0

giao an toan 9hay nhat

141 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 09:38

- Hs trả lời: biến đổi vế trái bằng vế phải - Hs chú ý theo dõi, ghi chép cẩn thận - Hs hoạt động theo nhóm làm câu d trong 4 phút, trình bày bài giải vào bảng - Gv thu bảng phụ 2 nhóm đ[r] (1)Chương I Tiết Tuần Soạn ngày 15/08/2010 Giảng 16/08/2010 §1 - CĂN BẬC HAI Mục đích yêu cầu:  Kiến thức: Học sinh nắm định nghĩa, ký hiệu bậc hai số học số không âm Nắm mối liên hệ phép khai phương với quan hệ thứ tự  Kỹ năng: Có kỹ tìm bậc hai, bậc hai số học số không âm Dùng liên hệ phép khai phương với quan hệ thứ tự để so sánh các bậc hai  Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác II Chuẩn bị:  Giáo viên: Bài soạn, máy tính bỏ túi, bảng phụ  Học sinh: Sách giáo khoa, ghi, dụng cụ học tập đầy đủ III Tiến trình lên lớp: Ổn định tổ chức: Kiểm tra bài cũ: <Giáo viên kiểm tra chuẩn bị học sinh và giới thiệu sơ lược phân môn> Dạy học bài mới: HĐ thầy HĐ trò Ghi bảng I HĐ1: Căn bậc hai số học - Gọi hs nhắc lại k/n bậc hai đã học lớp - Hs nhớ lại trả lời - Gv nhận xét nhắc lại - Hs theo dõi, ghi vào Căn bậc hai số học: - Căn bậc hai số a không âm là số x cho x2 = a - Số dương a có đúng hai bậc hai là a và  a - Số có đúng bậc hai là chính nó 0 - Hs hoạt động cá nhân ?1 làm ?1 a, Căn bậc hai là và -3 - Gọi hs đứng chổ trả lời, Gv - hs đứng chổ trả lời, 2  ghi bảng lớp theo dõi nhận xét b, Căn bậc hai là và c, Căn bậc hai 0, 25 là 0,5 và  0,5 - Yêu cầu học sinh làm ?1 - Từ bậc hai số - Hs nắm các số không âm gv dẫn dắt học sinh 3; ; 0, 5; tìm bậc hai số học là bậc hai số học 9; d, Căn bậc hai là và  ; 0, 25; ? Căn bậc hai số học số - Nêu đ/n bậc hai số dương a? học - Gv giới thiệu ký hiệu - Chú ý theo dõi, nắm ký hiệu - Gv nêu ví dụ sgk - Chú ý theo dõi kết hợp - Gv giới thiệu chú ý sgk sgk * Đ/n: Với số dương a, số a gọi là bậc hai số học a Số gọi là bậc hai số học Ví dụ 1: Căn bậc hai số học 16 là 16 (2) Căn bậc hai số học là * Chú ý:  x 0 x a   - Hs hoạt động theo nhóm - Yêu cầu hs làm ?2  x a nhỏ em bàn ?2 - Gọi hs lên bảng làm - Gv hướng dẫn hs nhận xét sửa làm ?2 <HS trình bày> sai - hs lên bảng làm - Gv giới thiệu phép toán tìm - Hs tham gia nhận xét bài bậc hai là phép khai làm bạn phương, lưu ý mối quan hệ phép khai phương và phép bình phương - Hs chú ý theo dõi kết ?3 - Yêu cầu hs làm ?3 - Gv cùng lớp nhận xét sửa hợp sgk a, Căn bậc hai số học 64 là nên - hs lên bảng làm, bậc hai 64 là và -8 sai lớp làm vào nháp b, Căn bậc hai số học 81 là nên - Hs suy nghĩ trả lời HĐ2: So sánh bậc hai - Gv: với hai số không âm a và b ta có: a < b thì a < b Hãy chứng minh điều ngược lại - Hs đọc định lý sgk, ghi a b a b < thì < ? vào - Gv nhận xét nêu định lý - Đọc ví dụ sgk - Gv giới thiệu ví dụ sgk - Hs hoạt động cá nhân - Yêu cầu hs làm ?4 làm ?4 - Gọi hs lên bảng làm - hs lên bảng làm - Gv cùng lớp nhận xét sửa - Hs tham gia nhận xét sai - Đọc ví dụ sgk, nắm - Gv tiếp tục giới thiệu ví dụ cách làm sgk - Hs hoạt động theo nhóm - Yêu cầu hs làm ?5 nhỏ em bàn làm ?5 - Gọi hs lên bảng làm - hs lên bảng làm, hs lớp theo dõi nhận xét - Hs ghi - Gv nhận xét chốt lại bậc hai 81 là và -9 c, Căn bậc hai số học 1,21 là 1,1 nên bậc hai 1,21 là 1,1 và -1,1 So sánh các bậc hai số học: * Định lý: Với hai số không âm a và b ta có: a <b  a< b Ví dụ 2: (Sgk) ?4 So sánh: a, 16>15 nên 16 > 15 Vậy 4> 15 b, 11>9 nên 11 > Vậy 11 >3 Ví dụ 3: (Sgk) ?5 Tìm số x không âm: a, Vì  nên Vì x 0 nên x 1  x x   x 1 b, Vì  nên x 3 x Vì x 0 nên x   x  Vậy  x  Củng cố luyện tập: - Gv treo bảng phụ bài tập, Yêu cầu hs lên bảng điền vào bảng phụ, sau đó hs lớp nhận xét - Gọi hs lên bảng làm bài tập 2a và 4d Hướng dẫn nhà - Hướng dẫn hs sử dụng máy tính bỏ túi để tính bậc hai số không âm, áp dụng làm bài tập sgk - Làm các bài tập 2bc, 4abc sgk, bài 1, 5, 6, 11 sách bài tập (3) Rút kinh nghiệm: ========================================================= Tiết Tuần Soạn ngày 16/08/2009 Giảng / /2009 §2 - CĂN THỨC BẬC HAI HẰNG ĐẲNG THỨC I A2  A Mục đích yêu cầu:  Kiến thức: Học sinh biết cách tìm điều kiện xác định (có nghĩa) A , biết cách a2  a chứng minh định lý  Kỹ năng: Biết tìm điều kiện xác định A A là biểu thức không phức tạp A2  A Vận dụng đẳng thức để rút gọn biểu thức  Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính xác giải toán II Chuẩn bị:  Giáo viên: Bài soạn, bảng phụ nội dung ?1, ?3 sgk  Học sinh: Làm bài tập nhà, đọc trước bài mới, phiếu học tập nội dung ?3 sgk III Tiến trình lên lớp: Ổn định tổ chức: Kiểm tra bài cũ: Hs1: làm bài tập 2b (sgk): So sánh: và 41 Hs2: Làm bài tập 4a (sgk): Tìm số x không âm, biết x 15 Dạy học bài mới: HĐ thầy HĐ trò Ghi bảng HĐ1: Căn thức bậc hai - Treo bảng phụ nội dung ?1 sgk, yêu cầu hs suy nghĩ trả lời - Gv chốt lại và giới thiệu Căn thức bậc hai: - Quan sát nội dung ? ?1 <Bảng phụ> Hoạt động cá nhân, suy nghĩ trả lời Tổng quát: Với A là biểu thức đại số thì 25  x là thức bậc hai - Hs chú ý theo dõi, A gọi là thức bậc hai A A gọi là 2 25  x , 25  x là biểu biểu thức lấy thức lấy Ví dụ: 3x là thức bậc hai 3x ?Thế nào là thức bậc hai? x  là thức bậc hai x  - Hs trả lời - Gv chốt lại, ghi bảng * A xác định  A 0 - Yêu cầu hs lấy ví dụ minh - Hs theo dõi, ghi hoạ Vĩ dụ: Tìm điều kiện x để 3x và - Hs nêu ví dụ - Suy nghĩ trả lời ? A xác định nào? x  xác định - Hs ghi - Gv chốt lại ghi bảng 3x xác định  3x 0  x 0 - Gv nêu ví dụ yêu cầu hs - Hs hoạt động theo Giải: (4) làm - Gọi hs trả lời - Gv nhận xét chốt lại bài giải mẫu - Tương tự yêu cầu hs làm ? nhóm nhỏ em làm x  xác định  x  0 vd  x 5  x  - hs đứng chổ trả lời, hs khác nhận xét - Chú ý theo dõi, ghi - hs lên bảng làm ?2 ?2   x 0  x  - Gv hướng dẫn hs nhận xét hs lớp làm vào  2x xác định nháp bài làm bạn HĐ2: Hằng đẳng thức - Hs lớp tham gia nhận xét bài bạn A2  A - Gv treo bảng phụ nội dung A2  A Hằng đẳng thức ?3 <Bảng phụ> ?3 - Sau hs làm xong, gv thu - phiếu để nhận xét, treo bảng phụ đáp án - Từ đó gv dẫn dắt đến định lý sgk - Yêu cầu hs đọc phần c/m định lý sgk, sau đó gọi em trình bày lại - Gv nhận xét chốt lại - Yêu cầu hs nghiên cứu ví dụ 2, ví dụ sgk - Gọi hs lên bảng giải bài tập tương tự - Sau hs làm xong gv gọi hs lớp nhận xét - Gv nhận xét chốt lại, nêu chú ý sgk - Hs làm vào phiếu học tập đã chuẩn bị phút - Hs đổi phiếu cho * Định lý: kiểm tra kết Với số a ta có đối chiếu với bài giải C/m: <sgk> - Chú ý theo dõi, nắm định lý, ghi - Đọc và nắm cách c/m định lý - hs trình bày c/m, hs khác nhận xét - Hs tự nghiên cứu phút - hs lên bảng làm, lớp làm vào nháp - Gv hướng dẫn hs làm ví dụ - Hs lớp nhận sgk xét bài làm bạn - Chú ý theo dõi, ghi - Hs chú ý theo dõi, nắm cách làm a2  a * Bài tập: a, Tính: 0,12 ; ( 0,3) 2 b, Rút gọn: (2  3) ; (3  11) * Chú ý: Với A là biểu thức ta có A2  A Ví dụ 4: Rút gọn: ( x  2) với x 2 a, ( x  2)  x   x  (vì x 2 ) a với a  b, a  (a )  a  a Củng cố luyện tập: - hs lên bảng làm bài tập, hs lớp làm vào nháp Hs1: Làm bài 6sgk: Tìm a để các thức có nghĩa: b,  5a ; d, (vì a  ) 3a  Hs2: Làm bài 8sgk: Rút gọn các biểu thức: c, a với a 0 ; d, ( a  2) với a  Sau hs làm xong gv hướng dẫn hs lớp nhận xét sửa sai, trình bày bài giải mẫu, hs ghi chép cẩn thận Hướng dẫn nhà (5) - Hướng dẫn hs làm bài tập số sgk: Tìm x biết: x  x 7  x 7 a, x 7 ta có: x 2 x 6  x 3  x 3 c, x 6 ta có: A2  A - Học và nắm cách tìm điều kiện để A có nghĩa, hàng đẳng thức - Làm các bài tập 9b,d; 10 sgk, bài 11, 12, 13, 14 phần luyện tập - Chuẩn bị tốt các bài tập cho tiết sau luyện tập Rút kinh nghiệm: ========================================================= Tiết Tuần Soạn ngày 23/08/2009 Giảng / /2009 LUYỆN TẬP I Mục đích yêu cầu:  Kiến thức: Củng cố và khắc sâu cho học sinh các kiến thức bậc hai số học, A2  A thức bậc hai và hàng đẳng thức  Kỹ năng: Rèn luyện kỹ tìm điều kiện để A xác định, vận dụng đẳng thức A2  A để rút gọn biểu thức  Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính xác giải toán II Chuẩn bị:  Giáo viên: Bài soạn, bài tập luyện tập, bảng phụ  Học sinh: Làm bài tập nhà, sách bài tập, bảng phụ nhóm III Tiến trình lên lớp: Ổn định tổ chức: Kiểm tra bài cũ: Hs1: Với giá trị nào a thì thức sau có nghĩa? a,  3a ; b, 3a  Hs2: Rút gọn các biểu thức: a, 5 21  ; HĐ thầy Gv hướng dẫn hs làm bài tập - Gọi hs lên bảng giải bài tập 11a,c và 12a,b - Gv theo dõi, quan sát hs làm, uốn nắn sửa sai cho số em  a   với a2 b, Dạy học bài mới: HĐ trò Ghi bảng Hs tự giác tích cực giải Btập 11: (sgk) Tính bài tập a, 16 25  196 : 49 - hs lên bảng giải bài  42 52  14 : tập 11a,c và 12a,c 4.5  14 : 20  22 - Hs lớp làm vào 2 nháp d,    16  25  5 Btập 12: (sgk) Tìm x để mối thức (6) - Sau hs trên bảng làm xong gv gọi hs lớp nhận xét bài làm bạn - Gv nhận xét chốt lại, trình bày bài giải mẫu - Chú ý cho hs tìm điều kiện để thức có nghĩa biểu thức là biểu thức chứa ẩn mẫu sau có nghĩa? - Hs lớp tham gia a, nhận xét x  có nghĩa x  0  x   x  - Hs chú ý theo dõi, ghi  0  chép cẩn thận  1 x - Hs hiểu đó   x 0 phải tìm điều kiện để c,   x có nghĩa    x  x 1 biểu thức dấu    x 1 có nghĩa  x 1  x 1 - Tiếp tục hướng dẫn hs - Hs đọc đề bài, suy Btập 13a(sgk): Rút gọn các biểu thức: làm bài tập 13a sgk nghĩ cách làm a  5a 2 a  5a 2 a, a  a  a ?Với a  thì a ? - Trả lời  2a  5a  a (vì a  ) - gọi hs đứng chổ - hs trả lời, hs khác trình bày cách giải nhận xét - Tương tự gọi hs lên - hs lên bảng làm, b, 25a  3a Với a 0 bảng làm bài 13b,c lớp làm vào nháp, sau đó nhận xét bài làm c, 9a  3a - Gv nhận xét chốt lại bạn Bảng phụ (bài giải mẫu) - Yêu cầu hs làm bài tập 14 - Hs hoạt động theo Btập14sgk: Phân tích thành nhân tử sgk theo nhóm nhóm em, làm vào bảng phụ nhóm: (5') x  x   x  x  Nh 1,2,3: Làm câu a,c a, Nh 4,5,6: Làm câu b,d c, - Sau các nhóm làm x  3.x   x  3.x  xong gv thu bảng phụ - nhóm nộp bài, nhóm để nhận xét, các nhóm còn lại đổi bài  x  x x nhóm còn lại đổi bài cho cho 2 - Hs tham gia nhận xét b, x   x   x  x  bài làm nhóm bạn d, - Gv nhận xét sửa sai, sau đó treo bảng phụ bài giải - Các nhóm đối chiếu x  5.x   x  5.x  mẫu đánh giá bài làm  x  x x - Gv thu bảng phụ tất nhóm bạn các nhóm Btập 15: Giải các phương trình - Hướng dẫn hs làm bài tập - Hs đọc đề bài 15 sgk a, 15sgk 2 - lớp ta đã học số - Nhớ lại các dạng x  0  x  0 dạng phương trình, hãy áp phương trình đã học  x  0 dụng để giải  x  x  0    x  0 ?Muốn giải phương trình - Trả lời: Phân tích vế trước hết ta cần làm gì? trái thành nhân tử để x   đưa phương trình  x  - Yêu cầu hs phân tích vế tích trái thành nhân tử tương tự - Hs thực hành làm bài 14 b, x  11.x  11 0 - Gv nhận xét chốt lại - Chú ý theo dõi                  Củng cố luyện tập:             (7) - Hướng dẫn hs làm các bài tập: Bài 1: Chứng minh: Ta có:  94  2   5  5      2.2  22  Lưu ý: có thể áp dụng đẳng thức cho  2 2   2 Từ đó nhà chứng minh:    2 Bài 2: Tìm x biết: x  x  3 x  Tương tự, nhà tìm x biết:  x  x 5 Hướng dẫn nhà - Làm bài tập 12, 13, 14, 16 sách bài tập Rút kinh nghiệm: ========================================================= Tiết Tuần Soạn ngày 23/082009 Giảng / /2009 §3 - LI ÊN HỆ GIỮA PHÉP NHÂN VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG I    II   III Mục đích yêu cầu: Kiến thức: Học sinh nắm định lý và cách chứng minh định lý, từ đó nắm hai quy tắc khai phương tích và nhân các bậc hai Kỹ năng: Rèn luyện kỹ vận dụng hai quy tắc để biến đổi biểu thức có chứa bậc hai và tính toán Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, cẩn thận, chính xác giải toán Chuẩn bị: Giáo viên: Bài soạn, bài tập áp dụng, bảng phụ Học sinh: Làm bài tập nhà, đọc trước bài mới, phiếu học tập Tiến trình lên lớp: Ổn định tổ chức: Kiểm tra bài cũ: 5 23  a, ; b, 9a  3a Hs2: Tính và so sánh: 16.25 và 16 25 Lưu ý: Nội dung kiểm tra hs2 lưu lại để sử dụng dạy bài Dạy học bài mới: HĐ thầy HĐ trò Ghi bảng Hs1: Rút gọn: HĐ1: Định lý - Gv sử dụng kết kiểm tra học sinh để dẫn dắt hs phát định lý - Gv chốt lại nêu định lý Định lý: - Hs dựa vào bài làm Với hai số a và b không âm, ta có: bạn và hướng dẫn a.b  a b gv để phát biểu định lý (8) sgk - Hs chú ý theo dõi, ghi - Gv yêu cầu hs nêu cách chép chứng minh - Kết hợp sgk, hs đứng chổ trình bày chứng minh - Gv nhận xét chốt lại, - Hs lớp nhận xét trình bày bảng - Hs ghi chép vào - Gv nêu chú ý sgk - Hs chú ý theo dõi HĐ2: Quy tắc khai phương tích - Gọi hs đọc quy tắc sgk - Khoảng 2-3 hs lần - Gv chốt lại yêu cầu hs lượt đọc quy tắc nhà học thuộc sgk - Hs ghi nhớ - Gv nêu ví dụ, yêu cầu hs áp dụng quy tắc để làm - Hs hoạt động cá nhân làm ví dụ - Gv gọi hs trả lời, gv ghi bảng - hs đứng chổ trả lời, hs khác nhận xét C/m: Vì a 0 và b 0 nên định và không âm, ta có:  a b Vậy a.b hay 2   a   b  a b xác a.b a b là bậc hai số học a.b  a b * Chú ý: (Sgk) áp dụng: a, Quy tắc khai phương tích:(sgk) Ví dụ: Tính a, 49.1, 44.25  49 1, 44 25 7.1, 2.5 42 b, 810.40  81.400  81 400 9.20 180 ?2 - Hs hoạt động theo <Hs trình bày> nhóm em bàn làm ?2 - Gv gọi hs khác nhóm - hs lên bảng trình b, Quy tắc nhân các bậc hai: lên bảng trình bày bài giải bày, hs lớp nhận Ví dụ: Tính - Gv nhận xét chốt lại xét a, 20  5.20  100 10 HĐ3: Quy tắc nhân các bậc hai b, 1,3 52 10  1,3.52.10  26 26 - Gv nêu ví dụ, hướng dẫn - Chú ý theo dõi, tham * Quy tắc: (sgk) hs làm gia làm ví dụ - Từ đó dẫn dắt hs phát - Hs phát nêu quy quy tắc tắc ?3 - Gv chốt lại quy tắc - 2-3 hs đọc lại quy tắc sgk <Hs làm vào phiếu> - Yêu cầu hs làm ?3 sgk - Hs hoạt động theo nhóm nhỏ em theo nhóm nhỏ - Sau hs làm xong, gv bàn làm ?3 vào phiếu yêu cầu các nhóm đổi học tập * Chú ý: Với hai biểu thức A và B không phiếu cho nhau, gv treo - Các nhóm đổi phiếu bảng phụ đáp án, yêu cầu cho nhau, quan sát âm ta có: A.B  A B hs nhận xét đánh giá bài bảng phụ đáp án, đánh bạn giá bài bạn ?4 - GV nêu chú ý sgk - Hs chú ý theo dõi 3 - Yêu cầu hs đọc ví dụ sgk - Hs đọc ví dụ sgk a, 3a 12a  3a 12a  36.a 6a để hiểu thêm 2 (vì a, b - Hướng dẫn hs làm ?4 sgk - Tương tự vận dụng b, 2a.32ab  64.a b 8ab không âm) chú ý để làm ?4 sgk - Gv nhận xét chốt lại - Hs đứng chổ trả lời, hs khác nhận xét - Yêu cầu hs làm ?2 sgk theo nhóm (9) Củng cố luyện tập: - Hai hs đồng thời lên bảng làm bài tập sgk: 0, 09.64 Hs1: Bài tập 17: a, c, 12,1.360 Hs2: Bài tập 18: a, 63 b, 2,5 30 48 Sau hs làm xong, gv gọi hs lớp nhận xét, sửa sai Cuối cùng gv nhận xét chốt lại, trình bày bài giải mẫu - Hướng dẫn bài tập 20c sgk: 5a 45a  3a với a 0 2 5a 45a  3a  5a.45a  3a  15 a  3a 15a  3a 12a Ta có: Hướng dẫn nhà - Học và nắm hai quy tắc khai phương tích và nhân các bậc hai - Làm các bài tập 19, 22 đến 27 sgk - Chuẩn bị tốt bài tập cho tiết sau luyện tập Rút kinh nghiệm: ========================================================= Tiết Tuần Soạn ngày 30/08/2009 Giảng / /2009 LUYỆN TẬP Mục đích yêu cầu:  Kiến thức: Củng cố và khắc sâu cho học sinh nắm định lý và hai quy tắc mối liên hệ phép nhân và phép khai phương  Kỹ năng: Rèn luyện kỹ vận dụng hai quy tắc đó để giải các bài tập sgk, học sinh tự mình luyện tập giải bài tập  Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính xác giải toán II Chuẩn bị:  Giáo viên: Bài soạn, bài tập luyện tập, bảng phụ  Học sinh: Làm bài tập nhà, sách bài tập, bảng phụ nhóm, phiếu học tập III Tiến trình lên lớp: Ổn định tổ chức: Kiểm tra bài cũ: Hs1: Áp dụng quy tắc khai phương tích, hãy tính: I 24    a, ; b, 14, 4.640 Hs2: Áp dụng quy tắc nhân các bậc hai, hãy tính: a, 0, 6, ; Dạy học bài mới: HĐ thầy b, 2, 1,5 HĐ trò Ghi bảng - Gv nêu bài tập, yêu cầu - hs lên bảng làm bài Bài tập 19 (Sgk) hs lên bảng làm bài tập tập 19b,c sgk, hs a4   a  b, với a 3 lớp làm vào nháp (10) - Sau hs làm xong, gv gọi hs lớp nhận xét bài làm bạn - Gv nhận xét chốt lại, đánh giá cho điểm, trình bày bài giải mẫu - Gv hướng dẫn bài tập 22a sgk: ?Nhận xét biểu thức dấu thức? ?Hãy áp dụng đẳng thức phân tích biểu thức dấu thức? - Gv nhận xét chốt lại, trình bày bài giải mẫu - Tương tự yêu cầu hs làm các bài còn lại theo nhóm em bàn - Sau hs làm xong, gv thu dãy phiếu để nhận xét, yêu cầu các nhóm còn lại đổi phiếu cho - Cuối cùng gv thu phiếu để nhà chấm điểm - Gv tiếp tục hướng dẫn bài tập 24a sgk: Sử dụng phương pháp phát vấn hs để hướng dẫn: - Sau đó gv chốt lại cách giải, yêu cầu hs nhà làm câu b tương tự - Hs lớp nhận xét đánh giá bài làm bạn - Hs chú ý theo dõi, ghi bài giải mẫu - Hs đọc đề bài - Phát biểu thức dấu có dạng đẳng thức - hs đứng chổ trả lời, hs khác nhận xét - Hs chú ý theo dõi, ghi chép cẩn thận - Mỗi dãy bàn làm bài, làm theo nhóm em bàn vào phiếu học tập - Hs đổi phiếu, trên sở nhận xét sửa sai gv để nhận xét đánh giá bài làm nhóm bạn - Hs nộp phiếu  a    a a   a  27.48   a  c, với a  27.48   a   9.3.4.12   a  2  32.22.62   a  36  a  1 Bài tập 22a (Sgk) 132  122   13  12   13  12   1.25  25 5 <Hs làm vào phiếu học tập> - Hs đọc đề bài - Hs chú ý theo dõi, trả lời câu hỏi gv để tìm cách giải - Hs ghi bài giải mẫu, Bài tập 24a: (Sgk) Rút gọn và tìm nhà làm tương tự giá trị biểu thức: - Hs hoạt động theo nhóm em, làm bài tập 26 sgk vào bảng phụ nhóm - Hs lớp tham gia nhận xét từ đó tìm bài - Gv yêu cầu hs làm bài tập giải mẫu 26 sgk theo nhóm em, làm - Các nhóm đối chiếu bài phút giải mẫu để đối chiếu - Sau hs làm xong, gv sửa sai cho nhóm mình thu bảng phụ 2-3 nhóm treo lên bảng để nhận xét - Ghi nhớ, tránh nhầm (Nếu không có nhóm nào lẫn áp dụng làm đúng thì gv treo bảng phụ đáp án để hs đối chiếu mà sửa sai cho nhóm mình) - Sau bài này gv cần lưu ý cho hs tránh nhầm lẫn áp dụng quy tắc khai 2 a4   a     x  x2   22   x  2  22   3x  2  3x Với x  ta có:       2  2  Bài tập 26: (Sgk) 25   34 25  5  8  64 a, Ta có Vì 34  64 nên 25   25  b, Vì a  0, b  nên ta có:   a b  a b a  b  a  ab  b Mặt khác a  b  a  ab  b (11) phương tích và nhân các bậc hai  nên a b   hay a b  a  b a b  Củng cố luyện tập: - Hướng dẫn hs làm các bài tập: Bài 23b: (Sgk)  và  2006  2005  là hai số nghich đảo  2006  2005   2006  2005   2006    2005  2006  2005 1  2006  2005  và  2006  2005  là hai số nghich đảo Chứng minh:  2006  2005 Giải: Ta có: Vậy 2   x   0 Bài 25d: (Sgk) Tìm x biết: Tương tự, nhà làm các bài còn lại Hướng dẫn nhà - Học và nắm hai quy tắc khai phương tích và nhân các bậc hai - Làm bài tập 25, 32, 34 sách bài tập - Đọc trước bài "Liên hệ phép chia và phép khai phương" Rút kinh nghiệm: ========================================================= Tiết Tuần Soạn ngày 06/09/2009 Giảng / /2009 §4 - LI ÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG Mục đích yêu cầu:  Kiến thức: - Học sinh nắm nội dung và cách chứng minh định lý liên hệ phép chia và phép khai phương - Nắm hai quy tắc khai phương thương và chia hai bậc hai  Kỹ năng: Biết vận dụng định lý và hai quy tắc trên tính toán và biến đổi biểu thức  Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính xác giải toán II Chuẩn bị:  Giáo viên: Bài soạn, máy chiếu,  Học sinh: Học bài cũ, đọc trước bài mới, trong, bút viết III Tiến trình lên lớp: 1, Ổn định tổ chức: 2, Kiểm tra bài cũ: Hs1: Tìm x biết: a, 16 x 8 ; b, x  I Hs2: Tính và so sánh: 16 25 và 16 25 (12) 3, Dạy học bài mới: HĐ thầy - Dựa vào phần kiểm tra bài cũ hs2, gv đặt vấn đề vào bài HĐ1: Định lý - Nêu định lý sgk trên máy chiếu - Yêu cầu hs suy nghĩ chứng minh định lý ?Để c/m HĐ trò Ghi bảng - Chú ý theo dõi, nảy sinh vấn đề - Hs quan sát, đọc định lý - Hs suy nghĩ, kết hợp quan sát sgk 1, Định lý: (Máy chiếu) Với số a không âm và số b dương, ta có: a a  b b a b là bậc hai số - Hs suy nghĩ trả lời C/m: (bảng phụ) - hs đứng chổ trình bày a c/m, hs khác nhận xét học b ta cần c/m điều gì? - Gv chốt lại cách c/m trên máy chiếu HĐ2: Quy tắc khai phương thương: - Gv chiếu nội dung quy tắc - Chiếu nội dung ví dụ sgk, hướng dẫn cho hs cách làm, rõ đã áp dụng quy tắc chổ nào - Tương tự yêu cầu hs làm ?2 theo nhóm - Gv thu bài 2-3 nhóm để chiếu và nhận xét, yêu cầu các nhóm còn lại đổi bài cho - Gv nhận xét chốt lại bài giải mẫu (nếu cần chiếu nội dung bài giải mẫu) HĐ3: Quy tắc chia hai bậc hai - Gv chiếu nội dung quy tắc - Chiếu nội dung ví dụ sgk, hướng dẫn cho hs cách làm, rõ đã áp dụng quy tắc chổ nào - Tương tự yêu cầu hs làm ?3 theo nhóm - Gv thu bài 2-3 nhóm để chiếu và nhận xét, yêu cầu các nhóm còn lại đổi bài cho - Gv nhận xét chốt lại bài giải mẫu (nếu cần chiếu nội dung bài giải mẫu) - Gv dẫn dắt đến chú ý sgk và chiếu nội dung chú ý lên máy chiếu - Yêu cầu hs nghiên cứu ví dụ - Hs chú ý, ghi 2, ¸p dụng: a, Quy tắc khai phương thương: - hs đứng chổ Ví dụ 1: (bảng phụ) đọc quy tắc - Chú ý theo dõi nắm cách làm - Hs hoạt động nhóm em bàn, làm vào (3') - Hs quan sát, tham gia nhận xét sửa sai cho nhóm bạn - Hs đối chiếu đánh giá bài nhóm bạn Ghi bài giải vào b, Quy tắc chia hai bậc hai: (sgk) - hs đứng chổ Ví dụ 2: (bảng phụ) đọc quy tắc - Chú ý theo dõi nắm cách làm - Hs hoạt động nhóm em bàn, làm vào (3') - Hs quan sát, tham gia nhận xét sửa sai cho nhóm bạn - Hs đối chiếu đánh giá bài nhóm bạn Ghi bài giải vào - Hs chú ý theo dõi, đọc nội dung chú ý trên máy chiếu - Đọc ví dụ sgk, tìm hiểu (13) sgk - Tương tự yêu cầu hs làm ?4 cách làm - Hs hoạt động theo nhóm em làm ?4 phút vào - Gv thu bài 2-3 nhóm, chiếu để nhận xét - Hs tham gia nhận xét bài - Gv nhận xét chốt lại, chiếu bài nhóm bạn giải mẫu - Các nhóm còn lại đối chiếu sửa sai, ghi chép vào 4, Củng cố luyện tập: - Gọi hs lên bảng làm bài tập 28a và 29c sgk? - Sau hs làm xong gv tổ chức cho hs lớp nhận xét sửa sai, trình bày bài giải mẫu, hs ghi chép cẩn thận 289 289 17 12500 12500     25 5 500 225 15 500 28a, 225 29c, - Chốt lại kiến thức cần nắm bài học 5, Hướng dẫn nhà - Hướng dẫn nhanh bài tập 30c sgk, yêu cầu hs nhà làm các bài còn lại - Làm bài tập 28b,c,d; 29a,b,d; 30a,b,d; 31; 32 sách giáo khoa 6, Rút kinh nghiệm: ========================================================= Tiết Tuần Soạn ngày 13/09/2009 Giảng / /2009 LUYỆN TẬP I    II   III Mục đích yêu cầu: Kiến thức: Củng cố và khắc sâu cho học sinh nắm định lý và hai quy tắc mối liên hệ phép chia và phép khai phương Kỹ năng: Rèn luyện kỹ vận dụng định lý và hai quy tắc trên để giải bài tập và biến đổi biểu thức có chứa bậc hai Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính xác giải toán Chuẩn bị: Giáo viên: Bài soạn, bài tập luyện tập, bảng phụ Học sinh: Làm bài tập nhà, bảng phụ nhóm, phiếu học tập Tiến trình lên lớp: 1, Ổn định tổ chức: 2, Kiểm tra bài cũ: Hs1: Thực tính: a, 14 25 ; b, 15 735 (14) y x2 x y với x  0, y 0 Hs2: Rút gọn biểu thức sau: 3, Dạy học bài mới: HĐ thầy HĐ trò - Gv nêu các dạng bài tập, hướng dẫn hs giải - Gv nêu btập 32c, hướng dẫn hs làm ?Có nhận xét gì biểu thức dấu thức? - Gv hướng dẫn, giải bài mẫu - Yêu cầu hs làm câu b, d - Hs chú ý theo dõi, nắm cách giải Sau đó áp dụng giải các bài tập tương tự - Hs nhận dạng đẳng thức và áp dụng - hs lên bảng làm bài 32b, d sgk Cả lớp làm vào nháp - Hs lớp nhận - Sau hs làm xong, gv xét bài làm bạn gọi hs lớp nhận xét - Hs chú ý theo dõi ghi chép cẩn thận - Gv nhận xét sửa sai, trình bày bài giải mẫu - Hs theo dõi - Gv giới thiệu dạng btập - Hs theo dõi, suy thứ nghĩ trả lời câu hỏi gv - Gv nêu btập 34a (sgk) - Hs suy nghĩ trả lời ?Ta áp dụng kiến thức nào để giải? - Chú ý theo dõi, nắm - Gv vừa hướng dẫn, vừa cách làm trình bày bảng để hs nắm cách làm - Hs hoạt động theo - Gv yêu cầu hs làm bài nhóm em, trình bày 34c, d theo nhóm em, bài giải vào bảng phụ chia lớp thành dãy, dãy nhóm làm câu c, dãy làm - nhóm nộp bài, các câu d nhóm còn lại đổi bài - Sau hs làm xong, gv cho để nhận xét thu bảng phụ nhóm đánh giá dãy để nhận xét sửa sai - Căn vào bài giải mẫu để đánh giá bài - Gv nhận xét chốt lại, có làm nhóm bạn thể treo bảng phụ đáp án để hs đánh giá - Hs chú ý theo dõi - Gv nêu bài tập 33a sgk, nắm cách làm hướng dẫn hs làm - Vận dụng cách giải - Yêu cầu hs nắm pt bậc để giải cách giải tương tự giải phương trình bậc - Hs hoạt động cá nhân làm bài 33b vào phiếu học tập làm - Tương tự yêu cầu hs phút Ghi bảng Dạng 1: Thực phép tính Btập 32 (sgk) Tính c, 1652  1242  164  165 124   165  124  164 289.41 289 289 17    164 4 b, 1, 44.1, 21  1, 44.0,   1492  762  457  3842 d, Dạng 2: Rút gọn Btập 34 (sgk) Rút gọn các biểu thức sau: a, ab ab ab2 ab2 2  ab  ab 2  ab  3 ab2  ab 2  ab ab <Bảng phụ nhóm> c,  12a  4a b2  a  b d, với a  1,5; b  ab  a  b  với a b 0 Dạng 3: Giải phương trình, tìm x: B.tập 33 (sgk) Giải phương trình a, (15) làm bài 33b vào phiếu - Hs lớp tham 2.x  50 0  2.x  50 học tập gia nhận xét bài làm 50 50 bạn, từ đó sửa sai  x   x  x  25 5 2 cho mình - Sau hs làm xong, gv b, thu 2-3 phiếu để nhận xét, 3.x   12  27  sửa sai - Gv yêu cầu hs nhà làm các bài còn lại 3.x  2  3   x  1 5  x 1  5  x 5   x 4 4, Củng cố luyện tập: - Gọi hs lên bảng làm bài tập 35a và 35b sgk? - Sau hs làm xong gv tổ chức