0

KH nam hoc 20132014 cua PGDDT

3 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 09:09

Đối với các xã, thị trấn có nhân dân nghỉ ăn tết sớm, các trường xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình dạy học duyệt với các bộ phận chuyên môn Phòng Giáo dục trước khi thực hiện.. Tr[r] (1)UBND HUYỆN MÈO VẠC CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỊNG GD&ĐT Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 32 /KH-GD Mèo Vạc, ngày 15 tháng năm 2013 KẾ HOẠCH Thời gian năm học 2013-2014 Căn Quyết định số 1129/QĐ-UBND, ngày 18 tháng năm 2013 UBND tỉnh Hà Giang việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giáo dục thường xuyên; Căn tình hình điều kiện thực tế ngành GD&ĐT huyện Mèo Vạc; Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Mèo Vạc xây dựng kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 sau: I- MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU Thực tốt kế hoạch thời gian năm học 2013-2014, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giáo dục thường xuyên UBND tỉnh Hà Giang Các đơn vị trường học chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động trường để thực tốt nhiệm vụ năm học Các đơn vị trường học chủ động triển khai hoạt động giáo dục cách đồng cấp học địa bàn II- THỜI GIAN NĂM HỌC 2013-2014 1 Cấp học Mầm non ( 35 tuần) - Ngày tựu trường: 01/8/2013 (Từ ngày 25/7/2013 đến ngày 11/8/2013 các trường tổ chức thi lại, phụ đạo cho HS yếu, ôn tập cho HS trước bước vào năm học mới). - Ngày học đầu tiên: 12/8/2013 - Ngày khai giảng: trước ngày 05/9/2013 vào ngày 05/9/2013. - Học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần Kết thúc học kỳ I ngày 06/12/2013, bắt đầu học kỳ II ngày 09/12/2013 Kết thúc học kỳ II trước ngày 23/5/2014 Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2014 2 Cấp học Tiểu học (35 tuần) - Ngày tựu trường: 01/8/2013 (Từ ngày 25/7/2013 đến ngày 11/8/2013 các trường tổ chức thi lại, phụ đạo cho HS yếu, ôn tập cho HS trước bước vào năm học mới). - Ngày học đầu tiên: 12/8/2013 - Ngày khai giảng: trước ngày 05/9/2013 vào ngày 5/9/2013. (2)3 Cấp Trung học sở (37 tuần) - Ngày tựu trường: 01/8/2013 (Từ ngày 25/7/2013 đến ngày 11/8/2013 các trường tổ chức thi lại, phụ đạo cho HS yếu, ôn tập cho HS trước bước vào năm học mới). - Ngày học đầu tiên: 12/8/2013. - Ngày khai giảng: trước ngày 05/9/2013 vào ngày 05/9/2013. - Học kỳ I có 19 tuần, học kỳ II có 18 tuần Kết thúc học kỳ I ngày 27/12/2013, bắt đầu học kỳ II ngày 30/12/2013 Kết thúc học kỳ II trước ngày 23/5/2014 Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2014 4 Thời gian xét công nhận hồn thành chương trình Tiểu học xét cơng nhận tốt nghiệp THCS xong trước ngày 15/6/2014 5 Các ngày nghỉ lễ, tết thực theo quy định Luật lao động. -Thời gian nghỉ tết tuần (ngoài ngày nghỉ theo quy định chung ngày cịn lại tính vào phép hè giáo viên) Tổng kết năm học 2013-2014 dự kiến từ ngày 25/5/2014 đến ngày 28/5/2014 6 Tổng thời gian nghỉ hè giáo viên 02 tháng (bao gồm thời gian nghỉ bố trí năm học) III CHẾ ĐỘ BÁO CÁO Hiệu trưởng đơn vị trường học có trách nhiệm thực chế độ báo cáo phòng GD&ĐT sau: -Báo cáo tình hình chuẩn bị năm học, kế hoạch tổ chức khai giảng năm học 2013-2014 nộp trước ngày 20/8/2013 - Báo cáo sơ kết học kỳ I trước ngày 10/01/2014 Báo cáo tổng kết năm học 2013-2014 trước ngày 28/5/2014 - Khi kết thúc năm học trường phải xây dựng kế hoạch tuyển sinh cho năm học kế tiếp, đồng thời báo cáo số lượng giáo viên, đăng ký giáo viên cho năm học Báo cáo kết thực tiêu chí thi đua đề nghị xét khen thưởng năm học 2013-2014 IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1 Đối với Phòng Giáo dục & Đào tạo Đôn đốc, tra, kiểm tra việc thực kế hoạch nhiệm vụ năm học 2013-2014 đơn vị trường học Xây dựng kế hoạch, nhiệm năm học; văn hướng dẫn chi tiết công tác chuyên môn cấp học Tổ chức tốt kỳ thi, hội thi năm học; thường xuyên phát động phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng dạy học 2 Đối với đơn vị trường học (3)Các đơn vị trường học phân công giáo viên giảng dạy hợp lý ổn định giáo viên, phân cơng giáo viên có chun môn vững giảng dạy lớp đầu cấp lớp cuối cấp, mầm non phân công giáo viên dạy lớp tuổi; lớp ghép có trẻ tuổi trước, sau bố trí lớp mẫu giáo nhóm trẻ Đối với xã, thị trấn có nhân dân nghỉ ăn tết sớm, trường xây dựng kế hoạch thực chương trình dạy học duyệt với phận chun mơn Phịng Giáo dục trước thực Trên kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 Phòng Giáo dục & Đào tạo yêu cầu phận Phòng giáo dục, đơn vị trường học nghiêm túc triển khai thực Trong q trình thực có vướng mắc gặp trực tiếp Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện để giải quyết./ Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG - Sở GD&ĐT; - TTr Huyện ủy; - TTr HĐND huyện; (Đã ký) - CT, PCT UBND huyện; - Ban Tuyên giáo Huyện ủy; - Ban lãnh đạo Phòng GD&ĐT; Lâm Quang Hưng - 55 đơn vị trường học; - Các phận Phòng GD&ĐT;
- Xem thêm -

Xem thêm: KH nam hoc 20132014 cua PGDDT, KH nam hoc 20132014 cua PGDDT