0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện thanh hà, tỉnh hải dương

122 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:42

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM LÊ THỊ DUYÊN ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH HÀ, TỈNH HẢI DƯƠNG Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Vịng NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Lê Thị Duyên i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS.Nguyễn Thị Vịng tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Quy hoạch đất đai, Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể cán bộ, lãnh đạo Phịng Tài ngun Mơi trường huyện Thanh Hà, phòng, ban, cán nhân dân xã Thanh An, xã Thanh Cường, xã Thanh Khê nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi q trình hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Lê Thị Duyên ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.4.1 Những đóng góp 1.4.2 Ý nghĩa khoa học 1.4.3 Ý nghĩa thực tiễn Phần Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2.1 Cơ sở lý luận bồi thường, hỗ trợ 2.1.1 Khái niệm bồi thường, hỗ trợ 2.1.2 Đặc điểm công tác bồi thường, hỗ trợ 2.1.3 Một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất 2.1.4 Cơ sở pháp lý bồi thường, hỗ trợ nhà nước thu hồi đất Việt Nam qua thời kỳ 2.2 Công tác bồi thường, hỗ trợ số nước giới khu vực 16 2.2.1 Công tác bồi thường, hỗ trợ Trung Quốc 16 2.2.2 Công tác bồi thường, hỗ trợ Hàn Quốc 17 2.2.3 Công tác bồi thường, hỗ trợ Thái Lan 18 2.2.4 Công tác bồi thường, hỗ trợ Singapore 19 2.2.5 Công tác bồi thường, hỗ trợ Inđônêxia 20 iii 2.3 Thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ nhà nước thu hồi đất Việt Nam 21 2.3.1 Công tác bồi thường, hỗ trợ 21 2.3.2 Công tác bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất số tỉnh, thành phố Việt Nam 23 2.4 Công tác bồi thường, hỗ trợ nhà nước thu hồi đất tỉnh Hải Dương 25 2.4.1 Các văn hướng dẫn công tác bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất 25 2.4.2 Tình hình thực sách bồi thường Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Hải Dương 26 Phần Nội dung phƣơng pháp nghiên cứu 28 3.1 Địa điểm nghiên cứu 28 3.2 Thời gian nghiên cứu 29 3.3 Đối tượng nghiên cứu 29 3.4 Nội dung nghiên cứu 29 3.5 Phương pháp nghiên cứu 30 3.5.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu thứ cấp 30 3.5.2 Phương pháp điều tra thu thập số liệu sơ cấp 30 3.5.3 Phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích xử lý số liệu 31 3.5.4 Phương pháp so sánh, đánh giá 31 Phần Kết thảo luận 33 4.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Thanh Hà 33 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 33 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 36 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội 44 4.2 Thực trạng công tác quản lý, sử dụng đất đai địa bàn huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương 45 4.2.1 Tình hình quản lý nhà nước đất đai huyện Thanh Hà 45 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất huyện Thanh Hà năm 2017 50 4.2.3 Biến động đất đai giai đoạn 2011 - 2017 55 4.3 Công tác bồi thường, hỗ trợ huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương 58 4.3.1 Kết đạt 58 iv 4.3.2 Trình tự thực cơng tác bồi thường, hỗ trợ dự án 60 4.3.3 Tổ chức thực 60 4.4 Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ ba dự án địa bàn huyện Thanh Hà 61 4.4.1 Khái quát chung ba dự án nghiên cứu 61 4.4.2 Đối tượng điều kiện bồi thường 64 4.4.3 Tình hình thực sách hỗ trợ 69 4.4.4 Giá đất tính bồi thường 72 