cho hs lớp nhận xét sửa sai, trình bày bài giải mẫu, hs ghi chép cẩn thận 35a, 35b, x  x  6   x 1 6  x  6  x   x  6  x 5       x  9  x 12  x    x   x      x    x  - Gv treo bảng phụ btập 35, yêu cầu hs suy nghĩ trả lời  x  3 9  x  9 5, Hướng dẫn nhà - Hướng dẫn nhanh bài tập 37 sgk, yêu cầu hs nhà làm các bài còn lại - Làm bài tập 41, 42 sách bài tập 6, Rút kinh nghiệm: ========================================================= Tiết Tuần Soạn ngày 13/09/2009 Giảng / /2009 §5 - BẢNG CĂN BẬC HAI I Mục đích yêu cầu:  Kiến thức: Học sinh nắm cấu tạo bảng bậc hai Nắm cách dùng bảng để tìm bậc hai số không âm  Kỹ năng: Sử dụng bảng để tìm bậc hai số không âm Biết cách biến đổi để tìm bậc số lớn 100 và số không âm nhỏ (16)  Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính xác tra bảng và biến đổi II Chuẩn bị:  Giáo viên: Bài soạn, bảng số với chữ số thập phân, bảng phụ  Học sinh: Học bài cũ, đọc trước bài mới, bảng số với chữ số thập phân III Tiến trình lên lớp: 1, Ổn định tổ chức: 2, Kiểm tra bài cũ: Hs1: Phát biểu quy tắc khai phương tích và quy tắc khai phương thương? áp dụng tính: a, 2,5.14,  b, 8,1: 22,5  HĐ thầy HĐ1: Giới thiệu cấu tạo bảng bậc hai - Gv yêu cầu hs mở bảng IV và quan sát - Gv giới thiệu cấu tạo bảng sgk, giới thiệu chức bảng HĐ2: Tìm bậc hai số lớn và nhỏ 100 - Gv nêu ví dụ 1, treo bảng phụ mẫu sgk, hướng dẫn hs cách tra bảng để tìm - Tương tự, gv nêu ví dụ tiếp tục hướng dẫn hs cách tra bảng để tìm Chú ý hướng dẫn cho hs cách hiệu chỉnh 3, Dạy học bài mới: HĐ trò Ghi bảng 1, Giới thiệu bảng: - Mở bảng IV bảng số với <Sgk> chữ số thập phân và quan sát - Hs chú ý theo dõi, nắm 2, Cách dùng bảng: cấu tạo, chức a, Tìm bậc hai bảng bậc hai số lớn và nhỏ 100 Ví dụ 1: Tìm 1, 68 1, 296 - Hs quan sát, thực tra trên bảng số mình để Ví dụ 2: Tìm 39,18 tìm kết Ta có: 39,1 6, 253 Hiệu chỉnh: - Hs theo dõi, thực tra 6, 253  0,006 6, 259 bảng tìm kết và nắm Vậy 39,18 6, 259 cách làm - Tương tự, gv yêu cầu hs làm - Hs thực hành tra bảng ?1 tìm kết ?1 - hs trình bày cách tra và - Gv nhận xét sửa sai kết, hs khác nhận xét Gv: Bảng bậc hai Bra-đi-xơ cho phép trực tiếp tìm CBH số lớn và - Chú ý theo dõi nhỏ 100 Tuy nhiên ta có thể tìm CBH số không âm lớn 100 và nhỏ HĐ3: Tìm bậc hai - Chú ý theo dõi, áp dụng số lớn 100 tính chất, và các quy tắc - Gv nêu ví dụ, hướng dẫn hs CBH để làm làm - Chú ý hướng dẫn hs phân tích số lấy cho phù hợp - Hs hoạt động cá nhân - Tương tự, yêu cầu hs làm ?2 làm ?2 sgk ?1 a, 9,11 3, 018 b, 39,82 6,311 b, Tìm bậc hai số lớn 100 Ví dụ 3: Tìm 1680 Ta có: 1680  16,8.100  16,8 100 4,099.10 40,99 ?2 a, (17) - Gv gọi hs trình - Hs trả lời bày cách tra bảng và đọc kết 911  9,11.100  9,11 100 3,018.10 30,18 b, 988  9,88.100  9,88 100 3,143.10 31, 43 HĐ4: Tìm bậc hai c, Tìm bậc hai không âm và nhỏ số không âm và nhỏ hơn 0, 00168 - Gv nêu ví dụ, hướng dẫn hs - Hs chú ý theo dõi, nắm Ví dụ 4: Tìm Ta có: cách làm cách làm 0, 00168  16,8 :10000  16,8 : 10000 4, 099 :100 - Gv nêu chú ý sgk, yêu - 1-2 hs đọc phần chú ý 0, 04099 cầu hs đọc phần chú ý sgk - Hs thảo luận theo nhóm x 0.3982 ?3 - Yêu cầu hs làm ?3 sgk em bàn làm ?3 Ta có: - Hs trả lời x 0,3982  x  0,3982 - Gv gọi hs trả lời - Gv nhận xét sửa sai, trình - Hs chú ý theo dõi, ghi  x 0, 6311 bày bài giải mẫu chép cẩn thận 4, Củng cố luyện tập: - Gv tổ chức cho hs thi xem tra bảng nhanh hơn: + hs ngồi bàn lập thành đội dự thi + Gv các đề theo dạng: các số không âm nhỏ 1, các số lớn nhỏ 100, các số lớn 100 + Học sinh tiến hành tra bảng, tính toán nêu kết Đội nào nêu kết nhanh và đúng thì thắng - Gv hướng dẫn cho hs sử dụng máy tính bỏ túi để tìm bậc hai số không âm - Gv dành thời gian giới thiệu cho học sinh bảng bình phương (Bảng III) 5, Hướng dẫn nhà - Hướng dẫn nhanh bài tập 42 sgk - Yêu cầu hs nhà dùng bảng số làm các bài còn lại - Làm bài tập 47, 48, 52 sách bài tập 6, Rút kinh nghiệm: ========================================================= Tiết Tuần Soạn ngày 20/09/2009 Giảng / /2009 §6 - BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI (tiết 1) I Mục đích yêu cầu: (18)  Kiến thức: Học sinh nắm sở phép đưa thừa số ngoài hay vào dấu  Kỹ năng: Học sinh có kỹ thực phép biến đổi đưa thừa số ngoài hay vào dấu Biết vận dụng các phép biến đổi đó để so sánh các bậc hai và biến đổi biểu thức  Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính xác biến đổi biểu thức có chứa bậc hai II Chuẩn bị:  Giáo viên: Bài soạn, bài tập luyện tập, bảng phụ  Học sinh: Học bài cũ, đọc trước bài mới, bảng phụ nhóm III Tiến trình lên lớp: 1, Ổn định tổ chức: 2, Kiểm tra bài cũ: Hs1: Rút gọn biểu thức: a, Hs2: Tìm x biết: a, x 7 HĐ thầy HĐ1: Đưa thừa số ngoài dấu - Gv yêu cầu hs suy nghĩ trả lời ?1 sgk - Gv gọi hs trả lời - Gv nhận xét chốt lại - Gv giới thiệu đẳng thức a 2b a b gọi là phép đưa thừa số ngoài dấu - Gv lấy ví dụ minh họa - Gv nêu: có thể sử dụng phép đưa thừa số ngoài dấu để rút gọn biểu thức Lấy ví dụ minh họa - Gv yêu cầu hs làm ?2 sgk - Sau đó gv gọi hs lên bảng làm - Gv nhận xét chốt lại, trình bày bài giải mẫu - Giới thiệu phép đưa thừa số ngoài dấu áp dụng cho các biểu thức chứa chữ, Gv nêu phần tổng quát sgk - Gv ví dụ 3, hướng dẫn hs cách áp dung để làm - Gv yêu cầu hs làm ?3 sgk, chia lớp thành dãy, dãy 1   b, x 6 3, Dạy học bài mới: HĐ trò b, 4 11   Ghi bảng 1, Đưa thừa số ngoài dấu căn: - Hs thảo luận theo bàn ?1 làm ?1 sgk Với a 0, b 0 ta có: - hs đứng chổ trả lời, a 2b  a b  a b a b hs khác nhận xét - Chú ý theo dõi, ghi chép  a 2b a b gọi là - Hs nắm phép đưa phép biến đổi đưa thừa số thừa số ngoài dấu ngoài dấu - Theo dõi, tham gia làm Ví dụ 1: ví dụ để hiểu thêm - Hs theo dõi cách biến a, 3 đổi, phát đã áp dụng b, 20  4.5  2.5 2 phép biến đổi chổ nào Ví dụ 2: Rút gọn biểu thức - Hs hoạt động cá nhân  20  làm ?2 phút 3  2.5  - hs lên bảng làm, hs lớp theo dõi nhận xét 3   6 - Hs theo dõi, ghi chép cẩn ?2 Rút gọn biểu thức thận a,   50  - Hs theo dõi, đọc phần tổng quát sgk b,  27  45   * Một cách tổng quát: Với hai biểu biểu thức A, B - Hs theo dõi, kết hợp sgk A B  A B  mà B 0, ta có nắm cách làm Ví dụ 3: Đưa thừa số ngoài dấu (19) làm bài - Sau hs làm xong, gv thu bảng phụ nhóm để nhận xét, các nhóm còn lại đổi bài để đánh giá - Gv hướng dẫn hs nhận xét sửa sai - Gv chốt lại bài giải mẫu a, 4x2 y   2x  y  x y 2x y - Hs hoạt động theo nhóm em, thảo luận làm ?3 vào bảng phụ nhóm - nhóm nộp bài, các nhóm còn lại đổi bài để đánh giá - Hs tham gia nhận xét sửa sai, tìm bài giải mẫu - Hs đánh giá HĐ2: Đưa thừa số vào - Chú ý theo dõi, kết hợp dấu sgk để nắm cách làm - Gv phép đưa thừa số ngoài dấu có phép biến đổi ngược là phép đưa thừa số vào dấu Gv nêu cách làm - Gv nêu ví dụ, hướng dẫn hs - Hs theo dõi, áp dụng làm áp dụng làm ví dụ sgk Vì x 0, y 0 b, 18 xy   y  x  y x  y x Vì x 0, y  ?3 a, 28a 4b với b 0 b, 72a 2b với a  2, Đưa thừa số vào dấu căn: Với A 0, B 0 ta có A B  A B Với A  0, B 0 ta có A B  A B Ví dụ 4:   63 - Hs hoạt động theo bàn, a, thảo luận làm ?4 sgk, làm b,   22.3  12 phút 2 - Tiếp tục yêu cầu hs làm ?4 sgk - Gv gọi đồng thời hs lên bảng trình bày bài giải - Gv nhận xét chốt lại, trình bày bài giải mẫu - Gv giới thiệu có thể áp dung phép đưa thừa số vào dấu để so sánh các bậc hai - hs lên bảng làm, hs lớp theo dõi nhận xét c, d, 5a a   5a  3a 2ab   .2a  50a 2  3a  .2ab  9a 2ab  18a 5b - Hs chú ý theo dõi, ghi ?4 Đưa thừa số vào chép cẩn thận dấu - Hs theo dõi, quan sát ví dụ sgk để hiểu thêm a,  b, 1,  c, ab a với a 0 d,  2ab 5a với a 0 4, Củng cố luyện tập: Gv hệ thống yêu cầu hs nắm hai phép biến đổi đưa thừa số vào hay ngoài dấu 5, Hướng dẫn nhà - Hướng dẫn nhanh bài tập 46 sgk - Yêu cầu hs nhà làm các bài tập từ 43 đến 47 sgk - Chuẩn bị tốt bài tập cho tiết sau luyện tập 6, Rút kinh nghiệm: (20) ========================================================= Tiết 10 Tuần Soạn ngày 20/09/2009 Giảng / /2009 §7 - BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI (tiết 2) Mục đích yêu cầu:  Kiến thức: Học sinh nắm hai phép biến đổi khử mẫu biểu thức lấy và trục thức mẫu  Kỹ năng: Học sinh thực hành vận dụng các phép biến đổi để biến đổi biểu thức, biết phối hợp nhiều phép biến đổi để rút gọn biểu thức  Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính xác biến đổi biểu thức II Chuẩn bị:  Giáo viên: Bài soạn, bài tập vận dụng, bảng phụ  Học sinh: Làm bài tập nhà, bảng phụ nhóm III Tiến trình lên lớp: 1, Ổn định tổ chức: 2, Kiểm tra bài cũ: Hs1: Rút gọn biểu thức 16b  40b  90b với b 0 I Hs2: Rút gọn biểu thức 3, Dạy học bài mới: HĐ thầy  28  12    21 HĐ trò HĐ1: Khử mẫu biểu thức lấy - Gv nêu tình sgk, nêu ví dụ 1, hướng dẫn hs - Hs chú ý theo dõi, kết cách làm hợp sgk, tham gia làm ví dụ để rút cách làm - Từ ví dụ 1, gv dẫn dắt hs tìm công thức tổng quát - Hs trả lới câu hỏi gv để tìm công thức tổng - Gv chốt lại công thức, ghi quát bảng - Hs theo dõi, ghi vào - Hs hoạt động cá nhận - Yêu cầu hs làm ?1 sgk làm phút - Gv gọi hs đồng thời lên - hs lên bảng làm, lớp bảng làm bài ?1 sgk - Sau học sinh làm xong, theo dõi, nhận xét gv hướng dẫn lớp nhận xét - Hs tham gia nhận xét bài sửa sai bài - Đối với bài, gv cần làm bạn chốt lại bài giải mẫu để hs ghi - Hs ghi chép bài giải mẫu chép Ghi bảng 1, Khử mẫu biểu thức lấy căn: Ví dụ 1: Khử mẫu biểu thức lấy căn: 2.3 6     3.3 3 32 a, 5a b, 7b với a.b  Tổng quát: Với các biểu thức A, B mà A.B 0 và B 0 ta có: A AB  B B ?1 Khử mẫu biểu thức lấy a, 4.5 20 20    5.5 52 (21) 3 3.5 15   2  25.5 5 25 b, 125 3.2a 6a   3 2a 2a 2a  2a  - Hs chú ý theo dõi, kết c, 6a HĐ2: Trục thức mẫu hợp quan sát sgk, tham gia  - Gv nêu ví dụ sgk, tiếp tục làm ví dụ để nắm cách làm 2a vì a  hướng dẫn hs cách giải 2, Trục thức mẫu: - Hs nắm biểu thức Ví dụ 2: Trục thức - Từ ví dụ 2, gv giới thiệu hai liên hợp, tìm công thức mẫu biểu thức liên hợp với tổng quát hướng 5 5    và dẫn dắt hs đến công dẫn gv 2.3 3 a, thức tổng quát - Hs chú ý theo dõi, ghi 10  10  - Gv treo bảng phụ có các vào 1 1  công thức tổng quát sgk, khắc sâu thêm cho hs - Hs hoạt động theo nhóm 10  các công thức Nhóm 1, 2: làm câu a,  5  3 b, - Từ đó gv yêu cầu hs làm nội Nhóm 3, 4, 5: làm câu b, c, Nhóm 6, 7, 8: làm câu c, dung ?2 theo nhóm Hs trình bày bài giải vào 5  bảng phụ nhóm 5 5 5 - Gv quan sát, theo dõi các nhóm làm việc 5 - Hs tham gia nhận xét bài  3   - Sau hs làm xong, gv thu làm nhóm bạn, đồng nhóm bảng phụ treo và thời sửa sai cho nhóm Tổng quát: <Bảng phụ> hướng dẫn lớp nhận xét mình ?2 Trục thức mẫu câu - Các nhóm báo cáo kết , bài làm nhóm a, b với b  - Gv nhận xét chốt lại, kiểm mình 2a , tra bài làm các nhóm còn - Hs ghi chép bài giải mẫu b,   a với a 0, a 1 lại                   6a , 7 a b c, với a  b  4, Củng cố luyện tập: - Gv mời hs đồng thời lên bảng làm bài tập Hs1: Khử mẫu biểu thức lấy căn: a, 11 540 b, ab a b 2 b,  Hs2: Trục thức mẫu: a, - Sau hs làm xong, gv hướng dẫn hs lớp nhận xét bài làm bạn (22) 5, Hướng dẫn nhà - Gv chốt lại kiến thức trọng tâm cần nắm - Làm bài tập còn lại và bài tập 53, 54 phần luyện tập 6, Rút kinh nghiệm: ========================================================= Tiết 11 Tuần Soạn ngày 04/10/2009 Giảng /10/2009 LUYỆN TẬP I    II   III Mục đích yêu cầu: Kiến thức: Củng cố và khắc sâu cho học sinh nắm hai phép biến đổi: khử mẫu biểu thức lấy và trục thức mẫu Kỹ năng: Biết vận dụng hai phép biến đổi đó để giải bài tập có chứa thức, rèn luyện kỹ phối hợp sử dụng các quy tắc và các phép biến đổi để rút gọn biểu thức có chứa thức Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính xác biến đổi biểu thức Chuẩn bị: Giáo viên: Bài soạn, phân loại bài tập luyện tập, bảng phụ Học sinh: Làm bài tập nhà, bảng phụ nhóm Tiến trình lên lớp: 1, Ổn định tổ chức: 2, Kiểm tra bài cũ: Hs1: Khử mẫu biểu thức lấy căn: a, Hs2: Trục thức mẫu: a, 20 HĐ thầy 98 b, b, 9a 36b 2ab a b 3, Dạy học bài mới: HĐ trò HĐ1: Rút gọn biểu thức - Gv giới thiệu bài tập 53 sgk - Hs đọc đề bài tập 53 sgk - Gv hướng dẫn hs làm câu b ?Có nhận xét gì biểu thức - Hs xác định là phải dấu thức? quy đồng, nêu cách quy đồng - Gv tiếp tục dẫn dắt hs tìm cách giải, chú ý yêu cầu hs - Hs tham gia trả lời câu rõ đã áp dụng quy tắc hay hỏi từ đó nắm cách phép biến đổi nào để làm làm - Tiếp tục yêu cầu hs làm câu - Hs thảo luận theo bàn c, d bài 53 khoảng phút - Gv gọi hs đồng thời lên Ghi bảng 1, Bài tập rút gọn biểu thức Btập 53 (sgk) b, a 2b  A ab  2 ab ab a 2b ab a 2b  ab 2 Nếu ab  thì A  a b  2 Nếu ab  thì A  a b  b, a a   b3 b (23) bảng làm - hs lên bảng làm, lớp theo dõi, nhận xét - Sau hs làm xong, gv hướng dẫn lớp nhận xét, chốt lại bài giải mẫu - Gv nêu bài tập, yêu cầu hs hoạt động theo nhóm làm vào bảng phụ nhóm a  ab  a b c, - Hs tham gia nhận xét, ghi chép bài giải mẫu - Hs nắm bài tập, hoạt Btập: Rút gọn biểu thức 5 5 động theo nhóm em, B  5 5 trình bày bài giải vào bảng phụ phút Bài giải: 2 Gv thu bảng phụ nhóm để - nhóm nộp bài, các 5  5 nhận xét, yêu cầu các nhóm nhóm còn lại đổi bài cho B  5 5 còn lại đổi bài cho để đánh giá - Gv hướng dẫn lớp nhận - Hs tham gia nhận xét  25  10   25  10  25  xét sửa sai hướng dẫn gv 60 để tìm bài giải mẫu, từ  6 10 - Gv nhận xét chốt lại, nắm đó để đánh giá bài làm 2, Phận tích đa thức thành kết đánh giái các nhóm bạn nhân tử: nhóm Btập 55 (sgk) HĐ2: Phân tích đa thức ab  b a  a  thành nhân tử - Gv nêu bài tập 55 sgk - Hs đọc bài tập 55 sgk và b a a   a  suy nghĩ - Gv gọi hs lên bảng làm - hs lên bảng làm, hs  a 1 b a 1 lớp làm vào nháp a, b, - Sau hs làm xong, gv gọi hs lớp nhận xét - Hs lớp nhận xét bài x  y  x y  xy - Gv nhận xét chốt lại, trình làm bạn x x  y y  x y  y x bày bài giải mẫu - Hs chú ý theo dõi ghi x x  y  y x  y chép cẩn thận         HĐ3: Dạng bài tập tìm x - Gv nêu bài tập          x y    x  y 3, Bài tập tìm x? Btập: Tìm x biết a, - Hs chú ý theo dõi x  1   x    ?Có nhận xét gì hai biểu - Hs phát hai thức hai vế? vế không âm nên có  x 1  2    x 2 - Gv gọi hs đưnứg chổ thể bình phương hai vế  x trình bày, gv ghi bảng - hs đứng chổ trình bày lời giải, các hs khác b, 3x  2  - Gv nhận xét chốt lại, tương nhận xét tự yêu cầu hs làm câu b - hs lên bảng trình bày, hs lớp nhận xét  4, Củng cố luyện tập: - Gv treo bảng phụ bài tập 57sgk, yêu cầu hs trả lời lựa chọn đáp án đúng - Hướng dẫn giải nhanh bài tập 56 sgk: Ta có:  45;  24;  32  (24) Vì 24  29  32  45 Vậy  29   5, Hướng dẫn nhà - Yêu cầu hs nhà học lại tất các quy tắc và phép biến đổi thức bậc hai đã học - Về nhà làm các bài tập còn lại sgk - Làm bài tập 70, 71, 75, 76 sách bài tập 6, Rút kinh nghiệm: ========================================================= Tiết 12 Tuần Soạn ngày 04/10/2009 Giảng /10/2009 §8 - RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI I    II   III Mục đích yêu cầu: Kiến thức: Học sinh nắm các phép biến đổi biểu thức chứa thức bậc hai và vận dụng để giải các bài tập rút gọn biểu thức và chứng minh đẳng thức Kỹ năng: Học sinh có kỹ phối hợp các phép biến đổi để giải các bài toán có chứa thức bậc hai Rèn luyện kỹ biến đổi tương đương các biểu thức Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính xác biến đổi biểu thức Chuẩn bị: Giáo viên: Bài soạn, bài tập luyện tập, bảng phụ Học sinh: Làm bài tập nhà, bảng phụ nhóm Tiến trình lên lớp: 1, Ổn định tổ chức: 2, Kiểm tra bài cũ: Hs1: Rút gọn biểu thức: Hs2: Rút gọn biểu thức: 3, Dạy học bài mới: HĐ thầy HĐ1: Rút gọn biểu thức - Gv giới thiệu ví dụ sgk - Gv hướng dẫn hs làm ví dụ ?Ta có thể áp dụng phép biến đổi nào cho các hạng tử nào biểu thức? - Gv vừa nhận xét, vừa ghi bảng 3  8 a a b b  a b HĐ trò Ghi bảng Ví dụ 1: Rút gọn biểu thức - Hs đọc ví dụ sgk a - Hs tham gia trả lời, phát a   a a  với a  và nắm cách làm - hs đứng chổ trả lời, hs khác nhận xét a 0 - Hs thảo luận theo nhóm ?1 Rút gọn với (25) -Tương tự yêu cầu hs làm ?1 theo nhóm em bàn - Sau đó gv gọi hs lên bảng trình bày bài giải - Gv nhận xét chốt lại, trình bày bài giải mẫu - Tương tự yêu cầu hs lên bảng làm câu c - Sau hs làm xong, gv gọi hs lớp nhận xét bài làm bạn - Gv nhận xét chốt lại, trình bày bài giải mẫu HĐ2: Chứng minh đẳng thức - Gv: Rút gọn biểu thức áp dụng nhiều btoán biểu thức có chứa thức - Gv giới thiệu ví dụ sgk ?Để giải bài toán chứng minh đẳng thức ta làm nào? - Gv hướng dẫn hs làm ví dụ ?Có nhận xét gì biểu thức vế trái? ?Chỉ rõ các hạng tử đẳng thức? em bàn, làm ?1 phút - hs lên bảng làm - Hs lớp nhận xét - Hs chú ý theo dõi, ghi vào bài giải mẫu - hs lên bảng làm, lớp làm vào nháp - Hs lớp nhận xét - Hs theo dõi, ghi chép - Hs tương tự nhà làm các bài còn lại 5a  20a  45a  a 3 5a  4.5a  9.5a  a 3 5a  5a  4.3 5a  a   13 5a  a  a 13  Btập 58c: 20  45  18  72 2    15  Ví dụ 2: C/minh đẳng thức 1      2 Giải: Biến đổi vế trái: 1   1   - Hs đọc ví dụ sgk  1 - Hs nhớ lại trả lời 1  2   2 - Hs theo dõi, kết hợp sgk trả lời các câu hỏi gv để nắm cách làm     3 ?2 <Bảng phụ> Bài giải: Biến đổi vế trái a a b b  ab a b  a   b   ab - Hs hoạt động theo nhóm a  b - Gv treo bảng phụ nội dung ? em, làm ?2 phút, a  b a  ab  b yêu cầu hs làm theo nhóm, trình bày bài gải vào bảng   ab trình bày vào bảng phụ nhóm phụ nhóm a b  - Sau phút gv thu bảng phụ nhóm để hướng dẫn lớp nhận xét sửa sai Chú ý: vận dụng phần kt bài cũ để rút ngắn thời gian - Gv chốt lại bài giải mẫu (có thể treo bảng phụ đáp án) - Gv thu kết đánh giá các nhóm - Tương tự, yêu cầu hs làm bài tập 61a sgk - Gv gọi hs lên bảng trình bày bài giải - nhóm nộp bài, các nhóm còn lại đổi bài cho để đánh giá - Hs tham gia nhận xét - Căn bài giải mẫu để đánh giá bài nhóm bạn - Các nhóm báo cáo kết đánh giá - Hs suy nghĩ làm vào nháp phút - hs lên bảng làm, lớp theo dõi, nhận xét - Gv nhận xét chốt lại, trình - Hs chú ý theo dõi, ghi chép cẩn thận bày bài giải mẫu 4, Củng cố luyện tập:   a  ab  b  ab  a  ab  b  a  b  VP Btập 61a: Biến đổi vế trái ta có: 3 2 4 3  6 6 3      2 2     12   6 VP    (26) - Gv hệ thống lại nội dung bài học, cần nhấn mạnh cho hs các phép biến đổi - Hướng dẫn giải nhanh bài tập 60 sgk: B  16 x  16  x   x   x  Với x  B 4 x   x   x   x  4 x  Ta có: x  16  x  4  x  16  x 15 Khi B 16 ta có 5, Hướng dẫn nhà - Yêu cầu hs nhà học lại tất các quy tắc và phép biến đổi thức bậc hai đã học - Về nhà làm các bài tập 58, 59, 61,64 sgk, chuẩn bị tốt bài tập cho tiết sau 6, Rút kinh nghiệm: ========================================================= (27) Tiết 13 Tuần Soạn ngày 11/10/2009 Giảng /10/2009 LUYỆN TẬP I    II   III Mục đích yêu cầu: Kiến thức: Củng cố và khắc sâu cho học sinh nắm các phép biến đổi biểu thức có chứa thức bậc hai Kỹ năng: Học sinh rèn luyện thành thạo kỹ biến đổi biểu thức có chứa thức bậc hai và số bài tập mở rộng liên quan đến biểu thức có chứa thức bậc hai Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính xác biến đổi biểu thức Chuẩn bị: Giáo viên: Bài soạn, phân loại bài tập luyện tập, bảng phụ Học sinh: Làm bài tập nhà, bảng phụ nhóm Tiến trình lên lớp: 1, Ổn định tổ chức: 2, Kiểm tra bài cũ: Hs1: Rút gọn biểu thức: a  4b 25a  5a 16ab  9a với a  0; b  3, Dạy học bài mới: HĐ thầy HĐ trò Ghi bảng Dạng 1: Bài tập rút gọn Dạng 1: Bài tập rút gọn biểu biểu thức thức: - Gv gọi hs đồng thời lên Btập 62a (sgk) Rút gọn bảng làm btập 62a và 63b sgk - hs lên bảng làm 33 yêu cầu lớp làm vào phút, hs lớp làm vào 48  75  11  nháp nháp - Sau đó gv gọi hs lớp nhận xét bài - Hs lớp nhận xét bài làm bạn bảng làm bạn 33 5 11 10 2  10   3 10   17    10     3   16.3  25.3  - Gv nhận xét chốt lại, trình bày bài giải mẫu - Hs chú ý theo dõi, ghi Btập 63b (sgk) chép cẩn thận Với m  0; x 0 m 4m  8mx  4mx  2x  x2 81 Dạng 2: Bài tập chứng minh đẳng thức - Gv nêu bài tập 64 sgk - Gv hướng dẫn hs làm câu b - Hs đọc đề bài tập 64 sgk ?Có nhận xét gì biểu thức dấu thức? - Hs nhận dạng đẳng thức - Gv hướng dẫn hs bước biến đổi vế trái để đưa biểu - Hs tham gia biến đổi để thức vế phải chứng minh - Tương tự yêu cầu hs giải - hs đứng chổ trình Dạng 2: Bài tập chứng minh đẳng thức: Btập 64b (sgk) C/minh với a  b  0; b 0 a b a 2b a b2 a  2ab  b Biến đổi vế trái, ta có (28) nhanh câu a bày cách làm, hs khác - Gv nhận xét chốt lại, hướn nhận xét dẫn hs cách làm - Hs theo dõi, nhà trình bày bài giải Dạng 3: Bài tập tổng hợp - Gv treo bảng phụ bài tập 65 sgk, yêu cầu hs hoạt động Hs hoạt động theo nhóm theo nhóm làm bài tập trên em, làm phút, trình bày vào bảng phụ nhóm - Gv thu bảng phụ nhóm để nhận xét - nhóm nộp bài, các nhóm khác đổi bài cho - GV hướng dẫn lớp nhận để đánh giá xét sửa sai - Hs lớp tham gia nhận xét, tìm bài giải mẫu - Gv nhận xét chốt lại bài giải mẫu (Treo bảng phụ đáp án - Hs bài giải mẫu cần) để đánh giá bài làm nhóm bạn - Gv thu kết đánh giá các nhóm - Các nhóm nộp kết đánh giá a b b2 a 2b  a  b  a  b a b b2 a  b  a VP Dạng 3: Bài tập tổng hợp: Btập 65 (sgk) <Bảng phụ> * Rút gọn: Với a  0; a 1  a 1  M   : a   a  a 1  a a  1 a a   a1   a1 a 1  a1 a * So sánh M với 1: Ta có: M Vì a    a1 a a 0 a  a  hay a1 1 a Vậy M < 4, Củng cố luyện tập: - Gv treo bảng phụ bài tập 66sgk, yêu cầu hs trả lời lựa chọn đáp án đúng 1  Giá trị biểu thức   bằng: A, - B, C,  D,   a 1      : a1 a   a   Hướng dẫn nhanh bài tập: Cho biểu thức: Q = a 2  a   a, Rút gọn biểu thức Q với a  0; a 4; a 1 b, Tìm giá trị a để Q dương? Yêu cầu hs nhà hoàn thành bài giải vào bài tập 5, Hướng dẫn nhà - Yêu cầu hs nhà học lại tất các quy tắc và phép biến đổi vè thức bậc hai mà đã học - Về nhà làm các bài tập còn lại sgk Chuẩn bị bảng số, máy tính cho tiết sau 6, Rút kinh nghiệm: ========================================================= (29) Tiết 14 Tuần Soạn ngày 11/10/2009 Giảng /10/2009 §9 - CĂN BẬC BA I    II   III Mục đích yêu cầu: Kiến thức: Học sinh nắm định nghĩa bậc ba số và kiểm tra số có phải là bậc ba số khác hay không? Kỹ năng: Có kỹ tra bảng và sử dụng máy tính Casio để tìm bậc ba số Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính xác tra bảng và sử dụng máy tính Chuẩn bị: Giáo viên: Bài soạn, bảng số với chữ số thập phân, máy tính Casio Học sinh: Bảng số với chữ số thập phân, máy tính Casio, bảng phụ nhóm Tiến trình lên lớp: 1, Ổn định tổ chức: 2, Kiểm tra bài cũ: Hs1: Rút gọn biểu thức:  28     84 a b a 2b a a  2ab  b Hs2: Chứng minh đẳng thức: b với a  b  0; b 0 3, Dạy học bài mới: HĐ thầy HĐ1: Tiếp cận khái niệm bậc ba - Gv gọi hs đọc bài toán sgk ?Một lít tương ứng với đơn vị đo thể tích nào? ?Công thức tính thể tích hình lập phương? ?Nếu gọi x là độ dài cạnh hình lập phương thì thể tích tính nào? ?Theo bài toán ta lập đẳng bthức nào? ?Từ đó ta tìm giá trị x bao nhiêu? - Gv giới thiệu: gọi là bậc ba 64 HĐ trò Ghi bảng 1, Khái niệm bậc ba: - 2-3 hs đọc to bài toán Bài toán: (sgk) sgk, lớp theo dõi Gọi x (dm) là độ dài cạnh - Hs trả lời: lít = dm3 thùng hình lập phương Theo bài ta có: x3 = 64 - Hs nhớ lại trả lời Ta thấy: x = vì 43 = 64 - Hs thành lập công Vậy độ dài cạnh thùng hình thức: V = x3 lập phương là dm - Hs trả lời: x3 = 64 gọi là bậc ba 64 - Hs trả lời: x = - Chú ý theo dõi * Đ/n: Căn bậc ba số a là số x cho x3 = a Ví dụ: là bậc ba vì 23=8 -5 là bậc ba -125 vì (-5)3 = -125 ?Nếu x gọi là bậc ba - Hs trả lời x = a số a thì phải thỏa mãn điều kiện gì? - Hs so sánh ?So sánh khái niệm bậc bậc hai tính ba và khái niệm bậc hai cho số a không âm còn * Mỗi số a có căn bậc ba thì tính số? a bậc ba ký hiệu cho số âm (30) - Từ đó gv khẳng định: Mỗi số a có bậc ba - Gv yêu cầu hs vận dụng làm ?1 sgk - Gv gọi hs lên bảng làm - Hs chú ý theo dõi  a Ta có: 3  a a - Hs hoạt động cá nhân ?1 Tìm bậc ba làm ?1 sgk số sau: - hs lên bảng làm, lớp 27  33 3;  64      theo dõi nhận xét - Gv nhận xét chốt lại, trình bày bài giải mẫu - Qua ?1 gv dẫn dắt hs nêu nhận xét sgk HĐ2: Tìm bậc ba số bảng và máy tính Casio - Gv: Sử dụng bảng V-Bảng lập phương bảng số với chữ số thập phân ta có thể tìm bậc ba số - Gv lấy ví dụ, hướng dẫn hs cách tra bảng để tìm - Hs theo dõi, ghi chép - Hs rút nhận xét  03 0; 3  1     125  5 * Nhận xét: (sgk) 2, Tìm bậc ba số - Hs chuẩn bị bảng số với nhờ bảng lập phương và máy chữ số thập phân và máy tính Casio: tính Casio Ví dụ: Tìm a, 344,5 7, 01 - Hs theo dõi, hướng dẫn gv, tra b, 103  103,16  0, 002 bảng để tìm và đọc kết 4, 69  0, 002 4, 688 c, 0,103  103 : 1000 - Tương tự, yêu cầu hs tra bảng để tìm thêm các bậc ba khác - Gv tiếp tục hướng dẫn cách - Hs chú ý theo dõi, thực sử dụng máy tính Casio để hành trên máy để tìm bậc ba tìm bậc ba 103 :10 4, 688 :10 0, 4688 4, Củng cố luyện tập: - Gv hệ thống lại kiến thức bài học và kỹ cần đạt - Yêu cầu hs làm bài tập 67 sgk: Dùng bảng và máy tính để tìm bậc ba các số sau: 512  ;  729  0,064  .;  0, 216   0, 008  5, Hướng dẫn nhà - Yêu cầu hs nhà học và nắm khái niệm bậc ba, rèn luyện kỹ dùng bảng và máy tính để tìm bậc ba số - Ôn lại các tính chất và các phép biến đổi bậc hai ========================================================= Tiết 15 Tuần Soạn ngày 18/10/2009 Giảng /10/2009 THỰC HÀNH SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI A MỤC TIÊU (31)  Rèn cho học sinh kĩ sử dụng máy tính cách thành thạo  Biết tính bậc hai,căn bậc ba từ đó áp dụng để tính toán cách nhanh  Kiểm tra lại kết số bài toán sau biến đổi cách nhanh B CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS  Máy tính bỏ túi C.