0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trại một số dự án trên địa bàn huyện yên mỹ, tỉnh hưng yên

124 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:44

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐỖ THỊ THÙY DƢƠNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN MỸ, TỈNH HƯNG YÊN Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Người hướng dẫn khoa học : TS Nguyễn Văn Quân NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN ƣ T ả ế ệ T ằ í ƣ ọ ẫ ả ả úp ỡ ậ ứ ệ ấ ệ ề ã ƣ ậộ ọ ị ậ ệ ỉ õ ã ƣ / Hà Nội, ngày… tháng… năm 2018 Tác giả luận văn Đỗ Thị Thùy Dƣơng i LỜI CẢM ƠN ậ , Trong trình h Bộ T ý ủ ập ầ, ệ N ệp V ệ N ý ấ ,B Họ ặ ệ úp ỡ, ỡ ủ è, ệp ọ , ã úp ỡ V Qâ - ƣờ ƣớ ẫ T â ọ ả UBND ệ Y , , UBND ã: ýT ƣờ ì ập, ề ậ Tôi xin trân t ọ ộ ì ã ú ì ề T ã ộ T ũ , ế â â â ề ả ã ýTƣờ ấ 03 è, p , ấ ệ Yên úp ỡ ó óp ý ệ,G ệp ọ ập úp ỡ ý ấ Q ả â , ộ , úp ậ ì ủ TSN ễ ậ úp ỡ ủ ã ạ, ề V p ý ệ ì ệ , G P , Tâ ập ã ý ế ổ p ệ ã ó ả úp ỡ í , ỉ ẫ â , , ả ấ ệ â ƣ Qả Pạ ,Tâ úp ập ấ ề ỡ ì ã ệ ề ề ! Hà Nội, ngày… tháng… năm 2018 Tác giả luận văn Đỗ Thị Thùy Dƣơng ii ệ, Lời cam Lời cảm Mcl c Danh m Danh m c bảng Danh m c hình Trích yếu luận Thesis abstract Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết 1.2 M c tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Nh 1.4.1 Nh 1.4.2 Ý 1.4.3 Ý Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Bấ 2.1.2 Gá 2.1.3 Đấu giá quyền s 2.2 Đấu giá quyền s 2.2.1 Đấ ấ 2.2.2 Đấ ấ 2.3 Th 2.3.1 Nh 2.3.2 Các yếu t 2.3.3 Cá 2.3.4 Th 2.4 Công tác iii ả 2.4.1 Cá 2.4.2 Kết ấu giá quyền s Phần Nội dung phƣơng pháp nghiên cứu 3.1 Địa 3.2 Thời gian nghiên cứu 3.3 Đ i ƣ ng nghiên cứu 3.4 Nội dung nghiên cứu 3.4.1 Đ ều kiện t nhiên, kinh tế - xã hội huyện Yê 3.4.2 Tình hình quản lý s 3.4.3 Th c trạ ạn 2013 - 2017 3.4.4 Đá 3.4.5 Đề xuất s QSDĐ 3.5 P ƣơ 3.5.1 P ƣơ 3.5.2 P ƣơ 3.5.3 P ƣơ 3.5.4 P ƣơ 3.5.5 P ƣơ 4.1 Điều kiện t nhiên, kinh tế - xã hội huyện Yê 4.1.1 Đ ều kiện t 4.1.2 Th c trạng phát tri n kinh tế - xã hội huyện Yên M 4.1.3 Đá 4.2 Tình hình quản lý s 4.2.1 Tình hình 4.2.2 Hiện trạng biế 4.3 Th c trạng công tác ấu giá quyền s giai 4.3.1 Quy chế ấu giá quyền s 4.3.2 Trình t iv 4.3.3 Kết ạn 2013 - 2017 4.4 Đánh giá công tác 4.4.1 Kết nghiên 4.4.2 Đá 4.5 Đề xuất s giải pháp nâng cao hiệu q d ng 4.5.1 Cơ 4.5.2 Quả 4.5.3 Quy trình, thủ t 4.5.4 Tổ 4.5.5 Công khai, minh bạ Phần Kết luận kiến nghị 5.1 Kết luận 5.2 Kiến nghị Tài liệu tham khảo Ph l c