bai tap chuong 1 hoa 10

3 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 18:11

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Nội dung cơ bản: Các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn ñược sắp xếp theo sự tăng dần của ñiện tích hạt nhân: + Trong một phân nhóm A các nguyên[r] (1)Khóa học LTðH môn Hóa học – Thầy Hải Cấu tạo nguyên tử và cấu hình electron CẤU TẠO NGUYÊN TỬ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON TÀI LIỆU BÀI GIẢNG I Cấu tạo nguyên tử Nội dung bản: - Nguyên tử hạt nhân ñược cấu tạo loại hạt n, p, e - Lớp vỏ gồm: các hạt e mang ñiện tích -1 và q = 1,6 10-19C - Hạt nhân ñược cấu tạo loại hạt là n không mang ñiện và p mang ñiện tích +1 - Vận dụng các tính chất sau ñể làm bài: + ∑p = ∑e = Z + Số khối A= n + p = N+Z n + Nếu ñề không cho ñủ liệu ta vận dụng thêm: ≤ ≤ 1,524 p II Cấu hình electron Nội dung bản: Trước hết cần nắm ñược các electron chuyển ñộng quanh hạt nhân theo quỹ ñạo có mức lượng xác ñịnh tạo các lớp và phân lớp + Lớp electron, gồm các phân lớp có mức lượng gần + Phân lớp, gồm các electron có mức lượng Lớp: K L M N O P Q Phân lớp: s p d f Lớp 1: có phân lớp 1s Lớp 2: có phân lớp 2s 2p Lớp 3: có phân lớp 3s 3p 3d Lớp 4: có phân lớp 4s 4p 4d 4f Cấu hình mức lượng 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d….do có chèn mức lượng lớp d và s III Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Nội dung bản: Các nguyên tố bảng hệ thống tuần hoàn ñược xếp theo tăng dần ñiện tích hạt nhân: + Trong phân nhóm A các nguyên tử có cùng số electron lớp ngoài cùng + Trong chu kỳ các nguyên tố có cùng lớp electron ðồng vị hóa học: + Các nguyên tử nguyên tố có cùng ñiện tích hạt nhân + Có số khối khác Một nguyên tố X có các ñồng vị: zA1 X, zA2 X, , zAn X thì khối lượng trung bình các ñồng vị là: A1 % Az1 X + A2 % Az2 X + + An % Anz X 100 BÀI TẬP VẬN DỤNG Câu 1: (Trích ðTTSðH khối B - 2007) Trong hợp chất ion XY (X là kim loại, Y là phi kim) Số electron cation số electron anion và tổng số electron XY là 20 Biết hợp chất, Y có mức ôxi hóa Công thức XY là: A MgO B AlN C NaF D LiF Bài giải Cách 1: Phương pháp bản: Loại ñáp án A và B O và N có nhiều mức oxi hóa Gọi số electron X là a và số electron Y là b Ta có: X+ có số e là a -1 Y- có số e là b +1 Công thức : M = Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - (2) Khóa học LTðH môn Hóa học – Thầy Hải Cấu tạo nguyên tử và cấu hình electron a − = b + a − b = a = 11    a + b = 20 ⇒ a + b = 20 ⇒ b = Chọn ñáp án C Câu 2: (Trích ðTTSðH khối B - 2010) Một ion M3+ có tổng số proton, nơtron, electron là 79, ñó số hạt mang ñiện nhiều số hạt không mang ñiện là 19 Cấu hình electron nguyên tử M là: A [Ar] 3d54s1 B [Ar] 3d64s2 C [Ar] 3d6 4s1 D [Ar] 3d3 4s2 Bài giải 3+ Cách 1: Phương pháp bản: ∑(e,n,p) M = 79 suy 2Z+n = 79+ = 82 2 z + n = 82  z = 26 2Z – n = 22  ⇔  ⇒ A=56 là Fe cấu hình [Ar] 3d6 4s2 − = = z n 22 n 30   Chọn ñáp án B Cách 2: Suy luận nhanh Dựa trên ñáp án ta thấy: M→ M3+ + 3e có nghĩa M có khả cho 3e Chọn ñáp án B Câu 3: Tổng số hạt electron, proton, và