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động giáo viên GV:Kiểm tra bài củ HS1: Nêu định nghĩa că bậc hai,căn HS1: bậc ba?Sự khác bậc hai và bậc ba? HS2: HS2: Tính: a) √ 16 √ 25+ √ 196 : √ 49 b) 36: √ 32 18 − √ 169 c) √ 2,7 120 d) √ 33 15 55 e)( √ 25 − √ 3+ ) √ Hoạt động học sinh √ 12 GV nhận xét và cho điểm Sau đó gv yêu cầu h/s dùng máy tính kiểm tra lại các kết trên GV: Sử dụng máy tính bỏ túi hãy tính a) √3 64 b) √3 1728 c) √3 −729 d) √3 −0 , 126 e) √3 −12 ,167 g) √3 11390 , 625 GV cho học sinh suy nghĩ tìm cách tính Sau đó gọi h/s trình bày và đọc kết GV yêu cầu h/s tìm cách tính bậc bốn,bậc năm, Ví dụ: Tìm √7 128 = ? GV: Rút gọn các biểu thức (Bằng máy tính bỏ túi ) a) A = √ −2 √− 27 − √3 125 3 b) B = √3 64+ √3 15625 − √3 64 729 HS:a) SHIFT √3 64 =4 b) SHIFT √3 1728 = 12 c) SHIFT √3 −729 = d) SHIFT √3 ,216 = 0,6 e) SHIFT √3 −12 ,167 = 2,3 g) SHIFT √3 11390 , 625 = 22,5 HS: HS: 7SHIFT √x 128 = sau HS: A = SHIFT √3 − SHIFT √3 −27 1ab/c5 SHIFT √3 125 = (32) GV cho h/s hoạt động nhóm tìm HS2: Làm câub cách giải.Sau đó đại diện nhóm lên trình bày 5, Hướng dẫn nhà - Yêu cầu hs nhà học và nắm khái niệm bậc ba, rèn luyện kỹ dùng bảng và máy tính để tìm bậc ba số Nắm các tính chất để áp dụng biến đổi các biểu thức có chứa bậc ba - Làm các bài tập 68a, 69b sgk; bài 90, 92 sách bài tập - Ôn tập chương I theo hệ thống câu hỏi sgk, làm bài tập 70, 71, 72 sgk 6, Rút kinh nghiệm: ========================================================= Tiết 16 Tuần Soạn ngày 28/10/2009 Giảng /10/2009 ÔN TẬP CHƯƠNG I t1 I    II   III Mục đích yêu cầu: Kiến thức: Củng cố, hệ thống lại các kiến thức đã học chương I giúp hoc sinh nhớ lại và khắc sâu Kỹ năng: Rèn luyện kỹ vận dụng các quy tắc, phép biến đổi bậc hai để thực rút gọn biểu thức chứa bậc hai và các bài toán kiên quan Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính xác thực hành biến đổi biểu thức Chuẩn bị: Giáo viên: Bài soạn, hệ thống kiến thức ôn tập, bảng phụ Học sinh: Ôn tập lại các kiến thức chương, làm bài tập, bảng phụ nhóm Tiến trình lên lớp: 1, ổn định tổ chức: 2, Kiểm tra bài cũ: <GV kết hợp kiểm tra quá trình ôn tập> 3, Dạy học bài mới: HĐ thầy HĐ trò HĐ1: Hệ thống kiến thức lý thuyết - Gv tổ chức phát vấn hs trả lời các câu hỏi sgk để - Hs nhớ lại các kiến thức nhắc lại kiến thức đã học, trả lời các câu hỏi và khắc sâu kiến thức Ghi bảng I Lý thuyết: 1, Điều kiện để x là bậc hai số học a là: x 0 và x a  x 0 x a    x a 2, Chứng minh: - Sau câu hỏi gv gọi hs a2  a với a lớp nhận xét sửa sai, sau - Hs lớp nhận xét, Với biểu thức A ta có: đó gv nhận xét chốt lại yêu phát chổ sai, chổ A2  A cầu hs ghi nhớ thiếu câu trả lời để nắm chính xác kiến thức 3, A xác định  A 0 - Với kiến thức gv nêu ví a 0; b 0 ta có: dụ minh họa để học sinh hiểu - Thông qua ví dụ để nắm 4, Với (33) sâu sắc chức kiến thức ab  a b Với A 0; B 0 ta có: - Gv treo bảng phụ yêu cầu hs AB  A B điền vào ô trống để hoàn - Hs suy nghĩ, nhớ lại các 5, Với a 0; b  ta có: thành các công thức biến đổi công thức và điền vào thức bảng phụ a a  b b - Gv nhận xét sửa sai, chốt lại A  0; B  Với ta có: các công thức, yêu cầu hs ghi - Hs ghi nhớ các công thức A A nhớ biến đổi thức để vận  B B dụng HĐ2: Hướng dẫn giải số bài tập vận dụng: Dạng 1: Tính giá trị biểu thức: - Gv nêu bài tập 70 sgk - Gv hướng dẫn hs làm câu a: ?Có nhận xét gì biểu thức thức? - Gv gọi hs trình bày cách làm - Gv nhận xét chốt lại, trình bày bài giải mẫu ?Trong bài giải ta đã áp dụng phép biến đổi nào? - Gv nhận xét chốt lại - Tương tự yêu cầu hs lên bảng làm câu b, c - Hs đọc đề bài tập 70 sgk 6, Các công thức biến đổi thức: <Bảng phụ> II Bài tập: 1, Bài tập tính giá trị biểu thức: Btập 70 (sgk) a, - Phát các số chính phương - hs trình bày, hs khác nhận xét b, 14 34 49 64 196 - Hs theo dõi, ghi chép 2  - Hs nêu phép biến 16 25 81 16 25 81 đổi đã áp dụng và rõ 2      14  đã áp dụng bước nào         4  5   - hs lên bảng làm câu b,c  14 196 hs lớp làm vào 45 c, - Sau hs làm xong, gv gọi nháp hs lớp nhận xét - Hs lớp nhận xét bài 640 34,3 64.10.34,3  làm bạn 567 567 - Gv nhận xét chốt lại - Hs chú ý theo dõi Dạng 2: Rút gọn biểu thức - Gv nêu bài tập 71 sgk - Gv hướng dẫn hs làm câu a ?Có nhận xét gì biểu thức? - Từ đó yêu cầu hs biến đổi để đưa bậc hai đồng dạng 25 16 196      14         81 49 9  7   14 40   27 64.343 82.72.7  8.7  56       9 567   - Hs đọc đề bài tập 71 sgk 2, Bài tập rút gọn biểu thức: Btập 71 (sgk) a, - Hs phát có   10  đồng dạng - hs đứng chổ trình  2   5.2  bày bài giải, hs khác nhận 2 2  2  2  xét - Gv nhận xét chốt lại, trình - Hs theo dõi, ghi chép 4      bày bài giải mẫu - Tương tự yêu cầu hs làm - Hs hoạt động theo nhóm Câu b,c,d Hs làm theo nhóm câu b,c,d theo nhóm <Bảng phụ nhóm> làm câu b,c,d phút, + Nhóm 1,2: làm câu b trình bày vào bảng phụ + Nhóm 3,4,5: làm câu c     (34) + Nhóm 6,7,8: làm câu d - Gv thu bảng phụ nhóm - Hs tham gia nhận xét, câu để nhận xét sửa sai tìm bài giải mẫu - Gv nhận xét chốt lại 4, Củng cố luyện tập: - Gv chốt lại hệ thống kiến thức cần nắm chương, yêu cầu hs ghi nhớ - Hướng dẫn bài tập 73 câu b sgk: Rút gọn và tính giá trị biểu thức 1 3m m  4m  m m 1,5 5, Hướng dẫn nhà - Về nhà học và nắm các kiến thức chương - Làm các bài tập 73, 74, 75, 76 sgk (35) ========================================================= Tiết 17 Tuần Soạn ngày 25/10/2009 Giảng /10/2009 ÔN TẬP CHƯƠNG I t2 I    II   III Mục đích yêu cầu: Kiến thức: Củng cố và khắc sâu cho học sinh nắm các kiến thức chương Học sinh biết vận dụng để giải bài tập Kỹ năng: Rèn luyện kỹ vận dụng các quy tắc và phép biến đổi để biến đổi các biểu thức có chứa bậc hai và các bài toán liên quan Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính xác Có tư giải bài tập tổng hợp thức Chuẩn bị: Giáo viên: Bài soạn, bài tập ôn tập, bảng phụ Học sinh: Làm bài tập nhà, bảng phụ nhóm Tiến trình lên lớp: 1, ổn định tổ chức: 2, Kiểm tra bài cũ: 2 Hs1: Tính giá trị biểu thức: 21, 810 11   Hs2: Rút gọn và tính giá trị biểu thức: x  x  x  x  3, Dạy học bài mới: HĐ thầy HĐ trò Ghi bảng Dạng 3: Bài toán tìm x 3, Bài tập tìm x: - Gv nêu bài tập 74 sgk - Hs đọc đề bài tập 74 sgk Btập 74 (sgk) - Hướng dẫn hs làm câu a: a, ?Ta có thể áp dụng phép biến - Nhận dạng vế trái  x  1 3  x  3 đổi nào để giải? có dạng đẳng thức A A - Yêu cầu hs trình bày cách - hs đứng chổ trình làm bày cách làm, hs khác nhận xét - Gv nhận xét chốt lại, trình - Hs theo dõi, ghi chép bày bài giải mẫu - Tương tự, yêu cầu hs giải - Hs thảo luận theo bàn câu b giải câu b - Gọi hs lên bảng giải - hs lên bảng trình bày - Gv nhận xét chốt lại bài giải, hs lớp nhận xét sửa sai Dạng 4: Chứng minh đẳng thức - Gv nêu bài tập 75 sgk - Hs đọc đề bài tập 75 sgk - Gv hướng dẫn làm câu b ?Để giải bài toán chứng minh  x  3     x    x 2  x   b, 15 x  15 x   15 x 3  15 x  15 x  15 x 2 3 1 5      15 x 2 3 3  15 x 2  15 x 6 36 12  15 x 36  x   15 4, Bài tập chứng minh đẳng thức: Btập 75 (sgk) b, (36) đẳng thức ta có cách nào? ?Đối với bài này ta chọn cách nào để giải? - Gv vừa hướng dẫn, vừa trình bày bài giải - Tương tự, yêu cầu hs làm câu d - Hs nhớ lại trả lời - Hs trả lời: biến đổi vế trái vế phải - Hs chú ý theo dõi, ghi chép cẩn thận - Hs hoạt động theo nhóm làm câu d phút, trình bày bài giải vào bảng - Gv thu bảng phụ nhóm để phụ nhóm nhận xét sửa sai - Hs tham gia nhận xét bài làm nhóm bạn, tìm - Gv nhận xét chốt lại, nêu bài bài giải mẫu để sửa sai giải mẫu cho nhóm mình Dạng 5: Bài tập tổng hợp biến đổi biểu thức chứa bậc hai - Gv nêu bài tập 76 sgk - Hs đọc đề bài tập 76 sgk ?Thứ tự thực các phép toán biểu thức - Hs trả lời nào? ?Đối với biểu thức Q ta thực nào? - hs đứng chổ nêu cách tính, hs lớp nhận xét - Gv nhận xét, hướng dẫn lại cho hs bước rút gọn biểu - Hs chú ý theo dõi, ghi thức Q và ghi bảng chép cẩn thận  14  15       : 1    1 Biến đổi vế trái ta có:  14  15      : 1    1  2 3  :    1 1          7      VP    7 5, Bài tập tổng hợp Btập 76 (sgk) Cho biểu thức với a  b  Q a  a  b  1 :  a  b2  a  b2  a  a  b2 a, Rút gọn: a  b2  a a  a  b2 Q  b a  b2 a  b2 a  a a  b2  a2   a2  b2  b a  b2 ab  a  a  b2 b  a  b    b a  b2 b a2  b2   a  b   a  b  a  b a b a b b, Khi a 3b ta có: - Gv yêu cầu hs thay a 3b vào biểu thức rút gọn Q - Hs thay a 3b vào biểu để tính thức và tính toán - Gv nhận xét chốt lại - Hs theo dõi, nắm cách làm Q  a b 3b  b  a b 3b  b 2b 2b   4b 4b 4, Củng cố luyện tập: - Gv chốt lại các kiến thức cần nắm, yêu cầu hs nhà ôn tập lại - Chú ý: giúp học sinh nắm cách vận dụng các quy tắc và các phép biến đổi để biến đổi biểu thức có chứa bậc hai 5, Hướng dẫn nhà - Yêu cầu hs nhà học và nắm kiến thức chương, vận dụng để làm bài tập - Làm các bài tập 106, 107, 108 sách bài tập - Ôn tập, nắm chức các kiến thức chương I, chuẩn bị kiểm tra tiết Tiết 18 Tuần Soạn ngày 25/10/2009 Giảng /11/2009 KIỂM TRA CHƯƠNG I (37) I    II   III Mục đích yêu cầu: Kiến thức: Giúp học sinh nhớ lại các kiến thức đã học chương để vận dụng làm bài kiểm tra Đánh giá mức độ hiểu và vận dụng kiến thức học sinh Kỹ năng: Rèn luyện kỹ vận dụng các kiến thức chương để giải bài tập Thái độ: Có thái độ kiểm tra nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, chính xác Chuẩn bị: Giáo viên: Đề kiểm tra (2 đề) Học sinh: Ôn lại các kiến thức đã học Đề bài: Đề A Câu 1: Điền dấu X vào ô thích hợp bảng sau: Biểu thức Đúng Sai 81 9 0, 25 0, 05 2 11  Câu 2: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu em cho là đúng: 1, Để  2x xác định thì: A, x B, x 3, Rút gọn biểu thức B, x 7 2 A,  4, Giá trị biểu thức A, 3a D, x  ta được: C,  D, 32  42 bằng: B, C, D, 25 3a 12a ta được: B, 6a C, 6a D, 12a C, 12 D, 240 6, Khai phương tích 12.30.40 ta được: A, 1200 C, x 7 và x  D, x 49 B, A, 12 5, Rút gọn biểu thức C, x x 7 2, Với giá trị nào x thì A, x  B, 120 Câu 3: Chứng minh đẳng thức: 2 3     216   1,5   (38) x   25 x  25  16 x  16 6 Câu 4: Tìm x, biết: Câu 5: Cho biểu thức:  P   x  x x  x  x   x (Với x  0; x 4 ) a, Rút gọn biểu thức P ? b, Tìm x để P  Đề B Câu 1: Điền dấu X vào ô thích hợp bảng sau: (39) Biểu thức Đúng Sai 64 8 0, 36 0, 06 4 17  Câu 2: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu em cho là đúng: 1, Để x  xác định thì: A, x B, x 2, Với giá trị nào x thì A, x 25 3, Rút gọn biểu thức 3 A, 5a D, x x 5 11  D, x 5 ta được: B, 11 4, Giá trị biểu thức 5, Rút gọn biểu thức C, x B, x 5 và x  C, x  A, 11  A, 2 C,  11 D, C, 16 D, 15 52  32 bằng: B, 5a 20a ta được: B, 10a C, 10a 2 D, 20a 6, Khai phương tích 24 27 50 ta được: A, 180 B, 1800 Câu 3: Chứng minh đẳng thức: C, 18 D, 360   15   60  :  5  27  3   Câu 4: Tìm x, biết: 15 x  15 x  6 15 x  (40) Câu 5: Cho biểu thức:  a a   a a  P       a 1   a    (Với a 0; a 1 ) a, Rút gọn biểu thức P ? b, Tìm a để P  ? Chương II (41) Tiết 19 Tuần 10 Soạn ngày 01/11/2009 Giảng /11/2009 §1 - NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ I    II   III Mục đích yêu cầu: Kiến thức: Học sinh nắm các khái niệm hàm số, biến số Nắm cách cho hàm số là bảng và công thức Nắm cách viết hàm số y = f(x), giá trị hàm số y = f(x) x0 là f(x0) Nhớ lại khái niệm đồ thị hàm số, bước đầu nắm khái niệm hàm số đồng biến, nghịch biến trên R Kỹ năng: Học sinh tính thành thạo các giá trị hàm số cho trước biến số Biễu diễn các cặp số (x,y) trên mặt phẳng tọa độ Vẽ đồ thị hàm số y = ax (a  0) đã học lớp Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính xác biểu diễn điểm và vẽ đồ thị hàm số trên mặt phẳng tọa độ Chuẩn bị: Giáo viên: Bài soạn, thước thẳng, bảng phụ Học sinh: Đọc trước bài mới, bảng phụ nhóm Tiến trình lên lớp: 1, ổn định tổ chức: 2, Kiểm tra bài cũ: <Gv dành thời gian giới thiệu sơ qua nội dung chương> 3, Dạy học bài mới: HĐ thầy HĐ trò Ghi bảng HĐ1: Khái niệm hàm số ?Khi nào thì đại lượng y gọi là hàm số đại lượng thay đổi x? - Gv nhận xét, nêu khái niệm ?Hàm số có thể cho dạng nào? - Gv chốt lại, treo bảng phụ ví dụ sgk và giới thiệu - Gv dựa vào ví dụ cho công thức để dẫn dắt đến tập xác định hàm số - Gv giới thiệu cách viết hàm số y = f(x), Cách tính giá trị hàm số giá trị biến ?Hàm số ntn gọi là hàm hằng? - Gv nhận xét chốt lại, nêu hàm - Gv treo bảng phụ nội dung ? 1, yêu cầu hs điền vào bảng phụ - Gv nhận xét chốt lại, yêu cầu hs nêu ý nghĩa cách - Hs nhớ lại khái niệm đã học lớp để trả lời - Hs trả lời: Cho hai dạng: Bảng công thức - Hs chú ý theo dõi - Hs hiểu TXĐ hàm số là giá trị biến x cho f(x) xác định - Hs nắm cách viết ký hiệu y = f(x) có lợi tính giá trị hàm số - Hs quan sát sgk để trả lời 1, Khái niệm hàm số: - Đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x cho với giá trị x luôn xác định giá trị tương ứng y thì y gọi là hàm số x và x gọi là biến số - Hàm số cho bảng công thức Vdụ: <Bảng phụ> - Hàm số y = f(x): x lấy giá trị mà đó f(x) xác định - Cách viết: y = f(x); y = g(x) Vdụ: Hs y = f(x) = 2x +3 ta có: f(3) = - Khi x thay đổi mà y luôn nhận giá trị không đổi thì hàm số y gọi là hàm - Nắm k/n hàm - hs lên bảng điền, hs lớp nhận xét ?1 <Bảng phụ> - Hs trả lời (42) viết f(0); f(1); HĐ2: Đồ thị hàm số - Gv: Cho hàm số y = f(x), yêu cầu hs nêu khái niệm đồ thị hàm số đã học - Gv yêu cầu hs làm ?2 theo nhóm, trình bày vào bảng phụ đã vẽ sẳn mp tọa độ - Sau đó gv thu bài hai nhóm để nhận xét sửa sai - Gv nhận xét chốt lại, nhắc lại cách vẽ đồ thị hàm số dạng y = ax (a  0) HĐ3: Hàm số đồng biến, nghịch biến - Gv trêo bảng phụ ?3 sgk, yêu cầu hs tính các giá trị tương ứng để điền vào bảng - Gv gọi hs lên bảng điền - Gv cung lớp nhận xét sửa sai Từ bảng phụ gv dẫn dắt hs nắm hàm số đồng biến, nghịch biến - Gv treo bảng phụ tổng quát sgk, gọi 3-4 hs đọc lại 2, Đồ thị hàm số: - Hs nhớ lại khái niệm đã * Đồ thị hàm số y = f(x) là tập học hợp tất các điểm có tọa độ (x; f(x)) - Hs hoạt động theo nhóm ?2 <Bảng phụ> em, làm phút, trình bày vào bảng phụ nhóm - Hs lớp tham gia nhận xét - Hs nhớ lại cách vẽ đã học 3, Hàm số đồng biến, nghịch biến: ?3 - Hs quan sát , đọc đề bài, <Bảng phụ> thảo luận theo nhóm trả Ta có: lời ?3 * Hs y = 2x + xác định với - hs lên bảng điền vào x  R và đồng biến bảng phụ * Hs y = -2x + xác định với - Dưới hướng dẫn x  R và nghịch biến gv, hs phát tính đồng biến và nghịch biến Một cách tổng quát: hàm số <Bảng phụ> Với x1, x2  R, ta có: - Nếu x1 < x2 mà f(x1) < f(x2) thì hs y = f(x) đồng biến - Nếu x1 < x2 mà f(x1) > f(x2) thì hs y = f(x) nghịch biến 4, Củng cố luyện tập: - Gv treo bảng phụ bài tập 2sgk, yêu cầu hs tính toán và điền vào bảng phụ + Hs tính phút, sau đó hs lên bảng điền + Từ kết bảng phụ gv yêu cầu hs trả lời câu b và phải giải thích vì sao? + Gv nhận xét chốt lại, nêu bài giải mẫu 5, Hướng dẫn nhà - Gv hướng dẫn nhanh cách làm bài tập sgk - Về nhà làm các bài tập 1, 3, 4, sgk - Học và nắm các kiến thức bài học - Chuẩn bị thước thẳng và bài tập cho tiết sau luyện tập Tiết 20 Tuần 10 Soạn ngày 01/11/2009 Giảng /11/2009 §2 - HÀM SỐ BẬC NHẤT I Mục đích yêu cầu: (43)  Kiến thức: Học sinh nắm hàm số bậc có dạng y = ax + b đó a ≠ 0, biết hàm số bậc y = ax + b (a ≠ 0) luôn luôn xác định với x  R Nắm tính chất hàm số bậc y = ax + b (a ≠ 0)  Kỹ năng: Học sinh hiểu và chứng minh tính đồng biến và nghịch biến hàm số bậc Nắm và nhận biết hàm số bậc nào thì đồng biến và nào thì nghịch biến?  Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận II Chuẩn bị:  Giáo viên: Bài soạn, thước thẳng, bảng phụ  Học sinh: Làm bài tập nhà, đọc trước bài mới, thước thẳng, bảng phụ nhóm III Tiến trình lên lớp: 1, ổn định tổ chức: 2, Kiểm tra bài cũ: Hs1: Gv treo bảng phụ, yêu cầu hs tính và điền vào bảng phụ ?Có nhận xét gì giá trị hai hàm số đã cho trên x nhận cùng giá trị? 3, Dạy học bài mới: HĐ thầy HĐ trò Ghi bảng Ta biết hàm số ,hôm ta học hàm số cụ thể đó là hàm số bậc Vậy hàm số bậc là gì ,nó có t/c ntn? Đó là nội dung bài học hôm Xét bài toán thực tế sau : -GV đưa đề bài lên bảng phụ -Gv vẽ sơ đồ và hướng dẫn ?1: điền vào chỗ ….cho đúng (bảngp) -sau ô tô …………… -sau t ô tô …………… -sau t ô tô cách HN……… ?2: Điền bảng : -GV gọi HS khác nhận xét bài -em hãy giải thích so s là hàm số t Gv thay sbởi y ; x t ; abời 50; b thì y=ax+b là hàm số bâc Vậy hàm số bậc là gì ? 1) Khái niệm hàm số bậc HN bến xe Huế Một HS đọc to bài toán -HS theo dõi hướng dẫn Gv * HS làm ?1 : + 50 km + 50.t (km) + 50 t +8 (km) *HS làm ?2 đọc kết để GV điền vào bảng phụ -HS đọc lại đinh nghĩa -HS suy nghĩ phút trả lời câu - Hs trả lời -Gv yêu cầu HS đọc lại định nghĩa (bảng phụ ) Bài tập : các hàm số sau có phải là hàm số bậc không ? Nếu là hàm số bậc - Hs trả lời 8km Giải : Sau ô tô được: 50km Sau t ô tô được: 50t(km) Sau t ô tô cách trung tam HN: S= 50.t +8 (km) t … S= 58 108 158 … 50t +8 Vậy đại lượng s phụ thuộc vàot Ưùng với giá trị t ,chỉ có giá trị tương ứng t nên s là hàm số t * Định nghĩa : SGK/ * VD: y=1-5x là hàm số bậc (a=-5 khác o; b=1) y=1/x +4 không phải hàm bậc vì không có dạng y=ax y=1/2 x là hàm số bậc ( a=1/2; b=0) y= mx +2 không phaỉo là hàm số bậc vì chư có mkhác y= 0x+6 không lá hàm bậc (44) hãy chì a? b? -GV đưa bảng phụ lên vì có dạng y=ax+b mà a=0 - Gv giới thiệu ví dụ sgk, hướng dẫn hs tìm hiểu và đưa kết luận - Tương tự yêu cầu hs làm ?2 sgk 2, Tính chất: Ví dụ: Xét hàm số y = f(x) = -3x + Hàm số luôn xác định với ọi x thuộc R Hàm số nghịch biến trên R ?2 <Hs làm> - Gv cùng lứop nhận xét chốt lại - Yêu cầu hs đọc phần tởng quát sgk - Hs theo dõi và nắm kiến thức - hs lên bảng làm, hs lớp làm vào nháp Tổng quát: <Bảng phụ> - Hs đọc ?3 - Gọi hs trả lời ?3 sgk - Hs trả lời 4, Củng cố luyện tập: - Gv hướng dẫn hs làm bài tập sgk + hs đứng chổ nêu cách làm, hs khác nhận xét + Gv nhận xét chốt lại, trình bày bài giải mẫu Hs chú ý, ghi chép cẩn thận - Gv hướng dẫn bài tập sgk: Cho hàm số bậc nhất: y = (m - 2)x +3 Hàm số đồng biến m - >  m > Hàm số nghịch biến m - <  m < 5, Hướng dẫn nhà - Học sinh học và nắm khác k/n hàm số, đồ thị hàm số, hamf số đồng biến, nghịch biến, vẽ thành thạo đồ thị hs y = ax - Làm các bài tập sgk, bài tập 3, sách bài tập Tiết 21 Tuần 11 Soạn ngày 01/11/2009 Giảng /11/2009 LUYỆN TẬP I    II   III Mục đích yêu cầu: Kiến thức: Củng cố và khắc sâu cho học sinh nắm các khái niệm: Hàm số bậc nhất, tính chất hàm số bậc (Tính đồng biến và nghịch biến) Kỹ năng: Học sinh rèn luyện kỹ biểu diễn điểm lên mặt phẳng tọa độ, nhận dạng và tìm điều kiện để hàm số là hàm số bậc nhất, tìm các giá trị chưa biết biết đồ thị qua điểm Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính xác biểu diễn điểm và vẽ đồ thị hàm số trên mặt phẳng tọa độ Chuẩn bị: Giáo viên: Bài soạn, bài tập luyện tập, thước thẳng, bảng phụ Học sinh: Làm bài tập nhà, thước thẳng, bảng phụ nhóm Tiến trình lên lớp: (45) 1, ổn định tổ chức: 2, Kiểm tra bài cũ: Hs1: Gv treo bảng phụ, yêu cầu hs tính và điền vào bảng phụ ?Có nhận xét gì giá trị hai hàm số đã cho trên x nhận cùng giá trị? 3, Dạy học bài mới: HĐ thầy HĐ trò Ghi bảng Bài 11 SGK/48 GV gọi hai hs lên bảng , HS biễu diễn điểm , lớp học sinh làm vào Sau HS hoàn thành câu a Gv đưa bảng phụ lên bảng yêu cầu HS ghép ô cộtbên trái với ô cột bên phải để kết đg A.mọi điểm trên mp toạ độ có tung độ B điểm trên mp toạ độ có hoành độ C.Bất kỳ điểm nào trên mp toạ độ có hoành độ và tung độ Bất kỳ điểm nào trên mp toạ độ có hoành độ và tung độ HS lên bảng làm bài 11 ,mỗi hs làm điểm Bài 11sgk/48 A(-3;0) B(-1;1) C(0;3) D(1;1) E(3;0) F(1;-1) G(0;-3) 1)đều thuộc trục hoành H(-1;-1) Ox có ph:y=0 b) Trên mp toạ độ 0xy: 2)đều thuộc tia phân giác -tập hợp các điểm có tung độ góc phần tư I và III có là trục hoành có pt pt:y=x :y=0 3)đều thuộc tia phân giác -Tập hợp các điểm có hoành góc phần tư II và độ là trục tung có pt: IVcó pt:y=-x x=0 4)đềuthuộc trục tung -tập hợp các điểm có hoành Oy ,có pt: x=0 độ và tung độ là đt (A-1); (B-4); y=x (C-2); (D-3) -tập hợp các điểm có hoành độ và tung độ đối là đt Bài 12: sgk/48: -Gọi HS nêu cách y=-x Cho hs bậc y=ax+3 Tìm làm hệ số a biết x=1 thì y=2,5 -HS làm bài ,một HS khác ? Em làm bài này ntn? trình bày Bài 12: Bài 13:sgk/48 Thay x=1;y=2,5 vào hàm số Với giá trị nào m -HS hoạt động nhóm y=ax+3 ta có thì hàm số sau là hàm bậc phút 2,5=a.1+3 2,5-3=a  ? -Đại diện hai nhóm a=-0,5 Vậy hệ số a=-0,5 -GV cử đại diện hai nhóm lên trình bày lên trình bày -Hs nhận xét bài làm Bài 13:sgk/48 -Gọi hs nhận xét các nhóm a)Hàm số -Gv chọn nhóm làm đầy ¿ đủ cho HS chép vào y=√ −m ( x −1 ) ⇔ y =√ − m x − √ − m ¿ -GV hướng dẫn cho HS làm bài 14 là hàm bậc -HS theo dõi ⇔ a=√ −m≠  5-m>0  m<5 b)Hàm số y= m+1 x+ 3,5 m− là hàm số bậc khi: (46) m+1 ≠0⇔ m−1 m+1 ≠ m −1≠ ⇔ m≠ ±1 ¿{ Bài 14: sgk hướng dẫn: a) xét a= 1− √ b) thay giá trị x vào tìm y? c) thay giá trị y vào và tìm x 4, Củng cố luyện tập: - Gv hướng dẫn hs làm bài tập 10 sgk + hs đứng chổ nêu cách làm, hs khác nhận xét + Gv nhận xét chốt lại, trình bày bài giải mẫu Hs chú ý, ghi chép cẩn thận 5, Hướng dẫn nhà - Học sinh học và nắm khác k/n hàm số, đồ thị hàm số, hamf số đồng biến, nghịch biến, vẽ thành thạo đồ thị hs y = ax - Làm các bài tập sgk, bài tập 3, sách bài tập (47) Tiết 22 Tuần 11 Soạn ngày 01/11/2009 Giảng /11/2009 §3 - ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax + b (a ≠ 0) Mục đích yêu cầu:  Kiến thức: Học sinh nắm đồ thị hàm số y = ax + b (a ≠ 0) là đường thẳng cắt trục tung điểm có tung độ b, song song với đường thẳng y = ax b ≠ , trùng với đường thẳng y = ax b =  Kỹ năng: Học sinh vẽ đồ thị hàm số y = ax + b (a ≠ 0) cách xác định hai điểm thuộc đồ thị hàm số đó Rèn luyện kỹ biểu diễn các điểm trên mặt phẳng tọa độ và vẽ đồ thị hàm số  Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính xác biểu diễn điểm và vẽ đồ thị hàm số trên mặt phẳng tọa độ II Chuẩn bị:  Giáo viên: Bài soạn, thước thẳng, bảng phụ  Học sinh: Làm bài tập nhà, đọc trước bài mới, thước thẳng, bảng phụ nhóm III Tiến trình lên lớp: 1, ổn định tổ chức: 2, Kiểm tra bài cũ: Hs1: Gv treo bảng phụ, yêu cầu hs tính và điền vào bảng phụ ?Có nhận xét gì giá trị hai hàm số đã cho trên x nhận cùng giá trị? 3, Dạy học bài mới: HĐ thầy HĐ trò Ghi bảng I Gv :Dựa vào đồ thị hàm số y=ax ta có thể xác định dạng đồ thị hàm số y=ax+b hay không và vẽ đồ thị hàm số này ntn,đó là nội dung bài học hôm -Gv đưa lên bảng phụ yêu cầu bài ?1 và bbảng hệ trục toạ độ Oxy ,gọi HS lên bảng làm ,HS lớp làm vào GV?Em có nhận xét gì vị trí các điểm A,B,.C Tại sao? GV? Em có nhận xét gì vị trí các điểm A’B’C’? -Hãy c/m nhận xét đó Gv gợi ý chúng minh các tứ giác AA’B’B và BB’C’C là hbh -GV rút nhận xét :nếu A,B,C cùng nằm trên đt d thì A’,B’,C’ cùng nằm trên đường thẳng d’ //d Yêu cầu Hs làm ?2 Cả lớp dùng bút chì điền kết -Hs lắng nghe Gv ĐVĐ -HS làm ?1 vào -Một HS lên bảng xác định điểm -HS nhận xét :Ba điểm A,B,C thẳng hàng Vì A,B,C có toạ độ thoã mãn y=2x nên A,B,C cùng nằm trên đồ thị hàm số y=2x hay cùng nằm trên đường thẳng -Các điểm A’,B’,C’ thẳng hàng -HSc/m :có A’A//B’B (ví cùng vuông Ox) và A’A=B’B=3 đơn vị =>tứ giác A’AB’B là hbh => A’B’//AB -tương tự có B’C’//BC Mà A,B,C thẳng hàng =>A’,B’,C’ thẳng hàng -Hs làm ?2 vào SGK 1) Đồ thị hàm số y=ax +b (a≠ 0) Biễu diễn các điểm sau trên cùng mp toạ độ A(1;2) ,B(2;4) ,C(3;6) A’(1;2+3), B’(2;4+3) C’(3;6+3) y C’ B’ C A’ B A x A,B,C cùng nằm trên1 đt d thì A’,B’,C’ cùng nằm trên đường thẳng d’ //d Với x=0 thì y=2x+3 =3 đường thẳng y=2x+3 cắt trục tung điểm có tung độ (48) vào bảng SGK -Gọi HS lân lượt lên điền vào dòng Với cùng giá trị x ,giá trị tương ứng hai hàm số ntn? -Hai HS lên bảng điền vào hai dòng -cùng giá trị biến x giá trị hàm số y=2x+3 giá trị tương ứng hàm số y=2x là đơn vị Muốn vẽ đồ thị hàm số dạng này ta làm ntn? -vẽ đồ thị hàm số y=-2x ?Khi b khác 0,làm nàođể vẽ đồ thị hàm số y=ax+b? Gv Các cách nêu trên có thể vẽ đồ thị hàm số y=ax+b (a,b khác 0) Trong thực hành ta thường xác định điểm đặc biệt là giao điểm đồ thị với trục toạ độ Làm nào để xác định hai giao điểm này ? GV: yêu cầu HS đọc bước vẽ đồ thị SGK/51 GV hướng dẫn HS làm ?3 GV chốt lại : cách vẽ a>0 …….; a<0 …… Muốn vẽ đồ thị hàm số y=ax ( a khác 0)ta vẽ đt qua O và qua A(1;A) HS vẽ hình -HS có thể nêu số ý kiến +vẽ đt // đt y=axvà cắt đồ thị điềm có tung độ b + xác định điểm phân biệt trên mp 0xy +xác định giao điểm đồ thị với trục … - HS cho x=0 => y=b => ĐCTT(0;b) Cho