v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt BTHTTĐC CP ĐGQSDĐ GCNQSDĐ GPMB HĐBĐG HĐĐGQSDĐ HTKT HSDĐ NĐ QH QHSDĐ QLDA QSDĐ SDĐ TĐC UBND VNĐ vi DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Hiện trạn Bảng 4.2 Biế Bảng 4.3 Biế Bảng 4.4 Kết ấ Bảng 4.5 Một s thô huyện Yên M Bảng 4.6 Một s ch cứu Bảng 4.7 Bảng tổng Về tính Bảng 4.8 Bảng tổng minh bạch Bảng 4.9 Bảng tổng kinh tế - x Bảng 4.10 Bảng tổng Bảng 4.11 Bả cán tham gia Bảng 4.12 Bảng tổng bạch củ Bảng 4.13 Bảng tổng vii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Trình t Hình 2.2 Trình t Hình 4.1 Sơ Hình 4.2 Cơ vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Đỗ T ị T ù Tên luận văn: “Đá ị Ngành: Quả Tên sở đào tạo: Họ Mục đích nghiên cứu - Đá ệ Y -Đềấộ ấ ị Phƣơng pháp nghiên cứu ậ - P ƣơ p áp ọ ệ G Pạ,ãýTƣờ ệ pá Nễ V ớủTƣờĐạọC T ƣờ ƣờâƣ Xã Tâ -P ƣơ ập p ấ -P ƣơ gia ấ Hƣ Y -P ƣơ p ế ý ấ ế ả í ix - á ề ệ , ế- ã ộ, ì ì ả ý ấ ủ 30 T ủ Q ặ 31 T G H ộ 32 Ủ 10/4/2015 â ề 33 Ủ 20/12/2016 34 Ủ 17/01/2017 ãG Pạ 35 Ủ 26/7/2017 â ãG P 36 Ủ 22/8/2017 â 37 Ủ 22/8/2017 â 86 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ KHU ĐẤU GIÁ Hình Sơ đồ dự án đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà thôn Yên Ph , xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hƣng Yên 87 Hình Khu đất đấu giá xã Giai Phạm Hình Trạm y tế xã Giai Phạm xây dựng Hình Tập kết vật liệu xây dựng khu đất đấu giá 88 Hình Sơ đồ dự án đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở, xã Lý Thƣờng Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hƣng Yên Hình Khu đất đấu giá Hình Trƣờng mầm non xã Lý Thƣờng Kiệt xã Lý Thƣờng Kiệt 89 Hình Bản thiết kế mặt dự án đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hƣng Yên 90 Phụ lục 1: Kết tr ng đấu giá quyền sử dụng đất thôn Yên Ph , xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ (ngày 5/10/2017) STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TỔN Họ tên ngƣời tr ng Đỗ Đỗ Đỗ Đỗ Tầ Tị VũT ị VũT ị ĐỗT ịT ắ N N P N N N Đồ N Đỗ P ú P ú P ú P ú TịH V ễ ễ Tị ễ ễ ễXâQý T ị Thúy Nga ễ Tâ G 91 Cƣờ é é V TịN Đì Đì TịN S A H H Phụ lục Kết tr ng đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà xã Lý Thƣờng Kiệt, huyện Yên Mỹ (ngày 21/10/2017) STT Họ tên ngƣời tr ng N ễ P T ịBở Đỗ Đứ VũX â Vũ V N Đ N Đ 10 VũT ịTƣ 11 N 12 VũT ịTƣ 13 H Sơ Tù Hồ ễ T ịHả TịT ễ T ịHả TịT ễ V N ễ TịNọ 14 P T ịBở 15 N ễ 16 N ễ 92 T ả TịNọ Tế 17 Dƣơ T ịTí 18 N ễ TịD 19 N ễ Tị 20 VũX â 21 Vũ V Sá 22 Vũ V