0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện quế võ, tỉnh bắc ninh

102 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:44

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN VĂN HUYNH ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60 85 01 03 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Hữu Thành NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Huynh i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Tơi xin bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo GS.TS NGUYỄN HỮU THÀNH tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nơng nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ, cơng chức Phịng Tài nguyên Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Quế Võ, cán địa xã thuộc huyện Quế Võ tạo điều kiện thuận lợi cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu, tư liệu đồ trình nghiên cứu luận văn Cuối xin trân trọng cám ơn bạn học viên lớp, người thân gia đình bạn bè giúp đỡ động viên tơi q trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận văn này./ Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Huynh ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC ĐỒ THỊ viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN ix THESIS ABSTRACT xi PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI, Ý NGHĨA KHOA HỌC PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2.1.1 Khái niệm quy hoạch sử dụng đất 2.1.2 Những đặc điểm, nguyên tắc trình tự lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 2.1.3 Vai trò quy hoạch sử dụng đất phát triển kinh tế, xã hội bảo vệ tài nguyên môi trường 11 2.1.4 Hệ thống quy hoạch sử dụng đất Việt Nam nước giới 12 2.1.5 Mối quan hệ quy hoạch sử dụng đất với loại quy hoạch chuyên ngành khác 14 2.2 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 17 2.2.1 Tình hình thực quy hoạch sử dụng đất số nước giới 17 2.2.2 Tình hình thực quy hoạch sử dụng đất Việt Nam 20 2.2.3 Kết lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nước tỉnh Bắc Ninh 26 PHẦN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 iii 3.1 ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 3.2 THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 3.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 3.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 3.4.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế 3.4.2 Tình hình quản lý sử dụng đất đai c 3.4.3 Đánh giá kết thực quy hoạch kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huy 3.4.4 Đề xuất giải pháp nâng cao việc thự huyện Quế Võ 3.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.5.1 Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu 3.5.2 Phương pháp đánh giá theo tiêu ch 3.5.3 Phương pháp tổng hợp, xử lý, thống kế 3.5.4 Phương pháp so sánh phân tích PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH 4.1.1 Điều kiện tự nhiên, nguồn tài nguy 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, 4.2 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ HUYỆN QUẾ VÕ GIAI ĐOẠN 2011-20 4.2.1 Tình hình quản lý đất đai 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất biến động cá 4.3 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2011-2016 4.3.1 Khái quát phương án quy hoạch sử 2010-2020 4.3.2 Đánh giá kết thực kế hoạch sử 4.3.3 Đánh giá kết thực kế hoạch sử 4.3.4 Đánh giá kết thực chuyển mục 4.3.5 Đánh giá kết thực cơng trình iv 4.3.6 Các ngun nhân tồn việc thực quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2016 76 4.4 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 CỦA HUYỆN QUẾ VÕ 79 4.4.1 Giải pháp lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất hàng năm 79 4.4.2 Giải pháp nguồn lực vốn đầu tư 80 4.4.3 Giải pháp tổ chức thực 80 4.4.4 Giải pháp khoa học công nghệ kỹ thuật 81 4.4.5 Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất bảo vệ môi trường 81 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 82 5.1 KẾT LUẬN 82 5.2 KIẾN NGHỊ 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BTNMT Bộ tài nguyên Môi trường CN-TTCN Cơng nghiệp tiểu thủ cơng nghiệp CP Chính phủ GCNQSDĐ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất HĐND Hội đồng nhân dân KH Kế hoạch KT-XH Kinh tế - xã hội NQ Nghị NTTS Nuôi trồng thủy sản QH Quốc hội QHSDĐ Quy hoạch sử dụng đất SDĐ Sử dụng đất THCS Trường trung học sở TN&MT Tài nguyên Môi trường UBND Ủy ban nhân dân vi DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Một số tiêu phát triển kinh tế giai đoạn 2011-2015 34 Bảng 4.2 Thu ngân sách nhà nước từ đất 52 Bảng 4.3 Hiện trạng sử dụng đất năm 2016 huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 53 Bảng 4.4 Bảng tổng hợp tiêu sử dụng đất theo phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 58 Bảng 4.5 Kết thực kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu 2011-2015 huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh 63 Bảng 4.6 Kết thực cơng trình, dự án theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 65 Bảng 4.7 Kết việc chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 67 Bảng 4.8 Kết thực thu hồi loại đất giai đoạn 2011-2015 .68 Bảng 4.9 Kết thực kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp theo kế hoạch phê duyệt 70 Bảng 4.10 Kết thực kế hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp theo kế hoạch phê duyệt 72 Bảng 4.11 Kết chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016 74 Bảng 4.12 Đánh giá Kết thực cơng trình, dự án theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2016 75 vii DANH MỤC ĐỒ THỊ Biểu đồ 4.1 Diện tích, cấu sử dụng đất năm 2016 huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh 52 Biểu đồ 4.2 Kết thực tiêu sử dụng đất đến năm 2015 64 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Văn Huynh Tên Luận văn: “Đánh giá tình hình thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh” Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 Tên sở đào tạo: Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu - Đánh giá kết thực quy hoạch sử dụng đất huyện Quế Võ giai đoạn 2011-2020 - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao khả tổ chức thực phương án QHSDĐ đến năm 2020 phù hợp với thực tiễn phát triển huyện Quế Võ Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp - Phương pháp tổng hợp, xử lý, thống kế số liệu - Phương pháp so sánh phân tích Kết kết luận Kết thực tiêu sử dụng đất đến năm 2015 Kết thực cơng trình, dự án: Trong số 123 cơng trình, dự án phê duyệt với tổng diện tích 1.201,45 ha, có 73 cơng trình, dự án thực đạt 63,37% 50 cơng trình, dự án với tổng diện tích 519,68 chưa thực hiện, chiếm 36,63% so với tiêu UBND Tỉnh xét duyệt - Đã chuyển mục đích sử dụng đất 305,77 ha, để thực 73 cơng trình, dự án, đạt 47,06% so với tiêu sử dụng đất duyệt - Thu hồi 376,00 đất, đạt 68,14% so với tiêu sử dụng đất duyệt, để thực 73 cơng trình, dự án Kết thực tiêu sử dụng đất đến năm 2016 - Tổng diện tích đất chuyển mục đích sử dụng đất 309,7 giảm 16,7 so với kế hoạch đề 326,45ha; - Tổng diện tích đất thực cơng trình, dự án theo quy hoạch sử dụng đất 570,69 ha, giảm 217,61 so với tiêu sử dụng đất duyệt 788,30 ha, để thực 44 cơng trình, dự án Các ngun nhân tồn việc thực quy hoạch sử dụng đất ix - Diện tích đất trồng lâu năm duyệt 129,92ha, năm 2016 thực 132,24 Diện tích lâu năm tăng nhiều người dân địa phương thay đổi canh tác - Đất rừng phòng hộ: kế hoạch duyệt 126,73ha, thực 137,73ha - Diện tích đất trồng ni trồng thủy sản duyệt 879,69 ha; năm 2016 thực 884,54ha - Diện tích đất nơng nghiệp khác, đến năm 2016 thực 5,4 Như vậy, việc chuyển mục đích sử dụng nhóm đất nơng