y=0=> x=-b/a , ta ĐCTH( -b/a ; 0) -HS đọc to các bước vẽ HS làm ?3 vào *Tổng quát :SGK/50 2) Cách vẽ đồ thị y=ax+b (a khác 0) * cho x=0 => y=b => ĐCTT(0;b); Cho y=0=> x=b/a , ta ĐCTH( -b/a ; 0) *VD : vẽ đố thị hàm số y=-2x+3 Cho x=0 => y=3 ĐCTT: A(0;3) Cho y=0 => x=3/2 ĐCTH: B(3/2;0) y A 1 1,5 X Đồ thị là đt AB 4, Củng cố luyện tập: - Gv hướng dẫn hs làm bài tập 16 sgk + hs đứng chổ nêu cách làm, hs khác nhận xét + Gv nhận xét chốt lại, trình bày bài giải mẫu Hs chú ý, ghi chép cẩn thận 5, Hướng dẫn nhà - Học sinh học và nắm khác k/n hàm số, đồ thị hàm số, hàm số đồng biến, nghịch biến, vẽ thành thạo đồ thị hs y = ax - Làm các bài tập sgk, bài tập 3, sách bài tập Tiết 23 Tuần 12 Soạn ngày 08/11/2009 Giảng /11/2009 LUYỆN TẬP I    II  Mục đích yêu cầu: Kiến thức: Củng cố và khắc sâu cho học sinh nắm các kiến thức đồ thị hàm số bậc y = ax + b (a ≠ 0) Kỹ năng: Học sinh rèn luyện kỹ vẽ thành thạo đồ thị hàm số bậc y = ax + b (a ≠ 0) cách tìm hai điểm thuộc đồ thị Biết tìm tọa độ điểm giao hai đồ thị Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính xác biểu diễn điểm và vẽ đồ thị hàm số trên mặt phẳng tọa độ Chuẩn bị: Giáo viên: Bài soạn, bài tập luyện tập, thước thẳng, bảng phụ (49)  Học sinh: Làm bài tập nhà, thước thẳng, bảng phụ nhóm III Tiến trình lên lớp: 1, ổn định tổ chức: 2, Kiểm tra bài cũ: Hs1: Vẽ đồ thị các hàm số sau trên cùng mặt phẳng tọa độ: a, y = 2x b, y = 2x + 3, Dạy học bài mới: HĐ thầy GV cho HS làm bài 17 sgk GV đưa đề bài lên bảng phụ -Gọi hs lên bảng làm câu a,cả lớp làm vào -GV cho hs nhận xét câu a -Gv yêu cầu HS nhìn hình vẽ đọc toạ độđiểm B,D,C? -GV hướng dẫn HS cách tìm toạ độ giao điểm hai đt tính toán -nêu cách tính chu vi tam giác ? -tính diện tích tam giác BDC ta tính ntn? -GV cho HS làm bài 18 sgk/52 GV đưa đề bài lên bảng phụ Yêu cầu HS hoạt động theo nhóm Nửa lớp làm 18a,nửa còn lại làm 18b -GV kiểm tra hoạt động nhóm HS -Gv yêu cầu HS các nhóm cử đại diện lên trình bày -Gv dẫn dắt HS làm bài 16 sbt a)đồ thị y=ax+b là gì ? -từ đó tìm a=? b)đồ thị cắt trục hoành điểm có hoành độ -3 nghĩa là gì ?tìm a? HĐ trò Ghi bảng -HS tìm hiểu bài 17 sgk/51 -1HS lên bảng làm câu a Cả lớp làm vào -HS đối chứng với bài trên bảng và nhận xét Bài 17 sgk/51 a)vẽ đồ thị y=x+1 ĐCTT:x=0=>y=1=>A(0;1) ĐCTH:y=0=>x=-1=>B(-1;0) Đồ thị là đt’AB *y=-x+3.;ĐCTT:x=0=>y=3 =>E(0;3) -HS theo dõi và tiếp nhận ĐCTH:y=0=>x=3=>D(3;0) Gpt:x+1=-x+3 Đồ thị là đt’ED =>x=1=>y=2 b)toạ độ các điểm là B(-1;0); =>C(1;2) D(3;0); C(1;2) -tổng cạnh =>tính BC? c)gọi chu vi và diện tích tam DC? giác BCD là P và S ta có -lấyAB.CH :2 P=BC+DC+DB= √ 22+22 + √ 22 +22 +4=4 √ 2+ -HS tìm hiểu bài toán , 656854249(cm) S= AB CH=4(cm 2) -1HS đứng lên đọc to bài Bài 18 sgk/52: a)thay x=4=>y=11 toán -HS hoạt động theo nhóm vào y=3x+b ta có : 11=3.4+b=>b= 1/3 -Đại diện các nhóm lên hàm số cần tìm :y=3x-1 ĐCTT:x=0=>y=-1=>M(0;-1) trình bày bài HS lớp nhận xét ,chữa bài ĐCTH:y=0=>x=1/3=>N(1/3;0) b)Ta có x=-1 thì y=3 thay vào y=ax+5 ta có 3=-a+5 =>a=2 hàm số cần tìm y=2x+5 -là đt cắt trục tung ĐCTT:A(0;5) ĐCTH:y=0=>x=-2,5=>B(-5;0) điểm có tung độ là b -Nghĩa là điểm (-3;0) Đồ thị là đường thẳng AB Bài 16 SBT/59: x=-3 thì y=0 a)y=(a-1)x+a có dạng y=a.x+b để đồ thị cắt trục tung điểm có tung độ là thì a −1 ≠ ⇔ a ≠ và a=2 (ví đồ thị y=ax+b cắt trục tung điểm có tung độ là b b) điểm có hoành độ là -3 đó là (-3;0) thay x=-3;y=0 vào y=(a1)x+a=> 0=(a-1)x+a (50) =>a=1,5.Vậy với a=1,5 thì đồ thị hàm số trên cắt trục hoành điểm có hoành độ -3 4, Củng cố luyện tập: - Gv hướng dẫn hs làm bài tập 18 sgk + hs đứng chổ nêu cách làm, hs khác nhận xét + Gv nhận xét chốt lại, trình bày bài giải mẫu Hs chú ý, ghi chép cẩn thận - Gv treo bảng phụ hình sgk hướng dẫn hs làm bài tập 19 y áp dụng: Vẽ đồ thị hàm số y=√ x+ √5 Cho x = thì y = √  A(0; √ ) Cho y = thì x = -1  B(-1; 0) Đồ thị hàm số y=√ x+ √5 là đường thẳng AB O x 5, Hướng dẫn nhà - Học sinh học và nắm khác k/n hàm số, đồ thị hàm số, hamf số đồng biến, nghịch biến, vẽ thành thạo đồ thị hs y = ax - Làm các bài tập sgk, bài tập 3, sách bài tập Tiết 24 Tuần 12 Soạn ngày 08/11/2009 Giảng /11/2009 §4 - ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU Mục đích yêu cầu:  Kiến thức: Học sinh nắm nào thì hai đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và y = a’x + b’ (a’ ≠ 0) song song với nhau? trùng nhau? cắt nhau?  Kỹ năng: Học sinh biết sử dụng các điều kiện để tìm các cặp đường thẳnacsong song, cắt nhau, trùng Rèn luyện kỹ vẽ thành thạo đồ thị hàm số bậc y = ax + b (a ≠ 0) cách tìm hai điểm thuộc đồ thị  Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính xác vẽ đồ thị hàm số trên mặt phẳng tọa độ II Chuẩn bị:  Giáo viên: Bài soạn, thước thẳng, bảng phụ  Học sinh: Làm bài tập nhà, đọc trước bài mới, thước thẳng, bảng phụ nhóm III Tiến trình lên lớp: 1, ổn định tổ chức: 2, Kiểm tra bài cũ: Hs1: Gv treo bảng phụ, yêu cầu hs tính và điền vào bảng phụ ?Có nhận xét gì giá trị hai hàm số đã cho trên x nhận cùng giá trị? 3, Dạy học bài mới: HĐ thầy HĐ trò Ghi bảng I HĐ1: Đường thẳng song song - Gv vẽ hai đồ thị hình 10 sgk 1, Đường thẳng song song: a, Góc tạo đường thẳng (51) lên bảng y = ax + b (a≠ 0) và trục Ox - Gv giới thiệu góc tạo - Hs vẽ vào Với a > đường thẳng y = ax + b (a≠ 0) và trục Ox là góc α sgk - Hs chú ý theo dõi, nắm góc α là góc tia ?Trên hình vẽ phần bài cũ Ax và tia AT với T có góc α là góc nào? tung độ dương ?Nhận xét các góc tạo - Hs quan sát trả lời các đường thẳng có cùng hệ số a với trục Ox? - Hs trả lời, nắm các góc đó - Gv treo bảng phụ hình 11 sgk yêu cầu hs hoạt động nhóm làm ? sgk - Gv theo dõi các nhóm làm việc, có thể sửa sai cho hs - Gv gọi đại diện nhóm trả lời Với a < - Hs hoạt động theo nhóm b, Hệ số góc: em, thảo luận <Bảng phụ hình 11 sgk> phút trả lời ? sgk - Đại diện nhóm trả lời, các nhóm khác theo ? - Gv nhận xét chốt lại, lưu ý dõi nhận xét bổ sung a, Ta có α1 < α2 < α3 <900 cho hs hai trường hợp a > Tương ứng 0,5 < < và a < 0, dẫn dắt hs đến k/n - Hs chú ý theo dõi, nắm hệ số góc hệ số góc b, Ta có β1 < β2 < β3 < 1800 - Gv nêu chú ý sgk Tương ứng -2 < -1 < -0,5 - Hs đọc chú ý sgk và ghi K/n: hệ số a gọi là hệ số HĐ2 : Đường thẳng cắt nhớ góc đ/thẳng y = ax + b (a≠ nhau: 0) - Gv yêu cầu hs đọc ví dụ - Hs đọc ví dụ sgk 2, Đường thẳng cắt nhau: sgk - Dựa vào hình vẽ phần bài - Hs nêu cách tính: dựa Ví dụ 1: Cho hs y = 3x + cũ gv hướng dẫn hs tính số đo vào tỷ số lượng giác góc a, Vẽ đồ thị hàm số trên góc tạo đ/thẳng y = 3x + nhọn tam giác b, Xét tam giác OAB vuông O ta có: và trục Ox vuông - Gv nhận xét chốt lại cách ^ O=OA = =3 tính - Hs chú ý theo dõi tg α=tgA \{ B OB - Tương tự gv tiếp tục yêu cầu hs làm ví dụ sgk - Gọi hs lên bảng vẽ đồ thị hàm số y = -3x + ?Góc tạo đ/t y = -3x + và trục Ox? - Gv nhận xét chốt lại ?Tính góc đó nào? - Hs đọc ví dụ sgk - hs lên bảng vẽ, hs lớp vẽ vào - hs đứng chổ trả lời, hs khác nhận xét ⇒ α ≈71 34 ' Ví dụ 2: Cho hs y = -3x + a, Vẽ đồ thị hàm số trên b, Xét tam giác OAB vuông O, ta có: OA = =3 ⇒ A ^B O≈ 710 34 ' OB 0 α =180 − A ^BO=180 −71 34 ' ⇒α ≈ 108 26 ' tgA \{ ^B O= - Hs dựa vào tỷ số lượng giác tam giác vuông - Gv nhận xét chốt lại cách để tính tính * Nhận xét: Với α là góc tạo ?Qua hai ví dụ trên em có đ/thẳng y = ax + b (a ≠ 0) nhận xét gì hệ số góc a và - Hs suy nghĩ trả lời và trục Ox thì: (52) góc tạo đ/thẳng y = ax + b Nếu a > thì tgα = a (a≠ 0) và trục Ox? Nếu a < thì tg(1800 - α) = |a| - Gv chốt lại nêu nhận xét - Hs theo dõi, nắm nhận xét 4, Củng cố luyện tập: - Gv hướng dẫn hs làm bài tập 21 sgk + hs đứng chổ nêu cách làm, hs khác nhận xét + Gv nhận xét chốt lại, trình bày bài giải mẫu Hs chú ý, ghi chép cẩn thận 5, Hướng dẫn nhà - Học sinh học và nắm khác k/n hàm số, đồ thị hàm số, hamf số đồng biến, nghịch biến, vẽ thành thạo đồ thị hs y = ax - Làm các bài tập sgk, bài tập 3, sách bài tập 6, Rút kinh nghiệm: ========================================================= Tiết 25 Tuần 13 Soạn ngày 15/11/2009 Giảng /11/2009 LUYỆN TẬP I    II   III Mục đích yêu cầu: Kiến thức: Củng cố và khắc sâu cho học sinh nắm điều kiện để hai đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và y = a’x + b’ (a’ ≠ 0) song song với nhau? trùng nhau? cắt nhau? Biết áp dụng để giải bài toán liên quan Kỹ năng: Học sinh biết sử dụng các điều kiện đó để tìm các cặp đường thẳng song song, cắt nhau, trùng Biết tìm điều kiện tham số để hai đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và y = a’x + b’ (a’ ≠ 0) song song với nhau? trùng nhau? cắt nhau? Học sinh rèn luyện kỹ vẽ thành thạo đồ thị hàm số bậc y = ax + b (a ≠ 0) cách tìm hai điểm thuộc đồ thị Biết tìm tọa độ điểm giao hai đồ thị Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính xác biểu diễn điểm và vẽ đồ thị hàm số trên mặt phẳng tọa độ Chuẩn bị: Giáo viên: Bài soạn, bài tập luyện tập, thước thẳng, bảng phụ Học sinh: Làm bài tập nhà, thước thẳng, bảng phụ nhóm Tiến trình lên lớp: 1, ổn định tổ chức: 2, Kiểm tra bài cũ: Hs1: Làm bài tập 22 sgk? 3, Dạy học bài mới: HĐ thầy HĐ trò Ghi bảng Bài 23 sgk/55 Cho hàm y=2x+b Xác định hệ số b trường hợp sau : a)Đồ thị hàm số cắt trục tung -HS trả lời miệng câu a Đồ thị cắt trục tung điểm có tung độ -3 => tung độ gốc b= -3 b)HS lên bảng tìm b Bài 23 sgk/55 a) Đồ thị cắt trục tung điểm có tung độ -3 => tung độ gốc b= -3 b)Đồ thị hàm số qua điểm (53) điểm có tung độ là -3 b)Đồ thị đã cho qua điểm A(1;5) ? Đồ thị qua điểm A(1;5) em hiểu điều đó ntn? Bài 24 sgk /55 Gv đưa đề bài lên bảng phụ Gọi HS lên bảng làm bài ,mỗi HS làm câu GV đặt tên hai đt là (d) và (d’) -Yêu cầu hs lớp làm vào GV nhận xét có thể cho điểm Bài 25 sgk GV đưa đề bài lên bảng phụ ? Chưa vẽ đồ thị ,em có nhận xét gì hai đường thẳng này -GV yêu cầu HS lên bảng vẽ hai đồ thị trên cùng mp Oxy -HS lớp vẽ đồ thị _GV yêu cầu HS nêu cách xác định giao điểm đồ thị vơi trục toạ độ _GV gọi hs lên vẽ đt MN và tìm toạ độ ? =>x=1; y=5 thay vào A(1;5)nghĩa là x=1 thì pt:y=2x+b ta có y=5 thay vào pt:y=2x+b ta 5=2.1+b=>b=3 có :5=2.1+b=>b=3 Bài 24:sgk/55 -Ba HS lên bảng đồng a) (d) :y=2x+3k thời ,mỗi HS làm (d’):y=(2m+1)x+2k-3 câu ĐK:2m+1 0=>m -1/2 (d) cắt (d’) 2m+1 2m 1/2 Vậy kết hợp đk ,(d) cắt (d’) m HS lớp nhận xét ,bổ ± sung ,sữa bài b(¿) // ( d ' ) ⇔¿ m+1≠ ¿ m+1=2¿ k ≠ k −3 ¿ ¿ d c (¿)≡ ( d ' ) ⇔¿ m+1 ≠ ¿ m+1=2¿ k =2 k − ¿ -HS đt này cắt điểm trên trục tung Bài 25 sgk/55 a) vẽ đồ thị các hàm số vì a khác a’; b=b’ trên cùng mp toạ độ -HS vẽ đồ thị *y=2/3x+2 ĐCTT (0;2) ĐCTH(-3;0) -Một hs lên bảng vẽ * y=-3/2 x+2 đt //)x cắt trục tung ĐCTT(0;2) xác định toạ độ điểm ĐCTH(4/3;0) b)Điểm M và N có tung M?;N? độ y=1 * Thay y=1 vào pt(1) ta có 2/3 x+2 =1=>x=-3/2 => toạ độ diểm M( -3/2;1) * Thay y=1 vào pt (2) ta có -3/2 x+2=1=> x=2/3 =>Toạ độ diểm N( 2/3;1) 4, Củng cố luyện tập: - Gv hướng dẫn hs làm bài tập 26 sgk + hs đứng chổ nêu cách làm, hs khác nhận xét + Gv nhận xét chốt lại, trình bày bài giải mẫu Hs chú ý, ghi chép cẩn thận 5, Hướng dẫn nhà - Nắm vũng điều kiện để đồ thị hàm số bậc là đt qua gốc toạ độ ,điều kiện để đồ thị hai hàm số bậc là hai đt song song ,cắt ,trùng - Luyện kỹ vẽ đồ thị hàm bậc - Ôn khái niệm tgx và cách tính góc x biết tgx máy tính bỏ túi - BVN: 26 sgk/55+ 20;21;22 SBT/60 (54) 6, Rút kinh nghiệm: Tiết 26 Tuần 13 Soạn ngày 15/11/2009 Giảng /11/2009 §5 - HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b (a ≠ 0) I    II   III Mục đích yêu cầu: Kiến thức: Học sinh nắm khái niệm góc tạo đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và trục hoành, khái niệm hệ số góc đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) Hiểu hệ số góc có liên quan mật thiết với góc tạo đường thẳng đó và trục hoành Kỹ năng: Học sinh biết cách tính số đo góc  tạo đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và trục hoành trường hợp a > theo công thức tg = a và trường hợp a < theo công thức tg(1800 - ) = a Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính xác Chuẩn bị: Giáo viên: Bài soạn, bảng số (máy tính), thước thẳng, bảng phụ Học sinh: Làm bài tập nhà, thước thẳng, bảng số (máy tính), bảng phụ nhóm Tiến trình lên lớp: 1, ổn định tổ chức: 2, Kiểm tra bài cũ: Hs1: Vẽ đồ thị hàm số y = 3x + 2? Lưu ý: Lưu lại bài làm học sinh để áp dụng vào bài 3, Dạy học bài mới: HĐ thầy HĐ trò Ghi bảng HĐ1: Xác định góc tạo đường thẳng y = ax + b (a≠0) và trục Ox - Gv vẽ hai đồ thị hình 10 sgk lên bảng - Hs vẽ vào - Gv giới thiệu góc tạo đường thẳng y = ax + b (a≠ 0) - Hs chú ý theo dõi, nắm và trục Ox là góc α sgk góc α là góc tia Ax và tia AT với T có ?Trên hình vẽ phần bài cũ tung độ dương góc α là góc nào? - Hs quan sát trả lời ?Nhận xét các góc tạo các đường thẳng có cùng hệ số - Hs trả lời, nắm a với trục Ox? các góc đó HĐ2: Khái niệm hệ số góc - Gv treo bảng phụ hình 11 sgk yêu cầu hs hoạt động nhóm làm ? sgk - Gv theo dõi các nhóm làm việc, có thể sửa sai cho hs - Gv gọi đại diện nhóm trả lời 1, Khái niệm hệ số góc đường thẳng y = ax + b (a≠ 0) a, Góc tạo đường thẳng y = ax + b (a≠ 0) và trục Ox Với a > Với a < - Hs hoạt động theo b, Hệ số góc: nhóm em, thảo luận <Bảng phụ hình 11 sgk> phút trả lời ? sgk - Đại diện nhóm trả ? lời, các nhóm khác theo a, Ta có - Gv nhận xét chốt lại, lưu ý dõi nhận xét bổ sung α1 < α2 < α3 <900 (55) cho hs hai trường hợp a > và a < 0, dẫn dắt hs đến k/n hệ - Hs chú ý theo dõi, nắm số góc hệ số góc - Gv nêu chú ý sgk - Hs đọc chú ý sgk và HĐ3 : Một số ví dụ ghi nhớ - Gv yêu cầu hs đọc ví dụ sgk - Hs đọc ví dụ sgk - Dựa vào hình vẽ phần bài cũ gv hướng dẫn hs tính số đo - Hs nêu cách tính: dựa góc tạo đ/thẳng y = 3x + vào tỷ số lượng giác góc và trục Ox nhọn tam giác - Gv nhận xét chốt lại cách vuông tính - Hs chú ý theo dõi - Tương tự gv tiếp tục yêu cầu hs làm ví dụ sgk - Gọi hs lên bảng vẽ đồ thị - Hs đọc ví dụ sgk hàm số y = -3x + - hs lên bảng vẽ, hs ?Góc tạo đ/t y = -3x + và lớp vẽ vào trục Ox? - hs đứng chổ trả - Gv nhận xét chốt lại lời, hs khác nhận xét ?Tính góc đó nào? - Hs dựa vào tỷ số lượng - Gv nhận xét chốt lại cách giác tam giác tính vuông để tính ?Qua hai ví dụ trên em có nhận xét gì hệ số góc a và góc tạo đ/thẳng y = ax + b (a≠ 0) - Hs suy nghĩ trả lời và trục Ox? - Gv chốt lại nêu nhận xét - Hs theo dõi, nắm nhận xét Tương ứng 0,5 < < b, Ta có β1 < β2 < β3 < 1800 Tương ứng -2 < -1 < -0,5 K/n: hệ số a gọi là hệ số góc đ/thẳng y = ax + b (a≠ 0) 2, Ví dụ: Ví dụ 1: Cho hs y = 3x + a, Vẽ đồ thị hàm số trên b, Xét tam giác OAB vuông O ta có: ^ O= tg α=tgA \{ B OA = =3 OB ⇒ α ≈710 34 ' Ví dụ 2: Cho hs y = -3x + a, Vẽ đồ thị hàm số trên b, Xét tam giác OAB vuông O, ta có: OA tgA \{ ^B O= = =3 ⇒ A ^B O≈ 71 34 ' OB α =180 − A ^BO=1800 −710 34 ' ⇒α ≈ 1080 26 ' * Nhận xét: Với α là góc tạo đ/thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và trục Ox thì: Nếu a > thì tgα = a Nếu a < thì tg(1800 - α) = |a| 4, Củng cố luyện tập: - Gv hướng dẫn hs làm bài tập 28 sgk y + hs lên bảng vẽ đồ thị hàm số y = -2x + 3, hs khác nhận xét + Gv nhận xét chốt lại, yêu cầu hs nêu cách tính góc tạo đt y = - 2x + và trục Ox? Hs suy nghĩ trả lời + Gv nhận xét chốt lại, trình bày bài giải mẫu α + Hs chú ý theo dõi, ghi chép bài giải mẫu tg ( 1800 − α ) =−2=2⇒ 1800 − α=560 19 ' ⇒ α =1230 41 ' x O 5, Hướng dẫn nhà - Học sinh học và nắm k/n hệ số góc, nắm mối liên quan hệ số góc với góc tạo đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0)với trục Ox - Làm các bài tập 27, 29, 30, 31 sgk - Chuẩn bị tốt bài tập cho tiết sau luyện tập Tiết 27 Tuần 14 Soạn ngày 22/11/2009 Giảng /11/2009 (56) LUYỆN TẬP Mục đích yêu cầu:  Kiến thức: Củng cố và khắc sâu cho học sinh nắm học sinh nắm khái niệm góc tạo đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và trục hoành, khái niệm hệ số góc đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) Hiểu hệ số góc có liên quan mật thiết với góc tạo đường thẳng đó và trục hoành  Kỹ năng: Rèn luyện kỹ tính số đo góc  tạo đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và trục hoành trường hợp a > theo công thức tg = a và trường hợp a < theo công thức tg(1800 - ) = a Học sinh rèn luyện kỹ vẽ thành thạo đồ thị hàm số bậc y = ax + b (a ≠ 0) cách tìm hai điểm thuộc đồ thị Biết tìm tọa độ điểm giao hai đồ thị  Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính xác biểu diễn điểm và vẽ đồ thị hàm số trên mặt phẳng tọa độ II Chuẩn bị:  Giáo viên: Bài soạn, bài tập luyện tập, thước thẳng, bảng phụ  Học sinh: Làm bài tập nhà, thước thẳng, bảng số (máy tính), bảng phụ nhóm III Tiến trình lên lớp: 1, ổn định tổ chức: 2, Kiểm tra bài cũ: Hs1: Vẽ đồ thị hàm số y = 3x + 2? Lưu ý: Lưu lại bài làm học sinh để áp dụng vào bài 3, Dạy học bài mới: HĐ thầy HĐ trò Ghi bảng I HĐ1: Xác định góc tạo đường thẳng y = ax + b (a≠0) và trục Ox - Gv vẽ hai đồ thị hình 10 sgk lên bảng - Hs vẽ vào - Gv giới thiệu góc tạo đường thẳng y = ax + b (a≠ 0) - Hs chú ý theo dõi, nắm và trục Ox là góc α sgk góc α là góc tia Ax và tia AT với T có ?Trên hình vẽ phần bài cũ tung độ dương góc α là góc nào? - Hs quan sát trả lời ?Nhận xét các góc tạo các đường thẳng có cùng hệ số - Hs trả lời, nắm a với trục Ox? các góc đó HĐ2: Khái niệm hệ số góc - Gv treo bảng phụ hình 11 sgk yêu cầu hs hoạt động nhóm làm ? sgk - Gv theo dõi các nhóm làm việc, có thể sửa sai cho hs - Gv gọi đại diện nhóm trả lời 1, Khái niệm hệ số góc đường thẳng y = ax + b (a≠ 0) a, Góc tạo đường thẳng y = ax + b (a≠ 0) và trục Ox Với a > Với a < - Hs hoạt động theo b, Hệ số góc: nhóm em, thảo luận <Bảng phụ hình 11 sgk> phút trả lời ? sgk - Đại diện nhóm trả ? lời, các nhóm khác theo a, Ta có - Gv nhận xét chốt lại, lưu ý dõi nhận xét bổ sung α1 < α2 < α3 <900 (57) cho hs hai trường hợp a > và a < 0, dẫn dắt hs đến k/n hệ - Hs chú ý theo dõi, nắm số góc hệ số góc - Gv nêu chú ý sgk - Hs đọc chú ý sgk và HĐ3 : Một số ví dụ ghi nhớ - Gv yêu cầu hs đọc ví dụ sgk - Hs đọc ví dụ sgk - Dựa vào hình vẽ phần bài cũ gv hướng dẫn hs tính số đo - Hs nêu cách tính: dựa góc tạo đ/thẳng y = 3x + vào tỷ số lượng giác góc và trục Ox nhọn tam giác - Gv nhận xét chốt lại cách vuông tính - Hs chú ý theo dõi - Tương tự gv tiếp tục yêu cầu hs làm ví dụ sgk - Gọi hs lên bảng vẽ đồ thị - Hs đọc ví dụ sgk hàm số y = -3x + - hs lên bảng vẽ, hs ?Góc tạo đ/t y = -3x + và lớp vẽ vào trục Ox? - hs đứng chổ trả - Gv nhận xét chốt lại lời, hs khác nhận xét ?Tính góc đó nào? - Hs dựa vào tỷ số lượng - Gv nhận xét chốt lại cách giác tam giác tính vuông để tính ?Qua hai ví dụ trên em có nhận xét gì hệ số góc a và góc tạo đ/thẳng y = ax + b (a≠ 0) - Hs suy nghĩ trả lời và trục Ox? - Gv chốt lại nêu nhận xét - Hs theo dõi, nắm nhận xét Tương ứng 0,5 < < b, Ta có β1 < β2 < β3 < 1800 Tương ứng -2 < -1 < -0,5 K/n: hệ số a gọi là hệ số góc đ/thẳng y = ax + b (a≠ 0) 2, Ví dụ: Ví dụ 1: Cho hs y = 3x + a, Vẽ đồ thị hàm số trên b, Xét tam giác OAB vuông O ta có: ^ O= tg α=tgA \{ B OA = =3 OB ⇒ α ≈710 34 ' Ví dụ 2: Cho hs y = -3x + a, Vẽ đồ thị hàm số trên b, Xét tam giác OAB vuông O, ta có: OA tgA \{ ^B O= = =3 ⇒ A ^B O≈ 71 34 ' OB α =180 − A ^BO=1800 −710 34 ' ⇒α ≈ 1080 26 ' * Nhận xét: Với α là góc tạo đ/thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và trục Ox thì: Nếu a > thì tgα = a Nếu a < thì tg(1800 - α) = |a| 4, Củng cố luyện tập: - Gv hướng dẫn hs làm bài tập 7sgk + hs đứng chổ nêu cách làm, hs khác nhận xét + Gv nhận xét chốt lại, trình bày bài giải mẫu Hs chú ý, ghi chép cẩn thận 5, Hướng dẫn nhà - Học sinh học và nắm khác k/n hàm số, đồ thị hàm số, hamf số đồng biến, nghịch biến, vẽ thành thạo đồ thị hs y = ax - Làm các bài tập sgk, bài tập 3, sách bài tập 6, Rút kinh nghiệm: (58) Tiết 28 Tuần 14 Soạn ngày 22/11/2009 Giảng /11/2009 ÔN TẬP CHƯƠNG II Mục đích yêu cầu:  Kiến thức: Hệ thống lại các kiến thức chương giúp học sinh nhớ lại và nắm như: các k/n hàm số, biến số, đồ thị hàm số, hàm số bậc y = ax + b (a ≠ 0), tính đồng biến và nghịch biến, điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng  Kỹ năng: Học sinh rèn luyện kỹ vẽ thành thạo đồ thị hàm số bậc y = ax + b (a ≠ 0) cách tìm hai điểm thuộc đồ thị Biết tìm tọa độ điểm giao hai đồ thị Biết tìm điều kiện tham số để hai đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và y = a’x + b’ (a’ ≠ 0) song song với nhau? trùng nhau? cắt nhau?  Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính xác biểu diễn điểm và vẽ đồ thị hàm số trên mặt phẳng tọa độ II Chuẩn bị:  Giáo viên: Bài soạn, hệ thống kiến thức ôn tập, thước thẳng, bảng phụ  Học sinh: Ôn tập theo câu hỏi sgk, làm bài tập nhà, thước thẳng, bảng phụ nhóm III Tiến trình lên lớp: 1, ổn định tổ chức: 2, Kiểm tra bài cũ: Hs1: Vẽ đồ thị hàm số y = 3x + 2? Lưu ý: Lưu lại bài làm học sinh để áp dụng vào bài 3, Dạy học bài mới: HĐ thầy HĐ trò Ghi bảng I -GV cho hs hoạt động nhóm bài 33;32 SGK/61 Nửa lớp làm bài 32 Nửa lớp làm bài 33 Gv đưa đề bài lên bảng phụ -GV kiểm tra bài làm các nhóm ,góp ý, hướng dẫn -Sau các nhóm hoạt động phút gọi đại diện lên Chữa bài -GV kiểm tra thêm số bài -GV cho toàn lớp làm bài 36 sgk/61 để cố Cho hs: y=(k+1) x +3 Y=(3-2k)x+1 a) với giá trị nào k thì đồ thị hàm số là đt // ? b)Với giá trị nào k thì đồ thị hai hàm số là hai đt cắt nhau? c)hai đt nói trên có thể trùng không ?vì sao? GV đưa đề bài 37 sgk lên bảng phụ GV gọi HS lên HS hoạt động theo nhóm Đại diện các nhóm lên bảng trình bày -HS lớp nhận xét chữa bài HS trả lới miệng bài 36 -HS1 đứng chỗ trả lới -HS kết hợp đk để là hàm bậc Không vì bkhác b’ -HS tìm hiểu đề bài -Hai hs lên bảng làm bài (câu a hs vẽ đồ thị HS đọc toạ độ điểm A;B? Xét pt hđgđcủa đồ thị tìm hoành độ HS nêu cách tìm B-Bài tập : Bài 32: a) hàm số y=(m-1) x +3 đồng biến  m-1>0 m>1 b) Hàm số y=(5-k)x+1 nghịch biến,<=>5-k<0  k>0 Bài 33: Hàm số y=2x+(3+m) và y= 3x+(5m) là hàm số bậc và đã có a khác a’ (2 khác 3) Đồ thị chúng cắt điểm trên trục tung  3+m=5-m  2m=2 m=1 Bài 36:sgk/61 a) Đồ thị hai hàm số là hai đường thẳng song song  k+1 =3-2k 3k=2  k=2/3 b) đồ thị hàm số là đt cắt c)Hai đt trên không thể trùng vì chúng đã có tung độ gốc khác (59) bảng vẽ hai đồ thị hàm (3và 1) số Tìm góc kề bù rối tìm góc y CBx Bài 37sgk/61: b)GV yêu cầu HS xác định a) vẽ đồ thị: *y=0,5 x+2 toạ độ điểm A;B ? ĐCTT:x=0=> để xác định toạ độ điểm C ta y=2=>M(0;2) làm ntn? ĐCTH:y=0=> c) tính độ dài đoạn thẳng x=-4=>N(-4;0) AB ,AC,BC ? Đồ thị là đt MN * y= -2x+5 d) Tính các goc 1tạo đt ĐCTT:x=0=>y=5=>H(0;5) trên với trục Ox ĐCTH:y=0=>x=5/2=>K(5/ -Hai đt có vưôn góc 2;0) không ? Đồ thị là đt HK * Dặn dò b)A(-4;0) B(2,5;0) - BVN: 38 sgk/ 34;35 /62 điểm C là giao điểm đt SBT nên ta có : -Oân tập kiến thức pt hđgđ: 0,5x+2=-2x+5 chương chuẩn bị kiểm tra  2,5x=3  x=1,2 Hoành độ HK1 C là 1,2 tìm tung độ -chuẩn bị bài đầu chương cách thay x=1,2 vào y=0,5x+2 ta có y=2,6 4, Củng cố luyện tập: - Gv hệ thống lại tất các kiến thức chính chương, yêu cầu học sinh nhà học và nắm Hướng dẫn hs làm bài tập 38 sgk + hs đứng chổ nêu cách làm, hs khác nhận xét + Gv nhận xét chốt lại, trình bày bài giải mẫu Hs chú ý, ghi chép cẩn thận 5, Hướng dẫn nhà - Học sinh học và nắm khác k/n hàm số, đồ thị hàm số, hàm số đồng biến, nghịch biến, vẽ thành thạo đồ thị hs y = ax - Làm các bài tập 36 sgk, bài tập 41, 42 sách bài tập 6, Rút kinh nghiệm: (60) Tiết 29 Tuần 14 Soạn ngày 22/11/2009 Giảng /11/2009 KIỂM TRA VIẾT CHƯƠNG II A- Mục tiêu: * Kiến thức: Kiểm tra học sinh các đơn vị kiến thức sau: Định nghĩa hàm số bậc nhất, tính đồng biến ( nghịch biến) hàm số bậc Vẽ đồ thị hàm số bậc nhất, xác định góc tạo bỡi đường thẳng y = ax + b ( a  0) với trục Ox Vị trí tương đối hai đường thẳng mpOxy và hệ thức tương ứng * Kỷ năng: Học sinh nắm vững các kiến thức trên và có kỷ vận dụng linh hoạt vào bài tập cụ thể chẳng hạn: Vẽ đồ thị hàm số bậc nhất, xác định tọa độ giao điểm phép tính, tính góc tạo bỡi đường thẳng và trục Ox; Tìm điều kiện tham số để hai hàm số là hàm bậc có đồ thị song song, cắt nhau, trùng * Thái độ: Rèn tính cẩn thận biến đổi, vẽ đồ thị, sử dụng tính chất; tính trung thực kiểm tra B- Chuẩn bị: * Giáo viên: Đề kiểm tra tập trung cho khối đảm bảo kiểm tra hầu hết các đơn vị kiến thức chương; tỉ lệ cân đối, vừa sức học sinh , phù hợp thời gian, có đáp án chi tiết; thông qua giáo viên đứng lớp; từ hai đề tương đương trở lên (pho-to phát sẵn cho học sinh) * Học sinh: Nắm kiến thức chương; tham khảo SBT, đề kiểm tra các năm học trước; … C- Hoạt động kiểm tra: a) Oån định tổ chức: (1') Kiểm tra sĩ số học sinh; vệ sinh, ánh sáng lớp học, sơ đồ chỗ ngồi b) Kiểm tra viết: (43') MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Các mức độ đánh giá Các chủ đề chính Tổng Nhận Thông Vận biết hiểu dụng Đ.n; g.trị ; h.s đồng(nghịch) biến 2 1;2 ; 9a 1;2;3;4;9a 0,5 2,5 Vị trí tương