4.4.5 Giá bồi thường, hỗ trợ tài sản 75 4.4.6 Tác động công tác bồi thường, hỗ trợ đến đời sống hộ dân bị thu hồi đất 78 4.4.7 Đánh giá chung thực bồi thường, hỗ trợ 03 dự án nghiên cứu 83 4.4.8 Đánh giá chung công tác bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất địa bàn huyện Thanh Hà 85 4.5 Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác bồi thường, hỗ trợ nhà nước thu hồi đất địa bàn huyện Thanh Hà 87 4.5.1 Xác định đối tượng điều kiện bồi thường 87 4.5.2 Hoàn thiện quy định xác định giá đất, giá tài sản tính BT, HT 87 4.5.3 Tăng cường công tác quản lý đất đai 88 4.5.4 Chính sách hỗ trợ ổn định sống việc làm người dân có đất bị thu hồi 88 Phần Kết luận kiến nghị 89 5.1 Kết luận 89 5.2 Kiến nghị 90 Tài liệu tham khảo 92 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BT Bồi thường CNH - HĐH Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa CP Chính phủ GCN Giấy chứng nhận GPMB Giải phóng mặt HĐND Hội đồng nhân dân HT Hỗ trợ NĐ Nghị định NN Nông nghiệp QĐ Quyết định QĐ-UBND Quyết định - Ủy ban nhân dân QSDĐ Quyền sử dụng đất TN MT Tài nguyên Môi trường TT-BTC Thơng tư - Bộ tài UBND Ủy ban nhân dân vi DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Cơ cấu kinh t Bảng 4.2 Cơ cấu kinh t Bảng 4.3 Cơ cấu kinh t 2017 Bảng 4.4 Diễn biến phá Bảng 4.5 Kết cấp g Bảng 4.6 Diện tích c Bảng 4.7 Diện tích c Bảng 4.8 Biến động sử Bảng 4.9 Tổng hợp kết Bảng 4.10 Tổng hợp mộ Bảng 4.11 Xác định đối Bảng 4.12 Tổng hợp ý kiến người có đất bị thu hồi công tác xác định đối tượng điều kiện bồi thường Bảng 4.13 Tổng hợp kinh phí hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân 03 dự án Bảng 4.14 Ý kiến người có đất bị thu hồi sách hỗ trợ Bảng 4.15 Tổng hợp đơn giá bồi thường đất dự án Bảng 4.16 Bảng kết thực bồi thường tài sản, cối hoa màu Bảng 4.17 Bảng tổng hợp ý kiến người dân công tác bồi thường tài sản, cối hoa màu Bảng 4.18 Phương thức sử dụng tiền hộ dân thuộc Dự án Bảng 4.19 Tình hình an ninh trật tự xã hội sau thu hồi đất Bảng 4.20 Tình hình tiếp cận sở hạ tầng, cơng trình phúc lợi sau thu hồi đất Bảng 4.21 Đánh giá người dân bị thu hồi đất thực trạng môi trường Bảng 4.22 Những kiến nghị cán thực vii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Sơ đồ vị trí dự án nghiên cứu huyện Thanh Hà 28 Hình 4.2 Sơ đồ hành huyện Thanh Hà 34 Hình 4.3 Cơ cấu, diện tích đất năm 2017 50 Hình 4.4 Mặt khu dân cư (khu cửa trường) xã Thanh An 61 Hình 4.5 Mặt thi cơng xây dựng Trường THCS xã Thanh Khê 62 Hình 4.6 Khn viên Sân vận động xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà 63 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Lê Thị Duyên Tên luận văn: Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ nhà nước thu hồi đất số dự án địa bàn huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương Ngành: Quản lý Đất đai Mã số: 8850103 Tên sở đào tạo: Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Đánh giá cơng tác bồi thường, hỗ trợ số dự án xây dựng Trường học, khu dân cư, sân vận động Đề xuất giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác bồi thường, hỗ trợ địa bàn huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: Các số liệu công tác bồi thường, hỗ trợ địa bàn cần nghiên cứu từ phịng ban chun mơn: UBND tỉnh Hải Dương, Sở Tài ngun Mơi trường tỉnh Hải Dương, Phịng Tài ngun Môi trường huyện Thanh Hà, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất ba dự án nghiên cứu Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp: Điều tra 100% hộ dân bồi thường, hỗ trợ dự án theo mẫu phiếu điều tra vấn trực tiếp 09 cán