0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá việc thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố vĩnh yên, tỉnh vĩnh phúc

130 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:44

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN TRUNG HẢI ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 THÀNH PHỐ VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Quốc Vinh NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố luận văn khác Tôi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Trung Hải i LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập thực đề tài, nhận giúp đỡ, ý kiến đóng góp, bảo quý báu thầy cô giáo, Khoa Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam Để có kết nghiên cứu này, ngồi cố gắng nỗ lực thân, tơi cịn nhận hướng dẫn chu đáo, tận tình PGS.TS Trần Quốc Vinh, người hướng dẫn trực tiếp suốt thời gian nghiên cứu đề tài viết luận văn Tôi nhận giúp đỡ, tạo điều kiện UBND thành phố Vĩnh Yên, phòng ban nhân dân thành phố, anh chị em bạn bè đồng nghiệp, động viên, tạo điều kiện gia đình người thân Với lịng chân thành, tơi xin cảm ơn giúp đỡ quý báu đó! Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Trung Hải ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp ý nghĩa khoa học thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Cơ sở khoa học quy hoạch sử dụng đất 2.1.1 Đất đai nhân tố ảnh hưởng đến sử dụng đất đai 2.1.2 Khái niệm phân loại quy hoạch sử dụng đất 2.1.3 Đặc điểm quy hoạch sử dụng đất 2.1.4 Trình tự thực quy hoạch sử dụng đất 11 2.1.5 Nguyên tắc quy hoạch sử dụng đất 12 2.1.6 Mối quan hệ quy hoạch sử dụng đất với loại hình quy hoạch khác 13 2.2 Một số vấn đề lý luận thực tiễn đánh giá tính khả thi hiệu phương án quy hoạch sử dụng đất 15 2.2.1 Khái niệm tiêu chí đánh giá tính khả thi hiệu phương án quy hoạch sử dụng đất 15 2.2.2 Bản chất phân loại tính khả thi quy hoạch sử dụng đất 15 2.2.3 Bản chất phân loại hiệu quy hoạch sử dụng đất 18 2.3 Tình hình quy hoạch thực quy hoạch sử dụng đất giới Việt Nam 20 2.3.1 Tình hình quy hoạch thực quy hoạch sử dụng đất giới 20 iii 2.3.2 Tình hình quy hoạch thực quy hoạch sử dụng đất Việt Nam 27 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 32 3.1 Địa điểm nghiên cứu 32 3.2 Thời gian nghiên cứu 32 3.3 Đối tượng nghiên cứu 32 3.4 Nội dung nghiên cứu 32 3.4.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thành phố Vĩnh Yên 32 3.4.2 Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất thành phố Vĩnh Yên .32 3.4.3 Tình hình thực phương án quy hoạch sử dụng đất thành phố Vĩnh Yên 33 3.4.4 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc thực phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất địa bàn thành phố Vĩnh Yên 33 3.5 Phương pháp nghiên cứu 33 3.5.1 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu, tài liệu 33 3.5.2 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu, tài liệu 33 3.5.3 Phương pháp thống kê 34 3.5.4 Phương pháp so sánh, đánh giá 34 3.5.5 Phương pháp minh họa đồ 34 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 35 4.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 35 4.1.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan mơi trường 35 4.1.2 Tình hình phát triển kinh tế, xã hội 41 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thành phố Vĩnh Yên 49 4.2 Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất thành phố Vĩnh Yên .50 4.2.1 Tình hình quản lý đất đai địa bàn thành phố Vĩnh Yên 50 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất năm 2017 thành phố Vĩnh Yên 52 4.2.3 Biến động sử dụng đất giai đoạn 2011-2017 thành phố Vĩnh Yên 56 4.3 Tình hình thực phương án quy hoạch sử dụng đất thành phố Vĩnh Yên 58 4.3.1 Kết thực tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu giai đoạn 2011-2015 58 iv 4.3.2 Tình hình thực kế hoạch sử dụng đất năm 2016 năm 2017 77 4.3.3 Đánh giá chung 94 4.4 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc thực phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất địa bàn thành phố Vĩnh Yên 98 4.4.1 Giải pháp chế sách, pháp luật 98 4.4.2 Giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 99 4.4.3 Giải pháp kiện toàn máy nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý đất đai 100 4.4.4 Giải pháp tài 100 4.4.5 Giải pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng .100 4.4.6 Giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch sử dụng đất 101 4.4.7 Giải pháp khoa học, công nghệ kỹ thuật 102 Phần Kết luận kiến nghị 103 5.1 