0

DE THI CHUYEN VINH PHUC 2012

4 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 10:03

Hỗn hợp gồm x mol AOn và y mol AOm có khối lượng phân tử trung bình là 37,6.. Hỗn hợp gồm y mol AOn và x mol AOm có khối lượng phân tử trung bình là 34,4.[r] (1)SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ───────── ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN NĂM HỌC 2012 – 2013 ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC Dành cho học sinh thi vào lớp chuyên Hóa học Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đề ──────────────── Câu (1,0 điểm) A, B, C là các đơn chất nguyên tố thuộc chu kì nhỏ, có các quy trình sau: (1) A + C → D ↑ (2) A + B → E ↑ (3) A + F → D ↑ + H2O (4) D + E → A ↓ + H2O → (5) D + KMnO4 + H2O G+H+F (6) E + KMnO4 → A ↓ + G + H + H2O Xác định A, B, C, D, E, F, G, H Viết phương trình hóa học Câu (2,0 điểm) Hai nguyên tố A, B có các oxit tương ứng thể khí là: AO n; AOm; BOm và BOi Hỗn hợp gồm x mol AOn và y mol AOm có khối lượng phân tử trung bình là 37,6 Hỗn hợp gồm y mol AOn và x mol AOm có khối lượng phân tử trung bình là 34,4 Biết tỉ khối BOm so với BOi là 0,8 và x<y Xác định các số n, m, i và tỉ số x/y Xác định các nguyên tố A, B và các oxit chúng Câu (2,0 điểm) Hỗn hợp X gồm 6,72 lit axetilen và 8,96 lit hiđro Nung nóng X thời gian (có xúc tác Ni) thu hỗn hợp Y gồm: etan, etilen, axetilen và hiđro Dẫn Y qua bình đựng dung dịch brom dư, thu hỗn hợp khí Z gồm etan và hiđro thoát khỏi bình Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Z dẫn sản phẩm cháy qua bình thứ đựng H2SO4 đặc, qua bình thứ hai đựng dung dịch nước vôi dư Thấy khối lượng bình thứ tăng 7,2 gam và bình thứ hai có 20 gam kết tủa Tính khối lượng bình dung dịch brom tăng lên (Thể tích các khí đo đktc) Câu (2,0 điểm) Hỗn hợp X gồm FeS2 và MS có số mol nhau, M là kim loại có hoá trị không đổi Cho 6,51 gam X tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch HNO3 đun nóng, thu dung dịch A1 và 13,216 lit (đktc) hỗn hợp khí A có khối lượng là 26,34 gam gồm NO và NO Thêm lượng dư dung dịch BaCl2 loãng vào A1, thấy tạo thành m1 gam kết tuả trắng dung dịch dư axit trên Hãy cho biết kim loại M MS là kim loại gì? Tính giá trị khối lượng m1 Tính % khối lượng các chất X Câu (1,0 điểm) Lên men tinh bột chứa 5% tạp chất trơ thành rượu etylic, hiệu suất quá trình là 85% Thể tích rượu 40 thu là bao nhiêu lít Biết khối lượng riêng rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml Câu (2,0 điểm) Chia 26,88 gam MX2 thành hai phần Cho phần vào 500 ml dung dịch NaOH dư 5,88 gam