0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá tác dụng của bacillus dạng bào tử chịu nhiệt đến sinh trưởng, số lượng một số vi khuẩn đường ruột và hình thái niêm mạc ruột của gà ross 308 giai đoạn sau nở đến 45 ngày tuổi

72 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:46

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ THƠM ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA BACILLUS DẠNG BÀO TỬ CHỊU NHIỆT ĐẾN SINH TRƯỞNG, SỐ LƯỢNG MỘT SỐ VI KHUẨN ĐƯỜNG RUỘT VÀ HÌNH THÁI NIÊM MẠC RUỘT CỦA GÀ ROSS 308 GIAI ĐOẠN SAU NỞ ĐẾN 45 NGÀY TUỔI Ngành: Thú y Mã số: 60.64.01.01 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Bá Tiếp NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các nội dung nghiên cứu, số liệu tính, kết thể luận văn trung thực chưa công bố cho việc bảo vệ học vị ngồi nước Tơi cam đoan rằng, giúp đỡ để thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thơm i LỜI CẢM ƠN Sau hai năm học tập nghiên cứu, tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Thú Y Để đạt thành ngày hôm nay, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giáo viên hướng dẫn tôi, TS Nguyễn Bá Tiếp, người thầy tận tâm học trị mình, hết lịng hướng dẫn, quan tâm, giúp đỡ động viên suốt q trình thực đề tài Tơi xin gửi lời cảm ơn tới Thầy cô giáo công tác Học viện Nơng nghiệp Việt Nam nói chung Thầy Khoa Thú Y nói riêng giúp đỡ tơi suốt q trình học tập hồn thành luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy cô giáo khoa Chăn Nuôi Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam, trang trại thực nghiệm khoa giúp đỡ q trình làm thí nghiệm Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, anh em, bạn bè đồng nghiệp động viên, giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho tơi hồn thành luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thơm ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH vii TRÍCH YẾU LU ẬN VĂN viii PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 TỔNG QUAN VỀ PROBIOTIC .3 2.1.1 Định nghĩa probiotic 2.2 CHẾ PHẨM PROBIOTIC 2.2.1 Thành phần chế phẩm probiotic .3 2.2.2 Tiêu chuẩn lựa chọn chủng vi sinh vật probiotic 2.3 CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG CỦA PROBIOTIC 2.3.1 Tác dụng biểu mô niêm mạc ruột 2.3.2 Tác dụng đến hệ vi sinh vật đường ruột .8 2.3.3 Cơ chế kháng khuẩn vi sinh vật probiotic 2.3.4 Cơ chế tăng cường miễn dịch hoạt tính khác 2.4 NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG PROBIOTIC 2.5 HỆ TIÊU HÓA CỦA GÀ 12 2.5.1 Cấu tạo hệ tiêu hóa sinh lý tiêu hóa gà 12 2.5.2 Hệ vi khuẩn đường ruột gà 14 2.5.3 Tác động hệ vi sinh vật đường ruột đến sức khỏe vật nuôi 15 2.5.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng vật nuôi 17 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .20 3.1 ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 20 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 20 iii 3.1.2 Thời gian nghiên cứu 20 3.1.3 Địa điểm nghiên cứu 20 3.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .20 3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.3.1 Bố trí thí nghiệm 21 3.3.2 Phương pháp đánh giá sinh trưởng gà 22 3.3.3 Phương pháp đánh giá khả chuyển hóa thức ăn 23 3.3.4 Phương pháp xác định số lượng vi khuẩn chất chứa ruột 23 3.3.5 Phương pháp làm tiêu vi thể 26 3.3.6 Phương pháp phân tích số liệu .27 PHẦN KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM NEOAVI GROMAX ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA GÀ ROSS 308 28 4.1.1 Ảnh hưởng Neoavi GroMax đến khối lượng thể 28 4.1.2 Ảnh hưởng Neoavi GroMax đến tốc độ sinh trưởng 30 4.2 ẢNH HƯỞNG CỦA NEOAVI GROMAX ĐẾN KHẢ NĂNG TIÊU HÓA CỦA GÀ ROSS 308 33 4.2.1 Ảnh hưởng Neoavi GroMax đến thu nhận thức ăn gà thí nghiệm 33 4.2.2 Ảnh hưởng Neoavi GroMax đến tỷ lệ chuyển hóa thức ăn gà thí nghiệm 35 4.3 ẢNH HƯỞNG CỦA NEOAVI GROMAX ĐẾN SỐ LƯỢNG MỘT SỐ VI KHUẨN ĐƯỜNG RUỘT 38 4.4 ẢNH HƯỞNG CỦA NEOAVI GROMAX ĐẾN BIỂU MÔ NIÊM MẠC RUỘT GÀ ROSS 308 41 4.4.1 Ảnh hưởng bổ sung chế phẩm Neoavi GroMax đến hình thái biểu mơ niêm mạc ruột non gà Ross 308 41 4.4.2 Ảnh hưởng bổ sung chế phẩm Neoavi