Kết luận 103 5.2 Kiến nghị 104 Tài liệu tham khảo 106 Phụ lục Error! Bookmark not defined v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa Tiếng Việt BNN Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn CNQSD Chứng nhận quyền sử dụng GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất KQTH Kết thực PAĐCQH Phương án điều chỉnh quy hoạch PAQH Phương án quy hoạch QĐ Quyết định QH Quy hoạch QHSDĐ Quy hoạch sử dụng đất SDĐ Sử dụng đất TH Thực UBND Ủy ban nhân dân vi DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Tình hình biến động dân số lao động giai đoạn 2011-2017 44 Bảng 4.2 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2017 53 Bảng 4.3 Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2017 56 Bảng 4.4 Biến động diện tích theo mục đích sử dụng đất giai đoạn 2011-2017 .57 Bảng 4.5 Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 phê duyệt Bảng 4.6 59 Kết thực tiêu QHSDĐ đến năm 2015, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 TP Vĩnh Yên 62 Bảng 4.7 Kết thực chuyển mục đích sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015 67 Bảng 4.8 Cơng trình dự án chưa triển khai xây dựng thu hồi đất, giao đất giai đoạn 2011-2015 Bảng 4.9 72 Kết thực tiêu sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất năm 2016 78 Bảng 4.10 Kết thực tiêu sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất năm 2017 83 Bảng 4.11 Danh mục cơng trình, dự án có định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 86 Bảng 4.12 Danh mục cơng trình, dự án thực thu hồi đất 88 vii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Diện tích, cấu sử dụng đất nước năm 2020 28 Hình 4.2 Sơ đồ vị trí địa lý thành phố Vĩnh Yên 35 Hình 4.3 Sơ đồ số cơng trình di tích lịch sử văn hóa 40 Hình 4.4 Cơ cấu diện tích đất đai thành phố Vĩnh Yên năm 2017 52 Hình 4.5 Trụ sở cảnh sát phịng cháy chữa cháy tỉnh Vĩnh Phúc 69 Hình 4.6: Khung cảnh thành phố Vĩnh Yên 70 Hình 4.7 Cơng viên quảng trường tỉnh Vĩnh Phúc 71 Hình 4.8 Nhà cửa đại thành phố Vĩnh Yên vào sử dụng 90 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Trung Hải Tên luận văn: Đánh giá việc thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Tên sở đào tạo: Học Viện Nơng Nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu - Đánh giá việc thực tiêu sử dụng đất duyệt phương án QHSDĐ thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc kỳ đầu (2011-2015) - Đánh giá việc thực kế hoạch sử dụng đất năm 2016, kế hoạch sử dụng đất năm 2017 Từ tìm ngun nhân đề xuất giải pháp nhằm tăng cường việc thực quy hoạch sử dụng đất Phương pháp nghiên cứu Để thực nội dung nghiên cứu đề tài, sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp điều tra, thu thập số liệu, tài liệu; Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu, tài liệu; Phương pháp thống kê; Phương pháp khảo sát thực địa; Phương pháp so sánh, đánh giá Kết kết luận Thành phố Vĩnh Yên trung tâm trị, văn hóa, kinh tế- xã hội tỉnh Vĩnh Phúc; có vị trí thuận lợi mở rộng giao thương liên kết kinh tế Thành phố có diện tích tự nhiên 5.039,20 ha; gồm 09 đơn vị hành cấp xã, phường (07 phường, xã) Công tác quản lý sử dụng đất địa bàn thành phố Vĩnh Yên đạt kết định, tình hình quản lý sử dụng đất vào nề nếp Ủy ban nhân dân cấp thực công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điều tra, khảo sát giá đất, đăng ký, chỉnh lý biến động tuân theo quy định pháp luật, đặc biệt phù hợp với phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 phê duyệt Việc thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Vĩnh Yên sau: Chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2015 giảm 126,85 ha, đạt 18,69% so với kế hoạch duyệt; tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp đến năm 2015 tăng 126,85 ha, đạt 18,4% so với kế hoạch duyệt; tiêu đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng chưa đạt so với kế hoạch duyệt ix chuyển tiếp sang năm 2018 để thực + Đất chợ: Kế hoạch duyệt năm 2016 năm 2017 có 05 cơng trình đất chợ với tổng diện tích 5,12 bao gồm chợ xã Định Trung 0,41 ha; chợ phường Đồng Tâm 2,00 ha; chợ phường Hội Hợp 0,75 ha; chợ thành phố Vĩnh Yên (tại phường Ngô Quyền) 0,01 ha; Xây dựng chợ TTTM Tích Sơn 1,95 (phường Tích Sơn) Trong cơng trình chợ TTTM Tích Sơn thực hiện, loại bỏ xây dựng chợ phường Đồng Tâm; 03 cơng trình cịn lại chưa thực hiện, tiếp tục chuyển tiếp sang năm 2018 để thực - Đất bãi thải, xử lý chất thải: Kế hoạch duyệt năm 2016 năm 2017, tồn thành phố dự kiến thực 02 cơng trình, dự án đất bãi thải, xử