0

kiem tr 15 phut ds 10 chuong 1

2 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 09:39

[r] (1)TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT NĂM HỌC 2013-2014 Môn: Đại số 10 chương I ; ĐỀ Câu (3,0 điểm): Lập mệnh đề phủ định xét tính đúng sai mệnh đề sau: P: “ 8+6=17 ” Q: “ A=  2;3;5;7 Câu 1(4,0 điểm): Cho hai tập hợp 1) Liệt kê các phần tử B và A  B x   : x  x  0 ” và B=  n   | n là ước số 9 2) Tìm tất các tập B \ A Câu 3(3,0 điểm): Cho X   3;1 , Y  0;4  C  X \Y Xác định X  Y , X  Y và  TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT NĂM HỌC 2013-2014 Môn: Đại số 10 chương I ; ĐỀ Câu (3,0 điểm): Lập mệnh đề phủ định xét tính đúng sai mệnh đề sau: P: “ 8+6=14 ” Q: “ A=  2;3;5;8 Câu 1(4,0 điểm): Cho hai tập hợp 1) Liệt kê các phần tử B và A  B x   : x  x   ” và B=  n   | n là ước số 12 2) Tìm tất các tập B \ A Câu 3(3,0 điểm): Cho X   5;2  , Y  0;5  Xác định X  Y , X  Y và C  X \ Y  TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT NĂM HỌC 2013-2014 Môn: Đại số 10 chương I ; ĐỀ Câu (3,0 điểm): Lập mệnh đề phủ định xét tính đúng sai mệnh đề sau: P: “ 8+6=17 ” Q: “ A=  2;3;5;7 Câu 1(4,0 điểm): Cho hai tập hợp 1) Liệt kê các phần tử B và A  B x   : x  x  0 ” và B=  n   | n là ước số 9 2) Tìm tất các tập B \ A Câu 3(3,0 điểm): Cho X   3;1 , Y  0;4  Xác định X  Y , X  Y và C  X \ Y  TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT NĂM HỌC 2013-2014 Môn: Đại số 10 chương I ; ĐỀ Câu (3,0 điểm): Lập mệnh đề phủ định xét tính đúng sai mệnh đề sau: P: “ 8+6=14 ” Q: “ A=  2;3;5;8 Câu 1(4,0 điểm): Cho hai tập hợp 1) Liệt kê các phần tử B và A  B x   : x  x   ” và B=  n   | n là ước số 12 (2) 2) Tìm tất các tập B \ A Câu 3(3,0 điểm): Cho X   5;2  , Y  0;5  Xác định X  Y , X  Y và C  X \ Y  (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: kiem tr 15 phut ds 10 chuong 1, kiem tr 15 phut ds 10 chuong 1