đối hai đường thẳng 8;9bc 5;8;9bc 0,5 2,5 Vẽ đồ thị hàm bậc nhất; tọa độ giao điểm; 1  hệ thức a và 10 6;7;10 0,5 4,5 12 Tổng 1;2;5;7 3;6 4;8;9;10 2,5 0,5 10 Trường PTCS Nậm Giải Họ & tên HS: ……………………………… Lớp: 9A Ngày … Tháng…… Năm 2009 KIỂM TRA ĐẠI SỐ-CHƯƠNG II Thời gian: 45 phút ĐIỂM I- PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( điểm ) Từ câu đến câu 6; hãy khoanh tròn chữ cái đứng đầu phương án mà em cho là đúng Câu 1: Hàm số nào sau đây là hàm số bậc ? (61) A y=  - x +1  C y = 2x - y=x+ x ; B ; D Không có hàm số nào y= m-2 x+3   Câu 2: Hàm số (m là tham số) đồng biến trên  khi: A m 2 ; B m 2 ; C.m>2 ; D.m<2 Câu 3: Trong hệ tọa độ Oxy ; điểm nào sau đây thuộc đường thẳng y = -4x + ? A (2 ; 12) ; B (0,5 ; 2) ; C (-3 ; -8) ; D (4 ; 0)   Câu 4: Với x = + thì hàm số có giá trị là: A 11 - ; B 3-4 ; C 7-3 ; D -3 Câu 5: Trong hệ tọa độ Oxy, đường thẳng y = - x song song với đường thẳng: A y = -x ; B y = -x + ; C y = -1 - x ; D Cả ba đường thẳng trên Câu 6: Hình vẽ bên đồ thị hàm số nào đây: y y= 3- x-3 A B C y=- x+2 y= x+2 3 y= x+2 y=- x+2 2 x -3 -2 -1 o -1 -2 D Câu 7: Điền dấu " X " vào ô trống thích hợp Các khẳng định Đúng Sai Đường thẳng y = ax + b luôn cắt hai trục Ox và Oy với giá trị a Đường thẳng y = ax + b tạo với trục hoành Ox góc nhọn a > II- PHẦN TỰ LUẬN: ( điểm ) Câu 8: (1,5 điểm) Xác định hàm số bậc y = ax + b biết đồ thị nó qua điểm 1 4 A ;   3  và song song với đường thẳng y = 2x - Câu 9: (1,5 điểm) Cho hai hàm số y = kx + (m - 1) và y = (3 - k)x + (3 - m) có đồ thị là (d) và (d/) a) Tìm điều kiện tham số k để hàm số đã cho là hàm số bậc b) Tìm giá trị các tham số k và m để (d) và (d/) trùng c) Tìm giá trị k và m để (d) và (d/) cắt điểm trên trục tung Oy Câu 10: (3 điểm) Cho hai hàm số bậc y = -2x + và y = 0,5 x - a) Vẽ đồ thị hai hàm số đã cho trên cùng hệ tọa độ Oxy b) Tìm tọa độ điểm M là giao điểm hai đồ thị vừa vẽ (bằng phép tính) c) Tính góc  tạo bỡi đường thẳng y = 0,5 x - với trục hoành Ox (làm tròn kết đến độ) BÀI LÀM: Câu 8: Câu 9: (62) Câu 10: a) y -4 -3 -2 -1 o x -1 -3 Trường PTCS Nậm Giải Họ & tên HS: …………………………………… Lớp: 9A Ngày … Tháng…… Năm 2009 KIỂM TRA ĐẠI SỐ-CHƯƠNG II Thời gian: 45 phút ĐIỂM (63) ĐÁP ÁN & THANG ĐIỂM I- PHẦN TRẮC NGHIỆM: Dành 0,5 điểm cho câu đúng Kết quả: 1-A ; 2-C ; 3-B ; 4-C ; 5-D ; 6-B ; 7-(S-Đ) II- PHẦN TỰ LUẬN: Câu 8: (1,5 đ) * Vì đường thẳng y = ax + b song song với đường thẳng y = 2x - nên a = ; đó hàm số cần tìm trở thành y = 2x + b (0,5 đ) 1 4 A ;  * Vì đường thẳng y = 2x + b qua điểm  3  nên: 2  b 3 2  b= (0,5ñ) y = 2x + 3 Vậy hàm số bậc cần tìm là Câu 9: (1,5 đ) a) k  ; k  (0,5 ñ) (0,5ñ) (*)    k=3-k k = b) (d)  (d )   (0,25ñ)   (thoõa ñieàu kieän(*)) (0,25ñ) m - = - m m =     k  3-k k  / c)  d   d  Oy    (0,25ñ) m = m   m =  /    k 0;k 3;k  ; m = thì hai đường thẳng cắt trên Oy (0,25 đ) * Câu 10: (3 đ) y a) * Từ y = -2x + : Cho x = => y = ; Cho y = => x = 1,5 ; Vậy đồ thị hàm số y = -2x + là đường Thẳng qua hai điểm phân biệt (0 ; 3) và (1,5 ; 0) hình vẽ bên (1đ) x -2 -1 o * Từ y = 0,5x - : -1 Cho x = => y = -2 ; M Cho y = => x = ; y =0,5x - y = -2x + Vậy đồ thị hàm số y = 0,5x - là đường Thẳng qua hai điểm phân biệt (0 ; -2) và (4 ; 0) hình vẽ bên (1đ) b) Hoành độ điểm M là nghiệm phương trình 0,5x - = -2x +  x = (0,25 đ) Thay x = vào hai phương trình đường thẳng đã cho suy y = -1 (0,25đ) * Vậy hai đồ thị trên cắt M(2 ; -1) c) Vì đường thẳng y = 0,5 x - có hệ số góc a = 0,5 > nên tg = a = 0,5 (0,25 đ) -2   270 * Vậy đường thẳng y = 0,5x - tạo với trục hoành Ox nhọn  27 (0,25 đ) D KẾT QUẢ SAU KIỂM TRA: Lớp Sĩ giỏi khá TB Trên TB yếu kém Dưới TB số (64) 9A 9B E RÚT KINH NGHIỆM - BỔ SUNG: (65) Tiết 30 Tuần 15 Soạn ngày 29/11/2009 Giảng /11/2009 Chương II: § - PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Mục đích yêu cầu:  Kiến thức: Học sinh nắm khái niệm phương trình bậc hai ẩn và nghiệm nó Hiểu tập nghiệm phương trình bậc hai ẩn và biểu diễn hình học nó  Kỹ năng: Học sinh biết cách tìm công thức nghiệm tổng quát và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm nó Biết kiểm tra xem cặp số có phải là nghiệm phương trình hay không?  Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính xác II Chuẩn bị:  Giáo viên: Bài soạn, bài tập luyện tập, thước thẳng, bảng phụ  Học sinh: Làm bài tập nhà, thước thẳng, bảng phụ nhóm III Tiến trình lên lớp: 1, ổn định tổ chức: 2, Kiểm tra bài cũ: Hs1: Thế nào là phương trình bậc ẩn? Nghiệm phương trình bậc ẩn? Cho ví dụ? Lưu ý: Lưu lại bài làm học sinh để áp dụng vào bài 3, Dạy học bài mới: HĐ thầy HĐ trò Ghi bảng I -GV nhắc lại các VD vừa nêu trên : x+y=36 2x+4y=100 là các Vd pt bậc ẩn -Gọi a là hệ số x, b là hệ số y,c là số ta có pt bậc hai ẩn có dạng tổng quát ntn? -Yêu cầu HS tự lấy VD pt bậc ẩn -GV các pt sau pt nào là pt bậc hai ẩn ? -Gv xét pt :x+y=36 x=2 thì y=34 đó giá trị vế Ta nói cặp số (2;34) là nghiệm pt -Hãy nghiệm khác pt đó Vậy nào cặp số (x;y)là nghiệm pt ? -Hs đọc khái niệm nghiệm -HS theo dõi và tiếp nhận -pt bậc ẩn có dạng :ax+by=c -HS nhắc lại đn -hs đọc VS1 sgk/5 -HS lấy VD pt bậc ẩn -HS trả lời kèm theo xác định các hệ số -HS nghe -Có thể (1;35); 6;30)là các cặp nghiệm -Nếu x=x0 ; y=y0 mà giá trị hai vế = thì cặp(x0;y0)là nghiệm -HS đọc sgk -HS theo dõi VD2 ?1:a) (1;1) ta thay 1) Khái niệm pt bậc hai ẩn a) Định nghĩa :sgk/5 Dạng :ax+by=c (a,b,c là các số ,a oặc b b) VD: *Các pt bậc ẩn 4x-0,5y=0;(a=4;b=0,5;c=0) 0x+8y=8;(a=0;b=8;c=8) 3x+0y=0 ;(a=3;b=0;c=0) *Các pt không phải là pt bậc 2ẩn 3x2+y=5 ;0x+0y=2 x+2y-z=3 c) Tập nghiệm pt: sgk/5 * VD: pt:2x-y=1 Chứng tỏ (3;5) là nghiệm pt Thay x=3;y=5 vào vế trái ta có :2.3-5=1 ,vậy vế trái vế phải (66) pt -GV cho hs tiếp nhận VD2: GV nêu chú ý sgk -yêu cầu HS làm ?1 -HS tìm thêm n khác pt -GV cho HS làm tiếp ?2 GV: pt bậc ẩn ,khái niệm tập n ,pt tương đương pt bậc ẩn ta có thể áp dụng qui tắc chuyển vế và qui tắc nhân đã học GV:pt bậc có vsn làm nàođể biễu diễn tập ngh -xét pt:2x-y=1 hãy biễu diễn y theo x -Cho HS làm ?3 GV tập hợp các điểm biễu diễn pt trên là đt (d):y=2x-1 -Tương tự GV cho hs tìm tập nghiệm các pt 0x+2y=4  y=2 là đt //Ox cắt trục tung điểm Pt )x+y=0 ; 4x+0y=6; x+0y=0 nêu nghiệm tổng quát ; đt biễu diển tập nghiệm Gv nêu trường hợp tổng quát x=1;y=1 vào vế trái pt 2x-y=1 2.11=1=VP =>(1;1)là N b)nghiệm khác (0;-1) ; (2;3) … pt có VSN,mỗi n là cặp số - HS nhắc lại đ nghĩa pt tương đương ,qui tắc chuyển vế ?1) Hsố : 2x-y=1 a)thay x=1;y=1 vào vế trí ta có 2x-1=2.1-1=1=vp => (1;1)là nghiệm b)có thể tìm nghiệm klhác (0;-1); (2;3) … ?2 ) Phương trình 2x-y=1 có vô số nghiệm ,mỗi nghiệm là cặp số 3) Tập nghiệm pt bậc -HS: y= 2x-1 -HS lên bảng điền giá trị VD: pt : 2x-y=1 có nghiệm ¿ vào ô trống x ∈R -HS nghe Gv giảng bài -HS vẽ đt 2x-y=1 Một HS lên bảng vẽ tổng quát : y=2 x − ¿{ ¿ (x;2x-1) S={(x;2x-1)/x R} y -HS thực với pt -1 x Tổng quát :SGK/7 4, Củng cố luyện tập: - Gv hướng dẫn hs làm bài tập sgk + hs đứng chổ nêu cách làm, hs khác nhận xét + Gv nhận xét chốt lại, trình bày bài giải mẫu Hs chú ý, ghi chép cẩn thận 5, Hướng dẫn nhà - Học sinh học và nắm đ/n phương trình bậc hai ẩn, tập nghiệm nó Tiết 31-32 Tuần 15 Soạn ngày 29/11/2009 Giảng /12/2009 § - HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN (t1) I Mục đích yêu cầu:  Kiến thức: Củng cố và khắc sâu cho học sinh nắm điều kiện để hai đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và y = a’x + b’ (a’ ≠ 0) song song với nhau? trùng nhau? cắt nhau? Biết áp dụng để giải bài toán liên quan  Kỹ năng: Học sinh biết sử dụng các điều kiện đó để tìm các cặp đường thẳng song song, cắt nhau, trùng Biết tìm điều kiện tham số để hai đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và y = a’x + b’ (a’ ≠ 0) song song với nhau? trùng nhau? cắt nhau? Học sinh (67) rèn luyện kỹ vẽ thành thạo đồ thị hàm số bậc y = ax + b (a ≠ 0) cách tìm hai điểm thuộc đồ thị Biết tìm tọa độ điểm giao hai đồ thị  Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính xác biểu diễn điểm và vẽ đồ thị hàm số trên mặt phẳng tọa độ II Chuẩn bị:  Giáo viên: Bài soạn, bài tập luyện tập, thước thẳng, bảng phụ  Học sinh: Làm bài tập nhà, thước thẳng, bảng phụ nhóm III Tiến trình lên lớp: 1, ổn định tổ chức: 2, Kiểm tra bài cũ: Hs1: Làm bài tập sgk? Lưu ý: Lưu lại bài làm học sinh để áp dụng vào bài 3, Dạy học bài mới: HĐ thầy HĐ trò Ghi bảng GV liên hệ bài cũ (bài 3/7) HS tiếp nhận Ta nói cặp số (2;1) là ¿ HS làm ?1 x+ y =4 Một HS lên bảng làm nghiệm hệ pt x − y=1 ¿{ ¿ GV yêu cầu xét pt 2x+y=3 -HS đọc phần tổng quát và x-2y=4 làm theo ?1 kiểm tra cặp số (2;-1) là nghiệm pt -GV ta nói cặp số (2;-1) là nghiệm hệ pt -yêu cầu HS đọc tổng quát /sgk/9 Gv quay lại hình vẽ HS2 (bài cũ ) và nói :Mỗi điểm thuộc đường thẳng x+2y=4 có toạ độ ntn với pt x+2y=4 ? -Toạ độ điểm M thì ? -Gv yêu cầu HS đọc sgk từ đó (d) và (d’) VD1:Gv hãy xét xem hai đt có vị trí tương đối ntn với ? không thiết đưa dạng hs bậc -*pt : x+y=3 cho x=0 =>y=3 =>(0;3) cho y=0=>x=3 =>(3;0) -GV yêu cầu HS vẽ hai đt trên cùng mp toạ độ xác định HS điểm thuộc đt x+2y=4 có toạ độ thoã mãn pt x+2y=4 có toạ độ là nghiệm pt x+2y=4 -điểm M là giao điểm đt x + 2y = và x -y=1 -Toạ độ điểm M là nghiệm hệ pt -HS đọc sgk/từ đó … (d) và (d’) -HS tìm hiểu VD1 -HS biến đổi các pt trên dạng hàm số bậc y=-x+3và y=1/2 x 1) Khái niệm hệ hai pt bậc hai ẩn VD: xét pt 2x+y=3 và x2y=4 kiểm tra cặp số (2;-1) là nghiệm pt - Thay x=2 ;y=-1 vào vế trái pt 2x+y=3 ta 2.2 +(1)=3 =VP -Thay x=2 ;y=-1 vào vế trái pt x-2y=4 ta -2.(1)=4=VP Vậy cặp số (2;-1) là nghiệm pt trên * Tổng quát : SGK/9 2) Minh hoạ hình học tập nghiệm hệ pt bậc hai ẩn VD1:SGK/9 * Vd2: sgk * VD3:sgk (68) giao điểm chúng Thử lại xem (2;1) có là nghiệm hệ trên không ? VD2:Yêu cầu HS đưa dạng hàm số bậc hãy nhận xét vị trí đt ? -GV yêu cầu HS xvẽ đt -nghiệm hệ ntn? -GV đưa Vd3:lên bảng ?Có nhận xét gì pt này / -Hai đt biễu diễn tập nghiệm pt ntn? -vậy hệ pt có baonhiêu nghiệm -Gv ta có thể đoán nhận số nghiệm hệ cách xét vị trí tương đối đt Hai đt trên cắt vì chúng có hệ số góc khác (-1 và ½ ) -HS vẽ đường thẳng lên mp toạ độ -Giao điểm M(2;1) -Hs thử lại *y=3/2 x+3 và y= 3/2 x=3/2 Hai đt //với vì có hệ số góc nhau, tung độ gốc khác -HSvẽ 2đt lên mp toạ độ -HS trả lời các ý sgk *Tổng quát : ¿ ax+ by=c ; (d ) a ' x +b ' y=c ';( d ' ) ¿{ ¿ -Hệ có nghiệm (d) cắt (d’) -hệ vô nghiệm (d)//(d’) -Hệ vô số nghiệm (d) trùng (d’) 4, Củng cố luyện tập: - Gv hướng dẫn hs làm bài tập sgk + hs đứng chổ nêu cách làm, hs khác nhận xét + Gv nhận xét chốt lại, trình bày bài giải mẫu Hs chú ý, ghi chép cẩn thận 5, Hướng dẫn nhà - Học sinh học và nắm hệ hai phương trình bậc hai ẩn, dự đoán số nghiệm hê phương pháp hình học - Làm các bài tập 5, 7, 8, 9, 10 sgk, chuẩn bị tốt bài tập cho tiết sau luyện tập Tiết 33 Tuần 16 Soạn ngày 6/12/2009 Giảng /12/2009 § - GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THẾ Mục đích yêu cầu:  Kiến thức: Học sinh nắm quy tắc thế, biết biến đổi để giải hệ phương trình theo quy tắc  Kỹ năng: Học sinh nắm vững cách giải hệ phương trình bậc hai ẩn phương pháp thế, không bị lúng túng gặp các trường hợp đặc biệt (hệ có vô số nghiệm, hệ vô nghiệm)  Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận II Chuẩn bị:  Giáo viên: Bài soạn, bài tập áp dụng, bảng phụ  Học sinh: Làm bài tập nhà, đọc trước bài mới, bảng phụ nhóm III Tiến trình lên lớp: 1, ổn định tổ chức: 2, Kiểm tra bài cũ: Hs1: Đoán nhận số nghiệm các hệ phương trình sau? I (I ) x −3 y=2 −2 x+ y =1 ¿{ ( II ) x −2 y=− −2 x+ y=3 ¿{ ( III ) x+ y=2 x+ y =1 ¿{ (69) 3, Dạy học bài mới: HĐ thầy HĐ1: Tiếp cận và nắm quy tắc - Gv giới thiệu quy tắc sgk, treo bảng phụ nội dung quy tắc - Gv đưa ví dụ, hướng dẫn hs thực các bước giải theo quy tắc ?Từ p/t (1) hãy biểu diễn ẩn x theo ẩn y? - Gv chốt lại ghi bảng ?Hãy x = 3y + vào phương trình (2)? ?Nhận xét dạng p/t thu sau thế? - Gv chốt lại, yêu cầu hs lập hệ p/t gồm pt cũ và phương trình thu - Gv chốt lại, giới thiệu cách trình bày, yêu cầu hs giải và tìm nghiệm - Gv chốt lại và nêu: cách giải trên gọi là giải hệ p/t phương pháp HĐ2: Vận dụng quy tắc để giải hệ phương trình - Gv yêu cầu hs đọc ví dụ sgk, tìm hiểu cách giải ?Ở ví dụ đã áp dụng quy tắc thế nào? - Gv nhận xét chốt lại, nêu cách giải biểu diễn ẩn x theo ẩn y ?Qua đó ta nhận xét gì cách biểu diễn ẩn này qua ẩn kia? HĐ trò Ghi bảng 1, Quy tắc thế: <Bảng phụ nội dung quy tắc - Lần lượt hs đọc lại thế> quy tắc - Hs chú ý theo dõi, kết Ví dụ 1: Xét hệ phương trình (I ) hợp sgk, trả lời câu hỏi gv để nắm cách giải x − y =2❑❑ ❑❑ ( ) - Hs trả lời: x = 3y + - Hs theo dõi, ghi −2 x+5 y =1❑❑ ( ) ¿{ Bước 1: Từ p/t (1) ta có x=3 y +2 , - Hs tiến hành làm và trả thay vào p/t (2) ta có: −2 ( y+ )+ y=1 lời p/trình thu Bước 2: lập hệ phương trình ( II ) - Hs lập hệ pt và x=3 y +2 hiểu p/t tương mới: −2 ( y+ )+ y=1 đương với hệ p/t đã cho ¿{ - Hs giải p/t bậc tìm Ta có thể giải hệ sau: y và thay vào p/t (1) để (I ) tìm x và kết luận nghiệm x −3 y=2 - Hs chú ý, hiểu −2 x+ y =1 cách giải ¿{ - Hs đọc ví dụ sgk, hiểu cách giải - hs đứng chổ trả lời, hs khác nhận xét - Hs chú ý theo dõi cách giải - Hs hiểu hệ p/t ta có thể chọn ẩn nào để biểu diễn - Gv nêu hệ p/t, yêu cầu hs hoạt động theo nhóm làm vào - Hs hoạt động theo bảng phụ nhóm phút nhóm em: Nhóm1;3;5;7: Giải hệ III - Gv thu bảng phụ nhóm để Nhóm2;4;6;8: Giải hệ IV hướng dẫn nhận xét sửa sai - nhóm nộp bài, các ¿ ⇔ x=3 y +2 −2 ( y+ )+ y=1 ¿ ⇔ x=3 y +2 y =−5 ⇔ ¿ x =−13 y =−5 ¿ ¿{ ¿ Vậy hệ (I) có nghiệm là (-13; -5) 2, ¸p dụng Ví dụ 2: Giải hệ p/t (70) nhóm khác đổi bài nhận xét - Cả lớp tham gia nhận xét, bài giải mẫu để đánh giá bài bạn - Hs đọc chú ý sgk - Hs hđ theo nhóm làm vào phụ đã chuẩn bị Nhóm1;3;5;7: Ktra hệ III Nhóm2;4;6;8: Ktra hệ IV - nhóm nộp bài, các nhóm khác cùng nhận xét - Gv hướng dẫn lớp nhận xét sửa sai, đưa bài giải mẫu - Gv thu kết đánh giá - Từ kết hai hệ đó, gv dẫn dắt đến chú ý sgk - Gv yêu cầu hs đọc ?2, ?3 sgk, hđ theo nhóm vẽ vào bảng phụ đã có hệ tọa độ đã chuẩn bị - Gv thu bảng phụ đại diện nhóm để nhận xét sửa sai - Gv nhận xét chốt lại ?Hãy tóm tắt cách giải hệ p/t - Hs trả lời phương pháp thế? - Hs đọc sgk - Gv nhận xét chốt lại x − y =3 ¿ x +2 y =4 ⇔ ¿ (− y + ) − y=3 x=−2 y +4 ¿ ⇔ y =1 Vậy x=− 1+4 ⇔ ¿ x=2 y =1 ¿ { ¿ ¿ ¿¿ nghiệm hệ là: (2; 1) Giải các hệ phương trình: a, ¿ x −5 y=3 x − y=16 ¿{ ¿ b, ¿ x+ y=2 x+ y =1 ¿{ ¿ Giải: <Bảng phụ nhóm> * Chú ý: (sgk) ?2 ?3 <Bảng phụ nhóm> * Tóm tắt cách giải hệ phương trình phương pháp (sgk) 4, Củng cố luyện tập: - Gv gọi hs lên bảng giải ba hệ p/t: (71) a, ¿ x − y=3 x − y=2 ¿{ ¿ b, ¿ x+ y=1 x +6 y =−2 ¿{ ¿ c, 5, Hướng dẫn nhà - Học sinh học và nắm khác cách giải hệ p/t phương pháp - Làm các bài tập 12, 13, 14, 15, 16, 17 sgk, - Chuẩn bị tốt các bài tập cho tiết sau luyện tập ¿ x+3 y =1 x +6 y =2 ¿{ ¿ (72) Tiết 34 Tuần 16 Soạn ngày 6/12/2009 Giảng /12/2009 § - GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ Mục đích yêu cầu:  Kiến thức: Học sinh nắm quy tắc cộng đại số, biết biến đổi để giải hệ phương trình theo quy tắc cộng đại số  Kỹ năng: Học sinh nắm vững cách giải hệ phương trình bậc hai ẩn phương pháp cộng đại số, giải hệ phương trình hệ số cùng ẩn đối và không không đối  Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận II Chuẩn bị:  Giáo viên: Bài soạn, bài tập áp dụng, bảng phụ  Học sinh: Làm bài tập nhà, đọc trước bài mới, bảng phụ nhóm III Tiến trình lên lớp: 1, ổn định tổ chức: 2, Kiểm tra bài cũ: Hs1: Giải hệ phương trình sau phương pháp thế? I (I ) x + y =3 x − y=6 ¿{ 3, Dạy học bài mới: HĐ thầy HĐ1: Tiếp cận và nắm quy tắc cộng đại số - Gv giới thiệu quy tắc cộng đại số sgk, treo bảng phụ nội dung quy tắc - Gv đưa ví dụ, hướng dẫn hs thực các bước giải theo quy tắc cộng đại số ?Thực cộng vế theo vế hai phương trình hệ 1? - Từ đó gv hướng dẫn hs lập hệ tương đương với hệ đã cho - Gv kiểm tra các đối tượng hs yếu kém - Yêu cầu hs làm ?1 sgk ?Nêu nhận xét hệ phương trình vừa lập được? HĐ2: Áp dụng quy tắc cộng đại số để giải hệ phương trình - Gv nêu trường hợp thứ - Gv nêu ví dụ sgk, yêu cầu HĐ trò Ghi bảng 1, Quy tắc cộng đại số: <Bảng phụ nội dung quy tắc - Lần lượt hs đọc lại cộng đại số> quy tắc cộng đại số Ví dụ 1: Xét hệ phương trình (I) - Hs chú ý theo dõi, kết x − y =1 hợp sgk, trả lời câu hỏi x + y=2 gv để nắm cách giải ¿{ - Hs thực hành làm và trả lời - Hs lập hệ mới, nắm các bước áp dụng quy tắc cộng đại số để biến đổi hệ p/trình - Hs hoạt động cá nhân làm ?1 và trả lời - Hs chú ý theo dõi - Hs quan sát ví dụ 2, trả Bước1: Cộng vế hai phương trình hệ ta phương trình: (2 x − y )+(x + y )=3 ⇔3 x=3 Bước2: Lập hệ phương trình mới: ¿ x=3 x+ y=2 ¿{ ¿ ¿ x − y =1 x =3 ¿{ ¿ ?1 (hs làm) 2, ¸p dụng: a, Trường hợp thứ nhất: Xét hệ phương trình: (73) hs trả lời ?2 - Từ đó gv hướng dẫn hs giải ¿ lời ?2 sgk x+ y=3 - Hs chú ý, trả lời câu x − y =6 hỏi và nắm cách giải ⇔ - Hs đọc ví dụ sgk, ¿ ( x + y ) + ( x − y )=9 hoạt động theo nhóm x − y =6 làm ?3 vào bảng phụ ¿{ ¿ nhóm, làm phút ⇔ - Hs theo dõi, tham gia x=9 nhận xét bài làm x − y=6 nhóm bạn, nắm bài giải ⇔ mẫu và sửa sai cho nhóm ¿ x=3 mình y=− - Hs đối chiếu để thấy ¿{ cách giải nào làm Vậy phương trình có nghiệm nhanh và dễ áp dụng (3; -3) Ví dụ 3: Xét hệ phương trình - Hs đọc ví dụ sgk ¿ x +2 y=9 - Hs nhận biết x −3 y=4 không ¿{ không đối ¿ - Hs nắm cách biến đổi - Tương tự, yêu cầu hs quan sát ví dụ và làm ?3 sgk - Gv chú ý hướng dẫn cho hs yếu kém - Sau phút, gv thu bảng phụ nhóm, hướng dẫn lớp nhận xét sửa sai, trình bày bài giải mẫu - Sau giải xong, yêu cầu hs đối chiếu với cách giải theo phương pháp phần kiểm tra bài cũ - Gv tiếp tục giới thiệu trường hợp thứ hai, nêu ví dụ sgk ?Có nhận xét gì hai hệ số cùng ẩn? - Gv hướng dẫn hs biến đổi hệ dạng trường hợp thứ - Yêu cầu hs làm ?4 sgk ?3 - hs lên bảng làm, hs phút - Gv nhận xét chốt lại, trình khác nhận xét - Hs theo dõi, ghi chép bày bài giải mẫu -Tiếp tục yêu cầu hs làm ?5 sgk - Gv gọi hs trả lời - Gv nhận xét chốt lại ?Qua các ví dụ trên, hãy tóm tắt cách giải hệ p/trình phương pháp cộng đại số? - Gv nhận xét chốt lại cách giải <Bảng phụ nhóm> b, Trường hợp thứ hai: - Hs có thảo luận Ví dụ 4: Xét hệ phương trình bàn làm ?5 ¿ - hs đứng chổ trả x+2 y=7 x +3 y=3 lời, hs khác nhận xét - Hs suy nghĩ trả lời ¿{ ¿ Nhân hai vế pt thứ với 2, pt thứ hai với 3, ta - Hs đọc tóm tắt cách được: giải sgk ¿ x+ y =14 x +9 y=9 ¿{ ¿ ?4 <Hs lên bảng làm> ¿ x+ y=21 ?5 Ta có: x+ y=6 ¿{ ¿ Tóm tắt cách giải: (sgk) (74) 4, Củng cố luyện tập: - Gv gọi hs lên bảng giải ba hệ p/t: a, ¿ x + y=3 x − y =7 ¿{ ¿ b, ¿ x+ y=8 x −3 y=0 ¿{ ¿ - Sau hs làm xong, gv hướng dẫn lớp nhận xét sửa sai c, ¿ x +3 y=6 x+ y =4 ¿{ ¿ 5, Hướng dẫn nhà - Gv hướng dẫn hs bài tập 21 sgk, hs theo dõi nắm cách giải nhà làm lại - Học sinh học và nắm khác cách giải hệ p/t phương pháp cộng đại số, làm các bài tập 20d,e, 21, 22, 23, 24 sgk - Chuẩn bị tốt các bài tập cho tiết sau luyện tập Tiết 35 Tuần 17 Soạn ngày 13/12/2009 Giảng /12/2009 LUYỆN TẬP Mục đích yêu cầu:  Kiến thức: Củng cố và khắc sâu cho học sinh nắm cách giải hệ phương trình bậc hai ẩn phương pháp cộng đại số  Kỹ năng: Học sinh luyện tập giải thành thạo hệ phương trình bậc hai ẩn phương pháp cộng đại số, bước đầu làm quen với cách giải hệ phương trình phương pháp đặt ẩn phụ  Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận II Chuẩn bị:  Giáo viên: Bài soạn, bài tập luyện tập, bảng phụ  Học sinh: Làm bài tập nhà, bảng phụ nhóm III Tiến trình lên lớp: 1, ổn định tổ chức: 2, Kiểm tra bài cũ: Hs1: Giải hệ phương trình sau phương pháp cộng đại số? I (I) x +3 y=−2 x −2 y=− ¿{ 3, Dạy học bài mới: HĐ thầy HĐ1: Hướng dẫn hs giải bài tập 22sgk - Gv gọi hs đồng thời lên bảng giải ba hệ phương trình bài tập 22 - Chia lớp thành dãy, dãy làm bài - Gv quan sát, hướng dẫn cho đối tượng học sinh yếu kém HĐ trò Ghi bảng Bài tập 22: (sgk) Giải các hệ phương trình: - hs đồng thời lên bảng làm bài tập 22 sgk, hs lớp hoạt động cá nhân theo dãy làm bài tập 22 (75) - Sau hs làm xong, gv - Hs lớp chú ý theo dõi, hướng dẫn lớp cùng nhận xét tham gia nhận xét bài làm sửa sai bài bạn - Gv chốt lại với bài hình thành dạng để kết luận nghiệm: - Hs nắm biến đổi hệ Vô nghiệm, vô số nghiệm hay phương trình theo quy tắc cộng có nghiệm đại số thì dạng nào ta kết luận vô nghiệm, dạng nào ta kết luận vô số nghiệm a, HĐ2: Tiếp tục hướng dẫn hs làm bài tập 23 sgk - Hs hoạt động theo nhóm - Gv yêu cầu hs hoạt động theo em, làm phút bài tập 23, nhóm làm bài tập 23 sgk trình bày vào bảng phụ nhóm - Hs lớp nhận xét bài làm - Gv thu phụ nhóm, nhóm bạn hướng dẫn lớp nhận xét sửa - Hs chú ý theo dõi, ghi chép sai - Gv nhận xét chốt lại bài giải mẫu HĐ3: Hướng dẫn bài tập 24a, bước đầu cho hs làm quen phương pháp đặt ẩn phụ - Gv nêu bài tập 24a sgk ?Hãy đưa hệ p/trình dạng hệ p/trình bậc ẩn? - Gv gọi hs trả lời - Gv nhận xét chốt lại, ghi bảng - Gv: Ngoài cách giải trên, ta có phương pháp giải nữa, đó là phương pháp đặt ẩn phụ - Gv vừa hướng dẫn, vừa thể cách giải −5 x +2 y=4 ¿ x −3 y =−7 ⇔ ¿ −15 x+ y=12 12 x −6 y=− 14 ¿ ⇔ −3 x=−2 x −3 y =−7 ⇔ ¿ x= −3 y =−7 Vậy ¿ ⇔ x= − y=−11 ⇔ ¿ x= 11 y= ¿ { ¿ ¿ ¿¿ ( 11 ) - Hs đọc đề bài, suy nghĩa cách nghiệm hệ là ; giải x − y=11 - Hs hoạt động cá nhân, thực ¿ − x +6 y =5 nhân bỏ dấu ngoặc và rút ⇔ gọn - hs đứng chổ trả lời, hs b, khác nhận xét - Hs theo dõi, ghi ¿ x −6 y =22 − x +6 y =5 ¿ Vậy ⇔ x+ y=27 − x +6 y =5 ¿ { ¿ ¿ ¿¿ - Hs theo dõi, nhận hai p/trình có x+y và x-y - Hs chú ý theo dõi, nắm cách p/trình vô nghiệm giải, ghi chép bài giải vào ¿ - Gv chốt lại cách giải hệ - Hs theo dỏi, ghi nhớ phương x − y=10 p/trình phương pháp đặt pháp giải x − y=3 ẩn phụ 3 c, ⇔ ¿ x −2 y=10 x − y=10 ¿{ ¿ Vậy hệ p/trình vô số nghiệm hệ (76) Bài tập 23: (sgk) <Bảng phụ nhóm> Bài tập 24a: (sgk) Giải phương pháp đặt ẩn phụ (I) 2( x + y)+3 ( x − y )=4 ( x+ y)+2(x − y )=5 ¿{ Đặt: u=x + y ;❑❑ v=x − y Ta có: ¿ (I ) ⇔ u+3 v =4 u+2 v=5 ⇔ ¿ 2u+ v=4 u+ v =10 ¿ Từ đó ta suy ra: ⇔ v =6 u+2 6=5 ⇔ ¿ v=6 u=−7 ¿ ¿{ ¿ x+ y=−7 ¿ x − y =6 ⇔ ¿ x=−1 x − y =6 ¿ ⇔ x=− 13 y =− ¿ { ¿ ¿ ¿¿ Vậy nghiệm hệ là: (− 12 ; − 132 ) * Gv hướng dẫn hs làm bài tập Bài tập 26: (sgk) 26 sgk: a, Đồ thị hàm số y = ax + b ?Khi đồ thị hàm số y = ax + b - Hs hiểu tọa độ điểm A qua điểm A(2; -2) nên ta có: −2=a 2+b qua điểm A(2; -2) ta có điều thoả mãn công thức hàm số (77) gì? - Gv dẫn dắt, hình thành cho hs - Hs nêu a, b là nghiệm hệ phương trình cần giải hệ phương trình đã lập và muốn tìm a, b thì phải giải hệ phương trình đó - Gv yêu cầu hs giải hệ phương - Hs hoạt động cá nhân giải hệ trình để tìm a và b phương trình theo các phương pháp đã học để tìm a, b - Gv theo dõi, quan sát hs giải, - hs đứng chổ trả lời, hs hướng dẫn sửa sai cho số khác nhận xét hs yếu kém - Gv gọi hs nêu cách giải - Gv nhận xét chốt lại Đồ thị hàm số y = ax + b qua điểm B(-1; 3) nên ta có: 3=a ( −1 )+b a, b là nghiệm hệ phương trình: a+b=− ¿ − a+b=3 ⇔ ¿ a=−5 − a+b=3 ¿ ⇔ a=− − − +b=3 ⇔ ¿ a=− b= ¿ { ¿ ¿ ¿¿ - Hs hoạt động thảo luận theo bàn theo dãy, dạy làm câu phút - Tương tự, gv yêu cầu hs làm - hs đại diện cho dãy lên câu còn lại, chia lớp thành bảng trình bày bài giải dãy, dãy làm câu - Hs lớp tham gia nhận xét - Gv gọi hs đồng thời lên bài làm bạn, tìm bài giải bảng giải câu mẫu - Gv theo dõi, hướng dẫn cho số hs yếu kém Vậy ta có: - Sau hs làm xong, gv - Hs chú ý theo dõi, trả lời câu y=− x+ hướng dẫn lớp nhận xét sửa hỏi gv để tìm cách giải 3 sai câu và chú ý ghi chép cẩn thận * Hướng dẫn bài tập 27 sgk: - Gv phát vấn hs hướng dẫn Câu b, c, d bài 26: giải bài tập 27a sgk, vừa giải - Hs hoạt động theo nhóm 4-5 vừa ghi bảng em làm bài tập 27a vào bảng <Hs lên bảng giải> phụ nhóm, làm phút ( ) - nhóm nộp bài, các nhóm - Tương tự, yêu cầu hs hoạt còn lại đổi bài động theo nhóm làm bài tập 27b sgk - Hs tham gia nhận xét, tìm Bài tập 27: (sgk) bài giải mẫu, để đánh (I) giá bài nhóm bạn 1 − =1 - Sau đó gv thu bảng phụ x y nhóm để nhận xét, yêu cầu các - Các nhóm nộp kết đánh a, + =5 nhóm còn lại đổi bài để đánh giá x y ¿{ giá 1 ❑ - Gv hướng dẫn lớp nhận xét Đặt: u= ;❑ v= x y sửa sai, đưa bài giải mẫu - Gv thu kết đánh giá các nhóm ta có: (78) ¿ ( I )⇔ u − v=1 3u+ v=5 ⇔ ¿ u − v=4 3u+ v=5 ¿ ⇔ Vậy ta có: u=9 u − v=1 ⇔ ¿ u= v= ¿ ¿{ ¿ (I ) ⇔ = x = y ⇔ ¿ x= y= ¿{ b, <Bảng phụ nhóm> 4, Củng cố luyện tập: - Gv nhắc lại các phương pháp để giải hệ phương trình bậc hai ẩn: + Phương pháp + Phương pháp cộng đại số + Phương pháp đặt ẩn phụ - Hs chú ý theo dõi và ghi nhớ cách giải 5, Hướng dẫn nhà - Gv hướng dẫn nhanh bài tập 32, 33 sách bài tập, hs theo dõi nắm cách giải nhà làm lại - Học sinh nhà làm bài tập 30, 32, 33 sách bài tập - Ôn lại các bước giải bài toán cách lập phương trình đã học lớp - Đọc trước bài: Giải bài toán cách lập hệ phương trình” (79) Tiết 36 + 37 Tuần 17 + 18 Soạn ngày 13/12/2009 Giảng /12/2009 ÔN TẬP HỌC KỲ I (t1+2) I / MỤC TIÊU : - Hệ thống hóa các kiến thức chương , giúp HS kiểu sâu hơn, nhớ lâu các khái niệm ham số, biến số, đồ thị hàm số … - Giúp HS vẽ thành thạo đồ thị hàm số bậc nhất, xác định góc đường thẳng y = ax+b và trục Ox, xác định hàm số y=ax+b thỏa mãn điều kiện đề bài II / CHUẨN BỊ : - GV : Thước thẳng, bảng tóm tắt kiến thức chương - HS : Ôn bài , làm bài đã dặn, soạn các câu hỏi ôn chương III / TIẾN TRÌNH BÀI DẠY : 1) Kiểm tra bài cũ : (5’) GV kiểm tra các câu hỏi soạn HS 2) Dạy học bài : () TG Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng 10’ * Ôn lý thuyết : GV cho HS trả lời các câu hỏi ôn chương 34’ * Luyện tập : Cho HS làm vào tập Gọi HS lên bảng Chữa bài ÔN TẬP HỌC KÌ I Bài : Tính 55 4,5 45 14 Dạng : Rút gọn, tính giá trị biểu thức : Bài : Tính ¿ a 12 ,1 250¿ b ¿ √ √ √ 1,5 ¿ c ¿ √ 1172 −108 Bài 2: Rút gọn các biểu thức sau : Bài 2: - √3 23 √ - √ a (3+5ab) Cho HS làm theo nhóm Từng nhóm trình bày bài giải - Bài : Bài a) ĐK : x >=1 x = b) ĐK : x >=0 x = a 75+ √ 48+ √ 300 ¿(4 − √ 3( ¿b) √❑ + √ ❑ c)(15 Dạng : Tìm x: Bài : Giải phương trình : ¿ a 16 x − 16− √ x − 9+ √ x − ¿+ √ x −1=8 ¿ b ¿ 12− √ x − x=0 Dạng : Bài tập rút gọn : VD : Cho đẳng thức : a a −1 √ a+1 P= √ − ⋅ √ − 2 √a √ a+1 √ a −1 Với a > và a Rút gọn P Tìm giá trị a để P > Giải : ( )( ) (80) Cho HS hoạt động nhóm HS hoạt động theo nhóm HS viết vào bảng phụ và treo lên bảng GV kiểm tra bài làm nhóm, góp ý , hướng dẫn P= ( √a − ⋅ √ a− − √a+ 2 √a √ a+1 √ a −1 √ a+1 ¿2 )( ¿ √ a −1 ¿ −(¿ (√ a+1)(√ a −1)¿) ¿ a −1 a −2 √ a+1 − a− √ a − ⋅ √a ( √ a+1)( √ a− 1) ¿ √a ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ 2 √ a − ⋅¿ √a 1− a Vậy P= Với a > và a √a ( )( ) ( b) Do a > và a và ) nên P<0 1−a < ⇔1− a<0 ⇔ a>1 √a 3) Hướng dẫn nhà : (3’) - Học lý thuyết và làm bài tập các bài tập đã Chữa ) (81) Tiết 38- 39 Tuần 18 +19 Soạn ngày 20/12/2009 KIỂM TRA HỌC KÌ I Họ và tên: Lớp: ĐỀ KIỂM HỌC KỲ I Môn : toán lớp Thời gian 90 phút (học sinh làm bài vào tờ đề này) Điểm Lời phê giáo viên PHẦN I : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN.( ĐIỂM ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu đáp số đúng các câu sau : CÂU 1: Nếu bậc hai số học số là thì số đó là : A)-2 B) C ) 16 CÂU : Trong các hàm số sau , hàm số nào là hàm số bậc : +2 A) y = B) y = √ x −3 C) y = 2x2 + 2x CÂU 3: Biểu thức √ x+1 có nghĩa x nhận các giá trị là : A) x −1 B) x −1 C) x −1 CÂU 4: ( √ + √ ).( √ - √ ) : A 22 B C 22 + √ 10 −1 − √ ¿ ¿ − 1+ √2 ¿2 có gía trị : CÂU Biểu thức ¿ ¿ √¿ A) - B) √ C) −2 −2 √ −2+2 √ − √3 CÂU 6: Rút gọn biểu thức: kết là : √3 −1 A √ B C – CÂU 7: Cho tam giác ABC có góc A = 90 , AB = cm , AC = cm a) BC bằng: A 10 cm B 14 cm C.100 cm b) Góc B : A 530 8' B 360 52' C.720 12' CÂU 8: Cho tam giác MNP có góc M = 900 ,góc N = 300, MP = cm a) PN : A 2,5 cm B cm C 10 cm D Kết khác CÂU 9: AB và AC là hai tiếp tuyến kẻ từ A tới đường tròn (O)như hình vẽ biết AB = 12; AO = 13 Độ dài BC bằng: 60 30 A) B) 8, C) D) 13 13 13 D) - 16 D) y = x−1 x+3 D) x > -1 D.18 D) D D Kết khác D Kết khác PHẦN II : TƯ LUẬN (6 ĐIỂM) B CÂU 10: Tính a ) 27 -  18 - 75  b)  A  1   : 3 2 C O (82) CÂU 11: a) Xác định hệ số a hàm số y = ax + biết đồ thị nó qua điểm có toạ độ ( 2; -3) b) Vẽ đồ thị hàm số trên CÂU 12: Cho hai đường tròn (O ; R ) và ( O’; R’) tiếp xúc ngoài C AB là tiếp tuyến chung ngoài hai đường tròn (O ; R ) và ( O’; R’), A  (O ; R ); B  ( O’; R’) Tiếp tuyến chung qua C cắt AB M a) Chứng minh: MA = MB = MC b) Chứng minh :  OMO’ là tam giác vuông (83) Tiết 40 Tuần 19 Soạn ngày 26/12/2009 TRẢ BÀI KIỂM TRA Đáp án PHẦN I : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN.( ĐIỂM ) Câu Đáp án lựa chọn C B B D B A AA C D PHẦN II : TƯ LUẬN (6 ĐIỂM) Câu 10: a) −2 √ ; b) − √ Câu 11: a = - 1/2 x y = - 2x + Câu 12: a) MA = MC [tiếp tuyến chung (O;R)]; MB = MC [tiếp tuyến chung (O’;R’)], suy MA = MB = MC b) Từa câu a) ta có MO và MO’ là tia phân giác A hai góc kề bù AMC và BMC nên OMO’ là góc vuông M B  OMO’ là tam giác vuông O C O’ (84) Tiết 41 Tuần 20 Soạn ngày 03/01/2010 § - GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH I    II   III Mục đích yêu cầu: Kiến thức: Học sinh nhớ lại cách giải bài toán cách lập phương trình đã học, tương tự nắm các bước để giải bài toán cách lập hệ phương trình bậc hai ẩn Kỹ năng: Học sinh có kỹ phân tích đề bài, lựa chọn cách đặt ẩn và tìm mối quan hệ để lập nên hệ phương trình giải số dạng toán sgk Rèn luyện kỹ giải hệ phương trình Có tư liên hệ thực tế để giải toán Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận Chuẩn bị: Giáo viên: Bài soạn, bài tập luyện tập, bảng phụ Học sinh: Ôn lại các bước giải bài toán cách lập phương trình đã học lớp 8, bảng phụ nhóm Tiến trình lên lớp: 1, ổn định tổ chức: 2, Kiểm tra bài cũ: ( I) 2b=1 Hs1: Giải hệ phương trình sau? −a+ a − b=3 ¿{ (I) − x + y=13 Hs2: Giải hệ phương trình sau? 14 x + y=189 5 ¿{ Chú ý: Sau nhận xét sửa sai, lưu bài giải bảng để áp dụng vào bài 3, Dạy học bài mới: HĐ thầy HĐ trò Ghi bảng HĐ1: Nắm các bước giải bài toán cách lập hệ phương trình ?Nêu lại các bước để giải bài toán cách lập hệ phương trình đã học? - Gv nhận xét chốt lại, tương tự nêu các bước để giải bài toán cách lập hệ phương trình và ghi bảng - Hs nhớ lại trả lời ?1, hs khác nhận xét - Hs chú ý theo dõi, nắm các bước giải và ghi chép cẩn thận HĐ2: Áp dụng để giải số ví dụ - Gv gọi hs đọc ví dụ sgk - hs đứng - Gv phát vấn, hướng dẫn hs chổ đọc phân tích, lựa chọn cách đặt ẩn - Hs chú ý theo dõi, trả ?Bài toán cho ta biết điều gì? lời câu hỏi gv * Các bước giải bài toán cách lập hệ phương trình: B1: Lập hệ phương trình: - Chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn - Biểu diễn các đại lượng chưa biết qua ẩn - Tìm mối quan hệ để lập nên hệ phương trình B2: Giải hệ phương trình B3: Chọn kết và trả lời Ví dụ 1: (sgk) Gọi chữ số hàng chục là a, chữ số hàng đơn vị là b Đ/kiện: < a  9; < b  Số cần tìm là ab=10 a+b Số viết ngược lại ba=10 b+a (85) Bắt chúng ta tìm điều gì? ?Ta nên đặt ẩn là đại lượng nào? - Gv hướng dẫn bước, phân tích cho hs hiểu và trình bày bài giải lên bảng - Hs nghiên cứu đề và trả lời - Hs nêu nên đặt chữ số hàng chục và hàng đơn vị là ẩn - Hs theo dõi, hiểu cách giải và ghi chép - Sau lập phương trình, yêu cầu hs áp dụng kết kt bài cũ để làm tiếp - Hs dựa trên kết kiểm tra bài cũ để trả lời - Tương tự, yêu cầu hs giải ví dụ sgk - Gv gọi hs đọc đề bài - hs đọc đề - Gv hướng dẫn hs phân tích bài, lớp theo dõi sgk đề bài để tìm cách giải - Hs chú ý theo dõi, hình - Gv yêu cầu hs làm việc theo thành cách giải nhóm 4-5 em, trả lời ?3, ?4, ?5 - Hs hoạt động theo sgk để giải ví dụ bảng phụ nhóm 4-5 em, kết hợp sgk để trả lời ?3, ?4, ?5 nhóm - Gv hướng dẫn số hs yếu sgk vào bảng phụ nhóm, kém hs hoạt động phút Chú ý: Gợi ý hs áp dụng kết - Các nhóm phân tích lập phần kiểm tra bài cũ hệ p/t và vận dụng đã lập hệ p/t bài giải bài cũ để trả - Gv thu bảng phụ nhóm để lời hướng dẫn lớp nhận xét sửa - Hs tham gia nhận xét sai, đưa bài giải mẫu, yêu sửa sai bài làm nhóm cầu các nhóm sửa sai cho bạn, tìm bài giải mẫu nhóm mình và sửa sai cho nhóm mình Vì số viết ngược lại bé số ban đầu là 27 nên ta có p/t 10 a+b − ( 10b +a ) =27 Vì hai lần chữ số hàng đơn vị lớn chữ số hàng chục là nên ta có p/t: b −a=1 Vậy ta có hệ p/t: ¿ 10 a+b − ( 10b +a ) =27 2b − a=1 ¿{ ¿ Giải hệ p/t ta a = 7, b = Vậy số cần tìm là 74 Ví dụ 2: (sgk) <Bảng phụ nhóm> 4, Củng cố luyện tập: - Gv hướng dẫn hs làm bài tập 29 sgk: (Giới thiệu đây là bài toán cổ) ?Bài toán trên có tham gia đại lượng nào? Mối quan hệ các đại lượng đó? Từ đó ta đặt ẩn nào? HD: Gọi số Cam là x, số Quýt là y, điều kiện: x, y  N ta có: x + y = 17 và 3x + 10y = 100 Từ đó ta có hệ phương trình: ¿ x + y =17 x+10 y=100 ¿{ ¿ Giải hệ phương trình ta được: x = và y = 10 Vậy Cam có quả, Quýt có 10 5, Hướng dẫn nhà (86) Tiết 42 Tuần 20 Soạn ngày 03/01/2010 § - GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH (tt) I/ Mục tiêu cần đạt:  Học sinh nắm phương pháp giải bài toán cách lập hệ phương trình bậc hai ẩn  Học sinh có kỹ giải các loại toán đề cập đến sách giáo khoa II/ Công tác chuẩn bị:  Ôn tập các bước giải toán cách lập phương trình đã học lớp  Bảng phụ, phấn màu III/.Phưong pháp dạy: Đặt vấn đề và giải vấn đề IV/.Tiến trình hoạt động trên lớp: 1) Ổn định: 2)Kiểm tra bài cũ: 3) Giảng bài mới: HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG HS CẦN GHI HĐ1: Ví dụ 3: -Yêu cầu học sinh đọc ví dụ sách giáo khoa trang 22 -Giáo viên sâu phân tích bài toán và liên quan các đại lượng bài toán để học sinh hiểu -Học sinh đọc ví dụ sách giáo khoa trang 22 -Từ giả thiết hai đội cùng làm 24 ngày thì xong đoạn đường (và xem là xong công việc), ta suy ngày hai đội làm chung 24 (công việc) Số phần công việc mà đội làm ngày và số ngày cần thiết để đội đó hoàn thành công việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch Gọi x là phần công việc làm ngày đội A; y là phần công việc làm ngày đội B Điều kiện: x>0, y>0 -Yêu cầu học sinh làm ? -Yêu cầu học sinh làm ? (Học sinh tiến hành thảo luận nhóm, sau đó cử đại ¿ x= y x+ y= 24 ¿{ ¿ Ví dụ 3: Hai đội công nhân cùng làm chung đoạn đường 24 ngày thì xong Mỗi ngày, phần việc đội A làm nhiều gấp rưỡi đội B Hỏi làm mình thì đội làm xong đoạn đường đó bao lâu? Giải Gọi x là số ngày để đội A làm mình hoàn thành toàn công việc; y là số ngày để đội B làm mình hoàn thành toàn công việc Điều kiện: x>0, y>0 Mỗi ngày đội A làm được: x (công việc), độiB làm y (công việc) Ta có hệ phương trình: ¿ = x y 1 + = x y 24 ¿{ ¿ y Đặt u= ; v= x (87) diện trả lời) ⇔ x= 40 y= 60 ¿{ ¿ u= v => u+ v= 24 ¿{ ¿ Sau thử lại ta thấy kết ¿ 1 thỏa mãn yêu cầu bài toán = x 40 Vậy: Đội A làm mình hoàn thành toàn công việc 40 => = y 60 ngày; đội B làm mình hoàn ¿{ thành toàn công việc 60 ¿ ngày  Nhận xét: Cách giải này dẫn đến hệ phương trình bâc hai ẩn ⇔ u= 40 v= 60 ¿{ ⇔ x=40 y=60 ¿{ Thử lại: 1 thỏa mãn = 60 40 1 thỏa mãn + = 40 60 24 Vậy: Đội A làm mình hoàn thành toàn công việc 40 ngày; đội B làm mình hoàn thành toàn công việc 60 ngày 4) Củng cố: Từng phần  Các bài tập 31, 32 trang 23 5) Hướng dẫn học tập nhà:  Làm bài tập 33 37 trang 24 V/.Rút kinh nghiệm: (88) Tiết 43 Tuần 21 Soạn ngày 10/01/2010 LUYỆN TẬP I/ Mục tiêu cần đạt:  Học sinh củng cố phương pháp giải bài toán cách lập hệ phương trình bậc hai ẩn  Học sinh rèn luyện kỹ giải các loại toán đề cập đến sách giáo khoa II/ Công tác chuẩn bị:  Ôn tập các bước giải toán cách lập phương trình đã học lớp  Bảng phụ, phấn màu III/ Phưong pháp dạy: Đặt vấn đề và giải vấn đề IV/ Tiến trình hoạt động trên lớp: 1) Ổn định: 2)Kiểm tra bài cũ: 3) Giảng bài mới: HOẠT ĐỘNG GV HĐ1: Chữa bài tập 33 trang 24: - Yêu cầu học sinh đọc đề bài - Trong người thợ thứ làm phần công việc? Người thợ thứ hai làm phần công việc? -Trong người thợ thứ làm phần công việc? - Trong người thợ thứ hai làm phần công việc? - Hãy thiết lập hệ phương trình - Giải hệ phương trình và trả lời HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG HS CẦN GHI - Học sinh đọc đề bài 1/.Chữa bài tập 33 trang 24: - Học sinh trả lời: Gọi x là số để người thợ Mỗi người thợ thứ thứ làm mình hoàn thành toàn công việc; y là làm được: x số để người thợ thứ hai (công việc), người thợ làm mình hoàn thành toàn công việc Điều kiện: thứ hai làm y x > 0, y > (công việc) Ta có hệ phương trình: Trong người thợ ¿ x 1 + = x y 16 25 (công việc) + = Trong người thợ x y 100 ¿{ thứ hai làm được: y ¿ (công việc) = y - Học sinh lên bảng thiết ¿ thứ làm được: Đặt u = ; v x ⇔ lập thiết lập hệ phương u+ v= u= 16 trình, sau đó giải hệ 24 => u+6 v = phương trình và trả lời v= - Học sinh đọc đề bài 48 ¿{ ¿ { - Học sinh tiến hành thảo ¿ ¿ luận nhóm, sau đó cử đại 1 diện trả lời = ⇔ x 24 x =24 Số cây rau cải bắp trồng => 1 = y=48 vườn lúc đầu: xy y 48 ¿{ (cây) ¿{ ¿ Số câu rau cải bắp trồng vườn tăng thêm Thử lại: 1 HĐ2: Chữa bài tập 34 trang luống và luống ít thỏa mãn + = 24 48 16 (89) 24: - Yêu cầu học sinh đọc đề bài - Hãy nêu biểu thức biểu diễn số cây rau cải bắp trồng vườn lúc đầu? Khi tăng thêm luống và luống ít cây? Khi giảm luống và luống tăng thêm cây? (-Yêu cầu học sinh tiến hành thảo luận nhóm, sau đó cử đại diện trả lời) HĐ3: Chữa bài tập 35 trang 24: - Yêu cầu học sinh đọc đề bài - Hãy nêu biểu thức biểu diễn số tiền mua yên? Số tiền mua táo rừng thơm? Số tiền mua yên? Số tiền mua táo rừng thơm? -Hãy thiết lập hệ phương trình -Giải hệ phương trình và trả lời cây: (x + 8)(y - 3) Số câu rau cải bắp trồng vườn giảm luống và luống tăng cây: (x - 4)(y + 2) - Học sinh đọc đề bài - Học sinh trả lời: Số tiền mua yên là: 9x Số tiền mua táo rừng là: 8y Số tiền mua yên là: 7x Số tiền mua táo rừng là: 7y -Học sinh lên bảng thiết lập thiết lập hệ phương trình, sau đó giải hệ phương trình và trả lời 25 + = 24 48 100 thỏa mãn Vậy: Người thợ thứ làm mình hoàn thành toàn công việc 24h người thợ thứ hai làm mình hoàn thành toàn công việc 48h 2/ Chữa bài tập 34 trang 24: Gọi x là số luống rau vườn; y là số cây rau luống Điều kiện x, y nguyên dương Ta có hệ phương trình: ¿ ( x+ 8)( y − 3)=xy −54 ( x − 4)( y +2)=xy+32 ¿{ ¿ ⇔ ⇔ −3 x +8 y=− 30 x =50 x − y =40 y=15 ¿{ ¿{ Thử lại: (50 + 8)(15 - 3) = 696 50.15 - 54 = 750 - 54 = 696 thỏa mãn (50 - 4)(15 + 2) = 782 50.15 + 32 = 750 + 32 = 782 thỏa mãn Vậy số câu rau cải bắp trồng vườn lúc đầu là: 750 cây 3/ Chữa bài tập 35 trang 24: Gọi giá tiền yên là: x(rupi), giá tiền táo rừng là y (rupi) Điều kiện: x > 0, y > Số tiền mua yên là:9x Số tiền mua táo rừng là: 8y Số tiền mua yên là: 7x Số tiền mua táo rừng là: 7y Ta có hệ phương trình: (90) ¿ x+ y=107 x+ y=91 ¿{ ¿ ⇔ x+ y=107 x+ y=13 ¿{ ⇔ x+ y=107 −8 x − y=− 104 ¿{ ⇔ x=3 y=10 ¿{ Thử lại: 9.3 + 8.10 = 107 thỏa mãn 7.3 + 7.10 = 91 thỏa mãn Vậy giá yên là rupi; giá táo rừng là 10 rupi 4) Củng cố:  Từng phần 5) Hướng dẫn học tập nhà: Làm các bài tập 39  42 trang 25, 27 Ôn tập chương III (91) Tiết 44 Tuần 21 Soạn ngày 10/01/2010 LUYỆN TẬP I/ Mục tiêu cần đạt:  Học sinh củng cố phương pháp giải bài toán cách lập hệ phương trình bậc hai ẩn  Học sinh rèn luyện kỹ giải các loại toán đề cập đến sách giáo khoa II/ Công tác chuẩn bị:  Ôn tập các bước giải toán cách lập phương trình đã học lớp  Bảng phụ, phấn màu III/.Phưong pháp dạy: Đặt vấn đề và giải vấn đề IV/.Tiến trình hoạt động trên lớp: 1) Ổn định: 2)Kiểm tra bài cũ: 3) Giảng bài mới: HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG HS CẦN GHI HS HĐ1: Chữa bài tập 36 1/ Chữa bài tập 36 trang 24: trang 24: Gọi x là số thứ nhất; y là số thứ hai Điều kiện - Yêu cầu học sinh đọc đề - Hai học sinh x > 0, y > bài đọc đề bài Ta có hệ phương trình: ¿ - Hãy nêu biểu thức biểu - Học sinh trả x+ y +25+ 42+15=100 diễn số điểm x lần lời: (10 25+ 42+ x +7 15+ y ):100=8 , 69 bắn, lần bắn đạt + Số điểm ¿{ điểm; biểu thức biểu diễn x lần bắn, ¿ ⇔ ⇔ số điểm y lần bắn, lần bắn đạt x+ y=18 −6 x −6 y=− 108 lần bắn đạt điểm điểm là: 8x x+ y=136 x+6 y =136 - Hãy thiết lập hệ phương + Số điểm ¿{ ¿{ trình y lần bắn, ⇔ - Giải hệ phương trình và lần bắn đạt x=14 trả lời điểm là: 6y y=4 ¿{ HĐ2: Chữa bài tập 37 Thử lại: 25 + 42 + 14 + 15 + =100 trang 24: (10.25 + 9.42 + 8.14 + 7.15 + 6.4) : 100 = 8,69 - Yêu cầu học sinh đọc đề bài -Học sinh lên thỏa mãn - Hãy nêu biểu thức biểu bảng thiết lập Vậy số thứ là 14; số thứ hai là: diễn quãng đường vật thiết lập hệ 2/ Chữa bài tập 37 trang 24: nhanh 20 giây; phương trình, Gọi vận tốc hai vật là x (cm/s) và y quãng đường vật chậm sau đó giải hệ (cm/s)(x > y > 0) 20 giây; quãng phương trình Ta có hệ phương trình: ¿ ⇔ đường vật nhanh và trả lời 20 x −20 y =20 π x − y=π giây; quãng đường x +4 y=20 π x+ y=5 π vật chậm ¿{ ¿{ ¿ giây? ⇔ - Yêu cầu học sinh tiến - Hai học sinh x=3 π hành thảo luận nhóm đọc đề bài y=2 π HĐ3: Chữa bài tập 38 - Học sinh trả ¿{ trang 24: lời các câu hỏi Thử lại: (92) - Yêu cầu học sinh đọc đề bài - Hãy nêu biểu thức biểu diễn lượng nước chảy vòi nước? - Hãy nêu biểu thức biểu diễn lượng nước chảy 10 phút ( giờ) vòi thứ nhất? - Hãy nêu biểu thức biểu diễn lượng nước chảy 12 phút ( giờ) vòi thứ hai? - Yêu cầu học sinh tiến hành thảo luận nhóm giáo viên nêu: + Quãng đường vật nhanh 20 giây là: 20x + Quãng đường vật chậm 20 giây là: 20y + Quãng đường vật nhanh giây là: 4x + Quãng đường vật chậm giây là: 4y - Học sinh tiến hành thảo luận nhóm, sau đó cử đại diện trả lời 20.3 - 20.2 = 20 thỏa mãn 4.3 + 4.2 = 20 thỏa mãn Vậy: Vận tốc vật chuyển động nhanh là 3 cm/s, và vận tốc vật chuyển động chậm là 2 cm/s 3/ Chữa bài tập 38 trang 24: Gọi thời gian mở vòi thứ chảy đầy bể là x (giờ); thời gian mở vòi thứ hai chảy đầy bể là y (giờ) Điều kiện x>0; y>0 Trong vòi thứ chảy được: vòi thứ hai chảy được: (bể); x (bể) y Trong 10 phút ( giờ) vòi thứ chảy được: x (bể) Trong 12 phút ( giờ) vòi thứ hai chảy được: (bể) 5y 1giờ 20phút = Ta có hệ phương trình: ¿ 1 + = x y 1 + = x y 15 ¿{ ¿ ⇔ - Hai học sinh x=2 y=4 đọc đề bài ¿{ - Học sinh trả lời các câu hỏi Sau thử lại ta thấy kết thỏa mãn yêu giáo viên nêu cầu bài toán Vậy: Vòi thứ chảy đầy bể giờ; Vòi thứ hai chảy đầy bể - Học sinh tiến hành thảo luận nhóm, sau đó cử đại diện trả lời 4) Củng cố:  Từng phần 5) Hướng dẫn học tập nhà: Làm các bài tập 39  42 trang 25, 27 Ôn tập chương III (93) Tiết 45 Tuần 22 Soạn ngày 17/01/2010 ÔN TẬP CHƯƠNG III I/ Mục tiêu cần đạt: -Củng cố toàn kiến thức đã học chương, đặc biệt chú ý:  Khái niệm nghiệm và tập nghiệm phương trình và hệ hai phương trình bậc hai ẩn cùng với minh họa hình học chúng  Các phương pháp giải hệ phương trình bậc hai ẩn: phương pháp và phương pháp cộng đại số -Củng cố và nâng cao các kỹ năng:  Giải phương trình và hệ hai phương trình bậc hai ẩn  Giải bài toán cách lập hệ phương trình II/ Công tác chuẩn bị:  Ôn tập các kiến thức đã học chương III  Bảng phụ, phấn màu III/.Phưong pháp dạy: Đặt vấn đề và giải vấn đề IV/.Tiến trình hoạt động trên lớp: 1) Ổn định: 2)Kiểm tra bài cũ: 3) Giảng bài mới: HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG HS CẦN GHI HĐ1: Ôn tập lí thuyết: -Yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi: 1)Hãy nêu dạng tổng quát hệ pt bậc hai ẩn? 2)Hãy cho biết tập nghiệm hệ pt bậc hai ẩn và biểu diễn hình học tập nghiệm đó? 3)Nêu tóm tắt cách giải hệ pt phương pháp thế? 4) Nêu tóm tắt cách giải hệ pt phương pháp cộng đại số? 5)Nêu các bước giải bài toán cách lập hệ pt HĐ2: Sưả bài tập 40 trang 27: -Yêu cầu học sinh tiến hành thảo luận nhóm, sau đó cử đại diện trả lời (nhóm 1, làm câu a, nhóm 3,4 làm câu b, nhóm 5, làm câu c; sau đó kiểm tra chéo kết quả) 4) Giải hệ phương trình bậc hai ẩn phương pháp cộng đại số: a) Nhân hai vế pt với số thích hợp (nếu cần) cho các hệ số ẩn nào đó hai pt hệ đối b)Aùp dụng qui tắc cộng đại số để hệ pt mới, đó có pt mà hệ số hai ẩn c)Giải pt ẩn vừa thu rối suy nghiệm hệ đã cho 5)Giải bài toán cách lập hệ phương trình: *Bước 1: Lập hệ phương trình: -Chọn hai ẩn và đặt điều kiện thích hợp cho chúng -Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo các ẩn và các đại lượng đã biết -Lập hệ hai phương trình biểu I/.Ôn tập lí thuyết: 1)Phương trình bậc hai ẩn x và y là hệ thức dạng: ax+by=c (1),trong đó a, b và c là các số đã biết (a b 0) 2)Phương trình bậc hai ẩn ax+by=c luôn luôn có vô số nghiệm Tập nghiệm nó biểu diễn đường thẳng ax+by=c 3)Giải hệ phương trình bậc hai ẩn phương pháp thế: a) Dùng quy tắc biến đổi hệ phương trình đã cho để hệ phương trình mới, đó có phương trình ẩn b)Giải phương trình ẩn vừa có, suy nghiệm hệ đã cho II/.Chữa các bài tập: 1)Sưả bài tập 40 trang 27: Giải hệ phương trình: (94) -Yêu cầu học sinh nêu lại tóm tắt cách giải hệ pt phương pháp thế? Nêu tóm tắt cách giải hệ pt phương pháp cộng đại số? ¿ thịmối quan hệ các đại x +5 y=2 ⇔ lượng 2 x +5 y=2 *Bước 2: Giải hệ hai pt nói a) x + y=1 x +5 y=5 trên ¿{ ¿{ ¿ *Bước 3: Trả lời: Kiểm tra xem các nghiệm hệ Vậy hệ pt đã cho vô nghiệm y pt, nghiệm nào thích hợp với y=-5/2x+2 bài toán và kết luận y 0,2x+0,1y=0,3 -1 -2 -1 -2 3x+y=5 -10 -5 x -1 -2 y=-5/2x+1 HĐ3: Chữa bài tập 41b trang 27: ¿ ⇔ -Giáo viên yêu cầu học 0,2 x +0,1 y=0,3 x=2 ¿ sinh dùng ẩn phụ để giải x + y =5 b) ⇔ y=− x − y= ¿{ phương trình đã cho ¿{ x −2 y=1 2 ¿ Giáo viên gợi ý để học c) x −2 y=1 x −2 y=1 sinh hiểu và biết đặt các ẩn ¿{ ¿{ 2)Chữa bài tập 41b trang 27: ¿ phụ là các biểu thức nào? ¿ -Yêu cầu học sinh nêu lại Vậy hệ pt đã cho vô số 2x y + = √2 nghiệm x+1 y+1 tóm tắt cách giải hệ pt x 3y phương pháp thế? + =− y x +1 y +1 Nêu tóm tắt cách giải hệ pt ¿{ phương pháp cộng ¿ đại số? x y -1.5 -1 -0.5 -1 0.5 1.5 Đặt u= x +1 ; v= y +1 -2 -3 ¿ u+ v=√ => u+3 v =−1 ¿{ ¿ ¿ x 1+3 √ = x+ => y = −2 − √2 y +1 ¿{ ¿ ⇔ 1+3 √2 x=− − 4+3 √ 2+ √ y=− 7+ √2 ¿{ ⇔ 1+3 √2 u= − 2− √ v= ¿{ 10 (95) 4) Củng cố:  Từng phần 5) Hướng dẫn học tập nhà:  Ôn tập các kiến thức đã học chương III  Làm các bài tập 42 45 trang 27 IV/.Rút kinh nghiệm: (96) Tiết 46 Tuần 22 Soạn ngày 17/01/2010 KIỂM TRA MỘT TIẾT I/ Mục tiêu cần đạt: Rèn luyện kỹ giải hệ phương trình bậc hai ẩn cùng các ứng dụng việc giải bài toán cách lập hệ phương trình II/ Công tác chuẩn bị:  Ôn tập tất các kiến thức đã học  Chuẩn bị đề kiểm tra III/.Phưong pháp dạy: Đặt vấn đề và giải vấn đề IV/.Tiến trình hoạt động trên lớp: ĐỀ A: 1/ Giải hệ phương trình: a) ¿ x +5 y=− x − y=2 ¿{ ¿ (2 điểm) b) ¿ − =−1 x − y x+ y 1 − =0 x − y x+ y ¿{ ¿ (3 điểm) 2/ Giải bài toán cách lập hệ phương trình: a) Một sân trường hình chữ nhật có chu vi 420m Ba lần chiều rộng hai lần chiều dài là 30m Tính chiều dài và chiều rộng sân trường? (3 điểm) b) Hai công nhân cùng sơn cửa cho công trình ngày thì xong việc Nếu người thứ làm mình ngày người thứ hai đến cùng làm tiếp 1ngày thì xong việc Hỏi người làm mình thì bao lâu xong việc? (2 điểm) ĐỀ B : 1/ Giải hệ phương trình: a) ¿ x + y=− x −2 y=− 12 ¿{ ¿ (2 điểm) b) ¿ − =−1 x − y x+ y 1 − =0 x − y x+ y ¿{ ¿ (3 điểm) 2/.Giải bài toán cách lập hệ phương trình: a) Một sân trường hình chữ nhật có chu vi 420m Bốn lần chiều rộng hai lần chiều dài là 120m Tính chiều dài và chiều rộng sân trường? (3 điểm) b) Hai công nhân cùng sơn cửa cho công trình ngày thì xong việc Nếu người thứ làm mình ngày người thứ hai đến cùng làm tiếp 1ngày thì xong việc Hỏi người làm mình thì bao lâu xong việc? (2 điểm) ĐÁPÁN (ĐỀ A): (97) 1/ Giải hệ phương trình: ¿ x +5 y=− x − y=2 a) ¿{ ¿ ⇔ x +5 y=− x −5 y=10 ¿{ ⇔ x=7 x − y=2 ¿{ ⇔ x=1 y=− ¿{ 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm Vậy hệ phương trình có nghiệm (x;y)=(1;-1) ¿ b) − =−1 x − y x+ y 1 − =0 x − y x+ y ¿{ ¿ Điều kiện: 2x-y 0; x+y 1 Đặt u= x − y ; v= x + y 0,5 điểm ¿ ⇔ u− v =−1 u− v =−1 => u− v =0 − 3u+ v=0 ¿{ ¿{ ¿ ⇔ −3 v=−1 u − v=0 ¿{ ⇔ u= 0,5 điểm v= ¿{ ¿ 1 = x− y 1 => 0,5 điểm = x+ y ¿{ ¿ ⇔ x − y =3 x + y=3 ¿{ 0,5 điểm (98) ⇔ x=2 y=1 ¿{ Thỏa mãn điều kiện 0,5 điểm Vậy hệ phương trình có nghiệm (x;y)=(1;-1) 0,5 điểm (99) 2/ Giải bài toán cách lập hệ phương trình: a) Gọi x (m) là chiều dài; và y (m) là chiều rộng sân trường hình chữ nhật 0,5 điểm Điều kiện: x>0, y>0 0,5 điểm Ta có hệ phương trình: Các giá trị tìm thỏa mãn các điều kiện bài toán Vậy sân trường hình chữ nhật có chiều dài là 120m; chiều rộng là 90m 0,5 điểm b) Gọi x (ngày) là thời gian người công nhân thứ sơn mình xong công trình và y (ngày) là thời gian người công nhân thứ hai sơn mình xong công trình Điều kiện: x>0, y>0 0,5 đ Trong ngày hai người làm được: + (cv) Trong ngày người công nhân thứ làm được: (cv) Ta có hệ phương trình: 0,5đ Các giá trị tìm thỏa mãn các điều kiện bài toán Vậy: Nếu sơn công trình mình thì người công nhân thứ làm xong 12 ngày; người công nhân thứ hai làmxong ngày 0,5đ ĐỀ B : Biểu điểm và đáp án tương tự đề A (100) Tiết 47 Tuần 23 Soạn ngày 24/01/2010 Chương IV HÀM SỐ y = ax2 (a 0) PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN § - HÀM SỐ y = ax2 (a 0) I/ Mục tiêu cần đạt:  Học sinh thấy thực tế có hàm số dạng y=ax2 (a 0)  Học sinh biết cách tính giá trị hàm số tương ứng với giá trị cho trước biến số  Học sinh nắm vững các tính chất hàm số y=ax2 (a 0) II/ Công tác chuẩn bị:  Xem lại hàm số bậc  Bảng phụ, phấn màu, thước thẳng III/Phương pháp dạy học:Đặt vấn đề giải vấn đề IV/.Tiến trình hoạt động trên lớp: 1) Ổn định: 2)Kiểm tra bài cũ:  Hãy nêu khái niệm hàm số Cho VD hàm số dạng công thức 3) Giảng bài mới: HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG HS CẦN GHI HĐ1: Ví dụ mở đầu: -Giáo viên giới thiệu SGK HĐ2: Tính chất hàm số y=ax2 (a 0): -Yêu cầu học sinh làm ? x -3 y=2x 18 x -3 y= - 2x -18 -Yêu cầu học sinh làm ? theo trình tự, đầu tiên hàm số