lý chất thải, bao gồm: Bãi rác Đồng Dầu 0,50 (xã Thanh Trù) Bãi rác Đồng Này 0,50 (xã Thanh Trù) Tuy nhiên tính đến 31/12/2017, có Bãi rác Đồng Dầu khả thực tiếp tục chuyển tiếp sang năm 2018 - Đất khu vui chơi giải trí: Kế hoạch duyệt năm 2016 năm 2017 duyệt 03 cơng trình dự án với diện tích 62,83 chưa thực tiếp tục chuyển tiếp sang năm 2018 - Đất nông thôn: Kế hoạch duyệt năm 2016 năm 2017, có 10 cơng trình với 41,37 phê duyệt, thực việc thu hồi đất 06 cơng trình, dự án (đang thực thủ tục bồi thường GPMB để giao đất thực dự án) với diện tích 24,81 ha, 01 cơng trình dự án đưa khỏi kế hoạch; cơng trình cịn lại chuyển tiếp sang năm 2018 thực - Đất đô thị: Kế hoạch duyệt năm 2016 năm 2017, thành phố dự kiến thực 49 cơng trình, dự án đất thị với diện tích 256,28 Tính đến 31/12/2017, thành phố thực thu hồi đất 07 dự án với diện tích 22,76 (đang thực thủ tục bồi thường GPMB để giao đất thực dự án); 06 cơng trình, dự án có Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; 06 cơng trình dự án loại bỏ khỏi kế hoạch khơng đưa vào thực Các cơng trình cịn lại chuyển tiếp sang năm 2018 thực - Đất sở tơn giáo, tín ngưỡng: Kế hoạch duyệt năm 2016 năm 2017, thành phố dự kiến thực 05 cơng trình dự án với diện tích 0,13 Tuy nhiên tính đến 31/12/2017, thực 01 cơng trình dự án Mở rộng Đền Chiền 0,01 (P Ngơ Quyền); cịn lại 04 cơng trình, dự án với diện tích 0,12 tiếp tục thực chuyển tiếp sang năm 2018 93 - Đất nghĩa trang, nghĩa địa: Kế hoạch duyệt năm 2016 năm 2017, thành phố phê duyệt có 06 cơng trình đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng với diện tích 107,10 Trong thực 01 cơng trình dự án Mở rộng nghĩa trang nhân dân Đồng Dầu 3,50 (xã Thành Trù); Có 02 cơng trình: Mở rộng nghĩa liệt sỹ xã Định Trung 0,50 (xã Định Trung); Mở rộng nghĩa trang Ma Cửa 2,00 (phường Đồng Tâm) loại bỏ khơng đưa vào kế hoạch 03 cơng trình với diện tích 101,10 đưa vào chuyển tiếp sang năm 2018 để thực - Đất sinh hoạt cộng đồng: Kế hoạch duyệt năm 2016 năm 2017, thành phố có 28 cơng trình chưa thực với tổng diện tích 25,13 Trong thực 04 cơng trình với diện tích 10,81 ha; loại bỏ khỏi kế hoạch 07 cơng trình dự án với diện tích 0,68 ha; cịn lại chuyển tiếp sang thực năm 2018 - Đất có mặt nước chuyên dùng: Kế hoạch duyệt năm 2016 năm 2017, thành phố có cơng trình nạo vét bảo tồn cảnh quan Đầm Vạc (P Đồng Tâm, xã Thanh Trù) diện tích 0,60 chưa thực tiếp tục chuyển tiếp sang năm 2018 - Đất nông nghiệp khác: Kế hoạch duyệt năm 2016 năm 2017 thành phố có 01 cơng trình Xây dựng Vường ươm Đội xanh xã Định Trung công ty Môi trường Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên 0,41 ha; nhiên chưa thực tiếp tục chuyển tiếp sang năm 2018 Như vậy, số cơng trình kế hoạch sử dụng đất năm 2016 năm 2017 thiếu vốn đầu tư, cơng tác giải phóng mặt số hạng mục cơng trình cịn gặp khó khăn nên chưa thực Do giai đoạn tới thành phố tiếp tục đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thực để đảm bảo theo kế hoạch đề góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố 4.3.3 Đánh giá chung 4.3.3.1 Những ưu điểm Ngay từ năm đầu kỳ quy hoạch, UBND thành phố đạo triển khai xây dựng báo cáo quy hoạch sử dụng đất đồng từ cấp huyện đến cấp xã, cấu sử dụng đất chuyển đổi phù hợp với trình chuyển đổi cấu kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cấu sử dụng đất nông nghiệp, nông 94 thôn phù hợp với kinh tế hàng hóa; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trở thành sở pháp lý cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Đất dành cho phát triển công nghiệp, dịch vụ, xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang phát triển thị mở rộng, góp phần đáp ứng nhu cầu giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp nơng thơn 4.3.3.2 Những hạn chế Bên cạnh mặt đạt được, qua điều tra, đánh giá kết thực quy hoạch sử dụng đất thành phố Vĩnh Yên cho thấy nảy sinh bất cập, tồn chủ yếu sau: - Nhiều tiêu sử dụng đất thực chưa sát với tiêu quy hoạch duyệt, nhiều đơn vị giao đất, cho thuê đất không sử dụng sử dụng không hiệu gây việc sử dụng đất lãng phí, nhiều cơng trình khơng có quy hoạch sử dụng đất triển khai thực - Việc chuyển đất chuyên lúa sang đất phi nơng nghiệp cịn nhiều địa phương - Các điểm quy hoạch chi tiết khu dân cư xây dựng triển khai thực chậm, hiệu thấp như: - Tính đồng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng chưa thật hợp lý; loại quy hoạch vùng chồng lấn, chưa thực trở thành hệ thống quy hoạch phát triển thống - Việc quản lý quy hoạch sau phê duyệt chưa thực tốt, tình trạng dân lấn chiếm, tự chuyển mục đích sử dụng đất trái phép không bị xử lý, nên triển khai quy hoạch chi phí bồi thường vượt dự kiến ban đầu, không hợp lý mặt kinh tế đầu tư dự án không đủ khả triển khai quy hoạch - Việc lấy ý kiến nhân dân trình lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết quy hoạch chi tiết xây dựng chưa thực thực hình thức, hiệu quả, nhiều nơi chưa coi trọng; việc xây dựng phương án quy hoạch để lựa chọn chưa thật khách quan Việc công bố công khai quy hoạch xét duyệt nhiều địa phương chưa thật hiệu 95 4.3.3.