GroMax đến kích thước lơng nhung biểu mơ niêm mạc ruột non gà Ross 308 44 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 48 5.1 KẾT LUẬN 48 5.2 KIẾN NGHỊ 48 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt Cs Cộng EC European Commission EU European Union HQSDTA Hiệu sử dụng thức ăn LTATN Lượng thức ăn thu nhận NIZO Trung tâm nghiên cứu Hà lan TCVN Tiêu chuẩn Việt nam TIFN Top Institute Food and Nutrition TTTA Tiêu tốn thức ăn VSV Vi sinh vật WHO World Health Organization v DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Bố trí thí nghiệm 22 Bảng 4.1 Lượng thức ăn thu nhận gà Ross 308 (gam/con/ngày) .35 Bảng 4.2 Số lượng số vi khuẩn chất chứa đường ruột gà thí nghiệm 39 Bảng 4.3 Kích thước lơng nhung biểu mơ niêm mạc ruột non gà thí nghiệm 45 vi DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Khối lượng thể qua giai đoạn gà Ross 308 .28 Hình 4.2 Tăng trọng trung bình ngày qua giai đoạn gà Ross 308 31 Hình 4.3 Sinh trưởng tuơng đối qua giai đoạn gà Ross 308 .32 Hình 4.4 Thu nhận thức ăn qua giai đoạn gà Ross 308 .34 Hình 4.5 Tỷ lệ chuyển hóa thức ăn qua giai đoạn gà Ross 308.36 Hình 4.6 Không tràng lợn 28 ngày tuổi .36 Hình 4.7 Khơng tràng gà thí nghiệm 36 Hình 4.8 Biểu mơ tá tràng gà Ross 308 đối chứng 36 Hình 4.9 Biểu mô tá tràng gà Ross 308 bổ sung Neoavi GroMax .42 Hình 4.10 Biểu mơ khơng tràng gà Ross 308 đối chứng 43 Hình 4.11 Biểu mô không tràng gà Ross 308 bổ sung Neoavi GroMax .43 Hình 4.12 Chiều cao lơng nhung biểu mơ ruột non gà Ross 308 .45 Hình 4.13 Chiều rộng lông nhung biểu mô ruột non gà Ross 308 46 vii TRÍCH YẾU LU ẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Thị Thơm Tên luận văn: Đánh giá tác dụng chế phẩm Bacillus dạng bào tử chịu nhiệt đến sinh trưởng, số lượng số vi khuẩn đường ruột hình thái niêm mạc ruột gà Ross 308 giai đoạn sau nở đến 45 ngày tuổi Chuyên ngành: Thú y Mã số: 60.64.01.01 Cơ sở đào tạo: Học viện Nơng nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Đánh giá tác dụng Bacillus dạng bảo tử chế phẩm Neoavi GroMax đến hiệu suất tăng trưởng, số lượng số vi khuẩn hình thái vi thể niêm mạc ruột gà gà Ross 308, làm sở khuyến cáo cho sử dụng chế phẩm chăn nuôi gà bền vững Phương pháp nghiên cứu Phương pháp bố trí thí nghiệm nhân tố đánh giá tác dụng chế phầm Neoavi GroMax đến tiêu sinh trưởng Xác định số lượng vi khuẩn E.coli, C perfringens; Lactobacillus spp tổng số vi khuẩn hiểu khí theo tham chiếu tương ứng ISO 13349/2001, ISO 7937/2004 ISO/Dis 11290/1994 ISO 4833/2003 - Phương pháp thường quy làm tiêu vi thể nhuộm HE Kích thước lông nhung đo phần mềm Infinity Analysis kính hiển vi Kniss MBL-2000T (Olympus, Japan) Kết nghiên cứu - Bổ sung Neoavi GroMax làm tăng khả sinh trưởng gà (4,15% ), giảm tỷ lệ chuyển hóa thức ăn (1,82%), tăng (6,66%) ADG giai đoạn 1528 ngày tuổi dẫn đến làm tăng khả tiêu hóa thức ăn gà Bổ sung Neoavi GroMax làm giảm 18% số lượng vi khuẩn E.coli và 22% tổng số vi khuẩn hiếu khí chất chứa kết tràng Chế phẩm làm kích thước lơng nhung biểu mô không tràng gà bổ sung Neoavi GroMax cải thiện 23% so với gà đối chứng Các vi khuẩn dạng bảo tử bảo vệ biểu mô ruột non thể tồn vẹn lơng nhung biểu mô, tăng chiều dài chiều rộng lơng nhung từ giúp cải thiện khả hấp thu dinh dưỡng viii Kết luận Những kết nghiên cứu góp phần chứng minh tác dụng vi khuẩn dạng bào tử đến khả sản xuất hình thái vi thể biểu mơ ruột gà Ross 308 Đây sở cho việc sử dụng chế phầm chứa bào tử vi khuẩn thành phần bổ sung vào thức ăn chăn ni gà bền vững ix 45 a b Hình 4.13 Chiều rộng lông nhung biểu mô ruột non gà Ross 308 (Mean±SD): Nhóm đối chứng ; nhóm bổ sung Neoavi GroMax Ký hiệu “a” “b” sai khác có ý nghĩa (P
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá tác dụng của bacillus dạng bào tử chịu nhiệt đến sinh trưởng, số lượng một số vi khuẩn đường ruột và hình thái niêm mạc ruột của gà ross 308 giai đoạn sau nở đến 45 ngày tuổi , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá tác dụng của bacillus dạng bào tử chịu nhiệt đến sinh trưởng, số lượng một số vi khuẩn đường ruột và hình thái niêm mạc ruột của gà ross 308 giai đoạn sau nở đến 45 ngày tuổi