BAI CHINH TA TIEU DOI XE KHONG KINH

2 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2021, 23:42

1) Giôùi thieäu baøi: Tieát chính taû hoâm nay caùc em seõ nhôù vieát laïi 3 khoå thô cuoái trong baøi “Baøi thô veà tieåu ñoäi xe khoâng kính” vaø laøm baøi taäp chính taû phaân bieät [r] (1)Chính tả: (Nhớ_viết) BÀI THƠ VỀ TIỀU ĐỘI XE KHƠNG KÍNH I/ Mục đích – yêu caàu 1 KiÕn thøc: Nhớ – viết tả; biết trình bày dịng thơ theo thể loại tự trình bày khổ thơ Kĩ năng: Hs laứm đỳng baứi tập chớnh taỷ phương ngữ (2) a/b (3) a/b 3 Thái độ: Giỏo dục HS rốn chữ viết đẹp, trỡnh bày rừ ràng. II/ Đồ dùng dạy-học: - Một số phiếu để làm BT2a, bảng phụ III/ Các hoạt động dạy-học: Hoạt động dạy Hoạt động học A/ Ki ểm tra cũ : Thắng biển - Gọi hs lên bảng viết, lớp viết vào bảng con: lung linh, giữ gìn, nhường nhịn, rung rinh - Nhận xét tả chữ viết HS B/ Dạy - học mới: 1) Giới thiệu bài: Tiết tả hơm các em nhớ viết lại khổ thơ cuối “Bài thơ tiểu đội xe khơng kính” làm tập tả phân biệt s/x 2) Hướng dẫn học sinh nhớ - viết: - Gọi hs đọc thuộc lòng khổ thơ cuối Bài thơ tiểu đội xe khơng kính - u cầu hs nhìn sách giáo khoa tìm từ khó viết ý cách trình bày - HD hs phân tích viết vào bảng: xoa, đột ngột, buồng lái, mưa tuôn, ướt áo - Gọi hs đọc lại từ khó - Bài thơ trình bày nào? Yêu cầu hs gấp SGK, nhớ lại khổ thơ -tự viết - Yêu cầu hs soát lại - Chấm bài, yêu cầu hs đổi kiểm tra - Nhận xét 3) HD hs làm tập tả Bài 2a: Các em tìm trường hợp chỉ viết với S, không viết với X, trường hợp - hs lên bảng viết, lớp viết bảng - Lắng nghe - hs đọc thuộc lòng trước lớp - Nối tiếp nêu: xoa, đột ngột, buồng lái, mưa tuôn, mưa xối, ướt áo… - Lần lượt phân tích viết vào B - Vài hs đọc to trước lớp - Viết thẳng cột từ xuống, hết khổ cách dòng - Tự viết - Tự soát (2)chỉ viết với X, không viết với S - YC hs làm nhóm - Gọi nhóm dán lên bảng lớp trình bày kết -Các nhóm khác nhận xét, bổ xung C/ Củng cố, dặn dò: - Ghi nhớ tượng tả - Bài sau: Ôn tập - Làm nhóm - Trình bày kết * Chỉ viết với S: sai, sếu, sim, sị, sốt, sườn, sửu, sáu, sấm, sỡ, suy, suyễn, sẽ, sụa, sịng, sóng, sọt, sứa, sảng,
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI CHINH TA TIEU DOI XE KHONG KINH, BAI CHINH TA TIEU DOI XE KHONG KINH