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế Trên sở đánh giá ưu điểm hạn chế rút trình đánh giá, phân tích kết thực quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 thành phố Vĩnh Yên, nhận định số nguyên nhân chủ yếu sau: a Về quy trình lập quy hoạch sử dụng đất Tại thời điểm phát triển kinh tế xã hội, chế sách phát triển ngành có khác nhau, mục tiêu xây dựng quy hoạch khác Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2010 - 2020 thành phố Vĩnh Yên xây dựng sở Công văn số 2778/BTNMT-CLQLĐĐ ngày 4/8/2009 Bộ Tài nguyên Môi trường kế hoạch tổ chức thực lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm 2011-2015 b Về tiêu kỹ thuật ngành Việc xác định nhu cầu định mức sử dụng đất ngành địa bàn có chồng chéo, dẫn đến số loại đất phi nơng nghiệp xác định diện tích thường lớn so với nhu cầu thực tế, khả dự báo có độ an tồn khơng cao, nên tiêu quy hoạch đất phi nông nghiệp đạt kết không cao Mặt khác, tiêu chí loại đất khơng thống nên dẫn đến số cơng trình xây dựng quy hoạch sử dụng đất thường phải bóc tách thành nhiều hạng mục khác nhau, ví dụ: tiêu chí đất xanh nằm khn viên cơng trình văn hóa, du lịch quy hoạch xây dựng thị khu dân cư nơng thơn tính loại đất, quy hoạch sử dụng đất thống kê vào đất văn hóa, c Về đánh giá trạng sử dụng đất khả thực cơng trình Thực tế sử dụng đất địa phương, hầu hết cơng trình quy hoạch sử dụng đất tập trung khu trung tâm huyện, xã, khu dân cư, trạng sử dụng đất khép kín Cơng tác thỏa thuận quan quản lý nhà nước và người có đất nằm quy hoạch thường khơng đạt kết cao giá đền bù đất, yêu cầu tái định cư sách thời điểm thỏa thuận Từ làm cho cơng trình quy hoạch bị thay đổi diện tích, khơng thực phải thay đổi vị trí Thực trạng cơng tác lập quy hoạch địa bàn, đặc biệt năm trước Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, công tác đánh giá tiềm đất đai chưa thật với tiềm địa phương, đặc biệt nhóm đất nơng nghiệp dẫn đến thường đánh giá theo thực tế sử dụng đất, nên dự 96 báo nhu cầu mở rộng, bố trí loại đất nơng nghiệp khơng sát với tiềm d Về bố trí nguồn vốn đầu tư Một nguyên nhân quan trọng thiếu vốn để thực quy hoạch Mặc dù báo cáo quy hoạch sử dụng đất xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm, trình thực chưa có phối hợp ngành Kế hoạch - Tài chính, ngành Tài ngun - Mơi trường UBND cấp xã (nơi có cơng trình quy hoạch) nên số cơng trình quy hoạch khơng bố trí nguồn vốn để thực hiện, đặc biệt cơng trình trụ sở thơn, cơng trình thể dục thể thao, Đây nguyên nhân dẫn đến số tiêu sử dụng đất đạt mức thấp so với tiêu quy hoạch duyệt e Về chất lượng phương án quy hoạch sử dụng đất Quy hoạch thiếu sở khoa học: điều thể phương án quy hoạch sử dụng đất, luận để định phương án bố trí quỹ đất nhằm mang lại hiệu cao kinh tế, xã hội môi trường chưa luận giải cách thuyết phục phân tích định tính định lượng Tính tốn nhu cầu sử dụng đất lập quy hoạch phiến diện, chưa sát với thực tế: lập quy hoạch, nhà quy hoạch có điều tra, thu thập nhu cầu sử dụng đất ngành, lĩnh vực xã, thị trấn, thường nhiều ngành chưa xây dựng định hướng chiến lược phát triển dài hạn mà có kế hoạch ngắn hạn, theo kế hoạch chung phát triển kinh tế - xã hội nên khó xác định nhu cầu sử dụng đất quy mơ diện tích lẫn vị trí cơng trình, dự án cho thời kỳ 10 năm, công tác dự báo lại chưa đánh giá hết tác động trình phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi chủ trương, sách, q trình cơng nghiệp hóa, thị hóa, chưa lường hết khả xảy tương lai nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất từ thời điểm xác lập quy hoạch thực Tính logic quy hoạch cịn thấp, chưa thể tầm nhìn: phương án quy hoạch cịn nặng phân bổ đất cho cơng trình nhỏ lẻ, lại thiếu tầm nhìn chiến lược lâu dài, chưa thể vai trị điều tiết vĩ mơ quy hoạch trường hợp kinh tế - xã hội có biến động nên lúng túng khâu triển khai thực hiện, bị động quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội có điều chỉnh 97 Các giải pháp thực phương