cầu nối môi trường và quần xã sinh vật là A sinh vật sản xuất B vi sinh vật sống hoại sinh C sinh vật tiêu thụ D sinh vật tiêu thụ bậc cao - HẾT (5) (6)
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu tot nghiep THPT TX Lai Chau, De thi thu tot nghiep THPT TX Lai Chau