thực dự án Phương pháp xử lý phân tích, tổng hợp số liệu: Xử lý số liệu thu thập việc sử dụng phần mềm Microsoftoffice Excel 2007 để tổng hợp Phương pháp so sánh, đánh giá: So sánh, đánh giá thực tế q trình thực cơng tác bồi thường, hỗ trợ với quy định pháp lý dựa tiêu chí xây dựng phiếu điều tra Kết kết luận Giai đoạn 2011 - 2017 công tác quản lý sử dụng đất địa bàn huyện Thanh Hà đạt kết đáng ghi nhận, là: cấp 38.943 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt 98,60%; khai thác có hiệu quỹ đất thơng qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất xử lý đất xen kẹp, dôi dư, giải khối lượng lớn đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai,… Kết năm (2011-2017), Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện Thanh Hà thu hồi đất để thực 128 dự án, tổng diện tích 85,52ha; ix đồng bồi thường, hỗ trợ huyện Bên cạnh số cán thực cơng tác GPMB cịn cán tăng cường từ lĩnh vực khác sang, khơng có chun mơn nên tiếp xúc giải thích chế độ sách BT, HT cho người dân nhiều hạn chế Vấn đề áp lực từ cấp trên: Có 8/9 ý kiến cán thực nhiệm vụ GPMB đánh giá có bị áp lực từ cấp tiến độ Ngun nhân bệnh thành tích, đơi thủ tục pháp lý dự án chưa đầy đủ (Chưa có trích lục thu hồi đất, chưa ban hành kế hoạch, thông báo thu hồi đất, chưa thành lập hội đồng) cấp đạo chuyên môn phải xuống trạng kiểm đếm, cối hoa màu chạy phương án, chi trả tiền BT, HT trước hoàn thiện hồ sơ sau để lấy mặt thi cơng cơng trình 4.4.8 Đánh giá chung cơng tác bồi thƣờng, hỗ trợ Nhà nƣớc thu hồi đất địa bàn huyện Thanh Hà 4.4.8.1 Về công tác bồi thường * Ưu điểm: Được phối hợp phịng ban có liên quan phối hợp UBND xã nơi có đất bị thu hồi dẫn đến tiến độ thực đẩy nhanh Việc xác định đối tượng điều kiện bồi thường, hỗ trợ xem xét cách rõ ràng theo quy định, không để xảy tượng xác định sai đối tượng điều kiện bồi thường Các sách Nhà nước quan chuyên môn tham mưu kịp thời như: giá đất địa bàn toàn tỉnh, giá bồi thường tài sản Do phương án bồi thường tính tốn ln đảm bảo chế độ sách Nhà nước quy định pháp luật * Tồn nguyên nhân Về giá đất, giá tài sản phản ánh chất, giá trị nó, nhiên thực tế giá bồi thường giá thị trường có khoảng cách, nguyên nhân điều kiện giá thị trường biến động q trình tính bồi thường gặp khơng khó khăn, nhân dân có nơi chưa thực đồng tình, nhiều dự án phải chờ duyệt điều chỉnh, bổ sung giá nhiều lần Do vấn đề đặt phải quan tâm đến công tác xây dựng giá đất, giá tài sản, cối, vật kiến trúc sát với giá thị trường 85 Việc xác định nguồn gốc, chủ sử dụng đất, chế độ bồi thường, hỗ trợ cịn gặp nhiều khó khăn công tác quản lý Nhà nước đất đai thời gian qua cịn bng lỏng, chưa chặt chẽ không pháp luật để xảy nhiều trường hợp xây dựng lấn chiếm đất công, xây dựng đất nơng nghiệp chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất 4.4.8 Về công tác hỗ trợ * Ưu điểm: Trước thực sách hỗ trợ, hội đồng bồi thường, hỗ trợ huyện Thanh Hà họp thăm dò ý kiến hộ gia đình, mức độ ảnh hưởng việc thu hồi đất, tác động đến đời sống, kinh tế việc làm hộ gia đình, cá nhân để áp dụng quy định sách hỗ trợ, nhằm khuyến khích hộ gia đình bị thu hồi đất sớm bàn giao mặt cho chủ đầu tư Việc hỗ trợ trực tiếp tiền phù hợp với nguyện vọng số người dân * Tồn nguyên nhân: Chưa tạo việc làm cho người có đất bị thu hồi chủ yếu bồi thường tiền gây khó khăn cho người lao động bị thu hồi đất độ tuổi lao động, người dân bị thu hồi đất nông nghiệp bị thời gian dài ổn định sản xuất Giá trị quy đổi thành tiền khoản hỗ trợ thấp, người có đất bị thu hồi nhận tiền hỗ trợ chưa có khả sử dụng khoản hỗ trợ để ổn định