án quy hoạch chung chung, thiếu giải pháp cụ thể, thiếu quy định bắt buộc thể tính pháp lý cao theo quy định Luật Đất đai Việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phần cịn mang tính đối phó để có đủ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất f Vấn đề quản lý quy hoạch, giám sát thực quy hoạch ý thức chấp hành pháp luật đất đai Công tác tuyên truyền, phổ biến, công khai quy hoạch sử dụng đất cịn mang nặng tính hình thức, chưa thực chất; tiếp cận, tham gia người dân từ khâu lập quy hoạch đến thực quy hoạch giám sát quy hoạch chưa thực chất; phản hồi người dân nhà phản biện phương án xây dựng quy hoạch chưa quan tâm mức Trình độ quản lý quy hoạch cịn nhiều hạn chế; tình trạng quy hoạch bị áp đặt theo ý chí chủ quan nhà lãnh đạo cịn tồn tại; tư tưởng, tư quy hoạch tầm nhìn quy hoạch cịn lạc hậu Cịn có nhượng chấp thuận đầu tư: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cố gắng phân bổ sử dụng đất cho ngành, lĩnh vực Nhưng thực tế triển khai, số cơng trình bị thay đổi vị trí chuyển vào địa điểm khác Điều gây khơng xáo trộn quy hoạch, đồng thời làm phát sinh nhiều cơng trình nằm ngồi quy hoạch duyệt 4.4 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VĨNH YÊN Để nâng cao hiệu của công tác thực quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đạt kết cao, sở tồn nguyên nhân làm rõ, năm tới cần thực số giải pháp sau: 4.4.1 Giải pháp chế sách, pháp luật - Thường xuyên kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá quy định pháp luật quản lý đất đai, quy định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để kịp thời phát quy định chưa phù hợp, chồng chéo mâu thuẫn, chưa cụ thể, chưa rõ ràng, từ kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ, bãi bỏ ban hành quy định để việc triển khai áp dụng thực tiễn thống 98 nhất, đồng bộ, thuận lợi khả thi - Trên sở thẩm quyền ban hành văn quy pháp pháp luật UBND cấp huyện, UBND thành phố Vĩnh Yên đạo kịp thời ban hành văn quy phạm pháp luật theo thẩm quyền nhằm cụ thể hoá văn pháp luật tỉnh Trung ương công tác quản lý đất đai, tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp với tình hình địa phương để nâng cao hiệu cơng tác sử dụng đất địa bàn - Tổ chức đánh giá thường xuyên tác động phát triển kinh tế - xã hội việc thực sách quy định pháp luật đất đai, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu sách, pháp luật ban hành; kịp thời điều chỉnh, kiến nghị điều chỉnh quy định không phù hợp - Thực rà soát, đánh giá lại kết thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, qua xem xét để thực lập điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020 cho phù hợp với tình hình thực tế nhu cầu sử dụng đất thành phố Đặc biệt, cần tính tốn, phân bổ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất nội loại đất nơng nghiệp cho phù hợp tình hình thực tiễn đảm bảo nhu cầu người dân, khắc phục tồn tại, hạn chế phương án quy hoạch cũ 4.4.2 Giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Thanh tra, kiểm tra thường xuyên hoạt động thực thi công vụ lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quan nhà nước có thẩm quyền từ thành phố đến sở nhằm kịp thời phát sai sót, yếu kém, từ có biện pháp ngăn chặn kịp thời đạo thực nhiệm vụ, giải pháp khắc phục - Tăng cường công tác tra, kiểm tra việc sử dụng đất chủ sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố nhằm kịp thời phát kiên xử lý trường hợp có hành vi vi phạm - Nâng cao hiệu giám sát HĐND, UB MTTQ cấp tổ chức trị xã hội công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Trong đó, đặc biệt trọng đến việc tiếp thu, giải tốt ý kiến, kiến nghị, phản ánh cử tri công tác quản lý đất đai địa bàn thành phố 99 4.4.3 Giải pháp kiện toàn máy nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý đất đai - Rà sốt, kiện tồn đội ngũ làm cơng tác quản lý nhà nước đất đai cán làm công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố xã, phường đảm bảo tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ cấu theo quy định pháp luật - Bố trí đủ cán có lực chun môn lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quan quản lý nhà nước từ thành phố đến xã, phường để đảm nhiệm tốt công tác tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn, thăm quan học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cho cán làm công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ thành phố đến xã, phường - Thực tốt công tác đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật cán công chức làm công tác