nghiệp giai đoạn vừa qua nằm quy hoạch, khơng có tượng chuyển đổi sai mục đích vượt tiêu quy hoạch đề Đặc biệt, khơng có tượng đất lúa chuyển đổi sai mục đích Một số danh mục cơng trình chưa thực nên so với kế hoạch phê duyệt, diện tích đất nơng nghiệp cịn nhiều, tạo điều kiện cho việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất năm tiếp theo, phù hợp với thực tế địa phương b Đất phi nông nghiệp Theo phương án kế hoạch sử dụng đất đến năm 2016, đất phi nông nghiệp huyện 6.108,64 Kết thực đến năm 2016 huyện có 6.013,99ha đất phi nơng nghiệ, Cụ thể: - Đất quốc phòng: Được duyệt năm 2016 38,66 ha, đến năm 2016 thực 24,66 - Đất an ninh: Được duyệt 30,74 ha, đến năm 2016 thực 29,37 - Đất khu công nghiệp duyệt 457,88ha, đến năm 2016 thực 423,47 - Đất thương mại dịch vụ: Duyệt 12,26 ha, đến năm 2016 thực 12,26 - Đất sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: Được duyệt 262,86ha, đến năm 2016 thực 247,20ha - Đất phát triển hạ tầng: Được duyệt 2.031,17 đến năm 2016 thực 2.004,89 + Đất giao thông: + Đất thủy lợi 71 + Đất sở y tế: + Đất sở giáo dục đào tạo: Bảng 4.10 Kết thực kế hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp theo kế hoạch phê duyệt STT 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 Chỉ tiêu sử dụng đất Đất phi nông nghiệp Đất quốc phịng Đất an ninh Đất khu cơng nghiệp Đất cụm công nghiệp Đất thương mại dịch vụ Đất sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã Đất có di tích lịch sử - văn hóa Đất danh lam thắng cảnh Đất bãi thải, xử lý chất thải Đất nông thôn Đất đô thị Đất xây dựng trụ sở quan Đất xây dựng trụ sở tổ chức nghiệp Đất sở tôn giáo Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT 2.17 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 2.18 làm đồ gốm 2.19 Đất sinh hoạt cộng đồng 2.20 Đất khu vui chơi, giải trí cơng cộng 2.21 Đất sở tín ngưỡng 2.22 Đất sơng, ngịi, kênh, rạch, suối 2.23 Đất có mặt nước chuyên dùng Đất phi nông nghiệp khác Đất chưa sử dụng 72 + Đất sở văn hoá + Đất cơng trình lượng + Đất bưu viễn thông - Đất xử lý, chôn lấp chất thải duyệt 2,36ha, thực 2,36 - Đất nông thôn duyệt 1.789,77 ha, thực năm 2016 1.787,76 - Đất đô thị duyệt 62,63 ha, thực năm 2016 62,63 - Đất xây dựng trụ sở quan cơng trình nghiệp duyệt 11,1ha, thực năm 2016 10,60 - Đất xây dựng trụ sở tổ chức nghiệp duyệt 15,67; thực 15,42 - Đất sở tôn giáo duyệt 27,71 ha, năm 2016 thực 27,71 - Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà hỏa táng, nhà tang lễ duyệt 105,38 ha, năm 2016 thực 105,38 - Đất sản xuất vật liệu, gốm sứ duyệt 81,94 ha, năm 2016 diện tích 81,94 - Đất sinh hoạt cộng đồng duyệt 20,26; thực 20,11ha - Đất khu vui chơi thực 13,96ha - Đất sở tín ngưỡng duyệt 12,84ha, năm 2016 diện tích 12,84 - Đất sơng ngịi kênh rạch duyệt 906,13 ha, đến năm 2016 thực 906,13 - Đất mặt nước chuyên dùng duyệt 130,01 ha, đến năm 2016 thực 130,01ha - Đất phi nông nghiệp khác đến năm 2016 la 0,33ha c Đất chưa sử dụng Diện tích đất chưa sử dụng theo tiêu duyệt đến năm 2016 47,08 Theo số liệu đến 31/12/2016, diện tích đất chưa sử dụng cịn 47,08 73 4.3.4 Đánh giá kết thực chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016 Đến hết năm 2016 tổng diện tích đất chuyển mục đích 309,7ha giảm 16,7ha so với kế hoạch đề 326,45ha; Bảng 4.11 Kết chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016 Thứ Chỉ tiêu tự (1) (2) Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp Đất trồng lúa Đất trồng hàng năm khác Đất nuôi trồng thuỷ sản 1.1 1.2 1.3 Nguồn: Phịng Tài ngun Mơi trường a Đất trồng lúa: Diện tích đặt kế hoạch phải chuyển mục đích 216,32ha kết thực 226,12ha tăng 9,8ha so với kế hoạch b Đất trồng hàng năm khác: Theo kế hoạch đề đến năm 2016 phải chuyển mục đích sử dụng đất 12,30ha kết thực 13,21ha tăng 0,91ha so với kế hoạch c Đất nuôi trồng thủy