nơtron nguyên tử là 34 Xác ñịnh nguyên tử nguyên tố ñó: A Li B Na C Ca D K Bài giải n ≤ 1,5 Lưu ý: Bài toán có ẩn là z và n có kiện, ta cần sử dụng công thức: ≤ p 2 Z + n = 34 9,7 ≤ Z ≤ 11,3 34 34  Ta có:  n ≤z ≤ ⇒ ⇒ ⇒ Z=10 Z = 11 3,5 Z ∈ N ∗ 1 ≤ Z ≤ 1,5 Nếu z = 10 ⇒ A= n + z = 24 (loại) Nếu z = 11 ⇒ A = n + z = 23 (thỏa mãn) Chọn ñáp án B Chú ý: Ta sử dụng công thức tổng quát sau cho các bài tập tương tự: ( n, p , e ) ( n, p , e ) ∑ 3,5 ≤ Z ≤ ∑ Câu 4: (Trích ðTTSðH khối A - 2011) Cấu hình electron ion Cu2+ và Cr3+ là: B [ Ar] 3d74s2 và [ Ar] 3d3 A [Ar] 3d9 và [ Ar] 3d1 4s2 C [ Ar] 3d và [ Ar] 3d D [ Ar] 3d7 4s2 và [ Ar] 3d14s2 Bài giải Cấu hình Cu và Cr là dạng ñặc biệt: Cu(Ar) 3d10 4s1 là cấu hình trạng thái bão hòa ⇒ Cu2+( Ar) 3d9 Cr(Ar) 3d54s1 là cấu hình trạng thái bán bão hòa ⇒ Cr3+(Ar)3d3 Chọn ñáp án C Câu 5: (TríchðTTSðH khối A - 2009) Cấu hình electron ion X2+ là 1s22s22p63s23p63d6 Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học nguyên tố X thuộc: B Chu kỳ 4, nhóm II A A Chu kỳ 4, nhóm VIII A C Chu kỳ 3, nhóm VI B D Chu kỳ 4, nhóm VIII B Bài giải Cấu hình X2+(Ar)3d6 Vậy cấu hình X là (Ar)3d64s2 ⇒ X thuộc nhóm B nên ta loại ñáp án A và B Mặc khác, cấu hình ñã chuyển sang 4s2 là nhóm 4, X chu kỳ nhóm VIII B Chọn ñáp án D Câu 6: (Trích ðTTSðH khối A-2007) Dãy gồm các ion X+, Y- và nguyên tử Z ñều có cấu hình electron 1s22s22p6 là: A Na+, F-, Ar B Li+, F-, Ne C Na+, F-, Ne D K+, Cl-, Ar Bài giải X+ : 1s22s22p6, X là 1s22s22p63s1 X là Na Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - (3) Khóa học LTðH môn Hóa học – Thầy Hải Cấu tạo nguyên tử và cấu hình electron Y- : 1s22s22p6, Y là 1s22s22p5, nên Y là F Chọn ñáp án A Câu 7: (Trích ðTTSðH-khối A-2009) Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np4 Trong hợp chất khí nguyên tố X với hiñro X chiếm 94,12% khối lượng Phần trăm khối lượng nguyên tố X oxit cao là: A 50,00% B 27,27% C 60,00% D 40,00% Bài giải Do X có cấu hình lớp ngoài cùng ns2np4 X thuộc phân nhóm chính nhóm VI Vậy, hợp chất X với hiñro là XH2, hợp chất X với oxi là XO3 Giải thích: X có 6e lớp ngoài cùng nên liên kết với các nguyên tố có ñộ âm ñiện nhỏ có khuynh hướng nhận 2e ñể bão hòa lớp ngoài cùng 8e Nên hợp chất X với hiñro là XH2 Còn liên kết với oxi có ñộ âm ñiện lớn hơn, X có khuynh hướng nhường e ñến tối ña là 6e, nên hợp chất X với oxi là XO3 X 94,2 Vậy, Phần trăm X (XH )= = => X = 32 X + 100 X Phần trăm X (XO )= = 40% X + 48 63 65 Câu 8: Trong tự nhiên nguyên tố ñồng có hai ñồng vị là 29 Cu, 29 Cu Nguyên tử khối trung bình Cu là 63 63,54; thành phần % tổng số nguyên tử 29 Cu là: A 27% B 50% C 54% Bài giải Cách Sử dụng công thức (1) 65 63 Gọi x là phần trăm 29 Cu, (100 - x) là phần trăm 29 Cu 65 x +(100 − x).63 Ta có: = 63,54 ⇒ x = 73% 100 Chọn ñáp án D Cách Sử dụng phương pháp sơ ñồ ñường chéo 63 Cu(63) 65 - 63,54 63,54 65 Cu(65) 63,54 - 63 65 % Cu 63,54 − 63 27 = = ⇒% 63Cu = 73% % 63Cu 65 − 63,54 73 D 73% Giáo viên: Trần Hải Nguồn: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap chuong 1 hoa 10, bai tap chuong 1 hoa 10