quản lý nhà nước đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm đổi tác phong, lề lối làm việc nhằm nâng cao lực giải công việc 4.4.4 Giải pháp tài - Cân đối, bố trí kinh phí đảm bảo cho việc triển khai thực tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước đất đai, thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất địa bàn thành phố - Thực tốt việc sử dụng loại thuế, phí, lệ phí sử dụng nguồn tài nguyên đất đai thành phố để tái đầu tư thực nhiệm vụ quản lý đất đai địa bàn thành phố - Vận dụng linh hoạt chế, sách cụ thể phù hợp với điều kiện thành phố để khuyến khích tổ chức, cá nhân thành phố, kể vốn đầu tư nước đầu tư cho việc thực cơng trình, dự án theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố - Tranh thủ nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, chủ động tiếp cận với nguồn vốn ODA, FDI, nguồn vốn vay ưu đãi WB, ADB để thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố 4.4.5 Giải pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng - Phổ biến, quán triệt rộng rãi đến tầng lớp nhân dân chủ trương, 100 đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước quản lý, sử dụng đất đai, trọng đến quy định liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm chủ sử dụng đất, quy định quản lý, thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Tăng cường cơng tác tun truyền, vận động, khuyến khích người dân sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí Xây dựng mơ hình sử dụng đất có hiệu nhân rộng điển hình tiên tiến - Xây dựng chuyên mục lĩnh vực quản lý, sử dụng, bảo vệ nguồn tài nguyên đất đai thành phố để phát định kỳ hệ thống Đài Phát Truyền hình thành phố xã, phường; phối hợp với Báo Vĩnh Phúc, Đài truyền Truyền hình tỉnh để thực tin, phóng bảo vệ nguồn tài nguyên đất đai thành phố, đồng thời đưa thông tin trường hợp vi phạm pháp luật quản lý, sử dụng đất lên phương tiện thông tin đại chúng - Tổ chức công bố công khai rộng rãi toàn phương án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sau cấp có thẩm quyền phê duyệt phương tiện thông tin đại chúng, thực việc niêm yết trụ sở UBND xã, phường nhà văn hóa khu dân cư để tổ chức, đơn vị, cá nhân biết thực 4.4.6 Giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch sử dụng đất - Rà soát lại QHSDĐ với quy hoạch chuyên ngành khác, đặc biệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch giao thông, quy hoạch công nghiệp Nếu phát thấy chồng chéo, bất hợp lý cần ý để khắc phục kỳ quy hoạch tới - Cần xử lý quy hoạch bị coi “treo’’ theo hướng: Những quy hoạch thực tập trung nguồn lực để giải ngay; quy hoạch xét cần trước mắt chưa có khả thực hiện, quy hoạch không hợp lý mặt quy mô diện tích phải điều chỉnh quy mơ kỳ quy hoạch tới; quy hoạch bất hợp lý, khơng có tính khả thi phải định hủy bỏ ngay; công bố công khai phương tiện thông tin đại chúng việc hủy bỏ quy hoạch - Khi lập quy hoạch cần giải hài hịa tích hợp tất lợi ích chủ thể: Nhà nước, người dân, nhà đầu tư; cần tranh thủ tham vấn ý kiến rộng rãi cộng đồng, đặc biệt người dân sở nhà khoa học trước xét duyệt phương án quy hoạch 101 4.4.7 Giải pháp khoa học, công nghệ kỹ thuật - Bố trí đủ điều kiện vật chất, bước ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ việc lập giám sát, tổ chức thực quy hoạch - Tăng cường công tác điều tra bản, nâng cao chất lượng công tác dự báo, tham gia phản biện khoa học ngành nhằm nâng cao tính khả thi phương án quy hoạch sử dụng đất - Xây dựng cập nhật sở liệu quản lý tài nguyên đất, áp dụng công nghệ tiên tiến để cải thiện chất lượng điều tra quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Củng cố nâng cao hệ thống thông tin đất đai, ứng dụng công nghệ viễn thám việc kiểm tra, giám sát việc thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đáp ứng yêu cầu quản lý đất đai 102 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Thành phố Vĩnh Yên nằm cách Thủ đô Hà Nội 50 km hướng Tây Bắc theo Quốc lộ Thành phố có diện tích tự nhiên 5.039,20 ha; gồm 09 đơn vị hành cấp xã, phường (07 phường, xã) Thành phố Vĩnh n trung tâm trị, văn hóa, kinh tế- xã hội tỉnh Vĩnh Phúc; có vị trí thuận lợi giao thông đường bộ, đường sắt gần sân bay quốc tế Nội Bài; gần khu cơng nghiệp tỉnh (Bình Xun, Phúc n) khu cơng nghiệp thủ Hà Nội nên có điều kiện mở rộng giao thương liên kết kinh tế Công tác quản lý sử dụng đất địa bàn thành phố Vĩnh Yên đạt kết định, tình hình quản lý sử dụng đất vào nề nếp Ủy ban nhân dân cấp thực công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điều