Sá 23 N 24 ĐỗT ịT ù 25 Đỗ Đứ 26 VũT ịTƣ 27 ĐỗT ịN ọ 28 N A Hồ ễ TịD Dƣơ Bộ C ả ễ TỔNG 93 TịD Phụ lục Kết tr ng đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà xã Lý Thƣờng Kiệt, huyện Yên Mỹ (ngày 04/11/2017) STT Họ tên ngƣời tr ng 1VũV Q 27 2VũV Q 28 26 ƣơ VâA 43 47 46 63 65 60 62 ƣơ VâA 61 12 NễQD 64 13 VũN ƣX 108 11 94 14 15 VũN ƣX ƣơ TịX ế 16 P V C 17 P V Tứ 18 Vũ T Đệ 19 Vũ T Đệ 20 ƣơ TịX TỔNG 95 ế ế Phụ lục Kết tr ng đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà xã Lý Thƣờng Kiệt, huyện Yên Mỹ (ngày 26/11/2017) STT Họ tên ngƣời tr ng ệ V T ệ TịĐ Diện tích Suất tr ng 53 31 3Nễ TịHƣơ 29 4Nễ TịTƣ 30 52 51 ệ V T 50 49 10 Tị TịPƣơ 11 12 Nễ TịHệ Tị TịPƣơ 13 ĐỗV Há 14 Nễ TịDá 48 71 114 70 69 68 67 66 95 96 18 N ễ TịHệ 19 Lê Quang Bính 20 P 21 V 22 ƣơ 23 Đỗ V 24 TịN 25 TịN 26 TịTú 27 Đỗ V 28 H 29 P TịN Tọ T ịHạ Q ề C ế TịPƣơ A T ịBí TỔNG 97 A Phụ lục Kết tr ng đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ (ngày 21/10/2017) STT Họ tên ngƣời tr ng ĐỗVệ G Đỗ V P Bù T ĐỗT ịHồ N Bù V N ĐỗT ịH ệ 10 N 11 Đỗ V 12 N 13 Đỗ V Đƣơ 14 Đỗ V Đƣơ 15 Đỗ V Đƣơ 16 Đỗ V Nứ 17 N Xp TếC Hế T ắ ễ V N ễ B ễ TịT Hằ Cƣơ Hƣ ễ ễ 98 TịT H H â 18 ƣ T Tƣớ 19 Đ V T ệ 20 Đ V T ệ 21 Đ V T ệ 22 Đ V T ệ TỔNG 99 Phụ lục Kết tr ng đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ (ngày 04/11/2017) STT Họ tên ngƣời tr ng N ễ TịT Hoàng Minh Phúc Đỗ V N ễ V N ễ TịNẫ T ế Xp Tù ƣ Đì ƣ ƣ T Tƣớ N ễ ắ Tầ V Hả 10 Đỗ V 11 ƣ Tú T Tị H ế 12 Đ Đứ 13 N ễ V Dệ 14 N ễ V T TỔNG 100 Tị ... ì ế ễ e ẽ ƣớ ệ N ầ ấ Cá â ớ ủ ù ấ ấ ề X thực trạng công tác đấu giá quyền sử dụng đất số dự án địa bàn ƣờ óp p ầ tác huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên? ?? ấ áQSDĐ ị ệ Y 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Đá ấ... quyền sử dụng đất 2.1.3.1 Khái niệm đấu giá quyền sử dụng đất - Đấu giá: ấ ì ƣ - Đấu giá BĐS: ậ ƣ , ằ ì ệá, BĐS ả ứ ầ ƣờ ƣ ấ 10 ƣ ả á, BĐS e ủ ọ ấ ả ả ƣờ - Đấu giá quyền sử dụng đất: Bá công khai,... ế - xã ấ ề 2.4 CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QSDĐ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN 2.4.1 Các văn đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh Hƣng Yên - Quyế Hƣ Y việc ban hàn d ất hoặ - Các Quyế ịnh UBND tỉnh Hƣ ất cho
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trại một số dự án trên địa bàn huyện yên mỹ, tỉnh hưng yên , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trại một số dự án trên địa bàn huyện yên mỹ, tỉnh hưng yên