M(OH) kết tủa và dung dịch D Cho phần hai vào 360 ml dung dịch AgNO 1M dung dịch B và 22,56 gam AgX kết tủa Cho Al vào dung dịch B thu dung dịch E, khối lượng Al sau lấy cân lại tăng lên m gam so với ban đầu (toàn kim loại thoát bám vào Al) Cho dung dịch D vào dung dịch E 6,24 gam kết tủa (Các phản ứng xảy hoàn toàn) Xác định MX2 và tìm giá trị m Tính nồng độ mol dung dịch NaOH đã dùng Cho: Mg: 24; Al: 27; Zn: 65; Fe: 56; S: 32; O: 16; N: 14; H: 1; C: 12; Cl: 35,5; Cu: 64 — Hết — Cán coi thi không giải thích gì thêm! Họ và tên thí sinh SBD (2) SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ───────── KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN NĂM HỌC 2012 – 2013 HƯỚNG DẪN CHẤM THI MÔN: HÓA HỌC ———————— CÂU NỘI DUNG C: O2 G: MnSO4 Các chất: A : S B: H2 D: SO2 E: H2S F: H2SO4 đặc nóng H: K2SO4 Phương trình hóa học: (1): S + O2 → SO2 ↑ (2): S + H2 → H2S ↑ (3): S + 2H2SO4 → 3SO2 ↑ + 2H2O (4): SO2 + 2H2S → 3S ↓ + 2H2O (5): 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4 (6): 5H2S + 2KMnO4 + H2SO4 → 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O + 5S Xác định các số n, m, i và tỉ số x/y Đặt MA=A MB=B Ta có: x ( A+16 n)+ y ( A+16 m) M I= =37 , x+ y 16( nx+ my ) ⇒ A+ =37 , 6(a) x+ y y ( A +16 n)+ x ( A+ 16 m) =34 , x+ y 16(mx+ny ) ⇒ A+ =34 , 4( b) x+ y Lấy (a)-(b) ta được: 16(nx+ my− mx − ny) (m−n)( y − x ) =3,2⇒ =0,2(c ) x+ y x+ y Vì x+y>0 và x<y (theo đề) Nên m-n>0 ⇒ m>n Mặt khác ta lại có: B+16 m B+16 m d= =0,8(d )⇒ <1 ⇒m<i B+16 i B+ 16i ⇒ n<m<i Các oxit thể khí thường có dạng tổng quát ⇒ ≤n< m<i ≤3 ⇒ n=1; m=2; i=3 XOK đó K ≤3 - Tỉ số x/y: y −x x =0,2 ⇒ 0,8 y=1,2 x ⇒ = Thay n=1, m=2 vào (b) ta có: x+ y y Xác định A, B và các oxit chúng: - Thay n=1, m=2 và x= y vào (a) ta A=12 Vậy A là C - Thay m=2 và i=3 vào (d) ta B=32 Vậy B là S Vậy các oxit tương ứng A là CO và CO2 Các oxit B là SO2 và SO3 ĐIỂM 0,5 0,5 0,25 M II = 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Ta có: nC2H2 = 0,3 mol nH2 = 0,4 mol Các PT P/ư xảy C2H2 + H2 → C2H4 C2H2 + 2H2 → C2H6 C2H6 + 9/2O2 → 3CO2 + 3H2O 2H2 + O2 → 2H2O 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 (3) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O Khối lượng bình tăng = mH2O nCO2 = nCaCO3 = 0,2 mol ADĐLBT khối lượng và ĐLBT nguyên tố ta có: mX = m bình Br tăng + m (C + H) Z → m = 0,3.26 + 0,4.2 – 7,2:9 – 0,2.12 = 5,4 gam Theo bài ta có các pt: n NO+ nNO =0 ,59(1) 46 n NO + 30 nNO=26 , 34 (2) Từ (1) và (2) ⇒ n NO =0 , 54 mol ; n NO=0 , 05 mol Áp dụng ĐLBT electron ta có các quá trình và pt 0,25 0,5 2 +2 −1 +3 0,25 +6 Fe S →Fe + S +15 e a → 2a 15a (mol) −2 +6 S → S +8 e a → a 8a (mol) +5 +4 +5 +2 N +1 e → N 0,54 ← 0,54 (mol) N +3 e → N 0,15 ← 0,05(mol) ⇒ 15a + 8a = 0,54 + 0,15 ⇒ a = 0,03 Ta có pt: 0,03.120 + 0,03.