sản: Theo kế hoạch đất nuôi trồng thủy sản phải chuyển mục đích 97,83ha kết đất 70,42ha giảm 27,41ha so với kế hoạch 4.3.5 Đánh giá kết thực cơng trình dự án năm 2016 - Đất quốc phịng: Có dự án theo kế hoạch chuyển sang từ năm 2015 để thực hiện, đến hết năm 2016 thực cơng trình: xây dựng trận địa, chiến đấu - Đất cụm công nghiệp: Theo kế hoạch có 12 cơng trình dự án phân bổ từ năm 2015 để chuyển sang năm 2016, đến hết năm 2016 đạt số lượng cơng trình với diện tích 240,26ha cịn lại số lượng cơng trình chưa thực - Đất phát triển hạ tầng: Theo kế hoạch có 36 cơng trình dự án phân bổ từ năm 2015 để chuyển sang năm 2016, đến hết năm 2016 đạt số lượng 24 cơng trình với diện tích 40,17ha cịn lại số lượng 12 cơng trình chưa thực 74 Bảng 4.12 Đánh giá Kết thực cơng trình, dự án theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2016 STT Loại cơng trình, dự án Dự án đất quốc phòng Dự án đất an ninh Dự án khu công nghiệp Dự án cụm cơng nghiệp Các cơng trình hạ tầng Dự án đất bãi thải, xử lý chất thải Dự án đất đô thị Dự án nghĩa trang, nghĩa địa Tổng số 75 - Đất đô thị: Theo kế hoạch có cơng trình dự án phân bổ từ năm 2015 để chuyển sang năm 2016, đến hết năm 2016 đạt số lượng cơng trình với diện tích 66,00ha cịn lại số lượng cơng trình chưa thực - Đất an ninh: với dự án tổng diện tích 1,06ha cho việc mở rộng trụ sở công an huyện Quế Võ - Đất bãi thải, xử lý chất thải: Theo kế hoạch có cơng trình dự án phân bổ từ năm 2015 để chuyển sang năm 2016, đến hết năm 2016 đạt số lượng cơng trình với diện tích 90,89ha cịn lại số lượng cơng trình chưa thực 4.3.6 Các nguyên nhân tồn việc thực quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2016 Trong trình thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Quế Võ hầu hết tiêu sử dụng huyện Quế Võ chưa đạt tiêu quy hoạch so với kế hoạch đặt Nguyên nhân do: - Một số loại đất có quy hoạch phê duyệt xong nhiều năm không tổ chức thực Kết thực kế hoạch sử dụng đất hàng năm tỉnh, huyện chưa sát với kế hoạch duyệt (Điển dự án cơng trình tỉnh phê duyệt phát triển thị xã, đất quốc phịng, đất cụm cơng nghiệp) - Chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy hoạch sử dụng đất cấp xã, cấp huyện nhiều điểm chưa phù hợp với thực tiễn phải điều chỉnh lại dự báo phát triển kinh tế - xã hội chưa xác việc thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp, quy hoạch sử dụng đất cấp xã khái quát, chưa đầy đủ thường thiếu quy hoạch chi tiết - Khung giá đất để áp dụng thu tiền giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định chưa sát với giá thị trường; thiếu sách đền bù cho người có đất sử dụng bị thu hồi khơng phải mục đích an ninh - quốc phịng, lợi ích người dân trở ngại để phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, thương mại… làm giảm tính khả thi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Kế hoạch sử dụng đất hàng năm chưa sát với thực tiễn, chưa bám sát vào quy hoạch sử dụng đất duyệt mà thường vào nhu cầu sử dụng đất cấp huyện, xã tổ chức sử dụng đất Việc đăng ký nhu cầu sử 76 dụng đất tổ chức cịn chủ quan, khơng có dự án tiền khả thi nên khơng có khả thực - Việc tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phê duyệt chưa nghiêm thường xuyên - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy hoạch ngành khác chưa thực thống nhất, tình trạng tự phát, cục thực quy hoạch, kế hoạch ngành, cấp chưa chấn chỉnh Tình trạng sử dụng đất vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xảy lớn giai đoạn - Hệ thống văn pháp luật liên quan đến công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cịn thiếu chưa hồn chỉnh định mức sử dụng đất cụ thể loại đất chưa ban hành; định mức lao động, vật tư - Thiếu nguồn vốn đầu tư để xây dựng cơng trình, dự án xem nguyên nhân ảnh hưởng đến kết thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Quế Võ Trong thời gian tới, huyện cần có nhiều giải pháp thu hút đầu tư phù hợp để tạo điều kiện nâng cao tiềm lực kinh tế, sức đầu tư vào xây dựng cơng trình kỳ kế hoạch, quy hoạch đề - Tình trạng chồng chéo, không thống quy hoạch, kế hoạch, đề án Một số tiêu chí quy hoạch ngành không thống với nên thực gây nhiều khó khăn Cụ thể như, địa bàn huyện có đồng thời quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch sản xuất nông nghiệp, quy hoạch giao thông, quy hoạch đô thị… điều có ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thực không thống tiêu loại hình quy hoạch - Cơng tác quản lý thực quy hoạch theo biến động đất đai hàng năm huyện chưa kịp thời, số định hướng quy hoạch sử dụng đất chưa phù hợp với nhu cầu phát triển chung xã hội Đây vấn đề mà cấp, ngành cần quan tâm giai đoạn quy hoạch tới - Chính sách pháp luật đất đai cho hỗ trợ, bồi thường việc thực dự án nhiều bất cập Điều gây nhiều khó khăn doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị đầu tư triển khai thực dự án 4.3.6.1 Những mặt thực quy hoạch sử dụng đất - Công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày vào thực chất, góp phần tích cực cho việc sử dụng đất hợp lý hiệu Quy 77 hoạch, kế hoạch sử dụng đất trở thành pháp lý quan trọng để Nhà nước thực quyền định đoạt đất đai (thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ) - Thông qua công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhận thức vị trí, vai trò ý thức chấp hành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quyền người sử dụng đất nâng lên; công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày vào thực chất; việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tuân thủ nguyên tắc, cứ, trình tự, nội dung mà pháp luật đất đai quy định; việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bám sát tuân thủ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bước khắc phục tình trạng giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền, không đối tượng Nhìn chung, việc thực tiêu chuyển mục đích sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất huyện theo sát, đạt theo tiêu đề Quá trình sử dụng đất dựa quan điểm khai thác, sử dụng hợp lý, có hiệu quả, tiết kiệm quỹ đất cố gắng bảo vệ chống thoái hoá đất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội q trình đẩy mạnh cơng nghiệp hoá, đại hoá huyện 4.3.6.2 Một số tồn chủ yếu thực quy hoạch sử dụng đất - Việc dự báo nhu cầu sử dụng đất ngành cho mục đích sử dụng chưa sát với thực tiễn, đất cho phát triển sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, thương mại dịch vụ, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản, đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm, - Cịn thiếu tính đồng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng (chưa có thống không gian thời gian, nội dung lập điều chỉnh quy hoạch có nhiều điểm khác hệ thống quy hoạch, việc xác định tiêu sử dụng đất giai đoạn xác định không thống ) Một số quy hoạch có mâu thuẫn, chồng chéo bố trí khu vực quy hoạch khai thác khoáng sản, quy hoạch thủy sản, quy hoạch phát triển du lịch, quy hoạch đất an ninh, quốc phòng - Thiếu giải pháp có tính khả thi để thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, có hai khâu quan trọng khơng cân đối đủ nguồn vốn cho 78 xây dựng hạ tầng bất cập công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất dẫn đến cơng trình, dự án thường kéo dài tiến độ thực - Tình trạng sử dụng đất khơng mục đích, khơng có khơng theo quy hoạch, sử dụng đất phân tán, manh mún phổ biến thực tế khó đạt hiệu cao việc khai thác tiềm đất đai 4.3.6.3 Nguyên nhân tồn - Qua lần kiểm kê đất đai năm 2014 thống kê đất đai năm 2015 tiêu sử dụng đất thay đổi nhiều so với thời điểm lập quy hoạch, kế hoạch - Cơng nghệ tính