tra, khảo sát giá đất, đăng ký, chỉnh lý biến động tuân theo quy định pháp luật, đặc biệt phù hợp với phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 phê duyệt Kết đánh giá việc thực phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2020 thành phố Vĩnh Yên đạt số kết sau: - Về kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015: Chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2015 giảm 126,85 ha, đạt 18,69% so với kế hoạch duyệt; tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp đến năm 2015 tăng 126,85 ha, đạt 18,4% so với kế hoạch duyệt; tiêu đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng chưa đạt so với kế hoạch duyệt Trong giai đoạn 2011-2015, địa bàn thành phố triển khai 127/406 cơng trình dự án, đạt 31,28% so với tổng số cơng trình phê duyệt - Về kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2017: + Chỉ tiêu sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất năm 2016: đất nông nghiệp thực đến 31/12/2016 2.383,61 ha, cao 259,56 so với kế hoạch duyệt; đất phi nông nghiệp thực đến 31/12/2016 2.627,41 ha, thấp 263,94 so với kế hoạch duyệt; đất chưa sử dụng thực đến 31/12/2016 28,18 ha, cao 4,37 103 + Chỉ tiêu sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất năm 2017: đất nông nghiệp thực đến 31/12/2017 2.380,65 ha, cao 484,06 so với kế hoạch duyệt; đất phi nông nghiệp thực đến 31/12/2017 2.630,38 ha, thấp 491,16 so với kế hoạch duyệt; đất chưa sử dụng thực đến 31/12/2014 28,17 ha, cao 7,10 + Trong giai đoạn 2016-2017, thành phố triển khai thực 24/217 cơng trình dự án (đạt 11,06%) có Quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; 40/217 cơng trình dự án (đạt 18,43%) Ủy ban nhân dân tỉnh chưa có định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; hủy bỏ 30 cơng trình dự án không đủ ngân sách thực hiện, mặt khác nhu cầu chưa cần thiết Ngồi cịn 123 cơng trình dự án chuyển tiếp sang năm 2018 để tiếp tục thực phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội thành phố Về số tồn thực phương án quy hoạch sử dụng đất địa bàn thành phố Vĩnh Yên như: chất lượng quy hoạch thấp, thiếu tính bền vững; phương án quy hoạch chưa dự báo sát tình hình thực tế, cịn mang nặng tính chủ quan; Cơng tác bồi thường giải phóng mặt gặp nhiều khó khăn, đơn giá bồi thường thấp, lao động sau bị thu hồi đất không bố trí giải cơng ăn việc làm kịp thời Điều dẫn đến hậu tiến độ đầu tư xây dựng cơng trình kéo dài, hiệu đầu tư thấp, Qua kết nghiên cứu, đề tài đề xuất số giải pháp thực quy hoạch sử dụng đất thành phố Vĩnh Yên sau: giải pháp chế sách, pháp luật; Giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Giải pháp kiện toàn máy nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý đất đai; Giải pháp tài chính; Giải pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng; Giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch sử dụng đất; Giải pháp khoa học, công nghệ kỹ thuật 5.2 KIẾN NGHỊ Qua nghiên cứu đánh giá việc thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Vì để thực tốt quy hoạch sử dụng đất thành phố Vĩnh Yên đến năm 2020, đặc biệt kỳ quy hoạch 2016-2020 đạt hiệu quả, sát với thực tế, tránh tình trạng quy hoạch treo, quy hoạch chồng chéo ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế xã hội huyện Nghiên cứu đưa số kiến nghị sau: 104 - Cần nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch sử dụng đất, sát với tình hình thực tế, tránh tình trạng quy hoạch ”treo”, khai thác tốt nguồn lực đất đai đáp ứng cho yêu cầu phát triển kinh tế xã hội huyện; Do cần khẩn trương thực tốt việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp thành phố giai đoạn 2016-2020 gắn với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố, đồng thời xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm thành phố thể nhu cầu sử dụng đất cấp phường, xã - Thực tốt công tác tuyên truyền, công khai phương án quy hoạch sử dụng đất để người dân nhà đầu tư nắm bắt vị trí, diện tích quy hoạch để xúc tiến đầu tư - Tiếp tục hoàn thiện chế sách để thu hút dự án, nhà đầu tư vào sản xuất kinh doanh chế sách miễn, giảm tiền thuê đất khu, cụm công nghiệp, xúc tiến kêu gọi thu hút đầu tư, chế đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp, chế bồi thường, giải phóng mặt cho người bị thu hồi đất - Đầu tư xây dựng sở liệu quy hoạch sử dụng đất áp dụng cho phường, xã nhằm thực thi công tác quy hoạch sử dụng đất theo quy định luật đất đai; góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội địa phương 105 