sản xuất, chuyển đổi nghề nghiệp tạo việc làm Thủ tục thực qua nhiều bước cịn trồng chéo, thời gian kéo dài, nên có quy định cụ thể việc ủy quyền thu hồi đất phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ thu hồi đất 4.4.8 Về ảnh hưởng bồi thường, hỗ trợ đến đời sống người dân * Ưu điểm Từ tiền bồi thường, mua sắm công cụ phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ tạo sở cho việc tiếp tục tăng nguồn thu nhập cải thiện đời sống Các gia đình dành phần số tiền bồi thường để đầu tư cho em học tập, nhằm đào tạo sở để sau có thu nhập cao hơn, ổn định Cũng từ tiền bồi thường, hộ có điều kiện để trang bị cho gia đình thiết bị đại phục vụ sống hàng ngày phương tiện lại, phương tiện nghe nhìn, giường, tủ, xe máy, tủ lạnh, điện thoại… 86 * Tồn nguyên nhân Sau thu hồi đất lao động thiếu việc khơng có việc làm tăng số nguyên nhân sau: Việc cấp tốc đào đạo nghề khó, đa số hộ bị thu hồi đất thuộc nhiều lứa tuổi, trình độ khác nhau, vị trí tuyển dụng doanh nghiệp phần lớn có yêu cầu khắt khe, tuyển dụng lao động trẻ, khoẻ Do đó, lao động lớn tuổi, thường trụ cột gia đình, gặp nhiều khó khăn tìm kiếm việc làm, tạo thu nhập cho gia đình Tình trạng người lao động cịn thụ động, ỷ lại vào sách hỗ trợ Nhà nước; tâm lý chờ nhận ưu đãi Nhà nước tồn số người dân, khơng chủ động tìm kiếm việc làm theo lực thân 4.5 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH HÀ 4.5.1 Xác định đối tƣợng điều kiện đƣợc bồi thƣờng Đẩy nhanh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giải việc chuyển nhượng, cho tặng quyền sử dụng đất tổ chức, hộ gia đình cá nhân nhằm tạo sở pháp lý cho việc xác định đối tượng bồi thường không bồi thường đất Trước kiểm kê đất đai tài sản phạm vi thu hồi đất, tổ chức thực công tác giải phóng mặt cần phối hợp chặt chẽ với địa phương, yêu cầu chủ sử dụng đất cung cấp đầy đủ giấy tờ quyền sử dụng đất nhằm xác định xác ranh giới sử dụng đất hợp pháp hộ để xác định chủ sử dụng đất, diện tích loại đất bồi thường 4.5.2 Hoàn thiện quy định xác định giá đất, giá tài sản tính BT, HT Hồn thiện quy định xác định giá đất, giá tài sản để tính bồi thường, hỗ trợ, đẩy mạnh việc áp dụng biện pháp cơng cụ để trì ổn định, hạn chế biến động ảo giá đất thị trường Điều tra khảo sát để xây dựng khung giá đất địa phương phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế thị trường, có sách áp dụng giá đất linh hoạt khu vực nhạy cảm có lợi cao tiếp giáp với khu trung tâm, đô thị, ven đường giao thơng, ven trục quốc lộ , có chênh lệch 87 hợp lý giá đất phi nông nghiệp đất nông nghiệp để tránh mâu thuẫn bồi thường, hỗ trợ bồi thường Đối với bồi thường vật kiến trúc, hoa màu, vật ni: Rà sốt phân loại chi tiết việc phân cấp, phân loại vật kiến trúc để dễ áp giá bồi thường, trường hợp có biến động mặt giá phải cập nhật điều chỉnh để có giá bồi thường phù hợp 4.5.3 Tăng cƣờng công tác quản lý đất đai Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đất đai địa phương, thiết lập hồ sơ địa đầy đủ, đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân, làm tốt cơng tác chỉnh lý biến động hồ sơ địa Xử lý nghiêm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất đai, xây dựng vi phạm đất nông nghiệp Việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt cịn bất cập chưa giải mối quan hệ quyền Nhà nước với tư cách đại diện chủ sở hữu toàn dân đất đai quyền người sử dụng đất, dẫn tới nhấn mạnh quyền thu hồi đất nhà nước 4.5.4 Chính sách hỗ trợ ổn định sống việc làm ngƣời dân có đất bị thu hồi Chưa giải tốt mối quan hệ lợi ích xã hội với lợi ích người có đất bị thu