BM.04.QT.HT&ĐTLT.01. PHIEU THAM DO

2 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 18:12

PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY.. Các tiêu chí đánh giá:.[r] (1)TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY Các tiêu chí đánh giá: TT -Tiêu chí 1: -Tiêu chí 2: -Tiêu chí 3: -Tiêu chí 4: HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN MÔN HỌC Tiêu chí Yếu TB Tiêu chí Tốt Yếu TB Tiêu chí Tốt Có Không Mức phải đóng góp thêm (ngoài học phí) học viên lớp: Mức đóng góp TT HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN MÔN HỌC Môn Thi BTL/Tiểu luận Thiết kế môn học Các ý kiến đóng góp khác: (2) (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: BM.04.QT.HT&ĐTLT.01. PHIEU THAM DO, BM.04.QT.HT&ĐTLT.01. PHIEU THAM DO