tốn xác so với thời kỳ lập quy hoạch dẫn tới số liệu thay đổi diện tích tự nhiên diện tích canh tác - Cơng tác quản lý, giám sát hoạt động sử dụng đất chủ sử dụng đất thực tế chưa thực triệt để, lĩnh vực khai thác, nên tình trạng khai thác khơng theo quy trình cịn xảy dẫn đến xói mịn, bồi lấp đất canh tác - Quy định thời điểm triển khai lập quy hoạch, kế hoạch chưa phù hợp với thời điểm công bố quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh huyện, nguyên tắc lập quy hoạch sử dụng đất lại vào chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội gây khó khăn cho việc triển khai lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 4.4 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 CỦA HUYỆN QUẾ VÕ Từ kết đạt tồn trình thực tiêu sử dụng đất đến năm 2016, rút số nhóm giải pháp sau nhằm nâng cao khả thực phương án quy hoạch đến năm 2020 lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm sau: 4.4.1 Giải pháp lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất hàng năm - Đổi mới, nâng cao tính liên kết, đồng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Tỉnh, quy hoạch xây dựng quy hoạch ngành, lĩnh vực khác có sử dụng đất theo hướng quy hoạch sử dụng đất phải tổng hợp, cân đối, phân bổ hợp lý, sử dụng hiệu đất đai, phịng chống thối hóa đất nơng nghiệp, xây dựng hạ tầng kỹ thuật gắn với ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ tài ngun mơi trường; 79 - Thực công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp để tạo điều kiện thu hút đầu tư để nhân dân giám sát trình tổ chức thực - Cụ thể hóa điều khoản Luật Đất đai văn Luật phục vụ cho trình quản lý sử dụng đất có hiệu quả; - Tiếp tục nghiên cứu hồn thiện sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thu hồi đất, thống công tác bồi thường toàn huyện theo quy định pháp luật, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt thực dự án đầu tư - Có chế sách ưu tiên thực dự án tái định cư để ổn định đời sống người dân có đất bị thu hồi, có sách hỗ trợ hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi để người dân chuyển đổi ngành nghề phù hợp với nhu cầu lao động cụm công nghiệp khu đô thị 4.4.2 Giải pháp nguồn lực vốn đầu tư - Xây dựng kế hoạch vốn sử dụng có hiệu nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước xác định quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội huyện - Tạo môi trường, sách thuận lợi để thu hút nhà đầu tư nước đầu tư vào huyện Khuyến khích nhà đầu tư tham gia tích cực vào xây dựng khu, cụm công nghiệp, đồng thời đảm bảo phối hợp thống nhất, hiệu việc quản lý điều hành ngành, cấp hoạt động đầu tư địa bàn huyện - Xây dựng sách ưu tiên đầu tư ưu đãi cho xã gặp khó khăn sở hạ tầng, khoa học kỹ thuật để nâng cao đời sống nhân dân, khuyến khích nhân dân sử dụng hợp lý có hiệu tài nguyên đất đai đôi với bảo vệ môi trường - Tạo nguồn vốn đầu tư phát triển từ quỹ đất, sử dụng thỏa đáng nguồn thu từ đất để đầu tư xây dựng sở hạ tầng - Xác định giá đất hợp lý nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách, đảm bảo cơng xã hội kích thích sản xuất 4.4.3 Giải pháp tổ chức thực - Sau quy hoạch phê duyệt, tổ chức cơng bố cơng khai tồn tài liệu phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến tất đơn vị hành chính, tổ chức, cá nhân toàn thể nhân dân huyện 80 - Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kiên xử lý trường hợp vi phạm Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư dự án thu hồi dự án chậm triển khai theo quy định pháp luật - Khi có biến động lớn nhu cầu sử dụng đất cần phải thực Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình cấp tỉnh phê duyệt 4.4.4 Giải pháp khoa học công nghệ kỹ thuật Tăng cường công tác điều tra bản, xây dựng sở liệu, chất lượng cơng tác dự báo nhằm nâng cao tính khả thi phương án quy