hồi, thường nhấn mạnh đến tính cấp thiết việc giải phóng mặt để có dự án, chưa ý vấn đề xã hội nảy sinh sau thu hồi đất, dẫn tới chưa bảo đảm, khơng có phương án tích cực giải việc làm cho người có đất bị thu hồi Cần có giải pháp đồng để người bị thu hồi đất có sống tốt trước thu hồi đất, tạo điều kiện cho người bị thu hồi đất có nguồn thu nhập mới, ổn định Đây không trách nhiệm chủ đầu tư dự án mà trách nhiệm quyền địa phương Cần có sách hỗ trợ, tạo mơi trường cho người bị thu hồi đất sớm ổn định sống như: hỗ trợ tạo lập nghề thông qua phát triển làng nghề truyền thống, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tiền đào tạo trường, trung tâm dạy nghề để làm việc doanh nghiệp địa phương 88 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Huyện Thanh Hà nằm phía Đơng Nam tỉnh Hải Dương, có tổng dân số 158.015 người với 25 đơn vị hành gồm 24 xã, 01 thị trấn Hệ thống giao thông huyện kết nối với thành phố Hải Dương địa phương khác tỉnh thông qua tỉnh lộ 390 tỉnh lộ 390 B điều kiện thuận lợi việc giao lưu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với vùng ngồi tỉnh Cơ cấu kinh tế có dịch chuyển theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp thủy sản, công nghiệp xây dựng Giai đoạn 2011 - 2017 công tác quản lý sử dụng đất địa bàn huyện Thanh Hà đạt kết đáng ghi nhận, là: cấp 38.943 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt 98,60%; khai thác có hiệu quỹ đất thơng qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất xử lý đất xen kẹp, dôi dư để tăng nguồn thu cho ngân sách; giải khối lượng lớn đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai,… Từ góp phần quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Thanh Hà nói riêng tỉnh Hải Dương nói chung Về công tác bồi thường, hỗ trợ huyện Thanh Hà: Kết năm (2011-2017), Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện Thanh Hà thu hồi đất để thực 128 dự án, tổng diện tích 85,52ha; đó: thu hồi đất nông nghiệp 79,45ha, đất phi nông nghiệp 6,07ha 1.943 hộ gia đình, cá nhân đảm bảo tiến độ, quy trình, chế độ sách pháp luật đất đai Một số dự án lớn thực như: Dự án đường 390 đoạn Thị trấn Thanh Hà- Thanh Xá, đường nút giao lập thể nối Quốc lộ đường 390, Sân vận động xã Thanh Cường v.v Kết bồi thường, hỗ trợ dự án “Xây dựng khu dân cư (khu cửa trường) xã Thanh An, huyện Thanh Hà” cho thấy thu hồi diện tích đất 7.991,8m ; tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ là: 1,60 tỷ đồng cho 32 hộ gia đình, cá nhân Đối với dự án “Xây dựng Trường trung học sở xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà” thu hồi diện tích đất 6.787,9m với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ là: 2,30 tỷ đồng, thu hồi 14 hộ gia đình, cá nhân Dự án” Xây dựng 89 Sân vận động xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà” thu hồi diện tích đất 15.857m với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ là: 4,15 tỷ đồng, thu hồi 63 hộ gia đình, cá nhân Việc thực sách bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất 03 dự án nghiên cứu đánh sau: Việc xác định đối tượng điều kiện bồi thường: Hội đồng bồi thường, hỗ trợ huyện UBND xã xem xét kỹ hồ sơ pháp lý, xác định nguồn gốc sử dụng đối tượng sử dụng đất để thực bồi thường, hỗ trợ cho 105 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 03 dự án Giá đất tính bồi thường, hỗ trợ 03 dự án chưa phù hợp với giá thị trường công tác tuyên truyền, vận động, vào địa phương nơi có đất thu hồi nên nhận đồng thuận, trí cao hộ dân có đất bị chiếm dụng để thực dự án Nhìn chung mức giá bồi thường tài sản áp