(M + 32) = 6,51 ⇒ M=65 Vậy M là Zn 2.Áp dụng ĐLBT nguyên tố với S ta có: nStrongX =nBaSO =2 , 03+0 , 03=0 ,09 (mol) ⇒ m1= 0,09.233= 20,97 (g) % khối lượng chất X mFeS =0 , 03 120=3,6( g) 3,6 ⇒ %mFeS = 100 %=55 , % , 51 ⇒%mZnS =100− 55 ,3=44 , % 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 Ta có: m tinh bột = 0,95 = 950 kg Pt p/ư: (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6 Theo pt 162.n n.180 → Theo đb 950 1055,55 Kg → mC6H12O6 thực tế = 1055,55x0,85 = 897,222 kg Pt p/ư C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 Theo pt 180 2x46 Theo đb 897,222 → 458,58 kg → mC2H5OH thực tế = 458,58x0,85 = 389,793 kg → VC2H5OH = 389,793 : 0,8 = 487,24 (l) Vậy V rượu 400 = 487,24 : 0,4 = 1218,1 (l) n MX 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 13, 44 mçi phÇn = M  2X mol n AgNO3 = 0,36 mol Ph¬ng tr×nh ho¸ häc: MX2 + 2NaOH  M(OH)2 + 2NaX (1) MX2 + 2AgNO3  M(NO3)2 + 2AgX Gi¶ sö AgNO3 ph¶n øng hÕt: 0,25 (2) (4)  mAgX = 108.0,36 + 0,36X = (38,88 + 0,36X) gam > 22,56 gam  AgNO3 cßn d 0,25 Ta cã hÖ ph¬ng tr×nh:  13, 44  M  2X (M  34) 5,88   13, 44 2(108  X)  22,56  M  2X  M 64  M lµ Cu   Giải đợc: X =80  X là Br 0,25 VËy: MX2 lµ CuBr2 0,12 n Cu(NO3 )2  n AgBr  0, 06  2 mol  n AgNO3 d = 0,36 - 0,12 = 0,24 mol 0,25 Ta cã c¸c ph¬ng tr×nh x¶y ra: Al + 3AgNO3  Al(NO3)3 + 3Ag (3)  2Al + 3Cu(NO3)2 2Al(NO3)3 + 3Cu (4)  Al(NO3)3 + 3NaOH Al(OH)3 + 3NaNO3 (5) Cã thÓ: Al(OH)3 + NaOH  NaAlO2 + 2H2O (6) * Theo (3) vµ (4): Khi Al ®Èy Ag lµm khèi lîng Al t¨ng: 108.0,24  27.0,08 = 23,76 (g) Khi Al ®Èy Cu lµm khèi lîng Al t¨ng: 64.0,06  27.0,04 = 2,76 (g) 0,25 0,25 m Al t¨ng VËy: = 23,76 + 2,76 = 26,52 (g) TH1: Ph¬ng tr×nh (6) kh«ng x¶y  NaOH kh«ng d nNaOH(5)=3 , 08=0 ,24 (mol) , 85 nNaOH(1)=2 =0 , 12 (mol) 98   n NaOH 0,24  0,12 0,36 C M NaOH  (mol) 0,25 0,36 0,72 0,5 (M) VËy TH2: Ph¶n øng (6) x¶y ra:  n Al(NO3 )3 ph¶n øng (3) vµ (4) = 0,08 + 0,04 = 0,12 (mol)  n NaOH ph¶n øng (5) = 3.0.12 = 0,36 (mol) Bài cho: n Al(OH)3 n = 0,08 (mol)  Al(OH)3 bÞ  n NaOH ph¶n øng (6) = 0,04 (mol)   n NaOH tan ë (6) = 0,36 + 0,04 + 0,12 = 0,52 (mol) = 0,12 - 0,08 = 0,04 (mol) 0,25 0,52 VËy: = 0,5 = 1,04 (M) Chú ý: Học sinh giải cách khác đúng, lập luận chặt chẽ giám khảo cho điểm tối đa C M NaOH (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI CHUYEN VINH PHUC 2012, DE THI CHUYEN VINH PHUC 2012