y=2x2, học sinh nhận xét tăng, giảm Để giúp học sinh trả lời hàm số đồng biến hay nghịch biến (yêu cầu học sinh nhắc lại các khái niệm hàm đồng biến, hàm nghịch biến) -Yêu cầu học sinh làm ? -Yêu cầu học sinh làm ? x -3 ?1: Học sinh trả lời miệng: -2 -1 -2 -1 -8 -2 ?2: Đối với hàm số y=2x2: -Khi x tăng luôn luôn âm thì giá trị tương ứng y giảm -Khi x tăng luôn luôn dương thì giá trị tương ứng y tăng ?3: -Đối với hàm số y=2x2: Khi x giá trị y luôn luôn dương Khi x=0 thì y=0 -Đối với hàm số y=-2x2: Khi x giá trị y luôn luôn âm Khi x=0 thì y=0 ?4: -2 -1 1/.Ví dụ mở đầu: SGK 2/.Tính chất hàm số y=ax2 (a 0): 18 -2 -8 -18 Tổng quát: hàm số y=ax2 (a 0) xác định vớimọi x thuộc R và người ta chứng minh nó có tính chất sau đây  Tính chất: -Nếu a>0 thì hàm số nghịch biến x<0 và đồng biến x>0 -Nếu a<0 thì hàm số đồng biến x<0 và nghịch biến x>0  Nhận xét: -Nếu a>0 thì y>0 với x 0; y=0 x=0 Giá trị nhỏ hàm số là y=0 -Nếu a<0 thì y<0 với x 0; y=0 x=0 Giá trị lớn hàm số là y=0 (101) y= x2 x y=- x2 -3 - 2 -2 -2 -1 - 2 0 1 - 2 -2 - Đối với hàm số y= x2: Khi x giá trị y luôn luôn dương Khi x=0 thì y=0 Giá trị nhỏ hàm số là y=0  Đối với hàm số y=- x2: Khi x giá trị y luôn luôn âm Khi x=0 thì y=0 Giá trị lớn hàm số là y=0 4) Củng cố:  Từng phần  Các bài tập 1, trang 30, 31 5) Hướng dẫn học tập nhà:  Học thuộc tính chất hàm số y=ax2 (a 0)  Làm bài tập trang 31 SBT 4 trang 36  Xem phần “Có thể em chưa biết”; Bài đọc thêm: Dùng máy tính bỏ túi casio fx-220 để tính giá trị biểu thức V/.Rút kinh nghiệm: Học sinh hiểu các tính chất hàm số y=ax2 (a 0).Tuy nhiên tính các giá trị còn chậm => Yêu cầu học sinh rèn luyện kỹ tính toán  (102) Tiết 48 Tuần 23 Soạn ngày 24/01/2010 § - ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax2 (a 0) I/ Mục tiêu cần đạt: Qua bài này học sinh cần:  Biết dạng đồ thị hàm số y=ax (a 0) và phân biệt chúng hai trường hợp a>0, a<0  Nắm vững tính chất đồ thị và liên hệ tính chất đồ thị với tính chất hàm số  Vẽ đồ thị II/ Công tác chuẩn bị:  Thước; Xem lại cách vẽ đồ thị hàm số bậc y=ax+b  Bảng phụ, phấn màu, thước thẳng III/Phương pháp dạy học:Đặt vấn đề giải vấn đề IV/.Tiến trình hoạt động trên lớp: 1) Ổn định: 2)Kiểm tra bài cũ: 3) Giảng bài mới: HOẠT HOẠT NỘI ĐỘNG ĐỘNG DUNG GV HS HS CẦN GHI HĐ1: VD1: VD1 Vẽ đồ -HS lập thị bảng giá hàm số trị: y=2x2 x -3 -2 -1 y=2x 18 2 18 -Yêu cầu học sinh biểu diễn các điểm A(3;18), B(2;8),C(1;2), O(0;0), C’(1;2), B’(2;8), A’(3;18) trên mp tọa độ A -4 Trên mặt 20 y phẳng 18 tọa 16độ, lấy 14các 12 điểm:A( 10 -3;18), B B(- 2;8),C(4 1;2), C O(0;0), C’(1;2), -2 ’ B (2;8),0 A’(3;18) Đồ thị hàm A' B' C' x (103) số y=2x2 qua các điểm đó và có dạng hình vẽ -Yêu cầu học sinh thực ?1 Giáo viên giới thiệu đồ thị này gọi là parabol, điểm O gọi là đỉnh parabol (O là điểm thấp đồ thị HĐ2: VD2 x y=- x2 -Yêu cầu học sinh biểu diễn các điểm M(-4;8), N(2;-2), P(-1;1 ), VD2: Vẽ đồ thị hàm số y=- x2 -4 -8 -2 -2 -1 0 - 1 - 2 -2 -8 Trên mặt phẳng tọa độ, lấy các điểm: M(-4;-8), N(-2;-2), y -5 M O(0;0), P’(1;- -Học sinh tiến ), hành N’(2;-2), thảo M’(4;- x P(-1;), O(0;0), P’(1;- ), P P' -1 M’(4;-8).5 N’(2;-2), N -2 Nhận xét: N' -Đồ-3thị hàm số y=ax2 (a 0) là đường cong qua gốc tọa độ và -4 nhận trục Oy làm trục đối xứng Đường cong đó gọi là parabol đỉnh O -5 -Nếu a>0 thì đồ thị nằm phía trên trục hoành, O là điểm thấp đồ -6 thị -7 -Nếu a<0 thì đồ thị nằm phía trục hoành, O là điểm cao đồ M' -8 thị -9 (104) 8).trên mp tọa độ -Yêu cầu học sinh thực ?2 Nhận xét luận nhóm, sau đó cử đại diện trả lời ?3 -Yêu cầu học sinh thực ?3 (thảo luận nhóm) Chú ý 4) Củng cố:  Từng phần  Các bài tập trang 36 5) Hướng dẫn học tập nhà:  Đọc phần “Có thể em chưa biết”  Làm bài tập 59 trang 37, 38, 39 V/.Rút kinh nghiệm: Học sinh còn lúng túng vẽ đường cong parabol =>Giáo viên yêu cầu học sinh rèn luyện thêm kỹ vẽ đồ thị (105) Tiết 49 Tuần 24 Soạn ngày 31/01/2010 LUYỆN TẬP I/ Mục tiêu cần đạt:  Học sinh củng cố tính chất hàm số y=ax2 (a 0)  Học sinh rèn luyện kỹ tính toán II/ Công tác chuẩn bị:  Các bài tập  Bảng phụ, phấn màu III/Phương pháp dạy học: Đặt vấn đề giải vấn đề IV/.Tiến trình hoạt động trên lớp: 1) Ổn định: 2)Kiểm tra bài cũ: p  Hãy phát biểu tính chất hàm số y=ax2 (a 0) 3) Giảng bài mới: HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG HS CẦN GHI HĐ1: Chữa bài tập trang 31: -Yêu cầu học sinh đọc đề bài -Yêu cầu học sinh tiến hành thảo luận nhóm -Học sinh đọc đề bài -Học sinh tiến hành thảo luận nhóm, sau đó cử đại diện trả lời =>a= A' HĐ2: Chữa bài tập trang 36 (SBT): -Yêu cầu học sinh đọc đề bài -Yêu cầu hai học sinh lên bảng Chữa -3 -2 x -2 -1 y=3x2 12 HĐ3: Chữa bài tập trang 36 (SBT): -Yêu cầu học sinh đọc đề bài -Học sinh nêu cách làm lên bảng Chữa bài tập -Hãy phát biểu tính 1/.Chữa bài tập trang 31: a)Thay F=120 N; v=2m/s vào công thức F=av2, ta được: a.22=120 14 12 10 B' C' -1 b)=> F=30v2 Khi v=10m/s thì F=30.102=3000N Khi v=20m/s thì F=30.202=12000N c) v=90km/h=90000/3600s=25m/s Theo câu b cánh buồm chịu sức gió 20m/s Vậy có bão vận tốc 90km/h, thuyền không thể 2/ Chữa bài tập trang 36 (SBT): y A B x > C - 3 120 =30 0 3 3 12 3/ Chữa bài tập trang 36 (SBT): -Học sinh đọc đề bài Cho hàm số y=f(x)=-1,5x2 -Học sinh nêu cách làm a)f(1)=-1,5.12=-1,5 -Tính chất hàm số f(2)= -1,5.22=-6 y=ax2 (a 0) f(3)=-1,5.32=-13,5 +Nếu a>0 thì hàm số f(3)<f(2)<f(1) nghịch biến x<0 và b) đồng biến x>0 f(-1)=-1,5.(-1)2=-1,5 (106) chất hàm số y=ax2 +Nếu a<0 thì hàm số f(-2)= -1,5.(-2)2=-6 (a 0) đồng biến x<0 và f(-3)=-1,5.(-3)2=-13,5 nghịch biến x>0 f(-3)<f(-2)<f(-1) c)hàm số đồng biến x<0, nghịch biến x>0 4) Củng cố:  Từng phần 5) Hướng dẫn học tập nhà:  Làm các bài tập1, trang 36 SBT V/.Rút kinh nghiệm: (107) Tiết 50 Tuần 24 Soạn ngày 31/01/2010 § - PHƯƠNG TRÌMH BẬC HAI MỘT ẨN SỐ I/ Mục tiêu cần đạt: Qua bài này học sinh cần:  Nắm định nghĩa phương trình bậc hai; đặc biệt luôn nhớ a  Biết phương pháp giải riêng các phương trình thuộc hai dạng đặc biệt  Biết biến đổi phương trình dạng tổng quát ax +bx+c=0(a 0) dạng ( x + 2ba ) = b −4 a4 ac trường hợp a, b,c là số cụ thể để giải phương trình II/ Công tác chuẩn bị:  Xem lại cách giải phương trình tích; phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối  Bảng phụ, phấn màu III/.Phưong pháp dạy: Đặt vấn đề và giải vấn đề IV/.Tiến trình hoạt động trên lớp: 1) Ổn định: 2)Kiểm tra bài cũ: 3) Giảng bài mới: HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG HS CẦN GHI HĐ1: Bài toán mở đầu: Giáo viên giới thiệu bài toán dẫn đến việc giải phương trình bậc hai cách ngắn gọn HĐ2: Định nghĩa: -Giáo viên giới thiệu định nghĩa -Yêu cầu học sinh thực ?1 ?1: Các phương trình bậc hai x2-4=0 là phương trình bậc hai với các hệ số a=1, b=0, c=4 2x +5x=0 là phương trình bậc hai với các hệ số a=2, b=5, c=0 -3x =0 là phương trình bậc hai với các hệ số a=-3, b=0, c=0 VD Giải phương trình: HĐ3: Một số ví dụ -x -3x=0 giải phương trình bậc ⇔ -x(x+3)=0 hai: ⇔ x=0 x+3=0 -Yêu cầu học sinh giải ⇔ x=0 x=-3 phương trình 3x2-6x=0 cách đưa pt tích Vậy phương trình có hai nghiệm 1/.Bài toán mở đầu: (SGK) 2/.Định nghĩa: Phương trình bậc hai ẩn (nói gọn là phương trình bậc hai) là phương trình có dạng ax +bx+c=0(a 0), đó x là ẩn; a, b, c là số cho trước gọi là các hệ số và a VD: a) x +26x-15=0 là phương trình bậc hai với các hệ số a=1, b=26, c=-15 b) -2x +5x=0 là phương trình bậc hai với các hệ số a=-2, b=5, c=0 c) 2x -8x=0 là phương trình bậc hai với các hệ số a=2, b=0, c=-8 3/.Một số ví dụ giải phương trình bậc hai: VD1: Giải phương trình: 3x -6x=0 (108) -Yêu cầu học sinh thực x=0 x=-3 ?2 ?2: Giải phương trình: 2x +5x=0 - Giáo viên giới thiệu ⇔ x(2x+5)=0 VD2 ⇔ x=0 2x+5=0 -Yêu cầu học sinh thực ⇔ 3x(x-2)=0 ⇔ x=0 x-2=0 ⇔ x=0 x=2 Vậy phương trình có hai nghiệm x1=0, x2=2 VD2: Giải phương trình: ⇔ x=0 x=hiện ?3 x -3=0 Vậy phương trình có hai nghiệm ⇔ x =3 x=0 x=- ⇔ x= ± √ Vậy phương trình có hai ?3: Giải phương trình: nghiệm x1= √ , x2=- √ -Yêu cầu học sinh hoạt 3x -2=02 VD3: Giải phương trình: động nhóm ?4, ?5, ?6, ? ⇔ 3x =2 2x2-8x+1=0 √6 ⇔ x= ± ± = ⇔ 2x2-8x=-1 Vậy phương trình có hai nghiệm ⇔ x -4x=2 √6 √6 x = , x =- ⇔ x2-2.x.2+22=222 √ ⇔ (x-2)2= ⇔ x-2= ± √ 14 √ = ± 2 Vậy phương nghiệm trình có hai 4+ √ 14 x1 = ; x2= − √14 4) Củng cố:  Từng phần  Các bài tập 11, 12, 13 trang 42, 43 5) Hướng dẫn học tập nhà:  Học thuộc định nghĩa phương trình bậc hai  Làm bài tập 14 trang 43 SBT 15 18 trang 40 V/.Rút kinh nghiệm: Học sinh hiểu và nắm vững dạng tổng quát pt bậc hai.Giải tốt các pt thuộc hai dạng đặc biệt (109) Tiết 51 Tuần 25 Soạn ngày 221/02/2010 LUYỆN TẬP I/ Mục tiêu cần đạt:  Học sinh củng cố định nghĩa phương trình bậc hai  Có kĩ thành thạo vận dụng phương pháp giải riêng các phương trình thuộc hai dạng đặc biệt II/ Công tác chuẩn bị:  Các bài tập  Bảng phụ, phấn màu III/.Phưong pháp dạy: Đặt vấn đề và giải vấn đề IV/.Tiến trình hoạt động trên lớp: 1) Ổn định: 2)Kiểm tra bài cũ: 3) Giảng bài mới: HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG HS CẦN GHI HĐ1: Chữa bài tập 15 trang 40 SBT: 1/.Chữa bài tập 15 trang -Yêu cầu học sinh đọc đề bài 40 SBT: nhận xét phương trình có gì đặc biệt so -Học sinh đọc đề bài Giải phương trình: -Học sinh nhận xét a)7x2-5x=0 với dạng tổng quát -Yêu cầu học sinh tiến hành thảo luận nhóm phương trình đặc ⇔ x(7x-5)=0 ⇔ x=0 7x-5=0 -Giáo viên chú ý uốn nắn học sinh cách trình biệt c=0 bày, phần kết luận nghiệm -Học sinh tiến hành ⇔ x=0 x= thảo luận nhóm, sau phương trình đó cử đại diện trả Vậy phương trình có hai nghiệm là: lời HĐ2: Chữa bài tập 16 trang 40 SBT: x1=0; x2= -Yêu cầu học sinh đọc đề bài b)- √ x2+6x=0 nhận xét phương trình có gì đặc biệt so ⇔ x(- √ x+6)=0 với dạng tổng quát ⇔ x=0 (- √ -Yêu cầu học sinh tiến hành thảo luận nhóm x+6)=0 -Giáo viên chú ý uốn nắn học sinh cách trình bày, phần kết luận nghiệm ⇔ x=0 x= √ phương trình Vậy phương trình có hai HĐ3: Chữa bài tập 17 trang 40 SBT: nghiệm là: -Yêu cầu học sinh đọc đề bài x1=0; x2= √ -Yêu cầu học sinh học sinh nhắc lại cách giải -Học sinh đọc đề bài 2/.Chữa bài tập 16 trang phần VD đã học -Học sinh nhận xét 40 SBT: phương trình đặc Giải phương trình: biệt b=0 c)1,2x2-0,192=0 -Học sinh tiến hành ,192 thảo luận nhóm, sau ⇔ x = 1,2 =0,16 đó cử đại diện trả ⇔ x= ± 0,4 lời Vậy phương trình có hai HĐ4: Chữa bài tập 18 trang 40 SBT: nghiệm là: -Yêu cầu học sinh đọc đề bài x1=0,4; x2=-0,4 (110) -Giáo viên nhấn mạnh giải phương trình này cách biến đổi chúng thành phương trình với vế trái là bình phương còn vế phải là mộthằng số -Học sinh đọc đề bài -Học sinh trả lời lên bảng Chữa bài tập d)1172,5x2+42,18=0 vô lí Vì 1172,5x2+42,18>0 Vậy phương trình vô nghiệm 3/ Chữa bài tập 17 trang 40 SBT: Giải phương trình: a)(x-3)2=4 ⇔ x-3= ± ⇔ x= ± 2+3 Vậy phương trình có hai nghiệm là: x1=5; x2=1 b)( -x)2-3=0 -x)2=3 -x= ⇔ ± ⇔ x= ∓ ⇔ ( -Học sinh đọc đề bài -Học sinh nhắc lại các đẳng thức đã học lớp Vậy phương trình có hai lên bảng Chữa bài nghiệm là: tập x1= ; x2=- 4/ Chữa bài tập 18 trang 40 SBT: Giải phương trình: a)x2-6x+5=0 ⇔ x2-6x+9=-5+9 ⇔ (x-3)2=4 ⇔ x-3= ± ⇔ x= ± 2+3 Vậy phương trình có hai nghiệm là: x1=5 ; x2=1 4) Củng cố: V/.Rút kinh nghiệm: (111) Tiết 52 Tuần 25 Soạn ngày 221/02/2010 § - CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI I/ Mục tiêu cần đạt:  Học sinh nhớ biệt thức =b -4ac và nhớ kĩ với điều kiện nào  thì phương trình vô nghiệm, có nghiệm kép, có hai nghiệm phân biệt  Học sinh nhớ và vận dụng thành thạo công thức nghiện phương trình bậc hai để giải phương trình bậc hai II/ Công tác chuẩn bị:  Xem lại các đẳng thức  Bảng phụ, phấn màu, thước thẳng III/.Phưong pháp dạy: Đặt vấn đề và giải vấn đề IV/.Tiến trình hoạt động trên lớp: 1) Ổn định: 2)Kiểm tra bài cũ: 3) Giảng bài mới: HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG HS CẦN GHI HĐ1: Công thức nghiệm: -Giáo viên chia bảng thành hai cột, cột trái ghi lại quá trình biến đổi phương trình 2x28x+1=0, cột phải tiến hành biến đổi bước phương trình ax2+bx+c=0 (a 0) Cột trái: Cột phải: 2x -8x+1=0 ax2+bx+c=0 ⇔ 2x2-8x=-1 ⇔ ax2+bx=-c ⇔ x2-4x=2 ⇔ x2-2.x.2+22=2 2 Giáo viên giới thiệu biệt thức  và cách đọc -Yêu cầu học sinh thực ?1; ?2 Tóm tắt quy trình giải phương trình bậc hai HĐ2: Aùp dụng: -Yêu cầu học sinh lên bảng giải phương trình: 3x2+5x-1=0 -Yêu cầu học sinh b c ⇔ x2+ x=a a b c ⇔ x2+2.x a =- a b ⇔ x +2.x a +( c b a +( a ) 1/.Công thức nghiệm: Đối với phương trình ax +bx+c=0 (a 0) và biệt thức =b -4ac : *Nếu >0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt: − b+ √ Δ − b −√ Δ x= ;x= ; 2a 2a *Nếu =0 thì phương trình có b nghiệm kép x1=x2=- a ; *Nếu <0 thì phương trình vô nghiệm b 2 a ) =- -Học sinh thực ?1, ?2 -Học sinh tóm tắt quy trình giải phương trình bậc hai: +Xác định các hệ số a, b, c +Tính =b2-4ac; +Tính nghiệm theo công thức  2/ Aùp dụng: VD: Giải phương trình: 3x2+5x-1=0 a=3; b=5; c=-1 =b2-4ac =55-4.3.(-1)=25+12=37>0 √ Δ = √ 37 (112) thực ?3 =>Chú ý hương trình có hai nghiệm phân biệt: − 5+ √ 37 − − √ 37 x= ;x= ; -Học sinh thực ?3: a)5x2-x+2=0 =>pt vô nghiệm b)4x2-4x+1=0 1 x1=x2= c)-3x2+x+5=0 − 1+ √ 61 − 1− √ 61 x1= ; x2= ; −6 −6 4) Củng cố:  Từng phần  Các bài tập 15, 16 trang 45 5) Hướng dẫn học tập nhà:  Học thuộc công thức nghiện phương trình bậc hai  Làm bài tập 20, 21, 22 trang 41 V/.Rút kinh nghiệm: 6  Chú ý: Nếu phương trình ax2+bx+c=0 (a 0) có a và c trái dấu thì phương trình có hai nghiệm phân biệt (113) Tiết 53 Tuần 26 Soạn ngày 28/02/2010 LUYỆN TẬP I/ Mục tiêu cần đạt:  Học sinh nhớ kỹ các điều kiện  để phương trình bậc hai ẩn vô nghiệm, có nghiệm kép, có nghiệm phân biệt  Có kĩ thành thạo vận dụng công thức nghiệm tổng quát vào giải PT bậc hai  Học sinh linh hoạt với các trường hợp phương trình bậc hai đặc biệt không cần dùng đến công thức tổng quát II/ Công tác chuẩn bị:  Các bài tập, máy tính bỏ túi  Bảng phụ, phấn màu III/.Phưong pháp dạy: Đặt vấn đề và giải vấn đề IV/.Tiến trình hoạt động trên lớp: 1) Ổn định: 2)Kiểm tra bài cũ:  Điền vào chỗ có dấu … để kết luận đúng: Đối với phương trình ax2+bx+c=0 (a 0) và biệt thức =b2-4ac: -Nếu  … thì phương trình có nghiệm phân biệt: x1= …; x2= … -Nếu  … thì phương trình có nghiệm kép: x1=x2= … -Nếu  … thì phương trình vô nghiệm  Chữa bài tập 15 b,d trang 45: 15b) 5x2+2 √ 10 x+2=0 a=5; b=2 √ 10 ; c=2 =b2-4ac=(2 √ 10 )2-4.5.2=40-40=0 Do đó phương trình có nghiệm kép 15d) 1,7x2-1,2x-2,1=0 a=1,7; b=-1,2; c=-2,1 =b2-4ac=(-1,2)2-4.1,7.(-2,1)=1,44+14,28=15,71>0 Do đó phương trình có nghiệm phân biệt 3) Giảng bài mới: HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG HS CẦN GHI HĐ1: Giải phương trình: -Giáo viên yêu cầu học sinh giải số phương trình -Yêu cầu học sinh hai học sinh làm hai câu 16b, c trang 45 Giải phương trình: -Học sinh lên bảng giải phương trình 16c) 6x2+x-5=0 a=6; b=1; c=-5 =b2-4ac=1-4.6.(-5)=121>0 √ Δ =11 Do đó phương trình có nghiệm phân biệt: − 1+ 11 − b+ √ Δ x= = = ; 1/.Giải phương trình:  Chữa bài tập 16 trang 45: 16b) 6x2+x+5=0 a=6; b=1; c=5 =b2-4ac=1-4.6.5=-119<0 Do đó phương trình vô nghiệm  Chữa bài tập 15d trang 40 SBT - x2- x=0 - x2- x=0 12 2a ⇔ -x( x+ )=0 Đây là phương trình bậc − 1− 11 − b −√ Δ x= = 12 =-1 35 hai khuyết c, giáo viên 2a ⇔ x=0 x=: =3 yêu cầu học sinh biến đổi -Học sinh lên bảng giải phương Phương trình có hai nghiệm: trình cách biến đổi về phương trình tích 35 phương trình tích (đặt thừa số x1=0; x2=- -Giáo viên cùng làm với chung)  Chữa bài tập 21b trang 41 SBT (114) học sinh bài tập 21b trang 2x2-(1-2 √ )x- √ =0 41 SBT: -Học sinh đứng chỗ đọc giáo a=2; b=-(1-2 √ ); c=- √ Giải phương trình: viên ghi lại =b2-4ac 2x2-(1-2 √ )x- √ =0 =(1-2 √ )2-4.2.(- √ ) =1+4 √ +8=(1+ √ )2>0 Do đó phương trình có nghiệm phân biệt: − b+ √ Δ −2 √ 2+1+ √2 x= = = HĐ2: Tìm điều kiện tham số để phương trình có nghiệm, vô nghiệm: -Giáo viên yêu cầu học sinh hoạt động nhóm -Học sinh đọc đề bài tập 24a trang 41 SBT Hãy tìm các giá trị m để phương trình có nghiệm kép: mx2-2(2m-1)x+2=0 -Học sinh tiến hành thảo luận nhóm, sau đó cử đại diện trả lời 2a − √2 − b −√ Δ x2 = = 2a −2 √ 2− 1− √2 =- √ 4 2/.Tìm điều kiện tham số để phương trình có nghiệm:  Chữa bài tập 24a trang 41 SBT mx -2(2m-1)x+2=0 Điều kiện: m a=m; b=-2(2m-1); c=2 =[-2(2m-1)]2-4.m.2 =4(m2-4m+1) Phương trình có nghiệm kép khi: =0 ⇔ 4(m2-4m+1)=0 ⇔ m2-4m+1=0 1=16-4=12 4+ √ 12 m1 = =2+ √ ; m2=2- √ 4) Củng cố:  Từng phần 5) Hướng dẫn học tập nhà:  Làm các bài tập 23, 24b, 25, 26 trang 41 SBT V/.Rút kinh nghiệm: Tiết 54 Tuần 26 Soạn ngày 28/02/2010 §4 - CÔNG THỨC NGHIỆM THU GỌN I/ Mục tiêu cần đạt:  Học sinh thấy lợi ích công thức nghiệm thu gọn ’ ’  Học sinh xác định b cần thiết và nhớ kĩ công thức tính   Học sinh nhớ và vận dụng tốy công thức nghiệm thu gọn; biết sử dụng triệt để công thức này trường hợp có thể để làm việc tính toán đơn giản II/ Công tác chuẩn bị:  Máy tính bỏ túi  Bảng phụ, phấn màu III/.Phưong pháp dạy: Đặt vấn đề và giải vấn đề IV/.Tiến trình hoạt động trên lớp: 1) Ổn định: 2)Kiểm tra bài cũ:  Hãy phát biểu công thức nghiệm phương trình bậc hai  Aùp dụng giải phương trình 3x2+8x+4=0 (115) 3) Giảng bài mới: HOẠT ĐỘNG GV HĐ1: Công thức nghiệm thu gọn: -Giáo viên đặt vấn đề: Đối với phương trình ax2+bx+c=0 (a 0), nhiều trường hợp đặt b=2b’ áp dụng công thức nghiệm thu gọn thì việc giải phương trình đơn giản -Yêu cầu học sinh tính  theo b’, với b=2b’ -Căn vào công thức nghiệm đã học, b=2b’ và =4’ hãy tìm nghiệm phương trình bậc hai (nếu có) với trường hợp ’>0, ’=0, ’<0 HĐ2: Áp dụng: -Yêu cầu học sinh thực ?2 -Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG HS CẦN GHI 1/.Công thức nghiệm thu gọn: Đối với phương trình ax +bx+c=0 (a 0) và b=2b’, ’=b’2-ac; *Nếu ’>0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt: -Học sinh tính: − b' + √ Δ' − b' − √ Δ' b=2b’ x ; x ; 1= 2= a a =b2-4ac=(2b’)-4ac *Nếu ’=0 thì phương trình có =4b’2-4ac=4(b’2-ac)=4’ b' -Học sinh trả lời: nghiệm kép x1=x2=; a ’ *Nếu  >0 thì phương trình có *Nếu  ‘<0 thì phương trình vô hai nghiệm phân biệt: nghiệm − b' + √ Δ' − b' − √ Δ' x1= ; x2 = ; a a *Nếu ’=0 thì phương trình có nghiệm kép x1=x2=- b' ; a *Nếu  ‘<0 thì phương trình vô nghiệm 2/ Áp dụng: ?2:Giải phương trình 5x2+4x-1=0 cách điền vào -Học sinh tiến hành thảo luận chỗ trống: nhóm, sau đó cử đại diện trả lời a=5; b’=2; c=-1 ’=b’2-ac=22-5.(-1)=4+5=9>0 √ Δ' =3 Phương trình có hai nghiệm là: − 2+3 − b' + √ Δ' = = 5 a ' ' − 2− − b −√ Δ x2= = =-1 a -Yêu cầu học sinh thực ?3 -Giáo viên yêu cầu học sinh so sánh các công thức =b2-4ac và ’= b’2-ac (không có hệ số 4ac); Công thức nghiệm (tổng quát) mẫu là 2a, công thức nghiệm thu gọn mẫu là a;  và ’ cùng dấu vì =4’ nên số nghiệm phương trình không thay đổi dù xét  hay ’ x1= ?3 b)7x -6 √ x+2=0 a=7; b’=-3 √ ; c=2 ’=b’2-ac=42-3.4=18-14=4>0 √ Δ' =2 Phương trình có hai nghiệm là: 2+2 − b' + √ Δ' x= = √ a ' ' x2= − b − √ Δ = √ −2 a ?3: Xác định a, b’,c dùng công thức nghiệm thu gọn giải các phương trình: a)3x2+8x+4=0 a=3; b’=4; c=4 ’=b’2-ac=42-3.4=16-12=4>0 √ Δ' =2 Phương trình có hai nghiệm là: − +2 − b' + √ Δ' =− x1= = 3 a ' ' −4−2 − b −√ Δ x2= = =-2 a (116) 4) Củng cố:  Từng phần  Các bài tập 17, 18 trang 49 5) Hướng dẫn học tập nhà:  Học thuộc công thức nghiệm thu gọn  Làm bài tập9 23 trang 49, 50 V/.Rút kinh nghiệm: Học sinh còn nhằm lẫn hai công thức nghiệm tổng quát và công thức nghiệm thu gọn (tìm nghiệm mẫu là 2a hay a cón lúng túng) =>Giáo viên củng cố (117) Tiết 55 Tuần 27 Soạn ngày 07/03/2010 LUYỆN TẬP I/ Mục tiêu cần đạt:  Học sinh thấy lợi ích công thức nghiệm thu gọn  Có kĩ thành thạo vận dụng công thức này để giải phương trình bậc hai II/ Công tác chuẩn bị:  Các bài tập, máy tính bỏ túi  Bảng phụ, phấn màu III/.Phưong pháp dạy: Đặt vấn đề và giải vấn đề IV/.Tiến trình hoạt động trên lớp: 1) Ổn định: 2)Kiểm tra bài cũ:  Hãy chọn phương án đúng: Đối với phương trình ax2+bx+c=0 (a 0) và b=2b’, ’=b’2-ac; (A) Nếu ’>0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt: x1= − b' + √ Δ' − b' − √ Δ' ; x2= ; a a b' (B) Nếu  =0 thì phương trình có nghiệm kép x1=x2=; 2a ’ (C) Nếu  ‘<0 thì phương trình vô số nghiệm (D) Nếu ’ thì phương trình vô nghiệm  Hãy dùng công thức nghiệm thu gọn để giải phương trình 17c: 5x2-6x+1=0 3) Giảng bài mới: HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG HS CẦN GHI HĐ1: Chữa bài tập 20 trang 49: -Yêu cầu học sinh đọc đề bài -Giáo viên yêu cầu học sinh lên bảng Chữa (Giáo viên nhắc phương trình bậc hai khuyết, nhìn chung không nên giải công thức nghiệm mà nên đưa phương trình tích dùng cách giải riêng) HĐ2:Chữa bài tập 21 trang 49: -Yêu cầu học sinh đọc đề bài Giáo viên chú ý có điều kì lạ Vì x1 mẫu 12, còn x2 lại số hạng tự phương trình bậc hai đã cho? (=>X2-SX+P=0) - học sinh lên bảng giải các phương trình, em câu d)4x2-2 √ x=1- √ ⇔ 4x2-2 √ x-1+ √ =0 a=4; b=-2 √ ;b’= - √ ; c=1+ √ ’=b’2-ac=3-4(-1+ √ ) =3+4-4 √ =(2- √ )2 √ Δ' =2- √ 3+2 − √3 x= √ = −2+ √ √ 3− = x2= √ 1/.Chữa bài tập 20 trang 49: a)25x2-16=0 ⇔ x2= 16 25 ⇔ x= ± 16 = ± 25 √ b)2x +3=0 Phương trình vô nghiệm vì vế trái là 2x2+3 3, còn vế phải c)4,2x2+5,46x=0 ⇔ 4,2x(x+1,3)=0 Phương trình có hai nghiệm: x1=0; x2=-1,3 2/.Chữa bài tập 21 trang 49: -Học sinh lên bảng giải các Giải vài phương trình An Khô phương trình va-ri-zmi a)x2=12x+288 b) 12 x2+ 12 x=19 ⇔ x2-12x-288=0 ⇔ x2+7x-228=0 ’=(-6)2-1.(-288)=36+288=324 =49-4.(-88)=49+912=961=31 √ Δ' =18 − 7+31 x1= =12 x1=6+18=24 x2=6-18=-12 − −31 x2= =-19 (118) HĐ3: Chữa bài tập 22 trang 49: -Yêu cầu học sinh đọc đề bài -Học sinh đứng chỗ trả lời -Giáo viên nhấn mạnh lại nhận xét: Vì a, c trái dấu nên phương trình có hai nghiệm phân biệt HĐ4: Chữa bài tập 23 trang 50: -Yêu cầu học sinh đọc đề bài -Học sinh tiến hành thảo luận -Yêu cầu học sinh tiến nhóm, sau đó cử đại diện trả lời hành thảo luận nhóm 3/.Chữa bài tập 22 trang 49: a)Vì ac=-15.2005<0 Nên phương trình có hai nghiệm phân biệt 19 b)Vì ac= (-1890)<0 Nên phương trình có hai nghiệm phân biệt 4/ Chữa bài tập 23 trang 50: a) Khi t=5(phút) thì: v=3.52-30.5+135=60(km/h) b) Khi v=120(km/h), để tìm t ta giả phương trình 120=3t2-30t+135 hay t2-10t+5=0 ’=52-5=20 √ Δ' =2 √ t1=5+2 √ 9,47 ; t2=5-2 √ 0,53 Vì đa chỏ theo dõi 10 phú nên0<t 10, đó hai giá trị t thích hợp Vậy t1 9,47 ; t2 0,53 4) Củng cố:  Từng phần 5) Hướng dẫn học tập nhà:  Làm các bài tập 24 trang 50 SBT 27, 28, 31,32 trang 42, 43 V/.Rút kinh nghiệm: (119) Tiết 56 Tuần 27 Soạn ngày 07/03/2010 § - HỆ THỨC VI – ÉT VÀ ỨNG DỤNG I Mục tiêu: -HS nắm vững hệ thức Vi-ét -Vận dụng ứng dụng hệ thức Vi-ét như: + Nhẩm nghiệm phương trình bậc hai các trường hợp a + b + c = 0, a– b + c = các trường hợp mà tổng và tích nghiệm là số nguyên với giá trị tuyệt đối không quá lớn + Tìm số biết tổng và tích chúng II Chuẩn bị: GV: Đèn chiếu, phim HS: Máy tính III Tiến trình dạy học: Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ -Viết công thức nghiệm phương trình bậc hai, công thức nghiệm thu gọn - b'+ D ' - b'- D ' x1 = x2 = 2a 2a -Có ; Hãy tính: a) x1 + x2 b) x1 x2 -Viết công thức  x1 + x2 = = - b + D - b- D - 2b - b + = = 2a 2a 2a a - b + D - b- D = 2a 2a  x1 x2 = b2 - D b2 - b2 + 4ac c = = = (2a)2 4a2 a -Nhận xét – Vào bài Hoạt động 2: Hệ thức Vi-ét -Gọi HS đọc đl Vi-ét -Biết các pt sau có nghiệm, hãy tính tổng và tích chúng a) 2x2 – 9x + = b) -3x2 + 6x – = -Nhờ đl Vi-ét đã biết nghiệm pt bậc hai thì có thể suy nghiệm -Cho HS làm ?2 PT: 2x2 - 5x + = a)Xác định a, b, c tính a+b+c b) x = là nghiệm pt c)Tìm x2? -Qua bài này em có nhận xét gì? -Đọc định lí a) x1 + x2 = - - 9 = 2 Và x1 x2 = = =2 b) x1 + x2 = - Và x1 x2 = ?2 a) a = 2; b = - 5; c = a+b+c=2–5+3=0 b)Thay x = vào pt ta có: 2.12 – 5.1 + = Vậy x=1 là nghiệm pt c)Theo đl Vi-ét, ta có: 1/ Hệ thức Vi-ét: Nếu x1,x2 là hai nghiệm phương trình ax2+ bx + c = (a ≠ 0) thì: ìï -b ïï x1 + x2 = a ïí c ïï ïï x1.x2 = a î Tổng quát: PT: ax2+ bx + c = (a≠ 0) Có: a + b + c = thì c x1 = 1; x2 = a Ví dụ: –5x2 + 3x + = (120) -Cho HS làm ?3 PT: 3x2 + 7x + = -Rút nhận xét x1.x2 = = 1,5  x2 = 1,5 -Nêu nhận xét sgk -Làm ?4 Làm ?3 Thực tương tự ?2 -Nêu nhận xét sgk -Hoạt động theo nhóm Hoạt động 3: Tìm hai số biết tổng và tích chúng -Xét bài toán: Tìm hai số biết Gọi số thứ là x thì số tổng chúng bằngS và tích là S – x chúng P Tích số P, ta có pt: -Hãy chọn ẩn số và lập pt x(S – x) = P bài toán hay: x2 – Sx + P = (1) PT (1) có nghiệm nào? PT có nghiệm -Vậy muốn tìm số biết D = S2 - 4P ³ tổng và tích chúng -Ta lập và giải pt: x2 – Sx + P ta làm nào? = để tìm số đó -Giới thiệu ví dụ -Đọc ví dụ sgk -Làm bài ?5 -Cả lớp làm bài, HS lên Tìm số biết tổng chúng bảng trình bày 1, tích chúng -Giới thiệu ví dụ Tính nhẩm nghiệm pt x2 – 5x + = -Theo dõi cách giải Hoạt động 4: Củng cố – Luyện tập -Phát biểu hệ thức Vi-ét -Viết công thức hệ thức Vi-ét -Bài 25: 17 x1 + x2 = x1.x2 = 2; a) D = 281; a+b+c=–5+3+2=0 pt có nghiệm: c x1 = 1; x2 = a = - PT ax2+ bx + c = (a ≠0) Có: a – b + c = thì c x1= –1; x2 = – a Ví dụ: 2004x2 + 2005x + = a – b + c = 2004 – 2005 +1 = PT có nghiệm: c x1 = –1; x2 = a = 2004 2/ Tìm hai số biết tổng và tích chúng: Nếu số có tổng S và tích P thì số đó là nghiệm pt x2 – Sx + P = Điều kiện để có số đó là S2 - 4P ³ Áp dụng: Ví dụ 1: (sgk) Hai số cần tìm là nghiệm pt x2 – x + = Ta có: D = (- 1)2 – 4.1.5 = 1– 20 = – 19< Vậy không có số nào thỏa mãn d0iều kiện bài toán Ví dụ 2: (sgk) Vì x1 + x2 = = + 3; x1 x2 = = Suy ra: x1 = 2; x2 = là nghiệm pt đã cho (121) x1 + x2 = ; x1.x2 = - b) D = 701; -Bài 26: a) PT 35x2 – 37x + = c) PT x2 – 49x – 50 = Có: a + b + c = 35 – 37 + = Có: a – b + c = + 49 – 50 = PT có nghiệm: x1 = 1; x2 = 35 PT có nghiệm: x1 = – 1; x2 = 50 -Bài 27: a) PT x2 –7x + 12 = có D = 49 – 48 = > Ta có: x1 + x2 = = + và x1 x2 = 12 = suy x1 = 3; x2 = là nghiệm pt x2 –7x + 12 = b) PT x2 + 7x + 12 = có x1 + x2 = –7 = –3 – 4; x1 x2 = 12 = (–3).