0

Chuong trinh bau cu Hoi dong tu quan lop hoc

3 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 09:47

Để góp phần quan trọng trong công việc tự quản lớp học cần phải có các Ban tự quản phụ trách các mảng khác nhau như mảng: học tập; đối ngoại; văn nghệ; quyền HS; sức khẻo; vệ sinh..[r] (1)CHƯƠNG TRÌNH LỄ BẦU CỬ HĐTQ LỚP 5C NĂM HỌC: 2013-2014 I/ TUYÊN BỐ LÝ DO Kính thưa: Q thầy giáo, tồn thể bạn học sinh lớp 5C Thành lập Hội đồng tự quản lớp học để phát huy tính tích cực tự chủ học sinh nhà trường Vì lí đó, hơm lớp 5C trường Tiểu học Tiến Dũng tiến hành buổi lễ bầu HĐTQ lớp 5C Về dự với buổi lễ hơm có: Thầy Nguyễn Văn Thắng – Hiệu trưởng nhà trường Cùng thầy cô Ban giám hiệu, thầy tổng phụ trách đội, thầy Nguyễn Văn Hải – GVCN lớp 5C, thầy cô Chủ nhiệm lớp 25 bạn học sinh lớp 5C Đề nghị chào mừng ! * Sau tơi xin thơng qua chương trình buổi lễ: 1- Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu 2- Thơng qua mục đích HĐTQ 3- Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng tự quản 4- Bầu Ban tự quản 5- Kết thúc buổi lễ II/ MỤC ĐÍCH CỦA HĐTQ - Sau tơi xin thơng qua Mục đích bầu HĐTQ học sinh ……… III/ BẦU CHỦ TỊCH-PHÓ CHỦ TỊCH HĐTQ - Tiếp tục chương trình tiến hành bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐTQ + Để trì điều hành hoạt động lớp, cần bạn có đủ lực phẩm chất để điều hành giữ vai trò Chủ tịch, phó chủ tịch HĐTQ lớp Bạn tin tưởng đảm nhiệm chức vụ xin mời ứng cử - Xin mời bạn ứng cử chức Chủ tịch HĐTQ Bạn ………ứng cử chức Chủ tịch HĐTQ - Có bạn tham gia ứng cử khơng - Có bạn đề cử bạn khác * Khơng có bạn ứng cử đề cử xin chuyển qua phần ứng cử chức Phó chủ tịch HĐTQ - Xin mời bạn ứng cử chức Phó chủ tịch HĐTQ phụ trách: Ban học tập, Ban đối ngoại Bạn ………ứng cử chức Chủ tịch HĐTQ - Có bạn tham gia ứng cử khơng - Có bạn đề cử bạn khác - Xin mời bạn ứng cử chức Phó chủ tịch HĐTQ phụ trách: Ban văn nghệ, Ban quyền học sinh Bạn ………ứng cử chức Chủ tịch HĐTQ - Có bạn tham gia ứng cử không (2)- Xin mời bạn ứng cử chức Phó chủ tịch HĐTQ phụ trách: Ban sức khỏe, Ban vệ sinh Bạn ………ứng cử chức Chủ tịch HĐTQ - Có bạn tham gia ứng cử không - Có bạn đề cử bạn khác * Như có bạn ứng cử vào chức danh HĐTQ - Nếu bạn thống bạn ……… Chủ tịch HĐTQ lớp ta xin, giơ tay cho biểu 100% bạn đồng ý Xin cảm ơn bạn! Đề nghị bạn chúc mừng bạn ……… - Nếu bạn thống bạn ……… Phó chủ tịch HĐTQ lớp ta, xin giơ tay cho biểu 100% bạn đồng ý Xin cảm ơn bạn! Đề nghị bạn chúc mừng bạn ……… - Nếu bạn thống bạn ……… Phó chủ tịch HĐTQ lớp ta, xin giơ tay cho biểu 100% bạn đồng ý Xin cảm ơn bạn! Đề nghị bạn chúc mừng bạn ……… - Nếu bạn thống bạn ……… Phó chủ tịch HĐTQ lớp ta, xin giơ tay cho biểu 100% bạn đồng ý Xin cảm ơn bạn! Đề nghị bạn chúc mừng bạn ……… * Xin mời bạn vừa bầu làm CT, PCT – HĐTQ lớp 5C lên mắt phát biểu hứa hẹn (3)IV/ BẦU BAN TỰ QUẢN Để góp phần quan trọng cơng việc tự quản lớp học cần phải có Ban tự quản phụ trách mảng khác mảng: học tập; đối ngoại; văn nghệ; quyền HS; sức khẻo; vệ sinh Vì sau tiếp tục tiến hành Ban tự quản lớp 5C * Mỗi Ban tự quản lớp lại có nhiệm vụ riêng: - Ban học tập: Theo dõi kiểm tra việc học tập bạn lớp nhà, phân cơng nhóm giúp học tập, … - Ban đối ngoại: Tạo mối quan hệ đoàn kết, giao lưu, …với lớp khác - Ban văn nghệ: Điều hành hoạt động văn nghệ lớp - Ban quyền HS: Bảo vệ quyền lợi lớp bạn lớp - Ban sức khỏe: Điều hành hoạt động Thể dục thể thao vệ sinh cá nhân lớp - Ban vệ sinh: Điều hành công tác trực nhật, vệ sinh lao động lớp Mỗi ban có trách nhiệm đề xuất hoạt động, theo dõi việc thực lớp mảng Ban phụ trách Các ban dựa vào nhiệm vụ ban tự nguyện đăng kí vào ban theo sở thích - Xin mời bạn ban u thích Đề nghị ban tự bầu trưởng ban phó ban ban mình, cịn lại ủy viên ……… Mời ban đại diện lên ghi danh sách ban lên Sơ đồ HĐTQ lớp - Mời Trưởng ban lên mắt – Vỗ tay chúc mừng - Mời ban học tập lên mắt – Vỗ tay chúc mừng - Mời ban đối ngoại lên mắt – Vỗ tay chúc mừng - Mời ban văn nghệ lên mắt – Vỗ tay chúc mừng - Mời ban quyền HS lên mắt – Vỗ tay chúc mừng - Mời ban sức khỏe lên mắt – Vỗ tay chúc mừng - Mời ban vệ sinh lên mắt – Vỗ tay chúc mừng V/ TỔNG KẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong trinh bau cu Hoi dong tu quan lop hoc, Chuong trinh bau cu Hoi dong tu quan lop hoc