dụng 03 dự án phù hợp với giá thực tế thời điểm thu hồi đất Đội ngũ làm cơng tác bồi thường, hỗ trợ cịn kiêm nhiệm nhiều việc, số lượng ít; có số địa phương cịn chưa có vào cấp quyền, coi cơng tác bồi thường, hỗ trợ cơng việc cơng chức địa xã Hội đồng bồi thường, hỗ trợ huyện Bên cạnh số cán thực cơng tác GPMB cịn cán tăng cường từ lĩnh vực khác sang, khơng có chun mơn nên tiếp xúc giải thích chế độ sách BT, HT cho người dân nhiều hạn chế Mặt khác bị áp lực từ cấp tiến độ thực dự án Các giải pháp để hồn thiện cơng tác bồi thường, hỗ trợ cần thực đồng giải pháp: hoàn thiện quy định xác định giá đất, giá tài sản để tính bồi thường, hỗ trợ; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật bồi thường, hỗ trợ; nâng cao kinh phí hỗ trợ thực công tác bồi thường, hỗ trợ tăng cường công tác quản lý đất đai, cập nhật, chỉnh lý biến động kịp thời, sách hỗ trợ, đào tạo nghề tìm kiếm việc làm 5.2 KIẾN NGHỊ Để công tác bồi thường, hỗ trợ thuận lợi, phù hợp với thực tế, tạo điều kiện thuận lợi q trình thực hiện, đảm bảo dân chủ, cơng k hai đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước người dân bị ảnh hưởng, kiến nghị: 1) Tăng cường vai trò cấp ủy đảng, quyền, Mặt trận Tổ quốc 90 đoàn thể từ huyện đến xã, thị trấn việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực sách bồi thường, hỗ trợ tổ chức thực tốt công tác GPMB địa bàn 2) Công khai, minh bạch thông tin dự án, mức hỗ trợ tới tồn thể nhân dân, từ tạo niềm tin cho nhân dân góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt 3) Tăng cường cơng tác quản lý nhà nước đất đai huyện, thực để điều chỉnh huỷ bỏ quy hoạch “treo”; đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSD đất cho nhân dân, thiết lập hồ sơ địa đầy đủ, xác, thường xuyên cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2014) Thông tư 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Chính phủ (2014a) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 quy định chi tiết số điều Luật đất đai 2013 Chính phủ (2014b) Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014, Về việc bồi thường thiệt hại tái định cư Nhà nước thu hồi đất Chính phủ (2017) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai Đào Trung Chính (2010) Thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư – kinh nghiệm quốc tế học áp dụng vào Việt Nam Tổng hợp báo cáo khoa học Kỷ niệm 65 năm ngành quản lý đất đai Việt Nam (1945-2010) Đào Trung Chính, Đặng Hùng Võ, Nguyễn Thanh Trà (2013) Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, Tạp chí Khoa học phát triển 2013 11 (3) Phạm Bình Trị (2013) Đánh giá việc thực sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất số dự án địa bàn huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên Luận văn Thạc Sĩ Đại học Nông Nghiệp Hà Nội Phịng Tài ngun mơi trường huyện Thanh Hà (2015, 2016, 2017) Kết thực công tác tài nguyên môi trường năm 2015, 2016, 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2016, 2017, 2018 (tại Báo cáo số 34/BC-TNMT ngày 06/11/2015; số 27/BC-TNMT ngày 02/11/2016; số 40/BC-TNMT ngày 11/11/2017) Phịng Tài ngun mơi trường huyện Thanh Hà (2018) Báo cáo kết thực Kế hoạch sử dụng đất dự án sử dụng đất địa bàn huyện từ năm 2011 - 2017 (Tại Báo cáo số 07/BC-TNMT ngày 15/3/2018) 10 Quốc hội, Hiến pháp (1946) Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 11 Quốc hội, Hiến pháp (1959) Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội -1995 12 Quốc hội, Hiến pháp (1980) Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội -1995 13 Quốc hội, Hiến pháp (1992) Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội -1995 14 Quốc hội, Hiến pháp (2013) Nhà xuất Tư Pháp, Hà Nội -2013 92 15 Quốc hội, Luật cải cách ruộng đất (1953) Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 16 Quốc hội, Luật Đất đai (1987) Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội -1988 17 Quốc hội, Luật Đất đai (1993) Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội -1993 18 Quốc hội, Luật Đất đai (2003) Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội -2003 19 Quốc hội, Luật Đất đai (2013) Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội -2013 20 Quốc hội, Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật đất đai (1998) Nhà xuất Bản đồ, Hà Nội 21 Quốc hội, Luật sửa đồi, bổ sung số điều Luật đất đai (2001) Nhà xuất Bản đồ, Hà Nội 22 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hải Dương (2014, 2015, 2016, 2017) Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ cơng tác năm 2014, 2015, 2016, 2017 nhiệm vụ năm 2015, 2016, 2017, 2018 ngành tài nguyên môi trường tỉnh Hải Dương (Báo cáo số 13/BC-STNMT ngày 24/01/2014; Báo cáo số 52/BCSTNMT ngày 22/4/2015; Báo cáo số 04/BC-STNMT ngày 15/01/2016; Báo cáo số 45/BC-STNMT ngày 13/03/2017) 23 UBND huyện Thanh Hà (2012) Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2011-2015 huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương 24 UBND huyện Thanh Hà (2015, 2016, 2017) Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2015, 2016, 2017 huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương 25 UBND tỉnh Hải Dương (2007) Quyết định số 2829/2007/QĐ-UBND ngày 06/8/2007 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương việc điều chỉnh đơn giá nhà cửa, cơng trình kiến trúc để bồi thường giải phóng mặt địa bàn tỉnh Hải Dương 26 UBND tỉnh Hải Dương (2014a) Nghị số 91/2014/NQ-HĐND15 ngày 1112-2014 Hội đồng nhân dân tỉnh quy định bảng giá đất địa bàn tỉnh Hải Dương 27 UBND tỉnh Hải Dương (2014b) Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức cơng nhận đất ở, diện tích tối thiểu tách đất địa bàn tỉnh Hải Dương 28 UBND tỉnh Hải Dương (2014c) Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành bảng giá đất địa bàn tỉnh Hải Dương 93 29 UBND tỉnh Hải Dương (2014d) Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 ban hành Quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Hải Dương 30 UBND tỉnh Hải Dương (2015) Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 V/v ban hành đơn giá bồi thường trồng, thủy sản đào đắp ao nuôi trồng thủy sản; đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở; đơn giá bồi thường di chuyển mộ nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Hải Dương 94 Phụ lục Hiện trạng sử dụng đất huyện Thanh Hà năm 2017 Thứ Tự (1) LOẠI ĐẤT (2) I Tổng diện tích tự nhiên 1,0 1.1 1.1.1Đất trồng hàng năm 1.1.1.1 1.1.1.2Đất trồng hàng năm khác 1.1.2 Đất nông nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp 1.3 1.5 2.1 2.1.1 2.1.2 Đất nuôi trồng thủy sản Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất Đất nông thôn Đất đô thị 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 Đất chuyên dùng Đất xây dựng trụ sở quan Đất quốc phòng Đất an ninh Đất xây dựng cơng trình ngh Đất sản xuất, kinh doanh phi nơ Đất có mục đích cơng cộng 2.3 2.4 Đất sở tôn giáo Đất sở tín ngưỡng Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa NHT Đất sơng, ngịi, kênh, rạch, suối Đất có mặt nước chun dùng Đất phi nông nghiệp khác Đất chƣa sử dụng Đất chưa sử dụng Đất đồi núi chưa sử dụng Núi đá khơng có rừng 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 