( – 4) suy x1 = –3; x2 = –4 là nghiệm pt x2 + 7x + 12 = -Bài 28: Hai số cần tìm là nghiệm pt: x2 – 32x + 231 = Ta có: D ¢=(-16)2 –231 = 256 – 231 = 25 > PT có nghiệm phân biệt: x1 = 16 + 25 = 21; x2 = 16- 25 = 11 Về nhà: -Học bài -BT: Hoàn tất các bài tập còn lại (122) Tiết 57 Tuần 28 Soạn ngày 14/03/2010 LUYỆN TẬP I Mục tiêu: -Củng cố hệ thức Vi-ét -Rèn luyện kĩ vận dụng hệ thức Vi-ét để: + Tính tổng, tích các nghiệm phương trình + Nhẩm nghiệm phương trình bậc hai các trường hợp a + b + c = 0, a– b + c = tổng và tích nghiệm (nếu nghiệm là số nguyên với giá trị tuyệt đối không quá lớn) + Tìm số biết tổng và tích chúng + Lập phương trình biết nghiệm nó II Chuẩn bị: GV: Đèn chiếu, phim HS: Máy tính III Tiến trình dạy học: Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ -Phát biểu hệ thức Vi-ét Cho các pt: a) 2x2 – 7x + = b) 2x2 + 9x + = c) 5x2 + x + = Tìm x1 + x2 và x1 x2 ? -Nêu cách tính nhẩm nghiệm trường hợp a + b + c = 0; a – b + c = Nhẩm nghiệm các pt sau: a) 7x2 – 9x + = b) 23x2 – 9x – 32 = Hoạt động 2: Luyện tập -Đưa đề bài lên màn hình Không giải pt, hãy tính tổng và tích các nghiệm (nếu có) pt sau: a) 4x2 + 2x – = b) x2 – 12x + = c) x2 + x + = d) 159x2 – 2x – = -Phát biểu hệ thức Vi-ét Bài tập: a) D = (–7)2 – 4.2.2 = 33 > x1 + x2 = x1.x2 = = 2; b) Có a – b + c = – + = - x1 + x2 = x1.x2 = ; c) D = – 4.5.2 = –39 < 0.PT vô nghiệm -Phát biểu a) Có: a + b + c = – + = c = a  x1 = 1; x2 = b) Có a – b + c = 23 + – 32 = - c 32 = 23  x1 = –1; x2 = a em đồng thời lên bảng làm bài a)Vì a và c trái dấu nên pt có nghiệm Bài 29: a) PT 4x2 + 2x – = x1 + x2 = ; x1.x2 = b) PT: x2 – 12x + 4=0 Ta có: D ¢=36 – 36 = (123) a) x2 – 2x + m = -Tìm giá trị m để pt có nghiệm, tính tổng và tích theo m a) x2 – 2x + m = b) x2 + 2(m – 1)x + m2 = Gợi ý: phương trình bậc hai có nghiệm nào? Để tìm m cho pt có nghiệm ta làm nào? b) x2 + 2(m – 1)x + m2 =0 -PT có nghiệm D ¢ ³ -Đưa đề bài lên màn hình: a)1,5x2 – 1,6 x + 0,1 = -Hoạt động theo nhóm a)PT có nghiệm c x1 = 1; x2 = a b) x2 – (1– )x – 1=0 c)(2– )x2 + x –(2 + ) = -Tính D ¢ giải tìm m b) PT có nghiệm c x1 = –1; x2 = a c) PT có nghiệm x1 = - ( + 3) x2 = ( 2- 3) = - ( + 3) ( + 3) 4- = - ( + + 3) d)(m –1)x2 – (2m + 3)x + m + = Với m≠1 = - 7- d) PT có nghiệm -Đưa đề bài lên màn hình: a)u + v = 42; uv = 441 a)u và v là nghiệm pt: x2 – 42x + 441 =0 b)u và v là nghiệm pt: x2 + 42x – 400 =0 D ¢= 212 + 400 = 841 D ¢= 29 x1 = 8; x2 = - 50 b)u + v = – 42; uv = – 400 Đặt: – v = t, ta có: x1 + x2 = ; x1 x2 = c) PT: x2 + x + =0 vô nghiệm d) PT: 159x2 – 2x – 1=0 x1 + x2 = 159 ; x1.x2 = 159 Bài 30: a) D ¢= (–1)2 – m = 1–m PT có nghiệm khi: – m ³ hay m £  x1 + x2 = 2; x1 x2 = m b) D ¢=(m – 1)2 – m2 = m2 – 2m +1 – m2 = – 2m PT có nghiệm khi: – 2m ³ hay m £  x1 + x2 = – 2(m – 1); x1 x2 = m2 Bài 31: a)Ta có: a + b + c = = 1,5 – 1,6 + 0,1 =  x1 = 1; x2 = 0,1 = 1,5 15 b)Ta có: a – b + c = = 3+1– –1 =  x1 = – 1; x2 = (124) c)u – v = 5; uv = 24 -Hướng dẫn HS phân tích +Đặt a làm nhân tử chung +Áp dụng đl Vi-ét phân tích tiếp Ta có: ax2 + bx + c = b c = ax2 – (– a )x + a  = ax2 – (x1 + x2)x + x1x2 = a[(x2 – x1x)–(x2x – x1x2)] = a(x – x1)(x – x2) -Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 2x2 – 5x + 3; b) 3x2 + 8x + u + t = 5; ut = – 24 u và t là nghiệm pt: x2 – 5x – 24 = -Thực hướng dẫn GV -2HS lên bảng làm bài, lớp cùng làm vào a) Có: a+b+c=2–5+3=  x1 = 1; x2 = 2 b) D ¢= - 2.3 = 10  D ¢= 10 PT có nghiệm - + 10 x1 = ; - - 10 x2 = 3 = c)Ta có: a + b + c = 2– + –2 – =0  x1 = 1; x2 = - 7- d)Ta có: a + b + c = m – –2m – + m +4=0  x1 = –1 ; x2 = m+ m- Bài 32: a) u = v = 21 b) u = 8; v = –50 u = – 50; v = c) u = 8; t = –3 u = –3; t =  u = 8; v = u = –3; v = –8 Bài 33: a) 2x2 – 5x + = = 2(x –1)(x – ) = (x –1)(2x –3) b) 3x2 + 8x + æ - - 10ö ÷ = 3ç x÷ ç ÷ ÷ ç è ø æ - + 10÷ ö ç ÷ çx ÷ ÷ ç è ø æ + 10÷ ö = 3ç x+ ÷ ç ç ÷ ÷ è ø æ - 10ö ÷ ç ÷ çx + ÷ ÷ ç ø è (125) Về nhà: -Học bài -Ôn tập kiến thức chương IV- Chuẩn bị kiểm tra tiết (126) Tiết 58 Tuần 28 Soạn ngày 14/03/2010 § - PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI I Mục tiêu: -HS thực hành tốt việc giải số dạng phương trình quy phương trình bậc hai như: phương trình trùng phương, phương trình có chứa ẩn mẫu thức, vài dạng phương trình bậc cao có thể đưa phương trình tích giải nhờ ẩn phụ -HS ghi nhớ giải phương trình chứa ẩn mẫu thức trước hết phải tìm điều kiện ẩn và phải kiểm tra đối chiếu điều kiện để chọn nghiệm thỏa mãn điều kiện đó -Rèn kĩ phân tích đa thức thành nhân tử để giải phương trình tích II Chuẩn bị: GV: Đèn chiếu, phim HS: Máy tính III Tiến trình dạy học: Hoạt động 1: Phương trình trùng phương -Giới thiệu phương trình -Lấy vài ví dụ pt trùng trùng phương có dạng: phương ax4 + bx2 + c = (a ≠ 0) 2x4 – 3x2 + = Ví dụ: x4 – 13x2 + 36 = 5x4 – 16 = 4x4 + x2 = -Làm nào để có thể giải -Đặt x2 = t PTTP? -Hướng dẫn cách giải -Theo dõi và thực  = (–13)2 – 4.1.36 = = 169 –144 = 25 D = 13 + t1 = =9 13 - -Sau HS giải xong pt ẩn t, t2 = =4 GV hướng dẫn tiếp (TMĐK t  0) -Lưu ý điều kiện t -Làm bài ?1 a)4x4 + x2 – = -Thực theo nhóm b)3x4 + 4x2 + = Mỗi dãy làm câu Hoạt động 2: Phương trình chứa ẩn mẫu thức -Hãy nhắc lại các bước giải -Trả lời bước pt chứa ẩn mẫu -Làm ?2 Giải pt: -Thảo luận nhóm và thực trên phiếu học tập x  3x   x2  x +Điều kiện: -Sau HS thực xong, +Khử mẫu và biến đổi treo bảng các nhóm để 1/ Phương trình trùng phương: Phương trình trùng phương là phương trình có dạng: ax4 + bx2 + c = (a ≠ 0) Ví dụ: Giải pt: x4 – 13x2 + 36 = Đặt x2 = t (t  0), ta pt: t2 –13t +36 =  =169 –144 = 25 t1 = 9; t2 = Với t = t1 = ta có x2 =  x1 = -3; x2 = Với t = t2 = ta có x2 =  x1 = -2; x2 = Vậy pt có nghiệm: x1 =3; x2 = -3; x3 = -2; x4 = 2/ Phương trình chứa ẩn mẫu thức: Ví dụ 1: x  3x   x Giải pt: x  ĐK: x ≠ –3; x2 –3x + = x + (127) lớp cùng theo dõi -Nhận xét, sửa chữa, bổ sung Hoạt động 3: Phương trình tích -Cho HS đọc ví dụ sgk -Đọc ví dụ Một tích nào? Giải pt: x3 + 3x2 + 2x = -Làm ?3  x(x2 + 3x + 2) =  x = x2 + 3x + = Vậy pt có nghiệm x1 = 0; x2 = –1; x3 = –2  x2 – 4x + = 0(*) Nghiệm pt(*) là: x1 = 1(TMĐK); x2 = Vậy nghiệm pt là x = 3/ Phương trình tích: Ví dụ 2: (sgk) (x + 1)(x2 + 2x – 3) =  x + = x2 + 2x – = Vậy pt có nghiệm là: x1 = –1; x2 = 1; x3 = –3 Hoạt động 4: Củng cố – Luyện tập -Nêu cách giải phương trình trùng phương -Khi giải phương trình chứa ẩn mẫu thức cần lưu ý các bước nào? -Ta có thể giải các phương trình bậc cao cách nào? -Bài tập 34: a) x4 – 5x2 + = Đặt x2 = t (t  0) ta có: t2 – 5t + =  t1 = 1; t2 = Phương trình có nghiệm là: x1 = –1; x2 = 1; x3 = –2; x4 = b) 2x4 –3x2 –2 = pt: 2t2 – 3t – =  t1 = 2; t2 = – (loại) Phương trình có nghiệm là: x1 = – ; x2 = c) t1 = – (loại); t2 = –3 (loại) Phương trình vô nghiệm -Bài tập 35:  57  57 x1  x2   8 a) ; b) x1 = 4; x2 = Về nhà: -Học bài -BT: 36; 37 c) x = –3 (128) Tiết 59 Tuần 29 Soạn ngày 21/03/2010 LUYỆN TẬP I/ Mục tiêu cần đạt:  Học sinh biết cách giải số dạng phương trình quy phương trình bậc hai như: phương trình trùng phương, phương trình có chứa ẩn mẫu thức, vàidạng phương trình bậc cao có thể đưa phương trình tích giải nhờ ẩn phụ  Học sinh ghi nhờ giải phương trình có chứa ẩn mẫu thức trước hết phải tìm điều kiện ẩn và phải kiểm tra đối chiếu điều kiện để chọn nghiệm thỏa mãn điều kiện đó  Học sinh rèn kỹ phân tích đa thức thành nhân tử giải giải phương trình tích II/ Công tác chuẩn bị:  Các bài tập  Bảng phụ, phấn màu III/.Phưong pháp dạy: Đặt vấn đề và giải vấn đề IV/.Tiến trình hoạt động trên lớp: 1) Ổn định: 2)Kiểm tra bài cũ: 3) Giảng bài mới: HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG HS CẦN GHI HĐ1: Chữa bài tập 37 trang 56: -Yêu cầu học sinh đọc đề bài -Định nghĩa phương trình trùng phương, nêu cách tìm nghiệm phương trình này 1/.Chữa bài tập 37 trang 56: -Học sinh đọc đề bài a)9x4-10x2+1=0 -Học sinh trả lời: Đặt x2=t Điều kiện: t Phương trình trùng phương là =>9t2-10t+1=0 phương trình có dạng: Vì a+b+c=9-10+1=0 ax +bx +c=0 (a 0) Nên: Cách tìm nghiệm phương trình t1=1 (TM); trùng phương: t2= (TM) Đặt x =t Điều kiện: t Với t=t1=1, ta có x2=1 =>phương trình bậc hai ẩn t,  giải phương trình bậc hai ẩn t => x1= - 1; x2=1 vừa tìm =>tìm ngiệm pt đã  Với t=t2= , ta có x2= cho 1 =>x3= - ; x4= b)5x4+2x2-16=10-x2 ⇔ 5x4+3x2-26=0 Vậy phương trình đã cho Đặt x =t Diều kiện: t nghiệm: x 1= - 1; x2=1; x3= =>5t +3t-26=0 a=5; b=3; c=-26 HĐ2::Chữa bài tập 38 =b2-4ac=9+4.5.26=529=232 2/.Chữa bài tập 38 trang 56: trang 56: t1=2 (TM); a)(x-3)2+(x+4)2=23-3x -Yêu cầu học sinh đọc đề t2=-2,6 (loại) ⇔ x2-6x+9+x2+8x+16=23-3x bài Với t=2 =>.x2=2 ⇔ x= ± √ 2 -Hãy nêu đẳng Vậy phương trình đã cho có ⇔ 2x +5x+2=0 =25-16=9 thức đa học lớp 8? nghiệm: x1= - √ ; x2= √ 2 2 14 (A+B) =A +2AB+B e) =1- − x Điều kiện x1=- , x2=-2 2 x −9 (A-B) =A -2AB+B x x −4 x ( x −7) 2 x ± A -B =(A+B)(A-B) d) -1= − 3 (A+B)3=A3+3A2B+3AB2+ =>14=x2-9+x+3 ⇔ 2x(x-7)-6=3x-2(x-4) ⇔ x2+x-20=0 B3 có ; x4 = (129) (A-B)3=A3-3A2B+3AB2 -B3 A3+B3=(A+B)(A2AB+B2) A3 -B3=(A-B)(A2+AB+B2) HĐ3: Chữa bài tập 40 trang 57: -Yêu cầu học sinh đọc đề bài (kể phần hướng dẫn đặt ẩn phụ) -Yêu cầu học sinh tiến hành thảo luận nhóm, sau đó cử đại diện trả lời x1=4 ; x2= - 3/ Chữa bài tập 39 trang 57: a)(3x2-7x-10)[2x2+(1- √ )x+ √ -3]=0 x −7 x −10=0 ¿ x +(1− √ 5) x+ √5 −3=0 ¿ ¿ ¿ ¿ ⇔ ⇔ 2x2-15x-14=0 =225+112=337 15+ √ 337 15 − √ 337 x= ;x= 4 3/ Chữa bài tập 40 trang 57: a)3(x2+x)2-2(x2+x)-1=0 Đặt t=x2+x, ta có: 3t2-2t-1=0 *Giải pt: 3x2-7x-10=0 ta được: =>t1=1 ; t2=- 10 x1=-1; x2=  Với t=t1=1, ta có x2+x=1 hay *Giải pt: 2x2+(1- √ )x+ √ - x +x-1=0 − 1+ √ − 1− √5 3=0, => x1= ; x2= 2 ta được: −3  Với t=t2=- , ta có x2+x= x =1 ; x = √ 2 Vậy phương trình đã cho có 10 nghiệm: x1= - 1; x2=; −3 1; x = √ hay: 3x2+3x+1=0 PT này vô x3= nghiệm Vậy phương trình đã cho có − 1+ √5 nghiệm: x1= ; x2 = − 1− √ 4) Củng cố:  Từng phần 5) Hướng dẫn học tập nhà:  Làm các bài tập chưa Chữa trang 56, 57 V/.Rút kinh nghiệm: Tiết 60 Tuần 29 Soạn ngày 21/03/2010 § - GIẢI BÀI TỐN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH I/ Mục tiêu cần đạt:  Học sinh biết cách chọn ẩn, đặt điều kiện cho ẩn  Học sinh biết cách tìm mối liên hệ các kiện bài toán để lập phương trình  Học sinh biết trình bày bài giải bài toán bậc hai II/ Công tác chuẩn bị:  Ôn tập các bước giải bài toán cách lập phương trình, máy tính bỏ túi  Bảng phụ, phấn màu, thước thẳng III/.Phưong pháp dạy: Đặt vấn đề và giải vấn đề IV/.Tiến trình hoạt động trên lớp: 1) Ổn định: 2)Kiểm tra bài cũ: 3) Giảng bài mới: HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG HS CẦN GHI -Yêu cầu học sinh đọc đề -Học sinh đọc đề bài: Ví dụ: SGK (130) bài -Để giải bài toán cách lập phương trình ta phải làm bước nào? (B1: Lập phương trình: -Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số; -Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết; -Lập phương trình biểu thị mối quan hệ gi7ũa các đại lượng B2: Giải phương trình B3: Trả lời:Kiểm tra xem các nghiệm PT, nghiệm nào thỏa mãn ĐK ẩn, nghiệm nào không, kết luận) Một xưởng may phải may xong 3000 áo thời gian qui định Để hoàn thành sớm kế hoạch, ngày xưởng đã may nhiều áo so với áo phải may ngày theo kế hoạch Vì ngày trước hết thời hạn, xưởng đã may 2650 áo Hỏi theo kế hoạch, ngày xưởng phải may xong bao nhiêu áo? -Học sinh có thể trình bày dạng bảng: Kế hoạch Số áo may ngày x (áo) Thực x+6 (áo) Giải -Gọi số áo phải may ngày theo kế hoạch là x (x N*) -Thời gian qui định may xong 3000 áo là 3000 x (ngày) -Số áo thực tế may ngày là x+6 (áo) -Thời gian may xong 2650 áo là 2650 x +6 (ngày) Ta có phương trình: 3000 2650 -5= x x +6 ⇔ 3000(x+6)+5x(x+6)=2650 x ⇔ x2-64x-3600=0 ’=322+3600=4624 √ Δ' =68 x1=32+68=100 (TM) x2=32-68=-36 (loại) Trả lời: Theo kế hoạch, ngày xưởng phải may xong 100 áo Số ngày Số áo may 3000 3000 (áo) (ngày) x 2650 x +6 (ngày) 2650 (áo) -Yêu cầu học sinh tiến -Học sinh tiến hành thảo luận ?1: hành thảo luận nhóm, sau đó cử đại diện trả lời Gọi chiều rộng mảnh đất là x (m) nhóm ?1 ĐK: x>0 -Chiều dài mảnh đất là x+4 (m) Ta có phương trình : x(x+4)=320 ⇔ x2+4x-320=0 ’=4+320=324 √ Δ' =18 x1=-2+18=16 (TM) x2=-2-18=-20 (loại) Trả lời: Chiều rộng mảnh đất là 16(m) Chiều dài mảnh đất là 16+4=20(m) 4) Củng cố:  Từng phần  Các bài tập 41, 42, 43 trang 58 5) Hướng dẫn học tập nhà: (131)  Làm bài tập 44 51 trang 58, 59  V/.Rút kinh nghiệm: (132) Tiết 61;62 Tuần 30 Soạn ngày 28/03/2010 LUYỆN TẬP 1& I/ Mục tiêu cần đạt:  Học sinh củng cố  Có kĩ thành thạo vận dụng II/ Công tác chuẩn bị:  Các bài tập  Bảng phụ, phấn màu III/.Phưong pháp dạy: Đặt vấn đề và giải vấn đề IV/.Tiến trình hoạt động trên lớp: 1) Ổn định: 2)Kiểm tra bài cũ: 3) Giảng bài mới: HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG HS CẦN GHI GV: Gợi í HS tóm tắt đề , chọn ẩn số, điều kiện ẩn số Số liền sau số x là số nào? Ta có pt nào? GV; Gọi HS giải pt chọn nghiệm trả lời HS: tóm tắt đề , gọi x là số bé 45/Gọi x là số bé (x  N,x> 0) thì số liền sau là x+1 Số tự nhiên kề sau là x+1 Ta có pt; x(x+1) –(x+x+1) =109 HS: pt; x(x+1) –(x+x+1) =109 <= > x2 –x -110 =0  =21  =1+440= 441 => HS: Ta có pt; x(x+1) – => x1=11;x=2==-10 ( loại) (x+x+1) =109 Vậy hai số phải tìm là 11 và 12 <= > x –x -110 =0 46/ Gọi x là chiều rộng ( x> 0,m)  =1+440= 441 => 240  =21 chiều dài mảnh đất; x => x1=11;x=2==-10 ( loại) ta có pt; Vậy hai số phải tìm là 11 và 240 12 (x+3)( x -4) =240 46/ Gọi x là chiều rộng ( x> <= > x2 +3x -180 =0 0,m)  =9+720= 729 =>  =27 GV: Gợi í HS tóm tắt đề , => x1=12;x2=-15 ( loại) chọn ẩn số, điều kiện Vậy chiều rộng là 12 m; chiều dài là 20 ẩn số m HS: Gọi x là vận tốc xe 47/Gọi x là vận tốc xe bác Hiệp( x> bác Hiệp( x> 0, km/h) 0, km/h) vận tốc xe cô lan x-3 vận tốc xe cô lan x-3 30 30   ta có pt: x  x <= > x2 -3x -180 =0  =9+720= 729 =>  =27 GV: Gợi í HS cách tìm => x1=15;x2=-12 ( loại) nồng độ dung dịch Vậy vận tốc bác hiệp là: 15 km/h Vận tốc cô lan là 12 km/h HS: Giải bài tập : 30 30   ta có pt: x  x <= > x2 -3x -180 =0  =9+720= 729 =>  =27 => x1=15;x2=-12 ( loại) Vậy vận tốc bác hiệp là: 15 km/h Vận tốc cô lan là 12 km/h Gọi lượng nước thêm vào là x (x> 0,g) 40 Nồng độ muối dung dịch là x  40 (133) 40 40 10   ta có pt: x  40 x  240 100 Nồng độ dung dịch sau hkhi thêm 40 <= > x +280x -70400 =0 nước vào là x  240  =19600+70400= 90000 => 40 40 10    =300 ta có pt: x  40 x  240 100 <= > x2 +280x -70400 =0 => x1=160;x2=-440 ( loại) Vậy lượng nước thêm vào là  =19600+70400= 90000 =>  =300 160 g => x1=160;x2=-440 ( loại) Vậy lượng nước thêm vào là 160 g 4) Củng cố:  Từng phần 5) Hướng dẫn học tập nhà:  Làm các bài tập trang V/.Rút kinh nghiệm: (134) Tiết 63 Tuần 31 Soạn ngày 04/04/2010 THỰC HÀNH SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI I Mục tiêu: - Qua tiết học HS biết sử dụng thành thạo máy tính Casio f(x) 500 để tính giá trị biểu thức và giải phương trình bậc hai, bậc ẩn - Giáo dục HS lòng yêu khoa học, say mê học toán II Chuẩn bị: GV và HS: Máy tính bỏ túi Casio f(x) 500 GV: Bảng phụ III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Kiểm tra GV kiểm tra chuẩn bị HS Hoạt động 2: Tính giá trị biểu thức Ví dụ 1: Tính giá trị biểu thức HS đọc ví dụ A = 3x2- 3,5x +2 x = 4,13 Đọc bảng hướng dẫn và thực tính: GV treo bảng phụ hướng dẫn cách thực HS đọc kết hiện: x x - x A = 38,7157 +2 = HS thực VD2 GV yêu cầu HS thực ví dụ 2: Kết quả: B = - 2,9875 Tính giá trị biểu thức B = -3x2 + 3,2x +4 x= 2,15 Hoạt động 3: Giải phương trình bậc hai, bậc ẩn GV: Hướng dẫn các bước: HS: ghi lại cách sử dung máy tính theo Vào Mode (Ấn lần phím mode) hướng dẫn GV Chọn (EQN) ấn phím HS thực hành trên máy Ấn tiếp phím Mode phím replay  ( Xuất màn hình Degree 3?) Ấn phím giải phương trình bậc hai Ấn phím giải phương trình bậc Xuất màn hình hệ số a? b? c? (đối với pt bậc hai) Nhập giá trị hệ số và ấn phím = sau lần nhập hệ số Kết xuất sau đó GV y/c Học sinh giải các phương trình HS thực giải các phương trình sau theo nhóm ( Vì HS không có đủ theo nhóm: máy) Kết quả: –x2 + 7x + = x1 = -1; x2 = 2x2 – 4x – = x1 = 3,12; x2 = -1,12 (135) 0,1x2 + 5x – = 2004x2 + 2005x + = X3 - 2x2 – x +2 = GV yêu cầu học sinh thực nhiều lần thao tác Và kiểm tra số HS x1 = 1,17; x2 = -51,17 x1= -1; x2 = -1/2004 x1 = 2; x2 = -1; x3 = HS thực thao tác nhiều lần IV Hướng dẫn nhà: Sử dụng thành thạo MTBT để giải phương trình bậc hai, bậc ba ẩn, tính giá trị biểu thức Ôn tập chương III (136) Tiết 64 Tuần 31 Soạn ngày 04/04/2010 ÔN TẬP CHƯƠNG IV (2tiết) I/ Mục tiêu cần đạt:  II/ Công tác chuẩn bị:  Ôn tập các kiến thức đã học chương III  Bảng phụ, phấn màu III/.Phưong pháp dạy: Đặt vấn đề và giải vấn đề III/.Tiến trình hoạt động trên lớp: 1) Ổn định: 2)Kiểm tra bài cũ: 3) Giảng bài mới: HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG HS CẦN GHI GV: Gởi í HS pp giải pt HS: đặt x2=t (t 0) ta có pt trùng phương t2 -4t +3 =0 Chọn ẫn phụ điều kiện a+b+c= nên t1= 1, t2=2 Khi t =1 => x2=1=> x=1 ,x=-1 Khi t =1 => x2=1=> x Khi t =2=> x2=2=> x= ,x=2 Khi t =2=> x =2=> x=? Vậy pt có nghiệm: x1=1 ,x2=-1, x3= ,x4=- GV: Gọi HS giải bài tập b HS: đặt x2=t (t 0) ta có pt 2t2 +3t -2 =0  9  16 25   5 nên t1= , t2=-2(loại) 1 Khi t = => x2 => x= ,x=- Vậy pt có nghiệm: x1= ,x2=- GV: Gợi í HS pt có 2 2 56/ giải pt: a/3x4 -12x2 +9 =0 đặt x2=t (t 0) ta có pt t2 -4t +3 =0 a+b+c= nên t1= 1, t2=2 Khi t =1 => x2=1=> x=1 ,x=-1 Khi t =2=> x2=2=> x= ,x=2 Vậy pt có nghiệm: x1=1 ,x2=-1, x3= ,x4=- b/2x4 +3x2 -2 =0 đặt x2=t (t 0) ta có pt 2t2 +3t -2 =0  9  16 25   5 nên t1= , t2=-2(loại) 1 Khi t = => x2 => x= ,x=- Vậy pt có nghiệm: x1= 2 2 ,x2=- c/ x4 +5x2 +1 =0 đặt x2=t (t 0) ta có pt t2 +5t +1 =0 (137) nghiệm trái dấu nào?  25  21    21 HS: Pt có nghiệm trái dấu a.c < a.c = - m2< => a,c trái dấu GV: Gợi íHS dùng ĐL Vi nên Chứng minh pt có et để giải nghiệm trái dấu với m S = x1 + x2 =10, P = x1.x2 = – m2 Nên t1    21   21  0(l ); t2   0(l ) 2 Vậy pt vô nghiệm 3/ Cho phương trình x2 -10 x –m2= a/Chứng minh pt có nghiệm trái dấu với m  x1  x2 10  x1  Ta có a.c = - m 2< => a,c trái    x  x   x2 11 dấu nên Chứng minh pt có Giải hệ  nghiệm trái dấu với m => –m2=-11=> m1= 11 ,m2= b/Tìm m để 11 6x1+x2=5.Theo câu a pt luôn có nghiệm pb với m , theo Vi et : S = x1 + x2 =10, P = x1.x2 = – m2  x1  x2 10  x      x2 11 6 x1  x2 5 Giải hệ => –m2=-11=> m1= 11 ,m2= 11 4) Củng cố:  Từng phần 5) Hướng dẫn học tập nhà:  Ôn tập các kiến thức đã học chương IV  Làm các bài tập V/.Rút kinh nghiệm: (138) ND: ÔN TẬP CUỐI NĂM LỚP: I/ Mục tiêu cần đạt:  Học sinh biết cách chọn ẩn, đặt điều kiện cho ẩn  Học sinh biết cách tìm mối liên hệ các kiện bài toán để lập phương trình  Học sinh biết trình bày bài giải bài toán bậc hai II/ Công tác chuẩn bị:  Ôn tập các bước giải bài toán cách lập phương trình, máy tính bỏ túi  Bảng phụ, phấn màu, thước thẳng III/.Phưong pháp dạy: Đặt vấn đề và giải vấn đề IV/.Tiến trình hoạt động trên lớp: 1) Ổn định: 2)Kiểm tra bài cũ: 3) Giảng bài mới:Ï Câu 1:Điểm A(-2;-1) thuộc đồ thị hàm số nào? x2 A/ y= x2 B/ y= - x2 C/ y= - x2 D/ y= Câu 2:Phương trình nào sau đây là phương trình có hai nghiệm phân biệt: A/ x2 – 6x + = B/ 2x2 – x – = C/ x2 + = D/ x2 + x + = Câu 3: Hàm số nào sau đây là hàm số đồng biến x > x A/ y = - 2 x B/ / y = C/ y = (1 )x2 D/ y = (  )x2 Câu 4: Điền vào chổ trống phát biểu sau: Nếu x1, x2 là nghiệm phương trình bậc hai : ax + bx + c = (a 0) thì: b c S = x1 + x2 = ……- a ……., P = x1.x2 = a ………… Câu 5: Hãy ghép câu cột A với câu cột B để phát biểu đúng : Cho phương trình bậc hai : ax2 + bx + c = ,  b  4ac CỘT A 1/  > 2/  = 3/  < CỘT B a/ Phương trình vô nghiệm b/ Phương trình có nghiệm kép  c/ GHÉP 1c 2b b 2a x1= x2 = Phương trình có hai nghiệm 3a phân biệt: x1 b  2a = ; x2 = b  2a Câu 6: Điền đúng (Đ), sai(S) vào chổ trống các câu sau: a/ P/ t : ax2 + bx + c = (a 0) có a+ b + c = thì phương trình có hai nghiệm là : c x1 = , x2 = a …Đ…………… b/ P/ t : ax2 + bx + c = (a 0) có a- b + c = thì phương trình có hai nghiệm là : b x1 = -1 , x2 = - a …S……… (139) a/ P/ t : 2x2 + 3x + = phương trình có hai nghiệm là : x1 = -1 , x2 = ………S……… x1 = , x2 = …Đ………… b/ P/ t : -3x2 + 4x -1= phương trình có hai nghiệm là : 1/ Giải HPT sau phương pháp đại số và phương pháp  x  y 2   x 0  x 0        x  y 2  y 2 a/ 2 x  y   x  y 2  y 4 x    x 0  x 0        y 4 x   y 2 b/ 2 x  y  < => 2 x  (4 x  2)  2/Cho (P): y=x2 và (d): y=x+2 Tìm tọa độ giao điểm (P) và (d) đồ thị và phép toán Phương trình hoành độ giao điểm (P): y=x2 và (d): y=x+2 là: x2 =x+2 < => x2 -x -2=0 ta có a-b+c= => x =-1;x2 =2 vì phương trình có hai nghiệm nên (P) và (d) cắt điểm A(-1; yA), B(2; yB) mà A;B thuộc (P) nên yA=(-1)2=1=> A(-1; 1); yB=(2)2=4=> B(2; 4); 3/Cho (P): y=-x2 và (d): y=x-2 Tìm tọa độ giao điểm (P) và (d) đồ thị và phép toán Phương trình hoành độ giao điểm (P): y=-x2 và (d): y=x-2 là: -x2 =x-2 < => x2 +x -2=0 ta có a+b+c= => x1=1;x2 =-2 vì phương trình có hai nghiệm nên (P) và (d) cắt điểm A(1; yA), B(-2; yB) mà A;B thuộc (P) nên yA=(1)2=1=> A(1; 1); yB=(-2)2=4=> B(-2; 4); / Tìm số có chữ số , biết tổng các chữ số là 16 đổi chỗhai chữ số cho ta số nhỏ số ban đầu 18 đơn vị Gọi x là chữ số hàng chục (x  N,0< x< 10) Chữ số hàng đơn vị là 16-x Số ban đầu: x(16  x) = 10x+16-x= 9x+16 Số : (16  x) x = 10(16-x)+x= 160-9x Ta có pt: 160-9x-(9x+16) =18 < => -18 x+144=18 < => 18x=126 < => x=7 chữ số hàng chục là 7, chữ số hàng đơn vị là Số cần tìm là 79 5/ Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài chiều rộng m, và diện tích 320 m .Tìm kích thước mảnh đất Gọi x là chiều rộng hình chữ nhật (x>0,m) Chiều dài hình chữ nhật là: x+4 Ta có pt: x(x+4)= 320 < => x2 +4x -320 =0  ' 4  1( 320) 324    ' 18  x1=16; x2=-18 ( loại) Vậy kích thước hình chữ nhật là: 16(m) và 20(m) 6/Bác hiệp và cô liên xe đạp từ làng lên tỉnh trên quảng đường dài 30 km khởi hành cùng lúc Do vận tốc xe bác Hiệp lớn vận tốc xe cô Liên km/h nên bác Hiệp đã đến tỉnh trước côLliên nửa Tính vận tốc người Gọi x là vận tốc xe bác Hiệp( x> 0, km/h) vận tốc xe cô Liên: x-3 (140) 30 30   ta có pt: x  x <= > x2 -3x -180 =0  =9+720= 729 =>  =27 => x1=15;x2=-12 ( loại) Vậy vận tốc bác Hiệp là: 15 km/h Vận tốc cô Liên là 12 km/h 3/ Cho phương trình (ẩn x ) : x2 -10 x –m2= a/Chứng minh pt có nghiệm trái dấu với m Ta có a.c = - m 2< => a,c trái dấu nên Chứng minh pt có nghiệm trái dấu với m b/Tìm m để 6x1+x2=5.Theo câu a pt luôn có nghiệm pb với m , theo Vi et : S = x1 + x2 =10, P = x1.x2 = –m2  x1  x2 10  x      x2 11 Giải hệ 6 x1  x2 5 => –m2=-11=> m1= 11 ,m2= - 11 3/ Cho phương trình (ẩn x ) : (1 đ) x2 – 2(m + 1)x +4m = a/Tìm giá trị m để phương trình có nghiệm kép Tìm nghiệm kép đó  ' [ (m  1)]2  ( 4m) m2  2m   4m (m  2)2  ' 0  ( m  2)  m  0  x 2;  x1,2  pt có nghiệm kép bTìm hệ thức liên hệ x1 ,x2 độc lập vơí m S Ta có S = x1 + x2 =2m+2=> m= (1) P P = x1.x2 = 4m=> m= (2) S P (1) (,2)=> = => 4S-8=2p< => 4(x1 + x2)-2 x1.x2=8 Cho phương trình: x2 + 5x – = x 21  x 2 ; x1  x2 ; không giải phương trình, tính 1  3 x1 x2 Ta có a.c = - -6< => a,c trái dấu nên pt có nghiệm x1 , x2 S = x1 + x2 =-5, P = x1.x2 = –6 x 21  x 2 ( x1  x2 )  x1.x2 (  5)  12 37 ( x1  x2 ) ( x1  x2 )2 ( x1  x2 )2  x1.x2 ( 5)  24 49  x1  x2 7 1 x32  x 31 ( x2  x1 )( x 2  x 21  x1 x2 )  5.(37  6)   3   x31 x32 x 1x ( x1 x2 )3 ( 6)3   5.43  215  216 216 1/Giải các p/trình sau : (2đ) a/ 3x2 – 2x + = b/ x2 + 5x – = 2/ Cho hàm số y = ax2 : a/ Hãy tìm hệ số a biết đồ thị hàm số qua A(2 ; 2) m 1 2  3 (141) x b/ Vẽ đồ thị hàm số y = 4) Củng cố:A  Từng phần  Các bài tập 41, 42, 43 trang 58 5) Hướng dẫn học tập nhà:  Làm bài tập 44 51 trang 58, 59  V/.Rút kinh nghiệm: (142)
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an toan 9hay nhat, giao an toan 9hay nhat