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt: Bộ Tài nguyên Môi trường (2004) Quy hoạch sử dụng đất nước đến năm 2010 kế hoạch sử dụng đất đến năm 2005 nước, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2008) Báo cáo kết thực Chỉ thị số 09/2007/CT-TTg tăng cường quản lý sử dụng đất quy hoạch dự án đầu tư địa bàn nước, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2015) Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường việc Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Chính phủ nước (2004) Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 thi hành Luật Đất đai 2003, Hà Nội Chính phủ nước (2014) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 thi hành Luật Đất đai 2013, Hà Nội Đặng Văn Minh Trương Thành Nam (2010) Xây dựng sở liệu tài nguyên đất đai - Giải pháp thúc đẩy hiệu công tác lập quy hoạch sử dụng đất cấp sở phát triển kinh tế - xã hội, Hội thảo khoa học quy trình xây dựng thực quy hoạch sử dụng đất cấp sở, Hội khoa học Đất Việt Nam; Đồn Cơng Quỳ (2006) Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất NXB Nông nghiệp, Hà Nội Khánh Linh (2018) Chuyển biến quản lý đất đai thành phố Vĩnh Yên, truy cập http://baovinhphuc.com.vn/xa-hoi/tin-tuc/46309/chuyen-bien-trongquan-ly-dat-dai-o-thanh-pho-vinh-yen.html ngày 19/9/2018 Nguyễn Dũng Tiến (6/2005) Quy hoạch sử dụng đất - Nhìn lại trình phát triển nước ta từ năm 1930 đến Tạp chí Địa (3) Hà Nội 10 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1993) Luật Đất đai năm 1993 NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 11 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2003) Luật Đất đai năm 2003 NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 12 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2013a) Hiến pháp năm 2013 NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 106 13 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2013b) Luật Đất đai năm 2013 NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 14 Tơn Gia Huyên (2008) Quy hoạch sử dụng đất Việt Nam thời kỳ cơng nghiệp hóa hội nhập 15 Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên (2014) Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011 - 2015) thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 16 Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên Niên giám thống kê thành phố Vĩnh Yên năm 2015 17 Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên (2015) Kết kiểm kê đất đai năm 2015 18 Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên Báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội thành phố Vĩnh Yên năm 2017 19 Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên (2016) Kế hoạch sử dụng đất năm 2016, Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 20 Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên (2016) Quyết định số 2934/QĐ-UBND ngày 16/9/2016về việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016, 21 Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên (2017) Kế hoạch sử dụng đất năm 2017, Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 22 Vũ Thị Bình (1999) Giáo trình Quy hoạch phát triển nơng thơn, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 23 Võ Tử Can (2006) Nghiên cứu phương pháp luận tiêu đánh giá tính khả thi hiệu phương án quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, Hà Nội II Tài liệu tiếng Anh: 24 Azizi bin H M (1996) Issues and Problems on Rural Land Use Policy and Measures and the Actual trends of Rural Land Use in Malaysia Seminar on Rural Land Use Planning and Management, 24/9 - 04/10/1996, Japan 107 ... quy hoạch sử dụng đất theo phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 -2015 thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - Đánh giá việc thực kế hoạch sử dụng đất năm. .. đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011- 2015, UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt - Kết thực quy hoạch sử dụng đất đến theo phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Vĩnh Yên... tỉnh Vĩnh Phúc duyệt Quy? ??t định số 75/QĐ-UBND ngày 10/1/2014; - Kết thực quy hoạch sử dụng đất đến theo phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Vĩnh Yên - Kế hoạch sử dụng đất năm
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá việc thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố vĩnh yên, tỉnh vĩnh phúc , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá việc thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố vĩnh yên, tỉnh vĩnh phúc