Đất trồng lúa Đất trồng lâu năm 95 Phụ lục Các văn liên quan đến công tác bồi thƣờng, hỗ trợ áp dụng dự án nghiên cứu a Văn Trung ương Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đất đai; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Chính phủ quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/09/2017 Bộ Tài nguyên Môi Trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Thông tư số 37/2014 ngày 306-2014 quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất b Văn tỉnh quy định chi tiết: Quyết định số 3224/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Hà đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2016, 2017 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành bảng giá đất địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 2829/2007/QĐ-UBND ngày 06/8/2007 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương việc điều chỉnh đơn giá nhà cửa, cơng trình kiến trúc để bồi thường giải phóng mặt địa bàn tỉnh Hải Dương Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 UBND tỉnh Hải Dương V/v ban hành đơn giá bồi thường trồng, thủy sản đào đắp ao nuôi trồng thủy sản; đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở; đơn giá bồi thường di chuyển mộ nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Hải Dương Quyết định số: 1981QĐ-UBND ngày 18/7/2016 UBND tỉnh Hải Dương V/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp làm sở để tính tiền bồi thường, Nhà nước thu hồi đất GPMB xây dựng Khu dân cư (khu cửa trường) xã Thanh An, huyện Thanh Hà Văn số: 1882/UBND -VP ngày 01/8/2016 UBND tỉnh Hải Dương V/v ủy quyền cho UBND huyện Thanh Hà thực thu hồi đất xây dựng cơng trình Khu dân cư (khu cửa trường) xã Thanh An, huyện Thanh Hà 96 Quyết định số: 3463QĐ-UBND ngày 28/11/2016 UBND tỉnh Hải Dương V/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp làm sở để tính tiền bồi thường, Nhà nước thu hồi đất GPMB xây dựng Trường trung học sở xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà Văn số: 3025/UBND -VP ngày 18/11/2016 UBND tỉnh Hải Dương V/v ủy quyền cho UBND huyện Thanh Hà thực thu hồi đất xây dựng cơng trình Trường trung học sở xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà Quyết định số: 703/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 UBND tỉnh Hải Dương V/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp làm sở để tính tiền bồi thường, Nhà nước thu hồi đất GPMB xây dựng Sân vận động trung tâm xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà Văn số: 697/UBND -VP ngày 24/3/2017 UBND tỉnh Hải Dương V/v ủy quyền cho UBND huyện Thanh Hà thực thu hồi đất thực cơng trình xây dựng Sân vận động trung tâm xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà 97 ... huyện Thanh Hà dự án Đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất: Đánh giá chung công tác bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất địa bàn huyện Thanh Hà; Một số. .. đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất Xuất phát từ thực tiễn nói trên, tơi tiến hành thực đề tài "Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ nhà nước thu hồi đất số dự án địa bàn huyện. .. dự án địa bàn huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương" 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ nhà nước thu hồi đất số dự án địa bàn huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương Đề xuất giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện thanh hà, tỉnh hải dương , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện thanh hà, tỉnh hải dương