hoạch sử dụng đất 4.4.5 Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất bảo vệ mơi trường - Đầu tư cơng trình xử lý chất thải khu, cụm công nghiệp, bệnh viện, khu đô thị đảm bảo chất thải xử lý đạt tiêu chuẩn trước thải môi trường, khu công nghiệp đưa vào hoạt động có khu xử lý nước thải hồn chỉnh - Kiên di dời toàn sở sản xuất gây ô nhiễm khỏi khu dân cư theo quy hoạch sử dụng đất phê duyệt 81 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Trên sở phân tích đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, trạng sử dụng đất, biến động sử dụng đất kết thực phương án QHSDĐ đến năm 2015 địa bàn huyện Quế Võ, xin đưa số kết luận sau: 1.Huyện Quế Võ có tổng diện tích đất tự nhiên 15.511,20 ha, nằm cách trung tâm tỉnh 10km phía bắc cách thủ Hà Nội 40km phía tây nam có giao thơng thuận lợi đường sông thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội giúp huyện phát triển theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa Tổng sản phẩm GDP bình qn/người theo giá so sánh năm 2011 tăng từ 934,9 triệu lên 1,901 triệu/người năm 2015 Trong thời gian qua, tình hình quản lý sử dụng đất huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh tương đối ổn định, thể ở: - Các nội dung quản lý ngày tốt hơn, vào nề nếp: toàn tỉnh cấp 9.224 GCNQSDĐ, đó: đất cho hộ gia đình, cá nhân cấp 8.330 giấy; tổ chức cấp 894 giấy - Hiện trạng sử dụng đất Quế Võ theo chiều hướng tốt, đất đai sử dụng tiết kiệm, hợp lý, tiềm đất đai huyện khai thác có hiệu - Tình hình lập quản lý công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất UBND huyện Quế Võ UBND xã, thị trấn đặc biệt quan tâm Theo phương án quy hoạch, kết quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện lập phê duyệt đạt 100%, cấp xã lập xong 21/21 phê duyệt theo quy định Kết thực tiêu sử dụng đất đến năm 2015 Kết thực cơng trình, dự án: Trong số 123 cơng trình, dự án phê duyệt với tổng diện tích 1201,45 ha, có 73 cơng trình, dự án thực đạt 63,37% 50 cơng trình, dự án với tổng diện tích 519,68 chưa thực hiện, chiếm 36,63% so với tiêu UBND Tỉnh xét duyệt - Theo phương án QHSDĐ địa bàn huyện Quế Võ: Đến năm 2015, đất nông nghiệp thực 49.686,30 ha, đạt tỷ lệ 84,87% so với tiêu sử dụng đất duyệt (còn 7.518,30 chưa thực hiện); đất phi nông nghiệp thực 32.369,61 ha, đạt tỷ lệ 81,32% so với tiêu sử dụng đất duyệt 82 (còn 7.436,39 chưa thực hiện) Đất chưa sử dụng đến năm 2015 giảm 297 ha, kết thực giảm 215,20 ha, đạt 138,01% so với tiêu sử dụng đất duyệt, vượt 81,80 - Kết chuyển mục đích sử dụng đất: Theo phương án quy hoạch giai đoạn 2011-2015, diện tích đất nơng nghiệp chuyển sang đất phi nơng nghiệp 649,63 để thực 123 cơng trình, dự án Kết chuyển mục đích đến năm 2015 305,77 ha, để thực 73 cơng trình, dự án, đạt 47,06% so với tiêu sử dụng đất duyệt - Kết thu hồi đất để thực dự án: Theo phương án quy hoạch giai đoạn 2011-2015, cần phải thu hồi 551,82 để thực cơng trình, dự án Kết thực 376,00 ha, đạt 68,14% so với tiêu sử dụng đất duyệt, để thực 73 công trình, dự án Về giải pháp thực quy hoạch sử dụng đất: Hệ thống chế, sách liên quan tới việc lập thực quy hoạch phải đồng bộ, hoàn thiện sở hạ tầng, đồng thời, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu Huy động nguồn vốn đầu tư trực tiếp tổ chức, cá nhân huyện, vốn đầu tư từ nước Tăng cường nguồn thu từ đất, đặc biệt dành quỹ đất thích hợp cho đấu giá để tạo vốn xây dựng sở hạ tầng, để thu hút nguồn vốn đầu tư phục vụ cho công tác thực quy hoạch 5.2 KIẾN NGHỊ Từ tồn việc thực kế hoạch sử dụng giai đoạn năm 2011-2016 huyện Quế Võ giải pháp đề đến năm 2020 xin đưa kiến nghị sau: - Để tổ chức triển khai thực tốt tránh chồng chéo đề nghị quan có thẩm quyền sớm phê duyệt phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ cuối huyện Quế Võ - Đề nghị dành nguồn vốn ưu tiên cho dự án chưa thực đến năm 2016 thiếu nguồn vốn nhằm thực tốt phương án thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội huyện - Cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước đất đai từ huyện tới xã, đảm bảo quản lý sử dụng đất đai hợp lý, tiết kiệm, mục đích đạt hiệu cao theo kế hoạch duyệt pháp luật./ 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Bộ Tài nguyên Môi trường (2004a) Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 kế hoạch sử dụng đất đến (2010-2015) cấp quốc gia Bộ Tài nguyên Môi trường (2004b) Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 việc hướng dẫn lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai Bộ Tài nguyên Môi trường (2011) Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) cấp quốc gia Bộ Tài nguyên Môi trường (2012) Kinh nghiệm nước quản lý pháp luật đất đai Bộ Tài nguyên Môi trường (2014) Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định việc lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2016) Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia Bộ Tài nguyên Môi trường (2014) Thông tư 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 thông tư quy định thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2014) Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 Bộ tài nguyên môi trường quy định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất Chính phủ (2004) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 thi hành Luật Đất đai 10 Chính phủ (2009) Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng năm 2009 Chính phủ quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư 11 Chính phủ (2015) Báo cáo số 663/BC-CP ngày 26 tháng 11 năm 2015 Chính phủ kết thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Nghị số 17/2011/QH13 Quốc hội quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm (2011-2015) cấp quốc gia 84 12 Đồn Cơng Quỳ, Vũ Thị Bình, Nguyễn Thị Vịng Nguyễn Quang Học (2006) Giáo trình quy hoạch sử dụng đất, NXB Nơng nghiệp 13 Nguyễn Đình Bồng (2006) Một số vấn đề quy hoạch sử dụng đất nước ta giai đoạn nay, Tạp chí Tài nguyên Môi trường, số 14 Nguyễn Quang Học (2006) Nâng cao hiệu quy hoạch sử dụng đất, Tạp chí Tài nguyên Môi trường, số 11 (37), tháng 11 15 Quốc hội (2003) Luật Đất đai năm 2003, Hà Nội 16 Quốc hội (2013) Luật Đất đai năm 2013, Hà Nội 17 Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 18 UBND huyện Quế Võ (2011) Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (giai đoạn 2011-2016) 19 UBND huyện Quế Võ (2017) Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2016 20 Viện Điều tra Quy hoạch đất đai (1996) Tổng cục Địa chính, "Cơ sở lý luận khoa học quy hoạch sử dụng đất đai, Hà Nội" 21 Võ Tử Can (2001) Phương pháp luận quy hoạch sử dụng đất đai, Chương trình Hợp tác Việt Nam - Thụy Điển đổi hệ thống địa chính, Viện Điều tra Quy hoạch đất đai Tài liệu tiếng Anh 22 FAO (1993) Guideline for Land use planning, Rome 85 ... tháng 1năm 2016 đến tháng 1năm 2017 3.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU - Quỹ đất tự nhiên huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đến hết năm 2016 - Phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Quế Võ, tỉnh Bắc. .. dụng đất đai địa phương Quy hoạch sử dụng đất đai nước quy hoạch sử dụng đất đai địa phương hợp thành hệ thống quy hoạch sử dụng đất đai hoàn chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đai nước quy hoạch sử dụng. .. chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất - Đánh giá tình hình thực cơng trình dự án quy hoạch sử dụng đất phê duyệt - Xác định nguyên nhân tồn thực quy hoạch sử dụng đất từ năm 2011-2016
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện quế võ, tỉnh bắc ninh , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện quế võ, tỉnh bắc ninh